TUOTTEET JA NIIDEN LAATUKRITEERIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTEET JA NIIDEN LAATUKRITEERIT"

Transkriptio

1 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA Kuntatekniikan keskus Mittausosasto LAATUJÄRJESTELMÄ TUOTTEET JA NIIDEN LAATUKRITEERIT Laatukriteeri tarkoittaa: mitkä ovat laatuvaatimukset, laatuehdot tai laatuluokitus. Kiinteistöjen ja rakennusten ominaisuustiedot Kiintopisteverkko Laatukriteerit Yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen edellyttävät tietoja olemassa olevasta kiinteistö- ja rakennuskannasta sekä aikaisemmista suunnitelmista. Tietojen saantia ja ylläpitoa helpottamaan on tehty kunnan perusrekisterijärjestelmä (Facta). Järjestelmä mahdollistaa myös tietopalvelun kunnan kaikille hallintokunnille ja muille tietojen tarvitsijoille. Järjestelmäkokonaisuus sisältää osajärjestelmät, jotka ovat kaavoitus-, kiinteistö-, rakennusvalvonta-, toimitustieto-, kauppahinta-, sekä väestörekisteriosiot. Suurimman osan tiedoista tuottavat kunnan omat viranomaiset omassa toiminnassaan. Virallista kiinteistörekisteriä ylläpidetään KTJ-lain, kiinteistörekisterilain ja asetuksen mukaisesti maanmittauslaitoksen hallinnoimassa tietojärjestelmäympäristössä toimivassa kiinteistötietojärjestelmässä. Asemakaava-alueella kiinteistörekisterin pitäjänä toimii kaupunki. Oikeellisuus ja ajantasaisuus Tuotetut ja hankitut tiedot ylläpidetään säännöllisesti siten, että eri hallintokunnilla ja muilla käyttäjillä on ajantasainen ja oikea tieto käytettävissään. Virallisen kiinteistörekisterin ja kunnan perusrekisterin kiinteistöjen yhteneväisyys, joka verrataan vuosittain. Kiintopisteverkko on kiintopisteiden sijainti- ja ominaisuustietojen sekä niiden keskinäisten suhteiden muodostama kokonaisuus. Vantaan kaupungin kartastotöiden pohjana käytetään ETRS-GK25 tasokoordinaattijärjestelmää ja N2000-korkeusjärjestelmää.

2 Karttakoordinaatiston ja maaston välinen yhteys aikaansaadaan maastoon rakennettavilla taso- ja korkeuskiintopisteillä, joiden koordinaatit mitataan tarkasti. Kiintopisteet jakautuvat mm. käyttötarkoituksensa perusteella eri luokkiin. Kiintopiste Kiintopiste on maastoon tai rakennukseen mahdollisimman liikkumattomaan paikkaan rakennettu yksiselitteisellä keskusmerkillä varustettu merkki, jonka sijainti on mitattu tarkasti joko kaksiulotteisina tasojärjestelmän koordinaatteina tai pisteelle on mitattu pelkästään sen korkeusasema. Pisteelle voidaan mitata myös kaikki kolme koordinaattia. Asemakaavan pohjakartta (Kantakartta) Kiinteistörekisterikartta Tarkka, liikkumaton, hyvin mittaustoimintoja palveleva kiintopiste. Asemakaavan pohjakartta (Kantakartta) on asemakaavan laadintaa varten tehty numeerisessa muodossa oleva ja ajan tasalla pidettävä kuvaus maastossa olevista rakennuksista, rakenteista, liikenneväylistä, korkeussuhteista sekä maa- ja vesialueista nimistöineen. Se laaditaan 1:500 kartoitus- ja sijaintitarkkuusvaatimusten mukaan ja sille määriteltyjä kuvausteknisiä ohjeita noudattaen. ajantasaisuus: kohteet kartoille seuraavasti: rakennukset 2 viikkoa sijaintikatselmuksesta, uusien teiden ajoradat suunnitelmista tallennettuna siihen mennessä, kun tie avataan liikenteelle ja kartoitettuna 1-6 kk kuluessa tien valmistumisesta, asemakaavan laadintaa varten tapahtuva ajantasaistus 1-6 kk tilauksesta, muiden kohteiden ajantasaistus tarpeiden ja resurssien mukaan 1 kk - vuosia valmistumisesta. Kiinteistörekisterikartasta säädetään kiinteistörekisterilaissa ja -asetuksessa. Kiinteistörekisterikartalla tarkoitetaan KTJ-lain, kiinteistörekisterilain ja - asetuksen edellyttämää mittausosaston sähköisessä muodossa ylläpitämää kiinteistörekisterikarttaa. Virallinen kiinteistörekisterikartta on sähköisessä muodossa olevan maanmittauslaitoksen hallinnoimassa tietojärjestelmäympäristössä ylläpidettävä kiinteistötietojärjestelmän (KTJ:n) 1:500 mittakaavan karttaosuus, joka on laadittu valtakunnallisia kuvausteknisiä ohjeita noudattaen ja kartalle asetettujen kartoitus- ja sijaintitarkkuusvaatimusten mukaisesti. Se on jatkuvasti ajan tasalla pidettävä kuvaus voimassa olevasta kiinteistöjaotuksesta rajoineen, kiinteistötunnuksineen ja käyttöoikeusalueineen sekä maastossa

3 olevista rajamerkeistä. Asemakaava-alueella kiinteistötietojärjestelmää ylläpitää kaupunki. Kaupungin tietojärjestelmäympäristössä ylläpidettävää kiinteistörekisterikartan työkappaletta koskee samat vaatimukset ja siinä on sama sisältö kuin KTJ:ssä ylläpidettävässä kiinteistörekisterikartassa. Kartalla esitetään myös tonttijaoissa hyväksytty suunniteltu tonttijaotus ja rajamerkit. Laatukriteeri: Maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu Johtokartta Tontit ja yleiset alueet tallennetaan KTJ:n kiinteistörekisterikartalle rekisteröinnin yhteydessä. KTJ:n kiinteistörekisterikartalle tallennetaan määräalatiedot, kun määräalasta on saatu luovutustiedot kaupanvahvistajalta. Asemakaava-alueella annetaan myös määräalatunnukset. Muutoin tunnukset antaa maanmittaustoimisto. Rajamerkkien uusista kartoituksista johtuvat muutokset ajantasaistetaan KTJ:n kiinteistörekisterikartalle kahden viikon kuluessa kartoitustiedon saapumisesta tallentajalle. Kaupungin tietojärjestelmäympäristössä ylläpidettävään kiinteistörekisterikartan työkappaleeseen tallennetaan yhden työviikon kuluessa: - rekisteröinneistä johtuvat muutokset tonttien ja yleisten alueiden osalta. - maanmittaustoimiston toimitukset, kun tieto on saapunut maanmittaustoimistosta. (toimitusasiakirjat saapuvat maanmittaustoimistosta 1-6 kuukautta rekisteröinnistä ja paluuviestinä päivittäin) - määräalatiedot, kun määräalasta on saatu luovutustiedot kaupanvahvistajalta. - vuokra-alueet, kun tieto on saapunut käräjäoikeudelta tai kunnan viranomaiselta. Kaupungin tietojärjestelmäympäristössä ylläpidettävään kiinteistörekisterikartan työkappaleeseen tallennetaan tonttijaot välittömästi tonttijaon tultua hyväksytyksi. Edelleen samalle kartalle ajantasaistetaan rajamerkkien uusista kartoituksista johtuvat muutokset kahden viikon kuluessa kartoitustiedon saapumisesta tallentajalle. Katujen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja ylläpito on kaupungin tehtävä. Näiden alueiden hallinta edellyttää tietoa maanalaisten johtojen ja niihin liittyvien rakenteiden sijainnista. Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA 895/ ): Johdot ja laitteet katualueella

4 Kunta voi kadunpidon järjestämiseksi sekä katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden tilojen yhteen sovittamiseksi pitää kartastoa tai tiedostoa, johon johtojen, laitteiden ja rakennelmien omistajan tai haltijan tulee toimittaa tarpeelliset tiedot. Kaupungin alueella toimiva laitos saa maanalaisten johtojen sijoitusluvan yleisille alueille, mikäli sen omistamien johtojen sijaintitiedot viedään järjestelmällisesti johtokartalle. Toisaalta tämä toimenpide takaa tietyntasoisen suojan maanalaisille johdoille ja rakenteille. Johtokartta laaditaan 1:500- tai 1:2000 -mittakaavaisten karttojen kartoitus- ja sijaintitarkkuusvaatimusten mukaisesti. Laadinnassa noudatetaan valtakunnallisesti määriteltyjä kuvausteknisiä ohjeita. Johtokartalla kuvattuja kohteita ovat mm. sähkö- ja tietoliikennekaapelit rakenteineen (esim. muuntajat ja jakokaapit), vesijohdot sulkuventtiileineen, viemäriputket kaivoineen, kaukolämpöputket ja kaasuputket. Laatukriteeri: Maastokartoitukset toimitetaan karttojen ylläpitäjille suunnitelmakohtaisesti, suuret kohteet viikoittain. Johtokartta ajantasaistetaan viikon kuluessa kartoituksen valmistumisesta. Jokainen johtokartan viiteteksti (johtotyyppi, kappalemäärä, materiaali, halkaisija, rakennusvuosi, korkeuslukema jne.) on luettavissa 1:500 -mittakaavaisesta tulosteesta. Sijaintiselvitys Maanalaisten johtojen sijaintiselvityksen tarkoituksena on estää johtojen vaurioituminen kaivu- tai muun toimenpiteen yhteydessä. Toimenpiteen suorittajalla on velvoite hankkia tarvittavat tiedot. Valtakunnallisten säännösten mukaan johtoja omistavan laitoksen on tunnettava maanalaisten johtojen sijainti. Vantaalla tämä velvoite on pyritty keskittämään sopimuksin mittausosaston tehtäväksi. Mittausosaston asiakaspalvelupisteestä annetaan keskitetysti toimenpidealueen maanalaisten johtojen sijaintitiedot. Tarvittaessa johtojen sijainti osoitetaan maastonäytöllä. Asiakkaalle palvelu on maksutonta. Laatukriteeri: Laitosten toimittamia sähköisessä muodossa olevia suunnitelmia hyödynnetään sijaintiselvityksissä.

5 Virastokartta Virastokartta on asemakaavan pohjakartasta (kantakartasta) johdettu maastokartta, joka on laadittu 1:4000 kartoitus- ja sijaintitarkkuusvaatimusten mukaan ja sille määriteltyjä kuvausteknisiä ohjeita noudattaen. Karttaa pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja se sisältää kuvauksen maastossa olevista rakennuksista, rakenteista, liikenneväylistä, korkeussuhteista sekä maa- ja vesialueista nimistöineen. Lisäksi kartalla esitetään tonttiosoitteet. Maastotiedoissa tapahtuneet muutokset viedään virastokartalle välittömästi, kun tieto on asemakaavan pohjakartalla. Nimistö- ja osoitetiedot laitetaan viiveettä kartoille uuden tai muuttuneen tietosisällön ollessa käytettävissä. Opaskartta Opaskartta on kaupungin alueella liikkumisessa opastava kartta. Siinä kuvataan havainnollisesti eri tavoin luokitellut liikenneväylät, niiden nimet suomeksi ja ruotsiksi sekä jonkin verran osoitenumeroita. Tiestö on kuvattu todellista tilannetta leveämpänä ja eräissä kohdin sijaintia siirtäen. Opaskartan kuvaustapa ja mittakaava on sovitettu sellaisiksi kuin tarvitaan katseltaessa neliökilometrin kokoista tai suurempaa aluetta. Opaskartalla esitetään eri väripintoina mm. pientaloalueet, kerrostaloalueet, teollisuusalueet, metsät ja pellot. Opaskartta on yleistetty karttatuote, jonka ylläpitomittakaava on 1: Tapahtuneet maasto- ja osoitemuutokset viedään kartoille heti muutostiedon tultua. Rakenteilla olevien teiden osalta ennakoidaan tuleva tilanne. Yleiskartat Yleiskartat ovat yleissilmäilykarttoja, joiden ensisijainen käyttömittakaava on 1: : Kartoilla kuvataan rakennetut alueet ja päätiestö. Nimistö muodostuu pääosin tärkeimmistä kaupunginosanimistä. Ajantasaisuus, tulostettavuus ja kuvaruutukatseltavuus.

6 Aluejaot Aluejakoja ovat erilaiset piirijaotukset, kuten esim.: kaupunginosa-, väestövastuu-, postipiiri- ja lehtijaot. Aluejakojen ylläpitomittakaavat vaihtelevat 1: : Ajantasaisuus, tulostettavuus ja kuvaruutukatseltavuus. Rekisteriote Kaupungin tietojärjestelmäympäristössä ylläpidettävässä kiinteistöjen ja rakennusten ominaisuustietojen tietovarastosta (kuntarekisterin tietokannasta) voidaan tulostaa rekisteriotteita erilaisiin tarpeisiin tai katsella niitä kuvaruudulla tarvittavien asioiden selvittämiseksi. Otteet voivat olla joko pelkkiä kuvaruututuotteita, tai kuntarekisterijärjestelmään tehtyjä valmiita jossakin määrin muunneltavia raportteja sekä tarkasti määriteltyjä kiinteistörekisterin otteita. Lisäksi voidaan SQL:n avulla kuntarekisterin tietokannan eri tauluista suorittaa kaikkia kannassa olevien tietojen poimintoja eri tarpeisiin kuten erilaisia kiinteistöjen- ja rakennusten ominaisuustietoihin perustuvia sekä kiinteistöihin liittyviä kaava-, omistaja- ja osoitetietojen poimintoja ja muokata näitä SASohjelmiston ja Excelin avulla tilaajan haluamaan muotoon. Näin poimittuja ja muokattuja otteita voidaan käyttää myös poikkileikkaustietoina MapInfo:lla ja muilla vastaavilla tuotteilla käytettävinä tiedostoina. Ulkopuolisille otteita luovutettaessa peritään niistä taksan mukainen korvaus. Tietovarastoa pidetään yllä hyväksyttyjen laatukriteerien mukaisesti siten, että varastosta otettavat otteet ovat mahdollisimman oikeita. Otteet on kuitenkin aina muistettava tarkastaa ennen luovutusta tai tietojen käyttöä. Muiden kuntien alueita koskevista otteista vastaa viime kädessä ao. kiinteistörekisterinpitäjä tai käräjäoikeus. Karttaote Karttaote on karttatiedostoista paperille, kuvaruudulle, tiedostoon tai rajapintaan kuvattu kartta. Se voi olla ns. vakiotuloste, jolloin sen tietosisältö, mittakaava, värit ja kuvaustekniikka on ennalta määrätty. Se voi olla ns. erikoistuloste, jolloin em. asiat määritellään käyttötarkoituksen mukaan. Rajapinnassa geometrinen karttakohde voi ilmetä ilman havainnollista kuvaustekniikkaa. Kohteella voi olla myös ominaisuustietoja.

7 Karttaote tuotetaan suoraan tietovarastosta eikä sitä edellä erillistä päivitystä täydennyskartoituksineen. Vakiotulosteen on oltava valmis kahden työpäivän aikana tilauksesta. Teemakartat Teemakartoissa tietty teema (aihe) kuvataan korostetummin kuin kartan muu sisältö. Teemakartta esittää paikkaan sidottuja teemoja, jotka eivät ole maastoa kuvaavia. Teemakartta käytetään havainnollistamaan absoluuttisia, keskimääräisiä ja suhteellisia lukuarvoja, yksittäisilmiöitä, monimutkaisia asiantiloja tai käsitteellisiä abstraktioita niiden levinneisyyden, ominaisuuksien ja vaikutusten mukaan. Teemakartta kuvaa käsiteltyä arviota, joka esitetään valikoituina merkkeinä ja symboleina tai väreinä ja varjostuksina. Teemakartat selittävät tosiasioita, joista ei saada kokonaiskuvaa ilman kartografista esitystä. Kuvattavan teeman havainnollisuus, "teemakartalla välitettävän informaation perillemeno" Ilmakuvat Ilmakuvat ovat kartan laadintaa ja täydentämistä varten tai suunnittelua ja ympäristön tilan seurantaa varten ilma-aluksesta otettuja kuvia maastosta. Ilmakuvan on tarkkuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sovelluttava käyttötarkoitukseensa.

8 Korkeusmalli Korkeusmallin lähtöaineistona ovat laserkeilauspisteistön maanpintaluokkaan luokitellut pisteet. Tarvittaessa mallia voidaan täydentää kantakartan korkeustiedoilla sekä maasto- ja stereomittauksilla. Lopullinen korkeusmallitiedosto muodostetaan tapauskohtaisesti asiakkaalle sopivaan formaattiin. Taata käyttäjälleen muodostustavasta riippuen mahdollisimman tarkka ja ajantasainen korkeustieto. Tonttijakotontti Tonttijako on asemakaavan pohjalta laadittava suunnitelma siitä, kuinka kortteli tai korttelin osa jaetaan tonteiksi. Tonttijakotontti on yksi mainitun suunnitelman tontti. Kiinteistönmuodostusprosessin kannalta oikea-aikainen valmistuminen. Asiakkaalle pystytään kertomaan jo hakuvaiheessa, milloin tonttijako ja lohkominen on tehty. Virheettömyys. Tonttijaon laadinnan kestoajan mediaani hakemuspäivästä hyväksymispäivään. Rekisteritontti Rekisteritontti on asemakaavan ja tonttijaon mukaisesti tai tonttijaosta poiketen lohkottu rakentamis- ja kiinnityskelpoinen kiinteistö, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Oikea-aikainen valmistuminen. Lohkomisen kestoajan mediaani hakemuspäivästä rekisteröintipäivään. Rekisteröity yleinen alue Rekisteröity yleinen alue on kunnan omistama kiinteistö, joka on merkitty yleisenä alueena kiinteistörekisteriin ja joka on muodostettu asemakaavassa katualueeksi, toriksi ja katuaukioksi, virkistysalueeksi, liikennealueeksi, vaaraalueeksi, erityisalueeksi tai vesialueeksi määrätystä alueesta tai osasta tällaista aluetta.

9 Oikea-aikainen valmistuminen. Vaikutus kiinteistörekisterijärjestelmän selkeyteen. Kiinteistörasite Kiinteistön maapohjaan kohdistuva oikeus, joka perustetaan, poistetaan tai siirretään kiinteistönmuodostamislain mukaisessa toimituksessa. Oikea-aikainen valmistuminen. Toimituksen kestoaika. Rakentamisen sijaintitietopalvelu Rakentamisen sijaintitietopalvelu käsittää kaksi erillistä toimenpidettä: - maastoon merkintä, jossa rakennusluvassa määrätty rakennuksen paikka ja sen korkeusaseman merkitään maastoon hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti. - sijaintikatselmus, joka suoritetaan rakennuksen perustustyön tai sitä vastaavan rakennusvaiheen valmistuttua. Rakentamista ei saa jatkaa ennen kuin katselmuksessa on todettu rakennuksen paikka ja sen korkeusasema. Aika. Tietojärjestelmänäkökulma. Merkintä suoritetaan sovittuna ajankohtana. Toimitusaika on yksi viikko. Kartta- ja paikkatietopalvelu internet / intranet Selaimella internetissä ja kaupungin sisäisessä tietoverkossa käytettävä palvelu, jonka avulla löytää julkisen palvelun, osoitteen tai kiinteistön sijainnin kartoilla, kaavoilla ja ilmakuvilla. Kiinteistön tietoina palvelusta löytää karttasijainnin lisäksi ominaisuus- ja omistustiedot, rakennuksen tiedot, kiinteistön kaavoitustiedot ja kaavamääräykset sekä kiinteistön hallintayksiköt. Palvelun helppokäyttöisyys ja käytön määrä sekä tietojen oikeellisuus, täydellisyys ja ajantasaisuus.

10 Liikenneväylien keskilinja-aineisto Liikenneväylien keskilinja-aineistot, joita ensisijaisesti käytetään matkojen mittaamiseen väylien keskilinjoja pitkin. Ajantasaisuus ja oikeat ominaisuudet kohteilla. Jatkuvasti ajantasalla pidettävät liikenneväylien keskilinja-aineistot ajantasaistetaan ja korjataan välittömästi uuden ja/tai muuttuneen tietosisällön ollessa käytettävissä.

Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessi ja sen kehittämissuunnitelma

Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessi ja sen kehittämissuunnitelma Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessi ja sen kehittämissuunnitelma Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, Maaliskuu 2015 Maanmittausinsinööri

Lisätiedot

Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa

Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa Yleisten kartastotöiden strategia 2001-2010 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Kuvat: Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA 2000 Suunnittelukeskus Oy Turku SUUNNITTELUKESKUS OY Säkylän kunta 1(19) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Nykytila... 4 2.1 Laitekanta... 4 2.2 Ohjelmisto... 4 2.3 Paikkatietoaineistot...

Lisätiedot

SeutuCD'14. Ohjeet ja kuvaukset

SeutuCD'14. Ohjeet ja kuvaukset SeutuCD'14 Ohjeet ja kuvaukset Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 1 (2) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 TIIVISTELMÄ...3 0 ALKUSANAT...5 1 JOHDANTO...6

Lisätiedot

YLEISEN ALUEEN LOHKOMINEN Esimerkkinä Suonenjoen kaupunki

YLEISEN ALUEEN LOHKOMINEN Esimerkkinä Suonenjoen kaupunki Kai Takkunen YLEISEN ALUEEN LOHKOMINEN Esimerkkinä Suonenjoen kaupunki Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.4.2008 Tekijä(t) Kai Takkunen

Lisätiedot

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 07479 07 31.8.2007 Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla Kirjoittajat Olli Kuusisto Luottamuksellisuus Julkinen Raportin nimi Jakelu ja tilaustietojen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto 31.1.2003 MML/1/012/2003 KAAVOITUSMITTAUSOHJEET Maanmittauslaitos on tänään antanut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 206 :n 3 momentissa tarkoitetut,

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Örninkatu 15 24100 Salo, Finland Y-tunnus: 2133874-8 www.dimenteq.fi ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Versio:

Lisätiedot

HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015

HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015 HINNASTO v. 2015 Voimassa 1.1. - 31.12.2015 2 Kaupungingeodeetin päätös xx / xx.xx.2014 sivu arvonlisäveromenettely... 4 henkilöveloitus... 4 viranomaistehtävien toimenpidetaksat... 5 asiakirjapalvelut...

Lisätiedot

Maastotietojen hankinta

Maastotietojen hankinta Tiesuunnittelun laatujärjestelmä Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet TILAAJAN MENETTELY KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

TEKIJÄ Työryhmä. KANSIKUVA Markku Axelsson. 2. korj. painos ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Työryhmä. KANSIKUVA Markku Axelsson. 2. korj. painos ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Kunnan osoitejärjestelmä Ohjeet ja suositus ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3 Helsinki 2006 TEKIJÄ Työryhmä KANSIKUVA Markku Axelsson 2. korj. painos ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 ESIPUHE Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen on yksi liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hankkeen projekteista.

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 18 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Mittausohje Mittausohje Liikenneviraston ohjeita 18/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmen maastomalliote Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

Ehdotus 1 YLEISTÄ. 1 Soveltamisala. 2 RAKENNUSVALVONTAVIRAN- OMAINEN Turun kaupungin rakennusvalvontaviranomainen

Ehdotus 1 YLEISTÄ. 1 Soveltamisala. 2 RAKENNUSVALVONTAVIRAN- OMAINEN Turun kaupungin rakennusvalvontaviranomainen Voimassa oleva 1. LUKU SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja - asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Kuntayhtymähallituksen hyväksymä xx.xx.xxxx Versio 1 2 1 Yleistä... 3 2 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävät, tavoitteet ja organisointi... 3 2.1 Arkistotoimen organisointi...

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 8.6.2004 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Suosituksen tarkoitus

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008

Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston 22.10.2001 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 18.6.2007 hyväksymä muutos NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

Tehokas kuntatason paikkatietojen hyväksikäyttö on kunnan tietohallinnon väline parempaan ympäristöön

Tehokas kuntatason paikkatietojen hyväksikäyttö on kunnan tietohallinnon väline parempaan ympäristöön Tehokas kuntatason paikkatietojen hyväksikäyttö on kunnan tietohallinnon väline parempaan ympäristöön Pohjoismainen selvitys paikkatietojärjestelmistä kunnissa vuonna 2004 Kuntien paikkatietopalvelu hanke

Lisätiedot