Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna Forsbacka Vaarallisten kemikaalien merkitseminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna Forsbacka 1.11.2011 Vaarallisten kemikaalien merkitseminen"

Transkriptio

1 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna Forsbacka Vaarallisten kemikaalien merkitseminen

2 Esityksen aiheet Kemikaalilainsäädäntö (kansallinen, REACH, CLP) Kemikaalin määritelmä Vaarallinen kemikaali Mistä tietoja kemikaalista Etiketti Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalituoterekisteri (KETU) Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC) Rajoitukset Pakkaaminen (turvasuljin ja näkövammaisten vaaratunnus) Asetus kemikaalien vähittäismyynnistä WS1 Sinfos-tuotetietopankin tuotetietofoorumi, Anna Forsbacka 2

3 Kemikaalilainsäädäntö muutosvaiheessa Suomessa on voimassa EU:n yhteinen kemikaalilainsäädäntö, joka luokituksen, merkintöjen ja pakkaamisen osalta perustuu Ainedirektiiviin (67/548/ETY) ja Seosdirektiiviin (99/45/EY) Direktiivit kumotaan CLP-astuksen 60 artiklan mukaisesti , jolloin myös vastaavat kansalliset säädökset tulisi kumota REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 ja CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008 korvaavat suuren osan vanhoista kemikaalidirektiiveistä voimaan jää mm. biosididirektiivi (98/8/EY), tulossa kuitenkin EU:n biosidiasetus 2013 (?) EU-asetukset ovat voimassa sellaisenaan, ei kirjoiteta erikseen lakiin Suomessa kumotaan päällekkäinen kansallinen sääntely säädetään viranomaisista, neuvontapalvelusta, valvonnasta, rikkomusten seuraamuksista Siirtymäaikana aina vuoteen 2015 (+ 2 v) hallittava sekä väistyvän lainsäädännön että EY-asetusten mukainen lainsäädäntö haasteita sekä toiminnanharjoittajille että valvontaviranomaisille! WS1 Sinfos-tuotetietopankin tuotetietofoorumi, Anna Forsbacka 3

4 poistuvat uudet R E A C H ainedirektiivi CLP-asetus seosdirektiivi EU-asetukset uusista ja olemassa olevista aineista Rajoitusdirektiivi mm. nämä jäävät lääkkeet ruoka, rehut ja lisäaineet biosidit torjunta-aineet lannoitteet kosmetiikka pesuaineet tuoteturvallisuus vaarallisten aineiden kuljetus prosessiturvallisuus työsuojelu tuottajanvastuu kansainväliset kemikaalisopimukset jäte ympäristöluvat kansallinen tuoterekisteri WS1 Sinfos-tuotetietopankin tuotetietofoorumi, Anna Forsbacka 4

5 EU LAINSÄÄDÄNTÖ: Voimassa oleva kemikaalilainsäädäntö KANSALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ: Ainedirektiivi 67/548/ETY Seosdirektiivi 99/45/EY Kumotaan (+ 2 vuotta) Biosididirektiivi (98/8/EY) REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedote (muutos 453/2010) Luvanvaraiset aineet Rajoitukset (voimaan ) CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008 Aineluettelo Luokitus, merkinnät ja pakkaaminen Aineiden osalta sovellettava ja seosten osalta (+2 vuotta) Pesuaineasetus (EY) N:o 648/2004 Kemikaalilaki (744/1989), uusittavana Kemikaaliasetus (675/1993) STMa kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä (807/2001) STMa vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta (414/2011) VNa biosidivalmisteista (466/2000) STMa biosidivalmisteiden pakkaamisesta ja merkinnöistä (422/2000) STMa CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista (1123/2010) STMa kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta (965/2011) VNa kemikaalien vähittäismyynnistä (573/2011) WS1 Sinfos-tuotetietopankin tuotetietofoorumi, Anna Forsbacka 5

6 REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Regulation concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals Asetus (EY) N:o 1907/2006 annettu voimaan

7 REACHin soveltamisala Koskee aineita sellaisenaan seoksissa esineissä koko elinkaaren ajan Sovelletaan aineiden valmistukseen maahantuontiin markkinoille saattamiseen käyttöön Aine alkuaine ja sen yhdisteet sellaisina kun ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja tuotantoprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta. Seos (valmiste) seos tai liuos, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta. Esine tuote, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Kemikaali termillä yleiskielessä tarkoitetaan sekä aineita että valmisteita. REACH-asetuksessa sana esiintyy vain asetuksen nimessä. 7

8 REACH-menettelyt Rekisteröinti aineen valmistaja tai EU-maahantuoja kerää tiedot ja turvallisuusarvioinnin sekä tekee aineen rekisteröinnin kemikaalivirastoon Arviointi EU:n kemikaalivirasto ja jäsenmaiden viranomaiset arvioivat asiakirjoja, aineita ja testausehdotuksia Lupamenettely valmistajan, maahantuojan ja jatkokäyttäjän haettava lupaa erityistä huolta aiheuttavan aineen käyttöön luvan myöntää komissio tavoitteena haitallisimpien aineiden korvaaminen Rajoitukset Euroopan unioni voi asettaa rajoituksia tai ehtoja tiettyjen vaarallisten aineiden tai aineryhmien valmistukselle, markkinoille saattamiselle tai käytölle tai kieltää ne kokonaan Tiedottaminen toimitusketjussa turvallisesta käytöstä ja uusista tiedoista koskien vaaraominaisuuksia sekä riskinhallintatoimenpiteitä Tavoitteena kemikaalien turvallisen käytön varmistaminen 8

9 REACH koskee koko toimitusketjua Valmistaja EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa ainetta EU-alueella. Esineen tuottaja EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa esineen EU-alueella. Maahantuoja EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka vastaa maahantuonnista EU-alueelle. Jatkokäyttäjä EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan, EU:sta viedyn aineen takaisintuoja tietyin edellytyksin ja maahantuoja, kun EU:n ulkopuolinen valmistaja on nimennyt ainoan edustajan. Euroopan kemikaalivirasto REACH-asetuksen nojalla perustettu virasto Jäsenmaiden toimivaltaiset viranomaiset jäsenvaltioiden nimeämät tai perustamat viranomaiset Kuluttaja REACH-asetus ei aseta velvoitteita kuluttajalle, mutta tiedonsaantimahdollisuudet aineista paranevat. Jakelija EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, myös vähittäismyyjä, joka ainoastaan varastoi ja saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai valmisteessa, kolmansien osapuolten puolesta. 9

10 Jakelija Toimittaa saamaansa tietoa sekä ylös- että alaspäin toimitusketjussa Säilyttää toimittamansa tiedot ainakin 10 vuotta aineen tai seoksen viimeisestä toimituksesta ja luovuttaa ne pyydettäessä viranomaisille 10

11 CLP-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures Kemikaalien luokitus, merkinnät ja pakkaaminen Voimaan , sovelletaan Aineille alkaen ja seoksille alkaen. Saa olla markkinoilla väistyvillä merkinnöillä vielä 2 vuotta ko päivämäärien jälkeen, jos pakattu ennen sitä. Näihin päivämääriin asti voi noudattaa joko EU:n väistyvää lainsäädäntöä tai uutta CLP:n mukaista luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista Kuitenkin käyttöturvallisuustiedotteeseen jätettävä luokitus myös EU:n väistyvän lainsäädännön mukaan asti

12 Kemikaalin määritelmä (KemL 10 ) AINE alkuaineet ja niiden kemialliset yhdisteet sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai teollisesti tuotettuina esim. suola (NaCl), asetoni (C 3 H 6 O), teollisuusbensiini, tärpätti tai SEOS (=valmiste väistyvän lainsäädännön mukaan) aineiden seos pääosa markkinoilla olevista kemikaaleista esim. maali, liima, pesuaine Osa kemikaaleja koskevista säännöksistä koskee aineita, osa seoksia osa kaikkia kemikaaleja (= sekä aineita että seoksia)! Osa säännöksistä koskee vain vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja, osa vaaralliseksi luokiteltuja ja merkittyjä, osa vaarallisia aineita sisältäviä, osa kaikkia 12

13 Vaarallinen kemikaali (KemL 11 / CLP) Palo- ja räjähdysvaarallinen (CLP: fysikaaliset vaarat) kemikaali, joka fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen Terveydelle vaarallinen (CLP: terveydelle aiheutuvat vaarat) kemikaali, joka elimistöön joutuessaan voi kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi jo vähäisenä määränä aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle Ympäristölle vaarallinen (CLP: ympäristövaarat) kemikaali, joka ympäristöön joutuessaan voi jo vähäisenä määränä aiheuttaa haittaa elolliselle luonnolle CLP: Muut vaarat Vaarallisuus otsonikerrokselle WS1 Sinfos-tuotetietopankin tuotetietofoorumi, Anna Forsbacka 13

14 Milloin kyseessä vaarallinen kemikaali? Kemikaalin etiketti Väistyvän lainsäädännön mukainen varoitusmerkki (yleensä) ja merkin nimi (yleensä) tai CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki ja huomiosana Vaara tai Varoitus Väistyvän lainsäädännön mukaiset vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (R- ja S-lausekkeet) tai CLP-asetuksen mukaiset vaara- ja turvalausekkeet (H- ja P-lausekkeet) muut varoitusmerkinnät (Luokitusperusteasetuksen liite 3 tai CLPasetuksen liite II) Suomessa merkinnät oltava suomeksi ja ruotsiksi! Lainsäädännön mukainen etiketti voi puuttua, mutta kemikaalin vaarallisuuteen voivat viitata esim.: huomiosanat, kuten Danger, Warning tai Caution käyttötarkoitus (tuulilasinpesuneste, viemärinavausaine ) kuljetuslainsäädännön mukaiset merkinnät Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalin vastaanottajalle (jatkokäyttäjä tai jakelija) lisätietoja kemikaalin vaaraominaisuuksista 14

15 Väistyvän lainsäädännön mukainen etiketti Super Pinnoite Sisältää: Matalalla kiehuva teollisuusbensiini Innehåller: Destillat (petroleum) Sisältö: 1 litra Helposti syttyvä Mycket brandfarlig Helposti syttyvää. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Haitallista:voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Eristettävä sytytyslähteistä Tupakointi kielletty. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä. Haitallinen Hälsoskadlig Mycket brandfarligt. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt vid hud kan orsaka torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras åtskilt från antändningskällor Rökning förbjuden. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Detta material och dess behållare skall tas om hand som problemavfall. Super Car Oy, Pulttikuja 2, Helsinki, p

16 Väistyvän lainsäädännön mukainen etiketti SUPER PAINT Auton korjausmaali ruiskumaalaukseen Syttyvää Vältettävä sumun hengittämistä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Brandfarligt Undvik inandning av dimma. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Sörj för god ventilation. Valmistaja: Super Car Oy, Pulttikuja 2, Helsinki, p

17 Väistyvät myynti- ja käyttöpakkausten varoitusmerkit 17

18 Myynti- ja käyttöpakkauksissa käytettävät varoitusmerkit GHS01 Räjähteet, itsereaktiiviset kemikaalit, orgaaniset peroksidit GHS02 Syttyvät, itsereaktiiviset, pyroforiset ja itsestään kuumenevat kemikaalit, orgaaniset peroksidit, kemikaalit, jotka kehittävät syttyviä kaasuja joutuessaan kosketuksiin veden kanssa GHS03 Hapettavat kemikaalit GHS04 Paineenalaiset kaasut GHS05 Syövyttävyys (iho, metallit), vakava silmävaurio GHS06 Välitön myrkyllisyys GHS07 Välitön myrkyllisyys, iho-, silmä- ja hengitystieärsytys, Ihoherkistävyys, 2. ATP: vaarallisuus otsonikerrokselle GHS08 Elinkohtainen myrkyllisyys, syöpävaarallisuus, sukusolujen perimävauriot, lisääntymismyrkyllisyys, hengitystieherkistävyys, aspiraatiovaara GHS09 Vaarallisuus vesiympäristölle 18

19 CLP-asetuksen mukainen etiketti WS1 Sinfos-tuotetietopankin tuotetietofoorumi, Anna Forsbacka 19

20 Merkinnät - Varoitusetiketti Vaarallisiksi luokitellut aineet ja seokset Vaaroista tiedotetaan CLP:n mukaisilla merkinnöillä Etiketissä oltavat tiedot: Tuotetunniste (nimi ja tunnistenumero aineelle, kauppanimi seokselle) Seoksen luokituksen aiheuttaneiden aineiden nimet (lukuunottamatta ärsyttävät (iho, silmä), fysikaaliset ominaisuudet ja ympäristövaarat) Varoitusmerkit Huomiosanat Vaara- ja turvalausekkeet Toimittajan yhteystiedot Yleiseen kulutukseen tarkoitettujen pakkausten määrätiedot Täydentävät tiedot (esim. EUH-lausekkeet, aineluettelossa mainitut erityislausekkeet, PPP-direktiivin vaatimat lausekkeet)

21 Merkinnät vaaraviestintä Varoitusmerkki esim. Huomiosana Vaara / Varoitus Vaaralausekkeet (H-lausekkeet, entiset R-lausekkeet) H200-H290: Fysikaaliset ominaisuudet esim. H226 Syttyvä neste ja höyry H300-H373: Terveysvaikutukset esim. H301 Myrkyllistä nieltynä H400-H413: Ympäristövaikutukset esim. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Turvalausekkeet (P-lausekkeet, entiset S-lausekkeet) P : Yleiset Esim. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa P : Ennaltaehkäisy Esim. 280 Käytä suojakäsineitä P : Pelastustoimenpiteet Esim. P310 Ota välittömästi yhteys lääkäriin P : Varastointi Esim. P412 Ei saa altistaa yli 50 C/ 122 F lämpötiloille P501: Jätteiden käsittely Esim. P501 Hävitä sisältö/pakkaus

22 Merkinnät - Muutokset CLP:n mukaiset varoitusmerkinnät poikkeavat aiemmista varoitusetiketit on uusittava siirtymäaikojen kuluessa Varoitusmerkit muuttuvat täytettävä asetuksen liitteissä I ja V olevat vaatimukset painokelpoiset varoitusmerkit löytyvät YK:n verkkosivuilta Vaara- ja turvalausekkeet (nykyiset R- ja S-lausekkeet) muuttuvat Vaaralausekkeet eli H-lausekkeet (avain liitteessä III) Turvalausekkeet eli P-lausekkeet (avain liitteessä IV) Kokonaan uutta huomiosanojen käyttö Vaara (vakavammat vaarat) Varoitus (lievemmät vaarat)

23 CLP - aineluettelot CLP:SSÄ 2 (3) AINELUETTELOA 1. CLP:n mukainen aineluettelo harmonisoiduista luokituksista ja merkinnöistä (liite VI, taulukko 3.1) 2. Väistyvä ainedirektiivin 67/548/ETY mukainen harmonisoitu aineluettelo (liite VI, taulukko 3.2 Lisäksi tulossa ECHA:n ylläpitämä luokitusten ja merkintöjen luettelo (Inventory), joka sisältää teollisuuden ilmoitukset vaarallisten aineiden luokituksesta ja merkinnöistä yhdenmukaistetut luokitukset luokitus piti ilmoittaa ECHAlle mennessä ja sen jälkeen kuukauden kuluessa markkinoilla saattamisesta luokitukset juridisesti sitovia vain jos harmonisoitu (liite VI)

24 Aineluettelon liitteen VI taulukot EU-tasolla yhdenmukaistetut eli harmonisoidut luokitukset ja merkinnät o perimää vaurioittaville, syöpää aiheuttaville ja lisääntymiselle vaarallisille sekä hengitysteitä herkistäville aineille o muille aineille tapauskohtaisen harkinnan mukaan o sitova (näitä luokituksia noudatettava!) aineiden nimet vain englanniksi o sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa vaarallisten aineiden luettelon suomenkielisistä nimistä (1123/2010) on aineiden nimet suomeksi indeksinumeron mukaisessa järjestyksessä

25 Tiedottaminen toimitusketjussa Aineen tai seoksen toimittajan on toimitettava KTT/annettava vaaditut tiedot vastaanottajalle Esineen toimittajan on tiedotettava vastaanottajaa esineen sisältämästä kandidaattilistan aineesta, jos ainetta yli 0,1 p-% esineessä Toimitusketjun toimijan on tiedotettava toimitusketjussa taaksepäin uusista tiedoista vaarallisista ominaisuuksista sekä mahdollisista muista tiedoista, jotka voivat asettaa kyseenalaiseksi toimittajan suosittelemien riskinhallintatoimenpiteiden asianmukaisuuden Jatkokäyttäjällä on oikeus ilmoittaa toimittajalle käyttötarkoituksensa, jotta ko. käyttö voidaan sisällyttää rekisteröijän kemikaaliturvallisuusarviointiin 25

26 Käyttöturvallisuustiedote (KTT) Asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön Toimitettava jäsenmaan virallisilla kielillä ja maksutta sähköisesti tai paperilla kemikaalia ensimmäistä kertaa toimitettaessa aineesta, joka on luokiteltu vaaralliseksi tai täyttää PBT- tai vpvb-kriteerit tai on luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalla ja seoksesta, joka on luokiteltu vaaralliseksi Toimitettava pyynnöstä seoksesta, joka sisältää terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita ( 1 %), PBTtai vpvb-kriteerit täyttäviä aineita ( 0,1 %), kandidaattilistan aineita ( 0,1 %) tai aineita, joille on märitelty HTP-arvo Liitteiksi altistumisskenaariot (jos vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportissa), joissa kuvataan aineiden turvallinen käyttötapa Vaatimukset uusitussa REACHin liitteessä II (EU) N:o 453/2010, joka tuli voimaan Jos aine tai seos markkinoilla ennen , REACH2006-mukaista pohjaa saa käyttää

27 Uusi KTT ja CLP-muutokset KTT:ssa KTT:n rakenne muuttuu - kohdassa 2 on luokitusten lisäksi ilmoitettava merkinnät. Niitä ei enää ilmoiteta kohdassa 15 CLP-asetuksen tuomat muutokset on huomioitu uudessa KTT-mallissa CLPasetuksen siirtymäaikojen mukaisesti KTT:n kohta 2 Vaaran yksilöinti täytetään aina kemikaalin pakkausmerkintöjen mukaisesti, pakkausmerkinnät vain yhdellä tavalla Jos altistumisskenario(t) on laadittu, tiedot on sisällytettävä ja liitettävä KTT:hen Toiminnanharjoittaja säästyy KTT:n useammilta päivityksiltä, kun siirtyy noudattamaan samanaikaisesti CLP-asetusta ja uutta KTT-mallia Guidance on the compilation of safety data sheets, ECHAn sivuilla WS1 Sinfos-tuotetietopankin tuotetietofoorumi, Anna Forsbacka 27

28 Käyttöturvallisuustiedotteen rakenne KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste (+ rekisteröintinumero aineille) 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 1.4. Hätäpuhelinnumero KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus 2.2. Merkinnät 2.3. Muut vaarat KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista (+rekisteröintinumerot) 3.1. Aineet 3.2. Seokset KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 7.3. Erityinen loppukäyttö KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 8.2. Altistumisen ehkäiseminen KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 9.2. Muut tiedot KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Pysyvyys ja hajoavuus Biokertyvyys Liikkuvuus maaperässä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-numero Oikea laivauksessa käytettävä nimi Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Ympäristövaarat Erityiset varotoimet käyttäjälle Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveysja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16: Muut tiedot 28

29 Kemikaalituoterekisteri (KETU) Tukesin ylläpitämä Noin markkinoilla olevan kemikaalin tiedot, jotka ilmoitettu Tukesille STM:n asetuksen 965/2011 mukaisesti Tiedot ilmoitetaan niistä kemikaaleista, joista on laadittava käyttöturvallisuustiedote, lisäksi myös yleiseen kulutukseen tarkoitetuista Kemikaalitiedot myös Myrkytystietokeskuksen käytössä KETU-rekisterin välityksellä KETU-rekisterin julkinen versio missä kemikaalista näkyvät kauppanimi, käyttötarkoitus, siitä vastaava yritys ja varoitusetiketin tiedot. Osasta myös pdf-muotoinen käyttöturvallisuustiedote WS1 Sinfos-tuotetietopankin tuotetietofoorumi, Anna Forsbacka 29

30 Kandidaattilista lupamenettelyaineiksi Kandidaattilistan aineet ovat SVHC-aineiksi (substances of very high concern) eli eritystä huolta-aiheuttaviksi aineiksi tunnistettuja aineita Kandidaattilistalle ja siten luvanvaraisiksi voivat päättyä seuraavat aineet CMR-aineet PBT-aineet vpvb-aineet Muut syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet hitaasti hajoavat, kudoksiin kertyvät ja myrkylliset aineet erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti kudoksiin kertyvät aineet tapauskohtaisesti (esim. hormonitoimintaa häiritsevät aineet) Velvoitteet koskien kandidaattilistan aineita: tiedottaminen toimitusketjussa (REACH IV OSASTO) sekä ilmoittamisvelvoite (REACH artikla 7) Liitteeseen XIV liitettävät aineet komission päätöksellä (> ECHA CHEM > Authorisation > Candidate List) 30

31 Rajoitukset Toimivat REACHin turvaverkkona Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset liitteessä XVII Päätökset uusista rajoituksista tekee komissio 31

32 Uusimmat REACH-asetuksen rajoitukset Asetuksen numero Rajoitettu kemikaali 276/2010 Lamppuöljyt, grillinsytytysnesteet, dikloorimetaani 552/ (2-metoksietoksi)etanoli (DEGME) / (2-butoksietoksi)etanoli (DEGBE) /2009 Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti (MDI) /2009 Sykloheksaani 57 Numero 3 32

33 Lamppuöljyt ja grillinsytytysnesteet Yleiseen kulutukseen toimitettavaksi tarkoitetut lamppuöljyt ja grillinsytytysnesteet, jotka voivat aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä (aspiraatiovaara), on alkaen pitänyt pakata enintään 1 litran vetoisiin mustiin läpinäkymättömiin pakkauksiin ja niiden pakkauksiin on pitänyt laittaa uusia merkintöjä. Markkinoilla voi kuitenkin vielä olla myös ennen tätä pakattuja lamppuöljyjä ja grillinsytytysnesteitä. Lamppuöljyt ja grillinsytytysnesteet ovat useimmiten aineita, jolloin ne on alkaen pitänyt merkitä CLP-asetuksen mukaisesti. Osa lamppuöljyistä ja grillinsytytysnesteistä voi myös olla seoksia, jolloin merkinnät voivat vielä olla väistyvän kemikaalilainsäädännön mukaiset. 33

34 Lamppuöljyt ja grillinsytytysnesteet Kemikaalilainsäädännön mukaisten merkintöjen lisäksi pakkauksissa on oltava oheiset merkinnät suomeksi ja ruotsiksi. Väistyvän lainsäädännön mukaiset merkinnät CLP-asetuksen mukaiset merkinnät Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin Haitallinen Lamppuöljyille lisäksi: Grillinsytytysnesteille lisäksi: Pienikin määrä sytytysnestettä nieltynä saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion ( alkaen pakatuille) Lamppuöljyt ja grillinsytytysaineet eivät saa sisältää väriaineita ja/tai hajusteita ja niiden pakkauksissa on oltava turvasuljin ja näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus. Grillinsytytysnesteet on lisäksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti merkittävä lausekkeella ''Varoitus! Kuumaan grilliin tai hehkuville hiilille kaadettu neste saattaa syttyä hulmahduksenomaisesti. Vaara Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput poissa lasten ulottuvilta. Pienikin määrä lamppuöljyä nieltynä tai jo lampunsydämen imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion. ( alkaen pakatuille) 34

35 STM:n asetus vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta 414/2011 Annettu , tuli voimaan STM:n asetus koskee seoksia aineiden turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta säädetään CLP-asetuksessa! Vaatimus turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta koskee vähittäismyyntiin tarkoitettuja kemikaaleja, pakkauskoosta riippumatta Turvasulkimen tarkoituksena on estää pienten lasten myrkytyksiä vaikeuttamalla pakkauksen avaamista. Uudelleen suljettavan päällyksen turvasuljin on oltava ISO-standardin 8317 mukainen. Päällyksen, jota ei voi sulkea uudelleen, on oltava EN-standardin 862 mukainen. Näkövammaisten vaaratunnus opastaa ja varoittaa näkövammaista kuluttajaa kemikaalin vaarallisuudesta. Vaaratunnus on koholla oleva tasasivuinen kolmio (sivun pituus mm), jossa on terävät tai pyöristetyt kulmat Vaaratunnuksen oltava EN ISO-standardin mukaiset. 35

36 Turvasuljin Väistyvä lainsäädäntö CLP-asetus Merkki Vaaraominaisuus Merkki Vaaraominaisuus Myrkyllinen Erittäin myrkyllinen Välitön myrkyllisyys, kategoria 1-3 Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT), kerta- ja toistuva altistuminen, kategoria 1 Syövyttävä Ihosyövyttävyys, kategoria 1 Nestemäinen kemikaali, joka on aspiraatiovaaraa aiheuttava ja joka on varustettava varoituslausekkeella R65: "Haitallista: Voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä." sisältää dikloorimetaania 1 % sisältää metanolia 3 % Nestemäinen kemikaali, joka on aspiraatiovaaraa aiheuttava ja joka on varustettava vaaralausekkeella H304: "Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin." sisältää dikloorimetaania 1 % sisältää metanolia 3 % (merkkinä voi olla myös GHS06) Aerosoleja tai sinetöidyllä spraysuuttimella varustettuja päällyksiä ei tarvitse varustaa turvasulkimella. Turvasuljinta ei myöskään tarvita, jos pakkauksen sisältöön ei pääse käsiksi ilman työkaluja. 36

37 Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus Väistyvä lainsäädäntö CLP-asetus Merkki Vaaraominaisuus Merkki Vaaraominaisuus Myrkyllinen Erittäin myrkyllinen Välitön myrkyllisyys Syövyttävä Ihosyövyttävyys Haitallinen Erittäin helposti syttyvä Helposti syttyvä Aspiraatiovaaraa aiheuttava Sukusolujen perimää vaurioittava, syöpää aiheuttava, tai lisääntymiselle vaarallinen (kategoria 2) Hengitysteitä herkistävä Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT), kategoria 1 ja 2 Syttyvä kaasu, neste tai kiinteä aine (kategoria 1 ja 2) Pelkästään syttyvyyden perusteella luokiteltua aerosolia ei tarvitse varustaa vaaratunnuksella 37

38 VN:n asetus kemikaalien vähittäismyynnistä 573/2011 Asetus annettu ja tuli voimaan Muutokset tehty (alunperin) CLP-asetuksen johdosta Asettaa entistä tiukemmat vaatimukset myrkyllisten kemikaalien säilytykselle 38

39 Asetus kemikaalien vähittäismyynnistä 3 Kemikaalin säilyttäminen Myrkylliseksi (T) tai erittäin myrkylliseksi (T+) (väistyvän järjestelmän mukaan) luokiteltu kemikaali tai välittömästi myrkylliseksi kategoriaan 1-3 (CLP:n mukaan) luokiteltu kemikaali tulee säilyttää myymälässä tai sen varastossa lukitussa tilassa. Velvoite ei koske polttoaineita metanolipitoisia lukuunottamatta. Myrkyllinen Giftig Huom! Väistyvän järjestelmän mukaan kategorian 1 ja 2 syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset (CMR) kemikaalit merkitään myös pääkallomerkillä, mutta ilman varoitusmerkin nimeä. Lukollisen tilan vaatimus ei koske niitä - mutta toisaalta niitä ei myöskään saa myydä yleiseen kulutukseen. 39

40 Lisätietoa Tukesin verkkosivut Suomen viranomaisten (Tukes) neuvontapalvelu Kemikaaliviraston neuvontapalvelu, Euroopan kemikaaliviraston REACH- ja CLP-ohjeet Kemikaalineuvottelukunnan REACH- ja CLP-sivut 40

41 Kiitos mielenkiinnosta kysymyksiä?

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot -

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65104,65105,3105074 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011. REACH-asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH-asetus REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Regulation concerning Registration,

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4. Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.2009 Juha Pyötsiä17042009 1 REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Oliko tässä muutoksen alku?? että MIKÄ???? Lyhenteet sanoiksi REACH Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57214,57215 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Malusan Haavanhoitoaine. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Malusan Haavanhoitoaine. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 27.03.2013 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410721,410723,410729,3101451 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7906,T7906.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7842,T7842.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410621,410623,410625,410629,410681,410683,3101445

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Neutralova silmähuuhde 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Neutralova silmähuuhde 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.6.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7876,T7876.930,T7871,T7871.930

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39237 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Tuote on ohut (< 2 mm) sylinterimäinen tanko, joka sisältää epoksimatriisiin kiinnitettyjä kvartsikuituja.

3.3 Muut tiedot Tuote on ohut (< 2 mm) sylinterimäinen tanko, joka sisältää epoksimatriisiin kiinnitettyjä kvartsikuituja. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsien pesuun

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsien pesuun KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 13.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Bioline blue 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KING AKKUVESI 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KING AKKUVESI 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 114-A1, 114-A5, 114-A25, 114-A200 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 31 tai 32 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 31 tai 32 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 04/02/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: DR9 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7074,T7074.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 RK Butyylimassa 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 RK Butyylimassa 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013 Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Esityksen sisältö 1. Valmisteen luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.92185 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys:

Päiväys: Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi AVALON LACTO PESUNESTE, hajustamaton Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 740917.1 Kauppanimi Buffer AE (1000 ml) 1 x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita.

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 28/06/2012 Tarkistettu: 10/05/2013 Muutosnumero: 3 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Valkoinen mineraaliöljy 100 % -

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Valkoinen mineraaliöljy 100 % - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO TAULUTV LIINA KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi KIILTO TAULUTV LIINA 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57488 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Titaaninvalkoinen 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Titaaninvalkoinen 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 46200 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7803,T7816,T7803.001,T7803.930 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) , 24 h (vaihde (09) 4711 )

HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) , 24 h (vaihde (09) 4711 ) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon hilseshampoo Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CLEANJET HUUHTELUAINE KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi CLEANJET HUUHTELUAINE 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.21216, 21219, 21210, 21220 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410581,410583 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys:10.02.2015 Edellinen päiväys:26.02.2012. Ecokoivu hajuste/koivutisle

Päiväys:10.02.2015 Edellinen päiväys:26.02.2012. Ecokoivu hajuste/koivutisle x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOKOL TL 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1062 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Johdanto kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, STM. Kemikaalineuvottelukunta Tieteiden talo 6.6.

Johdanto kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, STM. Kemikaalineuvottelukunta Tieteiden talo 6.6. Johdanto kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, STM Kemikaalineuvottelukunta Tieteiden talo 6.6.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö Vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Primer G 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Primer G 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 19.3.2012 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.91394

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57501,3104979 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot