KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus"

Transkriptio

1 SOPIMUS 1 KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus Eurajoen kunta KuntaPro Oy

2 Sisällysluettelo: SOPIMUS 2 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS VASTUUT JA YHTEISTYÖ YLEISET PERIAATTEET JA EHDOT TOIMITTAJAN VASTUUT JA TEHTÄVÄT ASIAKKAAN VASTUUT JA TEHTÄVÄT LAATUPALAVERIT REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) PALVELUKESKUSTOIMINNAN AUDITOINTI ASIAKKAAN TARVETTA VARTEN TIETOJÄRJESTELMÄT PALVELUPYYNTÖJEN KIIREELLISYYSLUOKAT ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN PALVELUTASON SEURANTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN TIETOTURVALLISUUS TIEDOTTAMINEN VAHINGONKORVAUS SOPIMUKSEN VOIMAANTULO... 8 LIITTEET... 9

3 SOPIMUS 3 1 Sopimuksen osapuolet Tilaaja Eurajoen kunta (jäljempänä Tilaaja / Asiakas) Kalliotie Eurajoki Toimittaja KuntaPro Oy (jäljempänä Toimittaja) Tiedepuisto 4 B Pori 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tässä sopimuksessa (jäljempänä sopimus) ja sen liitteinä olevissa dokumenteissa sovitaan Toimittajan Asiakkaalle tuottamista palveluista, niiden tuottamisessa noudatettavista ehdoista, menettelyistä, vastuista ja velvollisuuksista. Tämän sopimuksen tarkoituksena on edistää ja kehittää palvelujen tuottamista mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Tarkoituksena on parantaa palvelujen laatua ja saavuttaa kustannussäästöjä. Tämä sopimus ei poista, muuta tai vähennä sopijapuolten laista johtuvia velvollisuuksia. Sopimuksen ja siinä sovittavan palvelutuotannon sekä yhteistyön yleisiä tavoitteita ovat: Tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen Tietojen sähköisyys Kertatallennusperiaate Esimiestyön tukeminen Yhdessä sovituissa toimintaperiaatteissa pitäytyminen Järkevien ja kustannustehokkaiden prosessien toteuttaminen 3 Sopimuksen kohde Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat KuntaPron palvelujen tuottamisessa noudatettavista ehdoista ja menettelyistä. 4 Sopimusasiakirjat ja niiden pätemisjärjestys Sopimus muodostuu sopimustekstistä ja sopimuksen liitteistä. Toimittaja vastaa sopimuksen ja sen liitteiden ajantasaisuudesta. KuntaPro tuottaa seuraava palvelut: Taloushallinnon palvelut Henkilöstöhallinnon palvelut

4 SOPIMUS 4 Jos sopimuksen ja liitteiden välillä on ristiriitaa, ratkaisee sopimuksen sanamuoto. Jos liitteiden välillä on ristiriitaa, ratkaisevat liitteet numerojärjestyksessä seuraavilla täsmennyksillä: Toimittaja ylläpitää ajantasaista sopimusta sähköisessä muodossa siten, että se on vaikeuksitta toimitettavissa Asiakkaalle. Seuraavaa hinnoittelukautta koskevat neuvottelut liitteissä (1 Palvelukuvaukset, 2 Vastuujakotaulukot ja 3 Palvelujen hinnat) sovittavista asioista käydään asiakkaan kanssa viimeistään 2 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Muita liitteitä täydennetään tarpeen mukaan. 5 Vastuut ja yhteistyö 5.1 Yleiset periaatteet ja ehdot Toimittaja ja Tilaaja ohjaavat sopimuksen toteutumista. Toimittajan ja Asiakkaan vastuut ja velvoitteet määritellään yksityiskohtaisesti palvelukuvauksissa (liite 1a ja 1b) sekä palveluihin liittyvissä vastuunjakotaulukoissa (liite 2a ja 2b). 5.2 Toimittajan vastuut ja tehtävät Toimittaja tuottaa sopimuksen mukaisin ehdoin Asiakkaalle sovitut palvelut. Toimittaja toteuttaa tuotettavan palvelun edellyttämät tietojärjestelmä- ja tukipalvelut osana omaa toimintaansa. Siirtymäkaudella hyödynnetään Asiakkaan olemassa olevia tietojärjestelmäratkaisuja Toimittaja vastaa omalta osaltaan palvelun toteutuksesta sekä palveluprosessien ja yhteistyön edellyttämän resursoinnin ja asiantuntemuksen riittävyydestä. Toimittajan sopimuksesta vastaava tai palvelutuotannosta vastaava yhteyshenkilö vastaavat palveluiden seurannasta laatupalavereissa. 5.3 Asiakkaan vastuut ja tehtävät Asiakas vastaa omalta osaltaan palveluprosessien ja yhteistyön edellyttämän resursoinnin ja asiantuntemuksen riittävyydestä sekä tarvittavista palvelun sisältöön ja läpivientiin vaikuttavista päätöksistä. Tilaajan sopimuksesta vastaava tai palvelusta vastaava yhteyshenkilö vastaa myös palveluiden seurannasta laatupalavereissa. 5.4 Laatupalaverit Sopijapuolet sitoutuvat järjestelmällisesti seuraamaan ja mittaamaan palvelu- ja toimitussopimusten tavoitteiden toteutumista sekä yhteistoiminnassa kehittämään sopimusten piiriin kuuluvia toimintoja. Jatkuvien palveluiden seuranta toteutetaan asiakkaan kanssa kahdesti vuodesta toteuttavissa laatupalavereissa. Jatkuvien palveluiden seurannasta on tarkemmin kohdassa Reklamaatioiden käsittely Reklamaatio toimitetaan sopimuksessa mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti. Reklamaatio on esitettävä mahdollisimman nopeasti virheen tultua havaituksi. Toisen osapuolen tulee vastata reklamaation mahdollisimman nopeasti.

5 SOPIMUS SLA (Service Level Agreement) Palvelutason kuvaamista ja mittaamista varten määritellään sopimuksen liitteeksi SLA liite, jonka tarkoituksena on varmistaa palveluiden kuvausten mukaisuus. Toimittajan maksettavaksi /veloitusten vähennyksiksi noudatettavat sanktiot palvelutasopoikkeamista ja tilaajan lisäveloitusperusteet on sovittu SLA-liitteessä. SLA liite otetaan käyttöön lähtien. 5.7 Palvelukeskustoiminnan auditointi asiakkaan tarvetta varten Asiakkaalla on sopimuksen voimassa ollessa oikeus auditoida toimittajan prosesseja ja niiden aineistoja varmistuakseen toimittajan tuottaman palvelun laadusta ja sopimuksenmukaisuudesta. Auditointi voidaan tehdä kerran vuodessa. Lisäauditointeja voidaan tehdä erityisen painavasta asiakkaan tarpeesta johtuen. Asiakkaalla on auditointioikeus siltä osin ja siinä laajuudessa kuin toiminta liittyy asiakkaalle tuotettaviin palveluihin ja kehitystyöhön. Asiakas voi toteuttaa auditoinnin omalla kustannuksellaan itse tai nimeämänsä puolueettoman kolmannen osapuolen toimesta. Toimittaja on velvollinen antamaan asiakkaan tutustuttavaksi kaikki auditoinnissa tarvittavat tiedot, joita palvelu edellyttää (ohjeet, asiakirjat ja tallenteet). Auditointi suoritetaan normaalina toimistoaikana siten, että auditointi ei kohtuuttomasti häiritse toimittajan toimintaa. Auditoinnin ajankohdasta sovitaan vähintään kaksi viikkoa ennen auditointia. Toimittaja vastaa auditoinnissa mahdollisesti havaittujen poikkeamien korjaamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. 5.8 Tietojärjestelmät Palvelujen tuottamiseen käytettävät tietojärjestelmät, rajapinnat sekä muodostettavat tietoliikenneyhteydet kartoitetaan yhteistyössä ennen sopimuksen voimaan tuloa. Toimittajan Asiakkaalle palveluna tarjoamien tietojärjestelmien kilpailutuksesta ja sopimuksista vastaa toimittaja. Asiakkaan omistaman tietojärjestelmän tai sen käyttöpalvelun kilpailuttamisesta vastaa Asiakas. Käytettävät tietojärjestelmät sekä niiden ylläpitoon liittyvät vastuut kuvataan palvelukuvauksissa ja tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hakemusmenettelyistä sovitaan tarkemmin palveluneuvotteluissa. Jos palvelun toteuttaminen edellyttää Asiakkaalta tietojärjestelmämuutoksia tai Asiakas ottaa käyttöön uuden tietojärjestelmän palvelun käynnistysvaiheessa, muutoksiin liittyvistä kustannuksista vastaa Asiakas. 5.9 Palvelupyyntöjen kiireellisyysluokat A Ohjelman käytön estävä virhe, joka sidottu määräaikaan ja jolla merkittävää vaikutusta asiakkaan toimintaan / liiketoimintaan (esim. palkkojen maksatus pankkiin) B Ohjelmiston toimintaa tai käyttöä merkittävästi haittaava virhe, joka sidottu määräaikaan (esim. siirto kirjanpitoon). Enemmistö käyttäjistä ei pääse kirjautumaan järjestelmään. C Ohjelmiston toimintaa tai käyttöä merkittävästi haittaava virhe. Yksittäinen toiminto ei toimi tai käynnisty. D Muut virhetilanteet

6 SOPIMUS 6 6 Alihankkijoiden käyttäminen Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita silloin, kun sen vastuulla olevien tehtävien siirtäminen ulkopuoliselle tuottajalle on lain mukaan mahdollista. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Toimittaja on velvollinen tiedottamaan viivytyksettä Asiakkaalle palvelutuotannon siirtämisestä alihankkijalle. Toimittaja vastaa siitä, että mahdollisessa alihankinnassa huomioidaan palvelutuotantoon liittyvät hankintalain säännökset ja rajoitukset. 7 Palvelujen hinnoittelu ja laskutus Toimittaja hinnoittelee palvelut siten, että niistä saatavilla tuloilla pystytään takaamaan palvelutuotannon jatkuvuus ja niiden tehokas kehittäminen. Hinnoitteluperusteina käytettävät tapahtuma-, työmäärä- ja kustannusarviot käsitellään vuosittain sopimuksen ohjausryhmässä. Laskutus tapahtuu kuukausittain arvion mukaan. Toimittajalla on oikeus laskuttaa liitteessä (liite 3) määritellyistä lisätöistä toimittajan voimassa olevan hinnaston mukaan. (Lisätöiden tekemisestä sovitaan kuitenkin aina kirjallisesti etukäteen.) Palvelumaksujen laskutuksesta ja maksuehdoista sovitaan liitteessä (liite 3). Kaikkiin sopimuksessa ilmoitettuihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. 8 Sopimuksen muuttaminen Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet muutokset. Allekirjoitetut pöytäkirjat tai muut asiakirjat, joissa muutoksista on sovittu, otetaan tämän sopimuksen liitteeksi. Sopimuksen liitteitä ja niiden sisältöä voidaan yhteisin neuvotteluin muuttaa ja päivittää ilman, että varsinaista sopimusta on muutettava. Kaikki muutokset on kuitenkin toteutettava kirjallisesti. 9 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa sopimuskauden aikana ja sopimuskauden jälkeen kirjallisella ilmoituksella kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla. 10 Sopimuksen siirtäminen Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus, palvelu-, toimitus- ja/tai sovellushankintasopimus siihen kuuluvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen toiselle, toimittajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle Suomessa sekä liiketoiminnan tai sen osan kaupan yhteydessä luovutuksensaajalle. Toimittaja vastaa asiakkaalle sopimusvelvoitteista siihen saakka kunnes Asiakas laatii sopimuksen konserniin kuuluvan yhtiön kanssa.

7 11 Palvelutason seuranta ja palvelujen kehittäminen Toimittaja tekee Asiakkailleen vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn. SOPIMUS 7 Toimittaja mittaa palvelukykyään palveluliitteissä tarkemmin määritellyillä mittareilla. Toimittajan ja asiakkaan välisissä laatupalavereissa käsitellään palvelutason ja kustannusseurannan raportit kaksi kertaa vuodessa (puolivuosittain). Toimittajalla on systemaattinen menettely, jolla se vastaanottaa palveluistaan jatkuvaa palautetta. Toimittaja käsittelee ja dokumentoi saamansa palautteen. Toimittaja vastaa palveluprosessien kehittämisestä. Asiakas osallistuu kehittämistoimintaan laatupalavereissa. 12 Tietoturvallisuus Toimittaja sitoutuu pitämään salassa Asiakkaan toimintaan ja henkilöstöön liittyvät tiedot, jotka ovat lain mukaan salassa pidettäviä tai luottamuksellisia. Toimittaja vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat henkilöt ovat tietoisia ja noudattavat salassa pitoa koskevia määräyksiä. Toimittajalla ei ole oikeutta käyttää Asiakkaan tietoja omassa toiminnassaan eikä luovuttaa tietoja sivulliselle, ellei tästä ole erikseen kirjallisesti sovittu. Palveluihin liittyvä tietojen luovuttaminen on kuvattu palvelukuvauksissa ja vastuunjakotaulukoissa. Käyttöönottovaiheessa määritellään tietoturvallisuuden taso, ja Toimittaja ja Asiakas vastaavat siitä, että tietoturva toteutuu sovitun tason mukaisena molempien osalta. Palveluun kuuluvien järjestelmien osalta rekisteriselosteista vastaa toimittaja. 13 Tiedottaminen Osapuolet tiedottavat toisilleen sopimuksen mukaisiin tehtäviin vaikuttavista muutoksista ja muista seikoista, jotka voivat vaikuttaa sopimukseen. Ensisijainen tiedottamiskanava on sähköposti. Palvelukohtaisesta tiedottamismenettelystä ja -vastuusta sovitaan erikseen asiakkaan kanssa. 14 Vahingonkorvaus Sopijapuolet vastaavat siitä vahingosta, jonka he aiheuttavat toisilleen huolimattomuudellaan ja laiminlyönnillään. Sopijapuolet eivät kuitenkaan vastaa toiselle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Yksittäiset erehdykset, virheet ja puutteet palvelusuorituksissa tai yksittäisen tapahtuman hidas suorittaminen eivät itsessään osoita huolimattomuutta tai laiminlyöntiä palvelussa. Erehdykset, virheet ja puutteet korjataan suorittamalla palvelu uudelleen/oikein. Vahingonkorvausvastuun syntymisen edellytys on, että toiminta kokonaisuutena ottaen on sopimuksenvastaista esimerkiksi siten, että sopimuksenmukaisen toiminnan edellyttämä resursointi ja tietojärjestelmät ja työkalut, asiantuntemus, ohjeistus ja/tai valvonta on laiminlyöty tai ohjeet jne. ovat sopimuksen vastaisia ja/tai että toistuviin virheisiin ei asianmukaisella tavalla puututa. Päivittäisessä toiminnassa käytetään vahingonkorvauksessa SLA-palvelutasomääritys sopimusliitettä 7, kun se tulee voimaan lähtien. SLA-sopimusliitteessä 7 määritellyt sanktiot ja muut veloitukset ovat ainoa ja kertakaikkinen korvaus ja sopimussakko Asiakkaalle palvelutasomääritysten piiriin kuuluvista virheistä ja puutteista palveluissa, eikä niiden lisäksi Asiakkaalla ole oikeutta muuhun korvaukseen. Vahingonkorvausasiat ratkaistaan ensisijaisesti sopimuksen palvelukohtaisissa laaturyhmissä ja tarvittaessa vastaajan kotipaikan tuomioistuimessa.

8 SOPIMUS 8 15 Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen asianmukaisesti allekirjoittaneet. Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Tilaaja vastaa sopimusjäljennösten toimittamisesta asiakkaalle. Eurajoella Tilaaja Porissa Toimittaja Harri Hiitiö Kunnanjohtaja Eurajoen kunta Mika Kantola Toimitusjohtaja KuntaPro Oy

9 Liitteet Liite 1 Palvelukuvaukset SOPIMUS 9 1a Taloushallinnon palvelukuvaus 1b Henkilöstöhallinnon palvelukuvaus Palvelukuvauksissa esitetään ja määritellään: - Palveluiden sisältö - Palveluiden tavoitetaso - Toimittajan ja asiakkaan vastuut (yksityiskohtaisemmin kuvattu vastuunjakotaulukoissa liite 3) - Palvelutuotannossa käytetyt tietojärjestelmät - Sovitut asiointikanavat Liite 2 Palveluihin liittyvät vastuunjakotaulukot 2a Taloushallinnon vastuunjakotaulukot 2b Henkilöstöhallinnon vastuunjakotaulukot Vastuunjakotaulukoissa esitetään ja määritellään: - Palvelukohtaisesti, prosesseittain tehtäväkohtaiset vastuut toimittajan ja asiakkaan välillä Liite 3 Hinnoittelu ja laskutus Liitteessä esitetään ja määritellään: - Palvelukeskuksen tuottamien palveluiden hinnoitteluperusteet, yksikköhinnat ja maksuehdot Liite 5 Yhteyshenkilöt Liite 6 Palveluhinnasto Liite 7 SLA Palvelutasomääritykset

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) Seudullinen hankintapalvelukeskus LIITE6 Nurmijärven kunta 15.4.2014 HANKINTASOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Nurmijärven kunta/hankintapalvelut,

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus 18.8.2014 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Määritelmät... 3 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 6 4 Sopimuksen kohde... 6 5 Toimittajan velvollisuudet...

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSLUONNOS

PALVELUSOPIMUSLUONNOS Nro xxx/xxx/2009 LIITE 2 PALVELUSOPIMUSLUONNOS 1 Osapuolet ja yhteyshenkilöt Asiakas Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö/ Rakennerahastopolitiikkaryhmä PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Toimittaja

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi

Lisätiedot