CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet"

Transkriptio

1 CLP-asetuksen käyttöönottoa koskevat ohjeet CLP-asetus on aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008 1

2 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa on asetusta (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetusta) koskevia ohjeita. Lukijoita muistutetaan kuitenkin siitä, että CLP-asetus on ainoa todistusvoimainen oikeudellinen viiteasiakirja ja etteivät asiakirjaan sisältyvät tiedot ole verrattavissa oikeudelliseen neuvontaan. Euroopan kemikaalivirasto ei vastaa tämän asiakirjan sisällöstä. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämä on työkappaleeksi tarkoitettu käännös alun perin englanninkielisestä asiakirjasta. Se on käännetty Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa, jossa on myös tarkistettu, että käännös on tehty kokonaisuudessaan. Asiakirjan tieteelliset ja tekniset sanamuodot tullaan tarkastamaan. On syytä huomata, että vain englanninkielinen versio jonka saa myös tältä sivustolta on alkuperäinen teksti. ISBN: numeroa ei vielä ole ISSN: numeroa ei vielä ole ECHA-viite: ECHA-09-G-01-EN Päivämäärä: Kieli: FI Euroopan kemikaalivirasto, 2009 Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. 2

3 JOHDANTO Tässä asiakirjassa on niitä perusparametreja ja menettelyjä koskevia ohjeita, jotka on esitetty uudessa aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetuksessa tai lyhyesti vain CLP:ssä), joka tuli voimaan EU:n jäsenvaltioissa 20. tammikuuta 2009 ja jonka odotetaan lähiaikoina tulevan voimaan myös Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissä. Se muodostaa CLP-asetukseen liittyvien ohjeiden ensimmäisen moduulin. Tämä ohjeiden moduuli 1 on tarkoitettu lähinnä toimittajille eli aineiden valmistajille, aineiden ja seosten maahantuojille, jatkokäyttäjille, aineiden ja seosten jakelijoille sekä tiettyjen erityisten esineiden valmistajille ja maahantuojille. Vaikka tämän ohjeasiakirjan lukijoilla ei odotetakaan olevan käytännön kokemusta aineiden ja seosten luokittelusta, oletetaan heillä kuitenkin olevan perustiedot nykyisestä luokitus- ja merkintäjärjestelmästä sellaisena kuin se on esitetty vaarallisia aineita koskevassa direktiivissä 67/548/ETY ja vaarallisia valmisteita koskevassa direktiivissä 1999/45/EY. Tätä asiakirjaa laadittaessa tavoitteena oli esittää sen lainsäädännöllinen ja tekninen sisältö helppotajuisessa muodossa, jotta CLP-asetuksen velvoitteet selviävät nopeasti ja tehokkaasti. Kriteerien mukaista luokittelua ja merkitsemistä varten sekä tietojen saamiseksi kaikkia eri vaaraluokkia koskevista yleisistä seikoista lukijan kannattaa tutustua itse säädöstekstiin ja sen liitteisiin sekä CLP-asetusta koskevien yleisohjeiden moduuliin 2. Tiedämme, että lukijan on mahdollisesti noudatettava myös REACH-asetusta. Siksi olemme näissä ohjeissa erikseen maininneet ne REACH-asetuksen velvoitteet, jotka ovat CLP:n kannalta merkityksellisiä. Lisäksi viittaamme REACH-asetuksesta annettuihin ohjeasiakirjoihin, joista saattaa olla apua CLP-asetusta sovellettaessa. Tätä asiakirjaa laadittaessa oli jäsenvaltioiden ja sidosryhmien asiantuntijoiden kokemuksesta ja taitotiedosta suurta apua. Nämä asiantuntijat ovat osoittaneet sitoutuneensa vahvasti moduuli 1 -hankkeeseen. Komissio ja Euroopan kemikaalivirasto ovat kiitollisia saamastaan arvokkaasta avusta. Toivomme, että tämä asiakirja on avuksi uuden asetuksen velvoitteiden noudattamisessa. 3

4 Sisällysluettelo Tämän asiakirjan käytön helpottamiseksi on sille laadittu sisällysluettelo (Kuva 1), jonka yksinkertaistettu versio näkyy jokaisen sivun laidassa. Kuva 1: Tämän ohjeasiakirjan käyttö Käsiteltävä asia Kohta (Voit siirtyä haluamaasi kohtaan napsauttamalla sen otsikkoa hiiren ykköspainikkeella) Sivu Aloittaminen 1. Johdanto 6 2. CLP-asetukseen liittyvät roolit ja velvoitteet Valmistautuminen CLP-asetukseen Siirtyminen CLP-asetuksen soveltamiseen Erot ja samankaltaisuudet DSD- ja DPDdirektiiveihin nähden 6. DSD- ja DPD-asetusten ja CLP-asetusten keskeisten termien vertailu Vaaraluokitus 7. Luokittelun yleispiirteet Yhdenmukaistetun luokittelun käyttö Muunnostaulukoiden käyttö Tietolähteitä Testauksen rooli CLP-asetuksessa Aineiden luokitus Seosten luokitus 56 4

5 Kuva 1: Tämän ohjeasiakirjan käyttö (jatkoa) Käsiteltävä asia Kohta (Voit siirtyä haluamaasi kohtaan napsauttamalla sen otsikkoa hiiren ykköspainikkeella) Sivu Vaarasta tiedottaminen 14. Merkinnät Merkintöjä koskevien ensisijaisuusperiaatteiden soveltaminen Merkintään ja pakkauksiin liittyvät erityistilanteet Käyttöturvallisuustiedotteet 75 Luokittelun seuranta 18. Luokitusten ja merkintöjen luettelo aineiden ilmoittaminen Uudet vaaratiedot Vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttämistä koskeva pyyntö Tietojen säilyttäminen ja tietopyynnöt Yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevat ehdotukset 89 REACH-asetus ja EU:n muu kemikaalilainsäädäntö 23. Yhteenveto muusta lainsäädännöstä Biosidituotteet ja kasvinsuojeluaineet REACH-asetuksen mukaiset luokitukseen perustuvat velvoitteet Tietojenvaihtofoorumit (SIEF) CLP-asetuksen kannalta tärkeät REACH-asetuksen ohjeasiakirjat 103 Liitteet Liite 1. Esimerkkejä YK:n GHS-kokeiluista Liite 2: Sanasto Liite 3. Lisätietojen lähteitä Liite 4. YK:n GHS-järjestelmä ja CLP-asetus 5

6 1. Johdanto Aloittaminen 1. Johdanto 2. CLP-asetukseen liittyvät roolit ja velvoitteet 3. Valmistautuminen CLP-asetukseen 4. Siirtyminen CLPasetuksen soveltamiseen 5. Erot ja samankaltaisuudet DSD- ja DPDdirektiiveihin nähden 6. DSD- ja DPDdirektiivien ja CLPasetuksen keskeisten termien vertailu Vaaraluokitus Vaarasta tiedottaminen Luokittelun seuranta REACH-asetus ja EU:n muu kemikaalilainsäädäntö Tietoja näistä ohjeista Tämä ohjeasiakirja on laadittu avuksesi selventämään voimaan tulleen aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetuksen tai lyhyesti vain CLP:n) vaatimuksia, ks. Se tutustuttaa CLP-asetuksen peruspiirteisiin ja menettelyihin, mutta lukijan kannattaa tutustua myös säädöstekstiin saadakseen lisätietoja ja vahvistuksen käsitykselleen.itse luokituskriteerien osalta kannattaa tutustua ohjeasiakirjan ohjeisiin CLP-asetuksen soveltamisesta aineiden ja seosten luokitteluun, merkitsemiseen ja pakkaukseen (moduuli 2). Asiakirjassa on myös ainekohtaisia ohjeita tietystä luokittelusta, kuten vesiympäristössä olevien metallien luokittelusta. Monet CLP-asetuksen määräykset ovat läheisesti sidoksissa kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan asetuksen 1907/2006 (ns. REACH-asetuksen) ja yhteisön muun lainsäädännön määräyksiin. Tärkeimmät yhteydet REACH-asetukseen, biosidituotteita koskevaan direktiiviin 98/8/EY ja kasvinsuojeluaineita koskevaan direktiiviin 91/414/ETY on lyhyesti selostettu tämän ohjeasiakirjan eri kohdissa. Lisäksi yhteyksistä REACH-asetukseen on huomautettu lyhyesti tämän asiakirjan yksittäisissä kohdissa. kun se on asianmukaista. Kenelle nämä ohjeet on tarkoitettu? Tämä asiakirja on laadittu aineiden ja seosten (valmisteiden) toimittajille ja niille tiettyjen erityisten esineiden valmistajille tai maahantuojille 1, joiden on sovellettava CLP-asetuksen uusia luokittelua, merkintää ja pakkausta koskevia sääntöjä. Toimittajia ovat aineiden valmistajat, aineiden tai seosten maahantuojat, jatkokäyttäjät, mukaan luettuina sekoittajat (seosten valmistajat) ja jälleentuojat sekä jakelijat, mukaan luettuina jälleenmyyjät, jotka saattavat aineita tai seoksia markkinoille. (ks. tämän ohjeasiakirjan kohta 2). Se on tarkoitettu niille, joilla jo on perustiedot luokittelusta ja merkitsemisestä, joko siksi, että he ovat soveltaneet vaarallisia aineita koskevaa ns. DSD-direktiiviä 67/548/ETY ja vaarallisia valmisteita koskevaa ns. DPD-direktiiviä 1999/45/EY tai koska he tuntevat Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n) puitteissa kehitetyn kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (YK:n GHS:n) (ks. jäljempänä). 1 CPL-asetuksella on vaikutusta tuottajaan tai maahantuojaan vain, jos tämä tuottaa tai maahantuo CLP-asetuksen liitteessä I olevassa 2.1 jaksossa kuvatun räjähtävän esineen tai jos REACH-asetuksen 7 tai 9 artiklassa edellytetään esineen sisältämän aineen rekisteröintiä tai ilmoittamista. 6

7 Tässä asiakirjassa ei selitetä kaikkea alusta alkaen, vaan pyritään antamaan hyvä yleiskuva uuden CLP-asetuksen piirteistä. Mikä on CLP-asetus ja miksi se on annettu? Aineilla ja seoksilla käytävä kauppa ei liity vain sisämarkkinoihin vaan koskee myös globaaleja markkinoita. Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n) puitteissa on 12 vuoden aikana huolellisesti kehitetty yhdenmukaistettuja kriteereitä luokitteluun ja merkitsemiseen sekä niiden yleisiä soveltamisperiaatteita tarkoituksena mahdollistaa maailmanlaajuinen kaupankäynti samalla, kun suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Tuloksena on GHS, kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä (YK:n GHS: CLP-asetus on syntynyt sen jälkeen, kun yhteisö on antanut useita julistuksia, joissa se vahvistaa aikomuksensa edistää luokittelun ja merkintöjen maailmanlaajuista yhdenmukaistamista sisällyttämällä kansainvälisesti sovitut GHS-kriteerit yhteisön lainsäädäntöön. Yritysten pitäisi hyötyä luokittelua ja merkintöjä koskevien sääntöjen maailmanlaajuisesta yhdenmukaistamisesta sekä toisaalta toimittamista ja käyttöä koskevien luokittelu- ja merkintäsääntöjen ja toisaalta kuljetusta koskevien vastaavien sääntöjen välisestä johdonmukaisuudesta. CLP-asetus perustuu nykyisellään YK.n GHS:n 2. versioon. Siihen on sisällytetty DSD- ja DPD-direktiivien peruspiirteitä ja menettelyjä. Siksi CLP-asetus on samantapainen, mutta ei identtinen sen osalta, kuinka GHS on sisällytetty EU:n ulkopuolisten maiden lainsäädäntöön. CLP-asetus on laillisesti sitova kaikissa jäsenvaltioissa. Se on suoraan sovellettavissa teollisuudessa. CLP-asetus korvaa aikanaan DSD- ja DPD-direktiivit. Nämä direktiivit kumotaan siirtymäajan jälkeen eli (ks. tämän ohjeasiakirjan kohta 4). Mitä tarkoittaa vaarojen luokittelu, merkitseminen ja pakkaus? DSD-direktiivin tapaan yksi CLP-asetuksen päätavoitteista on määrittää, onko aineella tai seoksella ominaisuuksia. jotka aiheuttavat sen luokittelemisen vaaralliseksi. On huomattava, että aina puhuttaessa aineista tai seoksista tässä asiakirjassa niihin sisältyvät myös ne tietyt erityiset esineet, joita koskee CLP-asetuksen 2 osassa olevan I liitteen mukainen luokittelu. 7

8 Kun nämä ominaisuudet on tunnistettu ja aine tai seos on niiden mukaisesti luokiteltu, aineiden ja seosten valmistajien, maahantuojien, jatkokäyttäjien ja jakelijoiden sekä tiettyjen erityisten esineiden valmistajien ja maahantuojien tulisi ilmoittaa näiden aineiden tai seosten tunnistetuista vaaroista muille toimitusketjun toimijoille kuluttajan mukaan luettuina. Aineen tai seoksen vaarallisuus merkitsee, että kyseinen aine tai seos saattaa aiheuttaa haittoja. Ne riippuvat aineen tai seoksen sisäisistä ominaisuuksista. Tässä asiayhteydessä tehtävä vaarallisuuden arviointi on prosessi, jolla tietoja aineen tai seoksen sisäisistä ominaisuuksista arvioidaan sen määrittämiseksi, missä määrin se saattaa aiheuttaa haittaa. Kun tunnistetun vaaran luonne ja vakavuus täyttää luokittelukriteerit, varallisuusluokitus on prosessi, jossa ihmisten terveydelle tai ympäristölle haitalliseen aineeseen tai seokseen liitetään kyseisen vaaran standardisoitu kuvaus. Vaarallisuusmerkintöjen avulla vaaran luokittelusta voidaan ilmoittaa aineen tai seoksen käyttäjälle ja varoittaa tätä vaarasta sekä tarpeesta välttää altistumista ja siitä seuraavia riskejä. CLP-asetuksessa esitetään yleiset pakkausnormit, joilla varmistetaan vaarallisten aineiden ja seosten turvallinen toimittaminen (CLP-asetuksen johdanto-osan 49 kappale ja CLP-asetuksen IV osasto). Entä mitä tarkoittaa riskinarviointi? Kemikaalien luokittelun on tarkoitus seurata kunkin aineen tai seoksen aiheuttamien vaarojen tyyppiä ja vakavuutta. Sitä ei pidä sekoittaa riskinarviointiin, jossa tietty vaara suhteutetaan ihmisten tai ympäristön todelliseen altistumiseen tätä vaaraa merkitsevälle aineelle tai seokselle. Luokittelun ja riskinarvioinnin yhteisinä tekijöinä ovat kuitenkin vaaran tunnistaminen ja sen arviointi. Mikä on Euroopan kemikaaliviraston tehtävä? Euroopan kemikaalivirasto on yhteisön elin, joka perustettiin REAHC-asetuksen hallinnointia varten. Se on keskeisessä asemassa sekä REACH-asetuksen että CLPasetuksen täytäntöönpanossa varmistettaessa sen yhdenmukaisuutta kaikkialla EU:ssa. 8

9 Virasto antaa sihteeristönsä ja erikoistuneiden komiteoidensa kautta yhteisölle tieteellisiä ja teknisiä neuvoja sen toimialaan kuuluviin kemikaaleihin liittyvissä kysymyksissä. Yleisesti ottaen viraston nimenomaisia tehtäviä ovat seuraavat: teknisten ja tieteellisten ohjeiden antaminen teollisuudelle CLP-asetuksen velvoitteiden täyttämiseksi (CLP-asetuksen 50 artikla); teknisten ja tieteellisten ohjeiden antaminen jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille CLP-asetuksen soveltamisesta (CLP-asetuksen 50 artikla); tuen antaminen CLP-asetuksen nojalla perustetuille neuvontapalveluille (CLPasetuksen 44 ja 50 artikla); tietokannan muodossa olevan luokitusten ja merkintöjen luettelon perustaminen ja ylläpito sekä luokitusten ja merkintöjen luetteloa koskevien ilmoitusten vastaanottaminen (CLP-asetuksen 42 artikla); aineen yhdenmukaistettua luokitusta koskevien ehdotusten vastaanottaminen jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta ja toimittajilta sekä lausuntojen antaminen komissiolle tällaisista luokitusta koskevista ehdotuksista (CLPasetuksen 37 artikla); vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttämistä koskevien pyyntöjen vastaanottaminen ja arviointi sekä asiasta päättäminen (CLP-asetuksen 24 artikla); sekä merkintä- ja pakkausvaatimuksista annettavia vapautuksia koskevien ehdotusten laatiminen ja esittäminen komissiolle (CLP-asetuksen 29 artiklan 5 kohta). 9

10 2. CLP-asetukseen liittyvät roolit ja velvoitteet Aloittaminen 1. Johdanto 2. CLP-asetukseen liittyvät roolit ja velvoitteet 3. Valmistautuminen CLP-asetukseen 4. Siirtyminen CLPasetuksen soveltamiseen 5. Erot ja samankaltaisuudet DSD- ja DPDdirektiiveihin nähden 6. DSD- ja DPDdirektiivien ja CLPasetuksen keskeisten termien vertailu Vaaraluokitus Vaarasta tiedottaminen Luokittelun seuranta REACH-asetus ja EU:n muu kemikaalilainsäädäntö CLP-asetukseen liittyvät roolit CLP-asetuksen aineiden tai seosten toimittajalle asettamat velvoitteet riippuvat ennen kaikkea näiden aineeseen tai seokseen liittyvästä roolista toimitusketjussa. Siksi on erittäin tärkeää, että kukin toimija tunnistaa CLP-asetuksen mukaisen roolinsa. Oman roolinsa tunnistaakseen toimijan on tutustuttava taulukossa 2.1 oleviin viiteen kuvaukseen, jotka perustuvat CLP-asetuksen 2 artiklaan. Lisätietoja rooleista jatkokäyttäjä tai jakelija on Euroopan kemikaaliviraston Internet-sivustolla ( Kun toimintaa vastaava kuvaus löytyy, CLP-asetuksen mukainen rooli näkyy sen oikealla puolella. Jokainen kuvaus on luettava huolellisesti, koska toimijalla saattaa olla useampia kuin yksi CLP-asetuksen mukainen rooli. On huomattava, että CLP-asetuksen luokittelua, merkintöjä ja pakkausta koskevat velvoitteet liittyvät yleensä aineiden tai seosten toimittamiseen. Toimitusten lisäksi luokittelu on kuitenkin tärkeää, jotta REACH-asetuksen mukainen rekisteröinti tai ilmoitus voidaan tehdä oikein. Näistä ohjeista on siksi apua myös niille, jotka laativat valmistelevat REACH-asetuksen mukaista rekisteröintiä tai ilmoitusta. Luokittelua ja pakkausta koskevat velvoitteet eivät yleensä ole olennaisia laadittaessa REACHasetuksen mukaista ilmoitusta, kun toimitusta ei tapahdu. Taulukko 2.1: CLP-asetuksen mukaisen roolin tunnistaminen Kuvaukset CLP-asetuksen mukainen rooli 1 Yhteisön alueelle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tuottaa ainetta tai erottaa luonnontilassa olevaa ainetta yhteisön alueella Valmistaja (1) 2 Yhteisön alueelle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tuo aineen tai seoksen yhteisön tullialueelle Maahantuoja 10

11 Taulukko 2.1: CLP-asetuksen mukaisen roolin tunnistaminen (jatkuu) Kuvaukset CLP-asetuksen mukainen rooli 3 Yhteisön alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai seoksessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan Jatkokäyttäjä (2) (mukaan luettuna sekoittaja/jälle entuoja) 4 Yhteisön alueelle sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, myös vähittäismyyjä, joka ainoastaan varastoi ja saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai seoksessa, kolmansien osapuolten puolesta; Jakelija (mukaan luettuna jälleenmyyjä) 5 Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa esinettä tai kokoonpanee esineen yhteisön alueella, missä esine on tuote, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Esineiden tuottaja (3) Huomautukset: (1) Arkisessa kielenkäytössä sanalla valmistaja voidaan tarkoittaa sekä aineita valmistavaa (luonnollista tai oikeushenkilöä) että seoksia valmistavaa (luonnollista tai oikeushenkilöä) (sekoittajaa). Erotuksena arkisesta kielenkäytöstä sana valmistaja tarkoittaa REACH- ja CLP-asetuksissa vain aineiden valmistajaa. Sekoittaja on REACHja CLP-asetuksissa jatkokäyttäjä. (2) Jakelija tai kuluttaja ei ole jatkokäyttäjä. (3) CPL-asetuksella on vaikutusta tuottajaan tai maahantuojaan vain, jos tämä tuottaa tai maahantuo CLP-asetuksen liitteessä I olevassa 2.1 jaksossa kuvatun räjähtävän esineen tai jos REACH-asetuksen 7 tai 9 artiklassa edellytetään esineen sisältämän aineen rekisteröintiä tai ilmoittamista. CLP-asetukseen liittyvät roolit CLP-asetus asettaa kaikille toimitusketjun toimittajille velvoitteen tehdä yhteistyötä tässä asetuksessa esitettyjen luokitusta, merkintää ja pakkausta koskevien vaatimusten täyttämiseksi (CLP-asetuksen 4 artiklan 9 kohta). Muuten CLP-asetuksen mukaiset nimenomaiset velvoitteet riippuvat taulukon 2.1 mukaisesta roolista 11

12 toimitusketjussa. Taulukoissa esitetään kutakin roolia koskevat velvoitteet ja kutakin tapausta koskevat tämän ohjeasiakirjan tärkeimmät kohdat. Taulukko 2.2: Valmistajan tai maahantuojan velvoitteet CLP-asetukseen liittyvät roolit Keskeiset kohdat 1 Aineet ja seokset on luokiteltava, merkittävä ja pakattava CLPasetuksen mukaisesti ennen niiden saattamista markkinoille Myös ne aineet on luokiteltava, joita ei saateta markkinoille mutta joita koskee REACH-asetuksen 6, 9, 17 tai 18 artiklan mukainen rekisteröinti- tai ilmoitusvelvoite (CLP-asetuksen 4 artikla) 7 2 Luokitus on tehtävä CLP-asetuksen II osaston mukaisesti (CLPasetuksen 5 14 artikla) Merkinnät on tehtävä CLP-asetuksen III osaston mukaisesti (CLPasetuksen artikla) Aine on pakattava CLP-asetuksen IV osaston mukaisesti (CLPasetuksen 35 artikla) 14 ja 16 5 Jos aineita saatetaan markkinoille, kemikaalivirastoon on ilmoitettava luokitus- ja merkintätiedot niiden sisällyttämiseksi luokitus- ja merkintätietojen luetteloon (CLP-asetuksen 40 artikla) 18 6 Valmistajan tai maahantuojan on ryhdyttävä kaikkiin käytettävissä oleviin kohtuullisiin toimiin perehtyäkseen uusiin tieteellisiin tai teknisiin tietoihin, jotka saattavat vaikuttaa tämän markkinoille saattamien aineiden tai seosten luokitukseen. Kun valmistaja tai maahantuoja saa tällaisia asianmukaisina ja luotettavina pitämiään tietoja, tämän on viipymättä uudelleenarvioitava vastaava luokitus (CLP-asetuksen 15 artikla) 19 7 Merkinnät on tietyissä tapauksissa päivitettävä välittömästi sen jälkeen, kun aineen tai seoksen luokittelussa tapahtuu jokin muutos (CLP-asetuksen 30 artikla) 14 ja 19 12

13 Taulukko 2.2: Valmistajan tai maahantuojan velvoitteet (jatkuu) CLP-asetukseen liittyvät roolit Keskeiset kohdat 8 Jos valmistajalla tai maahantuojalla on uusia tietoja, jotka voivat johtaa aineen yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen muutokseen (CLP-asetuksen liitteessä VI oleva 3 osa), tämän on toimitettava ehdotus toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä niistä jäsenvaltioista, joissa aine saatetaan markkinoille (CLP-asetuksen 37 artiklan 6 kohta) 22 9 Valmistajan tai maahantuojan on koottava yhteen ja pidettävä saatavilla kaikki luokitusta ja merkintöjä varten tarvittavat tiedot vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun tämä on viimeksi toimittanut kyseistä ainetta tai seosta. Nämä tiedot on säilytettävä samoin kuin REACH-asetuksen 36 artiklassa edellytetyt tiedot (CLP-asetuksen 49 artikla) 21 Huomautus: Seoksia markkinoille saattavien maahantuojien ja jatkokäyttäjien on varauduttava antamaan asiaan liittyviä tietoja niille jäsenvaltioiden elimille, jotka vastaavat näiden tietojen vastaanottamisesta, erityisesti ehkäiseviä toimenpiteitä ja hoitotoimenpiteitä koskevien ohjeiden antamiseksi erityisesti kiireellisten terveydenhuollon vastatoimien osalta (CLP-asetuksen 45 artikla). Taulukko 2.3: Jatkokäyttäjän velvoitteet (mukaan luettuina sekoittajat/jälleentuojat) CLP-asetukseen liittyvät roolit Keskeiset kohdat 1 Aineet ja seokset on luokiteltava, merkittävä ja pakattava CLPasetuksen mukaisesti ennen niiden saattamista markkinoille. (CLP-asetuksen 2 artikla). On kuitenkin mahdollista ottaa käyttöön luokitus, jonka joku toinen toimitusketjun toimija on aiemmin tehnyt CLP-asetuksen II osaston mukaisesti, edellyttäen, että aineen tai seoksen koostumusta ei muuteta 7 13

14 Taulukko 2.3: Jatkokäyttäjän velvoitteet (mukaan luettuina sekoittajat/jälleentuojat) (jatkuu) CLP-asetukseen liittyvät roolit Keskeiset kohdat 2 Jos markkinoille saatettavan aineen tai seoksen koostumusta muutetaan: Luokitus on tehtävä CLP-asetuksen II osaston mukaisesti (CLP-asetuksen 5 14 artikla) Merkinnät on tehtävä CLP-asetuksen III osaston mukaisesti (CLPasetuksen artikla) Aine on pakattava CLP-asetuksen IV osaston mukaisesti (CLPasetuksen 35 artikla) 14 ja 16 5 Valmistajan tai maahantuojan on ryhdyttävä kaikkiin käytettävissä oleviin kohtuullisiin toimiin perehtyäkseen uusiin tieteellisiin tai teknisiin tietoihin, jotka saattavat vaikuttaa tämän markkinoille saattamien aineiden tai seosten luokitukseen. Kun valmistaja tai maahantuoja saa tällaisia asianmukaisina ja luotettavina pitämiään tietoja, tämän on viipymättä uudelleenarvioitava vastaava luokitus (CLP-asetuksen 15 artikla) 19 6 Merkinnät on tietyissä tapauksissa päivitettävä välittömästi sen jälkeen, kun aineen tai seoksen luokittelussa tapahtuu jokin muutos (CLP-asetuksen 30 artikla) 14 ja 19 7 Jos valmistajalla tai maahantuojalla on uusia tietoja, jotka voivat johtaa aineen yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen muutokseen, tämän on toimitettava ehdotus toimivaltaiselle viranomaiselle yhdessä niistä jäsenvaltioista, joissa aine saatetaan markkinoille (CLP-asetuksen 37 artiklan 6 kohta) 22 14

15 Taulukko 2.3: Jatkokäyttäjän velvoitteet (mukaan luettuina sekoittajat/jälleentuojat) (jatkuu) CLP-asetukseen liittyvät roolit Keskeiset kohdat 8 Valmistajan tai maahantuojan on koottava yhteen ja pidettävä saatavilla kaikki luokitusta ja merkintöjä varten tarvittavat tiedot vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun tämä on viimeksi toimittanut kyseistä ainetta tai seosta. Nämä tiedot on säilytettävä samoin kuin REACH-asetuksen 36 artiklassa edellytetyt tiedot (CLP-asetuksen 49 artikla) 21 Huomautus: Seoksia markkinoille saattavien maahantuojien ja jatkokäyttäjien on varauduttava antamaan asiaan liittyviä tietoja niille jäsenvaltioiden elimille, jotka vastaavat näiden tietojen vastaanottamisesta, erityisesti ehkäiseviä toimenpiteitä ja hoitotoimenpiteitä koskevien ohjeiden antamiseksi erityisesti kiireellisten terveydenhuollon vastatoimien osalta (CLP-asetuksen 45 artikla). Taulukko 2.4: Jatkokäyttäjän velvoitteet (mukaan luettuina jälleenmyyjät) CLP-asetukseen liittyvät roolit Keskeiset kohdat 1 Markkinoille saatettavat aineet ja seokset on merkittävä ja pakattava (CLP-asetuksen 4 artikla) On mahdollista ottaa käyttöön luokitus, jonka joku toinen toimitusketjun toimija on aiemmin tehnyt CLP-asetuksen II osaston mukaisesti. Luokituksen voi saada esimerkiksi aineen tai seoksen mukana toimitetusta käyttöturvallisuustiedotteesta (CLPasetuksen 4 artikla) 7 ja 14 3 Merkinnät on tehtävä CLP-asetuksen III osaston mukaisesti (CLPasetuksen artikla) Aine on pakattava CLP-asetuksen IV osaston mukaisesti (CLPasetuksen 35 artikla) 14 ja 16 15

16 Taulukko 2.4: Jatkokäyttäjän velvoitteet (mukaan luettuina jälleenmyyjät) CLP-asetukseen liittyvät roolit Keskeiset kohdat 5 Jatkokäyttäjän on koottava yhteen ja pidettävä saatavilla kaikki luokitusta ja merkintöjä varten tarvittavat tiedot vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun tämä on viimeksi toimittanut kyseistä ainetta tai seosta. Nämä tiedot on säilytettävä samoin kuin REACH-asetuksen 36 artiklassa edellytetyt tiedot (CLPasetuksen 49 artikla). Jos käyttöön otetaan luokitus, jonka joku toinen toimitusketjun toimija on aiemmin tehnyt, jatkokäyttäjän on varmistettava, että kaikki luokitusta ja merkintää varten tarvittavat tiedot (esim. käyttöturvallisuustiedote) ovat käytettävissä vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun tämä on viimeksi toimittanut kyseistä ainetta tai seosta. 21 Taulukko 2.5: Tiettyjen erityisten esineiden valmistajien velvoitteet CLP-asetukseen liittyvät roolit Keskeiset kohdat 1 Jos valmistetaan ja saatetaan markkinoille CLP-asetuksen liitteessä I olevassa 2.1 jaksossa kuvatun kaltainen räjähtävä esine, se on ennen markkinoille saattamista merkittävä ja pakattava CLP-asetuksen mukaisesti (CLP-asetuksen 4 artikla). Valmistajaa koskevat samat velvoitteet kuin maahantuojaa (ks. edellä oleva taulukko 2.2), lukuun ottamatta velvoitetta ilmoittaa asiasta kemikaalivirastolle , 21, 22 2 Esineiden valmistajan tai maahantuojan on luokiteltava myös ne aineet, joita ei saateta markkinoille mutta joita koskee REACHasetuksen 7 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan tai 9 artiklan mukainen rekisteröinti- tai ilmoitusvelvoite (CLP-asetuksen 4 artikla). Luokitus on tehtävä CLP-asetuksen II osaston mukaisesti (CLPasetuksen 5 14 artikla)

17 3. Valmistautuminen CLP-asetukseen Aloittaminen 1. Johdanto 2. CLP-asetukseen liittyvät roolit ja velvoitteet 3. Valmistautuminen CLP-asetukseen 4. Siirtyminen CLPasetuksen soveltamiseen 5. Erot ja samankaltaisuudet DSD- ja DPDdirektiiveihin nähden 6. DSD- ja DPDdirektiivien ja CLPasetuksen keskeisten termien vertailu Vaaraluokitus Vaarasta tiedottaminen Luokittelun seuranta REACH-asetus ja EU:n muu kemikaalilainsäädäntö Mistä aloittaa? Ensimmäiseksi on syytä luoda käsitys CLP-asetuksesta ja sen vaikutuksesta liiketoimintaan. Siksi toimijan tulee inventoida kaikki aineet ja seokset (mukaan luettuina seoksien sisältämät aineet) sekä esineiden sisältämät aineet, laatia luettelo toimittajista ja asiakkaista sekä selvittää, kuinka asiakkaat näitä tuotteita käyttävät. Suuri osa näistä tiedoista on todennäköisesti jo kerätty REACH-asetuksen yhteydessä; arvioida organisaation kyseeseen tulevan teknisen ja hallinnollisen henkilöstön koulutustarve; seurata toimivaltaisen viranomaisen ja kemikaaliviraston Internet-sivustoa, joilta on saatavana ajantasaista tietoa säädöksissä tapahtuvista muutoksista sekä aiheeseen liittyviä ohjeita; sekä tiedustella oman alan järjestöiltä, millaista apua ne tarjoavat. Koska REACH-asetuksen, biosidituotteita koskevan direktiiviin 98/8/EY, kasvinsuojeluaineita koskevaan neuvoston direktiiviin 91/414/ETY ja CLPasetuksen välillä on läheinen yhteys, CLP-asetukseen liittyviä prosesseja suositellaan suunniteltavaksi yhdessä REACH-asetukseen sekä biosidituotteita ja kasvinsuojeluaineita koskevaan lainsäädäntöön liittyvien prosessien kanssa, mikäli mahdollista. Mitkä toimet on toteutettava? Valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän on luokiteltava jo mahdollisesti aiemmin DSD- tai DPD-direktiivin mukaisesti luokitellut aineensa ja seoksensa CLPasetuksen kriteerien mukaisesti ja vaihdettava niiden merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet sekä eräissä tapauksissa myös niiden pakkaukset (CLPasetuksen 4 artikla). Aikarajat näiden muutosten toteuttamiselle on lueteltu tämän ohjeasiakirjan kohdassa 4. Luokittelun yhteydessä on myös päätettävä, missä laajuudessa käytetään CLPasetuksen VII liitteessä olevia muuntotaulukoita nykyisten DSD- ja DPD-luokitusten muuntamiseksi läheisesti CLP-asetuksen luokituksia vastaaviksi tai niiden vähimmäisvaatimukset täyttäviksi (ks. tämän ohjeasiakirjan kohdat 8 ja 9). 17

18 Jakelijan on ennen aineiden ja seosten markkinoille saattamista varmistettava, että ne on merkitty ja pakattu CLP-asetuksen III ja IV osaston mukaisesti. Tämän velvoitteen noudattamiseksi voidaan käyttää jakelijalle toimitettuja tietoja, kuten aineiden ja seosten mukana tulleita käyttöturvallisuustiedotteita (CLP-asetuksen 4 artiklan 5 kohta). Aikarajat muutosten toteuttamiselle on lueteltu tämän ohjeasiakirjan kohdassa 4. Vaadittavan työn määrä selviää, kun toimija varautuu tekemään seuraavat asiat: CLP-kriteerien soveltaminen kyseeseen tuleviin aineisiin ja seoksiin 2 tai nykyisten luokitusten ja liitteessä VII olevien muuntotaulukoiden käyttö, jos aineista tai seoksista ei ole tietoja käytettävissä. Tässä tilanteessa on perehdyttävä moduulin 2 osassa 1.8 oleviin ohjeisiin mainittujen taulukoiden käytöstä. Ei saa myöskään unohtaa aineita tai seoksia, joita ei nykyisin luokitella vaarallisiksi DSD- ja DPDdirektiivien nojalla, sillä CLP-asetuksen nojalla saatetaan eräitä aiemmin vaarattomiksi luokiteltuja aineita tai seoksia luokitella vaarallisiksi; REACH-asetuksen mukaisten rekisteröinnin määräaikojen ja niistä mahdollisesti käytettävissä olevien tietojen huomioon ottaminen kyseeseen tulevien aineiden ja seosten kohdalla. Saattaa olla tarpeen ottaa yhteyttä aineiden ja seosten toimittajiin lisätietojen saamiseksi; sekä yhteyden ottaminen toimittajiin sen selvittämiseksi, mitä odotuksia näillä on CLPasetuksen osalta ja miten asetus tulee vaikuttamaan kyseeseen tuleviin aineisiin tai seoksiin. Jos sekoitetaan uusia seoksia käyttäen aineosana toisia seoksia (seoksia sisältävät seokset), on otettava yhteyttä toimittajiin sen selvittämiseksi, mitä tietoja seoksesta ja sen aineosista on saatavana esim. käyttöturvallisuustiedotteiden muodossa. Samoin toimitettaessa seoksia asiakkaille, jotka sekoittavat ne muihin seoksiin, on pohdittava, kuinka seosta ja sen aineosia koskevia tietoja annetaan asiakkaan käyttöön. On pohdittava mahdollisesti tarvittavia resursseja ja kysyttävä seuraavat kysymykset: onko käytettävissä riittävästi teknistä ja hallinnollista henkilökuntaa vai tarvitaanko lisäresursseja tai asiantuntemusta organisaation ulkopuolelta? käyttöturvallisuustiedotteiden laatimiseen käytettävä ohjelmisto onko järjestelmän päivittäminen tarpeen? miten uudet merkinnät on tarkoitus tehdä? Sekä 2 CPL-asetuksella on vaikutusta tuottajaan tai maahantuojaan vain, jos tämä tuottaa tai maahantuo CLP-asetuksen liitteessä I olevassa 2.1 jaksossa kuvatun räjähtävän esineen tai jos REACH-asetuksen 7 tai 9 artiklassa edellytetään esineen sisältämän aineen rekisteröintiä tai ilmoittamista. 18

19 pakkaus onko CLP-asetuksen soveltamiseen siirtymisen takia tarpeen muuttaa DSD- tai DPD-direktiivien tai kuljetussäädösten mukaisia pakkauksia? Kun mainitut asiat on selvitetty, on mahdollista arvioida, mitä vaikutuksia uudella luokittelulla on kyseeseen tulevien aineiden tai seosten kohdalla. Sen jälkeen voidaan laatia tärkeysjärjestyksessä oleva luettelo tarvittavista toimista. Siinä on otettava huomioon seuraavat seikat: aineita ja seoksia koskevat siirtymäajat; kyseeseen tulevien aineiden ja seosten luokittelun ja merkitsemisen todennäköisesti aiheuttamat kustannukset; sekä muun kemikaaleja koskevan lainsäädännön vaikutukset, kuten: toimipaikalla varastoitavien vaarallisten aineiden sallittu määrä (Seveso II - direktiivi); ongelmajätteiden hävitystapa: sekä työturvallisuus ja henkilöstön suojavaatteet. 19

20 4. Siirtyminen CLP-asetuksen soveltamiseen Aloittaminen 1. Johdanto 2. CLP-asetukseen liittyvät roolit ja velvoitteet 3. Valmistautuminen CLP-asetukseen 4. Siirtyminen CLPasetuksen soveltamiseen 5. Erot ja samankaltaisuudet DSD- ja DPDdirektiiveihin nähden 6. DSD- ja DPDdirektiivien ja CLPasetuksen keskeisten termien vertailu Vaaraluokitus Vaarasta tiedottaminen Luokittelun seuranta REACH-asetus ja EU:n muu kemikaalilainsäädäntö Johdanto CLP-asetus tuli voimaan Sen kaikki määräykset eivät kuitenkaan tule heti pakottaviksi: CLP-asetuksen 61 artiklassa on siirtymäsäännöksiä, joissa määritellään kaksi tavoitteena olevaa määräpäivää, joilla on vaikutusta vaarallisten aineiden luokitteluun, vaaroista ilmoittamiseen ja pakkaukseen. Kyseiset päivämäärät ovat ja Uusien säännösten sovellettavuus kolmeen edellä mainittuun päivämäärään mennessä on selostettu seuraavassa; näiden päivämäärien ja REACH-asetuksen päivämäärien välinen suhde on kuvattu kuvassa ) CLP-asetus tuli voimaan Seuraavat säännökset ovat voimassa lähtien: aineiden luokittelua, merkintää ja pakkaamista DSD-direktiivin mukaisesti on jatkettava saakka. Aine voidaan kuitenkin luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti ennen mainittua päivämäärää. Näin meneteltäessä DSD-direktiivin merkintää ja pakkausta koskevat määräykset eivät enää koske kyseistä ainetta. Tämä merkitsee sitä, että merkintöjen ja pakkausten on oltava CLP-asetuksen määräysten mukaiset; seosten luokittelua, merkintää ja pakkaamista DPD-direktiivin mukaisesti on jatkettava saakka. Seos voidaan kuitenkin luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti ennen mainittua päivämäärää. Näin meneteltäessä DPD-direktiivin merkintää ja pakkausta koskevat määräykset eivät enää koske kyseistä seosta. Tämä merkitsee sitä, että merkintöjen ja pakkausten on oltava CLP-asetuksen määräysten mukaiset; kesäkuun 1. päivään 2015 saakka käyttöturvallisuustiedotteessa on esitettävä aineen DSD-direktiivin mukainen luokittelu. Tämä koskee sekä aineiden omia käyttöturvallisuustiedotteita että kyseisiä aineita sisältävien seosten käyttöturvallisuustiedotteita; joulukuun 1. päivään 2010 saakka CLP-asetuksen mukaisesti luokiteltujen, merkittyjen ja pakattujen aineiden käyttöturvallisuustiedotteessa on esitettävä CLP-asetuksen mukainen luokitus DSD-direktiivin mukaisen luokituksen lisäksi. Toimittaja voi kuitenkin halutessaan selvittää aineen CLP-asetuksen mukaisen luokituksen ennen CLP-asetuksen soveltamista siihen kaikilta osilta. Näin meneteltäessä toimittaja voi sisällyttää nämä tiedot seoksen mukana toimitettavaan käyttöturvallisuustiedotteeseen otsikon muut tiedot alle; 20

21 kesäkuun 1. päivään 2015 saakka käyttöturvallisuustiedotteessa on esitettävä seoksen DPD-direktiivin mukainen luokittelu; kesäkuun 1. päivään 2015 saakka CLP-asetuksen mukaisesti luokiteltujen, merkittyjen ja pakattujen seosten käyttöturvallisuustiedotteessa on esitettävä CLPasetuksen mukainen luokitus DPD-direktiivin mukaisen luokituksen lisäksi. Toimittaja voi kuitenkin halutessaan selvittää seoksen CLP-asetuksen mukaisen luokituksen ennen CLP-asetuksen soveltamista siihen kaikilta osilta. Näin meneteltäessä toimittaja voi sisällyttää nämä tiedot seoksen mukana toimitettavaan käyttöturvallisuustiedotteeseen otsikon muut tiedot alle; asetuksen V osastoa sovelletaan alkaen, joten valmistajat, maahantuojat ja jatkokäyttäjät voivat tehdä kemikaalivirastolle yhdenmukaistettua luokitusta koskevia ehdotuksia (CLP-asetuksen 37 artiklan 2 kohta), ja niiden on tehtävä ehdotus jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jos niillä on uusia tietoja, jotka voivat johtaa yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen muutokseen (CLP-asetuksen 37 artiklan 6 kohta; ks. myös tämän ohjeasiakirjan kohta 22). 2) joulukuun 1. päivänä 2010 CLP-asetus korvaa DSD-direktiivin aineiden luokittelun, merkintöjen ja pakkausten osalta Seuraavat säännökset ovat voimassa lähtien: aineet on luokiteltava sekä DSD-direktiivin että CLP-asetuksen mukaisesti; aineet on merkittävä ja pakattava pelkästään CLP-asetuksen mukaisesti, mutta aineet, jotka on jo luokiteltu DSD-direktiivin mukaisesti ja saatettu markkinoille (eli myymälöiden hyllyille ) ennen , on uudelleen merkittävä ja pakattava vasta mennessä; seosten luokittelua, merkintää ja pakkaamista DPD-direktiivin mukaisesti on jatkettava saakka. Seos voidaan kuitenkin luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti ennen mainittua päivämäärää. Näin meneteltäessä DPD-direktiivin merkintää ja pakkausta koskevat määräykset eivät enää koske kyseistä seosta. Tämä merkitsee sitä, että merkintöjen ja pakkausten on oltava CLP-asetuksen määräysten mukaiset; kesäkuun 1. päivään 2015 saakka käyttöturvallisuustiedotteessa on CLPasetuksen mukaisen luokittelun lisäksi esitettävä aineen DSD-direktiivin mukainen luokittelu. Tämä koskee sekä aineiden omia käyttöturvallisuustiedotteita että kyseisiä aineita sisältävien seosten käyttöturvallisuustiedotteita; kesäkuun 1. päivään 2015 saakka käyttöturvallisuustiedotteessa on esitettävä seoksen DPD-direktiivin mukainen luokittelu; kesäkuun 1. päivään 2015 saakka CLP-asetuksen mukaisesti luokiteltujen, 21

22 merkittyjen ja pakattujen seosten käyttöturvallisuustiedotteessa on esitettävä CLPasetuksen mukainen luokitus DPD-direktiivin mukaisen luokituksen lisäksi. Toimittaja voi kuitenkin halutessaan selvittää seoksen CLP-asetuksen mukaisen luokituksen ennen CLP-asetuksen soveltamista siihen kaikilta osilta. Näin meneteltäessä toimittaja voi sisällyttää nämä tiedot seoksen mukana toimitettavaan käyttöturvallisuustiedotteeseen otsikon muut tiedot alle. 3) joulukuun 1. päivänä 2015 CLP-asetus korvaa DPD-direktiivin aineiden luokittelun, merkintöjen ja pakkausten osalta Seuraavat säännökset ovat voimassa lähtien: aineet on luokiteltava pelkästään CLP-asetuksen mukaisesti; seokset on merkittävä ja pakattava pelkästään CLP-asetuksen mukaisesti, mutta seokset, jotka on jo luokiteltu DPD-direktiivin mukaisesti ja saatettu markkinoille (eli myymälöiden hyllyille ) ennen , on uudelleen merkittävä ja pakattava vasta mennessä; aineiden ja seosten käyttöturvallisuustiedotteissa on esitettävä niiden CLPasetuksen mukainen luokittelu. Ennen jätetyissä rekisteröinti-ilmoituksissa on mainittava DSDdirektiivin mukainen luokitus ja sen mukaiset merkinnät. On suositeltavaa sisällyttää rekisteröintiaineistoon myös CLP-asetuksen mukainen luokitus ja sen mukaiset merkinnät. Tällöin ei ilmoituksen tekeminen ole tarpeen Päivämäärien ja välisenä aikana jätetyissä rekisteröintiilmoituksissa on mainittava CLP-asetuksen mukainen luokitus ja sen mukaiset merkinnät. Rekisteröintiasiakirjoissa voi olla myös tiedot DSDdirektiivin mukaisesta luokituksesta ja sen mukaisista merkinnöistä Kesäkuun 1. päivän 2015 jälkeen jätetyissä rekisteröinti-ilmoituksissa on mainittava ainoastaan CLP-asetuksen mukainen luokitus 22

23 Kuva 4.1: CLP- ja REACH-asetusten mukaiset aikarajat 1. tammikuuta 2011:viimeinen ilmoittamispäivä C & L-luetteloon 23

24 5. Erot ja samankaltaisuudet DSD- ja DPD-direktiiveihin nähden Aloittaminen 1. Johdanto Erot ja samankaltaisuudet Vaarallisia aineita koskeva direktiivi 67/548/ETY (DSD), vaarallisia valmisteita koskeva direktiivi 1999/45/EY (DPD) ja CLP-asetus ovat konseptiltaan samankaltaisia, koska ne kaikki käsittelevät seuraavia asioita: 2. CLP-asetukseen liittyvät roolit ja velvoitteet 3. Valmistautuminen CLP-asetukseen luokitus; vaaroista ilmoittaminen merkintöjen avulla; sekä pakkaus. 4. Siirtyminen CLPasetuksen soveltamiseen 5. Erot ja samankaltaisuudet DSD- ja DPDdirektiiveihin nähden 6. DSD- ja DPDdirektiivien ja CLPasetuksen keskeisten termien vertailu Vaaraluokitus Vaarasta tiedottaminen Luokittelun seuranta REACH-asetus ja EU:n muu kemikaalilainsäädäntö CLP-asetus on tarkoitettu työntekijöille ja kuluttajille, ja se sisältää kemikaalien toimituksen ja käytön. Se ei sisällä kemikaalien kuljetusta, vaikka fysikaalisten vaarojen testaukseen onkin saatu paljon vaikutteita vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksista. Luokittelu kuljetusta varten on käsitelty puitedirektiivissä (2008/68/EY), jolla toteutetaan vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus (ADR-sopimus), kansainväliset määräykset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista (RIDmääräykset) sekä eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista (ADN-sopimus). On huomattava, että CLP-asetus on laaja-alainen säädös, joka käsittelee aineita ja seoksia yleisesti. Tiettyjen kemikaalien. kuten kasvinsuojelu- tai aromiaineiden, kohdalla CLP-asetuksen nojalla käyttöön otettuja merkintöjä voidaan täydentää asianomaisia tuotteita koskevien säädösten vaatimilla lisäelementeillä. Aineiden luokitus EU on ottanut CLP-asetukseen ne YK:n GHS -järjestelmän vaaraluokat, jotka parhaiten vastaavat DSD-direktiivin vaarakategorioita. Lisätietoja asiasta on myös tämän asiakirjan liitteessä 4, jossa selostetaan modulaarista lähestymistapaa ( building block approach ). Vaaraluokat on edelleen jaettu vaarakategorioihin tai vaaraluokkien jaottelutapauksiin, joissa otetaan huomioon tietyn vaaran erityiset muunnelmat. Vaikka CLP-asetuksen mukainen luokitus kokonaisuutena onkin verrannollinen DSDluokitukseen, vaaraluokkien kokonaismäärä on kasvanut, erityisesti fysikaalisten vaarojen kohdalla (viidestä 16:een), minkä tuloksena fysikaalisia ominaisuuksia on eritelty entistä tarkemmin. Kaikkiaan aineiden luokituskriteerit ovat paikoitellen 24

25 muuttuneet DSD-kriteereistä. Esimerkkejä tästä ovat räjähtävyyden ja välittömän myrkyllisyyden kriteerit. Vaikka CLP-asetukseen on otettu suurin osa YK:n GHS -järjestelmän vaaraluokista, siitä on jätetty pois muutama DSD-direktiivin nykyisen soveltamisalan ulkopuolelle menevä kategoria (ks. tämän asiakirjan liite 4). Jos tavaroita kuitenkin viedään EU:n ulkopuolisille alueille, ne on mahdollisesti otettava huomioon. Lisätietoja asiasta on UNECE GHS -Internet-sivustolla ( Lisäksi eräitä DSD- tai DPD-direktiivin elementtejä ei ole (vielä) mukana YK:n GHS - järjestelmässä; esimerkkinä EU:n lisävaaraluokka Vaarallista otsonikerrokselle (DSD: R59) sekä eräät vaarat, joille DSD-direktiivissä on säädetty lisämerkintä, kuten R1 Räjähtävää kuivana. Nämä elementit on säilytetty lisämerkintöinä, ja ne löytyvät CLP-asetuksen liitteessä I olevasta 5 osasta ja liitteestä II. Jotta olisi selvää, etteivät nämä lisämerkinnät ole peräisin YK:n luokituksesta, niillä on erilaiset tunnukset kuin CLP-asetuksen vaaralausekkeilla. Esimerkiksi DSD-direktiivin lausekkeen R1 tunnus on EUH001 eikä H001. Mainittuja lisämerkintöjä (lausekkeita), jotka liittyvät CLP-asetuksen liitteessä II olevissa 1.1 ja 1.2 jaksossa tarkoitettuihin fysikaalisiin ominaisuuksiin ja terveysvaikutuksiin, käytetään vain, jos aineella tai seoksella jo on yhteen tai useampaan CLP-asetuksen kriteeriin perustuva luokitus. Pakkauksissa, jotka sisältävät aineita tai seoksia, jotka täyttävät EU:n vaaraluokan Vaarallista otsonikerrokselle luokituskriteerit (CLP-asetuksen liitteessä I oleva 5 osa), on aina oltava tästä luokituksesta kertovat lisämerkinnät. CLP-asetuksen vaaraluokat on esitetty taulukossa 5.1. Jokaisessa luokassa on yksi tai useampia vaarakategorioita. Tarkempia tietoja siitä, kuinka nämä vaaraluokat vastaavat nykyisiä DSD-direktiivin mukaisia vaaraluokkia, on moduulin 2 osassa 1.8. Taulukko 5.1: CLP-asetuksen vaaraluokat ja -kategoriat Fysikaaliset vaarat Räjähteet (Epästabiilit räjähteet, vaarallisuusluokat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ja 1,6) D Syttyvät kaasut (kategoriat 1 ja 2) D Syttyvät aerosolit (kategoriat 1 ja 2) D 25

26 Hapettavat kaasut (kategoriat 1 ja 2) D Paineen alaiset kaasut (puristettu kaasu, nesteytetty kaasu, jäähdytetty nesteytetty kaasu ja liuotettu kaasu) Syttyvät nesteet (kategoriat 1, 2 ja 3) D Syttyvät kiinteät aineet (kategoriat 1 ja 2) D Itsereaktiiviset aineet ja seokset (tyyppi A, B, C, D, E, F, ja G) (tyypit A ja B) D Pyroforiset nesteet (kategoria 1) D Pyroforiset kiinteät aineet (kategoria 1) D Itsestään kuumenevat aineet ja seokset (kategoriat 1 ja 2) Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja (kategoriat 1, 2 ja 3) D Hapettavat nesteet (kategoriat 1, 2 ja 3) (kat 1 ja 2) D Hapettavat kiinteät aineet (kategoriat 1, 2 ja 3) (kat 1 ja 2) D Orgaaniset peroksidit (tyyppi A, B, C, D, E, F, ja G) (tyypit A F) D Metalleja syövyttävät aineet ja seokset (kategoria 1) 26

27 Terveydelle aiheutuvat vaarat Välitön myrkyllisyys (kategoriat 1, 2, 3 ja 4) D Ihosyövyttävyys/ihoärsytys (kategoriat 1A, 1B, 1C ja 2) D Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys (kategoriat 1 ja 2) D Hengitysteiden tai ihon herkistyminen (kategoria 1) D Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset (kategoriat 1A, 1B ja 2) D Syöpää aiheuttavat vaikutukset (kategoriat 1A, 1B ja 2) D Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset (kategoriat 1A, 1B ja 2) D sekä lisäkategoriana vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen ((kategoriat 1 ja 2) D sekä kategoria 3, johon kuuluvat ainoastaan narkoottiset vaikutukset ja hengitysteiden ärsytys) Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen (kategoriat 1 ja 2) D Aspiraatiovaara (kategoria 1) D Ympäristövaarat Vaarallisuus vesiympäristölle (välittömän vaaran kategoria 1, kroonisen (pitkäaikaisen) vaaran kategoriat 1, 2, 3 ja 4) D Vaarallisuus otsonikerrokselle D D CLP-asetuksen vaaraluokitukset (kokonaiset vaaraluokat tai valitut kategoriat), jotka vastaavat DSD-/DPS-direktiivien mukaista vaaralliseksi luokittelua. 27

28 Hazardous- ja Dangerous-termien vastaavuudesta KAIKKIA aineita ja seoksia, jotka täyttävät yhden tai useamman CLP-asetuksen mukaisen vaaraluokan kriteerit, pidetään vaarallisena (hazardous). Monissa muissa yhteisön säädöksissä, joissa viitataan aineiden tai seosten luokitteluun, kuten CADdirektiivissä 98/24/EY, viitataan aineisiin tai seoksiin, jotka on luokiteltu vaarallisiksi (dangerous) siten kuin se on määritelty DSD-direktiivissä. Lisätietoja asiasta on tämän ohjeasiakirjan kohdassa 23. Joulukuun 1. päivästä 2010 lähtien REACH-asetuksen termi dangerous käännetään vastaavien CLP-asetuksen luokitusten mukaisesti lukuun ottamatta käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyviä velvoitteita, jotka koskevat vaarallisiksi (hazardous) luokittelun kriteerit täyttäviä aineita. Kesäkuun 1. päivästä 2015 lähtien käyttöturvallisuustiedotteissa lopulta puhutaan myös vaarallisiksi (hazardous) luokitelluista seoksista. Seosten luokitus Kuten DPD-direktiivissäkin, CLP-asetuksessa noudatetaan seoksille samaa luokitusta kuin aineille. Kuten aineidenkin kohdalla, luokituksen määrittelyssä tulisi ensisijaisesti käyttää koko seoksesta käytettävissä olevia tietoja. Jos se ei ole mahdollista, voidaan seoksen luokitteluun käyttää muita menetelmiä, jotka saattavat osittain poiketa DPDdirektiivin mukaisista DPD-direktiivistä poiketen voidaan nyt käyttää ns. päättelysääntöjä tiettyjen terveydelle tai ympäristölle aiheutuvien vaarojen kohdalla käyttämällä hyväksi samankaltaisista testatuista seoksista saatavilla olevia tietoja sekä seoksen yksittäisistä vaarallisista aineosista saatavilla olevia tietoja. Laskennassa ei useinkaan käytetä DPD-direktiivin mukaisia laskukaavoja. Mitä tulee asiantuntijalausuntojen ja todistusnäyttöjen käyttöön, näitä koskevat periaatteet on nyt esitetty säädöstekstissä selkeämmin kuin DSD- ja DPD-direktiiveissä (CLP-asetuksen 9 artiklan 3 ja 4 kohta). Merkinnät CLP-asetuksessa on DSD-direktiivin vaaraa osoittavat lausekkeet ja symbolit korvattu YK:n GHS -järjestelmän lähinnä vastaavilla lausekkeilla, turvalausekkeilla ja merkeillä. Yleisesti ottaen lausekkeet ovat hyvin samankaltaisia, vaikka niissä saatetaankin käyttää hieman erilaisia sanamuotoja. CLP-asetuksella otetaan myös EUlainsäädännössä uutena piirteenä käyttöön kaksi YK:n GHS -järjestelmän huomiosanaa Vaara ja Varoitus ilmaisemaan vaaran vakavuusastetta (ks. tämän ohjeasiakirjan kohta 14). CLP-asetuksessa ei kuitenkaan ole merkintäelementtejä, 28

29 jotka vastaisivat DSD-direktiivin mukaisia merkintöjä aineen käyttöön liittyvästä vaarallisuudesta. Yhdenmukaistetut luokittelut Valmistajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien oman luokittelun lisäksi (jossa näiden on itse tunnistettava vaarat ja luokiteltava aineet ja seokset) CLP-asetuksessa on myös määräykset suoraan sovellettavasta aineiden yhdenmukaistetusta luokittelusta (ks. tämän ohjeasiakirjan kohdat 7, 8 ja 27). Tällaista yhdenmukaistettua luokittelua koskevia ehdotuksia voivat tehdä joko jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tai CLP-asetuksen mukanaan tuomana uutena menettelynä myös valmistajat, maahantuojat tai jatkokäyttäjät itse (ks. tämän ohjeasiakirjan kohta 22). Näiden ehdotusten tulee liittyä aineisiin, jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia (CRM-aineita) tai kuuluvat hengitysteitä herkistävien aineiden kategoriaan 1. Lisäksi jäsenvaltiot, valmistajat, maahantuojat ja jatkokäyttäjät voivat myös tehdä kemikaalivirastolle ehdotuksia yhdenmukaistetusta luokittelusta, joka liittyy muihin aineiden ominaisuuksiin, mikäli ehdotuksia perustellaan osoittamalla tarve yhdenmukaistettuun luokitteluun ja merkitsemiseen koko yhteisön alueella (CLP-asetuksen 37 artiklan 2 kohta). DSD-direktiivin liitteessä I nyt lueteltujen aineiden yhdenmukaistetut luokitukset on muutettu uusiksi CLP-luokituksiksi. Ne on esitetty CLP-asetuksen liitteen VI taulukossa 3.1. DSD-direktiivin kriteerien mukaiset luokitukset on esitetty liitteen VI taulukossa

30 6. DSD- ja DPD-direktiivien ja CLP-asetuksen keskeisten termien vertailu Aloittaminen 1. Johdanto 2. CLP-asetukseen liittyvät roolit ja velvoitteet 3. Valmistautuminen CLP-asetukseen 4. Siirtyminen CLPasetuksen soveltamiseen 5. Erot ja samankaltaisuudet DSD- ja DPDdirektiiveihin nähden 6. DSD- ja DPDdirektiivien ja CLPasetuksen keskeisten termien vertailu Vaaraluokitus Vaarasta tiedottaminen Luokittelun seuranta REACH-asetus ja EU:n muu kemikaalilainsäädäntö Luokituksessa ja merkinnöissä käytettävät termit CLP-asetuksessa käytetään hyvin samankaltaisia termejä kuin DSD- ja DPDdirektiiveissä, mutta ne eivät ole täysin identtisiä. CLP-asetuksen termeistä saa paremman käsityksen tutustumalla taulukkoon 6.1, jossa on esitetty DSD- ja DPDdirektiivien keskeiset termit ja niiden vastineet CLP-asetuksessa (ks. tämän ohjeen liitteessä 2 oleva sanasto). Taulukko 6.1: Keskeiset termit DSD- ja DPD-direktiivien ja CLP-asetuksen vertailu Käytetyt termit DSD/DPD CLP Seos/seokset Termiä ei käytetä DPDdirektiivissä. Tämä termi tarkoittaa samaa kuin Sen määritelmä on DPD-direktiivin termi valmiste. sama kuin termin valmiste Sen määritelmä on seuraava: DPD-direktiivissä (DPD-direktiivin seos tai liuos, joka koostuu 2 artikla) kahdesta tai useammasta aineesta (CLP-asetuksen 2 artiklan 8 kohta). CLP-asetuksen määritelmä termille seos eroaa hieman YK:n GHS -järjestelmän vastaavasta, jota saatetaan hyvinkin käyttää EU:n ulkopuolella Valmiste/et Määritelmä: seokset tai liuokset, Termiä ei käytetä CLPasetuksessa. jotka koostuvat kahdesta tai Sen määritelmä on useammasta aineesta (DPDdirektiivin sama kuin termin seokset CLPasetuksessa 2 artikla) Vaarallinen (Hazardous) Termiä ei käytetä DSD- tai DPDdirektiivissä Aine tai seos, joka täyttää CLPasetuksen liitteessä I esitetyt fysikaalisiin, terveydelle aiheutuviin tai ympäristövaaroihin liittyvät kriteerit, on vaarallinen (hazardous) (CLP-asetuksen 3 artikla) 30

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR07) ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. syyskuuta 2008 Euroopan

Lisätiedot

GHS CLP. Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä

GHS CLP. Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS CLP Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä 2 3 Sisällysluettelo GHS mikä se on...4 CLP mikä se on...4 Muutamia CLP:n mukaisia luokittelun ja merkitsemisen perusteita...5 Vertailutaulukko

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Oliko tässä muutoksen alku?? että MIKÄ???? Lyhenteet sanoiksi REACH Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN

Lisätiedot

Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille

Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille Päärekisteröijien webinaari 9.4.2010 Anja Klauk Neuvontapalvelut Euroopan kemikaalivirasto REACH: soveltamisala 1.12.2010 alkaen REACH-asetuksen käsite "dangerous"

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen. 36 artikla Aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen

Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen. 36 artikla Aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen 2008R1272 FI 01.06.2015 005.001 38 V OSASTO AINEIDEN LUOKITUKSEN JA MERKINTÖJEN YHDENMUKAISTAMINEN JA LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO 1 LUKU Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13738/16 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 21. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD)

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) TOIMINTAOHJEIDEN LYHENNELMÄ Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TT&K) sekä tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus ja kehittäminen (PPORD) Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti niitä hakijoita

Lisätiedot

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4. Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.2009 Juha Pyötsiä17042009 1 REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013 Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Esityksen sisältö 1. Valmisteen luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.2013 COM(2013) 102 final 2013/0062 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia MEMO/08/240 Bryssel 11. huhtikuuta 2008 REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia EU:n uusi kemikaaliasetus REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and

Lisätiedot

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle 1 Sisällysluettelo Keitä REACH ja CLP koskee?... 3 REACH asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelystä...

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13738/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D046374/04 Asia: COMPET 541 ENV 679 CHIMIE 62 MI 660

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Tietojen tunnistaminen ja tutkiminen

Tietojen tunnistaminen ja tutkiminen 2008R1272 FI 01.06.2015 005.001 21 II OSASTO VAARALUOKITUS 1 LUKU Tietojen tunnistaminen ja tutkiminen 5 artikla Aineita koskevien saatavilla olevien tietojen tunnistaminen ja tutkiminen 1. Aineen valmistajan,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Päiväys: 14.05.2013 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 14.05.2013 Edellinen päiväys: - x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 14.05.2013 Edellinen päiväys: - (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, LIITE 3 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX D033542/02 [ ](2014) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I

5786/2/05 REV 2 ADD 1 tih/sj/ell 1 DG C I (OR. CODEC en) 51 EUROOPAN UNIONIN Toimielinten välinen asia: OC 75 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: 2001/0004 Neuvoston (COD) 18 päivänä heinäkuuta 2005 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

: Meldonium impurity E CRS

: Meldonium impurity E CRS Julkaisupäivä: 07/02/2014 Päivitetty: 24/04/2015 Korvaa tiedotteen: 07/02/2014 Versio: 1.1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisia merkintöjä ja pakkaamista koskeva toimintaohje

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisia merkintöjä ja pakkaamista koskeva toimintaohje Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisia merkintöjä ja pakkaamista koskeva toimintaohje Aineiden ja seosten valmistajille, maahantuojille, jatkokäyttäjille ja jakelijoille OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä asiakirja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0010 (NLE) 9425/2/17 REV 2 ADD 1 ENV 523 COMPET 424 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita.

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita. Anna-Liisa Sundquist Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö REACH tärkeä myös PK-sektorille Euroopan Union uusi kemikaaliasetus, REACH, tulee voimaan 1.6.2007. Vaikka konkreettisia toimia

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 740917.1 Kauppanimi Buffer AE (1000 ml) 1 x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

N:o TAULUKKO 6 Syöpää aiheuttavaa kiinteää tai nestemäistä ainetta sisältävän. Seoksen luokitus

N:o TAULUKKO 6 Syöpää aiheuttavaa kiinteää tai nestemäistä ainetta sisältävän. Seoksen luokitus N:o 206 723 Liite Liite 2.2 a) Muutetaan VI kohdan taulukoita seuraavasti: TAULUKKO 6 Syöpää aiheuttavaa kiinteää tai nestemäistä ainetta sisältävän seoksen luokitus aiheuttavat aiheuttavat R40 Seoksen

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet

Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet 6.6.2012, Tieteiden talo Henna Piha Euroopan kemikaalivirasto ECHA Helpdesk Unit Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet Johdanto Velvoitteet Usein

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-072-7 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2008 REACH-asetus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.2016 COM(2016) 89 final 2016/0053 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevän OTIFasiantuntijakomitean 54. kokouksessa

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 76 final 2016/0046 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Labquality-päivät 10.2.2012 Pauliina Auveri VAK turvallisuusneuvonantaja Esityksen sisältö Lähettäjän yleiset velvollisuudet s.3 Näytteiden luokitus s. 4-6 Pakkaaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Peruspalveluministeri Paula Risikko Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kemikaalien luokitus, merkintä ja pakkaaminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 53/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 53/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 53/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kemikaalilain

Lisätiedot

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

: TINIDAZOLE IMPURITY A CRS

: TINIDAZOLE IMPURITY A CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 27/06/2013 Korvaa tiedotteen: 16/12/2009 Versio: 3.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Päiväys:10.02.2015 Edellinen päiväys:26.02.2012. Ecokoivu hajuste/koivutisle

Päiväys:10.02.2015 Edellinen päiväys:26.02.2012. Ecokoivu hajuste/koivutisle x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot