KOKOOMUKSEN EUROPARLAMENTTIRYHMÄN TIEDOTE Tammikuu 1/ 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOOMUKSEN EUROPARLAMENTTIRYHMÄN TIEDOTE Tammikuu 1/ 2003"

Transkriptio

1 KOKOOMUKSEN EUROPARLAMENTTIRYHMÄN TIEDOTE Tammikuu 1/ 2003 Euroopan parlamentin täysistunto , Strasbourg SUOMINEN KEHOTTAA EU:TA PANOSTAMAAN VENÄJÄ-YHTEISTYÖHÖN "EU:n laajentuessa itään meillä on eniten taloudellisia yhteistyömahdollisuuksia Venäjällä, mutta myös lukemattomia esteitä voitettavanamme. Venäjä aiheuttaa edelleen alueellista uhkaa mm. järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan ja huumereittien myötä vaikka turvallisuusuhka onkin väistynyt", muistutti Ilkka Suominen keskustelussa Pohjoisesta ulottuvuudesta. Suomisen mukaan Pohjoinen ulottuvuus merkitsee kaikkien alueen maiden välistä yhteistyötä mm. ydinturvallisuuden ja infrastruktuurin kehittämisessä sekä ympäristöuhkien ja tarttumatautien ehkäisyssä. Keskeisin ongelma on kuitenkin Venäjän integroiminen mukaan yhteistyöhön. "Ongelmat eivät johdu ensisijaisesti komission ja neuvoston puutteellisesta aloitteellisuudesta vaan Venäjän asennoitumisesta. Siitä huolimatta Pohjoisen ulottuvuuden konsepti on ollut unionille hyvä strategiaa hahmottava työkalu". Suominen arvioi, että "presidentti Putin ei ole vielä onnistunut tavoitteessaan tehdä Venäjästä oikeusvaltiota vaan korruptio, rikollisuus ja täysin arvaamaton hallinnon käyttäytyminen estävät yhteistyön kehittymistä kansalaisten, liike-elämän ja unionin tasolla enemmän kuin Venäjän vajavaiset taloudelliset resurssit. Siksi Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman on lisättävä voimakkaasti poliittista aktiviteettia venäläisten vakuuttamiseksi siitä, että yhteistyö on epäilemättä heille tärkeämpää kuin meille". Suominen toisti ehdotuksensa, että laajentumisen jälkeen yksi komissaari keskittyisi yhteistyöhön lähialueiden Venäjän, Ukrainan, Valkovenäjän sekä Välimeren maiden kanssa. "Tämä olisi käytännönläheistä toimintaa, joka ei kilpailisi ulkopolitiikan suuria linjoja vetävien komission tai neuvoston tehtävien kanssa". Suomisen mielestä myös europarlamentti voi aktivoitua aivan uudella tavalla, kun painopiste siirtyy laajenemisesta lähinaapureihin. "Parlamentaaristen yhteistyövaltuuskuntien merkitys kasvaa ja niiden aktiivisuuden tulee lisääntyä". Suominen kiitti komissiota Pohjoista ulottuvuutta koskevasta selonteosta ja uskoi, että vuodesta 1999 lähtien on tehty paljon perustustyötä, jotta Venäjä saataisiin aktiivisemmin mukaan yhteistyöhön. Hän kannatti myös parlamentin yhteisessä päätöslauselmassa esitettyä ajatusta Pohjoisen ulottuvuuden määrärahan avaamisesta budjettiin, etenkin siksi että se on pitkän tähtäimen ohjelma. "Määrärahan suuruus ja kasvattaminen riippuu sen jälkeen enemmän venäläisistä kuin meistä", hän arvioi. 1

2 MATIKAINEN VAATI POHJOISEN ULOTTUVUUDEN PAREMPAA KOORDINOINTIA "Laajentumisen myötä saamme neljä uutta jäsenmaata Itämeren rannoilta: Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan, jotka tuovat syvyyttä myös unionin Pohjoiseen ulottuvuuteen", sanoi Marjo Matikainen- Kallström. "Ne ovat myös uusia Venäjän EU-naapureita. Näin Venäjän merkitys EU:lle kasvaa entisestään. Pohjoinen ulottuvuus on luontevasti EU:n Venäjä-politiikan keskeinen osa. Ohjelmassa tulee nähdä myös selkeät linkit EU:n suhteisiin Norjan, Islannin, Grönlannin, Yhdysvaltain ja Kanadan pohjoisten osien kanssa. Lisäksi on muistettava, etteivät ilmansaasteet, kasvihuoneilmiö tai ydinturvallisuus kunnioita rajoja. Tavoitteena on, että Pohjoinen ulottuvuus nousisi Välimeren yhteistyöohjelman (Meda) rinnalle muiden hyvien EU-ohjelmien joukkoon". Matikainen moitti Pohjoista ulottuvuutta konkretian puutteesta. Hän toivoi, että sen yhdeksi pohjapaperiksi otettaisiin hänen toukokuussa 1999 hyväksytty raporttinsa Pohjoisesta ulottuvuudesta, joka sisältää nimenomaan konkreettisia ehdotuksia. Matikaisen mukaan Pohjoisen ulottuvuuden ongelma on ollut selkeän rahoituksen puuttuminen ja sen kokoonhaaliminen eri EU-ohjelmista sekä ohjelman hallinnoinnin hajauttaminen useille komission pääosastoille. Hän ehdotti komissiolle sisäistä järjestäytymistä siten, että Meda-ohjelman tavoin Pohjoisen ulottuvuuden kehittäminen olisi riittävän korkean virkamiehen vastuulla. Matikainen on useaan otteeseen vaatinut komissiota laatimaan Pohjoiselle ulottuvuudelle oman budjettilinjan EU:n talousarvioon. Torstaina parlamentti hyväksyi kuuden poliittisen ryhmän (EPP-ED, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL ja UEN) esittämän yhteisen päätöslauselman Pohjoisesta ulottuvuudesta ilman tarkistuksia. Parlamentti korostaa, että pohjoinen ulottuvuus on osoittautunut arvokkaaksi poliittiseksi, taloudelliseksi ja sosiaaliseksi tekijäksi mutta on kuitenkin huolestunut siitä, ettei sitä mainita Kreikan ja Italian puheenjohtajakausien työohjelmissa. Parlamentti vaati maita antamaan täyden tukensa pohjoisen ulottuvuuden prosessille. Parlamentti vaati myös ensimmäistä kertaa Pohjoiselle ulottuvuudelle omaa budjettikohtaa. KAUPPI: ARVOPAPERIMARKKINOIDEN SELVITYSTOIMINTA TEHOKKAAMMAKSI Piia-Noora Kaupin mukaan rajat ylittävän arvopaperimarkkinoiden selvitystoiminnan tehottomuuden syynä ovat tekniset vaatimukset, markkinakäytänteet sekä kansallisten erojen ja oikeudellisten esteiden aiheuttama hajanaisuus. Siksi valvontaviranomaisten tulisi noudattaa yhteistä lähestymistapaa ja yhdenmukaistettuja sääntöjä. Kauppi arvosteli käsittelyssä ollutta mietintöä siitä, että se ei kuvaa Euroopan yhteisiä rahoitusmarkkinoita vaan on ennemminkin kansallisen ratkaisun sovellus Euroopan mittakaavassa. "Yhteismarkkinadirektiivien lähtökohtana on usein suurten jäsenvaltioiden tilanne", hän totesi. Kaupin mukaan arvopaperikaupan selvitystoiminnassa ja arvopaperien säilytyksessä on huomattavia eroja jäsenmaiden välillä. "On erittäin hyvä, että komissio on tiedostanut eroavaisuudet ja lähestyy selvitystoimintaa varovasti ja toiminnallisesta näkökulmasta". Kauppi oli valmistellut mietintöön kaksi tarkistusta, jotka tähtäävät kansallisten markkinoiden tehokkuuden säilymiseen ja mahdollistavat kaikkien rakenteellisten järjestelmien ja vaihtoehtojen olemassaolon. 2

3 MATIKAINEN: UNOHTAAKO KREIKKA LISSABONIN PÄÄTÖKSET? Marjo Matikainen-Kallström patisti Kreikkaa toimiin, jotta Lissabonissa tehdyt päätökset Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi voidaan toteuttaa. "Meillä täytyy olla varaa hoitaa EU-laajentumisen kustannukset, ja siksi meidän on keskityttävä EU:n kovimpaan ytimeen eli sisämarkkinoihin. Meidän on saatava kone käyntiin ja talouteen uutta potkua. Kolmen vuoden etsikkoaika on nyt takana. Kilpailukykymme ei ole parantunut suhteessa Yhdysvaltoihin vaan on käynyt juuri päinvastoin". Matikainen tivasi, millaisiin toimiin Kreikka aikoo EU-puheenjohtajana ryhtyä patistaakseen jäsenmaat toteuttamaan Lissabonin tavoitteita. "Kilpailukykyinen Eurooppa ei ole utopiaa eikä siihen tarvita uusia poppakonsteja. Lääkkeet ovat jo olemassa, sillä ne keksittiin keväällä 2000 Lissabonissa. "Mitä Kreikka aikoo tehdä saadakseen talousvaikeuksien kanssa taistelevat maat ruotuun? Miten se aikoo toteuttaa komission vaatimat talousreformit ja millä aikataululla? Jos Kreikka, Italia, Portugali, Espanja ja Saksa eivät pidä kiinni velvoitteistaan, voimme käyttää Lissabonin julistusta vessapaperina ja heittää hyvästit Euroopan kilpailukyvylle", Matikainen varoitti. "Valitettavasti Kreikan pääministeri Simites ei vastannut esittämiini kysymyksiin kyselytunnin aikana. Ei kai tätä pidä tulkita siten, että Kreikan sosialistihallitus ei koe Euroopan kilpailukykyä tärkeänä asiana?" Matikainen ihmetteli. KAUPPI VASTUSTAA EU-PRESIDENTTIHANKETTA "Ranskan ja Saksan kaavailema 'EU-presidentin' toimi monimutkaistaisi Euroopan unionin päätöksentekoa", totesi EU-tulevaisuuskonventissa vaikuttava Piia-Noora Kauppi perjantaina Tampereella. "Toivon, että pääministerimme vastustaisi jämäkästi tätä isojen jäsenmaiden junailemaa näennäisuudistusta". Chirac ja Schröder julkaisivat keskiviikkona kahdenvälisten neuvottelujen tuloksena saavutetun yhteisen kannan EU:n toimielinten uudistamisesta. Eurooppaneuvoston johtoon tulisi nimittää pysyvä puheenjohtaja, 'presidentti' jonka Eurooppa-neuvosto valitsisi 2,5 tai 5 vuoden toimikaudeksi. Europarlamentti valitsisi komission puheenjohtajan määräenemmistöllä ja Eurooppa-neuvosto hyväksyisi valinnan määräenemmistöllä. Kaupin mielestä näin EU:n päätöksenteko olisi vaarassa lamaantua, koska EU-presidentti kilpailisi väistämättä komission puheenjohtajan kanssa päätöksentekovallasta. "EU-presidentti olisi myös täysin riippuvainen suurten jäsenmaiden tuesta, mikä heikentäisi pienten jäsenmaiden mahdollisuuksia saada äänensä kuulluksi Eurooppa-neuvostossa. Isot jäsenmaat yrittävät vahvistaa asemiaan ennen unionin laajentumista, joka kasvattaa pienten jäsenmaiden määrää. EU:n menestys perustuu kuitenkin jäsenmaiden tasavertaisuuteen. Etuoikeutetun aseman luominen isoille jäsenmaille heikentäisi unionin yhtenäisyyttä", Kauppi varoitti. PÖTTERING EPÄILEE SAKSAN JA RANSKAN EHDOTUKSIA Myös EPP-ED-ryhmän puheenjohtaja Hans-Gert Pöttering ilmoitti suhtautuvansa varauksellisesti Saksan ja Ranskan ehdotuksiin EU-uudistuksiksi. Ehdotus siitä, että Euroopan parlamentti valitsisi komission puheenjohtajan on jo kauan ollut europarlamentin vaatimus. Pöttering varoitti kuitenkin, että jos valtioiden ja hallitusten päämiehet valitsevat neuvoston puheenjohtajan - mitä myös ehdotettiin - tämä voi johtaa kahden EU-johtajan väliseen kilpailuun sekä toimielinten välisen tasapainon järkkymiseen kansallisten hallitusten hyväksi. Tällaiselta neuvoston puheenjohtajan vaalilta puuttuisi myös demokraattinen oikeusperusta, Pöttering totesi. Hän korosti, että tärkeimpänä kriteerinä on oltava yhteisöllisyysperiaatteen varmistaminen Euroopan unionin peruskivijalkana sekä hallitusväliseen toimintatapaan palaamisen estäminen. 3

4 OIKEUSASIAMIEHEN VALINTA Parlamentti valitsi uudeksi Euroopan oikeusasiamieheksi, suomalaisen Jacob Södermanin työn jatkajaksi, kreikkalaisen Nikiforos Diamandouroksen. Hän sai 294 ääntä kun taas hänen vastaehdokkaansa, EPP-ED-ryhmän kannattama Roy Perry (UK) sai 215 ääntä. Alun perin ehdokkaita oli yhteensä seitsemän, mutta kaikki muut ehdokkaat olivat luovuttaneet tiistaina järjestetyn vaalien ansimmäisen kierroksen jälkeen. Diomandourous on toiminut vuodesta 1998 Kreikan oikeusasiamiehenä: Hän on ollut vertailevan politiikan tutkimuksen professori Ateenan yliopistossa sekä johtanut Kreikan yhteiskunnallisen tutkimuksen keskusta. Hän on suorittanut maisterin ja tohtorin tutkintonsa Amerikassa sekä toiminut luennoitsijana, tutkijana ja professorina Kreikassa, Yhdysvalloissa ja Espanjassa. Hänellä on ollut lukuisia luottamustehtäviä ja hän on kirjoittanut useita politiikkaa ja historiaa koskevia julkaisuja. Lisätietoja: EPP-ED-RYHMÄN KUMPPANUUSOHJELMA EPP-ED-ryhmä kutsui jo neljännen kerran EU-hakijamaiden veljespuolueiden edustajia seuraamaan europarlamentin istuntoa. Tällä viikolla 15 vierasta oli tutustumassa ryhmän työskentelyyn Strasbourgissa. Toukokuusta 2003 alkaen kymmenen tulevan EU-maan viralliset tarkkailijat aloittavat työnsä europarlamentissa. LISÄKSI EUROOPAN PARLAMENTTI HYVÄKSYI MM: mietinnön direktiivistä yhteisön rautateiden liberalisoimiseksi tehden komission ehdotukseen useita tarkistuksia. mietinnön yhteisön rautateiden turvallisuudesta ja rautatieyritysten toimiluvista sekä rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä. useita tarkistuksia mietintöön Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta korostaen turvallisuuden merkitystä. mietinnön Euroopan rautatieviraston perustamisesta, josta tulee tekninen koordinoiva virasto ilman sääntelyvaltaa, tarkoituksenaan varmistaa rautateiden yhteentoimivuus ja turvallisuus. oma-aloitteisen mietinnön alue- ja paikallisviranomaisten roolista uudistuvassa EU:ssa. asetusehdotuksen kolmansien maiden lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen liittyviltä tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta Libanonin ja EU:n assosiaatiosopimuksen oma-aloitteisen mietinnön EU:n vesiviljelyn nykytilasta ja tulevaisuudesta mietinnön Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) toiminnasta Pohjois-Korean tilannetta koskevan yhteisen päätöslauselman, jossa se ilmaisee huolensa Pohjois-Korean väestön kärsimästä puutteesta ja rohkaisee komissiota jatkamaan humanitaarista apua; kehottaa Pohjois-Koreaa lopettamaan välittömästi uhkailut ydinaseiden kehittämisestä ja ja hyväksymään kansainväliset tarkastukset sekä vaatii maata kunnioittamaan ihmisoikeuksia. yhteisen päätöslauselman, jossa tuomitaan Groznin terroristihyökkäykset. Parlamentti vaatii Venäjää käynnistämään ETYJ:n täyttä mandaattia koskevat neuvottelut välittömästi sekä Tšetšenian konfliktin osapuolten paluuta neuvottelupöytään 4

5 Kaikki Euro*Expressit myös edellisiltä vuosilta löydät EPP-ED-ryhmän kotisivuilta: Lisätietoa europarlamentin täysistunnosta: Lisätietoja kokoomusmepeistä: Julkaisija: EPP/ED -ryhmän lehdistöosasto Euroopan parlamentissa / Jari Erholm / Taina Airinen Osoite: Bureau ASP 03 F 243, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles, puh , fax / EPP-ED -ryhmä internetissä: 5

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: COREPER ja NEUVOSTO Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Puhemiehen julkilausumat Puhemies. (DE) Hyvät parlamentin jäsenet, haluan

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta 26. kesäkuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2010(INI) MIETINTÖLUONNOS Yhteisen ulko-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN *** SAAVUTUKSET JA HAASTEET Wim Kokin selonteko Euroopan komissiolle Wim Kok syntyi Bergambachtissa vuonna 1938. Ennen poliittista uraansa hän toimi aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä,

Lisätiedot

Euroopan tulevaisuutta koskeva uudistusohjelma

Euroopan tulevaisuutta koskeva uudistusohjelma Euroopan tulevaisuutta koskeva uudistusohjelma EPP-RYHMÄN TAVOITTEET VUOSILLE 2014 2019 Euroopan unioni kohtaa valtavia haasteita nyt Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Miljoonat ovat ilman työtä, maahanmuutto

Lisätiedot

Kohti parempaa eurooppaa

Kohti parempaa eurooppaa Sampo Terho Kohti parempaa eurooppaa Suomen Perusta Sampo Terho on perussuomalaisten europarlamentaarikko ja parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan ainoa suomalaisjäsen. Lisäksi hän on jäsen

Lisätiedot

Käsikirja Euroopan unionista

Käsikirja Euroopan unionista Käsikirja Euroopan unionista Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik EUROOPAN KOMISSIO 2 Sisällysluettelo Esipuhe Eurooppa murroksessa Eurooppa-tietoa Alueellinen rakennepolitiikka

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

EP täysistunnossa 14. 16. kesäkuuta

EP täysistunnossa 14. 16. kesäkuuta EP täysistunnossa 14. 16. kesäkuuta Focus Mepit äänestivät Strasbourgissa itsenäisten kuljetusyrittäjien työajoista, elintarvikemerkinnöistä ja EU-kansalaisten oikeudesta käännöksiin rikosoikeusmenettelyissä.

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA (Istunto avattiin klo 9.05.) 2-003 EKP:n puheenjohtajan nimittäminen 2-004 Puhemies. Esityslistalla on seuraavana

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 10-07-2008 1 TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 PUHETTA JOHTI varapuhemies Martine ROURE 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin tarkistaa

Lisätiedot

Suomen EU-puheenjohtajakauden tuloksia

Suomen EU-puheenjohtajakauden tuloksia 22.12.2006 Suomen EU-puheenjohtajakauden tuloksia 1. HORISONTAALISET KYSYMYKSET Laajentuminen - Romanian ja Bulgarian EU-jäsenyyden ajankohdaksi varmistui Suomen puheenjohtajakaudella 1. tammikuuta 2007.

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EUROOPAN UNIONISTA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EUROOPAN UNIONISTA KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA EUROOPAN UNIONISTA Onko SDP:lla kritiikitön suhde EU:hun? EU on luonnollinen viiteryhmä Suomelle, ja unioniin kuuluminen on Suomelle hyödyllistä. Euroopan integraatio on tuonut

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 248/3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Euroopan unionin strategia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROOPAN PARLAMENTTI. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Kansalaisten Euroopan unioni. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Kansalaisten Euroopan unioni Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Sisällys Euroopan

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot