Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta. Aika klo 17: Kunnanhallituksen kokoushuone.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunta Pöytäkirja 5/2015 120. Tekninen lautakunta. Aika 24.06.2015 klo 17:00-18.52. Kunnanhallituksen kokoushuone."

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 17: Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Tiedoksi saatettavat asiat Viranhaltijapäätökset Lausunto, Kausala-Kirkonkylä-osayleiskaavan muutos, vt 12:n vaikutusalue, Iitin kunta Selvitys ja toimenpide-ehdotukset, liikenneturvallisuushankkeet Kuntalaisaloite, frisbeegolfrata urheilukeskuksen ympäristöön Aloite, parkkiruutujen ja parkkikieltoalueen maalaus As Oy Nastolan Pappilanhovin kiinteistön parkkialueelle Aloite, puomi Satakielentielle johtavalle kevyen liikenteen väylälle Reklamaatio Kyynärä II:n rakennussuunnitelmasta ja aikataulusta Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen Liittymismaksun perusteiden tarkistaminen alkaen, vesihuoltolaitos Jätevesien erillissopimus, JVS-Steel Oy, Pikitie 5, Nastola Aloite, vesihuollon rakentaminen Mäkipellontielle Lausunto, Hollolan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnos , Hollolan kunta Talousarvion muutos 2015, tekninen lautakunta taseyksiköineen Käyttötaloussuunnitelman muutos 2015, tekninen lautakunta taseyksiköineen 161

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 17: Osallistujat Läsnä Känkänen Kari puheenjohtaja Grönroos Rauno Honkanen Petri Lampio Eila Mikkanen Anne Notkola Jarkko Ruuska Sinikka Strandén Liisa Karjalainen Pasi Helander Risto Laine Maija jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kh:n edustaja tekninen johtaja pöytäkirjanpitäjä Forss Hans kuntatekniikan mestari klo :t Poissa Kaapro Seppo jäsen Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kari Känkänen Maija Laine puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Anne Mikkanen Pöytäkirja klo 9-11 ja yleisesti nähtävillä Maija Laine Sinikka Ruuska

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Tekninen lautakunta 44 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: A. Valtion viranomaiset 1. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus, Esikunta, il moitus : Turvallisuusviranomaisten hallinnollisen tur valli suus ver kon hallinta ja ylläpito siirtyy Puo lus tus voimil ta Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle (STUVE) 2. Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, ilmoitus : Ui ma ran to jen ja uintipaikkojen ylläpitäjät, uimarantojen ja uinti paik ko jen turvallisuus B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut, tekninen lautakunta : Kaavoituskatsaus Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja il man suo je lu yh distys r.y.: Toimintakertomus vuodelta 2014, hallituksen esitys 3. Lahden seudun ympäristöpalvelut, ympäristölupapäällikön viran hal ti ja pää tös : Poh ja ve si tark kai lu suun ni telman hyväksyminen. Uutela Group Oy:n maa-aineksen otto Nas to lan kunnan Uudenkylän kylän tiloilla Soramäki 1:908, So ra pe sä II 1:1104 ja Sorapesä III 1:1239 D. Nastolan kunnan muut toimielimet ja tehtäväalueet 1. Valtuuston otteet: - 15: Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V104-16: Asemakaava ja asemakaavan muutos, Rantatie ja Or rilan mä ki, V Kunnanhallituksen otteet: : Kauppakirja, Laurila : Kauppakirja, Jäppinen : Asemakaavan muutos, Villähde korttteli 284 ton tit 2 ja 3, V : Asemakaavan muutos, Villähteen entinen pa lo ase ma, V : Kauppakirja, Hakala : Kauppakirja, Hietala : Kauppakirja, Vörös E. Tilaajatehtäviin liittyvät asiat 1. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy - Työtilaus 8/2015: Asikkalantie 2, Nousutie/Ylätien välinen alue, Jukolantie 6, puistometsäalueilta huokuntoisten puiden

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta pois to ja pois kuljetus - Työtilaus 11/2015: Erikseen sovittavat liikennemerkkityöt ja merk kien uusinnat - Työtilaus 13/2015: Nastola, erillistilaukset viherhoito, pien tilauk set - Työtilaus 14/2015: Nastola, erillistilaukset kadunhoito, pien tilauk set - Työtilaus : Rakokien alueen pe rus pa ran nus suun nitel ma - Tuotantosopimusseuranta Tuotantosopimusseuranta Tuotantosopimusseuranta Rakentamisen sopimukset ja tilaukset, tilanne Tuotantosopimuksen seurantapalaveri 2/ Tuotantosopimusen seurantapalaveri 3/ Lahden kaupunginhallituksen ote : Kau pungin hal li tuk sen kannanotto Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n kehittämiseen ja kaupungin osoithin LSKT:ltä Lahden seudun ympäristölautakunta - Pöytäkirja 2/ Pöytäkirja 4/ Pöytäkirja 5/ Päijät-Hämeen jätelautakunnan ote : Päijät-Hä meen jätetaksan tarkistaminen alkaen 4. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, johtokunta, pöytäkirja F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Selvityspyyntö poliisille , cruising night au to ta pah tuma 2014, Kauppakaari 1-3 parkkialue 2. Kehoitus rakennustyön keskeyttämiseen ja katselmusajan sopi mi seen , Kausantie Puunkaatolupa kunnan omistamalta maa-alueelta , Lak ka tie 2, kuntatekniikan mestari 4. Sähköverkkosopimus , Purutie 11 b uv-keskus, Lah ti Energia, LE-Sähköverkko Oy 5. Liikennevalolaitteiden sähkö- ja liikenneteknisen kun nos sa pito so pi muk sen irtisanominen , Suomen Energia-Ura koin ti Oy 6. Väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmen ne pal ve luis ta (661/2009) annetun lain mukainen lupa raken nus han ke-, rakennus- ja huoneistotietojen ilmoittamiseen säh köi ses ti väestötietojärjestelmään, lupapäätös , Väes tö re kis te ri kes kus G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Kyynäränkannaksen rakentaminen, kunnallistekniikka - Kyynäränkannas, kunnallistekniikka, työmaapalvelut, ti lausvah vis tus , Ramboll Finland Oy - Kyynäränkannaksen kunnallistekniikan rakentaminen, aloi tusko kous, pöytäkirja

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Työaikainen takaus, Kyynäränkannaksen kunnallistekniikan ra ken ta mi nen, maanrakennustyöt, TelaSteel Oy, hal lin to johta jan päätöspöytäkirja Räjähdeasetuksen 76 :n mukainen ilmoitus räjäytys- ja louhin ta työs tä, Koiskalantie 500 /Ajoksenpellon alue, Hämeen po lii si lai tos Tontinkatsojien liikkuminen työmaa-alueella, ohjeistus Vappulanmetsän alue - Suunnittelijan ennakkotarkastus , 5030 Vappulan alu een I vaiheen katuvaistuksen rakentaminen, HL-ELEC OY - Työtilaus 10/2015, Vappulantien kasvillisuuden inventointi kadun rakennustyömaalla, Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy - Vappulantien kevyen liikenteen väylä välillä Sup pa lan tie-vappu lan rait ti, aloituskokous, pöytäkirja , kun nal lis tekniik ka - Vappulantien kevyen liikenteen väylä välillä Sup pa lan tie-vappu lan rait ti, työmaakokous, pöytäkirja 2/ , kun nal listek niik ka 3. Palvelukohteiden viitoituksen suunnittelu, rakentaminen, viitoi tus suun ni tel ma - Työtilaus/sopimus 12/2015, viitoituksen parantaminen Nas tola, Uusikylä, Villähde, Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy Meluvalli, Lähdetie - Liittymän maastotarkkailu, Lankila Pennala, lausunto , Uudenmaan ELY-keskus - Väliaikaisen liittymän rakentaminen yhdystielle 14043, Nas tola, lupapäätös , Uudenmaan ELY-keskus 4. Kaavan pohjakartan uudiskartoitus, Haravakylä, välillä Vil lähti-uu si ky lä, vt 12:n eteläpuoli - Työsuunnitelma , FM-International Oy - Konsulttisopimus , FM-International Oy 5. Liikunta-alueet - Uimarannat, Villähteen kukkanen, Resca rantapelastuslautta te li nei neen, ostotilausvahvistus , Rescari Oy 6. Urheilutien alue - Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös, yleispäätös ; Val ta kir ja rakennusluvan hakemiselle, Urheilutie AKR-tontti, kort te li 290 tontti 3, määräala kiinteistöstä Rakokivi RN:o Tilapalvelu: B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. LSK Electrics Oy:n laskutyötarjous , asennus-. korjaus- ja huoltotöiden veloitushinnasto alkaen C. Kuntalaiset 1. Kuntalaisen valitus mm. uimahallin ja kirjaston in va pysäköin tipai kois ta

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta E. Tilaajatehtäviin liittyvät asiat 1. Työtilaus/sopimus 15/2015, leikkivälineiden vuositarkastus kiin teis tö lis tan mukaan F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Tutkimustodistukset, Ramboll Analytics Oy, uimavedet : terveysaseman uima-allas, / : uimahalli, iso ja pieni allas, / : uimahalli, iso ja pieni allas, / Määräaikaistarkastuspöytäkirjat, Inspecta Tarkastus Oy : Aurinkorinteen vuoropäiväkoti ja Niittykoti : Kiinteistö Oy Villähteen liikekeskus : Pääkirjasto ja kansalaisopisto 3. Radonpitoisuuden tarkastuspöytäkirjat, STUK Sä tei ly tur vakes kus : Aurinkorinteen päiväkoti, päiväkoti Touhula ja Timon ta lo : Nastolan terveysasema : Erstan päiväkoti, Huokokujan päiväkoti, Niittykoti, Vil läh teen päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti Muksula, ryh mäpäi vä ko ti Venla ja palvelukeskus Linnunlaulu 4. Pelastuslaitos Päijät-Hämeen kiinteistöpalaveri / Nastolan toimi paik ka, muistio Lahti Energia Oy, lämpösopimus , Kankaantie 5 6. Lahden seudun rakennusvalvonta, päätös , ra kennus lu pa , Erstan koulu G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Villähteen koulun perusparannus ja uudisrakentaminen - Rakennesuunnittelu, PK-Pro Oy, Sähkösuunnittelu, Sähköinsinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy, Geosuunnittelu, Sipti Infra Oy, LVIA-suunnittelu, Insinööritoimisto Linos Oy, Laskutyöhinnasto ja henkilöstön perusveloitusluokat 2015, Swe co Oy:n Lahden aluetoimisto 2. Nastolan uimahallin perusparannus Dovia Oy Alumiinirakennetehdas, takuutodistus nro VKO , uimahalliin asennetut eris tysla sit 3. Rakokiven koulun hanke (suunnittelu 2015 ja työn alku) - Haitta-ainekartoitus, lausunto , Sisäilmakeskus - Julkisivuelementtien kuntotutkimusraportti , Ra koki ven koulu E-solu, Sisäilmakeskus Vesihuoltolaitos: B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kemira, käyttöturvallisuustiedote, Caustic soda 50 %, F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Nordic envicon, öljyhiilivedyllä pilaantuneen pohjaveden kä sitte ly ja johtaminen viemäriin, toimenpideraportti , Ullan kan kaan tie 1, Nastola 2. Ramboll Analytics, tutkimustodistukset: - talousvesi Uudenkylän koulu talousvesi Männistön koulu Nastolan jätevedenpuhdistamo, osavuosiraportti jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, huhtikuu jätevedenpuhdistamon lietetarkkailu, huhtikuu Hankkija Oy:n jätevesien tarkkailu, huhtikuu Nastolan vesihuoltolaitos, raportit häiriöistä, - viemärijohtoverkko, Kukkastie 21, vesijohtoverkko, Kirkonkylä, Villähde, Raportti, Pikku-Kukkasen Salmenmäen ja matonpesupaikan vä lis ten putkien tarkastus G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Pajulahti Vuolenkoski vesihuoltolinja: - Jätevesipumppaamoiden vastaanottotarkastus, pöytäkirja Nordea Pankki Suomi Oyj Kausalan Lämpö Oy:lle: Ta kuu aikai nen pankkitakaus, takuuaikainen takaus , Oy Lining Ab - Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Urakan aloituskokous , pöytäkirja 2. Nastolan vesitorni, Niinitie 1 - Lahden seudun rakennusvalvonta, loppukatselmuspöytäkirja Päijät-Hämeen pelastuslaitos, uusi pääkeskus ja sa vun poisto pu hal lin, käyttöönottotarkastuspöytäkirja Uudenmaan ELY-keskus, lupapäätös : Työlupa ve sijoh don kiireellinen korjaustyö, yhdystie 3138 alue Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 45 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: Kaavoitusarkkitehti Päätös vähäisestä poikkeamisesta Lupa sijoittaa piharakennus 2,5 metrin etäisyydelle kunnan omistamasta maa-alueesta asemakaavasta poiketen, Kiurunkuja Lupa sijoittaa vaja 1 metrin etäisyydelle kunnan omistamasta maa-alueesta asemakaavasta poiketen, Ukontie Lupa sijoittaa piharakennus 12 metrin etäisyydelle kunnan omistamasta maa-alueesta asemakaavasta poiketen, Vuorimännyntie Lupa sijoittaa väliaikainen lämpökeskus 2,5 metrin etäisyydelle kunnan omistamasta maa-alueesta asemakaavasta poiketen, Kärkjärventie Lupa sijoittaa puuvarasto 0,5 metrin etäisyydelle kunnan omistamasta maa-alueesta asemakaavasta poiketen, Harjutie 6 Kuntatekniikan mestari Hankintapäätös Valvojan valinta, Kyynäränkannaksen ulkovalaistuksen rakentaminen Maatutkaluotaus, Kyynäränkannaksen rakentaminen, Koiskalantie Työmaavalvonta, Kyynäränkannas, Vappulantien klv, Koiskalantien klv (optio), Maa-alueiden sijoitus- ja käyttöluvat Maa-alueen käyttölupa, kunnan puistoalueen käyttöoikeus viideksi vuodeksi, Aapontie 6 jatke Maa-alueen käyttölupa, Varastotien käyttö hakkuutyömaa-alueena, Uudenkyläntien länsipää (Varastotie), OTSO Metsäpalvelut Maa-alueen käyttölupa, Niinitien kenttä , Sirkus Florentino Sijoitusluvat, kunnallistekn. rakenteet Sijoitus- ja kaivulupa, Vappulanmetsän kuitusyötön asennus, Suppalantie, Vappulantie, Eerikintie, Kaarlontie Sijoituslupa, tonttiliittymän rakentaminen Kausantie 18:lle Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpölinjan vuodonilmaisulangan korjaus, Teollisuustie 4 kohdalla

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Sijoitus- ja kaivulupa, telekeskittimen sijoitus Kärkijärventien päätyyn, tontti , DNA Oy Sijoitus- ja kaivulupa, sähköverkon saneeraus, uusi puistomuuntamo, Erstantie 23, LE-sähköverkko Oy Sijoitus- ja kaivulupa, valokuitukaapeli Nordean konttoriin, Rakokiventie-Muurarintie Maankäyttöinsinööri Henkilöstöpäätös, julkinen Kesätyöntekijän palkkaaminen paikkatietopalveluihin, kesä 2015 Kiinteistökauppaa koskeva päätös Kiinteistökaupan hyväksyminen, Lupiinikuja Kiinteistökaupan hyväksyminen, Kuningattarentie 9 Tontin varaussopimusta koskeva päätös Tontin varaushakemuksen hyväksyminen, Maahisentie Tontien varaussopimuksen hyväksyminen, Aurinkolantie 3 Tekninen johtaja Suunnitelman hyväksymispäätös Katusuunnitelman ja katusuunnitelman muutoksen hyväksyminen, Urheilutien asuntoalue ja Urheilutie, T350/1-6 Yleiskaavoittaja Poikkeamislupahakemusta koskeva lausunto Poikkeamislupalausunto, Pajutie Poikkeamislupalausunto, Pokantie 1 KESKEN Yleispäätös Lausunto, maa-aineiston ottolupahakemus ja maisemointisuunnitelma, 896 Lankila, Liitännäisalue RN:o 6:2, Uudenmaan ELY-keskus Lausunto, maa-ainesten ottolupahakemus ja maisemointisuunnitelma, 409 Uusikylä Soramaa RN:o 13:0, Uudenmaan ELY-keskus Tilapalvelu: Tekninen johtaja Tilapalvelu hankintapäätös Konsultin valinta, Rakokiven koulun hankesuunnitelman päivitys, Toritie Urakoitsijan valinta, Villähteen koulun uudisrakentaminen, rakennusurakka Urakoitsijan valinta, Villähteen koulun uudisrakentaminen, sähköurakka Urakoitsijan valinta, Villähteen koulun uudisrakentaminen, ilmanvaihtourakka

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Urakoitsijan valinta, Villähteen koulun uudisrakentaminen, putkiurakka Tilapalvelu henkilöstöpäätös, julkinen Virkaeron myöntäminen talonrakennusmestarille Tilapalveluinsinööri Tilapalvelu hankintapäätös Kiinteistönvälittäjän valinta, Seppälänranta ja optio Urakoitsijan valinta, kiinteistönhoitopalvelut, kesä Vartiointipalvelut kunnan kiinteistöillä, kesä 2015 Tilapalvelu yleispäätös Vahingonkorvaus, irtokiven rikkoma auton takalasi, Kirkonkylän koulun piha-alue, Hoitokodintie 1, Nastola Vesihuoltolaitos: Tekninen johtaja Vhl hankintapäätös Neljän jv-pumppaamon ohjaus- ja valvontayksiköiden hankinta, Kyynäränkannaksen vesihuolto Vesihuoltolinjan muutos, Villähteen koulu Urakoitsijan valinta, Koiskalantien vesihuollon runkolinja Vhl suunnittelman hyväksymispäätös Kumiantien alueen jakeluverkoston vesihuoltosuunnitelma Kaakonmäen ja Sahakosken pumppaamojen suunnitelman muutokset, Vuolenkoski - Pajulahti vesihuolto Vappulantien vesihuoltosuunnitelma välillä Suppalantie - Vappulanraitti Vesihuoltoinsinööri Vhl liittymissopimuspäätös Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3402, Jussinraitti 58, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3403, Vanajanraitti 43, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3404, Vanajanraitti 17, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3396, Salakkaniementie 172, Ruuhijärvi Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3399, laajennus, Elementintie 12, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3409, Mekantie 21, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3410, Jussinraitti 32, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3411, Ruuhijärventie 18, Nastola

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Vhl maapohjasopimuspäätös Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Rantaniityntien vesihuolto Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Kesätien vesihuolto Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Rantaniityntien vesihuolto Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Rantaniityntien vesihuolto Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Koiskalantien vesihuolto Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila ja , Pensuontien alueen vesihuolto Vhl yleispäätös Vesihuoltolinjan rakentamisesta aiheutuneen talousvesikaivon pilaantumisen korvaaminen vesiliittymällä Rakentamisesta aiheutuneen talousvesikaivon pilaantumishaitan korvaaminen vesiliittymällä Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Lausunto, Kausala-Kirkonkylä-osayleiskaavan muutos, vt 12:n vaikutusalue, Iitin kunta 1156/07.071/2015 Tekninen lautakunta 46 Iitin kunta pyytää Nastolan kunnan lausuntoa "Kausala-Kirkonkylä-osayleis kaa van muutos, valtatien 12 vaikutusalue" -kaavamuutokseen liitty väs tä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavamuutos liittyy valta tien 12 parantamiseen ja tielinjauksen muutokseen Iitin kunnan alueel la. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen si jain ti ja tavoitteet sekä kerrotaan se, miten alueen osalliset voivat vaikut taa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aika na. Vuonna 2011 hyväksytyn osayleiskaavan laatimisen jälkeen on il mennyt tarve muuttaa kaavassa osoitettua tien linjausta Jokuen ja Tillolan koh dal la. Tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa Kausala-Kirkonkylä-osa yleis kaa vaa siten, että valtatien 12 suunnitellun uuden linjauksen muut ta mi nen on mahdollista ja siitä aiheutuvat muutokset huomioidaan kun nan maankäytön suunnittelussa. Esitys: Ehdotus: Päätös: (yleiskaavoittaja) Tekninen lautakunta antaa lausuntonaan "Kausala-Kirkonkylä-osayleis kaa van muutos, valtatien 12 vaikutusalue" -kaavaan liittyvästä osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelmasta, ettei Nastolan kunnalla ole huo mau tet ta vaa. (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy yleiskaavoittajan esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Tekninen johtaja Risto Helander, puh ,

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Selvitys ja toimenpide-ehdotukset, liikenneturvallisuushankkeet 1063/42.420/2015 Tekninen lautakunta 47 Tekninen lautakunta on kokouksissaan , , ja käsitelly liikenneturvallisuuteen ja sen parantamiseen liittyviä aloitteeita. Aloitteet ovat koskeneet Ra koki ven, Toritien, Hollolantien ja Kausantien alueita. Lautakunnan päätösten mukaisesti tilattiin liikenneturvallisuusselvitys Ram boll Finland Oy:ltä. Tilatun selvityksen tarkoituksena oli etsiä vaihto eh toi sia ratkaisuja Nastolan liikekeskuksen ja keskusta-alueen lii kenne tur val li suu den kan nal ta ongelmallisiksi tunnistettuihin kohteisiin. Työ oli luonteeltaan esi sel vi tys, jossa on kuvattu jatkosuunnittelutarpeet ja suo si tel ta vat vaih to eh dot eri kohteisiin. Työstä vastasi Ramboll Finland Oy:n työ ryh mä, jonka työtä on ohjannut Nastolan kunnasta kun ta tek niikan mestari. Selvityksessä tutkittiin seuraavia Nastolan liikekeskuksen kohteita: 1. Kausantie/Rakokiventie, pääongelmana ajonopeudet sekä suo ja teiden ja liiitymien järjestelyt (liikenneturvallisuus). Selvityksissä kohteet jaet tiin omiin kokonaisuuksiinsa. 2. Hollolantien asuinalue, kävelyn ja pyöräilyn roolin korostaminen. 3. Toritie-Urheilukeskus/Toritie-Kangasvuokko, mopoilu kevyen lii kenteen väylillä. Selvityksen perusteella todettiin seuraavat nykytilanteet ja annettiin toimen pi de-eh do tuk set (lyhennelmät). Kausantie Nykytilaa ja liikenneturvallisuutta heikentävät kohdat: Kausantie on poikkileikkaukseltaan leveähkö ja kadun geometria on loi va, mikä johtaa helposti ajonopeuksien kohoamiseen. Kadun nopeus ra joi tus on nykyisellään 50 km/h taajamarajoitus. Kausantien tarkas te lu jak sol la (Rakokiventie-Karhusillantie) on yhteensä yhdeksän suo ja tie tä. Lähes kaikki suojatiet on toteutettu ajoratamerkinnöin ja liiken ne mer kein. Ainostaan jakson länsipäässä oleva ensimmäinen, Kau san tien suojatie on keskisaarekkeella varustettu. Suojateiden suurin ongelma on pitkän ylitysmatkan (ei keskisaareketta) ohel la niiden heikko havaittavuus: ajoratamerkinnät ovat kuluneet ja liiken ne merk kien havaittavuus on paikoin puutteellinen. Suojateistä osa on hyvin lähellä toisiaan, mutta suojateiden poistamiselle ei toisaalta löy dy riittäviä perusteita. Suojateistä kuusi sijaitsee hyvin lähellä toi siaan, noin neljän sadan metrin matkalla Kausantien itäosassa: kolme itäi sin tä suojatietä ovat noin 160 m etäisyydellä toisistaan, viisi suo jatie tä mahtuu noin 250 m matkalle ja kuudes suojatie on noin 150 m pääs sä.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Liikenneviraston Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen (2014) mukaan: "Jalankulkuvyöhykkeellä ja muilla alueilla on, joissa on paljon palveluja ja siten myös jalankulkijoiden määrä on suuri, suojateiden keskinäinen etäi syys ei tule olla metriä lähempänä toisiaan."" Toimenpide-ehdotukset: Kausantien suojateistä suositellaan tehtäväksi "kokonaispaketti", jossa ko ko katujakson suojatiet käydään kerralla läpi. Vastaavanlaisista toimen pi teis tä on hyviä kokemuksia Turengista, jossa Uudenmaan ELY-kes kus ja kunta yhdessä paransivat noin 30 suojatietä. Vas taavan lai nen suojateiden parantamishanke on parhaillaan käynnissä Pirkan maan ELY-keskuksen alueella Lempäälässä, jossa parannettavia suo ja tei tä on noin 15. Kokonaisvaltaisella parantamispaketilla vältytään myös siltä riskiltä, että parantamatta jääneiden suojateiden turvallisuus heik ke nee. Kokonaispaketin hinta on noin euroa ja yli puolet kus tan nuk sis ta tulee korotetuista suojateistä. Tärinäraita vaihtoehto on siis noin euroa. Edullisin ratkaisu Kausantielle olisi ainoastaan maalauksien uusiminen ja suojatiemerkkien siirtäminen paremmille paikoille. Suo ja tie tur val lisuu den paraneminen jää näillä muutoksilla vähäiseksi. Kustannukset ovat tässä vaihtoehdossa muutaman tuhannen euron luokkaa. Rakokiventie Nykytila ja liikenneturvallisuutta heikentävät kohdat: Rakokiventie on Kausantien tavoin poikkileikaukseltaan leveähkö ja kadun geometria on loiva. Liikekeskuksen kohdalla, erityisesti S-Marketin koh dal la katutila muuttuu sekavaksi. Kadulla on 40 km/h no peus ra joitus, jota kuitenkin noudatetaan vaihtelevasti. Suojateitä Elementintien ja S-Marketin välillä on kuusi. Rakokiventiellä on havaittavissa kaksi sel väs ti erilaista toiminnallista jaksoa: Lyhyt "Liikekeskus-jakso" La turin tie-le ka tie -välillä ja "lähestymisjakso" Lekatien ja Elementientien vä lil lä." Toimenpide-ehdotukset: Rakokiventien "liikekeskus-jaksosta" tehdään rakennussuunnitelma ja si tä edeltävästä jaksosta suojateiden parantamissuunnitelmat. Kus tannuk set korotetuilla suojateillä on noin euroa, kustannusten mää rä riippuu paljon ritiläkaivojen siirron tarpeesta. Ilman korotuksia kus tan nuk set ovat hieman yli euroa. Hollolantie Nykytila ja toimenpide-ehdotukset: Hollolantien asuinalueesta on toivottu jalankulku- ja kävelypainotteista aluet ta, esimerkiksi muuttamalla alue liikennemerkein pihakaduksi. Alue soveltuisi periaatteessa hyvin "yhteiseksi tilaksi" (shared space), mut ta nykyisellään katujen poikkileikkaus ja katutila itsessään eivät tue pi ha ka duk si muuttamista pelkillä liikennemerkkimuutoksilla. Hol lo lantien alueen käytettävissä oleva tila soveltuisi parhaiten ns. "jä sen ty mättö mään alueeseen", jossa eri liikennemuodot ovat samassa tilassa,

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta mut ta liikennettä ei ohjata erityisillä keinoilla. Yhteinen tila osoitettaisiin pi ha ka tu-lii ken ne mer kein. Yhteisen tilan rakentaminen edellyttäisi ka tujen rakentamista uudelleen siten, että sivuojia ei olisi ja katutilassa olisi ajo neu vo lii ken teen nopeutta alentavia elementtejä kuten kivetystä. Tällaisten toimenpiteiden totetuttaminen erillisinä on suurehko in vestoin ti, joka kohdistuu suhteellisen pieneen alueeseen. Suositeltavaa olisi toteuttaa pihakaduksi muuttaminen mahdollisen muun ka tu-/kun nallis tek niik ka hank keen yhteydessä (esim. avo-ojien muuttaminen sala-ojik si tms.). Tieliikennelaissa on säädetty pihakadulle seuraavat liikennesäännöt: Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla Ajonopeus on oltava 20 km/h ja sovitetteva jalankulun mukaiseksi Kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku Pihakadulta tultaessa on aina väistettävä muuta liikennettä Pienenä toimenpiteenä suositellaan aluenopeusrajoituksen alentamista 30 km/h ja aluepysäköintikieltomerkin asettamista. Alueen taloyhtiöillä on merkityt pysäköintialueet ja pysäköinti tapahtuu kiinteistöjen pihoilla Toritie-Urheilukeskus/Toritie-Kangasvuokko Nykytilanne ja toimenpide-ehdotukset: Mopoilu alueen kevyen liikenteen väylillä ei nykyisin ole sallittua. Mopoi lun kieltävien liikennemerkkien lisääminen ei ole perusteltua: pe riaat tee na liikennemerkkien käytössä on, että kieltomerkkejä ei käytettä "li sä te hos tee na" asiassa, joka jo muutoinkin on kielletty. Mahdollisten li sä merk kien teho on erittäin kyseenalainen ja kiellon valvonta jäänee po lii sin resurssien rajallisuuden vuoksi satunnaiseksi ja tehottomaksi. Mopoliikennettä on hankala estää fyysiseen ympäristöön tehtävillä toimen pi teil lä vaikuttamatta pyöräilyyn ja jalankulkuun. Alla muutamia vaih to eh to ja ratkaisuksi mopoiluun liittyvään ongelmaan. Vaihtoehto 1. Puomi/shikaani "porttivaikutelma" Vähentää todennäköisesti mopoilua Vaikeuttaa pyöräilyä Vaihtoehto 2. Kampanjointi ja poliisin valvonta Vaikuttaa todennäköisesti vain hetkellisesti. Pysyvät vaikutukset edel lyt täi si vät poliisin viikottaista valvomista alueella Poliisin resurssit eivät riitä jatkuvaan valvontaan" Esitys: (kuntatekniikan mestari) Tekninen lautakunta päättää, että laaditun lii ken ne tur val li suus sel vi tyksen pe rus teel la laaditaan kohdekohtaiset rakentamis- ja/tai pa ran tamis suun ni tel mat ja että ne toteutetaan seuraavan mahdollisen ta lousar vion puit teis sa. Lisäksi lautakunta päättää priorisoida kohteiden suun nit te lun ja toteuttamisen seuraavan koh de lis tauk sen mukaiseksi:

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Hollolantien asuinalue Toteutetaan seuraavat selvityksessä esitetyt toi men pi teet: - alennetaan alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h:ssa ja merkitään alu een kaduille pysäköintikielto-osuuksia tai tarpeen vaatiessa kiel le tään alu eel la kadunvarsipysäköinti kokonaan; - alueelle toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia ra ken teel li sia rat kai su ja muiden alueelle kohdistuvien katuhankkeiden yh tey dessä. 2. Mopoilu kevyen liikenteen väylillä - Toteutetaan selvityksessä ehdotetun vaihtoehto yhden mukaiset "puo mi/shi kaa nit" Toripolulle ja Moreeniraitille Kangasvuokon ja To ri tien vä li sel le osuudelle. 3. Kausantie Toteutetaan selvityksessä ehdotettu kokonaispaketti: - alennetaan nopeusrajoitus 40 km/h; - Huokotien risteysalueella vaihtoehto 1, jossa mm. korotetaan idäs tä päin tultaessa ensimmäinen suojatie ja rakennetaan linja-au to py sä kin itä pää hän olake, joka kaventaa liittymäaluetta; - poistetaan K-Extra kaupalle johtava epäselväliittymä Kau santiehen se kä Keskustien risteyksen suojatie; - uusitaan kaikkien suojateiden maalaukset ja liikennemerkit tar vitta vil ta osin sekä varustetaan suojatiemerkkien varret ns. te hos tinkap se leil la; - Olkipolun ylityksen kohdalla toteutetaan suojatien kavennus, joka jä sen tää myös suojatien jälkeistä linja-autopysäkkiä; - Lukkarintien liittymään toteutetaan kevyelle liikenteelle yhteys Luk ka rin tien suuntaan; - Karhusillantien risteyksessä parannetaan liikennemerkkien ha vaitta vuu tta ja vaihdetaan tarvittavat suojatiemerkit. 4. Rakokiventie Toteutetaan seuraavat selvityksessä esitetyt toi men pi teet: - Nastopolin kohdalla oleva suojatie korotetaan; - Lekatien suojatie korotetaan ja liittymää muotoillaan ka peam maksi; - Lekatien ja Mestarintien väliin Rakokiventielle toteutetaan ns. ajora ta py sä kit ja tämän kohdalle rakennetaan uusi torille johtava suo ja tie sekä ny kyi set linja-autopysäkit muutetaan osaltaan py säköin ti pai koik si 2-3 au tol le; - Mestarintien risteyksestä (S-marketin liittymä) poistetaan kes kisaa rek keel li nen suojatie sekä vasemmalle kääntyvä erillinen kaista; - Mestarintien ja Laturintien välinen katuosuus kavennetaan ja kaven nenet ta va osuus toteutetaan vihervyöhykkeenä; - Laturintien risteysalueen suojatie korotetaan; - Laturintie muutetaan yksisuuntaiseksi väliltä Rakokiventie - Ki vi tie si ten, että Rakokiventieltä saa ajaa Kivitien suuntaan; - Uponorin pysäköintialueelle johtava suojatien maalaukset uu sitaan ja merk kien varret varustetaan tehostinkapselein;

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Muovitien risteysalueelle sekä länsi- että itäpuolelle toteutetaan sel vi tyk ses sä esitetyt suojatien lyhentämiset ja risteyksen ka vennuk set; - kaikkiin suojateihin, joihin ei ole erikseen esitetty toimenpiteitä tällä ka tu osuu del la, uudistetaan maalaukset ja merkit sekä va rus tetaan merkkien var ret tehostinkapselein. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kuntatekniikan mestarin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh ,

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Kuntalaisaloite, frisbeegolfrata urheilukeskuksen ympäristöön 1033/01.016/2015 Sivistyslautakunta On tehty kuntalaisaloite frisbeegolfradan rakentamisesta ur hei lu keskuk sen maastoon. Asia on käsitelty kunnanhallituksessa maaliskuussa, jos ta se on lähetetty sivistyslautakunnalla ja tekniselle lautakunnalle lau sun toa varten. Aloitteen mukaan; "urheilukeskuksen ympäristöön olisi hienoa si säl lyttää frisbeegolfrata rikastuttamaan kunnan liikuntapalveluita. Frisbeegolf on edullinen liikuntamuoto, joka sopii hienosti kaiken ikäisille har ras tajil le ja olisi varmasti myös koululaisille oivaa vaihtelua liikuntalajeihin. Hy vin suunniteltu rata mahdollistaisi myös esimerkiksi oman seuran pe rus ta mi sen sekä erilaisten kilpailujen järjestämisen, josta myös kunta voisi hyötyä. Mikäli suunnitelma edistyisi seuran perustamisen asteel le, voisi radan kunnossapidosta huolehtia osittain seuran jäsenet". Suomessa on tällä hetkellä yli 400 frisbeegolf rataa. Harrastus on selkeä si kasvussa. Harrastus on käyttäjilleen edullista, lähes kaikki radat Suo mes sa ovat ilmaisia. Harrastajina eivät ole pelkästään nuoret vaan la ji tavoittaa eri ikäisiä käyttäjiä. Radat ovat joko ns. puisto- tai met sära to ja. Nastolassa on Pajulahdessa 18 koria käsittävä rata. Nas to la laiset harrastajat pelaavat paljon Lahdessa ja Orimattilassa. Suomen Frisbeegolfliitto on Valo ry:n jäsenjärjestö. Liiton kautta on saa ta vil la ammattimaista apua radan suunnittelussa ja jopa sen ra kenta mi ses sa tarvittaessa "avaimet käteen periaatteella". Asiaan on valmistelut kuntatekniikan mestari Hans Forssin kanssa niin, et tä kustannukset voitaisiin puolittaa, edellyttäen että tekniseltä toi mesta jää liikunta-alueiden kunnossapidon määrärahaa urheilu- keskuksen va lais tus ura kan selvittyä käytettäväksi. Asiasta on keskusteltu myös liikun ta paik ko jen hoitajan kanssa. Tekninen lautakunta käsittelee aloi tetta kokouksessaan Esitys: Ehdotus: ( Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Sivistyslautakunta päättää vastata myönteisesti tehtyyn aloitteeseen varaamalla euroa hankkeen mahdolliseen toteuttamiseen. Päätös on ehdollinen ja edellyttää teknisen lautakunnan myönteistä pää tös tä asialle ja vastaavan määrärahan esittämistä aloitteen to teutta mi sel le. Sivistyspalveluiden määräraha varataan käytettäväksi Liikuntapalveluiden kustannuspaikalta 8111, toiminto alueet ja kentät (sivistystoimenjohtaja) Sivistyslautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopäällikön esityksen.

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Lisätietoja: Tekninen lautakunta 48 Frisbeegolfradan rakentaminen parantaan ja monipuolistaa ur hei lu keskuk sen palvelutarjontaa. Radan käytännön toteuttamisessa tulee kuiten kin huomioida, ettei sen sijainti ja käyttö haittaa urheilukeskuksen mui ta toimintoja ja lajien suorittamista sekä rakennettavat korit/maalit tu lee olla tarvittessa irroitettavia. Esitys: (kuntatekniikan mestari) Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä aloitteen fris bee golf radan rakentamisesta urheilukeskuksen ympäristöön ja että radan käytän nön toteuttamisessa tulee kui ten kin huomioida, ettei sen sijainti ja käyt tö haittaa urheilukeskuksen mui ta toimintoja ja lajien suorittamista se kä rakennettavat korit/maalit tu lee olla tarvittessa (talveksi) ir roi tet tavia. Lisäksi lautakuntaa päättää, että radan rakentamiseksi varataan si vistys lau ta kun nan päätöstä vas taa va määräraha euroa. Määräraha va ra taan investointien kus tan nus pai kal le 9574, jolle avataan pro jek tinu me ro (frisbeegolf). Määräraha kohteelle siirretään muilta to teu tu matto mil ta kohteilta. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kuntatekniikan mestarin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh ,

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Aloite, parkkiruutujen ja parkkikieltoalueen maalaus As Oy Nastolan Pappilanhovin kiinteistön parkkialueelle 1114/01.016/2015 Tekninen lautakunta 49 As Oy Nastolan Pappilanhovin hallitus esittää teknisille palveluille toimittamassaan aloitteessa, että kunta huo leh ti si talon edessä olevan pysäköintialueeseen myös park ki ruu tu jen ja parkkikieltoalueen maalaukset tulevan kesän aikana. Hallitus to teaa aloitteessaan, että liikennemerkillä esitetty pysäköimiskielto talon Auran tien puolen pääoven edessä jää usealta huomioimatta. Nastolan kunta on Aurantien kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä toteuttanut As. Oy Nastolan Pappilanhovin kiinteistön edustalle Aurantielle kadun suuntaisen pysäköintialueen. Tästä pysäköintialueesta on varattu yksi parkkiruutu pelastustieksi kerrostalokiinteistön etuovelle, tämä pelastustie on merkitty pysäköintikieltomerkein. Taloyhtiön isännöitsijä on ottanut aloitteen mukaisten parkkiruutujen ja pysäköintikietoalueen maalaukset puheeksi kuntatekniikan mestari kanssa syksyllä Maalaukset on tuolloin tilattu silloiselta katumerkintäurakoitsijalta, mutta syksyn sateisten kelien vuoksi työtä ei ole saatu tehtyä vuoden 2014 aikana. Kyseiset merkinnät on tilattu tehtäväksi vuoden 2015 ensimmäisellä merkintäkierroksella, urakoitsijan ilmoituksen mukaan työt suoritetaan viikkojen aikana. Esitys: Ehdotus: Päätös: (kuntatekniikan mestari) Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen saatetuksi, että As. Oy Nastolan Pappilanhovin hallituksen tekemän aloitteen mukaiset työt on jo sisällytetty vuoden 2015 katujen ylläpidon työohjelmaan. (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy kuntatekniikan mestarin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Kuntatekniikan mestari Hans Forss, puh ,

Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi:

Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta 44 24.06.2015 Tiedoksi saatettavat asiat Tekninen lautakunta 44 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET

NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET Vastaanottaja Nastolan kunta Päivämäärä 13.5.2015 NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS-HANKKEET Päivämäärä 13.5.2015 Laatija Tarkastaja Janne Rautio, Jani Saarinen Kimmo

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V /40.401/2014. Tekninen lautakunta

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V /40.401/2014. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 57 17.06.2014 Kunnanhallitus 130 11.08.2014 Tekninen lautakunta 112 11.12.2014 Tekninen lautakunta 17 05.03.2015 Kunnanhallitus 43 16.03.2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie,

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 30.11.2015. Tiedoksi saatettavat asiat. Kunnanhallitus 184

Kunnanhallitus 184 30.11.2015. Tiedoksi saatettavat asiat. Kunnanhallitus 184 Kunnanhallitus 184 30.11.2015 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 184 Ehdotus: (hallintojohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014 Kunnanhallitus 209 10.08.2015 Ympäristölautakunta 127 16.12.2015 Tekninen lautakunta 16 10.02.2016 Kunnanhallitus 116 18.04.2016 Tekninen lautakunta 47 17.08.2016 Ympäristölautakunta 74 31.08.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KIIMINGIN KUNNALLE

KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KIIMINGIN KUNNALLE Kunnanhallitus 107 23.06.2008 Kiimingin Vesi johtokunta 16 26.06.2008 Kiimingin Vesi johtokunta 18 02.09.2008 KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot