Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle / /2014 KOPLK Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman. Talousarvio käsittää kunkin toimielimen sitovat tavoitteet, seurattavat suoritteet ja tunnusluvut sekä määrärahaksi vahvistetun toimielin-/palvelukeskuskohtaisen toimintakatteen, joka muodostuu arvioitujen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksesta. Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan toiminnasta vastaavan toimielimen on tammikuun 10. päivään mennessä hyväksyttävä määrärahojen tarkistetut käyttösuunnitelmat ja tavoitteet tulosalueille ja tulosyksiköille sekä määriteltävä tarvittaessa ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Samassa yhteydessä toimielimen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tulosyksiköille ja viranhaltijoille. Valtuuston hyväksymä opetuslautakunnan talousarvio: Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Opetuslautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman tulosaluetasolla: HALLINTOPALVELUT Tulot Menot Netto Rausjärven leirikeskuksen tulot on siirretty hallintopalveluihin nuorisopalveluista. VARHAISKASVATUS Tulot Menot Netto YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS

2 Tulot Menot Netto KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TUKIPALVELUT Tulot Menot Netto NUORISOPALVELUT Tulot Menot Netto TALOUSARVION TOTEUTTAMISOHJEITA: HALLINTO Hallinto sisältää yleissivistävän opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon henkilökunnan palkat ja toimistosta johtuvat menot sekä luottamushenkilöpalkkiot. Menokohdassa on varauduttu 11 kokoukseen sekä kolmeen seminaaripäivään. Lisäksi suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle jaostolle on varattu kokouspalkkiot kuuteen kokoukseen. Hallintopalvelut vastaa Rausjärven leirikeskuksen hallinnoinnista, joten määrärahat on siirretty nuorisopalveluista hallintopalveluihin. HENKILÖSTÖN KOULUTUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa koulutusmäärärahoja on jaettu yksiköille henkilökunnan suhteessa, 130,00 e/työntekijä. Yhteisiin koulutuksiin on euron määrärahavaraus. Yleissivistävä opetus Yleissivistävän opetuksen koulutusmäärärahat on jaettu kouluille henkilökunnan suhteessa, 165,00 /opettaja,90,00 /kouluavustajat ja 155,00 /muu henkilökunta (hoitajat, toimistosihteerit, vahtimestarit, kalustonhoitajat). Yhteisiin koulutuksiin on euron määrärahavaraus. Opettajien koulutuksen korvausperusteet: Yleissivistävää opetusta kokonaisuudessaan hyödyntävissä ja

3 merkityksellisissä koulutustilaisuuksissa noudatetaan täyden korvauksen periaatetta ilman päivärahaa. Matkat korvataan edullisimman vaihtoehdon mukaan. Ateriakorvaus maksetaan, mikäli ruokailu ei sisälly osallistumismaksuun. Koulutukseen, joka lisää ja säilyttää opettajan ammattitaitoa sekä tukee opetussuunnitelmatyötä, koulutuskorvaus maksetaan osanottomaksusta kuitteja vastaan määrärahojen rajoissa rehtorin/opetuspäällikön päätöksen mukaan. Koulutushakemukset tehdään Lohkoon viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuutta. Hakemuksiin tulee liittää aina koulutusohjelma. Koulutyön ulkopuolella järjestettävään koulutukseen osallistuessaan opettajan tulee toimittaa koulutushakemus hyvissä ajoin, kesäkurssien osalta mennessä. Sisäinen koulutus Koulukohtaiset koulutus- ja VESO-suunnitelmat toimitetaan opetuspäällikölle lukuvuoden lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. HANKINNAT Koulukohtaiset oppikirja-, koulutarvike- ja työainemäärärahat on jaettu oppilaiden suhteessa. Oppikirjojen osalta on otettu huomioon ruotsinkielisten ja erityisoppilaiden korotustarve. Varhaiskasvatuksen osalta tietyt määrärahat palveluiden ostoihin ja materiaaleihin on jaettu päivähoidossa olevien lasten suhteessa. Koulut ja päiväkodit tilaavat tarvittavat materiaalit suoraan toimittajilta sopimuksissa mainittuihin määräaikoihin mennessä. Toimistotarvikkeet hankitaan Lyreco Oy:ltä, koulu- ja askartelutarvikkeet Staples Oy:ltä. Oppikirjojen toimittaja on Kirjavälitys Oy. Koulut tilaavat ilmoitettavaan määräaikaan mennessä oppikirjat suoraan oppikirjojen toimittajalta ja lähettävät yhteenvedon tilauksista sivistyskeskukseen. Varhaiskasvatuspalveluiden esiopetusmateriaali hankitaan keskitetysti. Hankinnat valmistellaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Rakennushankkeisiin liittyvän irtaimiston hankintapaikoista päättää kasvatus- ja opetuslautakunta tai sivistystoimi toimivaltuuksien mukaan. Tilaukset lähetetään keskitetysti sivistystoimesta. Toimisto- ja oppilaskalusteiden osalta Lohjan kaupunki on mukana Kuntahankintojen kilpailuttamassa puitesopimuksessa, jonka mukaisesti nämä kalusteet tilataan Isku Oy:ltä. Monitoimilaitteet/kopiokoneet hankitaan Konica Minolta Oy:ltä. Sanoma- ja aikakauslehdet tilataan seuraavaksi vuodeksi keskitetysti kaupungin tilauksen yhteydessä tai koulut Aikakausilehtiliiton kautta. Muilta osin hankinnoissa tulee ensisijaisesti käyttää kaupungin omaa hankintapaikkaa, johon kukin hallintokunta rekisteröi määräajaksi tai toistaiseksi kilpailuttamansa hankinnat. Kunkin tulosyksikön esimiehenä toimiva viranhaltija päättää omalla toimialueellaan enintään euron hankkeesta ja hankinnasta.

4 Matkapuhelimien hankinnassa noudatetaan koko kaupunkia koskevaa ohjetta, jonka mukaan tulosalueen esimies päättää puhelimen hankinnasta, kalleinta mallia lukuun ottamatta, josta päättää sivistysjohtaja. Sivistysjohtaja päättää myös uusien liittymien avaamisesta. Tulosalueen päällikkö tekee esityksen ja toimittaa sen hallintopäällikölle. Puhelimen rikkouduttua se korvataan saman hintaluokan puhelimella. Puhelimet hankitaan tietohallinnon kautta, joka kilpailuttaa laitteet. Hankinnoissa tulee noudattaa kaupunginhallituksen hyväksymiä Lohjan kaupungin hankintaohjeita. Hankintaohje löytyy Lohjan kaupungin intranetista, kohdasta "Hankintapaikka"/Hankintaohjeita. RESURSSIT Varhaiskasvatus Päivähoidon henkilöstömäärä on n Hoitopaikkoja on yhteensä n (ml. ostopalvelut ja kotihoidon tuki). Yleissivistävä opetus Oppilasmäärän arvioidaan olevan noin oppilasta. Opiskelijamääräksi arvioidaan suomenkielisessä lukiossa 770, aikuislinjalla 80 ja ruotsinkielisessä lukiossa 100 opiskelijaa. Yleissivistävän opetuksen henkilöstömäärä on n Lukiolla on käytössä ISOverstaan valtakunnallisen internet-pohjaiseen verkkokurssitarjotin, jonka kautta hoidetaan ilmoittautumiset, kurssipäiväkirjat, kurssipalautteet ja maksusitoumukset. ISOverstaan yhteydessä verkkokurssitarjottimessa on lukuvuosittain n. 150 verkkokurssia. Hallinnoijana toimii Kuopion koulutuspalvelukeskus. Vuotuinen jäsenmaksu on oppilaalta Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluihin kuuluu oppilashuolto, erityispäivähoito ja koululaisten iltapäivätoiminta. Henkilöstöä n Koululaisten iltapäivätoiminnan piirissä on lähes 500 lasta. Nuorisopalvelut Nuorisopalveluissa henkilöstöä yhteensä n. 29,5. Avustukset: Toiminta-avustukset Kohdeavustukset Nuorisovaltuuston tuki; e - Nuorisotyöpalkinto; 500 e - NAM-raha; e - 4H-kahvilan avustus; e - 4H-kesätyöleiri; e - muut kohdeavustukset; e

5 Kesäseteli, 35 nuorta á YHTEENSÄ Kesäsetelitoiminnassa määrärahavaraus 35 nuoren kesätyöllistymisen tuke miseen. Leiritoiminta säilyy vuoden 2014 tasolla. Leirejä on tarkoitus jär jestää n. 200 lapselle. Nuorisotoimen päällikkö päättää enintään 500 euron toimin ta-avustuksista. Nuorisotyöpajan toiminta säilyy vuoden 2014 tasolla. Pajatoimin nan ohjattuun vapaa-ajan toimin taan on haettu Ely-keskukselta rahoitusta vuodelle Tarkoituk sena on rahoittaa mm. pajaohjaajan ja erityisnuori so työntekijän palkkauskus tannukset sekä ryhmäyt tämistoimintaa. Omara hoi tuksen osuus 25 %. Virat/viranhaltijat Oppilassijoittelusta neuvoteltaessa rehtorien on otettava huomioon, että oppilaat sijoitetaan koulujen kesken siten, että luokanopettajan virkojen määrää ei ylitetä. Talousarvioon sisältyy yksi uusi luokanopettajan virka S2-opetukseen. Sijaisten ottaminen Sijaisten ottamisessa noudatetaan henkilöstöjaoston ohjeistusta sijaisten käyttämisestä. Koulun tulee pyrkiä ensisijaisesti sisäisin järjestelyin hoitamaan sijaisuudet. Mikäli sijaisena pakottavasta syystä joudutaan käyttämään koulunkäyntiavustajaa, tulee hänelle myöntää työloma omasta tehtävästä ja palkata hänet selkeästi opettajan sijaiseksi. Leirikoulut Leirikoululaisten ateriakorvaus (v. 2015; 2,80 e) /ateria (1 ateria/pv) määräytyy henkilöstöjaoston päätöksen mukaan. Ruokailukustannukset tiliöidään koulun kouluruokailuun. Maksut opettajille - ruokailu kuten oppilaat - sijaiskustannukset (minimoitava) - suunnittelupalkkiota tai muita korvauksia ei makseta - yöpymisraha VES:n mukaan - tai kun leirikoulu on merkitty koulun työsuunnitelmaan, tulee siitä maksettavaksi virkaehtosopimuksen mukaiset päivärahat. Leirikouluja voidaan to teuttaa vain koulun omien määrärahojen puitteissa ja ne on merkittävä kou lun lukuvuosisuunnitelmaan (vrt. vakuutukset). Opetuslautakunta yhteensä: Toimintatuotot Toimintakulut

6 Toimintakate INVESTOINNIT Talousarvion investointiosassa on varattu seuraavat irtaimen omaisuuden määrärahat vuodelle 2015: Kaikki tulosalueet: erittelemättömät kohteet TVT-investoinnit Sähköinen yo-tutkinto Ojaniittutalon toimintavarustus Routionmäkitalon toimintavarustus YHTEENSÄ Erittelemättömien käyttö: -Oinolan päiväkodin toimintavarustus Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvion investointiosaan sekä taloussuunnitelmaan vuoteen 2017 asti sisältyy opetuslautakunnan kiinteistöihin sekä erittelemättömiin kohteisiin seuraavat: Ojaniittutalo -valtionavustus *) Routionmäkitalo Pusulan päiväkodin ilmanvaihto Mäntynummen yhteiskoulun piha-alue Järnefeltin koulun pohjaviemäri ja lämpöjohdot Anttilan koulun ilmanvaihto Nummi-Pusulan koulun laajennus ja peruskorjaus Rauhalan koulun pohjaviemäri ja 150 lämpöjohdot Koulujen lähipiha 200 Ojamon koulun peruskorjaus 150 Vappulan uusi päiväkoti Vappulan/Kartanonpuiston alue 200 Kasvatus- ja opetuslautakunnan erittelemättömät YHTEENSÄ Tuloarvio *) Talousarvion hyväksymisen jälkeen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta on saatu päätös Ojaniittutalon valtionavustuksesta. Aluehallintovirasto ei

7 Esitys Sj voi myöntää hankkeelle valtionavustusta, koska hanke ei sisälly perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää Päätös Hyväksyttiin hyväksyä vuoden 2015 käyttösuunnitelman sekä siihen sisällytetyt, tulosalueille/tulosyksiköille kohdennetut osamäärärahat edellä esitetyllä tulosaluetasolla; sekä 2. oikeuttaa tulosalueen esimiehet hyväksymään tulosalueiden käyttösuunnitelmat sekä tekemään tulosalueen sisällä tulosyksiköiden välisiä osamäärärahojen muutoksia sekä organisoimaan toiminnan siten, että tavoitteet/osatavoitteet ovat toteutettavissa käyttösuunnitelman mukaisesti.

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.01.2015 AIKA 21.01.2015 klo 18:00-19:12 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Tenkanen Sami

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Parikkalan kunta Kunnanhallitus 14.1.2014 Lautakunnille ja tilivelvollisille Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Lautakunnille ja tilivelvollisille on lähetetty kunnanvaltuuston 12.12.2013 hyväksymä

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 1 TALOUDEN JA TOIMIINNAN PERIAATTEET 2 1.1 Kuntalaki 2 1.2 Hallintosääntö 2 1.3 Käyttösuunnitelman laatiminen 2 2 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

LOHJA 1038/00.01.01/2012

LOHJA 1038/00.01.01/2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginhallitus 26.1.2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Maisema-malli 1 3. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset 2 4. Seuranta,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sisällys: 1. Yleistä 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 4. Raportointi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2011 8.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2011 8.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 89 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 90 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 91 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2012 SIVLTK 92 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YH 20.12.2013 LIITE 4 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Talousarvion tulosalueet, sitovuus, määrälliset ja taloudelliset tavoitteet Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 1(34) Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 41) JOHDANTO... 2 ESIOPETUS... 3 KUSTANNUSTIETOJEN YLEINEN RAJAUS... 3

Lisätiedot

AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011

AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 81 000 81 000 81 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 000 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YH 19.12.2014 LIITE 1 VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Talousarvion tulosalueet, sitovuus, määrälliset ja taloudelliset tavoitteet Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot