LIITE 8. Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava Mitoitusperusteet. LEPPÄVIRRAN KUNTA Kunnanvaltuusto , 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 8. Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava Mitoitusperusteet. LEPPÄVIRRAN KUNTA Kunnanvaltuusto 11.4.2012, 11"

Transkriptio

1 LIITE 8 Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava LEPPÄVIRRAN KUNTA Kunnanvaltuusto , 11

2 Henkilöä Henkilöä Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava 1 KOKONAISRAKENNE JA VÄESTÖ Suunnittelualueelle sijoittuu neljä asutustihentymää, Oravikosken taajama (n. 350 as), Paukarlahden kylä (n. 600 as), Kotalahden kylä (n. 350 as) ja Pykärinkylä. Tiiviin taajama-asutuksen painopiste on Oravikoskella. Kyläalueita on syntynyt lisää erityisesti Paukarlahden alueelle. Tiiviimmin rakennettuja kyläalueita on Paalimäessä, Hyvärilänniemellä ja Humalamäessä. Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti alueen väestökehitys 1990-luvulta lähtien on ollut lievästi kasvava, kasvun kohdistuessa vuosituhannen vaihteen jälkeen voimakkaimmin Paukarlahteen (kuva 1). Oravikosken väestökehityksessä tapahtui selkeä lasku vuosituhanteen vaihteessa, mutta sen jälkeen väkiluku on kasvanut maltillisesti. Kotalahden väkiluvun kehitys on ollut vuosituhannen vaihteen jälkeen lievästi laskeva. Vuoden 2009 lopulla suunnittelualueella asui yhteensä asukasta. OrPaKo väkiluvun kehitys v Oravikoski Paukarlahti 300 Kotalahti Kuva 1. Väestön kehitys vuosina Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti yleiskaava-alueella. Väestön ikärakenteesta voidaan todeta, että kaava-alueen kylillä asuu pääasiassa työikäisiä lapsiperheitä. Varsinkin Paukarlahdelle on asettunut paljon nuoria perheitä. Työikäisten (25-64 vuotiaat) osuus suunnittelualueella on noin 60 %. Väestö ikäryhmittäin Oravikoski Paukarlahti Kotalahti Ikäryhmät Kuva 2. Väestön ikärakenne suunnittelualueella vuoden 2009 lopulla. 1

3 Leppävirran kunnan väkiluku on vähentynyt tasaisesti. Vuoden 2012 alkupuolella kunnan väkiluku oli henkilöä. Väestön trendiennusteen mukaan Leppävirran kunnan väestömäärä olisi vuonna 2030 noin asukasta. Trendiennusteessa on otettu huomioon syntyvyyden, kuolleisuuden, kuntien välisen muuttoliikkeen ja siirtolaisuuden vaikutus väestönkehitykseen (Pohjois-Savon liitto 2008). Kunnan väestömäärän vähentymisestä huolimatta väkimäärän kasvua on tapahtunut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana erityisesti Paukarlahdessa. Pohjois-Savon maakuntakaavan valmistelun yhteydessä laaditun tavoiteväestöön ( henkilöä) perustuvan laskennallisen mitoituksen perusteella asuntotuotannon tarve Kuopion seutukunnan ulkopuolella olisi noin asuntoa vuosien aikana, suuruusluokkaa noin 600 uutta asuntoa vuodessa. Tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan tuotannon mitoitus olisi suuruusluokkana noin 500 asuntoa vuodessa. Leppävirran kunnan osalta laskennallinen asuntojen tuotantotarve on arvioitu olevan noin asuntoa vuosille Maakuntakaavan mitoituksen mukaan tämä olisi 64 asuntoa/vuosi ja tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan 61 asuntoa/vuosi (Pohjois-Savon liitto 2008). Suunnittelualueella, asema- ja ranta-asemakaavat mukaan lukien, on nykyisin noin 380 omakotitaloa ja 224 loma-asuntoa, joista 203 sijaitsee ranta-alueella ja 21 ranta-alueen ulkopuolella (tilanne 11/2010). Vuosina Leppävirralla valmistui kaikkiaan 490 uutta asuntoa (keskim. 49 kpl/vuosi), joista noin 100 asuntoa Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava-alueelle. Tähän lukuun sisältyvät myös Oravikosken Pitkäniemen ja taajaman eteläosan asemakaava-alueille muodostetut rakennuspaikat. Taulukko 1. Rakennuskannan kehitys Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava-alueella. ennen v valmistuneet yhdenasunnon talot (kpl) valmistuneet (kpl) valmistuneet (kpl) valmistuneet (kpl) valmistuneet (kpl) valmistuneet (kpl) Osayleiskaava-alueelle on 2000-luvulla muodostettu noin 50 uutta kuivan maan rakennuspaikkaa. Paukarlahden alue on ollut viimeisten kymmenen vuoden aikana Leppävirran pohjoisten osien kehittyvin kyläalue asuntorakentamisen osalta. Paukarlahden kaunis maalaismaisema ja veden läheisyys ovat houkutelleet uudisrakentajia etenkin Kuopion suunnalta. Esimerkiksi Pykärinkylälle on pääasiassa vuosien aikana rakennettu toistakymmentä uutta omakotitaloa ja Humalamäkeen Humalamäentien varteen reilu puolenkymmentä omakotitaloa. Paalimäkeen on syntynyt kokonaan uusi asuntoalue 2000-luvulla. Vuosien aikana Paalimäen-Ahvenjoen alueelle on rakennettu reilu 15 uutta omakotitaloa. Ympäristöhallinnon kehittämän yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) vuoden 2010 aluetarkastelun perusteella Oravikoski luokittuu taajamaksi, Paukarlahti, Pykärinkylä ja Paalimäki kyläksi. Paalimäki oli vielä vuoden 2005 aluetarkastelun perusteella pienkylä. Laitilanniemi, Hyvärilänniemi ja Humalamäki luokittuvat aluetarkastelun perusteella pienkyläksi. Humalamäki on muuttunut vuoden 2005 aluetarkastelusta maaseutumaisesta haja-asutuksesta pienkyläksi (kuva 3). Osayleiskaavaratkaisulla pyritään tarjoamaan Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti alueelta noin tonttia vuoteen Väkiluku voisi kasvaa näillä reunaehdoilla asukasta vuodessa, mikä turvaisi palvelujen säilymisen alueella. 2

4 Kuva 3. Suunnittelualueen kyläalueet on määritetty yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) aluetarkastelun mukaisesti. Aluetarkastelu perustuu 250 x250 m ruutuihin, ruuduissa sijaitsevien rakennusten lukumäärään ja asukasmäärään, jonka perusteella erotetaan kylien haja-asutusalueet (asukasmäärä alle 20 henkilöä), pienkylät (asukasmäärä henkilöä), kylät (asukasmäärä henkilöä) ja sekä taajamat (asukasmäärä vähintään 200 henkilöä). Taaja-asutuksen tarkastelussa huomioidaan asukasluvun ja rakennusten lukumäärän lisäksi kerrosala ja keskittyneisyys. Lähde: YKR-aineisto/SYKE MITOITUSPERIAATTEET Mitoituksella osoitetaan kuinka paljon kaavassa voidaan osoittaa teoreettista rakennusoikeutta erilaisiin maankäyttötarkoituksiin. Maankäyttöratkaisujen suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet, kuten aluerakenne, rakennettavuus, luonnonympäristö ja maisema-arvot sekä maanomistajien toiveet. Osayleiskaavassa on laadittu mitoitusperusteet erikseen ranta-alueelle ja ranta-alueen ulkopuoliselle kaava-alueelle ns. kuivalle maalle. 2.1 RANTARAKENTAMINEN Mitoitettava alue, mitoitusvyöhykkeet ja rantaviivan pituus Rakentamista ohjaavassa Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaavassa on määritelty se rantaan rajoittuva alue (ranta-alue), jolle mitoitus lasketaan. Hallintokäytännössä ranta-alueen leveys on noin 200 metriä, mutta maisemasta ja muista luonnonolosuhteista riippuen se voi olla leveämpikin. Mitoitettavan alueen tulee kuitenkin ulottua sinne asti, missä rakentamisella on vaikutusta ja tarpeita rannan käytössä. Rantarakennuspaikkojen määrä ja sijainti osoitetaan yleiskaavakartalla. Osayleiskaava-alueen ranta-alueet on jaettu mitoitusvyöhykkeisiin (I -VIII) maaperän rakennettavuuden, ekologisen kantokyvyn, luonto- ja maisema-arvojen, palveluiden läheisyyden, 3

5 tiestön sekä vesihuoltoverkoston rakenteen perusteella. Luonteeltaan ja luonnonoloiltaan samankaltaisilla ranta-alueilla eri puolilla kaava-aluetta on sama rakennusoikeus eli käytetään samaa mitoitusnormia. Mitoitusta ei ole tehty kaava-alueella oleville ranta-asemakaavoitetuille alueille. Kuva 4. Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava-alueen ranta-alueiden (noin 200 metrin levyinen vyöhyke) mitoitusvyöhykkeet. Kunkin maanomistusyksikön rantarakennuspaikkojen määrä lasketaan rantaviivan pituuden mukaan. Mitoitusrantaviivana käytetään ns. muunnettua rantaviivaa; rantaviivan pituutta vähentää vastarannan läheisyys ja mm. niemen kapeus sekä rannan huono soveltuvuus rakentamiseen. Rakentamiseen täysin soveltumatonta rantaa ei lasketa mitoitusrantaviivaan mukaan. Pienissä saarissa lähtökohtana on saaren pinta-ala ja pienvesistöissä lähtökohtana vesistön pinta-ala. Muunnettu rantaviiva saadaan seuraavasti: 1. Kun niemen, kannaksen tai saaren leveys on alle 50 metriä, rantaviivaa ei lasketa lainkaan. 2. Kun niemen, kannaksen tai saaren leveys on metriä, rantaviivan pituuden laskennassa käytetään kerrointa 0,5. 3. Kun niemen, kannaksen tai saaren leveys on metriä, rantaviivan pituuden laskennassa käytetään kerrointa 0, Kun vesistön (lahti, salmi) leveys on alle 100 metriä, rantaviivan pituuden laskennassa käytetään kerrointa 0, kun vesistön leveys on metriä, rantaviivan pituuden laskennassa käytetään kerrointa 0,5. 6. Kun vesistön leveys on metriä, rantaviivan pituuden laskennassa käytetään kerrointa 0, Kun niemen, kannaksen tai saaren leveys on yli 150 metriä tai vesistön leveys on yli 300 metriä, rantaviivan pituuden laskennassa käytetään kerrointa 1. 4

6 Emätilaperiaate Maanomistajien tasapuolinen kohtelu rakennusoikeuden määrittelyssä varmistetaan emätilaperiaatteen mukaan. Emätilaperiaatteen mukaan rakennusoikeus määritetään jonkin tietyn leikkausajankohdan mukaisille tiloille, emätiloille. Tässä osayleiskaavassa emätilan määrittelyn perustana käytetään ajankohtaa , jolloin rakennuslain rantakaava koskevat säädökset tulivat voimaan. Emätilatarkastelussa selvitetään ne tilat, jotka alueella olivat tuona ajankohtana. Joissakin tapauksissa voi olla perusteltua käyttää vuotta 1959 kantatilan määräytymisvuotena, jos kantatila on selkeästi luovuttanut lomarakennuspaikkoja jo 1960-luvun alkupuolella. Emätilan rakennusoikeus Kullekin emätilalle määritetään laskennallinen kokonaisrakennusoikeus rakennusyksiköinä perustuen muunnetun rantaviivan pituuteen ja ranta-alueen mitoitusarvoon. Emätilan rantarakennusoikeus lasketaan siten, että emätilan muunnetun rantaviivan pituus (km) kerrotaan osa-alueen mitoitusluvulla (rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km). Saatu luku kertoo emätilan omarantaisten rakennusyksikköjen enimmäislukumäärän. Emätilan ranta-alueelle poikkileikkausajankohdan jälkeen muodostetut rakennuspaikat, asuinrakennukset, loma-asunnot sekä myönnetyt rakennus- ja poikkeusluvat, luetaan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Emätilan jäljellä olevien rakennuspaikkojen muodostamisoikeus ositetaan niiden nykyisten tilojen kesken, joilla on vielä rakennuspaikkojen muodostamisoikeutta muunnetun rantaviivan pituuden suhteessa. Samalle maanomistajalle kuuluvia eri alueita käsitellään yhtenä yksikkönä, jota rakennusoikeuslaskelma koskee. Rakennusoikeuden määrittämisessä käytettävät reunaehdot perustuvat Leppävirran kunnan rakennusjärjestykseen (2009). Yhdeksi rantarakennuspaikaksi katsotaan lomarakennusyksikön ohella ranta-alueella sijaitseva maatila tai asuinrakennus. Talouskeskukseen liittyvää rantasaunaa ei katsota omaksi rantarakennuspaikakseen, mikäli rakennukset sijaitsevat samassa pihapiirissä. Mitoitettavan alueen ulkopuolella (esimerkiksi yli 200 metrin etäisyydellä rantaviivasta) sijaitsevat rakennuspaikat eivät vaikuta rakennusoikeuden määrään ranta-alueella. Kuva 5. Emätilaperiaatteen mukainen rakennuspaikkojen laskenta ranta-alueilla (Lähde: Ympäristöministeriö 2005). 5

7 Taulukko 2. Mitoitusvyöhykejako ranta-alueille. Mitoitusvyöhyke I II III Alue Mitoitusluvut Kuvaus Taajaman/kylän lähivaikutusvyöhyke Haja-asutusmaiset mannerrannat Haja-asutusmaiset ympäristöarvoiltaan ympäristöä edustavammat rannat - luonto- ja maisemakohteet - kulttuurimaisema-alueet 6 rak.paikkaa/muunnettu ranta-km 5 rak.paikkaa/muunnettu ranta-km 4 rak.paikkaa/muunnettu ranta-km Taajama-/kylärakennetta tukevaa rakentamista, vapaa-ajan ja ympärivuotista asumista. Alueet ovat maaperän rakennettavuudelta ja ekologiselta sietokyvyltä hyviä. Alueisiin ei kohdistu luonto- tai maisema-arvoja. Alueilla on tiestö ja ne kuuluvat vesijohto- ja viemäriverkon toiminta-alueeseen. Alueet ovat maaperän rakennettavuudelta ja ekologiselta kantokyvyltä pääosin hyvin rakentamiseen soveltuvia ja alueilla on jo rantarakentamista. Alueisiin ei kohdistu ollenkaan tai kohdistuu vain pienialaisia luonto- tai maisemaarvoja. Alueet ovat pääasiassa hyvin rakentamiseen soveltuvia; maaperän rakennettavuus on pääosin hyvä tai kohtalainen. Ekologiselta kantokyvyltään alueet ovat pääasiassa kohtalaisia. Alueisiin kohdistuu luonto- ja maisema-arvoja. Rakennuspaikkojen sijoittelulla voidaan välttää arvokkaat luonto- ja maisemakohteet. Rakentaminen on sovitettava luonnonympäristö- ja maisema-arvot huomioiden. Lammet ja pienet järvet - maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on ympäristö-arvoja IV Haja-asutusmaiset mannerrannat, jotka olosuhteiltaan soveltuvat heikosti rakentamiseen 3 rak.paikkaa/muunnettu ranta-km Luonnonolosuhteiltaan alueet soveltuvat heikosti rakentamiseen. Näitä alueita ovat alavat rannat, soistumat ja pehmeiköt, kallioiset alueet, louhikot, topografialtaan jyrkät/jyrkähköt rannat, rantaan ulottuvat peltoalueet sekä entisen kaivosalueen lähialueet. Rakentaminen voidaan sovittaa olosuhteet huomioiden. V VI Saaret yli 10 ha Saaret 5 10 ha 3 rak.paikkaa/ muunnettu ranta-km 2-3 rak.paikkaa Lomarakentaminen voidaan sovittaa maisematekijät ja luonnonolosuhteet huomioon ottaen. VII VIII Saaret 1 5 ha Saaret alle 1 ha, lammet alle 1 ha 1-2 rak.paikkaa Ei muodosta rakennuspaikkaa Eivät sovellu maisemallisesti rakentamiseen. 2.2 MITOITUS RANTA-ALUEEN ULKOPUOLELLA, NS. KUIVAN MAAN MITOITUS Edullisuusvyöhykkeet Osayleiskaava-alue on jaettu edullisuusvyöhykkeisiin (I-V) rakennuspaikkojen määrän arvioinnin ja sijoittelun vuoksi. Vyöhykejaossa on otettu huomioon koko kaava-alueen sijainti muuhun yhdyskuntarakenteeseen nähden, kuten palvelujen ja tieverkon läheisyys sekä olemassa oleva ja suunniteltu vesihuoltoverkosto, alueen olemassa oleva rakennuskanta, maa- ja metsätalouden edellytykset, maaseutumaiseman sekä kulttuuri- ja rakennusperinnön vaaliminen, luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö. Edullisuusvyöhyke kertoo kuinka tiivistä rakentamista kullekin alueelle on tarkoituksenmukaista osoittaa, minne ohjataan rakentamista ja mitkä alueet tulee säilyttää väljemmin rakennettuina tai rakentamattomina. Edullisuusvyöhykkeisiin ei kuulu asemakaavoitetut alueet. 6

8 Osayleiskaava-alue on jaettu seuraaviin vyöhykkeisiin (vyöhykerajaukset on esitetty liitekartalla): I II III IV V Ydinkylävyöhyke - rakentamisen kannalta edullisimmat alueet; hyvä sijainti päätieverkkoon nähden, sijaitsee kohtuullisella työssäkäynti- ja asioimisetäisyydellä Leppävirran kuntakeskuksesta sekä Kuopion kaupungista, alueilla on toimiva vesihuoltoverkosto - alueella on selkeä kylärakenne - eniten rakentamista mahdollistavaan I-vyöhykkeeseen kuuluu Paukarlahden kylän ydinalue Kylämäinen vyöhyke - muut sijainniltaan edulliset kyläalueet, joille on jo muodostunut kylämäistä asutusta - alueet sijaitsevat vesihuoltoverkon ja/tai vesijohtoverkon toiminta-alueella - alueet tukeutuvat luontevasti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen - vyöhykkeeseen on sisällytetty Pykärinkylä, Paukarlahden ydinkylän reuna-alueet, Paalimäki, Iso Ahvenmäen alue ja Ahvenmäki Kylärakenteeseen tukeutuva alue - vyöhykkeeseen on sisällytetty kylien lievealueita sekä pääteiden kylä- ja tienvarsialueita - alueet sijaitsevat vesijohtoverkon toiminta-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä Haja-asutusvyöhyke - harvemmin asuttuja maaseutualueita, joille rakentamisen sijoittaminen ei ole yhdyskuntarakenteen kannalta toivottavaa Asemakaavoitettava alue - Oravikosken koulun ympäristö (pientalovaltainen alue) ja uuden valtatien eritasoliittymän läheiset alueet (työpaikka- ja teollisuusalueet) Alueen edullisuutta parantaa: koulujen / palvelujen läheisyys päätieverkon läheisyys, saavutettavuus taajaman / kylän läheisyys kylärakennetta eheyttävä rakentamisalue vesi- ja viemäriverkon toiminta-alue / toiminta-alueen läheisyys Alueen edullisuutta heikentää: yhtenäiset peltoalueet ja peltomaisema-alueet yhtenäiset metsäalueet maiseman ja luonnonympäristön kannalta merkittävät alueet (luonnontilaiset purot, kosteikot, maisema-alueet, kulttuuriympäristöt, perinnebiotoopit) etäisyys tiestöstä ja yhdyskuntarakenteesta Vyöhyketarkastelulla pyritään nykyisen aluerakenteen eheyttämiseen ja kyläasutuksen tukemiseen olemassa olevaa rakennetta hyödyntäen. Tavoitteena on myös saada rakennettu kunnallistekniikka ja palvelut kustannustehokkaasti käyttöön. Leppävirran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty vuoden 2011 aikana. Suunnitelman mukaan Paukarlahti-Oravikoski siirtoviemärin uusi toiminta-alue laajenee Paalimäen ja Ahvenjoen alueelle sekä valtatien 5 länsipuolelle Iso Ahvenmäen alueelle. Myös vesijohtoverkon toiminta-alue laajenee näillä alueilla. Periaatteena on, että edullisille alueille, pääasiassa kyläalueille sijoitetaan enemmän rakennuspaikkoja kuin syrjäisemmille alueille. Mitoitus Kaava-alueen kuivan maan mitoitusperusteisiin on sovellettu Kuopion kaupungin laatimaa maaseudun rakennuspaikkamäärän mitoitusperiaatteita (Kuopion kaupunki ). Tässä osayleiskaavassa määritellyn ranta-alueen (noin 200 metrin levyinen vyöhyke) ulkopuolisilla sisämaan alueilla, ns. kuivalla maalla rakennusoikeustarkastelu tehdään pinta-alaperusteisesti käyttäen ns. mitoituspinta-alaa 7

9 rakennuspaikkaa kohti erillisen mitoitustaulukon mukaisesti (taulukko 3). Mitoitus kytkeytyy edullisuusvyöhykkeisiin siten, että edullisimmille alueille voi muodostaa enemmän rakennuspaikkoja kuin vähemmän edullisille alueille. Mitoitusperiaatteista voidaan kuitenkin poiketa, mikäli maanomistajien tasapuolinen kohtelu esimerkiksi yhdyskuntarakenteessa tapahtuneiden muutosten perusteella sitä edellyttää. Rakennuspaikkojen lukumäärä lasketaan mitoitusvyöhykekohtaisesta mitoitusluvusta, joka ilmaisee kutakin tilan uutta rakennuspaikkaa varten tarvittavan hehtaarimäärän. Ranta-alueen ulkopuoliselle sisämaa-alueelle vuoden 1959 jälkeen muodostetut rakennuspaikat sekä myönnetyt rakennus- ja poikkeusluvat luetaan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Jo muodostettujen rakennuspaikkojen lasketaan kuluttavan tilan rakennusmahdollisuuksiin vaikuttavaa pinta-alaa 1,5 2,5 hehtaaria edullisuusvyöhykkeestä riippuen. Rakennuspaikkaa kohden tarvittavan pinta-alan mitoitusluku on porrastettu siten, että tilan kaksi ensimmäistä uutta rakennuspaikkaa edellyttävät vähemmän maapinta-alaa kuin esimerkiksi neljä seuraavaa rakennuspaikkaa. Porrastuksella turvataan myös pienempien tilojen rakentamismahdollisuuksien joustava toteuttaminen. Porrastuksen avulla ohjataan rakentamista olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen. Leikkurina käytetään korkeintaan 12 rakennuspaikkaa tilaa kohden. Tällä pyritään turvaamaan kylärakenteen haja-asutusluonteisuus. Edullisuusvyöhykkeisiin perustuvalla mitoituksella Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaavassa pyritään sovittamaan yhteen maanomistajien tasapuolinen kohtelu, yhdyskuntarakenteen ja palvelujen kannalta tarkoituksenmukaisen asuinrakentamisen määrän osoittaminen, luonto- ja maisema-arvojen turvaaminen sekä liikenteen toimivuus ja turvallisuus. Vyöhykkeillä I-III rakennuspaikkojen määrä ja sijainti osoitetaan yleiskaavakartalla. Haja-asutusvyöhykkeelle sijoittuva rakennuspaikkojen määrä tapahtuu samojen mitoitusperiaatteiden mukaisesti, mutta rakennuspaikkojen tarkkaa sijoitusta ei osoiteta kaavakartalla. Rakennuspaikan sisäinen rakennusoikeus ei liity tähän mitoitustarkasteluun, vaan se määritellään erikseen kaavan tai rakennusjärjestyksen mukaisesti. 8

10 Taulukko 3. Uusien rakennuspaikkojen mitoitusluvut edullisuusvyöhykkeillä. Vyöhyke I Rakentamisen kannalta edullisimmat alueet Ydinkylävyöhyke II Kylämäinen asutus Kylämäinen vyöhyke III Kylärakenteeseen tukeutuva alue IV Haja-asutusvyöhyke Kuvaus Alueet tukevat nykyistä yhdyskuntarakennetta ja sijaitsevat taajaman ja sen palvelujen läheisyydessä. Alueilla on tiestö ja saavutettavuus on hyvä päätieverkon läheisyyden vuoksi. Alueisiin ei kohdistu luonto- tai maisema-arvoja. Alueet sijaitsevat vesihuoltoverkon toiminta-alueella. *) jos tilan pinta-ala alle 2 ha, niin ensimmäinen rak.paikka edellyttää vähintään 0,5 ha Alueet sijaitsevat kylän/taajaman ja sen palvelujen vaikutuspiirissä päätieverkon läheisyydessä. Rakentaminen voidaan sovittaa maisema- ja luontoarvoihin. Alueet sijaitsevat vesihuoltoverkon toiminta-alueella (korkeampi mitoitus) tai vesijohtoverkon toimintaalueella (alempi mitoitus). Alueet sijaitsevat kylän / taajaman toiminnallisen vaikutuspiirin ja päätieverkon ulkopuolella. Rakentaminen voidaan sovittaa maisema- ja luontoarvoihin. Alueet sijaitsevat vesijohtoverkon toiminta-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä kyläalueen lievealueilla. Alueet, jotka eivät sijaitse kylien läheisyydessä ja joille rakentamisen sijoittaminen ei ole yhdyskuntarakenteen kannalta toivottavaa. Rakentaminen tulee sovittaa alueiden maisema- ja luontoarvoihin. tilan seuraavat uudet rakennuspaikat (ha/paikka) rak.paikka rak.paikka 7.- max 12 rak.paikkaa *) 0,5 (1.) 1,5 (2.) 2, Mitoitustaulukkoon perustuen esimerkiksi vyöhykkeellä III olevan 19 ha:n tilan, jolla on jo 2 rakennuspaikkaa, rakentamismahdollisuudeksi tulee 3 uutta paikkaa. Tämä saadaan vähentämällä 19 ha:sta ensin olemassa olevien rakennuspaikkojen vaikutus 2*1,5 ha=3 ha, jää 16 ha. Seuraavat kaksi uutta paikkaa syövät mitoituspinta-alaa 2*4 ha =8 ha, jolloin jää 8 ha, joka oikeuttaa vielä yhteen uuteen paikkaan mitoitusluvun ollessa 7 ha (1*7ha=7 ha). 9

Maaseudun rakennuspaikkamäärän mitoitusperiaatteet

Maaseudun rakennuspaikkamäärän mitoitusperiaatteet Liite 2013 Liite Maaseudun rakennuspaikkamäärän mitoitusperiaatteet Leppävirran kunta Liite Maapoliittiseen ohjelmaan Kunnanhallitus 3.6.2013 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Johdanto Taajamien ulkopuolella rakentamisen

Lisätiedot

82122815-31 25.6.2012. Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet

82122815-31 25.6.2012. Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet 82122815-31 25.6.2012 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 82122815-31 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 25.6.2012 Viite 82122815 Kirjoittanut Markus

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

KYMIJOEN LÄNSIHAAROJEN OSAYLEISKAAVA Ote kaavaselostuksesta

KYMIJOEN LÄNSIHAAROJEN OSAYLEISKAAVA Ote kaavaselostuksesta Liite 9 KYMIJOEN LÄNSIHAAROJEN OSAYLEISKAAVA Ote kaavaselostuksesta 3 MITOITUSPERUSTEET 3.1 Mitoitusperusteiden tarkoitus Mitoitusperusteilla tarkoitetaan niitä periaatteita, joiden mukaan tila- ja maanomistajakohtainen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI 1 (9) Kaupunkisuunnittelu Onaksen saariston osayleiskaava, mitoitusperiaatteet 28.2.2008

PORVOON KAUPUNKI 1 (9) Kaupunkisuunnittelu Onaksen saariston osayleiskaava, mitoitusperiaatteet 28.2.2008 PORVOON KAUPUNKI 1 (9) 1 MITOITUSPERIAATTEET 28.2.2008 1.1 Yleistä Rantojen suunnittelussa mitoituksella tarkoitetaan rantarakentamisen määrän ja sijainnin määrittelyä. Mitoitusperusteiden tarkoituksena

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA K-hallitus 14.3.2011 PÄIJÄNTEEN RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 5

SYSMÄN KUNTA K-hallitus 14.3.2011 PÄIJÄNTEEN RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 5 SYSMÄN KUNTA K-hallitus 14.3.2011 PÄIJÄNTEEN RANTA-ALUEIDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 5 MITOITUSPERIAATTEET Sysmän kunnanhallitus hyväksyi tämän kappaleen mukaiset mitoitusperusteet 14.3.2011. 1. Loma-asuntojen

Lisätiedot

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA Ryhmätyöskentely: Kyläosayleiskaavan tavoitteet ja periaatteet 1. Asuminen 2. Palvelut ja elinkeinot, muut aluevaraukset 3. Toimintojen yhteensovittaminen 4. Mitoitusperiaatteet

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Kunnanhallitus 1.9.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeus Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Rantasalmen kunnanhallitus

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

PIENTEN VESISTÖJEN JA ERÄMAISTEN ALUEIDEN KAAVOITTAMISEN PERIAATTEET JUUAN KUNNASSA

PIENTEN VESISTÖJEN JA ERÄMAISTEN ALUEIDEN KAAVOITTAMISEN PERIAATTEET JUUAN KUNNASSA PIENTEN VESISTÖJEN JA ERÄMAISTEN ALUEIDEN KAAVOITTAMISEN PERIAATTEET JUUAN KUNNASSA Lähtökohtaisesti on erittäin hyvä, että rakentaminen vesistön ääreen ratkaistaan kaavoituksen keinoin poikkeamislupamenettelyjen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy LAUKONSELÄN JA KARTANOALUEEN RANTA- ASEMAKAAVA. Mitoitusraportti

FCG Finnish Consulting Group Oy LAUKONSELÄN JA KARTANOALUEEN RANTA- ASEMAKAAVA. Mitoitusraportti FCG Finnish Consulting Group Oy LAUKONSELÄN JA KARTANOALUEEN RANTA- ASEMAKAAVA Mitoitusraportti 13.2.2012, tarkastettu 14.5.2013 FCG Finnish Consulting Group Oy Mitoitusraportti I P15872 13.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

Niskanperän osayleiskaava, Luonnos

Niskanperän osayleiskaava, Luonnos Niskanperän osayleiskaava, Luonnos Yleisötilaisuus 15.6.2016 16.6.2016 Page 1 Niskanperän osayleiskaava Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi Kaavasuunnittelija Petteri Lampi etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Selostus koskee 27.10.2014. päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

SUUNNITTELUTAVOITTEET

SUUNNITTELUTAVOITTEET 1 SUUNNITTELUTAVOITTEET YLEISTAVOITTEET Haja-asutusalueiden osalta tavoitteena on laatia osayleiskaava siten, että ranta-alueilla rakennusluvat hajarakentamiseen voidaan myöntää suoraan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MAASEUDUN RAKENNUSPAIKKAMÄÄRÄN MITOITUSPERIAATTEET YK 2007:8 5.11.2007

KUOPION KAUPUNKI MAASEUDUN RAKENNUSPAIKKAMÄÄRÄN MITOITUSPERIAATTEET YK 2007:8 5.11.2007 KUOPION KAUPUNKI MAASEUDUN RAKENNUSPAIKKAMÄÄRÄN MITOITUSPERIAATTEET 5.11.2007 YK 2007:8 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. NYKYTILANNE... 2 2.1 Maaseuturakentamisen kehityspiirteet... 2 2.2 Nykyiset

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS. Seitap Oy

2014 Nuorgamin kyläalueella. Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos. Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS. Seitap Oy Utsjoki Tenonlaakson rantaosayleiskaavan muutos Nuorgamin kyläalueella KAAVASELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

HIRVAAN OSAYLEISKAAVA

HIRVAAN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Suunnittelupalvelut 2009 HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma HIRVAAN osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HEINÄSEN JA SÄRKISEN RANTA-ASEMAKAAVA (RANTA-TAIPALE) Kylän Suonenjoki tila: Ranta-Taipale LUONNOSVAIHE

SUONENJOEN KAUPUNKI HEINÄSEN JA SÄRKISEN RANTA-ASEMAKAAVA (RANTA-TAIPALE) Kylän Suonenjoki tila: Ranta-Taipale LUONNOSVAIHE SUONENJOEN KAUPUNKI HEINÄSEN JA SÄRKISEN RANTA-ASEMAKAAVA (RANTA-TAIPALE) Kylän Suonenjoki tila: Ranta-Taipale 778-422-3-27 LUONNOSVAIHE 31.013.2015 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila

Lisätiedot

Osmajärven kylän tilan 39:96 (osa) ranta-asemakaava ja Rengonlahti-Suottalahti rantakaavan muutos

Osmajärven kylän tilan 39:96 (osa) ranta-asemakaava ja Rengonlahti-Suottalahti rantakaavan muutos FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaluonnoksen vastineet 1 (9) Savonkatu 39 79100 Leppävirta Osmajärven kylän tilan 39:96 (osa) ranta-asemakaava ja Rengonlahti-Suottalahti rantakaavan VASTINE KAAVALUONNOKSESTA

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien suunnittelutarveratkaisua Haminanlahti, Vuorenlehto 410-5-110 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu Pohjola Marjaana, Virolahti

Suunnittelutarveratkaisu Pohjola Marjaana, Virolahti Rakennuslautakunta 95 18.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu Pohjola Marjaana, Virolahti 37/11.117/2014 Rakla 95 Suunnittelutarveratkaisu 2014-0004 (37/11.117/2014) Hakija(t) ja kohde: Selvitys rak.paikasta:

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014 YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2 Kaavaluonnos 17.11.2014 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavaa.

Lisätiedot

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ).

Naapureiden kuuleminen: Hakija on toimittanut naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset poikkeamiseen (MRL 173 ). ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Poikkeamishakemus Diaarinumero: 237/605/2014 Hakija: Jaakko Heiskari, Tiina Väisänen Tila: Ryhtyli Kiinteistötunnus: 859-401-153-0 Kylä: Tyrnävä Haettava poikkeaminen: Haetaan

Lisätiedot

ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN JA RUUHIJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA

ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN JA RUUHIJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN JA RUUHIJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA TAVOITTEET JA MITOITUSPERUSTEET 24.5.2004 Pertti Hartikainen Kellosilta 10, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle Särkijärvellä,

Lisätiedot

Vastine Iso-Valkeisen ranta-asemakaavasta saatuun palautteeseen

Vastine Iso-Valkeisen ranta-asemakaavasta saatuun palautteeseen Vastine 1 (5) Leskinen Timo 27.11.2013 Leppävirran kunta Tekninen lautakunta Iso-Valkeisen ranta-asemakaava Vastine Iso-Valkeisen ranta-asemakaavasta saatuun palautteeseen Pohjois-Savon liitolla ei ollut

Lisätiedot

1(9) Periaatteet ovat pitkälti juuri yleisesti käytettyjä, eivätkä välttämättä tule ko. kaava-alueella kyseeseen.

1(9) Periaatteet ovat pitkälti juuri yleisesti käytettyjä, eivätkä välttämättä tule ko. kaava-alueella kyseeseen. 1(9) SÄKYLÄN KUNTA Luonnos Liite 6 PYHÄJOEN OSAYLEISKAAVA MITOITUSPERIAATTEITA Rantavyöhyke, Pyhäjärvi Pyhäjärven ranta-alueet ovat myös Pyhäjoen kohdalla käytännössä täyteen rakennettuja. Osayleiskaavalla

Lisätiedot

Vastine Lemmetynniemen ranta-asemakaavaluonnoksesta saatuihin palautteisiin.

Vastine Lemmetynniemen ranta-asemakaavaluonnoksesta saatuihin palautteisiin. Vastine 1 (6) Leskinen Timo 21.11.2014 Leppävirran kunta PL 4 79101 LEPPÄVIRTA Lausuntopyyntö Vastine Lemmetynniemen ranta-asemakaavaluonnoksesta saatuihin palautteisiin. Lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA ELINKEINOT JA PALVELUT ASUMINEN JA LOMA-ASUMINEN LIIKENNE JA TEKNINEN HUOLTO VIRKISTYSALUEET JA REITIT ARVOKKAAT YMPÄRISTÖT ELINKEINOT JA PALVELUT ALKUTUOTANTO Maatalous >

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

Ranta-asemakaavoituksen

Ranta-asemakaavoituksen Ranta-asemakaavoituksen periaatteet Kuopion kaupunki Yleiskaavatoimisto 2009 RANTA-ASEMAKAAVOITUKSEN PERIAATTEET Kaupunginhallitus 8.2.2010 (70 ) Johdanto Kuopion kaupungissa on vähän ranta-asemakaavoja.

Lisätiedot

ALUEIDENKÄYTÖN KOULUTUSPÄIVÄ ympäristölakimies Terhi Vanala

ALUEIDENKÄYTÖN KOULUTUSPÄIVÄ ympäristölakimies Terhi Vanala ALUEIDENKÄYTÖN KOULUTUSPÄIVÄ 4.12.2013 ympäristölakimies Terhi Vanala 7.12.2013 10.5.2013/1633 KHO:2013:87 Ranta-asemakaava - Yleiskaavan ohjausvaikutus - Yleiskaavan lainvoimaisuus Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut case Porvoo

Yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut case Porvoo Yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut case Porvoo Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus Vesihuolto 2014 Helsinki 3.6.2014 Yhdyskuntarakenteen nykykehitys Väestönkasvu kohdistuu suurille kaupunkiseuduille

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Vastineet ehdotusvaiheen kuulemisen aikana saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin.

Vastineet ehdotusvaiheen kuulemisen aikana saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. Vastineet 1 (6) T. Leskinen 15.1.2014 Jaamankankaan ranta-asemakaava Vastineet ehdotusvaiheen kuulemisen aikana saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. Ehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 5 mielipidettä:

Lisätiedot

Lyhennelmät MRA 30 :n luonnosvaiheen kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin.

Lyhennelmät MRA 30 :n luonnosvaiheen kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin. LIITE 8 Kuus-Hukkalan ranta-asemakaava Lyhennelmät MRA 30 :n luonnosvaiheen kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin. 1. Etelä-Savon ympäristökeskus (ELY)

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

Tavoitteet ja mitoitus

Tavoitteet ja mitoitus Tavoitteet ja mitoitus 16WWE0303 1.7.2010 Joutsan kunta JOUTSAN POHJOISOSIEN RANTAYLEISKAAVA JA RUTAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 Sisältö Yhteenveto 1 YLEISTAVOITE 2 2 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Vastine 1 (28) Kiuruvesi Sulkavanjärven alueen rantaosayleiskaava 5.11.2010 685-C7026

FCG Finnish Consulting Group Oy Vastine 1 (28) Kiuruvesi Sulkavanjärven alueen rantaosayleiskaava 5.11.2010 685-C7026 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastine 1 (28) Kiuruveden kaupunki VASTINE KAAVAEHDOTUKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN Pohjois-Savon liitto - Ei huomautettavaa Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 158-RAK1405 NAANTALIN KAUPUNKI ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.2.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Kaavan tunnus: NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA

Lisätiedot

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitusjärjestelmä Kaavat maaseudun maankäytön ohjaajana Itäsuomalainen kylä suunnittelualustana Janne Nulpponen Maakuntasuunnittelija Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytönsuunnittelujärjestelmä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI 895 Kammela 480. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

UUSIKAUPUNKI 895 Kammela 480. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI 895 Kammela 480 LEPPÄKARIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vainilan tilan 6:9 luoteisrantaa. Naantali 29.5.2012 / 20.12.2012 / 21.11.2013 Juha Erjanti, DI 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos ja Haukiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos ja Haukiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos ja Haukiniemen rantakaavan osittainen kumoaminen EHDOTUS KAAVASELOSTUS 23.2.2016 Teknisen toimialan kaavoituspalvelut / yleiskaavoitus

Lisätiedot

VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄHÄ KIVIJÄRVI II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Kankaanpään Vihteljärven kylän tiloja Vähäkivijärvi 214-425-27-24, Urjanlinna 214-425-27-22, Rantatila 214-425-27-23 KAAVATUNNUS 214003028 27.6.2011 1.

Lisätiedot

LIITE 4 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/RAKM VIRPILAMPI II

LIITE 4 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/RAKM VIRPILAMPI II Asianumero 908/10.02.03/2012 LIITE 4 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/RAKM VIRPILAMPI II VALMISTELUVAIHE SAAPUNUT PALAUTE JA KAAVOITTAJAN VASTINEET LUONNOS 26.09.2013, NÄHTÄVILLÄ 23.12.2013 21.01.2014 pvm.

Lisätiedot

1-1 LAPPAJÄRVEN KUNTA LEVÄNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kunnannvaltuuston hyväksymä.. 7.6.2011 Minna Vesisenaho/Jouni Laitinen LAPPAJÄRVEN KUNTA

1-1 LAPPAJÄRVEN KUNTA LEVÄNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kunnannvaltuuston hyväksymä.. 7.6.2011 Minna Vesisenaho/Jouni Laitinen LAPPAJÄRVEN KUNTA 1-1 LAPPAJÄRVEN KUNTA LEVÄNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kunnannvaltuuston hyväksymä.. 7.6.2011 Minna Vesisenaho/Jouni Laitinen LAPPAJÄRVEN KUNTA SISÄLTÖ KAAVASELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus

Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus 6.-7.9 Lieksan Vuonislahti Kokemuksia Jyväskylästä Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Kaavojen laadinnasta Kaavoituksen tarve? Mitä kaavoituksella

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA, osa-alue II Leppävesi Vihtasilta Ehdotus III 11.12.2013/13.1.2014/3.2.2014

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA, osa-alue II Leppävesi Vihtasilta Ehdotus III 11.12.2013/13.1.2014/3.2.2014 1(16) KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA, osa-alue II Leppävesi Vihtasilta Ehdotus III 11.12.2013/13.1.2014/3.2.2014 Tiivistelmät 13.2. 17.3.2014 välisenä aikana nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA EURAJOEN KUNTA RANTAYLEISKAAVA JA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Eurajoen rantayleiskaavan muutoksen laadinnan

Lisätiedot

Santalan osayleiskaava Sandö delgeneralplan

Santalan osayleiskaava Sandö delgeneralplan 1 Hangö stad 16.12.3013 Santalan osayleiskaava Sandö delgeneralplan Mitoitus- ja vaihtoehtotarkastelu Oy Wixplan Ab 16.12.2013 2 SANTALA OSAYLEISKAAVA MITOITUS- JA VAIHTOEHTOTARKASTELU 1 MITOITUSTARKASTELU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin osayleiskaavan muutos Kiinteistöjen rajautuminen rantaan Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin niemen rakennetut kiinteistöt ovat omarantaisia ja suuri osa niistä rajoittuu rannan suunnassa

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

Viranomaisneuvottelun muistio

Viranomaisneuvottelun muistio 1 (5) Pasi Ronkainen UPM-Kymmene Oyj Jänisjoen ranta-asemakaava, Tohmajärvi UPM-Kymmene Oyj, Kyyrönlammen ja Mäntylammen ympäristöjen ranta-asemakaava, Joensuu Tornator Oyj, Palojärven, Tekojärven ja Ala-Koitajoen

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

Rakentavasti rannoille

Rakentavasti rannoille Rakentavasti rannoille YLEISKAAVOITUKSESTA HYÖTYÄ KAIKILLE 1 Kuva: Lentokuva Vallas Oy/Hannu Vallas Sisältö Rantoja kannattaa suunnitella... 3 Erilaisia suunnittelun ja ohjauksen välineitä käytettävissä...

Lisätiedot