Naantalin kotihoidon potilasturvallisuussuunnitelma. syksy 2013 Naantalin kotihoito Hannele Saarinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kotihoidon potilasturvallisuussuunnitelma. syksy 2013 Naantalin kotihoito Hannele Saarinen"

Transkriptio

1 Naantalin kotihoidon potilasturvallisuussuunnitelma syksy 2013 Naantalin kotihoito Hannele Saarinen

2 1 Sisällys 1 Kotihoidon osastonhoitajan vastuut ja tehtävät Työntekijöiden vastuut ja tehtävät Raportointi- ja ilmoitusjärjestelmät Lääkehoidon turvallisuus Työympäristö ja tekniset resurssit Laiteturvallisuus Riskien hallinta /työympäristö Perehdytys Tiedotus Sosiaali- ja terveysviraston valmiussuunnitelma Osaamisen kehittäminen Koulutustyöryhmä Sairaanhoitajatyöryhmä Kehityskeskustelut Hoitoketjujen kuvaus... 7

3 2 1 Kotihoidon osastonhoitajan vastuut ja tehtävät Osastonhoitaja vastaa potilasturvallisuutta edistävien menettelytapojen käytöstä päivittäisessä hoitotyössä. Hän toimii vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käsittelijänä yhdessä osastonsa vastaavan lääkärin kanssa. Osastonhoitaja vastaa hoitohenkilöstöresurssien käytön suunnittelusta ja asianmukaisesta kohdentamisesta kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla niin, että potilasturvallisuus kyetään kaikissa tilanteissa varmistamaan. Osastonhoitaja tukee avoimen, syyllistämättömän ilmapiirin kehittymistä ja kannustaa henkilöstöä ottamaan puheeksi potilasturvallisuuteen liittyviä asioita ja ongelmia. 2 Työntekijöiden vastuut ja tehtävät Työntekijän tulee täyttää työtehtävälle asetetut kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset sekä hänellä tulee olla edellytykset tehtävän hoitamiseen. Jokaiselta työntekijältä tarkistetaan töihin tullessa henkilöllisyystodistus ja opintotodistukset (kopiot henkilöstöhallinnossa tai osastonhoitajalla). 3 Raportointi- ja ilmoitusjärjestelmät Hoito- ja vanhuspalveluissa sekä terveyspalveluissa seurataan asiakkaalle tapahtuvia läheltä piti tilanteita sekä jo tapahtuneita virheitä HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmän avulla. Raportointijärjestelmän yhteenvedot käsitellään vuosittain henkilöstöpalaverissa. Tapausten perusteella kehitetään hoitoa turvallisemmaksi. Kotihoidossa on käytössä Pegasos potilastietojärjestelmä. Kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä hoitosuunnitelmat päivitetään tilanteen muuttuessa potilastietojärjestelmään. Potilastietojärjestelmään on talletettu muun muassa asiakkaan yhteystiedot, sairaskertomukset ja hoitotyön toteutuksen dokumentit. Lisäksi kotihoidon toimistolla on toistaiseksi käytössä tiimikohtainen viestivihko, johon kirjataan erityisen huomion arvoisia asioita. Vuoron vaihtuessa työntekijä tarkistaa päivään liittyvät erityishuomiot toimiston viestivihosta. Kotihoidon asiakkailla on kodissaan oma viestivihko, johon hoitajat kirjaavat viestejä omaisille asiakkaan hoidossa ja voinnissa tapahtuneista muutoksista.

4 3 4 Lääkehoidon turvallisuus Lääkehoidon luvat arvioidaan henkilön koulutuksen, kokemuksen, osaamisen ja onnistuneiden näyttöjen (kokeen) perusteella. Näytön vastaanottaa tiimin sairaanhoitaja. Näyttö tulee antaa virheettömäsi sairaanhoitajalle kolme kertaa. Ammattitutkinto ei sinällään anna oikeutta toteuttaa lääkehoitoa kotihoidossa. Kotihoidon henkilökunnan lääkehoidon vastuualueet ja oikeudet on kuvattu lääkehoitosuunnitelmassa. Lääkehoitosuunnitelmaan tutustuminen on osa uuden työntekijän perehdytystä. Lääkehoitosuunnitelma on talletettu kotihoidon yhteisiin tiedostoihin ja on luettavissa myös ilmoitustaululta. LOVe-verkkokoulutusmateriaali on tarkoitettu lääkehoitoa toteuttaville sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstölle. LOVe -lääkehoidon koulutusohjelman suorittavat kotihoidon lähi- ja perushoitajat, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat. Lääkehoidosta vastaavat pääsääntöisesti sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat tai erillisen perehdytyksen saaneet lähihoitajat. Kotihoidon asiakkaan lääkelista on talletettu Pegasos potilastietojärjestelmään. Asiakkaan lääkehoidosta vastaa kotihoidon lääkäri jos lääkehoito sisältyy asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kotihoidon asiakkaiden lääkehoitoa toteutetaan kotihoidon toimistolla ja asiakkaan kotona. Kotihoidon toimistotiloissa säilytettävät lääkkeet pidetään suljetuissa lukollisissa kaapeissa. Asiakkaat ja omaiset ovat hankkineet koteihinsa lukollisia lääkekaappeja lääkehoidon riskien vähentämiseksi. Kaikilla asiakkailla lääkekaappeja ei kuitenkaan ole. Potilastietojärjestelmän lääkelista tulostetaan aina asiakkaan lääkedosetin pohjaan. Lääkedosetteihin merkitään selkeästi asiakkaan nimi ja sosiaaliturvatunnus. Kotihoidon asiakkaat saavat tietoa omasta lääkityksestään omalääkäriltä vastaanottokäynnillä, sairaan- / terveydenhoitajalta tai lähihoitajalta kotikäynnin aikana. Vaikka asiakas ei itse enää osallistuisikaan omaan lääkehuoltoonsa, on hänellä oikeus tietää lääkemuutoksista, uusista lääkkeistä ja rinnakkaislääkkeistä. Asiakkaalle voidaan tarvittaessa antaa kirjalliset ohjeet koskien uusia lääkkeitä.

5 4 5 Työympäristö ja tekniset resurssit 5.1 Laiteturvallisuus Asiakkaan terveydentilan seurannassa käytetään verenpaine-, inratio- ja verensokerimittareita sekä alkometriä. Jokaisen laitteen käyttäjän vastuulla on huolehtia laitteen huollosta määräajoin laitetoimittajan ja laitteen ohjeiden mukaan. Kalibroinnit suorittaa laitteen käyttäjä itsenäisesti. Verensokerimittareiden kalibroinnit toteutetaan keskitetysti terveyskeskuksen laboratoriossa säännöllisin väliajoin. Tulokset toimitetaan TYKSLAB:lle. Kotihoidon käytössä on antikoagulanttihoidon vieriseurantaan tarkoitettuja Inratiomittareita. Laitteiden käyttö edellyttää erityistä koulutusta ja näytteenottotekniikan näyttöä. Pikamittauksia saavat tehdä itsenäisesti ainoastaan perehdytyksen saaneet ja käyttökokeen suorittaneet hoitajat. Inratiomittareiden tulosten laadunvalvontaa suorittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin TYKSLAB. Jokaisen mittarin kuukausittaiset tuloslistat toimitetaan TYKSLAB yksikön vierianalyytiikan selvityshenkilölle, joka analysoi tulokset ja toimittaa näistä selvitysraportin kotihoidon tiiminvetäjille/sairaanhoitajille. Naantalin terveyskeskuksen laboratoriohoitaja Ryyppö Miia vastaa inratiomittauksiin/mittareihin liittyvästä koulutuksesta ja näyttöjen vastaanotosta Naantalin kotihoidon henkilökunnalle. Muita hoitotyössä käytettäviä laitteita ovat painepuristushoitolaite Ventipress ja asiakassiirroissa käytettävät nostolaitteet. Painepuristushoitolaitetta käyttävä henkilökunta on saanut perehdytyksen aiheeseen laite-esittelijältä. Nosto- ja siirtolaitteiden käyttöön liittyvää koulutusta antaa Naantalin kaupungin kuntoutuksesta fysioterapeutti Marianne Aalto ja toimintaterapeutti Mona Vaihi. 6 Riskien hallinta /työympäristö Työterveyshuolto selvittää aika ajoin työympäristön vaara- ja riskitekijät kokonaisvaltaisesti. Kotihoidon työympäristön vaarat ja riskit on kartoitettu keväällä 2013 ja tulosten yhteenveto ja parannusehdotukset on esitetty henkilökunnalle syksyllä Turvallisen hoidon järjestämisen takaamiseksi, asiakkaan tulee hyväksyä arvioidut apuvälineet ja kodin muutosvaatimukset. Kotihoidon fysioterapeutti käy tarvittaessa arvioimassa asiakkaan esteettömän

6 5 liikkumisen kotona sekä arvioimassa mitä apuvälineitä asiakas tarvitsee, jotta eläminen kotona olisi mahdollisimman turvallista. Turvapuhelinpalvelun avulla asiakkaan on mahdollista saada apua äkillisissä tilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina. Turvapuhelinten toiminnasta vastaa Naantalissa Mainio Vire Oy. Kaikki turvapuhelinasiakkaat saavat käyttöönsä uuden STT Care Reflex -turvapuhelimen, joka toimitetaan Mainio Vire Oy:ltä. Laitteet ovat uusia, korkealuokkaisia turvapuhelimia, jotka täyttävät nykypäivän laatuvaatimukset. Puhelimiin on mahdollisuus hankkia lisälaitteita maksusta. Hälytykset ohjautuvat ympäri vuorokauden Mainio Vire Oy:n hälytyskeskukseen, jossa puheluihin vastaavat hoitoalan ammattilaiset. Turvapuhelinhälytysten auttajatahona toimii Suomen Kotisairaanhoito Oy, joka on Mainio Vire Oy:n yhteistyökumppani alueella. Poikkeuksena on Rymättylän kotihoidon alue, jossa turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoidon henkilökunta. Yöaikaan Katavakodin henkilökunta vastaa hälytyksien vastaanotosta ja auttajatoiminnasta yhdessä paikallisen taksiyrittäjän kanssa. Lisäksi poikkeuksena on kello välinen aika, jolloin turvapuhelinhälytykset ohjautuvat Rymättylän kotihoidon alueella ainoastaan kotihoidon hälytysvalmiudessa olevalle hoitajalle. Hoitajan on viipymättä vastattava turvapuhelinhälytykseen. Hälytyskäynnistä maksetaan työntekijälle korvaus. Asiakas voi myös valita auttajatahoksi esimerkiksi omaisensa. Mainio Vire Oy vastaa turvapuhelinten laitehuollosta ja ympärivuorokautisesta valvonnasta. 6.1 Perehdytys Kotihoidossa luodaan syksyn 2013 aikana perehdytyskansiota. Tavoitteena on luoda yhtenäinen ja ajantasainen perehdytysmateriaali uusien työntekijöiden käyttöön, riittävän perehdytyksen takaamiseksi ja helpottamiseksi. Kansion sisältönä on uuden työntekijän kanssa läpikäytävä lista, johon sisältyy muun muassa tiloihin- ja toimintoihin tutustuminen, teknisten laitteiden perehdytys, työterveyshuollon toiminta, lääkehoito, työn kehittäminen sekä työsuhteeseen liittyvät yleiset asiat.

7 6 6.2 Tiedotus Organisaation yhteisistä asioista tiedotetaan sähköpostitse, Pegasos-postilla, ilmoitustauluilla sekä Intranetissä. Kotihoidossa pidetään lisäksi viikoittain palavereja tiimien kesken, kerran kuukaudessa tiiminvetäjien palavereja sekä säännöllisesti henkilökunnan tiedotustilaisuuksia. Naantalin kaupungin yhteinen henkilöstöpalaveri pidetään kerran kuukaudessa perusturvajohtaja Iiro Pöyhösen toimesta kaupungintalolla. Palaverissa käsitellään kaupungin ajankohtaisia asioita. 6.3 Sosiaali- ja terveysviraston valmiussuunnitelma Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt Naantalin sosiaali- ja terveysviraston valmiussuunnitelman. Valmiussuunnitelma on osa kunnan pelastuspalvelun suunnitelmaa. Tähän kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi palo-, poliisi- ja sosiaalitoimen toimialasuunnitelmat suuronnettomuuksia ja poikkeusoloja varten sekä varautuminen tartuntatautiepidemioihin. Valmiussuunnitelma on nähtävillä toimistokäytävän ilmoitustaululla. 7 Osaamisen kehittäminen 7.1 Koulutustyöryhmä Hoito- ja vanhuspalveluissa toimii yhteinen koulutustyöryhmä, joka kartoittaa yksiköiden koulutustarpeet. Jokaisesta yksiköstä on edustaja työryhmässä. Työryhmä järjestää koulutusta koulutustyöryhmän suunnitelman mukaisesti. Muut kuin koulutustyöryhmän toteuttamat koulutukset ovat harkinnanvaraisia ja niihin tulee pyytää osastonhoitajan hyväksyntä. VSSHP:n järjestämät ilmaiskoulutukset ovat kaikkien työntekijöiden käytettävissä. Kaupungin omat asiantuntijat kuten diabeteshoitaja antaa henkilökohtaista ohjausta tarvittaessa aiheeseen liittyen.

8 7 7.2 Sairaanhoitajatyöryhmä Hoito- ja vanhuspalveluissa toimii sairaanhoitajatyöryhmä, jossa edustamassa toimii yksikön sairaanhoitaja sairaanhoitaja. Kotihoidon edustajana toimii Pia Kyrölä. Sairaanhoitajatyöryhmä kokoontuu määräajoin keskustelemaan yhdessä ajankohtaisista hoito- ja vanhuspalveluissa tapahtuvista asioista ja hoitotyön kehittämisestä. Palavereista laaditaan muistio. 7.3 Kehityskeskustelut Jokainen työntekijä osallistuu vuosittain henkilökohtaiseen tai ryhmäkohtaiseen kehityskeskusteluun. Tiiminvetäjä toteuttaa ryhmäkehityskeskustelut. Jokaisella työntekijällä on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen kehityskeskusteluun esimiehensä kanssa. Sairaanhoitajille järjestetään kehityskeskustelut yksilökeskusteluina tai ryhmäkeskusteluna esimiehen kanssa. 8 Hoitoketjujen kuvaus Asiakkaan tai omaisen yhteydenotto aloittaa kotihoidon asiakkuuden prosessin Kotihoidon asiakkaaksi voidaan ottaa ikäihminen, jonka toimintakyky on alentunut ja estää itsenäisen selviytymisen päivittäisissä toiminnoissa. Kotihoidon sairaanhoitaja ja hoitaja tekevät arvion asiakkaan fyysisestä ja psyykkisestä toimintakyvystä sekä sosiaalisesta verkostosta yhteistyössä asiakkaan ja/tai hänen edustajansa kanssa. Käynnillä arvioidaan asiakkaan koti- ja elinympäristö terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn näkökulmasta (Kuva 1). Naantalin kotihoito tekee yhteistyötä vuodeosaston, palveluasumisen- ja ympärivuorokautisten yksikköjen kanssa. Asiakas kotiutuu hoitopaikasta hoitoneuvottelun/yhteydenoton jälkeen aikaisintaan seuraavana arkipäivänä. Näin pystytään turvaamaan hoitoketjujen saumattomuus ja asiakkaan turvallinen hoito kotiympäristössä. Hoito- ja vanhuspalveluiden SAS-työryhmä noudattaa jatkohoitopaikkojen myöntämisessä lautakunnan 2013 hyväksymiä hoitoon ohjaamisen kriteerejä. Hoidon tarpeen muuttuessa kotihoidon asiakas siirtyy hoitotarpeen mukaiseen hoitopaikkaan. yhteisistä tiedostoista ja ilmoitustaululta. Hoitoon ohjautumisen kriteerit ovat luettavissa kotihoidon

9 Kuva 1: Ikääntyneen palvelutarpeen arviointi 8

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä 3 1.2 Suunnitelman

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu 12.11.2014 Päivitetty 18.8.2015 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Perusturvalautakunta 27.5.2015 34 PP HAILUODON KUNTA Terveyskeskus 30.4.2015 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Terveydenhuolto Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Potilasturvallisuuden tavoitteet...

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Jyväskylän kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Laatija: potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 19.8.2013 POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA Hyväksyjä: AP Versio:11 LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA Sosiaalitoimisto, Kirkkotie 17, Luvia Kotihoito, Kuivalahdentie 3, Luvia Käenpesän palvelukeskus, Käenpesäntie 133, Luvia Luvia

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Lisätiedot

KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA

KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA KÖYLIÖN KUNTA KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan nimi: Köyliön kunta. Y-tunnus: 013 4416 3 Toimintayksikkö: Köyliön kotihoito, Kuokkamaantie

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti Asumispalvelut Hopeapuro 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2

INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2 INARIN KUNNAN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta 27.1.2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 2. Inarin kunnan potilasturvallisuuspolitiikka... 3 3. Potilasturvallisuusjärjestelmä

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Turvallinen lääkehoito 2 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32) Johdanto Lähi- ja perushoitajien

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA. Yhtymähallitus 1.3. 2013. Päivitetty PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 1.3. 2013 Päivitetty 2 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 4 2. Hyvinvointi- ja Terveyspalveluiden Potilas- ja asiakasturvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ Palvelutuotantolautakunta 16.5.2012 67 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Piisilta 1, 91100 Ii Puh

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Yhttmk Kyhallitus 21.1.2014 23.1.2014 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka 4 1.1. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

PTL 29.8.2013 100 Liite 2 Dno 810/05.05.00/2013

PTL 29.8.2013 100 Liite 2 Dno 810/05.05.00/2013 Kirkkonummen kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 2013 Sisällysluettelo 1. Kirkkonummen kotihoito 2 1.1. Lakisääteinen palvelutarpeen arviointi 4 2. Palvelun piiriin ottaminen 4 3. Kotiuttamisprosessi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Mäntyharjun Kunta Kotihoito SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö määräytyvät toimialan ja toiminnan mukaan siten, että eri aloilla toimivat yritykset soveltavat

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja pavelujentuottaja Nimi:Tehostettu palveluasuminen/ryhmäkoti Suvanto Palveluntuottajan Y-tunnus: Y-0132322-3

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE Sisällysluettelo 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT... 3 1.1 Lääkehoidon vaativuustaso... 3 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014 SISÄLLYS 1 TOIMINNAN ARVOT JA VISIO... 3 2 SEINÄJOEN KAUPUNGIN KOTIHOITO... 3 3 KOTIHOIDON KRITEERIT... 5 4 KOTIHOIDON PALVELUJEN

Lisätiedot