Liite 10/Valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 TALOUSARVIO 2011"

Transkriptio

1 Liite 10/Valtuuston pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2014 TALOUSARVIO Valtuusto

2 Hallintokunnat Kh Vuoden talousarvion ja vuosien 2014 taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohje Sitovuustaso Janakkalan kunnan hallintosäännön 68 :ssä todetaan talousarvion täytäntöönpanosta seuraavaa: Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Edellä mainitut toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelman tarkoitus on tarkistaa asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat tulosalueille valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Talousarviositovuus koskee valtuuston hyväksymiä toiminnallisia tavoitteita sekä niiden edellyttämiä määrärahoja ja tuloarvioita. Kuntalain mukaan määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Janakkalassa talousarvio on vuonna käyttötalouden osalta bruttobudjetoitu eli valtuustoon nähden sitovia eriä ovat erikseen tulosalueen toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut. Myös investoinnit on bruttobudjetoitu eli sitovuustasona ovat hankekohtaiset tuotot ja kulut. Hankkeella tarkoitetaan esim. yksittäistä, nimettyä rakentamiskohdetta tai irtaimistohankintaa. Rakennusinvestoinnit ja niihin liittyvät irtaimistohankinnat ovat hallintokuntia sitovia hankekohtaisesti (ei vuositasolla). Poikkeuksen vuoden investointien sitovuustasosta muodostavat seuraavat erikseen nimeämättömät talonrakennusinvestoinnit; kulunvalvonta ja turvajärjestelmien laajentaminen (Turengin koulu ja Tervakosken uimahalli), energiansäästöinvestoinnit, jakelukeittiöinvestoinnit ja ennalta arvaamattomat kohteet. Sekä seuraavat erikseen nimeämättömät infrainvestoinnit; yritystoiminnan katuhankkeet, asuntotuotannon katuhankkeet, peruskorjauskohteet, muut hankkeet sekä viheralueet ja puistot. Edellä mainitut talonrakennus- ja infrainvestoinnit ovat poikkeuksellisesti sitovia tulosalueen nettomenotasolla. Tämä johtuu siitä että, investointihankkeet kohdistuvat useampaan eri kohteeseen ja niiden määrittely talousarvion laadintavaiheessa on ollut mahdotonta. ii

3 Käyttösuunnitelmien laatiminen Talousarvion toteuttamisvastuu Pienhankintaraja on euroa, jota pienemmät hankkeet/hankinnat kirjataan käyttötalouden menoksi. Muistutuksena kaikille hallintokunnille ja erityisesti hankinnoista vastaaville henkilöille; hankinnat on kilpailutettu Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailutusyksikön toimesta ja kilpailutuksen tuloksena valittuja tavarantoimittajia tulee käyttää. Poikkeustilanteissa tapauskohtaisista menettelyistä on sovittava erkseen talousjohtaja Jenni Jokelan kanssa. Toimintatapa perustuu kunnanhallituksen tekemään päätökseen. Tiivistelmä hankintarajoista on näiden ohjeiden liitteenä nro 1 ja lisätietoja hankinnoista löytyy intranet-sivuilta (http://intra.janakkala.fi/johto_ja_paatoksenteko/hallinto_ja_talous/hanki ntaohjeet/?id=1103). Kunnanhallitus ja lautakunnat vahvistavat valtuuston hallintosäännössä ja talousarviossa rajaaman toimivallan mukaan alaisilleen viranhaltijoille käyttösuunnitelmat, joiden puitteissa viranhaltijat vastaavat talousarvion toteuttamisesta. Käyttösuunnitelmien tulee kokonaisuudessaan aina pohjautua valtuuston hyväksymään talousarvioon. Tarkemmat käytännön ohjeet käyttösuunnitelmien laatimisesta on nähtävillä intranetsivuilla viikolla 50. (http://intra.janakkala.fi/johto_ja_paatoksenteko/hallinto_ja_talous/talous /?id=1109&folderid=574). Tiedot käyttösuunnitelmista toimitetaan lautakuntien päätösten jälkeen kunnanhallitukselle (liite pöytäkirjan mukana), talousjohtajalle sekä Seutukeskus Oy Hämeeseen, missä tiedot tallennetaan taloushallinnon tietojärjestelmiin. Käyttösuunnitelmat on oltava käsiteltynä toimielimissä helmikuun loppuun mennessä. Kunnan taloudenhoidon kannalta on erittäin tärkeää, että kaikki hallintokunnat toteuttavat valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion toteuttaminen tarkoittaa päätettyjen määrärahojen noudattamisen lisäksi strategisten tavoitteiden ja esitettyjen suorite- ja tuotemäärien tuottamista. Vastuu talousarvion toteuttamisesta on ensisijaisesti kunnanhallituksella ja lautakunnilla. Käytännössä toteuttamisesta vastaavat toimialajohtajat ja tulosalueiden esimiehet. Talousarvion seuranta Talousarvion seurannasta ja raportoinnista vastaavat ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu oikeudet määrärahojen käyttöön. Valtuustolle raportoidaan talousarvion toteuttamisesta ja toteutumisesta kolmannesvuosittain. Seurantakaudet ovat , ja Ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen raportit sisältävät strategisten tavoitteiden-, suoritteiden sekä käyttötalouden toteutuman. Koko vuoden toteumaa käsitellään maaliskuussa julkistettavassa tilinpäätöksessä. Lautakuntien tulee käsitellä seurantaraportit vähintään kolman- iii

4 nesvuosittain. Lautakuntaraportointia varten on tehty oma raporttipohja toteutumaraportteihin nimeltään KH tot-vert valitut tasot per. Valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenten on lisäksi mahdollista seurata käyttötalouden toteutumaa kuukausittain intrasta. Edellisen kuukauden käyttötalouden tulosalueittaiset toteutumat on nähtävillä intrassa (Johto ja päätöksenteko->hallinto ja Talous-> Talous->Talouden seuranta) joka kuukauden 22. päivä alkaen helmikuusta. Raportin intraan tuottaa konsernipalvelut. Intrassa on nähtävillä myös strategisten tavoitteiden toteuttamistilanne. Seurantaraportti toimitetaan ensi kertaa tilanteesta ja siitä eteenpäin raportti päivitetään intraan kahden kuukauden välein. Raportin intraan tuottaa konsernipalvelut. Kunnanhallituksella on lisäksi mahdollisuus tarkastella strategisten tavoitteiden toteuttamistilannetta Targetor Cube-ohjelmassa. Tarkemmasta seurannasta johtuen tulosalueen esimiesten tulee muistaa päivittää Targetor Cubea, kun startegisten tavoitteiden osalta tapahtuu edistystä. Tarkemmat käytännön ohjeet Cuben täyttämisestä ja tavoitteiden seurannasta toimitetaan käyttösuunnitelmaohjeiden mukana. Talousarviokirjan liitteenä 7 olevan kehittämisohjelman projektien tilannetta seurataan talousarvion seurannan yhteydessä. Tarkemmat käytännön ohjeet projektien toteuttamisen seurannasta toimitetaan käyttösuunnitelmaohjeiden mukana. Talousarviomuutokset Kuntalain 65 :n 4 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto, jotka Janakkalan kunnan hallintosäännön 69 :n mukaan on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Mikäli talousarviossa määritelty palvelutarve jää alle odotetun ja suoritteita tai tuotteita ei synny budjetoitua määrää, tulee toimintakulujen käyttö suhteuttaa tuotettavaan palvelumäärään. Edellä mainittu huomioidaan lisäksi sekä tuottojen että kulujen osalta talousarviomuutoksessa. Tavoitteena on, että kaikki mahdolliset tilanteet hyödynnetään kustannuksia alentavien muutosten aikaansaamiseksi palvelutuotannossa. Mikäli toimielin kuitenkin toteaa talousarvioseurannan yhteydessä, että toimintakulut ylittyvät korjaavista toimenpiteistä huolimatta, toimielimen tulee tehdä kunnanhallitukselle ja sen edelleen valtuustolle esitys talousarvion muuttamisesta. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus strategisiin tavoitteisiin, suorite- ja tuotemääriin sekä tuloarvioihin. Vastaavasti strategisia tavoitteita sekä suorite- ja tuotemääriä koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin (tuotot ja kulut). Varsinaiset määrärahat, strategiset tavoitteet ja suorite- ja tuotemäärät on hyväksytty talousarviovuodelle. Suunnitelmavuosia mahdollisesti koskevia määrärahamuutoksia ei tehdä talousarviovuoden aikana. Suunnitelmavuosia koskevat muutokset on huomioitava laadittaessa seuraavan vuoden talousarviota ja sen suunnitelmavuosia. iv

5 Liite 1 HANKINTAOHJETIIVISTELMÄ Kunnanhallituksen päätös ja voimassa edelleen. Kunnanhallitus hyväksyi Yhteistyösopimuksen Hämeenlinnan seudun hankintatoimesta. Sopimuksen liitteessä on lueteltu yhteishankintatuoteryhmät, joissa kunta on mukana. Se tarkoittaa myös sitä että Seutukeskus Oy Hämeen kilpailuttamien tuotteiden hankintapaikat ovat juuri ne mistä ko. tuotteet hankitaan, muualta niitä ei saa hankkia. Luetteloa ylläpidetään Seutukeskuksen W iki-palvelussa kohdassa hankinta- ja kilpailutuspalvelut. Kunnanhallitus päätti että kunnassa noudatetaan Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhtymien hankintaohjeita, jotka Seutukeskus Oy Hämeen hallitus on hyväksynyt Kunnanhallitus päätti myös kuntakohtaisesta kilpailuttamisrajoista, jotka tarkemmin alempana. Kynnysarvot Kaikki allaolevat hinnat ovat arvonlisäverottomia. EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat Yli Yli tavarat ja palvelut rakennusurakat EU-kilpailuttamisvelvoite, laki ja EU-direktiivit EU-ilmoitusvelvoite, HILMA-palvelu Jälki-ilmoitusvelvollisuus Valitusoikeus Markkinaoikeus Hankintaoikaisu Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat tavarat ja palvelut yli toissijaiset palvelut (sote ym) rakennusurakat Kilpailuttamisvelvoite, lakiin perustuva Kansallinen ilmoitusvelvoite, HILMA-palvelu Valitusoikeus Markkinaoikeus Hankintaoikaisu v

6 Päätöksenteko Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat, mutta Janakkalan kunnan rajat ylittävät hankinnat, eli kuntakohtaiset alarajat tavarat ensisijaiset palvelut toissijaiset palvelut rakennusurakat Kilpailutettava kunnan päätöksellä Ei ilmoitusvelvollisuutta Hilmassa Hankintaoikaisu ja kunnallinen oikaisuvaatimus Alarajojen alle olevia hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa, mutta aina on selvitettävä hankinnan kokonaistaloudellisesti edullisin hankintapaikka. Päätökset kaikista yli 1000 euron hankinnoista, joko viranhaltijapäätös (VIPS) tai toimielimen päätös (EPJ). Päätöksessä näyttävä myös toimivaltuutus ja myös miltä menokohdalta maksetaan. Toimivaltuutus on esim. lautakunnan päätös jolla hankintaoikeudet delegoitu viranhaltijalle. Hankintaohje, jota noudatettava Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhteisöjen yleiset hankintaohjeet (löytyy intranetista, johto ja päätöksenteko, hallinto ja talous, hankintaohjeet ) Sekä KH päättämät kunnan kilpailuttamisrajat jotka mainittu edellä. Ei mitään muita ohjeita voimassa enään. vi

7 HILMA-PALVELU Kaikista kansallisen kilpailutusrajan ylittävistä hankinnoista on tehtävä ilmoitus internetissä toimivaan ns. HILMA-palveluun (hankinkintailmoitukset) Y-tunnus Hankintayksikön virallinen nimi Janakkalan kunta Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste (tehdään toimielimittäin). Esimerkki Hankintayksikkö Janakkalan kunta Toimielimittäin, tunnukset erikseen Kunnanhallitus ko. kilpailuttajan sähköpostiosoite Muuta Yhteyshenkilöinä hankintoja koskevissa asioissa ovat seuraavat Kunnanhallitus Martti Laitinen Palvelutoimi Tiina Vesala Perusturva Mauno Matikainen Sivistystoimi Heli Koskinen Rakennusurakat Mirka Pakarinen vii

8 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT Kansantalouden kehitys Kunnallistalouden kehitys 6 2. VUODEN 2010 TALOUSARVION PÄÄPIIRTEET Janakkalan kunnan taloudellinen lähtötilanne ja kehitysnäkymät Talousarvion laatimisen lähtökohdat Laatimisprosessi Tulo- ja menoperusteet Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Toimintakulut Investoinnit Lainanotto TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Väestö Elinkeinot ja työllisyys KUNTASTRATEGIA Janakkalan visio Päämäärät ja niiden kriittiset menestystekijät näkökulmittain KUNTAKONSERNIN LIIKELAITOKSELLE JA TYTÄRYHTEISÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Janakkalan Vesi Janakkalan Asunnot Oy Janakkalan Teollisuusalueet Oy KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIMET TULOSALUEITTAIN 22 TOIMIELIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 22 TULOSALUE VAALIT 23 TOIMIELIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 24 TULOSALUE TARKASTUSTOIMI 25 TOIMIELIN KUNNANHALLITUS 28 TULOSALUE YLEISHALLINTO 29 2

9 TULOSALUE HALLINTOPALVELUT 33 TULOSALUE TALOUSPALVELUT 36 TULOSALUE HENKILÖSTÖPALVELUT 38 TULOSALUE TYÖLLISTÄMINEN 40 TULOSALUE ELINKEINOPALVELUT 42 TULOSALUE PELASTUSLAITOS 44 TOIMIELIN MAASEUTULAUTAKUNTA 45 TULOSALUE MAASEUTU- JA KYLÄPALVELUT 46 TOIMIELIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 49 TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUT 50 TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA 57 TULOSALUE TEKNISEN TOIMEN HALLINTO 59 TULOSALUE RUOKAPALVELUT 64 TULOSALUE KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 69 TULOSALUE KADUNPITO 74 TULOSALUE ALUETEKNIIKKA 77 TULOSALUE TILAPALVELU 80 TULOSALUE KUNNAN TOIMINNAN ULKOPUOLISTEN TILOJEN YLLÄPITO 84 TULOSALUE SIIVOUSPALVELUT 86 TOIMIELIN PERUSTURVALAUTAKUNTA 89 TULOSALUE VANHUSTYÖ JA PITKÄAIKAISHOITO 93 TULOSALUE SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA 98 TULOSALUE VAMMAISTYÖ 108 TOIMIELIN TERVEYSJAOSTO 114 TULOSALUE YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT 115 TULOSALUE JANAKKALAN TERVEYDENHUOLTO 116 TULOSALUE HATTULAN TERVEYDENHUOLTO 121 TOIMIELIN KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 125 TULOSALUE SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 126 TULOSALUE VARHAISKASVATUS 130 TULOSALUE OPETUSTOIMI 137 TULOSALUE KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 144 TOIMIELIN KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 148 TULOSALUE KIRJASTOPALVELUT 149 TULOSALUE KULTTUURIPALVELUT 151 TOIMIELIN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 153 TULOSALUE LIIKUNTAPALVELUT 154 TULOSALUE NUORISOPALVELUT TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA JANAKKALAN VEDEN TALOUSSUUNNITELMA V JA TALOUS-ARVIO VUODELLE 162 3

10 11. LIITTEET 170 Liite 1: Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden tuloslaskelmasta 170 Liite 2: Yhdistelmä Janakkalan kunnan ja Janakkalan Veden rahoituslaskelmasta 171 Liite 3: Laskelma verotuloista ja valtionosuuksista 171 Liite 4: Viranperustamislomakkeet vuodelle 172 Liite 5: Henkilöstöesitykset vuodelle 189 Liite 6: Henkilöstösuunnitelma vuosille Liite 7: Kehittämisohjelma vuodelle 196 Liite 8: Investointisuunnitelma vuosille

11 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1.1. Kansantalouden kehitys Suomen Kuntaliiton julkaiseman Kuntatalous 3/2010 tiedotteen mukaan Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen; myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi viime keväänä muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Elpyminen on jatkunut kohtuullisen ripeänä ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti. Kuluvalle vuodelle Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot olivat keväällä varovaisen toiveikkaita. Loppukesällä laadituissa ennusteissa kasvulukuja vuodelle 2010 on korotettu. Ennustelaitosten arviot tämän vuoden talouskasvusta liikkuvatkin nyt kahden ja yli kolmen prosentin haarukassa. Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessaan esittämä arvio tälle vuodelle on kahden prosentin luokkaa. Vuotta koskevat tähän mennessä julkaistut ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän keskipitkälläkin aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi muun muassa vaisuhkoksi ennustetun tuottavuuskehityksen johdosta. Kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvo oli vuonna 2009 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Syinä kehitykseen olivat maailmanmarkkinahintojen laskun ohella asuntohintojen ja lainakorkojen aleneminen sekä yhä kiristyvä kilpailu. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen lokakuussa 2009 laski hintatasoa. Alkoholijuomien ja tupakan valmisteverojen korotukset puolestaan nostivat hintatasoa. Valtiovarainministeriö arvioi kuluttajahintojen kohoavan vuonna 2010 keskimäärin 1,5 %. Tätä hitaampaakin kehitystä on ennustettu. Kotimaiset kustannuspaineet ovat suhteellisen vähäiset kuluvan vuoden maltillisten palkkaratkaisujen johdosta. Arvonlisäveron korotukset heinäkuun alussa nopeuttavat kuluttajahintojen nousua. Ensi vuonna kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan yli kaksi prosenttia. Palkansaajien yleinen ansiotaso kohosi viime vuonna keskimäärin nelisen prosenttia. Palkansaajien ansiotasoindeksin valtiovarainministeriö arvioi kohoavan tänä vuonna 2,6 prosenttia. Noin puolet noususta selittyy viime vuoden loppuun ajoittuneiden korotustenperinnöllä. Tänä vuonna tehdyt palkkaratkaisut ovat olleet melko maltillisia. Ensi vuotta koskevat palkkaratkaisut ovat osaksi avoinna. Ansiotason kehityksen ennustamista vaikeuttaa sopimusneuvottelujen eritahtisuus ja palkankorotusten eriaikaisuus eri sektoreilla sekä työmarkkinoiden ja yritysten reaktiot kokonaistaloudellisen tilanteen kehittymiseen. Valtiovarainministeriö on arvioinut vuoden keskimääräiseksi ansiotason nousuksi 2,8 %, mutta pienempiäkin ennustelukuja on esitetty. Tällä hetkellä valtiovarainministeriön arviota on pidettävä edellä esitetyistä syistä lähinnä laskentaoletuksena ensi vuoden kehityksestä. Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa. Viime vuonna työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuonna 2010, mutta vähemmän kuin on pelätty. Työttömyysaste kohoaa tänä vuonna jonkin verran, mutta jäänee alle kymmenen prosentin. Työttömänä on kuluvana vuonna keskimäärin noin henkilöä. Talouden elpyessä työvoiman kysynnän arvioidaan kääntyvän nousuun ja työllisten määrä kasvanee ensi vuonna parisen prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen olevan vuonna hieman yli kahdeksan prosenttia. 5

12 1.2. Kunnallistalouden kehitys Valtiovarainministeriön syyskuun 2010 taloudellisen katsauksen mukaan Talouskriisin aiheuttamat vauriot kuntatalouteen näyttäisivät jäävän pelättyä pienemmiksi. Useiden tekijöiden, kuten valtion kuntataloutta vahvistaneiden mittavien toimenpiteiden, odotettua suotuisamman työllisyyskehityksen, kustannustason nousun selkeän hidastumisen sekä kuntien omien menokasvua hillitsevien säästötoimenpiteiden yhteisvaikutus näkyi selvästi jo vuoden 2009 tasapainokehityksessä. Kuntasektorin rahoitusasema ei romahtanut, vaan pysyi edeltävien vuosien keskimääräisellä tasolla n. -½ prosentissa suhteessa kokonaistuotantoon. Kunta-alan henkilöstön määrä väheni ensimmäistä kertaa viime vuonna sitten 1990-luvun laman. Kuntien velan määrä kasvoi kuitenkin voimakkaasti, kun investoinnit pysyivät taantumasta huolimatta korkealla tasolla. Rahoitusaseman vakauden turvaamiseksi kunnat kiristivät vuoden 2010 verotusta tuntuvasti. Yli puolet kunnista nosti kuluvalle vuodelle kunnallisveroprosenttiaan, ja keskimääräinen kunnallisveroaste kohosi 0.4 prosenttiyksiköllä. Valtion säätämän kiinteistöverojen rajojen noston lisäksi kunnat itse tekivät kiinteistöveroon poikkeuksellisen suuria korotuksia. Edellä mainittujen korotusten yhteisvaikutus oli yli 500 milj. euroa. Kunnallisveron kertymää kasvattaa myös vuoden 2009 verotuksen valmistumisesta johtuva oikaisutilitys. Veronkorotuksista ja kertaluontoisista eristä huolimatta kunnallisveron tuotto ei kuitenkaan lisäänny, kun työllisyystilanne pysyy heikkona ja veronkevennykset leikkaavat verotuottoja n. 370 milj. eurolla. Yhteisöveron tuotto sen sijaan kääntyy taloudellisen aktiviteetin viriämisen myötä loivaan nousuun, mikä tarkoittaa kuntien kannalta 250 milj. euron lisäystä vuoteen 2009 verrattuna. Kaiken kaikkiaan kuntien verotulot kasvavat 2½ %. Valtionosuudet lisääntyvät mm. veronkevennysten kompensaation ja indeksikorotuksen seurauksena runsaat 6 %. Piristyvän verotulokehityksen lisäksi maltillinen kustannuskehitys parantaa kuntatalouden näkymiä. Peruspalvelujen kustannustason nousu pysyy v noin 2½ prosentissa. Kunta-alan ansiotaso nousee runsaat 3 %. Sairasvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun noususta huolimatta kuntatyöantajan sosiaaliturvamaksuperusteet alenevat kaiken kaikkiaan n. 0,9 prosenttiyksiköllä, kun työnantajan kansaneläkemaksu poistui kokonaan vuoden 2010 alusta. Kuntien maksamien toimeentulotukimenojen ennakoidaan edelleen lisääntyvän heikon työttömyystilanteen johdosta. Vuonna verotulojen ja valtionosuuksien ennakoidaan lisääntyvän yhteensä runsaat 4 %. Kunnallisveron tuoton odotetaan kasvavan selvästi, ja yhteisöverotulot jatkavat palautumista taantuman aiheuttamasta kuopasta. Ennusteessa kunnallisveroasteeseen on oletettu 0,1 prosenttiyksikön nousu, joka kuvastaa kireän taloustilanteen aiheuttamia nostopaineita ja vastaa viimeisen 10 vuoden keskimääräisiä korotuksia. Valtionosuuksien 4 prosentin kasvu perustuu mm. veronkevennysten kompensointiin, indeksikorotukseen sekä maahanmuuttajakorvausten, toimeentulotuen ja opetustoimen harkinnanvaraisten avustusten lisäämiseen. Vuoden valtionosuuksiin tehtävä vuoden 2009 toteutuneen ja arvioidun kustannustason muutoksen oikaisu pienentää indeksikorotusta n. 80 milj. eurolla. Kuntien kustannustason ennakoidaan nousevan v. runsaat 2½ %. Ensi vuoden kunta-alan ansiotasokehityksen arviointia vaikeuttaa kuitenkin se, että voimassa olevat sopimukset ovat irtisanottavissa. Uusia korotuksia ei kuitenkaan voi tulla ennen 1.5., joten kuntien ansiotason on oletettu kohoavan n. 2½ % eli hieman yleistä ansiotasoa hitaammin. Työnantajamaksuperusteet kohoavat ensi vuonna 0,2 prosenttiyksiköllä lähinnä työttömyysvakuutusmaksun nousun myötä. Suurimman työnantajanmaksun, kuntien eläkevakuutusmaksun oletetaan pysyvän ennallaan 23,6 prosentissa. Vuoden valtion talousarvioon liittyvien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamisen, perusopetuksen laadun kehittämisen ja maahanmuuttoon liittyvien kustannusten kasvamisen arvioidaan lisäävän kuntien menoja nettomääräisesti n. 60 milj. eurolla. Vaikka kuntatalouden näkymät ovatkin muuttuneet aiemmin arvioitua paremmiksi, taantuman jälkien korjaaminen pakottaa kunnat jatkamaan v aloitettuja säästötoimia. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tekemän kyselyn mukaan säästötarve on v edeltävää vuotta suurempi, ja säästötoimia tullaan tekemään erityisesti rekrytointipolitiikkaa tiukentamalla ja hyödyntämällä luonnollista poistumaa. Kunta-alalta poistuu tällä hetkellä eläkkeelle noin henkilöä vuodessa, joten tehostamispotentiaali on siltä osin mittava. Kuntien henkilöstön määrän ennakoidaankin kuluvana vuonna hieman supistuvan. Henkilöstömenojen lisäksi säästöt kohdistuvat myös toimintojen supistamiseen ja investointeihin, joiden oletetaan ennak- 6

13 kosuunnitelmista poiketen hienoisesti alenevan. Irtisanomisia ei näillä näkymin ole tiedossa, ja lomautukset sekä lomarahojen vaihdot näyttäisivät jäävän varsin vähäisiksi. Kuntien väliset erot säästötarpeissa ovat kuitenkin suuria. Vuonna 2010 kuntien kulutusmenojen määrä ei säästötoimien seurauksena kasva, ja nimellinen kulutus lisääntyy kustannustason kohoamisen myötä 2½ %. Kun maltillisen kulutusmenokehityksen lisäksi investointien arvioidaan hieman vähenevän, kuntatalouden rahoitusasema kohenee n. -0,2 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon. Vuosina 2012 nimelliset kulutusmenot lisääntyvät keskimäärin n. 3½ %. Kulutuksen volyymin hienoinen nousu selittyy lähinnä sosiaali- ja terveyspalvelujen määrän kasvulla. Kuntien investointien odotetaan hieman nousevan sekä ensi että seuraavana vuonna. Oletetulla menokehityksellä kuntien alijäämä pienenee hieman v. ja pysyy samalla tasolla myös v Akuutista suhdannekriisistä selviämisen lisäksi kunnilla on vaikeita vuosia edessä myös keskipitkällä aikavälillä. Vaikka kuntien tulokehitys onkin piristymässä, on verotulojen ja valtionosuuksien lähivuosiksi arvioitu noin 3½ prosentin kasvu selvästi taantumaa edeltänyttä poikkeuksellista aikaa hitaampaa. Kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuu heti, mikäli menojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Kun kuntien investointien ennakoidaan jatkossakin pysyvän korkealla tasolla, kuntatalouden vakauden kannalta keskeistä on kulutusmenojen ja erityisesti palkkamenojen kasvun hallinta. Viime mainitun osalta sekä maltillisten palkkasopimusten merkitys että henkilöstön määrän kestävä mitoitus korostuvat täten entisestään. 2. VUODEN 2010 TALOUSARVION PÄÄPIIRTEET 2.1. Janakkalan kunnan taloudellinen lähtötilanne ja kehitysnäkymät Vuoden 2010 aikana on tehty kolme talousarviomuutosta ja viimeisimmän virallisen talousarviomuutosennusteen mukaan kunnan tilikauden tulos muodostuu noin 1,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kumulatiivista ylijäämää olisi näin ollen vuoden 2010 lopussa jäljellä 1,1 milj.. Kuitenkin lokakuun verototeutuman mukaan voidaan ennakoida, että verotulot tulevat ylittymään muutetusta talousarviosta noin euroa, jolloin tilikauden tulos paranee ja kumulatiivinen ylijäämä on suurempi kuin aiemmin on ennakoitu. Talousarviovuosi ja suunnitelmavuodet ovat osittain ennakoinnin varassa. Suurimpina kysymysmerkkeinä kunnan kannalta ovat verotulojen kehitys ja kunnallinen palkkaratkaisu. Verotulot kattavat n. 60 % kunnan kaikista tuloista ja henkilöstökulut vievät n. 47 % käyttötalouden kuluista. Myös korkojen kehitys on erittäin merkittävä tekijä, sillä kunta on velkaantunut 2000-luvulla rajusti. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä Janakkalan kunta vajosi alle kuntien keskimääräisen tunnusluvun lainakanta /asukas-vertailussa Talousarvion laatimisen lähtökohdat Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan vuosien 2014 taloussuunnitelman ja vuoden talousarvion laatimisohjeet. Laatimisohjeisiin sisältyvä kehyslaskelma perustui mm. voimassa olevaan taloussuunnitelmaan, vuoden 2010 talousarvion ensimmäiseen muutokseen, valtiovarainministeriön peruspalveluohjelmaan sekä Kuntaliiton veroennustekehikkoon. Laatimisohjeiden mukaisesti ja muutoksena edellisiin vuosiin, talousarvio ja suunnitelmavuodet ovat käyttötalousosan ja investointiosan osalta bruttobudjetoituja. Tämä tarkoittaa sitä, että toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut ovat valtuustoon nähden sitovia eriä. Samoin investointisuunnitelma. 7

14 Taloussuunnitelma ja talousarvio ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä, jotka perustuvat valtuuston määrittelemään strategiaan. Vuoden toiminnan ja talouden suunnittelun perustana on kunnanhallituksen ja johtoryhmän muokkaama strategiaehdotus valtuustolle. Strategiaehdotus on esitelty tarkemmin tämän talousarviokirjan kappaleessa neljä. Talousarviovuoden osalta on lisäksi lueteltu toimielimittäin valtuuston hyväksymän palvelustrategian aiheuttamat toimenpiteet. Syksyn kuluessa on käynyt ilmi, että kunnanhallituksessa kesäkuun alussa hyväksytty kehys ei tule kaikkien lautakuntien osalta riittämään. Muun muassa perusturvalautakunnan ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta hyväksyttiin valtuustossa talousarviomuutos, jonka myötä tulevan taloussuunnitelmakauden kehykset ylittyvät Laatimisprosessi Lautakunnat jättivät talousarvioesityksensä kunnanjohtajalle mennessä lukuun ottamatta perusturvalautakuntaa, jonka ehdotus saatiin Lautakunnista kehyksen ylittivät jo edellä mainittujen perusturva- sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan lisäksi tekninen lautakunta. Kunnanjohtaja ja talousjohtaja kävivät talouden tasapainotusneuvottelut toimielinten virkamiesjohdon kanssa Investointien osalta laadintaohjeiden lähtökohtana oli vuoden 2010 investointisuunnitelma ja vuoden 2014 osalta investointien tuli olla enintään poistojen suuruiset eli n. 3 milj. euroa. Nettoinvestoinnit em. suunnitelman mukaan vuosina 2014 olisivat olleet 16,6 milj.. Kunnanhallituksen esityksessä investointiosan suunnitelmakauden nettomenot ovat 20,7 milj.. Investointisuunnitelmaan jää vuosille 2014 noin 4,1 milj. enemmän investointeja kuin oli laadintaohjeiden mukaan tarkoitus. Investointitahti (netto) on kunnanhallituksen esityksen mukaan 5,2 milj. /v. Kunnanhallitus käsitteli kunnanjohtajan talousarvioesitystä seminaarissaan sekä kokouksessaan. Kunnanhallituksen lopullinen esitys talousarvioksi ja suunnitelmaksi valmistuu Valtuusto käsittelee talousarvion Tulo- ja menoperusteet Toimintatuotot Vuoden talousarviossa toimintatuottojen kasvu perustuu hallintokuntien omiin arvioihin. Toimintatuottojen kasvu vuoden 2010 muutettuun talousarvioon verrattuna on 8,5 %. Suunnitelmavuosien toimintatuottoarvioita on korotettu keskitetysti 2 % vuodessa. Hallintokuntien on edellytetty korottavan päätösvallassaan olevia maksuja vähintään kustannustason nousun verran Verotulot Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, kiinteistöverosta sekä osuudesta yhteisöveron tuottoon. Valtuusto päättää veroprosenteista vuosittain marraskuussa. Kunnanhallituksen talousarviovuoden esitys perustuu vuoden 2010 voimassa olevaan tuloveroprosenttiin 19,50 %. Suunnitelmavuodelle 2012 on ennakoitu tuloveronkorotus, joka olisi suuruudeltaan 0,25 prosenttiyksikköä, jolloin 8

15 tuloveroprosentti olisi vuonna 2012 Janakkalassa 19,75 %. Muita veroprosenttien korotuksia ei ole suunniteltu toteutettavaksi suunnitelmakaudella. Kiinteistöveroprosentit on arvioitu vuoden 2010 mukaiselle tasolle seuraavasti: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 % Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,35 % Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,90 % Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 % Vuonna verotuloja on arvioitu, edellä mainittujen veroprosenttien perusteella, kertyvän yhteensä n. 53,2 milj. euroa. Kasvua vuoden 2010 alkuperäiseen talousarvioon on 5,3 % ja muutettuun talousarvioon 4,7 %. Talousarvion ja suunnitelmavuosien verotuloennuste perustuu lokakuun 2010 tiedossa olevaan verotulototeutumaan, Suomen Kuntaliiton tekemään syyskuun 2010 veroennustekehikkoon ja 1,2 %:n ennakoituun asukasmäärän vuosittaiseen kasvuun. Vuosittainen verotulokertymän arvioitu kehitys löytyy tämän talousarviokirjan liitteestä Verotulot, /as * 10* 11* Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Lähde: Tilastokeskus Valtionosuudet Vuoden 2010 alusta toteutetun valtionosuusuudistuksen mukaisesti (HE 174/2009; lait /2009) kuntien valtionosuudet koostuvat peruspalvelujen valtionosuudesta (ns. yksi putki) ja muista opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksista. Valtiovarainministeriö päättää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle joulukuussa Muiden opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien kuntakohtaiset valtionosuudet päätetään opetus- ja kulttuuriministeriössä joulukuun 2010 loppuun mennessä. Valtionosuusjärjestelmästä löytyy tarkempaa tietoa Kunnat.net Internet-sivuilta talous-osiosta. Kunnanhallituksen esityksen valtionosuusarvio perustuu Kuntaliiton julkaisemiin ennakkotietoihin. Edellä mainittujen ennakkotietojen perusteella vuonna valtionosuuksia on arvioitu kertyvän Kasvua vuoden 2010 alkuperäiseen talousarvioon on 5,6 % ja muutettuun talo- 9

16 usarvioon 3,5 %. Suunnitelmavuosien valtionosuuksien arvioitu kasvu perustuu valtion peruspalveluohjelmaan ja budjettiin vuosille Vuosittainen valtionosuuksien arvioitu kasvu löytyy tämän talousarviokirjan liitteestä Valtionosuudet /asukas Taajaan asutut kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Janakkala Hattula * 2010** * *Lähde Tilastokeskus **Lähde Tilastokeskus Toimintakulut Toimintakulujen kasvu kunnanhallituksen esityksessä perustuu kunnanhallituksen antamaan kehykseen sekä osittain hallintokuntien omiin arvioihin. Hallintokuntien omia arvioita on käytetty mm. teknisessä lautakunnassa sähkön ja polttoaineiden hintojen budjetoinnissa, perusturvalautakunnan osalta mm. lastensuojelun ostopalveluiden osalta ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan osalta kotitalouden avustusten budjetoinnissa (mm. lasten kotihoidontuen kuntalisä). Kunnanhallituksen esityksessä vuoden toimintakulujen kokonaiskasvu vuoden 2010 muutettuun talousarvioon verrattuna on 3,3 % (josta henkilöstökulujen kasvu on 4,9 %.) Alla olevassa taulukossa on mainittu kunnanhallituksen esityksen mukaiset talousarvio- ja suunnitelmavuosien laskentaperusteet. Laskentaperusteet tarkoittavat korotusprosentteja, joilla kunnanhallituksen esityksen mukaisten palvelujen kustannukset on korotettu vuosittain Henkilöstökulut 1 1,5 2,2 2,4 Muut kulut 1 1,5 2 2,3 10

17 Kunnanhallituksen esityksen mukaan toimintakulujen kokonaiskasvu verrattuna edelliseen vuoteen on suunnitelmavuonna ,4 % (josta henkilöstökulujen kasvu 2,0 %), vuonna 2013 kasvu on 2,3 % (josta henkilöstökulujen kasvu 2,8 %), ja vuonna 2014 kasvu on 2,5 % (josta henkilöstökulujen kasvu 3,1 %). Muihin kustannusten lisäyksiin ei ole varauduttu ja näin ollen suunnitelmavuosina toteutettaviin toiminnan muutoksiin tulee löytyä resursseja toimintaa sopeuttamalla. Lainojen korkokulut on ennakoitu talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina seuraavasti; Korkokulut % 2,6 3,1 3,5 3,9 Vuosikate, /as * 11 * Janakkala as. kunnat Kanta-Häme Manner-Suomi Lähde: Tilastokeskus * ilman Janakkalan Vesi liikelaitosta Investoinnit Kunnanhallituksen esityksessä talousarviovuoden investoinnit ovat 5,9 milj. euroa. Investointiosan koko suunnitelmakauden (vuosien 2014) nettomenot ovat 20,7 milj.. Investointitahti (netto) on siis kunnanhallituksen esityksen mukaan 5,2 milj. vuodessa. Vuosien 2014 investointisuunnitelma on tämän kirjan liitteenä 8. 11

18 Lainanotto Kunnan korkea vuosittainen investointitaso yhdessä alhaisen vuosikatteen kanssa on aiheuttanut kunnan huolestuttavan velkaantumisen. Velkaantuminen jatkuu edelleen vuoteen 2013 saakka, mutta kääntyy vuonna 2014 laskuun. Suunnitelmakauden lopulla kunnan lainakanta /asukas on (ilman Janakkalan Vettä). Rahoituslaskelman mukaan vuosina 2014 kunnan nettolainanotto on n. 1,9 milj. euroa/vuosi. Lainakanta milj ,5 31,3 31,0 31,8 30,3 34,5 36,5 38,0 37, , TP 2008 TP 2009 TA 2010 MTA MTA MTA TA TS 2012 TS 2013 TS

19 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 3.1. Väestö Kunnan asukasluku pysyi melko vakaana vuoteen 2002 saakka. Tämän jälkeen kunnan asukasluku on ollut kiihtyvässä kasvussa. Vuosina keskimääräinen väestönlisäys on ollut 1,1 % / v. Vuonna 2009 kunnan asukasluku kasvoi 1,2 % eli 206 henkilöä. Kuluvan vuoden kasvu on syyskuun loppuun mennessä ollut 0,4 % eli 70 henkilöä. Janakkalan väkiluku Henkilöä * * ennakkotieto 9/2010 Vuonna 2009 väestön ikärakennejakautuma oli seuraava: IKÄ YHT. Lukumäärä %-osuus 6,0 6,4 6,7 6,0 4,0 4,5 6,0 6,4 7,4 7,1 7,2 7,1 7,7 5,2 4,6 3,1 2,6 2,1 Tilastokeskuksen uusimman syyskuussa 2009 julkaiseman väestöennusteen mukaan kunnan väkiluku kasvaa 2010-luvulla keskimäärin 190 henkilöä vuodessa. Vastaava kasvu on 2020-luvulla 146 henkilöä ja 2030-luvulla 88 henkilöä vuodessa. 13

20 Väestöennuste Lähde: Tilastokeskus Tilastokeskuksen uusimman syyskuussa 2009 julkaistun väestöennusteen mukaan Janakkalan väestöllinen huoltosuhde kehittyisi v seuraavasti: Huoltosuhde Koko maa 51,6 59,1 65,4 69, ,1 73,4 Janakkala 58, , ,1 74,8 74,6 14

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA

KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET V. 2008 JA KUNTAPALVELUIDEN PELASTUSOHJELMA KUNTA-ALAN TALOUS- JA RAHOITUSFOORUMI 11.2.2009 TIEDOTUSTILAISUUS TOIMITUSJOHTAJA RISTO PARJANNE SUOMEN KUNTALIITTO Tietoja kuntien taloudesta

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot