Liite 10/Valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 TALOUSARVIO 2011"

Transkriptio

1 Liite 10/Valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2014 TALOUSARVIO Valtuusto

2 Hallintokunnat Kh Vuoden talousarvion ja vuosien 2014 taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohje Sitovuustaso Janakkalan kunnan hallintosäännön 68 :ssä todetaan talousarvion täytäntöönpanosta seuraavaa: Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Edellä mainitut toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelman tarkoitus on tarkistaa asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat tulosalueille valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Talousarviositovuus koskee valtuuston hyväksymiä toiminnallisia tavoitteita sekä niiden edellyttämiä määrärahoja ja tuloarvioita. Kuntalain mukaan määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Janakkalassa talousarvio on vuonna käyttötalouden osalta bruttobudjetoitu eli valtuustoon nähden sitovia eriä ovat erikseen tulosalueen toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut. Myös investoinnit on bruttobudjetoitu eli sitovuustasona ovat hankekohtaiset tuotot ja kulut. Hankkeella tarkoitetaan esim. yksittäistä, nimettyä rakentamiskohdetta tai irtaimistohankintaa. Rakennusinvestoinnit ja niihin liittyvät irtaimistohankinnat ovat hallintokuntia sitovia hankekohtaisesti (ei vuositasolla). Poikkeuksen vuoden investointien sitovuustasosta muodostavat seuraavat erikseen nimeämättömät talonrakennusinvestoinnit; kulunvalvonta ja turvajärjestelmien laajentaminen (Turengin koulu ja Tervakosken uimahalli), energiansäästöinvestoinnit, jakelukeittiöinvestoinnit ja ennalta arvaamattomat kohteet. Sekä seuraavat erikseen nimeämättömät infrainvestoinnit; yritystoiminnan katuhankkeet, asuntotuotannon katuhankkeet, peruskorjauskohteet, muut hankkeet sekä viheralueet ja puistot. Edellä mainitut talonrakennus- ja infrainvestoinnit ovat poikkeuksellisesti sitovia tulosalueen nettomenotasolla. Tämä johtuu siitä että, investointihankkeet kohdistuvat useampaan eri kohteeseen ja niiden määrittely talousarvion laadintavaiheessa on ollut mahdotonta. ii

3 Käyttösuunnitelmien laatiminen Talousarvion toteuttamisvastuu Pienhankintaraja on euroa, jota pienemmät hankkeet/hankinnat kirjataan käyttötalouden menoksi. Muistutuksena kaikille hallintokunnille ja erityisesti hankinnoista vastaaville henkilöille; hankinnat on kilpailutettu Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailutusyksikön toimesta ja kilpailutuksen tuloksena valittuja tavarantoimittajia tulee käyttää. Poikkeustilanteissa tapauskohtaisista menettelyistä on sovittava erkseen talousjohtaja Jenni Jokelan kanssa. Toimintatapa perustuu kunnanhallituksen tekemään päätökseen. Tiivistelmä hankintarajoista on näiden ohjeiden liitteenä nro 1 ja lisätietoja hankinnoista löytyy intranet-sivuilta (http://intra.janakkala.fi/johto_ja_paatoksenteko/hallinto_ja_talous/hanki ntaohjeet/?id=1103). Kunnanhallitus ja lautakunnat vahvistavat valtuuston hallintosäännössä ja talousarviossa rajaaman toimivallan mukaan alaisilleen viranhaltijoille käyttösuunnitelmat, joiden puitteissa viranhaltijat vastaavat talousarvion toteuttamisesta. Käyttösuunnitelmien tulee kokonaisuudessaan aina pohjautua valtuuston hyväksymään talousarvioon. Tarkemmat käytännön ohjeet käyttösuunnitelmien laatimisesta on nähtävillä intranetsivuilla viikolla 50. (http://intra.janakkala.fi/johto_ja_paatoksenteko/hallinto_ja_talous/talous /?id=1109&folderid=574). Tiedot käyttösuunnitelmista toimitetaan lautakuntien päätösten jälkeen kunnanhallitukselle (liite pöytäkirjan mukana), talousjohtajalle sekä Seutukeskus Oy Hämeeseen, missä tiedot tallennetaan taloushallinnon tietojärjestelmiin. Käyttösuunnitelmat on oltava käsiteltynä toimielimissä helmikuun loppuun mennessä. Kunnan taloudenhoidon kannalta on erittäin tärkeää, että kaikki hallintokunnat toteuttavat valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion toteuttaminen tarkoittaa päätettyjen määrärahojen noudattamisen lisäksi strategisten tavoitteiden ja esitettyjen suorite- ja tuotemäärien tuottamista. Vastuu talousarvion toteuttamisesta on ensisijaisesti kunnanhallituksella ja lautakunnilla. Käytännössä toteuttamisesta vastaavat toimialajohtajat ja tulosalueiden esimiehet. Talousarvion seuranta Talousarvion seurannasta ja raportoinnista vastaavat ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu oikeudet määrärahojen käyttöön. Valtuustolle raportoidaan talousarvion toteuttamisesta ja toteutumisesta kolmannesvuosittain. Seurantakaudet ovat , ja Ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen raportit sisältävät strategisten tavoitteiden-, suoritteiden sekä käyttötalouden toteutuman. Koko vuoden toteumaa käsitellään maaliskuussa julkistettavassa tilinpäätöksessä. Lautakuntien tulee käsitellä seurantaraportit vähintään kolman- iii

4 nesvuosittain. Lautakuntaraportointia varten on tehty oma raporttipohja toteutumaraportteihin nimeltään KH tot-vert valitut tasot per. Valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenten on lisäksi mahdollista seurata käyttötalouden toteutumaa kuukausittain intrasta. Edellisen kuukauden käyttötalouden tulosalueittaiset toteutumat on nähtävillä intrassa (Johto ja päätöksenteko->hallinto ja Talous-> Talous->Talouden seuranta) joka kuukauden 22. päivä alkaen helmikuusta. Raportin intraan tuottaa konsernipalvelut. Intrassa on nähtävillä myös strategisten tavoitteiden toteuttamistilanne. Seurantaraportti toimitetaan ensi kertaa tilanteesta ja siitä eteenpäin raportti päivitetään intraan kahden kuukauden välein. Raportin intraan tuottaa konsernipalvelut. Kunnanhallituksella on lisäksi mahdollisuus tarkastella strategisten tavoitteiden toteuttamistilannetta Targetor Cube-ohjelmassa. Tarkemmasta seurannasta johtuen tulosalueen esimiesten tulee muistaa päivittää Targetor Cubea, kun startegisten tavoitteiden osalta tapahtuu edistystä. Tarkemmat käytännön ohjeet Cuben täyttämisestä ja tavoitteiden seurannasta toimitetaan käyttösuunnitelmaohjeiden mukana. Talousarviokirjan liitteenä 7 olevan kehittämisohjelman projektien tilannetta seurataan talousarvion seurannan yhteydessä. Tarkemmat käytännön ohjeet projektien toteuttamisen seurannasta toimitetaan käyttösuunnitelmaohjeiden mukana. Talousarviomuutokset Kuntalain 65 :n 4 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto, jotka Janakkalan kunnan hallintosäännön 69 :n mukaan on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Mikäli talousarviossa määritelty palvelutarve jää alle odotetun ja suoritteita tai tuotteita ei synny budjetoitua määrää, tulee toimintakulujen käyttö suhteuttaa tuotettavaan palvelumäärään. Edellä mainittu huomioidaan lisäksi sekä tuottojen että kulujen osalta talousarviomuutoksessa. Tavoitteena on, että kaikki mahdolliset tilanteet hyödynnetään kustannuksia alentavien muutosten aikaansaamiseksi palvelutuotannossa. Mikäli toimielin kuitenkin toteaa talousarvioseurannan yhteydessä, että toimintakulut ylittyvät korjaavista toimenpiteistä huolimatta, toimielimen tulee tehdä kunnanhallitukselle ja sen edelleen valtuustolle esitys talousarvion muuttamisesta. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus strategisiin tavoitteisiin, suorite- ja tuotemääriin sekä tuloarvioihin. Vastaavasti strategisia tavoitteita sekä suorite- ja tuotemääriä koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin (tuotot ja kulut). Varsinaiset määrärahat, strategiset tavoitteet ja suorite- ja tuotemäärät on hyväksytty talousarviovuodelle. Suunnitelmavuosia mahdollisesti koskevia määrärahamuutoksia ei tehdä talousarviovuoden aikana. Suunnitelmavuosia koskevat muutokset on huomioitava laadittaessa seuraavan vuoden talousarviota ja sen suunnitelmavuosia. iv

5 Liite 1 HANKINTAOHJETIIVISTELMÄ Kunnanhallituksen päätös ja voimassa edelleen. Kunnanhallitus hyväksyi Yhteistyösopimuksen Hämeenlinnan seudun hankintatoimesta. Sopimuksen liitteessä on lueteltu yhteishankintatuoteryhmät, joissa kunta on mukana. Se tarkoittaa myös sitä että Seutukeskus Oy Hämeen kilpailuttamien tuotteiden hankintapaikat ovat juuri ne mistä ko. tuotteet hankitaan, muualta niitä ei saa hankkia. Luetteloa ylläpidetään Seutukeskuksen W iki-palvelussa kohdassa hankinta- ja kilpailutuspalvelut. Kunnanhallitus päätti että kunnassa noudatetaan Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhtymien hankintaohjeita, jotka Seutukeskus Oy Hämeen hallitus on hyväksynyt Kunnanhallitus päätti myös kuntakohtaisesta kilpailuttamisrajoista, jotka tarkemmin alempana. Kynnysarvot Kaikki allaolevat hinnat ovat arvonlisäverottomia. EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat Yli Yli tavarat ja palvelut rakennusurakat EU-kilpailuttamisvelvoite, laki ja EU-direktiivit EU-ilmoitusvelvoite, HILMA-palvelu Jälki-ilmoitusvelvollisuus Valitusoikeus Markkinaoikeus Hankintaoikaisu Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat tavarat ja palvelut yli toissijaiset palvelut (sote ym) rakennusurakat Kilpailuttamisvelvoite, lakiin perustuva Kansallinen ilmoitusvelvoite, HILMA-palvelu Valitusoikeus Markkinaoikeus Hankintaoikaisu v

6 Päätöksenteko Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat, mutta Janakkalan kunnan rajat ylittävät hankinnat, eli kuntakohtaiset alarajat tavarat ensisijaiset palvelut toissijaiset palvelut rakennusurakat Kilpailutettava kunnan päätöksellä Ei ilmoitusvelvollisuutta Hilmassa Hankintaoikaisu ja kunnallinen oikaisuvaatimus Alarajojen alle olevia hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa, mutta aina on selvitettävä hankinnan kokonaistaloudellisesti edullisin hankintapaikka. Päätökset kaikista yli 1000 euron hankinnoista, joko viranhaltijapäätös (VIPS) tai toimielimen päätös (EPJ). Päätöksessä näyttävä myös toimivaltuutus ja myös miltä menokohdalta maksetaan. Toimivaltuutus on esim. lautakunnan päätös jolla hankintaoikeudet delegoitu viranhaltijalle. Hankintaohje, jota noudatettava Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhteisöjen yleiset hankintaohjeet (löytyy intranetista, johto ja päätöksenteko, hallinto ja talous, hankintaohjeet ) Sekä KH päättämät kunnan kilpailuttamisrajat jotka mainittu edellä. Ei mitään muita ohjeita voimassa enään. vi

7 HILMA-PALVELU Kaikista kansallisen kilpailutusrajan ylittävistä hankinnoista on tehtävä ilmoitus internetissä toimivaan ns. HILMA-palveluun (hankinkintailmoitukset) Y-tunnus Hankintayksikön virallinen nimi Janakkalan kunta Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste (tehdään toimielimittäin). Esimerkki Hankintayksikkö Janakkalan kunta Toimielimittäin, tunnukset erikseen Kunnanhallitus ko. kilpailuttajan sähköpostiosoite Muuta Yhteyshenkilöinä hankintoja koskevissa asioissa ovat seuraavat Kunnanhallitus Martti Laitinen Palvelutoimi Tiina Vesala Perusturva Mauno Matikainen Sivistystoimi Heli Koskinen Rakennusurakat Mirka Pakarinen vii

8 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT Kansantalouden kehitys Kunnallistalouden kehitys 6 2. VUODEN 2010 TALOUSARVION PÄÄPIIRTEET Janakkalan kunnan taloudellinen lähtötilanne ja kehitysnäkymät Talousarvion laatimisen lähtökohdat Laatimisprosessi Tulo- ja menoperusteet Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Toimintakulut Investoinnit Lainanotto TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Väestö Elinkeinot ja työllisyys KUNTASTRATEGIA Janakkalan visio Päämäärät ja niiden kriittiset menestystekijät näkökulmittain KUNTAKONSERNIN LIIKELAITOKSELLE JA TYTÄRYHTEISÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Janakkalan Vesi Janakkalan Asunnot Oy Janakkalan Teollisuusalueet Oy KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMET TULOSALUEITTAIN 22 TOIMIELIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 22 TULOSALUE VAALIT 23 TOIMIELIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 24 TULOSALUE TARKASTUSTOIMI 25 TOIMIELIN KUNNANHALLITUS 28 TULOSALUE YLEISHALLINTO 29 2

9 TULOSALUE HALLINTOPALVELUT 33 TULOSALUE TALOUSPALVELUT 36 TULOSALUE HENKILÖSTÖPALVELUT 38 TULOSALUE TYÖLLISTÄMINEN 40 TULOSALUE ELINKEINOPALVELUT 42 TULOSALUE PELASTUSLAITOS 44 TOIMIELIN MAASEUTULAUTAKUNTA 45 TULOSALUE MAASEUTU- JA KYLÄPALVELUT 46 TOIMIELIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 49 TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUT 50 TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA 57 TULOSALUE TEKNISEN TOIMEN HALLINTO 59 TULOSALUE RUOKAPALVELUT 64 TULOSALUE KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 69 TULOSALUE KADUNPITO 74 TULOSALUE ALUETEKNIIKKA 77 TULOSALUE TILAPALVELU 80 TULOSALUE KUNNAN TOIMINNAN ULKOPUOLISTEN TILOJEN YLLÄPITO 84 TULOSALUE SIIVOUSPALVELUT 86 TOIMIELIN PERUSTURVALAUTAKUNTA 89 TULOSALUE VANHUSTYÖ JA PITKÄAIKAISHOITO 93 TULOSALUE SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA 98 TULOSALUE VAMMAISTYÖ 108 TOIMIELIN TERVEYSJAOSTO 114 TULOSALUE YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT 115 TULOSALUE JANAKKALAN TERVEYDENHUOLTO 116 TULOSALUE HATTULAN TERVEYDENHUOLTO 121 TOIMIELIN KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 125 TULOSALUE SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 126 TULOSALUE VARHAISKASVATUS 130 TULOSALUE OPETUSTOIMI 137 TULOSALUE KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 144 TOIMIELIN KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 148 TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT 149 TULOSALUE KULTTUURIPALVELUT 151 TOIMIELIN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 153 TULOSALUE LIIKUNTAPALVELUT 154 TULOSALUE NUORISOPALVELUT TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA JANAKKALAN VEDEN TALOUSSUUNNITELMA V JA TALOUS-ARVIO VUODELLE 162 3

10 11. LIITTEET 170 Liite 1: Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden tuloslaskelmasta 170 Liite 2: Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden rahoituslaskelmasta 171 Liite 3: Laskelma verotuloista ja valtionosuuksista 171 Liite 4: Viranperustamislomakkeet vuodelle 172 Liite 5: Henkilöstöesitykset vuodelle 189 Liite 6: Henkilöstösuunnitelma vuosille Liite 7: Kehittämisohjelma vuodelle 196 Liite 8: Investointisuunnitelma vuosille

11 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1.1. Kansantalouden kehitys Suomen Kuntaliiton julkaiseman Kuntatalous 3/2010 tiedotteen mukaan Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen; myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi viime keväänä muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Elpyminen on jatkunut kohtuullisen ripeänä ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti. Kuluvalle vuodelle Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot olivat keväällä varovaisen toiveikkaita. Loppukesällä laadituissa ennusteissa kasvulukuja vuodelle 2010 on korotettu. Ennustelaitosten arviot tämän vuoden talouskasvusta liikkuvatkin nyt kahden ja yli kolmen prosentin haarukassa. Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessaan esittämä arvio tälle vuodelle on kahden prosentin luokkaa. Vuotta koskevat tähän mennessä julkaistut ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän keskipitkälläkin aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi muun muassa vaisuhkoksi ennustetun tuottavuuskehityksen johdosta. Kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvo oli vuonna 2009 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Syinä kehitykseen olivat maailmanmarkkinahintojen laskun ohella asuntohintojen ja lainakorkojen aleneminen sekä yhä kiristyvä kilpailu. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen lokakuussa 2009 laski hintatasoa. Alkoholijuomien ja tupakan valmisteverojen korotukset puolestaan nostivat hintatasoa. Valtiovarainministeriö arvioi kuluttajahintojen kohoavan vuonna 2010 keskimäärin 1,5 %. Tätä hitaampaakin kehitystä on ennustettu. Kotimaiset kustannuspaineet ovat suhteellisen vähäiset kuluvan vuoden maltillisten palkkaratkaisujen johdosta. Arvonlisäveron korotukset heinäkuun alussa nopeuttavat kuluttajahintojen nousua. Ensi vuonna kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan yli kaksi prosenttia. Palkansaajien yleinen ansiotaso kohosi viime vuonna keskimäärin nelisen prosenttia. Palkansaajien ansiotasoindeksin valtiovarainministeriö arvioi kohoavan tänä vuonna 2,6 prosenttia. Noin puolet noususta selittyy viime vuoden loppuun ajoittuneiden korotustenperinnöllä. Tänä vuonna tehdyt palkkaratkaisut ovat olleet melko maltillisia. Ensi vuotta koskevat palkkaratkaisut ovat osaksi avoinna. Ansiotason kehityksen ennustamista vaikeuttaa sopimusneuvottelujen eritahtisuus ja palkankorotusten eriaikaisuus eri sektoreilla sekä työmarkkinoiden ja yritysten reaktiot kokonaistaloudellisen tilanteen kehittymiseen. Valtiovarainministeriö on arvioinut vuoden keskimääräiseksi ansiotason nousuksi 2,8 %, mutta pienempiäkin ennustelukuja on esitetty. Tällä hetkellä valtiovarainministeriön arviota on pidettävä edellä esitetyistä syistä lähinnä laskentaoletuksena ensi vuoden kehityksestä. Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa. Viime vuonna työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuonna 2010, mutta vähemmän kuin on pelätty. Työttömyysaste kohoaa tänä vuonna jonkin verran, mutta jäänee alle kymmenen prosentin. Työttömänä on kuluvana vuonna keskimäärin noin henkilöä. Talouden elpyessä työvoiman kysynnän arvioidaan kääntyvän nousuun ja työllisten määrä kasvanee ensi vuonna parisen prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen olevan vuonna hieman yli kahdeksan prosenttia. 5

12 1.2. Kunnallistalouden kehitys Valtiovarainministeriön syyskuun 2010 taloudellisen katsauksen mukaan Talouskriisin aiheuttamat vauriot kuntatalouteen näyttäisivät jäävän pelättyä pienemmiksi. Useiden tekijöiden, kuten valtion kuntataloutta vahvistaneiden mittavien toimenpiteiden, odotettua suotuisamman työllisyyskehityksen, kustannustason nousun selkeän hidastumisen sekä kuntien omien menokasvua hillitsevien säästötoimenpiteiden yhteisvaikutus näkyi selvästi jo vuoden 2009 tasapainokehityksessä. Kuntasektorin rahoitusasema ei romahtanut, vaan pysyi edeltävien vuosien keskimääräisellä tasolla n. -½ prosentissa suhteessa kokonaistuotantoon. Kunta-alan henkilöstön määrä väheni ensimmäistä kertaa viime vuonna sitten 1990-luvun laman. Kuntien velan määrä kasvoi kuitenkin voimakkaasti, kun investoinnit pysyivät taantumasta huolimatta korkealla tasolla. Rahoitusaseman vakauden turvaamiseksi kunnat kiristivät vuoden 2010 verotusta tuntuvasti. Yli puolet kunnista nosti kuluvalle vuodelle kunnallisveroprosenttiaan, ja keskimääräinen kunnallisveroaste kohosi 0.4 prosenttiyksiköllä. Valtion säätämän kiinteistöverojen rajojen noston lisäksi kunnat itse tekivät kiinteistöveroon poikkeuksellisen suuria korotuksia. Edellä mainittujen korotusten yhteisvaikutus oli yli 500 milj. euroa. Kunnallisveron kertymää kasvattaa myös vuoden 2009 verotuksen valmistumisesta johtuva oikaisutilitys. Veronkorotuksista ja kertaluontoisista eristä huolimatta kunnallisveron tuotto ei kuitenkaan lisäänny, kun työllisyystilanne pysyy heikkona ja veronkevennykset leikkaavat verotuottoja n. 370 milj. eurolla. Yhteisöveron tuotto sen sijaan kääntyy taloudellisen aktiviteetin viriämisen myötä loivaan nousuun, mikä tarkoittaa kuntien kannalta 250 milj. euron lisäystä vuoteen 2009 verrattuna. Kaiken kaikkiaan kuntien verotulot kasvavat 2½ %. Valtionosuudet lisääntyvät mm. veronkevennysten kompensaation ja indeksikorotuksen seurauksena runsaat 6 %. Piristyvän verotulokehityksen lisäksi maltillinen kustannuskehitys parantaa kuntatalouden näkymiä. Peruspalvelujen kustannustason nousu pysyy v noin 2½ prosentissa. Kunta-alan ansiotaso nousee runsaat 3 %. Sairasvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun noususta huolimatta kuntatyöantajan sosiaaliturvamaksuperusteet alenevat kaiken kaikkiaan n. 0,9 prosenttiyksiköllä, kun työnantajan kansaneläkemaksu poistui kokonaan vuoden 2010 alusta. Kuntien maksamien toimeentulotukimenojen ennakoidaan edelleen lisääntyvän heikon työttömyystilanteen johdosta. Vuonna verotulojen ja valtionosuuksien ennakoidaan lisääntyvän yhteensä runsaat 4 %. Kunnallisveron tuoton odotetaan kasvavan selvästi, ja yhteisöverotulot jatkavat palautumista taantuman aiheuttamasta kuopasta. Ennusteessa kunnallisveroasteeseen on oletettu 0,1 prosenttiyksikön nousu, joka kuvastaa kireän taloustilanteen aiheuttamia nostopaineita ja vastaa viimeisen 10 vuoden keskimääräisiä korotuksia. Valtionosuuksien 4 prosentin kasvu perustuu mm. veronkevennysten kompensointiin, indeksikorotukseen sekä maahanmuuttajakorvausten, toimeentulotuen ja opetustoimen harkinnanvaraisten avustusten lisäämiseen. Vuoden valtionosuuksiin tehtävä vuoden 2009 toteutuneen ja arvioidun kustannustason muutoksen oikaisu pienentää indeksikorotusta n. 80 milj. eurolla. Kuntien kustannustason ennakoidaan nousevan v. runsaat 2½ %. Ensi vuoden kunta-alan ansiotasokehityksen arviointia vaikeuttaa kuitenkin se, että voimassa olevat sopimukset ovat irtisanottavissa. Uusia korotuksia ei kuitenkaan voi tulla ennen 1.5., joten kuntien ansiotason on oletettu kohoavan n. 2½ % eli hieman yleistä ansiotasoa hitaammin. Työnantajamaksuperusteet kohoavat ensi vuonna 0,2 prosenttiyksiköllä lähinnä työttömyysvakuutusmaksun nousun myötä. Suurimman työnantajanmaksun, kuntien eläkevakuutusmaksun oletetaan pysyvän ennallaan 23,6 prosentissa. Vuoden valtion talousarvioon liittyvien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamisen, perusopetuksen laadun kehittämisen ja maahanmuuttoon liittyvien kustannusten kasvamisen arvioidaan lisäävän kuntien menoja nettomääräisesti n. 60 milj. eurolla. Vaikka kuntatalouden näkymät ovatkin muuttuneet aiemmin arvioitua paremmiksi, taantuman jälkien korjaaminen pakottaa kunnat jatkamaan v aloitettuja säästötoimia. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tekemän kyselyn mukaan säästötarve on v edeltävää vuotta suurempi, ja säästötoimia tullaan tekemään erityisesti rekrytointipolitiikkaa tiukentamalla ja hyödyntämällä luonnollista poistumaa. Kunta-alalta poistuu tällä hetkellä eläkkeelle noin henkilöä vuodessa, joten tehostamispotentiaali on siltä osin mittava. Kuntien henkilöstön määrän ennakoidaankin kuluvana vuonna hieman supistuvan. Henkilöstömenojen lisäksi säästöt kohdistuvat myös toimintojen supistamiseen ja investointeihin, joiden oletetaan ennak- 6

13 kosuunnitelmista poiketen hienoisesti alenevan. Irtisanomisia ei näillä näkymin ole tiedossa, ja lomautukset sekä lomarahojen vaihdot näyttäisivät jäävän varsin vähäisiksi. Kuntien väliset erot säästötarpeissa ovat kuitenkin suuria. Vuonna 2010 kuntien kulutusmenojen määrä ei säästötoimien seurauksena kasva, ja nimellinen kulutus lisääntyy kustannustason kohoamisen myötä 2½ %. Kun maltillisen kulutusmenokehityksen lisäksi investointien arvioidaan hieman vähenevän, kuntatalouden rahoitusasema kohenee n. -0,2 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon. Vuosina 2012 nimelliset kulutusmenot lisääntyvät keskimäärin n. 3½ %. Kulutuksen volyymin hienoinen nousu selittyy lähinnä sosiaali- ja terveyspalvelujen määrän kasvulla. Kuntien investointien odotetaan hieman nousevan sekä ensi että seuraavana vuonna. Oletetulla menokehityksellä kuntien alijäämä pienenee hieman v. ja pysyy samalla tasolla myös v Akuutista suhdannekriisistä selviämisen lisäksi kunnilla on vaikeita vuosia edessä myös keskipitkällä aikavälillä. Vaikka kuntien tulokehitys onkin piristymässä, on verotulojen ja valtionosuuksien lähivuosiksi arvioitu noin 3½ prosentin kasvu selvästi taantumaa edeltänyttä poikkeuksellista aikaa hitaampaa. Kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuu heti, mikäli menojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Kun kuntien investointien ennakoidaan jatkossakin pysyvän korkealla tasolla, kuntatalouden vakauden kannalta keskeistä on kulutusmenojen ja erityisesti palkkamenojen kasvun hallinta. Viime mainitun osalta sekä maltillisten palkkasopimusten merkitys että henkilöstön määrän kestävä mitoitus korostuvat täten entisestään. 2. VUODEN 2010 TALOUSARVION PÄÄPIIRTEET 2.1. Janakkalan kunnan taloudellinen lähtötilanne ja kehitysnäkymät Vuoden 2010 aikana on tehty kolme talousarviomuutosta ja viimeisimmän virallisen talousarviomuutosennusteen mukaan kunnan tilikauden tulos muodostuu noin 1,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kumulatiivista ylijäämää olisi näin ollen vuoden 2010 lopussa jäljellä 1,1 milj.. Kuitenkin lokakuun verototeutuman mukaan voidaan ennakoida, että verotulot tulevat ylittymään muutetusta talousarviosta noin euroa, jolloin tilikauden tulos paranee ja kumulatiivinen ylijäämä on suurempi kuin aiemmin on ennakoitu. Talousarviovuosi ja suunnitelmavuodet ovat osittain ennakoinnin varassa. Suurimpina kysymysmerkkeinä kunnan kannalta ovat verotulojen kehitys ja kunnallinen palkkaratkaisu. Verotulot kattavat n. 60 % kunnan kaikista tuloista ja henkilöstökulut vievät n. 47 % käyttötalouden kuluista. Myös korkojen kehitys on erittäin merkittävä tekijä, sillä kunta on velkaantunut 2000-luvulla rajusti. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä Janakkalan kunta vajosi alle kuntien keskimääräisen tunnusluvun lainakanta /asukas-vertailussa Talousarvion laatimisen lähtökohdat Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan vuosien 2014 taloussuunnitelman ja vuoden talousarvion laatimisohjeet. Laatimisohjeisiin sisältyvä kehyslaskelma perustui mm. voimassa olevaan taloussuunnitelmaan, vuoden 2010 talousarvion ensimmäiseen muutokseen, valtiovarainministeriön peruspalveluohjelmaan sekä Kuntaliiton veroennustekehikkoon. Laatimisohjeiden mukaisesti ja muutoksena edellisiin vuosiin, talousarvio ja suunnitelmavuodet ovat käyttötalousosan ja investointiosan osalta bruttobudjetoituja. Tämä tarkoittaa sitä, että toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut ovat valtuustoon nähden sitovia eriä. Samoin investointisuunnitelma. 7

14 Taloussuunnitelma ja talousarvio ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä, jotka perustuvat valtuuston määrittelemään strategiaan. Vuoden toiminnan ja talouden suunnittelun perustana on kunnanhallituksen ja johtoryhmän muokkaama strategiaehdotus valtuustolle. Strategiaehdotus on esitelty tarkemmin tämän talousarviokirjan kappaleessa neljä. Talousarviovuoden osalta on lisäksi lueteltu toimielimittäin valtuuston hyväksymän palvelustrategian aiheuttamat toimenpiteet. Syksyn kuluessa on käynyt ilmi, että kunnanhallituksessa kesäkuun alussa hyväksytty kehys ei tule kaikkien lautakuntien osalta riittämään. Muun muassa perusturvalautakunnan ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta hyväksyttiin valtuustossa talousarviomuutos, jonka myötä tulevan taloussuunnitelmakauden kehykset ylittyvät Laatimisprosessi Lautakunnat jättivät talousarvioesityksensä kunnanjohtajalle mennessä lukuun ottamatta perusturvalautakuntaa, jonka ehdotus saatiin Lautakunnista kehyksen ylittivät jo edellä mainittujen perusturva- sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan lisäksi tekninen lautakunta. Kunnanjohtaja ja talousjohtaja kävivät talouden tasapainotusneuvottelut toimielinten virkamiesjohdon kanssa Investointien osalta laadintaohjeiden lähtökohtana oli vuoden 2010 investointisuunnitelma ja vuoden 2014 osalta investointien tuli olla enintään poistojen suuruiset eli n. 3 milj. euroa. Nettoinvestoinnit em. suunnitelman mukaan vuosina 2014 olisivat olleet 16,6 milj.. Kunnanhallituksen esityksessä investointiosan suunnitelmakauden nettomenot ovat 20,7 milj.. Investointisuunnitelmaan jää vuosille 2014 noin 4,1 milj. enemmän investointeja kuin oli laadintaohjeiden mukaan tarkoitus. Investointitahti (netto) on kunnanhallituksen esityksen mukaan 5,2 milj. /v. Kunnanhallitus käsitteli kunnanjohtajan talousarvioesitystä seminaarissaan sekä kokouksessaan. Kunnanhallituksen lopullinen esitys talousarvioksi ja suunnitelmaksi valmistuu Valtuusto käsittelee talousarvion Tulo- ja menoperusteet Toimintatuotot Vuoden talousarviossa toimintatuottojen kasvu perustuu hallintokuntien omiin arvioihin. Toimintatuottojen kasvu vuoden 2010 muutettuun talousarvioon verrattuna on 8,5 %. Suunnitelmavuosien toimintatuottoarvioita on korotettu keskitetysti 2 % vuodessa. Hallintokuntien on edellytetty korottavan päätösvallassaan olevia maksuja vähintään kustannustason nousun verran Verotulot Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta sekä osuudesta yhteisöveron tuottoon. Valtuusto päättää veroprosenteista vuosittain marraskuussa. Kunnanhallituksen talousarviovuoden esitys perustuu vuoden 2010 voimassa olevaan tuloveroprosenttiin 19,50 %. Suunnitelmavuodelle 2012 on ennakoitu tuloveronkorotus, joka olisi suuruudeltaan 0,25 prosenttiyksikköä, jolloin 8

15 tuloveroprosentti olisi vuonna 2012 Janakkalassa 19,75 %. Muita veroprosenttien korotuksia ei ole suunniteltu toteutettavaksi suunnitelmakaudella. Kiinteistöveroprosentit on arvioitu vuoden 2010 mukaiselle tasolle seuraavasti: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 % Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,35 % Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,90 % Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 % Vuonna verotuloja on arvioitu, edellä mainittujen veroprosenttien perusteella, kertyvän yhteensä n. 53,2 milj. euroa. Kasvua vuoden 2010 alkuperäiseen talousarvioon on 5,3 % ja muutettuun talousarvioon 4,7 %. Talousarvion ja suunnitelmavuosien verotuloennuste perustuu lokakuun 2010 tiedossa olevaan verotulototeutumaan, Suomen Kuntaliiton tekemään syyskuun 2010 veroennustekehikkoon ja 1,2 %:n ennakoituun asukasmäärän vuosittaiseen kasvuun. Vuosittainen verotulokertymän arvioitu kehitys löytyy tämän talousarviokirjan liitteestä Verotulot, /as * 10* 11* Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Lähde: Tilastokeskus Valtionosuudet Vuoden 2010 alusta toteutetun valtionosuusuudistuksen mukaisesti (HE 174/2009; lait /2009) kuntien valtionosuudet koostuvat peruspalvelujen valtionosuudesta (ns. yksi putki) ja muista opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksista. Valtiovarainministeriö päättää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle joulukuussa Muiden opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien kuntakohtaiset valtionosuudet päätetään opetus- ja kulttuuriministeriössä joulukuun 2010 loppuun mennessä. Valtionosuusjärjestelmästä löytyy tarkempaa tietoa Kunnat.net Internet-sivuilta talous-osiosta. Kunnanhallituksen esityksen valtionosuusarvio perustuu Kuntaliiton julkaisemiin ennakkotietoihin. Edellä mainittujen ennakkotietojen perusteella vuonna valtionosuuksia on arvioitu kertyvän Kasvua vuoden 2010 alkuperäiseen talousarvioon on 5,6 % ja muutettuun talo- 9

16 usarvioon 3,5 %. Suunnitelmavuosien valtionosuuksien arvioitu kasvu perustuu valtion peruspalveluohjelmaan ja budjettiin vuosille Vuosittainen valtionosuuksien arvioitu kasvu löytyy tämän talousarviokirjan liitteestä Valtionosuudet /asukas Taajaan asutut kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Janakkala Hattula * 2010** * *Lähde Tilastokeskus **Lähde Tilastokeskus Toimintakulut Toimintakulujen kasvu kunnanhallituksen esityksessä perustuu kunnanhallituksen antamaan kehykseen sekä osittain hallintokuntien omiin arvioihin. Hallintokuntien omia arvioita on käytetty mm. teknisessä lautakunnassa sähkön ja polttoaineiden hintojen budjetoinnissa, perusturvalautakunnan osalta mm. lastensuojelun ostopalveluiden osalta ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta kotitalouden avustusten budjetoinnissa (mm. lasten kotihoidontuen kuntalisä). Kunnanhallituksen esityksessä vuoden toimintakulujen kokonaiskasvu vuoden 2010 muutettuun talousarvioon verrattuna on 3,3 % (josta henkilöstökulujen kasvu on 4,9 %.) Alla olevassa taulukossa on mainittu kunnanhallituksen esityksen mukaiset talousarvio- ja suunnitelmavuosien laskentaperusteet. Laskentaperusteet tarkoittavat korotusprosentteja, joilla kunnanhallituksen esityksen mukaisten palvelujen kustannukset on korotettu vuosittain Henkilöstökulut 1 1,5 2,2 2,4 Muut kulut 1 1,5 2 2,3 10

17 Kunnanhallituksen esityksen mukaan toimintakulujen kokonaiskasvu verrattuna edelliseen vuoteen on suunnitelmavuonna ,4 % (josta henkilöstökulujen kasvu 2,0 %), vuonna 2013 kasvu on 2,3 % (josta henkilöstökulujen kasvu 2,8 %), ja vuonna 2014 kasvu on 2,5 % (josta henkilöstökulujen kasvu 3,1 %). Muihin kustannusten lisäyksiin ei ole varauduttu ja näin ollen suunnitelmavuosina toteutettaviin toiminnan muutoksiin tulee löytyä resursseja toimintaa sopeuttamalla. Lainojen korkokulut on ennakoitu talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina seuraavasti; Korkokulut % 2,6 3,1 3,5 3,9 Vuosikate, /as * 11 * Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Lähde: Tilastokeskus * ilman Janakkalan Vesi liikelaitosta Investoinnit Kunnanhallituksen esityksessä talousarviovuoden investoinnit ovat 5,9 milj. euroa. Investointiosan koko suunnitelmakauden (vuosien 2014) nettomenot ovat 20,7 milj.. Investointitahti (netto) on siis kunnanhallituksen esityksen mukaan 5,2 milj. vuodessa. Vuosien 2014 investointisuunnitelma on tämän kirjan liitteenä 8. 11

18 Lainanotto Kunnan korkea vuosittainen investointitaso yhdessä alhaisen vuosikatteen kanssa on aiheuttanut kunnan huolestuttavan velkaantumisen. Velkaantuminen jatkuu edelleen vuoteen 2013 saakka, mutta kääntyy vuonna 2014 laskuun. Suunnitelmakauden lopulla kunnan lainakanta /asukas on (ilman Janakkalan Vettä). Rahoituslaskelman mukaan vuosina 2014 kunnan nettolainanotto on n. 1,9 milj. euroa/vuosi. Lainakanta milj ,5 31,3 31,0 31,8 30,3 34,5 36,5 38,0 37, , TP 2008 TP 2009 TA 2010 MTA MTA MTA TA TS 2012 TS 2013 TS

19 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 3.1. Väestö Kunnan asukasluku pysyi melko vakaana vuoteen 2002 saakka. Tämän jälkeen kunnan asukasluku on ollut kiihtyvässä kasvussa. Vuosina keskimääräinen väestönlisäys on ollut 1,1 % / v. Vuonna 2009 kunnan asukasluku kasvoi 1,2 % eli 206 henkilöä. Kuluvan vuoden kasvu on syyskuun loppuun mennessä ollut 0,4 % eli 70 henkilöä. Janakkalan väkiluku Henkilöä * * ennakkotieto 9/2010 Vuonna 2009 väestön ikärakennejakautuma oli seuraava: IKÄ YHT. Lukumäärä %-osuus 6,0 6,4 6,7 6,0 4,0 4,5 6,0 6,4 7,4 7,1 7,2 7,1 7,7 5,2 4,6 3,1 2,6 2,1 Tilastokeskuksen uusimman syyskuussa 2009 julkaiseman väestöennusteen mukaan kunnan väkiluku kasvaa 2010-luvulla keskimäärin 190 henkilöä vuodessa. Vastaava kasvu on 2020-luvulla 146 henkilöä ja 2030-luvulla 88 henkilöä vuodessa. 13

20 Väestöennuste Lähde: Tilastokeskus Tilastokeskuksen uusimman syyskuussa 2009 julkaistun väestöennusteen mukaan Janakkalan väestöllinen huoltosuhde kehittyisi v seuraavasti: Huoltosuhde Koko maa 51,6 59,1 65,4 69, ,1 73,4 Janakkala 58, , ,1 74,8 74,6 14

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va.

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011 Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Tilikauden tulos elokuu 2011 2008 2009 2010 2011 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 (1000 ) 10 000 0-10

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Kehysesitys 2016-18 Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Taloussuunnitelman ja arvion valmisteluprosessista Kehyspäätöksen tekovaiheessa paljon asioita auki Valtion valmisteluaikataulu myöhentynyt; hallituksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot