LIITE 8. Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava Mitoitusperusteet. LEPPÄVIRRAN KUNTA Kunnanvaltuusto , 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 8. Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava Mitoitusperusteet. LEPPÄVIRRAN KUNTA Kunnanvaltuusto 11.4.2012, 11"

Transkriptio

1 LIITE 8 Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava LEPPÄVIRRAN KUNTA Kunnanvaltuusto , 11

2 Henkilöä Henkilöä Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava 1 KOKONAISRAKENNE JA VÄESTÖ Suunnittelualueelle sijoittuu neljä asutustihentymää, Oravikosken taajama (n. 350 as), Paukarlahden kylä (n. 600 as), Kotalahden kylä (n. 350 as) ja Pykärinkylä. Tiiviin taajama-asutuksen painopiste on Oravikoskella. Kyläalueita on syntynyt lisää erityisesti Paukarlahden alueelle. Tiiviimmin rakennettuja kyläalueita on Paalimäessä, Hyvärilänniemellä ja Humalamäessä. Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti alueen väestökehitys 1990-luvulta lähtien on ollut lievästi kasvava, kasvun kohdistuessa vuosituhannen vaihteen jälkeen voimakkaimmin Paukarlahteen (kuva 1). Oravikosken väestökehityksessä tapahtui selkeä lasku vuosituhanteen vaihteessa, mutta sen jälkeen väkiluku on kasvanut maltillisesti. Kotalahden väkiluvun kehitys on ollut vuosituhannen vaihteen jälkeen lievästi laskeva. Vuoden 2009 lopulla suunnittelualueella asui yhteensä asukasta. OrPaKo väkiluvun kehitys v Oravikoski Paukarlahti 300 Kotalahti Kuva 1. Väestön kehitys vuosina Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti yleiskaava-alueella. Väestön ikärakenteesta voidaan todeta, että kaava-alueen kylillä asuu pääasiassa työikäisiä lapsiperheitä. Varsinkin Paukarlahdelle on asettunut paljon nuoria perheitä. Työikäisten (25-64 vuotiaat) osuus suunnittelualueella on noin 60 %. Väestö ikäryhmittäin Oravikoski Paukarlahti Kotalahti Ikäryhmät Kuva 2. Väestön ikärakenne suunnittelualueella vuoden 2009 lopulla. 1

3 Leppävirran kunnan väkiluku on vähentynyt tasaisesti. Vuoden 2012 alkupuolella kunnan väkiluku oli henkilöä. Väestön trendiennusteen mukaan Leppävirran kunnan väestömäärä olisi vuonna 2030 noin asukasta. Trendiennusteessa on otettu huomioon syntyvyyden, kuolleisuuden, kuntien välisen muuttoliikkeen ja siirtolaisuuden vaikutus väestönkehitykseen (Pohjois-Savon liitto 2008). Kunnan väestömäärän vähentymisestä huolimatta väkimäärän kasvua on tapahtunut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana erityisesti Paukarlahdessa. Pohjois-Savon maakuntakaavan valmistelun yhteydessä laaditun tavoiteväestöön ( henkilöä) perustuvan laskennallisen mitoituksen perusteella asuntotuotannon tarve Kuopion seutukunnan ulkopuolella olisi noin asuntoa vuosien aikana, suuruusluokkaa noin 600 uutta asuntoa vuodessa. Tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan tuotannon mitoitus olisi suuruusluokkana noin 500 asuntoa vuodessa. Leppävirran kunnan osalta laskennallinen asuntojen tuotantotarve on arvioitu olevan noin asuntoa vuosille Maakuntakaavan mitoituksen mukaan tämä olisi 64 asuntoa/vuosi ja tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan 61 asuntoa/vuosi (Pohjois-Savon liitto 2008). Suunnittelualueella, asema- ja ranta-asemakaavat mukaan lukien, on nykyisin noin 380 omakotitaloa ja 224 loma-asuntoa, joista 203 sijaitsee ranta-alueella ja 21 ranta-alueen ulkopuolella (tilanne 11/2010). Vuosina Leppävirralla valmistui kaikkiaan 490 uutta asuntoa (keskim. 49 kpl/vuosi), joista noin 100 asuntoa Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava-alueelle. Tähän lukuun sisältyvät myös Oravikosken Pitkäniemen ja taajaman eteläosan asemakaava-alueille muodostetut rakennuspaikat. Taulukko 1. Rakennuskannan kehitys Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava-alueella. ennen v valmistuneet yhdenasunnon talot (kpl) valmistuneet (kpl) valmistuneet (kpl) valmistuneet (kpl) valmistuneet (kpl) valmistuneet (kpl) Osayleiskaava-alueelle on 2000-luvulla muodostettu noin 50 uutta kuivan maan rakennuspaikkaa. Paukarlahden alue on ollut viimeisten kymmenen vuoden aikana Leppävirran pohjoisten osien kehittyvin kyläalue asuntorakentamisen osalta. Paukarlahden kaunis maalaismaisema ja veden läheisyys ovat houkutelleet uudisrakentajia etenkin Kuopion suunnalta. Esimerkiksi Pykärinkylälle on pääasiassa vuosien aikana rakennettu toistakymmentä uutta omakotitaloa ja Humalamäkeen Humalamäentien varteen reilu puolenkymmentä omakotitaloa. Paalimäkeen on syntynyt kokonaan uusi asuntoalue 2000-luvulla. Vuosien aikana Paalimäen-Ahvenjoen alueelle on rakennettu reilu 15 uutta omakotitaloa. Ympäristöhallinnon kehittämän yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) vuoden 2010 aluetarkastelun perusteella Oravikoski luokittuu taajamaksi, Paukarlahti, Pykärinkylä ja Paalimäki kyläksi. Paalimäki oli vielä vuoden 2005 aluetarkastelun perusteella pienkylä. Laitilanniemi, Hyvärilänniemi ja Humalamäki luokittuvat aluetarkastelun perusteella pienkyläksi. Humalamäki on muuttunut vuoden 2005 aluetarkastelusta maaseutumaisesta haja-asutuksesta pienkyläksi (kuva 3). Osayleiskaavaratkaisulla pyritään tarjoamaan Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti alueelta noin tonttia vuoteen Väkiluku voisi kasvaa näillä reunaehdoilla asukasta vuodessa, mikä turvaisi palvelujen säilymisen alueella. 2

4 Kuva 3. Suunnittelualueen kyläalueet on määritetty yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) aluetarkastelun mukaisesti. Aluetarkastelu perustuu 250 x250 m ruutuihin, ruuduissa sijaitsevien rakennusten lukumäärään ja asukasmäärään, jonka perusteella erotetaan kylien haja-asutusalueet (asukasmäärä alle 20 henkilöä), pienkylät (asukasmäärä henkilöä), kylät (asukasmäärä henkilöä) ja sekä taajamat (asukasmäärä vähintään 200 henkilöä). Taaja-asutuksen tarkastelussa huomioidaan asukasluvun ja rakennusten lukumäärän lisäksi kerrosala ja keskittyneisyys. Lähde: YKR-aineisto/SYKE MITOITUSPERIAATTEET Mitoituksella osoitetaan kuinka paljon kaavassa voidaan osoittaa teoreettista rakennusoikeutta erilaisiin maankäyttötarkoituksiin. Maankäyttöratkaisujen suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet, kuten aluerakenne, rakennettavuus, luonnonympäristö ja maisema-arvot sekä maanomistajien toiveet. Osayleiskaavassa on laadittu mitoitusperusteet erikseen ranta-alueelle ja ranta-alueen ulkopuoliselle kaava-alueelle ns. kuivalle maalle. 2.1 RANTARAKENTAMINEN Mitoitettava alue, mitoitusvyöhykkeet ja rantaviivan pituus Rakentamista ohjaavassa Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaavassa on määritelty se rantaan rajoittuva alue (ranta-alue), jolle mitoitus lasketaan. Hallintokäytännössä ranta-alueen leveys on noin 200 metriä, mutta maisemasta ja muista luonnonolosuhteista riippuen se voi olla leveämpikin. Mitoitettavan alueen tulee kuitenkin ulottua sinne asti, missä rakentamisella on vaikutusta ja tarpeita rannan käytössä. Rantarakennuspaikkojen määrä ja sijainti osoitetaan yleiskaavakartalla. Osayleiskaava-alueen ranta-alueet on jaettu mitoitusvyöhykkeisiin (I -VIII) maaperän rakennettavuuden, ekologisen kantokyvyn, luonto- ja maisema-arvojen, palveluiden läheisyyden, 3

5 tiestön sekä vesihuoltoverkoston rakenteen perusteella. Luonteeltaan ja luonnonoloiltaan samankaltaisilla ranta-alueilla eri puolilla kaava-aluetta on sama rakennusoikeus eli käytetään samaa mitoitusnormia. Mitoitusta ei ole tehty kaava-alueella oleville ranta-asemakaavoitetuille alueille. Kuva 4. Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava-alueen ranta-alueiden (noin 200 metrin levyinen vyöhyke) mitoitusvyöhykkeet. Kunkin maanomistusyksikön rantarakennuspaikkojen määrä lasketaan rantaviivan pituuden mukaan. Mitoitusrantaviivana käytetään ns. muunnettua rantaviivaa; rantaviivan pituutta vähentää vastarannan läheisyys ja mm. niemen kapeus sekä rannan huono soveltuvuus rakentamiseen. Rakentamiseen täysin soveltumatonta rantaa ei lasketa mitoitusrantaviivaan mukaan. Pienissä saarissa lähtökohtana on saaren pinta-ala ja pienvesistöissä lähtökohtana vesistön pinta-ala. Muunnettu rantaviiva saadaan seuraavasti: 1. Kun niemen, kannaksen tai saaren leveys on alle 50 metriä, rantaviivaa ei lasketa lainkaan. 2. Kun niemen, kannaksen tai saaren leveys on metriä, rantaviivan pituuden laskennassa käytetään kerrointa 0,5. 3. Kun niemen, kannaksen tai saaren leveys on metriä, rantaviivan pituuden laskennassa käytetään kerrointa 0, Kun vesistön (lahti, salmi) leveys on alle 100 metriä, rantaviivan pituuden laskennassa käytetään kerrointa 0, kun vesistön leveys on metriä, rantaviivan pituuden laskennassa käytetään kerrointa 0,5. 6. Kun vesistön leveys on metriä, rantaviivan pituuden laskennassa käytetään kerrointa 0, Kun niemen, kannaksen tai saaren leveys on yli 150 metriä tai vesistön leveys on yli 300 metriä, rantaviivan pituuden laskennassa käytetään kerrointa 1. 4

6 Emätilaperiaate Maanomistajien tasapuolinen kohtelu rakennusoikeuden määrittelyssä varmistetaan emätilaperiaatteen mukaan. Emätilaperiaatteen mukaan rakennusoikeus määritetään jonkin tietyn leikkausajankohdan mukaisille tiloille, emätiloille. Tässä osayleiskaavassa emätilan määrittelyn perustana käytetään ajankohtaa , jolloin rakennuslain rantakaava koskevat säädökset tulivat voimaan. Emätilatarkastelussa selvitetään ne tilat, jotka alueella olivat tuona ajankohtana. Joissakin tapauksissa voi olla perusteltua käyttää vuotta 1959 kantatilan määräytymisvuotena, jos kantatila on selkeästi luovuttanut lomarakennuspaikkoja jo 1960-luvun alkupuolella. Emätilan rakennusoikeus Kullekin emätilalle määritetään laskennallinen kokonaisrakennusoikeus rakennusyksiköinä perustuen muunnetun rantaviivan pituuteen ja ranta-alueen mitoitusarvoon. Emätilan rantarakennusoikeus lasketaan siten, että emätilan muunnetun rantaviivan pituus (km) kerrotaan osa-alueen mitoitusluvulla (rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km). Saatu luku kertoo emätilan omarantaisten rakennusyksikköjen enimmäislukumäärän. Emätilan ranta-alueelle poikkileikkausajankohdan jälkeen muodostetut rakennuspaikat, asuinrakennukset, loma-asunnot sekä myönnetyt rakennus- ja poikkeusluvat, luetaan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Emätilan jäljellä olevien rakennuspaikkojen muodostamisoikeus ositetaan niiden nykyisten tilojen kesken, joilla on vielä rakennuspaikkojen muodostamisoikeutta muunnetun rantaviivan pituuden suhteessa. Samalle maanomistajalle kuuluvia eri alueita käsitellään yhtenä yksikkönä, jota rakennusoikeuslaskelma koskee. Rakennusoikeuden määrittämisessä käytettävät reunaehdot perustuvat Leppävirran kunnan rakennusjärjestykseen (2009). Yhdeksi rantarakennuspaikaksi katsotaan lomarakennusyksikön ohella ranta-alueella sijaitseva maatila tai asuinrakennus. Talouskeskukseen liittyvää rantasaunaa ei katsota omaksi rantarakennuspaikakseen, mikäli rakennukset sijaitsevat samassa pihapiirissä. Mitoitettavan alueen ulkopuolella (esimerkiksi yli 200 metrin etäisyydellä rantaviivasta) sijaitsevat rakennuspaikat eivät vaikuta rakennusoikeuden määrään ranta-alueella. Kuva 5. Emätilaperiaatteen mukainen rakennuspaikkojen laskenta ranta-alueilla (Lähde: Ympäristöministeriö 2005). 5

7 Taulukko 2. Mitoitusvyöhykejako ranta-alueille. Mitoitusvyöhyke I II III Alue Mitoitusluvut Kuvaus Taajaman/kylän lähivaikutusvyöhyke Haja-asutusmaiset mannerrannat Haja-asutusmaiset ympäristöarvoiltaan ympäristöä edustavammat rannat - luonto- ja maisemakohteet - kulttuurimaisema-alueet 6 rak.paikkaa/muunnettu ranta-km 5 rak.paikkaa/muunnettu ranta-km 4 rak.paikkaa/muunnettu ranta-km Taajama-/kylärakennetta tukevaa rakentamista, vapaa-ajan ja ympärivuotista asumista. Alueet ovat maaperän rakennettavuudelta ja ekologiselta sietokyvyltä hyviä. Alueisiin ei kohdistu luonto- tai maisema-arvoja. Alueilla on tiestö ja ne kuuluvat vesijohto- ja viemäriverkon toiminta-alueeseen. Alueet ovat maaperän rakennettavuudelta ja ekologiselta kantokyvyltä pääosin hyvin rakentamiseen soveltuvia ja alueilla on jo rantarakentamista. Alueisiin ei kohdistu ollenkaan tai kohdistuu vain pienialaisia luonto- tai maisemaarvoja. Alueet ovat pääasiassa hyvin rakentamiseen soveltuvia; maaperän rakennettavuus on pääosin hyvä tai kohtalainen. Ekologiselta kantokyvyltään alueet ovat pääasiassa kohtalaisia. Alueisiin kohdistuu luonto- ja maisema-arvoja. Rakennuspaikkojen sijoittelulla voidaan välttää arvokkaat luonto- ja maisemakohteet. Rakentaminen on sovitettava luonnonympäristö- ja maisema-arvot huomioiden. Lammet ja pienet järvet - maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on ympäristö-arvoja IV Haja-asutusmaiset mannerrannat, jotka olosuhteiltaan soveltuvat heikosti rakentamiseen 3 rak.paikkaa/muunnettu ranta-km Luonnonolosuhteiltaan alueet soveltuvat heikosti rakentamiseen. Näitä alueita ovat alavat rannat, soistumat ja pehmeiköt, kallioiset alueet, louhikot, topografialtaan jyrkät/jyrkähköt rannat, rantaan ulottuvat peltoalueet sekä entisen kaivosalueen lähialueet. Rakentaminen voidaan sovittaa olosuhteet huomioiden. V VI Saaret yli 10 ha Saaret 5 10 ha 3 rak.paikkaa/ muunnettu ranta-km 2-3 rak.paikkaa Lomarakentaminen voidaan sovittaa maisematekijät ja luonnonolosuhteet huomioon ottaen. VII VIII Saaret 1 5 ha Saaret alle 1 ha, lammet alle 1 ha 1-2 rak.paikkaa Ei muodosta rakennuspaikkaa Eivät sovellu maisemallisesti rakentamiseen. 2.2 MITOITUS RANTA-ALUEEN ULKOPUOLELLA, NS. KUIVAN MAAN MITOITUS Edullisuusvyöhykkeet Osayleiskaava-alue on jaettu edullisuusvyöhykkeisiin (I-V) rakennuspaikkojen määrän arvioinnin ja sijoittelun vuoksi. Vyöhykejaossa on otettu huomioon koko kaava-alueen sijainti muuhun yhdyskuntarakenteeseen nähden, kuten palvelujen ja tieverkon läheisyys sekä olemassa oleva ja suunniteltu vesihuoltoverkosto, alueen olemassa oleva rakennuskanta, maa- ja metsätalouden edellytykset, maaseutumaiseman sekä kulttuuri- ja rakennusperinnön vaaliminen, luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö. Edullisuusvyöhyke kertoo kuinka tiivistä rakentamista kullekin alueelle on tarkoituksenmukaista osoittaa, minne ohjataan rakentamista ja mitkä alueet tulee säilyttää väljemmin rakennettuina tai rakentamattomina. Edullisuusvyöhykkeisiin ei kuulu asemakaavoitetut alueet. 6

8 Osayleiskaava-alue on jaettu seuraaviin vyöhykkeisiin (vyöhykerajaukset on esitetty liitekartalla): I II III IV V Ydinkylävyöhyke - rakentamisen kannalta edullisimmat alueet; hyvä sijainti päätieverkkoon nähden, sijaitsee kohtuullisella työssäkäynti- ja asioimisetäisyydellä Leppävirran kuntakeskuksesta sekä Kuopion kaupungista, alueilla on toimiva vesihuoltoverkosto - alueella on selkeä kylärakenne - eniten rakentamista mahdollistavaan I-vyöhykkeeseen kuuluu Paukarlahden kylän ydinalue Kylämäinen vyöhyke - muut sijainniltaan edulliset kyläalueet, joille on jo muodostunut kylämäistä asutusta - alueet sijaitsevat vesihuoltoverkon ja/tai vesijohtoverkon toiminta-alueella - alueet tukeutuvat luontevasti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen - vyöhykkeeseen on sisällytetty Pykärinkylä, Paukarlahden ydinkylän reuna-alueet, Paalimäki, Iso Ahvenmäen alue ja Ahvenmäki Kylärakenteeseen tukeutuva alue - vyöhykkeeseen on sisällytetty kylien lievealueita sekä pääteiden kylä- ja tienvarsialueita - alueet sijaitsevat vesijohtoverkon toiminta-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä Haja-asutusvyöhyke - harvemmin asuttuja maaseutualueita, joille rakentamisen sijoittaminen ei ole yhdyskuntarakenteen kannalta toivottavaa Asemakaavoitettava alue - Oravikosken koulun ympäristö (pientalovaltainen alue) ja uuden valtatien eritasoliittymän läheiset alueet (työpaikka- ja teollisuusalueet) Alueen edullisuutta parantaa: koulujen / palvelujen läheisyys päätieverkon läheisyys, saavutettavuus taajaman / kylän läheisyys kylärakennetta eheyttävä rakentamisalue vesi- ja viemäriverkon toiminta-alue / toiminta-alueen läheisyys Alueen edullisuutta heikentää: yhtenäiset peltoalueet ja peltomaisema-alueet yhtenäiset metsäalueet maiseman ja luonnonympäristön kannalta merkittävät alueet (luonnontilaiset purot, kosteikot, maisema-alueet, kulttuuriympäristöt, perinnebiotoopit) etäisyys tiestöstä ja yhdyskuntarakenteesta Vyöhyketarkastelulla pyritään nykyisen aluerakenteen eheyttämiseen ja kyläasutuksen tukemiseen olemassa olevaa rakennetta hyödyntäen. Tavoitteena on myös saada rakennettu kunnallistekniikka ja palvelut kustannustehokkaasti käyttöön. Leppävirran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty vuoden 2011 aikana. Suunnitelman mukaan Paukarlahti-Oravikoski siirtoviemärin uusi toiminta-alue laajenee Paalimäen ja Ahvenjoen alueelle sekä valtatien 5 länsipuolelle Iso Ahvenmäen alueelle. Myös vesijohtoverkon toiminta-alue laajenee näillä alueilla. Periaatteena on, että edullisille alueille, pääasiassa kyläalueille sijoitetaan enemmän rakennuspaikkoja kuin syrjäisemmille alueille. Mitoitus Kaava-alueen kuivan maan mitoitusperusteisiin on sovellettu Kuopion kaupungin laatimaa maaseudun rakennuspaikkamäärän mitoitusperiaatteita (Kuopion kaupunki ). Tässä osayleiskaavassa määritellyn ranta-alueen (noin 200 metrin levyinen vyöhyke) ulkopuolisilla sisämaan alueilla, ns. kuivalla maalla rakennusoikeustarkastelu tehdään pinta-alaperusteisesti käyttäen ns. mitoituspinta-alaa 7

9 rakennuspaikkaa kohti erillisen mitoitustaulukon mukaisesti (taulukko 3). Mitoitus kytkeytyy edullisuusvyöhykkeisiin siten, että edullisimmille alueille voi muodostaa enemmän rakennuspaikkoja kuin vähemmän edullisille alueille. Mitoitusperiaatteista voidaan kuitenkin poiketa, mikäli maanomistajien tasapuolinen kohtelu esimerkiksi yhdyskuntarakenteessa tapahtuneiden muutosten perusteella sitä edellyttää. Rakennuspaikkojen lukumäärä lasketaan mitoitusvyöhykekohtaisesta mitoitusluvusta, joka ilmaisee kutakin tilan uutta rakennuspaikkaa varten tarvittavan hehtaarimäärän. Ranta-alueen ulkopuoliselle sisämaa-alueelle vuoden 1959 jälkeen muodostetut rakennuspaikat sekä myönnetyt rakennus- ja poikkeusluvat luetaan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Jo muodostettujen rakennuspaikkojen lasketaan kuluttavan tilan rakennusmahdollisuuksiin vaikuttavaa pinta-alaa 1,5 2,5 hehtaaria edullisuusvyöhykkeestä riippuen. Rakennuspaikkaa kohden tarvittavan pinta-alan mitoitusluku on porrastettu siten, että tilan kaksi ensimmäistä uutta rakennuspaikkaa edellyttävät vähemmän maapinta-alaa kuin esimerkiksi neljä seuraavaa rakennuspaikkaa. Porrastuksella turvataan myös pienempien tilojen rakentamismahdollisuuksien joustava toteuttaminen. Porrastuksen avulla ohjataan rakentamista olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen. Leikkurina käytetään korkeintaan 12 rakennuspaikkaa tilaa kohden. Tällä pyritään turvaamaan kylärakenteen haja-asutusluonteisuus. Edullisuusvyöhykkeisiin perustuvalla mitoituksella Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaavassa pyritään sovittamaan yhteen maanomistajien tasapuolinen kohtelu, yhdyskuntarakenteen ja palvelujen kannalta tarkoituksenmukaisen asuinrakentamisen määrän osoittaminen, luonto- ja maisema-arvojen turvaaminen sekä liikenteen toimivuus ja turvallisuus. Vyöhykkeillä I-III rakennuspaikkojen määrä ja sijainti osoitetaan yleiskaavakartalla. Haja-asutusvyöhykkeelle sijoittuva rakennuspaikkojen määrä tapahtuu samojen mitoitusperiaatteiden mukaisesti, mutta rakennuspaikkojen tarkkaa sijoitusta ei osoiteta kaavakartalla. Rakennuspaikan sisäinen rakennusoikeus ei liity tähän mitoitustarkasteluun, vaan se määritellään erikseen kaavan tai rakennusjärjestyksen mukaisesti. 8

10 Taulukko 3. Uusien rakennuspaikkojen mitoitusluvut edullisuusvyöhykkeillä. Vyöhyke I Rakentamisen kannalta edullisimmat alueet Ydinkylävyöhyke II Kylämäinen asutus Kylämäinen vyöhyke III Kylärakenteeseen tukeutuva alue IV Haja-asutusvyöhyke Kuvaus Alueet tukevat nykyistä yhdyskuntarakennetta ja sijaitsevat taajaman ja sen palvelujen läheisyydessä. Alueilla on tiestö ja saavutettavuus on hyvä päätieverkon läheisyyden vuoksi. Alueisiin ei kohdistu luonto- tai maisema-arvoja. Alueet sijaitsevat vesihuoltoverkon toiminta-alueella. *) jos tilan pinta-ala alle 2 ha, niin ensimmäinen rak.paikka edellyttää vähintään 0,5 ha Alueet sijaitsevat kylän/taajaman ja sen palvelujen vaikutuspiirissä päätieverkon läheisyydessä. Rakentaminen voidaan sovittaa maisema- ja luontoarvoihin. Alueet sijaitsevat vesihuoltoverkon toiminta-alueella (korkeampi mitoitus) tai vesijohtoverkon toimintaalueella (alempi mitoitus). Alueet sijaitsevat kylän / taajaman toiminnallisen vaikutuspiirin ja päätieverkon ulkopuolella. Rakentaminen voidaan sovittaa maisema- ja luontoarvoihin. Alueet sijaitsevat vesijohtoverkon toiminta-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä kyläalueen lievealueilla. Alueet, jotka eivät sijaitse kylien läheisyydessä ja joille rakentamisen sijoittaminen ei ole yhdyskuntarakenteen kannalta toivottavaa. Rakentaminen tulee sovittaa alueiden maisema- ja luontoarvoihin. tilan seuraavat uudet rakennuspaikat (ha/paikka) rak.paikka rak.paikka 7.- max 12 rak.paikkaa *) 0,5 (1.) 1,5 (2.) 2, Mitoitustaulukkoon perustuen esimerkiksi vyöhykkeellä III olevan 19 ha:n tilan, jolla on jo 2 rakennuspaikkaa, rakentamismahdollisuudeksi tulee 3 uutta paikkaa. Tämä saadaan vähentämällä 19 ha:sta ensin olemassa olevien rakennuspaikkojen vaikutus 2*1,5 ha=3 ha, jää 16 ha. Seuraavat kaksi uutta paikkaa syövät mitoituspinta-alaa 2*4 ha =8 ha, jolloin jää 8 ha, joka oikeuttaa vielä yhteen uuteen paikkaan mitoitusluvun ollessa 7 ha (1*7ha=7 ha). 9

Maaseudun rakennuspaikkamäärän mitoitusperiaatteet

Maaseudun rakennuspaikkamäärän mitoitusperiaatteet Liite 2013 Liite Maaseudun rakennuspaikkamäärän mitoitusperiaatteet Leppävirran kunta Liite Maapoliittiseen ohjelmaan Kunnanhallitus 3.6.2013 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Johdanto Taajamien ulkopuolella rakentamisen

Lisätiedot

Kirkkojärvi Heinijärvi Herttuala Jumesniemi osayleiskaava

Kirkkojärvi Heinijärvi Herttuala Jumesniemi osayleiskaava 1 Kirkkojärvi Heinijärvi Herttuala Jumesniemi osayleiskaava Mitoitusperiaatteet tarkist. 6.2.2012 2 KIRKKOJÄRVI HEINIJÄRVI HERTTUALA JUMESNIEMI OSAYLEISKAAVA (KHH-OYK) Mitoitusperiaatteet 1. Yleistä Kaavahanketta

Lisätiedot

RANTA-ALUEEN JA KUIVANMAAN MITOITUS- JA EMÄTILATARKASTELU

RANTA-ALUEEN JA KUIVANMAAN MITOITUS- JA EMÄTILATARKASTELU FCG Planeko Oy YLÖJÄRVEN KAUPUNKI ANTAVERKKA-MUTALAN OYK RANTA-ALUEEN JA KUIVANMAAN MITOITUS- JA EMÄTILATARKASTELU 724-D2280 2.3.2009 FCG Planeko Oy Ylöjärven kaupunki 2 (5) 1 ANTAVERKKA-MUTALAN OYK -

Lisätiedot

MITOITUSPERIAATTEET. Kymijoen rantaosayleiskaava välillä Koria Anjala ja Alakylän kyläyleiskaava

MITOITUSPERIAATTEET. Kymijoen rantaosayleiskaava välillä Koria Anjala ja Alakylän kyläyleiskaava Kouvolan kaupunki Tekniikka ja ympäristöpalvelut Maankäytön suunnittelu Yleiskaavoitus Liite nro: Pvm. 26.4.2016 MITOITUSPERIAATTEET Kymijoen rantaosayleiskaava välillä Koria Anjala ja Alakylän kyläyleiskaava

Lisätiedot

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti 6.-7.9.2012 Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus Kunnan kokonaisuuden tarkastelu Erilaisten

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS HANKASALMEN KUNTA ARMISVEDEN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS... 3 2. SUUNNITTELUTILANNE... 3 2.1 MAAKUNTAKAAVA... 3 2.2 YLEISKAAVA... 3 2.3 ASEMA-

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Kunnanhallitus 1.9.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeus Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Rantasalmen kunnanhallitus

Lisätiedot

1. Johdanto Vyöhykejako Edullisuusvyöhykkeet Rajoittavat vyöhykkeet Mitoitusvyöhykkeet Tarkentavia periaatteita 5

1. Johdanto Vyöhykejako Edullisuusvyöhykkeet Rajoittavat vyöhykkeet Mitoitusvyöhykkeet Tarkentavia periaatteita 5 82122815 Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 12.2.2010 Viite 82122815 Kirjoittanut Markus Hytönen Sisällys 1. Johdanto 1 2. Emätilaperiaate

Lisätiedot

PIENTEN VESISTÖJEN JA ERÄMAISTEN ALUEIDEN KAAVOITTAMISEN PERIAATTEET JUUAN KUNNASSA

PIENTEN VESISTÖJEN JA ERÄMAISTEN ALUEIDEN KAAVOITTAMISEN PERIAATTEET JUUAN KUNNASSA PIENTEN VESISTÖJEN JA ERÄMAISTEN ALUEIDEN KAAVOITTAMISEN PERIAATTEET JUUAN KUNNASSA Lähtökohtaisesti on erittäin hyvä, että rakentaminen vesistön ääreen ratkaistaan kaavoituksen keinoin poikkeamislupamenettelyjen

Lisätiedot

RANTARAKENTAMINEN, mitoituksen periaatteita

RANTARAKENTAMINEN, mitoituksen periaatteita KYMIJOEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVA Y21 RANTARAKENTAMINEN, mitoituksen periaatteita Pöyry oy, 29.5.2007 1 NIEMET JA KANNAKSET Todellista rantaviivaa on suoristettu, jolloin siitä on poistunut alle 50m kapeat

Lisätiedot

emätilasta muodostetut rakennuspaikat tai

emätilasta muodostetut rakennuspaikat tai Emätilaperiaate Täydennyskoulutus Kai Kokko 2008 Sisältö Tarkoitus Yhdenvertainen lähtökohta Rakennusoikeuden perusteena oleva rantaviivan määrittäminen Mitoituksen laskeminen 1 Tarkoitus Ilman emätilaperiaatetta

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LAUKONSELÄN JA KARTANOALUEEN RANTA- ASEMAKAAVA. Mitoitusraportti

FCG Finnish Consulting Group Oy LAUKONSELÄN JA KARTANOALUEEN RANTA- ASEMAKAAVA. Mitoitusraportti FCG Finnish Consulting Group Oy LAUKONSELÄN JA KARTANOALUEEN RANTA- ASEMAKAAVA Mitoitusraportti 13.2.2012, tarkastettu 14.5.2013 FCG Finnish Consulting Group Oy Mitoitusraportti I P15872 13.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet

Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet 82122815-31 5.5.2014 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 82122815-31 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 5.5.2014 Viite 82122815 Kirjoittanut Markus

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Niskanperän osayleiskaava, Luonnos

Niskanperän osayleiskaava, Luonnos Niskanperän osayleiskaava, Luonnos Yleisötilaisuus 15.6.2016 16.6.2016 Page 1 Niskanperän osayleiskaava Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi Kaavasuunnittelija Petteri Lampi etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet

Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet 82122815 1.12.2010 Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 82122815 Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Oriveden rantaosayleiskaava

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla ikäryhmittäin v. 2000 2014 YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

Meltauksen osayleiskaava

Meltauksen osayleiskaava ROVANIEMEN KAUPUNKI Meltauksen osayleiskaava Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0150-P21947 Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet 1 (21)

Lisätiedot

SUUNNITTELUTAVOITTEET

SUUNNITTELUTAVOITTEET 1 SUUNNITTELUTAVOITTEET YLEISTAVOITTEET Haja-asutusalueiden osalta tavoitteena on laatia osayleiskaava siten, että ranta-alueilla rakennusluvat hajarakentamiseen voidaan myöntää suoraan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

HIRVAAN OSAYLEISKAAVA

HIRVAAN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Suunnittelupalvelut 2009 HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma HIRVAAN osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HEINÄSEN JA SÄRKISEN RANTA-ASEMAKAAVA (RANTA-TAIPALE) Kylän Suonenjoki tila: Ranta-Taipale LUONNOSVAIHE

SUONENJOEN KAUPUNKI HEINÄSEN JA SÄRKISEN RANTA-ASEMAKAAVA (RANTA-TAIPALE) Kylän Suonenjoki tila: Ranta-Taipale LUONNOSVAIHE SUONENJOEN KAUPUNKI HEINÄSEN JA SÄRKISEN RANTA-ASEMAKAAVA (RANTA-TAIPALE) Kylän Suonenjoki tila: Ranta-Taipale 778-422-3-27 LUONNOSVAIHE 31.013.2015 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle Särkijärvellä,

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Perusteet poikkeamislupien myöntämiselle

SONKAJÄRVEN KUNTA. Perusteet poikkeamislupien myöntämiselle SONKAJÄRVEN KUNTA Perusteet poikkeamislupien myöntämiselle [Kirjoita asiakirjan teksti] 1 (9) Pirjo 12.4.2016 12.4.2016 [Kirjoita asiakirjan teksti] 2 (9) Pirjo 12.4.2016 3 (9) Pirjo 12.4.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Ranta-asemakaavoituksen

Ranta-asemakaavoituksen Ranta-asemakaavoituksen periaatteet Kuopion kaupunki Yleiskaavatoimisto 2009 RANTA-ASEMAKAAVOITUKSEN PERIAATTEET Kaupunginhallitus 8.2.2010 (70 ) Johdanto Kuopion kaupungissa on vähän ranta-asemakaavoja.

Lisätiedot

1. Yleistä. Poikkeamisen edellytykset (MRL mom.)

1. Yleistä. Poikkeamisen edellytykset (MRL mom.) POIKKEAMISLUPAOHJE 2 Sisällys 1. Yleistä... 4 2. Uusi rakennuspaikka kaavoittamattomalla rantavyöhykkeellä (MRL 72.1 ja 2 )... 5 2.1 Rakennuspaikkojen mitoitusperiaate... 6 3. Uusi rakennuspaikka yleiskaavoitetulla

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitusjärjestelmä Kaavat maaseudun maankäytön ohjaajana Itäsuomalainen kylä suunnittelualustana Janne Nulpponen Maakuntasuunnittelija Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytönsuunnittelujärjestelmä

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus

Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus 6.-7.9 Lieksan Vuonislahti Kokemuksia Jyväskylästä Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Kaavojen laadinnasta Kaavoituksen tarve? Mitä kaavoituksella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2002 täyd. 25.9.2003 20.4.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSIA NUMMI- PUSULAN KUNNASSA SOMERON YHTEISMETSÄN (874:1:0) RANTA- ASEMAKAAVA-ALUEILLA KIVIJÄRVELLÄ,

Lisätiedot

KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA

KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA 18.9.08 PALTAMON KUNTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA SISÄLLYSLUETTELO 1 AITTA SEPPO JA IRMA

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Kaavan tunnus: NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

1-1 LAPPAJÄRVEN KUNTA LEVÄNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kunnannvaltuuston hyväksymä.. 7.6.2011 Minna Vesisenaho/Jouni Laitinen LAPPAJÄRVEN KUNTA

1-1 LAPPAJÄRVEN KUNTA LEVÄNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kunnannvaltuuston hyväksymä.. 7.6.2011 Minna Vesisenaho/Jouni Laitinen LAPPAJÄRVEN KUNTA 1-1 LAPPAJÄRVEN KUNTA LEVÄNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kunnannvaltuuston hyväksymä.. 7.6.2011 Minna Vesisenaho/Jouni Laitinen LAPPAJÄRVEN KUNTA SISÄLTÖ KAAVASELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3

Lisätiedot

ALUEIDENKÄYTÖN KOULUTUSPÄIVÄ ympäristölakimies Terhi Vanala

ALUEIDENKÄYTÖN KOULUTUSPÄIVÄ ympäristölakimies Terhi Vanala ALUEIDENKÄYTÖN KOULUTUSPÄIVÄ 4.12.2013 ympäristölakimies Terhi Vanala 7.12.2013 10.5.2013/1633 KHO:2013:87 Ranta-asemakaava - Yleiskaavan ohjausvaikutus - Yleiskaavan lainvoimaisuus Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Vastine 1 (28) Kiuruvesi Sulkavanjärven alueen rantaosayleiskaava 5.11.2010 685-C7026

FCG Finnish Consulting Group Oy Vastine 1 (28) Kiuruvesi Sulkavanjärven alueen rantaosayleiskaava 5.11.2010 685-C7026 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastine 1 (28) Kiuruveden kaupunki VASTINE KAAVAEHDOTUKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN Pohjois-Savon liitto - Ei huomautettavaa Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA ITÄISEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET SEKÄ SUUNNITTELU- JA MITOITUSPERUSTEET HUIKON KYLÄN OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET

TOIVAKAN KUNTA ITÄISEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET SEKÄ SUUNNITTELU- JA MITOITUSPERUSTEET HUIKON KYLÄN OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET TOIVAKAN KUNTA ITÄISEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET SEKÄ SUUNNITTELU- JA MITOITUSPERUSTEET HUIKON KYLÄN OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET 19.3.2015 LIITTEET: Aluerajauskartta SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Huttukylän osayleiskaava. Keskustelutilaisuus

Huttukylän osayleiskaava. Keskustelutilaisuus Huttukylän osayleiskaava Keskustelutilaisuus 10.8.2016 OULU 2000-luvulla rakennetut pientalot 2000-2014 56 Yhteensä 9029 pientaloa, joista 7663 (84,9 %) asemakaavoitetulle alueelle ja 1366 (15,1 %) asemakaavoitetun

Lisätiedot

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan Seuraavat muutokset tehty hyväksyttyyn ( 16.9.2014 91 Rakennus- ja ympäristölautakunta ) rakennusjärjestysluonnokseen 16.9.2014: L = hyväksytty luonnos 16.9.2014 E = hyväksytty ehdotus 24.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 78 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) 3389/11.111/2014 KHALL 78 Hakija Nimi Reijo Ukura Osoite Martikkalantie 42, 92320

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS 17.02.2014 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA EURAJOEN KUNTA RANTAYLEISKAAVA JA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Eurajoen rantayleiskaavan muutoksen laadinnan

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala. Maaseutualueiden kaavoituksen periaatteet Nurmijärvellä

Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala. Maaseutualueiden kaavoituksen periaatteet Nurmijärvellä Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala Maaseutualueiden kaavoituksen periaatteet Nurmijärvellä , sijainti Helsingin seudulla 2 Pihala Anita 10.12.2015 1 Nurmijärvellä 4 asemakaavoitettua taajamaa ja useita kyliä

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

Viranomaisneuvottelun muistio

Viranomaisneuvottelun muistio 1 (5) Pasi Ronkainen UPM-Kymmene Oyj Jänisjoen ranta-asemakaava, Tohmajärvi UPM-Kymmene Oyj, Kyyrönlammen ja Mäntylammen ympäristöjen ranta-asemakaava, Joensuu Tornator Oyj, Palojärven, Tekojärven ja Ala-Koitajoen

Lisätiedot

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos ja Haukiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos ja Haukiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos ja Haukiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen EHDOTUS KAAVASELOSTUS 23.2.2016 Teknisen toimialan kaavoituspalvelut / yleiskaavoitus

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Liite 4.2: Uusien rakennuspaikkojen rakennusoikeuslaskelmat

Liite 4.2: Uusien rakennuspaikkojen rakennusoikeuslaskelmat Liite 4.2: Uusien rakennuspaikkojen rakennusoikeuslaskelmat Alasmäki 051-411-2-107 Nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa kiinteistölle Alasmäki 051-411-2-107 on osoitettu neljä loma-asunnon rakennuspaikkaa.

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys)

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Uusimaa Itä-Uusimaa Häme Päijät-Häme PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Mistäon kyse? Suomen tavoitteena on tuottaa energiastaan tuulivoimalla

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo. Kaupunkisuunnittelulautakunta 79 19.04.2016 Poikkeaminen, Kettula 734-725-1-1 716/10.03.00.03/2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.04.2016 79 Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta (507) Korpilahden kylä (410)

Mäntyharjun kunta (507) Korpilahden kylä (410) LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Mäntyharjun kunta (507) Korpilahden kylä (410) Nikkilä 3:48 (osa) Apajanniemi 3:52 Vaskenkanta 3:53 Kaavaehdotus 2.5.2013 1 Osayleiskaavan muutoksen selostusosa, joka

Lisätiedot

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava Palokan osayleiskaavan vähäinen muutos (tämän kaava-alueen itäpää) 0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.00 1.01 KYLÄALUE. Alue

Lisätiedot

Oriveden kaupunki. rantaosayleiskaava

Oriveden kaupunki. rantaosayleiskaava * ORIVEDEN KAUPUNKI * KESKUSTIE 23 * 35301 ORIVESI * PUH. VAIHDE: 03-565 56 000 * Oriveden rantaosayleiskaavan tavoitteet sekä suunnittelu- ja mitoitusperusteet Oriveden kaupungin rantaosayleiskaava TAVOITTEET

Lisätiedot

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja 24.2.2013 Yleiskaavoitus 2 Rakennemalli kuvaa Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymää maankäytön kehittämisen tahtotilaa ei ole juridinen kaava 14.3.2013 Konsernipalvelut,

Lisätiedot