Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta. Aika klo 17: Kunnanhallituksen kokoushuone.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120. Tekninen lautakunta. Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52. Kunnanhallituksen kokoushuone."

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 17: Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Tiedoksi saatettavat asiat Viranhaltijapäätökset Lausunto, Kausala-Kirkonkylä-osayleiskaavan muutos, vt 12:n vaikutusalue, Iitin kunta Selvitys ja toimenpide-ehdotukset, liikenneturvallisuushankkeet Kuntalaisaloite, frisbeegolfrata urheilukeskuksen ympäristöön Aloite, parkkiruutujen ja parkkikieltoalueen maalaus As Oy Nastolan Pappilanhovin kiinteistön parkkialueelle Aloite, puomi Satakielentielle johtavalle kevyen liikenteen väylälle Reklamaatio Kyynärä II:n rakennussuunnitelmasta ja aikataulusta Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen Liittymismaksun perusteiden tarkistaminen alkaen, vesihuoltolaitos Jätevesien erillissopimus, JVS-Steel Oy, Pikitie 5, Nastola Aloite, vesihuollon rakentaminen Mäkipellontielle Lausunto, Hollolan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos , Hollolan kunta Talousarvion muutos 2015, tekninen lautakunta taseyksiköineen Käyttötaloussuunnitelman muutos 2015, tekninen lautakunta taseyksiköineen 161

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 17: Osallistujat Läsnä Känkänen Kari puheenjohtaja Grönroos Rauno Honkanen Petri Lampio Eila Mikkanen Anne Notkola Jarkko Ruuska Sinikka Strandén Liisa Karjalainen Pasi Helander Risto Laine Maija jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kh:n edustaja tekninen johtaja pöytäkirjanpitäjä Forss Hans kuntatekniikan mestari klo :t Poissa Kaapro Seppo jäsen Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kari Känkänen Maija Laine puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Anne Mikkanen Pöytäkirja klo 9-11 ja yleisesti nähtävillä Maija Laine Sinikka Ruuska

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Tekninen lautakunta 44 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: A. Valtion viranomaiset 1. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus, Esikunta, il moitus : Turvallisuusviranomaisten hallinnollisen tur valli suus ver kon hallinta ja ylläpito siirtyy Puo lus tus voimil ta Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle (STUVE) 2. Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, ilmoitus : Ui ma ran to jen ja uintipaikkojen ylläpitäjät, uimarantojen ja uinti paik ko jen turvallisuus B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut, tekninen lautakunta : Kaavoituskatsaus Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja il man suo je lu yh distys r.y.: Toimintakertomus vuodelta 2014, hallituksen esitys 3. Lahden seudun ympäristöpalvelut, ympäristölupapäällikön viran hal ti ja pää tös : Poh ja ve si tark kai lu suun ni telman hyväksyminen. Uutela Group Oy:n maa-aineksen otto Nas to lan kunnan Uudenkylän kylän tiloilla Soramäki 1:908, So ra pe sä II 1:1104 ja Sorapesä III 1:1239 D. Nastolan kunnan muut toimielimet ja tehtäväalueet 1. Valtuuston otteet: - 15: Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V104-16: Asemakaava ja asemakaavan muutos, Rantatie ja Or rilan mä ki, V Kunnanhallituksen otteet: : Kauppakirja, Laurila : Kauppakirja, Jäppinen : Asemakaavan muutos, Villähde korttteli 284 ton tit 2 ja 3, V : Asemakaavan muutos, Villähteen entinen pa lo ase ma, V : Kauppakirja, Hakala : Kauppakirja, Hietala : Kauppakirja, Vörös E. Tilaajatehtäviin liittyvät asiat 1. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy - Työtilaus 8/2015: Asikkalantie 2, Nousutie/Ylätien välinen alue, Jukolantie 6, puistometsäalueilta huokuntoisten puiden

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta pois to ja pois kuljetus - Työtilaus 11/2015: Erikseen sovittavat liikennemerkkityöt ja merk kien uusinnat - Työtilaus 13/2015: Nastola, erillistilaukset viherhoito, pien tilauk set - Työtilaus 14/2015: Nastola, erillistilaukset kadunhoito, pien tilauk set - Työtilaus : Rakokien alueen pe rus pa ran nus suun nitel ma - Tuotantosopimusseuranta Tuotantosopimusseuranta Tuotantosopimusseuranta Rakentamisen sopimukset ja tilaukset, tilanne Tuotantosopimuksen seurantapalaveri 2/ Tuotantosopimusen seurantapalaveri 3/ Lahden kaupunginhallituksen ote : Kau pungin hal li tuk sen kannanotto Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n kehittämiseen ja kaupungin osoithin LSKT:ltä Lahden seudun ympäristölautakunta - Pöytäkirja 2/ Pöytäkirja 4/ Pöytäkirja 5/ Päijät-Hämeen jätelautakunnan ote : Päijät-Hä meen jätetaksan tarkistaminen alkaen 4. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, johtokunta, pöytäkirja F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Selvityspyyntö poliisille , cruising night au to ta pah tuma 2014, Kauppakaari 1-3 parkkialue 2. Kehoitus rakennustyön keskeyttämiseen ja katselmusajan sopi mi seen , Kausantie Puunkaatolupa kunnan omistamalta maa-alueelta , Lak ka tie 2, kuntatekniikan mestari 4. Sähköverkkosopimus , Purutie 11 b uv-keskus, Lah ti Energia, LE-Sähköverkko Oy 5. Liikennevalolaitteiden sähkö- ja liikenneteknisen kun nos sa pito so pi muk sen irtisanominen , Suomen Energia-Ura koin ti Oy 6. Väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmen ne pal ve luis ta (661/2009) annetun lain mukainen lupa raken nus han ke-, rakennus- ja huoneistotietojen ilmoittamiseen säh köi ses ti väestötietojärjestelmään, lupapäätös , Väes tö re kis te ri kes kus G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Kyynäränkannaksen rakentaminen, kunnallistekniikka - Kyynäränkannas, kunnallistekniikka, työmaapalvelut, ti lausvah vis tus , Ramboll Finland Oy - Kyynäränkannaksen kunnallistekniikan rakentaminen, aloi tusko kous, pöytäkirja

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Työaikainen takaus, Kyynäränkannaksen kunnallistekniikan ra ken ta mi nen, maanrakennustyöt, TelaSteel Oy, hal lin to johta jan päätöspöytäkirja Räjähdeasetuksen 76 :n mukainen ilmoitus räjäytys- ja louhin ta työs tä, Koiskalantie 500 /Ajoksenpellon alue, Hämeen po lii si lai tos Tontinkatsojien liikkuminen työmaa-alueella, ohjeistus Vappulanmetsän alue - Suunnittelijan ennakkotarkastus , 5030 Vappulan alu een I vaiheen katuvaistuksen rakentaminen, HL-ELEC OY - Työtilaus 10/2015, Vappulantien kasvillisuuden inventointi kadun rakennustyömaalla, Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy - Vappulantien kevyen liikenteen väylä välillä Sup pa lan tie-vappu lan rait ti, aloituskokous, pöytäkirja , kun nal lis tekniik ka - Vappulantien kevyen liikenteen väylä välillä Sup pa lan tie-vappu lan rait ti, työmaakokous, pöytäkirja 2/ , kun nal listek niik ka 3. Palvelukohteiden viitoituksen suunnittelu, rakentaminen, viitoi tus suun ni tel ma - Työtilaus/sopimus 12/2015, viitoituksen parantaminen Nas tola, Uusikylä, Villähde, Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy Meluvalli, Lähdetie - Liittymän maastotarkkailu, Lankila Pennala, lausunto , Uudenmaan ELY-keskus - Väliaikaisen liittymän rakentaminen yhdystielle 14043, Nas tola, lupapäätös , Uudenmaan ELY-keskus 4. Kaavan pohjakartan uudiskartoitus, Haravakylä, välillä Vil lähti-uu si ky lä, vt 12:n eteläpuoli - Työsuunnitelma , FM-International Oy - Konsulttisopimus , FM-International Oy 5. Liikunta-alueet - Uimarannat, Villähteen kukkanen, Resca rantapelastuslautta te li nei neen, ostotilausvahvistus , Rescari Oy 6. Urheilutien alue - Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös, yleispäätös ; Val ta kir ja rakennusluvan hakemiselle, Urheilutie AKR-tontti, kort te li 290 tontti 3, määräala kiinteistöstä Rakokivi RN:o Tilapalvelu: B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. LSK Electrics Oy:n laskutyötarjous , asennus-. korjaus- ja huoltotöiden veloitushinnasto alkaen C. Kuntalaiset 1. Kuntalaisen valitus mm. uimahallin ja kirjaston in va pysäköin tipai kois ta

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta E. Tilaajatehtäviin liittyvät asiat 1. Työtilaus/sopimus 15/2015, leikkivälineiden vuositarkastus kiin teis tö lis tan mukaan F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Tutkimustodistukset, Ramboll Analytics Oy, uimavedet : terveysaseman uima-allas, / : uimahalli, iso ja pieni allas, / : uimahalli, iso ja pieni allas, / Määräaikaistarkastuspöytäkirjat, Inspecta Tarkastus Oy : Aurinkorinteen vuoropäiväkoti ja Niittykoti : Kiinteistö Oy Villähteen liikekeskus : Pääkirjasto ja kansalaisopisto 3. Radonpitoisuuden tarkastuspöytäkirjat, STUK Sä tei ly tur vakes kus : Aurinkorinteen päiväkoti, päiväkoti Touhula ja Timon ta lo : Nastolan terveysasema : Erstan päiväkoti, Huokokujan päiväkoti, Niittykoti, Vil läh teen päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti Muksula, ryh mäpäi vä ko ti Venla ja palvelukeskus Linnunlaulu 4. Pelastuslaitos Päijät-Hämeen kiinteistöpalaveri / Nastolan toimi paik ka, muistio Lahti Energia Oy, lämpösopimus , Kankaantie 5 6. Lahden seudun rakennusvalvonta, päätös , ra kennus lu pa , Erstan koulu G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Villähteen koulun perusparannus ja uudisrakentaminen - Rakennesuunnittelu, PK-Pro Oy, Sähkösuunnittelu, Sähköinsinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy, Geosuunnittelu, Sipti Infra Oy, LVIA-suunnittelu, Insinööritoimisto Linos Oy, Laskutyöhinnasto ja henkilöstön perusveloitusluokat 2015, Swe co Oy:n Lahden aluetoimisto 2. Nastolan uimahallin perusparannus Dovia Oy Alumiinirakennetehdas, takuutodistus nro VKO , uimahalliin asennetut eris tysla sit 3. Rakokiven koulun hanke (suunnittelu 2015 ja työn alku) - Haitta-ainekartoitus, lausunto , Sisäilmakeskus - Julkisivuelementtien kuntotutkimusraportti , Ra koki ven koulu E-solu, Sisäilmakeskus Vesihuoltolaitos: B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kemira, käyttöturvallisuustiedote, Caustic soda 50 %, F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Nordic envicon, öljyhiilivedyllä pilaantuneen pohjaveden kä sitte ly ja johtaminen viemäriin, toimenpideraportti , Ullan kan kaan tie 1, Nastola 2. Ramboll Analytics, tutkimustodistukset: - talousvesi Uudenkylän koulu talousvesi Männistön koulu Nastolan jätevedenpuhdistamo, osavuosiraportti jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, huhtikuu jätevedenpuhdistamon lietetarkkailu, huhtikuu Hankkija Oy:n jätevesien tarkkailu, huhtikuu Nastolan vesihuoltolaitos, raportit häiriöistä, - viemärijohtoverkko, Kukkastie 21, vesijohtoverkko, Kirkonkylä, Villähde, Raportti, Pikku-Kukkasen Salmenmäen ja matonpesupaikan vä lis ten putkien tarkastus G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Pajulahti Vuolenkoski vesihuoltolinja: - Jätevesipumppaamoiden vastaanottotarkastus, pöytäkirja Nordea Pankki Suomi Oyj Kausalan Lämpö Oy:lle: Ta kuu aikai nen pankkitakaus, takuuaikainen takaus , Oy Lining Ab - Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Urakan aloituskokous , pöytäkirja 2. Nastolan vesitorni, Niinitie 1 - Lahden seudun rakennusvalvonta, loppukatselmuspöytäkirja Päijät-Hämeen pelastuslaitos, uusi pääkeskus ja sa vun poisto pu hal lin, käyttöönottotarkastuspöytäkirja Uudenmaan ELY-keskus, lupapäätös : Työlupa ve sijoh don kiireellinen korjaustyö, yhdystie 3138 alue Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 45 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: Kaavoitusarkkitehti Päätös vähäisestä poikkeamisesta Lupa sijoittaa piharakennus 2,5 metrin etäisyydelle kunnan omistamasta maa-alueesta asemakaavasta poiketen, Kiurunkuja Lupa sijoittaa vaja 1 metrin etäisyydelle kunnan omistamasta maa-alueesta asemakaavasta poiketen, Ukontie Lupa sijoittaa piharakennus 12 metrin etäisyydelle kunnan omistamasta maa-alueesta asemakaavasta poiketen, Vuorimännyntie Lupa sijoittaa väliaikainen lämpökeskus 2,5 metrin etäisyydelle kunnan omistamasta maa-alueesta asemakaavasta poiketen, Kärkjärventie Lupa sijoittaa puuvarasto 0,5 metrin etäisyydelle kunnan omistamasta maa-alueesta asemakaavasta poiketen, Harjutie 6 Kuntatekniikan mestari Hankintapäätös Valvojan valinta, Kyynäränkannaksen ulkovalaistuksen rakentaminen Maatutkaluotaus, Kyynäränkannaksen rakentaminen, Koiskalantie Työmaavalvonta, Kyynäränkannas, Vappulantien klv, Koiskalantien klv (optio), Maa-alueiden sijoitus- ja käyttöluvat Maa-alueen käyttölupa, kunnan puistoalueen käyttöoikeus viideksi vuodeksi, Aapontie 6 jatke Maa-alueen käyttölupa, Varastotien käyttö hakkuutyömaa-alueena, Uudenkyläntien länsipää (Varastotie), OTSO Metsäpalvelut Maa-alueen käyttölupa, Niinitien kenttä , Sirkus Florentino Sijoitusluvat, kunnallistekn. rakenteet Sijoitus- ja kaivulupa, Vappulanmetsän kuitusyötön asennus, Suppalantie, Vappulantie, Eerikintie, Kaarlontie Sijoituslupa, tonttiliittymän rakentaminen Kausantie 18:lle Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpölinjan vuodonilmaisulangan korjaus, Teollisuustie 4 kohdalla

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Sijoitus- ja kaivulupa, telekeskittimen sijoitus Kärkijärventien päätyyn, tontti , DNA Oy Sijoitus- ja kaivulupa, sähköverkon saneeraus, uusi puistomuuntamo, Erstantie 23, LE-sähköverkko Oy Sijoitus- ja kaivulupa, valokuitukaapeli Nordean konttoriin, Rakokiventie-Muurarintie Maankäyttöinsinööri Henkilöstöpäätös, julkinen Kesätyöntekijän palkkaaminen paikkatietopalveluihin, kesä 2015 Kiinteistökauppaa koskeva päätös Kiinteistökaupan hyväksyminen, Lupiinikuja Kiinteistökaupan hyväksyminen, Kuningattarentie 9 Tontin varaussopimusta koskeva päätös Tontin varaushakemuksen hyväksyminen, Maahisentie Tontien varaussopimuksen hyväksyminen, Aurinkolantie 3 Tekninen johtaja Suunnitelman hyväksymispäätös Katusuunnitelman ja katusuunnitelman muutoksen hyväksyminen, Urheilutien asuntoalue ja Urheilutie, T350/1-6 Yleiskaavoittaja Poikkeamislupahakemusta koskeva lausunto Poikkeamislupalausunto, Pajutie Poikkeamislupalausunto, Pokantie 1 KESKEN Yleispäätös Lausunto, maa-aineiston ottolupahakemus ja maisemointisuunnitelma, 896 Lankila, Liitännäisalue RN:o 6:2, Uudenmaan ELY-keskus Lausunto, maa-ainesten ottolupahakemus ja maisemointisuunnitelma, 409 Uusikylä Soramaa RN:o 13:0, Uudenmaan ELY-keskus Tilapalvelu: Tekninen johtaja Tilapalvelu hankintapäätös Konsultin valinta, Rakokiven koulun hankesuunnitelman päivitys, Toritie Urakoitsijan valinta, Villähteen koulun uudisrakentaminen, rakennusurakka Urakoitsijan valinta, Villähteen koulun uudisrakentaminen, sähköurakka Urakoitsijan valinta, Villähteen koulun uudisrakentaminen, ilmanvaihtourakka

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Urakoitsijan valinta, Villähteen koulun uudisrakentaminen, putkiurakka Tilapalvelu henkilöstöpäätös, julkinen Virkaeron myöntäminen talonrakennusmestarille Tilapalveluinsinööri Tilapalvelu hankintapäätös Kiinteistönvälittäjän valinta, Seppälänranta ja optio Urakoitsijan valinta, kiinteistönhoitopalvelut, kesä Vartiointipalvelut kunnan kiinteistöillä, kesä 2015 Tilapalvelu yleispäätös Vahingonkorvaus, irtokiven rikkoma auton takalasi, Kirkonkylän koulun piha-alue, Hoitokodintie 1, Nastola Vesihuoltolaitos: Tekninen johtaja Vhl hankintapäätös Neljän jv-pumppaamon ohjaus- ja valvontayksiköiden hankinta, Kyynäränkannaksen vesihuolto Vesihuoltolinjan muutos, Villähteen koulu Urakoitsijan valinta, Koiskalantien vesihuollon runkolinja Vhl suunnittelman hyväksymispäätös Kumiantien alueen jakeluverkoston vesihuoltosuunnitelma Kaakonmäen ja Sahakosken pumppaamojen suunnitelman muutokset, Vuolenkoski - Pajulahti vesihuolto Vappulantien vesihuoltosuunnitelma välillä Suppalantie - Vappulanraitti Vesihuoltoinsinööri Vhl liittymissopimuspäätös Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3402, Jussinraitti 58, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3403, Vanajanraitti 43, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3404, Vanajanraitti 17, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3396, Salakkaniementie 172, Ruuhijärvi Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3399, laajennus, Elementintie 12, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3409, Mekantie 21, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3410, Jussinraitti 32, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3411, Ruuhijärventie 18, Nastola

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Vhl maapohjasopimuspäätös Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Rantaniityntien vesihuolto Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Kesätien vesihuolto Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Rantaniityntien vesihuolto Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Rantaniityntien vesihuolto Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Koiskalantien vesihuolto Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila ja , Pensuontien alueen vesihuolto Vhl yleispäätös Vesihuoltolinjan rakentamisesta aiheutuneen talousvesikaivon pilaantumisen korvaaminen vesiliittymällä Rakentamisesta aiheutuneen talousvesikaivon pilaantumishaitan korvaaminen vesiliittymällä Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Lausunto, Kausala-Kirkonkylä-osayleiskaavan muutos, vt 12:n vaikutusalue, Iitin kunta 1156/07.071/2015 Tekninen lautakunta 46 Iitin kunta pyytää Nastolan kunnan lausuntoa "Kausala-Kirkonkylä-osayleis kaa van muutos, valtatien 12 vaikutusalue" -kaavamuutokseen liitty väs tä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavamuutos liittyy valta tien 12 parantamiseen ja tielinjauksen muutokseen Iitin kunnan alueel la. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen si jain ti ja tavoitteet sekä kerrotaan se, miten alueen osalliset voivat vaikut taa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aika na. Vuonna 2011 hyväksytyn osayleiskaavan laatimisen jälkeen on il mennyt tarve muuttaa kaavassa osoitettua tien linjausta Jokuen ja Tillolan koh dal la. Tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa Kausala-Kirkonkylä-osa yleis kaa vaa siten, että valtatien 12 suunnitellun uuden linjauksen muut ta mi nen on mahdollista ja siitä aiheutuvat muutokset huomioidaan kun nan maankäytön suunnittelussa. Esitys: Ehdotus: Päätös: (yleiskaavoittaja) Tekninen lautakunta antaa lausuntonaan "Kausala-Kirkonkylä-osayleis kaa van muutos, valtatien 12 vaikutusalue" -kaavaan liittyvästä osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelmasta, ettei Nastolan kunnalla ole huo mau tet ta vaa. (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy yleiskaavoittajan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Tekninen johtaja Risto Helander, puh ,

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Selvitys ja toimenpide-ehdotukset, liikenneturvallisuushankkeet 1063/42.420/2015 Tekninen lautakunta 47 Tekninen lautakunta on kokouksissaan , , ja käsitelly liikenneturvallisuuteen ja sen parantamiseen liittyviä aloitteeita. Aloitteet ovat koskeneet Ra koki ven, Toritien, Hollolantien ja Kausantien alueita. Lautakunnan päätösten mukaisesti tilattiin liikenneturvallisuusselvitys Ram boll Finland Oy:ltä. Tilatun selvityksen tarkoituksena oli etsiä vaihto eh toi sia ratkaisuja Nastolan liikekeskuksen ja keskusta-alueen lii kenne tur val li suu den kan nal ta ongelmallisiksi tunnistettuihin kohteisiin. Työ oli luonteeltaan esi sel vi tys, jossa on kuvattu jatkosuunnittelutarpeet ja suo si tel ta vat vaih to eh dot eri kohteisiin. Työstä vastasi Ramboll Finland Oy:n työ ryh mä, jonka työtä on ohjannut Nastolan kunnasta kun ta tek niikan mestari. Selvityksessä tutkittiin seuraavia Nastolan liikekeskuksen kohteita: 1. Kausantie/Rakokiventie, pääongelmana ajonopeudet sekä suo ja teiden ja liiitymien järjestelyt (liikenneturvallisuus). Selvityksissä kohteet jaet tiin omiin kokonaisuuksiinsa. 2. Hollolantien asuinalue, kävelyn ja pyöräilyn roolin korostaminen. 3. Toritie-Urheilukeskus/Toritie-Kangasvuokko, mopoilu kevyen lii kenteen väylillä. Selvityksen perusteella todettiin seuraavat nykytilanteet ja annettiin toimen pi de-eh do tuk set (lyhennelmät). Kausantie Nykytilaa ja liikenneturvallisuutta heikentävät kohdat: Kausantie on poikkileikkaukseltaan leveähkö ja kadun geometria on loi va, mikä johtaa helposti ajonopeuksien kohoamiseen. Kadun nopeus ra joi tus on nykyisellään 50 km/h taajamarajoitus. Kausantien tarkas te lu jak sol la (Rakokiventie-Karhusillantie) on yhteensä yhdeksän suo ja tie tä. Lähes kaikki suojatiet on toteutettu ajoratamerkinnöin ja liiken ne mer kein. Ainostaan jakson länsipäässä oleva ensimmäinen, Kau san tien suojatie on keskisaarekkeella varustettu. Suojateiden suurin ongelma on pitkän ylitysmatkan (ei keskisaareketta) ohel la niiden heikko havaittavuus: ajoratamerkinnät ovat kuluneet ja liiken ne merk kien havaittavuus on paikoin puutteellinen. Suojateistä osa on hyvin lähellä toisiaan, mutta suojateiden poistamiselle ei toisaalta löy dy riittäviä perusteita. Suojateistä kuusi sijaitsee hyvin lähellä toi siaan, noin neljän sadan metrin matkalla Kausantien itäosassa: kolme itäi sin tä suojatietä ovat noin 160 m etäisyydellä toisistaan, viisi suo jatie tä mahtuu noin 250 m matkalle ja kuudes suojatie on noin 150 m pääs sä.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Liikenneviraston Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen (2014) mukaan: "Jalankulkuvyöhykkeellä ja muilla alueilla on, joissa on paljon palveluja ja siten myös jalankulkijoiden määrä on suuri, suojateiden keskinäinen etäi syys ei tule olla metriä lähempänä toisiaan."" Toimenpide-ehdotukset: Kausantien suojateistä suositellaan tehtäväksi "kokonaispaketti", jossa ko ko katujakson suojatiet käydään kerralla läpi. Vastaavanlaisista toimen pi teis tä on hyviä kokemuksia Turengista, jossa Uudenmaan ELY-kes kus ja kunta yhdessä paransivat noin 30 suojatietä. Vas taavan lai nen suojateiden parantamishanke on parhaillaan käynnissä Pirkan maan ELY-keskuksen alueella Lempäälässä, jossa parannettavia suo ja tei tä on noin 15. Kokonaisvaltaisella parantamispaketilla vältytään myös siltä riskiltä, että parantamatta jääneiden suojateiden turvallisuus heik ke nee. Kokonaispaketin hinta on noin euroa ja yli puolet kus tan nuk sis ta tulee korotetuista suojateistä. Tärinäraita vaihtoehto on siis noin euroa. Edullisin ratkaisu Kausantielle olisi ainoastaan maalauksien uusiminen ja suojatiemerkkien siirtäminen paremmille paikoille. Suo ja tie tur val lisuu den paraneminen jää näillä muutoksilla vähäiseksi. Kustannukset ovat tässä vaihtoehdossa muutaman tuhannen euron luokkaa. Rakokiventie Nykytila ja liikenneturvallisuutta heikentävät kohdat: Rakokiventie on Kausantien tavoin poikkileikaukseltaan leveähkö ja kadun geometria on loiva. Liikekeskuksen kohdalla, erityisesti S-Marketin koh dal la katutila muuttuu sekavaksi. Kadulla on 40 km/h no peus ra joitus, jota kuitenkin noudatetaan vaihtelevasti. Suojateitä Elementintien ja S-Marketin välillä on kuusi. Rakokiventiellä on havaittavissa kaksi sel väs ti erilaista toiminnallista jaksoa: Lyhyt "Liikekeskus-jakso" La turin tie-le ka tie -välillä ja "lähestymisjakso" Lekatien ja Elementientien vä lil lä." Toimenpide-ehdotukset: Rakokiventien "liikekeskus-jaksosta" tehdään rakennussuunnitelma ja si tä edeltävästä jaksosta suojateiden parantamissuunnitelmat. Kus tannuk set korotetuilla suojateillä on noin euroa, kustannusten mää rä riippuu paljon ritiläkaivojen siirron tarpeesta. Ilman korotuksia kus tan nuk set ovat hieman yli euroa. Hollolantie Nykytila ja toimenpide-ehdotukset: Hollolantien asuinalueesta on toivottu jalankulku- ja kävelypainotteista aluet ta, esimerkiksi muuttamalla alue liikennemerkein pihakaduksi. Alue soveltuisi periaatteessa hyvin "yhteiseksi tilaksi" (shared space), mut ta nykyisellään katujen poikkileikkaus ja katutila itsessään eivät tue pi ha ka duk si muuttamista pelkillä liikennemerkkimuutoksilla. Hol lo lantien alueen käytettävissä oleva tila soveltuisi parhaiten ns. "jä sen ty mättö mään alueeseen", jossa eri liikennemuodot ovat samassa tilassa,

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta mut ta liikennettä ei ohjata erityisillä keinoilla. Yhteinen tila osoitettaisiin pi ha ka tu-lii ken ne mer kein. Yhteisen tilan rakentaminen edellyttäisi ka tujen rakentamista uudelleen siten, että sivuojia ei olisi ja katutilassa olisi ajo neu vo lii ken teen nopeutta alentavia elementtejä kuten kivetystä. Tällaisten toimenpiteiden totetuttaminen erillisinä on suurehko in vestoin ti, joka kohdistuu suhteellisen pieneen alueeseen. Suositeltavaa olisi toteuttaa pihakaduksi muuttaminen mahdollisen muun ka tu-/kun nallis tek niik ka hank keen yhteydessä (esim. avo-ojien muuttaminen sala-ojik si tms.). Tieliikennelaissa on säädetty pihakadulle seuraavat liikennesäännöt: Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla Ajonopeus on oltava 20 km/h ja sovitetteva jalankulun mukaiseksi Kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku Pihakadulta tultaessa on aina väistettävä muuta liikennettä Pienenä toimenpiteenä suositellaan aluenopeusrajoituksen alentamista 30 km/h ja aluepysäköintikieltomerkin asettamista. Alueen taloyhtiöillä on merkityt pysäköintialueet ja pysäköinti tapahtuu kiinteistöjen pihoilla Toritie-Urheilukeskus/Toritie-Kangasvuokko Nykytilanne ja toimenpide-ehdotukset: Mopoilu alueen kevyen liikenteen väylillä ei nykyisin ole sallittua. Mopoi lun kieltävien liikennemerkkien lisääminen ei ole perusteltua: pe riaat tee na liikennemerkkien käytössä on, että kieltomerkkejä ei käytettä "li sä te hos tee na" asiassa, joka jo muutoinkin on kielletty. Mahdollisten li sä merk kien teho on erittäin kyseenalainen ja kiellon valvonta jäänee po lii sin resurssien rajallisuuden vuoksi satunnaiseksi ja tehottomaksi. Mopoliikennettä on hankala estää fyysiseen ympäristöön tehtävillä toimen pi teil lä vaikuttamatta pyöräilyyn ja jalankulkuun. Alla muutamia vaih to eh to ja ratkaisuksi mopoiluun liittyvään ongelmaan. Vaihtoehto 1. Puomi/shikaani "porttivaikutelma" Vähentää todennäköisesti mopoilua Vaikeuttaa pyöräilyä Vaihtoehto 2. Kampanjointi ja poliisin valvonta Vaikuttaa todennäköisesti vain hetkellisesti. Pysyvät vaikutukset edel lyt täi si vät poliisin viikottaista valvomista alueella Poliisin resurssit eivät riitä jatkuvaan valvontaan" Esitys: (kuntatekniikan mestari) Tekninen lautakunta päättää, että laaditun lii ken ne tur val li suus sel vi tyksen pe rus teel la laaditaan kohdekohtaiset rakentamis- ja/tai pa ran tamis suun ni tel mat ja että ne toteutetaan seuraavan mahdollisen ta lousar vion puit teis sa. Lisäksi lautakunta päättää priorisoida kohteiden suun nit te lun ja toteuttamisen seuraavan koh de lis tauk sen mukaiseksi:

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Hollolantien asuinalue Toteutetaan seuraavat selvityksessä esitetyt toi men pi teet: - alennetaan alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h:ssa ja merkitään alu een kaduille pysäköintikielto-osuuksia tai tarpeen vaatiessa kiel le tään alu eel la kadunvarsipysäköinti kokonaan; - alueelle toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia ra ken teel li sia rat kai su ja muiden alueelle kohdistuvien katuhankkeiden yh tey dessä. 2. Mopoilu kevyen liikenteen väylillä - Toteutetaan selvityksessä ehdotetun vaihtoehto yhden mukaiset "puo mi/shi kaa nit" Toripolulle ja Moreeniraitille Kangasvuokon ja To ri tien vä li sel le osuudelle. 3. Kausantie Toteutetaan selvityksessä ehdotettu kokonaispaketti: - alennetaan nopeusrajoitus 40 km/h; - Huokotien risteysalueella vaihtoehto 1, jossa mm. korotetaan idäs tä päin tultaessa ensimmäinen suojatie ja rakennetaan linja-au to py sä kin itä pää hän olake, joka kaventaa liittymäaluetta; - poistetaan K-Extra kaupalle johtava epäselväliittymä Kau santiehen se kä Keskustien risteyksen suojatie; - uusitaan kaikkien suojateiden maalaukset ja liikennemerkit tar vitta vil ta osin sekä varustetaan suojatiemerkkien varret ns. te hos tinkap se leil la; - Olkipolun ylityksen kohdalla toteutetaan suojatien kavennus, joka jä sen tää myös suojatien jälkeistä linja-autopysäkkiä; - Lukkarintien liittymään toteutetaan kevyelle liikenteelle yhteys Luk ka rin tien suuntaan; - Karhusillantien risteyksessä parannetaan liikennemerkkien ha vaitta vuu tta ja vaihdetaan tarvittavat suojatiemerkit. 4. Rakokiventie Toteutetaan seuraavat selvityksessä esitetyt toi men pi teet: - Nastopolin kohdalla oleva suojatie korotetaan; - Lekatien suojatie korotetaan ja liittymää muotoillaan ka peam maksi; - Lekatien ja Mestarintien väliin Rakokiventielle toteutetaan ns. ajora ta py sä kit ja tämän kohdalle rakennetaan uusi torille johtava suo ja tie sekä ny kyi set linja-autopysäkit muutetaan osaltaan py säköin ti pai koik si 2-3 au tol le; - Mestarintien risteyksestä (S-marketin liittymä) poistetaan kes kisaa rek keel li nen suojatie sekä vasemmalle kääntyvä erillinen kaista; - Mestarintien ja Laturintien välinen katuosuus kavennetaan ja kaven nenet ta va osuus toteutetaan vihervyöhykkeenä; - Laturintien risteysalueen suojatie korotetaan; - Laturintie muutetaan yksisuuntaiseksi väliltä Rakokiventie - Ki vi tie si ten, että Rakokiventieltä saa ajaa Kivitien suuntaan; - Uponorin pysäköintialueelle johtava suojatien maalaukset uu sitaan ja merk kien varret varustetaan tehostinkapselein;

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Muovitien risteysalueelle sekä länsi- että itäpuolelle toteutetaan sel vi tyk ses sä esitetyt suojatien lyhentämiset ja risteyksen ka vennuk set; - kaikkiin suojateihin, joihin ei ole erikseen esitetty toimenpiteitä tällä ka tu osuu del la, uudistetaan maalaukset ja merkit sekä va rus tetaan merkkien var ret tehostinkapselein. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kuntatekniikan mestarin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh ,

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Kuntalaisaloite, frisbeegolfrata urheilukeskuksen ympäristöön 1033/01.016/2015 Sivistyslautakunta On tehty kuntalaisaloite frisbeegolfradan rakentamisesta ur hei lu keskuk sen maastoon. Asia on käsitelty kunnanhallituksessa maaliskuussa, jos ta se on lähetetty sivistyslautakunnalla ja tekniselle lautakunnalle lau sun toa varten. Aloitteen mukaan; "urheilukeskuksen ympäristöön olisi hienoa si säl lyttää frisbeegolfrata rikastuttamaan kunnan liikuntapalveluita. Frisbeegolf on edullinen liikuntamuoto, joka sopii hienosti kaiken ikäisille har ras tajil le ja olisi varmasti myös koululaisille oivaa vaihtelua liikuntalajeihin. Hy vin suunniteltu rata mahdollistaisi myös esimerkiksi oman seuran pe rus ta mi sen sekä erilaisten kilpailujen järjestämisen, josta myös kunta voisi hyötyä. Mikäli suunnitelma edistyisi seuran perustamisen asteel le, voisi radan kunnossapidosta huolehtia osittain seuran jäsenet". Suomessa on tällä hetkellä yli 400 frisbeegolf rataa. Harrastus on selkeä si kasvussa. Harrastus on käyttäjilleen edullista, lähes kaikki radat Suo mes sa ovat ilmaisia. Harrastajina eivät ole pelkästään nuoret vaan la ji tavoittaa eri ikäisiä käyttäjiä. Radat ovat joko ns. puisto- tai met sära to ja. Nastolassa on Pajulahdessa 18 koria käsittävä rata. Nas to la laiset harrastajat pelaavat paljon Lahdessa ja Orimattilassa. Suomen Frisbeegolfliitto on Valo ry:n jäsenjärjestö. Liiton kautta on saa ta vil la ammattimaista apua radan suunnittelussa ja jopa sen ra kenta mi ses sa tarvittaessa "avaimet käteen periaatteella". Asiaan on valmistelut kuntatekniikan mestari Hans Forssin kanssa niin, et tä kustannukset voitaisiin puolittaa, edellyttäen että tekniseltä toi mesta jää liikunta-alueiden kunnossapidon määrärahaa urheilu- keskuksen va lais tus ura kan selvittyä käytettäväksi. Asiasta on keskusteltu myös liikun ta paik ko jen hoitajan kanssa. Tekninen lautakunta käsittelee aloi tetta kokouksessaan Esitys: Ehdotus: ( Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Sivistyslautakunta päättää vastata myönteisesti tehtyyn aloitteeseen varaamalla euroa hankkeen mahdolliseen toteuttamiseen. Päätös on ehdollinen ja edellyttää teknisen lautakunnan myönteistä pää tös tä asialle ja vastaavan määrärahan esittämistä aloitteen to teutta mi sel le. Sivistyspalveluiden määräraha varataan käytettäväksi Liikuntapalveluiden kustannuspaikalta 8111, toiminto alueet ja kentät (sivistystoimenjohtaja) Sivistyslautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopäällikön esityksen.

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Lisätietoja: Tekninen lautakunta 48 Frisbeegolfradan rakentaminen parantaan ja monipuolistaa ur hei lu keskuk sen palvelutarjontaa. Radan käytännön toteuttamisessa tulee kuiten kin huomioida, ettei sen sijainti ja käyttö haittaa urheilukeskuksen mui ta toimintoja ja lajien suorittamista sekä rakennettavat korit/maalit tu lee olla tarvittessa irroitettavia. Esitys: (kuntatekniikan mestari) Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä aloitteen fris bee golf radan rakentamisesta urheilukeskuksen ympäristöön ja että radan käytän nön toteuttamisessa tulee kui ten kin huomioida, ettei sen sijainti ja käyt tö haittaa urheilukeskuksen mui ta toimintoja ja lajien suorittamista se kä rakennettavat korit/maalit tu lee olla tarvittessa (talveksi) ir roi tet tavia. Lisäksi lautakuntaa päättää, että radan rakentamiseksi varataan si vistys lau ta kun nan päätöstä vas taa va määräraha euroa. Määräraha va ra taan investointien kus tan nus pai kal le 9574, jolle avataan pro jek tinu me ro (frisbeegolf). Määräraha kohteelle siirretään muilta to teu tu matto mil ta kohteilta. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kuntatekniikan mestarin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh ,

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Aloite, parkkiruutujen ja parkkikieltoalueen maalaus As Oy Nastolan Pappilanhovin kiinteistön parkkialueelle 1114/01.016/2015 Tekninen lautakunta 49 As Oy Nastolan Pappilanhovin hallitus esittää teknisille palveluille toimittamassaan aloitteessa, että kunta huo leh ti si talon edessä olevan pysäköintialueeseen myös park ki ruu tu jen ja parkkikieltoalueen maalaukset tulevan kesän aikana. Hallitus to teaa aloitteessaan, että liikennemerkillä esitetty pysäköimiskielto talon Auran tien puolen pääoven edessä jää usealta huomioimatta. Nastolan kunta on Aurantien kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä toteuttanut As. Oy Nastolan Pappilanhovin kiinteistön edustalle Aurantielle kadun suuntaisen pysäköintialueen. Tästä pysäköintialueesta on varattu yksi parkkiruutu pelastustieksi kerrostalokiinteistön etuovelle, tämä pelastustie on merkitty pysäköintikieltomerkein. Taloyhtiön isännöitsijä on ottanut aloitteen mukaisten parkkiruutujen ja pysäköintikietoalueen maalaukset puheeksi kuntatekniikan mestari kanssa syksyllä Maalaukset on tuolloin tilattu silloiselta katumerkintäurakoitsijalta, mutta syksyn sateisten kelien vuoksi työtä ei ole saatu tehtyä vuoden 2014 aikana. Kyseiset merkinnät on tilattu tehtäväksi vuoden 2015 ensimmäisellä merkintäkierroksella, urakoitsijan ilmoituksen mukaan työt suoritetaan viikkojen aikana. Esitys: Ehdotus: Päätös: (kuntatekniikan mestari) Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen saatetuksi, että As. Oy Nastolan Pappilanhovin hallituksen tekemän aloitteen mukaiset työt on jo sisällytetty vuoden 2015 katujen ylläpidon työohjelmaan. (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kuntatekniikan mestarin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh ,

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226 Tekninen lautakunta Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Tiedoksi saatettavat asiat 228 102 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys

76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys Nastolan kunta Pöytäkirja 7/2013 151 Tekninen lautakunta Aika 03.09.2013 klo 17:17-19:37 Paikka Kaivolan perinnetila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Tiedoksi saatettavat asiat 154 72 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Tekninen lautakunta 12.09.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 113 AHJOLAN PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJAVALINTA 4 114 JOKIPUISTON PÄIVÄKODIN VUOKRAAMINEN KAUNIS KANIINI OY:LLE

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2015 klo 16:00-18:09 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot