KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Polkupyörän puhdistus Maahantuoja Yritys Cycle Service Nordic ApS Osoite Datavej 12 Postinro ja /-toimipaikka 5220 Odense SØ Maa Tanska Internet Puhelin Verkkosivut: Nimi Sähköpostiosoite Puh. (työ) Maa Jakob Jensen Hätänumero Avun tarjoaja Aukioloajat VAARAN YKSILÖINTI YLEISTÄ Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) nro 1907/2006 muuttamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaisesti. GHS 05: Huomiosana: Vaara Vaaralausekkeet: H315 Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Turvalausekkeet Sivu 1 / 9

2 P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P332 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aineosan nimi Painoprose CAS-nro EY-nro REACHrekisteröintin Luokitus ntti umero Alkyl Polyglycosid Ei rekisteröity GHS05 Eye Dam. 1 Alkyl C10-16 ether sulfate, natirum salt Sivu 2 / Ei rekisteröity GHS05 Eye Dam. 1 GHS07 Skin Irrit.2 H315 Glycerin Ei rekisteröity - Natrium Gluconat Ei rekisteröity - Natrium Silikat Ei rekisteröity GHS05 Skin Corr. 1B H314 GHS07 STOT SE 3 H335 NatriumHydroxid Ei rekisteröity GHS05 Skin Corr. 1A H 314

3 KOMMENTTI AINEOSISTA Käytettyjen H-lausekkeiden koko teksti on ilmoitettu kohdassa ENSIAPUOHJEET YLEISTÄ Pitkään jatkuneissa vaivoissa ja epävarmoissa tapauksissa ota yhteys lääkäriin. Näytä lääkärille tämä käyttöturvallisuustiedote, jos se on mahdollista. ROISKEET SILMIIN Huuhtele huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Ota välittömästi yhteys lääkäriin ja jatka huuhtomista. IHOKOSKETUS Pese saippualla ja runsaalla vedellä. Jos iho ärsyyntyy, ota yhteys lääkäriin. SISÄÄNHENGITYS Jos henkilöllä on hengitysvaikeuksia, hänet on vietävä raittiiseen ulkoilmaan NIELEMINEN Huuhtele suu. Jos saat oireita, ota yhteys lääkäriin. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA SOPIVAT SAMMUTUSAINEET Kaikki SOPIMATON SAMMUTUSAINE ERITYISET SUOJAIMET TULIPALOA VARTEN Käytä paineilmahengityksensuojainta ja täydellistä suojapukua. MUITA OHJEITA 6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI VAROTOIMENPITEET HENKILÖSTÖN SUOJAAMISEKSI Käytä kohdassa 8 mainittuja suojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Vältä aineen joutumista silmiin. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT VAROTOIMENPITEET Ei saa päästää viemäriin. Jos tuotetta pääsee vuotamaan viemäriin tai ympäristöön, ota yhteys ympäristöviranomaisiin. SUOJARAKENTEITA JA PUHDISTUSTA KOSKEVAT MENETELMÄT Lakaistaan pois soran tai muun inertin materiaalin kanssa. Älä huuhtele tuotetta pois vedellä tai tavallisilla puhdistusaineilla. MUITA OHJEITA Sivu 3 / 9

4 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI KÄSITTELY Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Vältä aineen joutumista silmiin. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja. Pese kädet huolellisesti käsiteltyäsi tuotetta. Vie likaantuneet vaatteet pesuun ennen seuraavaa käyttöä VARASTOINTI Varastoi tiiviisti suljetussa säiliössä Säilytyslämpötila C 8. ALTISTUMISEN EHKÄISY / HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET Aineosat, joille on määritetty työympäristölle haitalliset raja-arvot CAS-nro Aineosan nimi Raja-arvo Huomautus Natriumhydroksidi 2 mg/m3 L (maksimiarvo, jota ei saa ylittää) Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. HENGITYKSENSUOJAUS Ei tarpeen KÄSIEN SUOJAUS Käytä EN 374 -standardin mukaisia suojakäsineitä. Silmien suojaus Käytä tiiviitä silmiensuojaimia EN 166:n mukaan. Muut toimenpiteet Vaihda vaatteet, jos ne tahriintuvat tuotteeseen Pese kädet käsiteltyäsi tuotetta Vie likaantuneet vaatteet pesuun ennen seuraavaa käyttöä Sivu 4 / 9

5 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto Neste Väri Pinkki ph Haju Hedelmäinen Liukenevuus Liukenee veteen Kiehumispiste Itsesyttymislämpötila Tulipalon vaara Tiheys Viskositeetti Räjähdysvaarallinen 10. STABIILIUS JA REAKTIIVISUUS STABIILIUS Stabiili suositusten mukaisissa säilytys- ja käsittelyolosuhteissa. VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET Lämpötilat 60 C YHTEENSOPIMATTOMAT MATERIAALIT VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET Kuumennettaessa muodostuu: CO, CO2 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Välitön myrkyllisyys: Pieni Ärsyttävyys: Skin Irrit. 2, aiheuttaa ihoärsytystä Syövyttävyys: Eye Dam 1, vaurioittaa vakavasti silmiä Herkistyminen: Ei herkistä Toistuvasta annoksesta johtuva myrkyllisyys: Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Ei vaikutusta Perimää vaurioittavat vaikutukset: Ei vaikutusta Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Ei luokitusta 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE MYRKYLLISYYS Vähäinen myrkyllisyys vesieliöille PYSYVYYS JA HAJOAVUUS Tuote on biologisesti hajoavaa. BIOKERTYVYYS Alhainen potentiaali LIIKKUVUUS MAAPERÄSSÄ Sivu 5 / 9

6 Suuri liikkuvuus PTB- ja vpvb-arvioinnin TULOKSET MUITA OHJEITA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY YLEISTÄ Jätteet hävitetään viemällä ne kunnan jäteasemalle. JÄTELAJI Jätekoodi KULJETUSTIEDOT Kemikaali on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi. Kyllä Ei X Ei luokitusta. 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) nro 1907/2006 muuttamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaisesti. GHS 05: Huomiosana: Vaara Vaaralausekkeet: H315 Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Turvalausekkeet Sivu 6 / 9

7 P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P332 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Käyttörajoitukset: Käyttö on kielletty alle 18-vuotiailta Tanskan lainsäädännön mukaan. Erityiset koulutusvaatimukset: Kemikaaliturvallisuusarvio: 16. MUUT TIEDOT Laadittu noudattaen EU-asetusta 1907/2006 (REACH) Lähteet: Tanskan työympäristöviranomaisen Arbejdstilsynetin 13. toukokuuta 1993 antama asetus nro 301 koodinumeron määrittämisestä. 16. tammikuuta 1996 annettu asetus nro 21 kemiallisia aineita ja tuotteita koskevasta laista. Tanskan työympäristöviranomaisen Arbejdstilsynetin 26. huhtikuuta 2001 antama asetus nro 292 työskentelystä kemiallisia aineita sisältävien aineiden ja materiaalien parissa annettu asetus nro 599 työympäristölainsäädännön piiriin kuuluvien aineiden valmistajia, toimittajia ja maahantuojia yms. koskevista eritysvelvoitteista. Tanskan työympäristöviranomaisen Arbejdstilsynetin 6. huhtikuuta 2005 antama asetus nro 239 nuoren työvoiman käytöstä. Tanskan ympäristöhallituksen (Miljøstyrelse) 27. lokakuuta 2005 antama asetus nro 1049 VOC-päästöjen vähentämisestä. AT-ohje C.0.1 elokuu 2007: Aineosien ja materiaalien raja-arvot. EU-asetus 1907/2006 (REACH). EU-asetus 1272/2008 (CLP). Jäteasetus nro 48, päiväys EU-asetus 453/2010 (CLP:n päivitys). Luettelo kohdassa 3 käytetyistä H-lausekkeista: Sivu 7 / 9

8 H 314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. SUOSITUS TIEDOTTAMISESTA Tämän käyttöturvallisuustiedotteen on oltava kaikkien tuotetta käsittelevien henkilöiden saatavilla. Sivu 8 / 9

9 Sivu 9 / 9

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Maahantuoja Yritys Cycle Service Nordic Osoite Datavej 12 Postinro ja /-toimipaikka 5220 Odense SØ Maa Tanska Internet

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2119 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P260

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 14.05.2007 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8129,8174,3100284 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60200,60201,3101304 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63135,63136,63137,3101357 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.33820, 33825 EAN 6414504237802, 6414504237819

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63138 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80755,80756,80760,3101645 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7406.001,T7406.005,T7406 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot