Kasvuyrityksen johtaminen, erityispätevyys (30 op) Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus -pilotti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvuyrityksen johtaminen, erityispätevyys (30 op) Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus -pilotti"

Transkriptio

1 Kasvuyrityksen johtaminen, erityispätevyys (30 op) Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus -pilotti projektipäällikkö, Irene Gröhn HAAGA-HELIA amk, tutkimus- ja kehittämiskeskus

2 Tausta Vahvat osaamisketjut ja korkea-asteen oppisopimus HIOP-hanke ( ), jossa luotiin toimintamalli korkea-asteen oppisopimuskoulutukseen. Kasvuyrityksen johtamisen erityispätevyys - pilottikoulutuksessa yhdistyvät sekä HIOP-hankkeeseen pohjautuva osaaminen että HAAGA-HELIAn ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntemus työstä oppimisen menetelmistä sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT). 2

3 Tausta (jatkuu) Aiemmissa hankkeissa (mm. ESR Ramona ja ESR Dopin) on jo kokeiltu erilaisia työstä oppimisen ohjaamisen menetelmiä, opettajuuden ja opettamisen kehittämistä. Näissä hankkeissa käytetyt menetelmät ovat oppisopimuskoulutuksen kaltaisia, niissä hyödynnettiin monipuolisesti opiskelijoiden työssä ja työstä oppimista. Pilotissa hyödynnetään näissä hankkeissa saatuja kokemuksia. 3

4 Tausta (jatkuu) Edellä mainittujen hankkeiden pohjalta on tuotettu monia julkaisuja, mm. HIOP-hankkeessa Irene Gröhn (toim.) Korkea-asteen oppisopimuksen kehittäminen (2009) ja Ramona-hankkeessa Mika Saranpään (2007) Ohjaajan hätävara, jota tässä pilottihankkeessa käytetään sekä opettajien että työpaikkaohjaajien oppikirjana. Julkaisut ovat myynnissä HAAGA-HELIAn verkkokaupassa: 4

5 Kasvuyrityksen johtamisen erityispätevyys (30 op) Marraskuu 2009-Marraskuu 2010 Hakuaika opiskelijapaikkaa OPM rahoitus 3227 e/opiskelija Yhteistyökumppani HSE Pienyrityskeskus, Helsingin Kauppakorkeakoulu (2010 Aalto-yliopisto) Koulutuksien koordinointi: tutkimus- ja kehittämiskeskus, toteutus yhdessä koulutusyksiköiden ja opettajakorkeakoulun kanssa 5

6 Kohderyhmä Osallistujalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto (vähintään amk-tutkinto) ja tahto lähteä kehittämään yritystä kohti kasvua. Joissakin tapauksissa osallistujaksi voidaan hyväksyä soveltuvan toisen asteen tutkinnon suorittanut, mutta silloin edellytetään vankkaa työkokemusta vastaavista tehtävistä (vähintään 3 vuotta). Erityisesti kasvupotentiaalia omaaville ja kasvuhakuisille hyvinvointialan, palvelualojen, matkailun, asiantuntijapalvelujen ja tietotekniikka-alan yrityksille. 6

7 Hakuprosessi Koulutukseen haetaan hakulomakkeella joiden perusteella valitaan osallistujat. Hakija voidaan myös haastatella ennen hyväksymistä. Valinnat suorittaa valintatyöryhmä. Opiskelijavalinnan jälkeen opiskelijat saavat kirjallisesti tiedon hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Ennen koulutuksen aloittamista tehdään työnantajan, työntekijän ja korkeakoulun väliset kirjalliset sopimukset. Sopimukset laatii ja arkistoi HAAGA-HELIA amk:n Valmennus- ja konsultointiyksikkö. 7 Kasvuyrityksen johtaminen -pilotti

8 Korkea-asteen oppisopimustyyppinen opiskelu Koulutuksen läpäisee oppisopimustyyppisen pedagogiikan ideat, ohjatun työstä oppimisen ja osaamisperustaisuuden näkökulmat. Koulutusohjelmassa on yhteensä 8 lähipäivää opiskelijoille, sisältäen orientaatiopäivän, teoriapäivät ja yhteenveto workshopin. Pääpaino opiskelussa on työstä oppimisella, se on % opiskelusta. 8

9 Teoriakouluttaja, asiantuntijaohjaaja Lähipäivien teoriakouluttajina ja kehittämishankkeen asiantuntija-ohjaajina toimivat sekä HAAGA-HELIA amk:n että Helsingin kauppakorkeakoulun HSE Pienyrityskeskuksen opettajat. Asiantuntijaohjaajat ovat tässä koulutuksessa nimenomaan työstä oppimisen ohjaajia, jotka huolehtivat siitä, että opiskelija pystyy liittämään kaiken oppimansa omaan kehittämishankkeeseensa, työhönsä ja omaan työpaikkaansa. Työstä oppimisen ohjaaminen on ensiarvoisen tärkeää koulutuksen laadun näkökulmasta. Kasvuyrityksen johtaminen -pilotti 9

10 Asiantuntijaohjaaja Asiantuntijaohjaaja (opettaja) ohjaa opiskelijoita ja työpaikkaohjaajia prosessikonsultaation menetelmin tässä oppisopimustyyppisessä koulutuksessa. Kehittämishankkeen ohjaukseen annetaan ohjaajalle tunnin resurssi (riippuen opiskelijan ohjauksen tarpeesta). Ohjaaja ohjaa kehittämishanketta tapaamalla opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa (ns. ohjauskokous) sekä esim sähköpostitse säännöllisesti koko opiskeluprosessin ajan. 10 Kasvuyrityksen johtaminen -pilotti

11 Kouluttajatapaaminen lokakuun alku 2009 Ennen varsinaisen koulutuksen aloitusta koulutukseen osallistuvien kouluttajien, niin lähipäivien vetäjien kuin kehittämishankkeen ohjaajienkin kanssa käydään läpi koulutuksen kulku, osaamistavoitteet, prosessi, ohjauksen menetelmät ja työkalut, työstä oppimisen ohjaaminen. Oppikirjana toimii Ohjaajan hätävara (Saranpää, 2007). Kouluttajien tehtävä on myös kouluttaa ja ohjata työpaikkaohjaajia. Työpaikkaohjaajien koulutukseen ei rakenneta erillistä työpaikkaohjaamisesta irrotettua koulutusta vaan työpaikkaohjaajien koulutus on sidottu työstä oppimisen ohjaamisen prosessiin. Kasvuyrityksen johtaminen -pilotti 11

12 Ennakkotehtävä lokakuu 2009 Ennen koulutuksen alkua hyväksytyille osallistujille lähetetään tietoa koulutuksesta ja ennakkotehtävä. Ennakkotehtävänä on tutkia omaa työtä ja etsiä siitä koulutuksen osaamistavoitteisiin kytkettävän kehittämishankkeen aihioita. Tämän lisäksi opiskelija tekee alustavan suunnitelman omasta työstä oppimisen prosessista. 12 Kasvuyrityksen johtaminen -pilotti

13 Orientaatiopäivä marraskuu 2009 (ennakkotehtävä + orientaatiopäivä 1 op) Orientaatiopäivän tavoitteena on päästä kehittämishankkeen ja opiskelun työn alkuun, ennakkotehtävän pohjalta. Aloitetaan työpaikalle tehtävän kehittämishankkeen suunnitelma= HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma ja työstä oppimisen suunnitelma. Myös työpaikkaohjaajat osallistuvat orientaatiopäivään. 13 Kasvuyrityksen johtaminen -pilotti

14 Kehittämishanke ja työstä oppimisen ohjaus alkaa Orientaatiopäivän jälkeen alkaa jokaisen opiskelijan kohdalla aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen yhdessä opettajan kanssa. Tässä työssä hyödynnetään yliopettaja Mika Saranpään ja TUNNE5-hankkeen luomia pedagogisia malleja ja työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnistamiseen sekä työstä oppimiseen. Lähtökohtana on neljä työstä oppimisen näkökulmaa: tutkiminen, suunnitteleminen, toteuttaminen ja arvioiminen 14 Kasvuyrityksen johtaminen -pilotti

15 Työstä oppiminen 15 SUUNNITTELEMINEN TUTKIMINEN Työstä oppiminen TOTEUTTAMINE N ARVIOIMINEN Mika Saranpää 2007, 2009

16 Kehittämishanke ja näytöt (13 op) Työstä oppiminen tapahtuu työssä tehtävän kehittämishankkeen kautta. Näyttötyön ytimenä toimii HOPS:iin sidottu yrityskohtainen kehittämishanke, jota tehdään ja arvioidaan koko oppimisprosessin ajan. Kehittämishankkeen lisäksi oppimisen näyttämistä tuetaan henkilökohtaisen osaamisportfolion rakentamisella. Osaamisportfolioon kukin osallistuja kerää oman henkilökohtaisen oppimisen ja osaamisen kehittymisen kannalta merkittäviä näyttöjä. 16

17 Osaamistavoitteet Koulutuksen tavoitteena on kehittää kasvupotentiaalia omaavien osaamisintensiivisten yritysten liiketoimintaosaamista ja rakentaa yrityksille niiden toimintaan sopiva kasvupolku. Koulutuksen suorittanut osaa rakentaa yritykselle sen toimintaan sopivan kasvupolun, johtaa yritystä strategialähtöisesti ja kannattavasti sekä hyödyntää erilaisia verkostoja myynnin ja markkinoinnin tehostamisessa. Osaamiskuvaukset/erityispätevyys suunniteltu aikaisempien tutkimusten perusteella (kasvua edistävät tekijät, kasvuun tarvittava osaaminen). 17

18 Kasvuyrityksen strategiaosaaminen ( 5 op) Koulutuksen suorittanut osaa hyödyntää strategista ajattelua liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Tavoitteena on, että osallistujat osaavat toimia kasvuyrityksen management tiimissä, osaavat rakentaa omaan yritykseensä parhaiten sopivan kasvustrategian (kasvupolun), osaavat jalkauttaa strategian sekä toimia muutoksen läpiviejinä organisaatiossa ja strategisissa verkostoissaan. 18

19 Myynti- ja markkinointiosaaminen ( 5 op) Koulutuksen suorittanut osaa myynti- ja markkinointiprosessit ja niiden kehittämisen sekä asiakkaiden määrittelykriteerit. Koulutuksen suorittanut osaa etsiä ratkaisuja siihen, miten otetaan haltuun erilaiset myynnissä ja markkinoinnissa hyödynnettävät verkostot ja miten myyntiä voidaan kasvattaa verkostojen kautta. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa myös rakentaa uusia asiakkuuksia kansainvälisillä markkinoilla. 19

20 Talous- ja rahoitusosaaminen ( 5 op) Osallistuja osaa analysoida kasvuvaiheessa olevan yrityksen kannattavuuden ja etsiä toimintaan sopivimmat rahoituslähteet riskien hallinnan näkökulmasta. Hänellä on myös osaamista yrityksen kannattavuuden parantamiseen ja kustannustehokkuuteen sekä tulevaisuusorientoituneeseen tuottovirtojen analysointiin. 20

21 Yhteenvetoworkshop Yhteenvetoworkshop ja kehittämishankkeen päättö ja osaamisen näytöt 1 päivä (1 op) Syys-lokakuu 2010 Opiskelijat, työpaikkaohjaajat, kehittämishankkeiden ohjaajat osallistuvat yhteenvetoworkshoppiin, jossa koko koulutus- ja oppimisprosessi vedetään yhteen henkilö- ja yritystasoilla. 21 Kasvuyrityksen johtaminen -pilotti

22 Näytöt Kehittämishanke ja osaamisportfolio, joita rakennettu koko koulutuksen ajan Näytöt jätetään loka-marraskuussa 2009 Näyttöjen arviointi suoritetaan kolmikannassa (opiskelija, työpaikkaohjaaja, oppilaitoksen edustaja). Näin varmistetaan saavutetun osaamisen korkeakoulutasoisuus (EQF taso 6) sekä työelämälähtöisyys. 22 Kasvuyrityksen johtaminen -pilotti

23 Kasvuyrityksen johtamisen erityspätevyys (30 op) Orientaatio (1 op) 1pv Ennakkotehtävä Orientaatio oppisopimukseen ja koulutuksen osaamistavoitteisiin HOPS Strategiaosaaminen (5 op) 2 LÄHIPÄIVÄÄ SO I 1 lähipäivä SO II 1 lähipäivä Myynti- ja markkinointiosaaminen (5 op) 2 lähipäivää Myyntiosaaminen MM I 1 lähipäivä Markkinointiosaaminen MM II 1 lähipäivä Talous- ja rahoitusosaaminen (5 op) 2 lähipäivää Talousosaaminen TR I 1 lähipäivä Talous- ja rahoitusosaaminen TR II 1 lähipäivä Yhteenveto workshop ja kehittämishankkeen päättö ja osaamisen näytöt 1 päivä (1 op) Kehittämishanke ja portfolio/työstä oppiminen 13 opintopistettä Kehittämishankkeen ohjaus, ml. kokoukset, sähköpostit 10-15/tuntia per opiskelija Opettajatiimin ohjauskokous Opettajatiimin ohjauskokous Opettajatiimin ohjauskokous Opettajatiimin ohjauskokous Ohjausryhmän kokous Ohjausryhmän kokous Ohjausryhmän kokous 23

24 Osallistuja oppii Osallistuja oppii rakentamaan yritykselle sen toimintaan sopivan kasvupolun, johtamaan yritystä strategialähtöisesti ja kannattavasti sekä hyödyntämään erilaisia verkostoja myynnin ja markkinoinnin tehostamisessa

25 Yritys hyötyy Yritykset saavat eväitä kasvuun. Kasvuyritysten avainhenkilöiden koulutuksesta on saatu merkittävää hyötyä yrityksille. Kasvuyritysten avainhenkilöiden liiketoimintaosaamisen on todettu lisäävän yritysten liikevaihtoa, kannattavuutta ja henkilöstön määrää

26 Yhteystiedot Irene Gröhn projektipäällikkö HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tutkimus- ja kehittämiskeskus Ratapihantie 13, Helsinki Puh Kasvuyrityksen johtaminen -pilotti

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 Koulutuksen tavoite ja tarkoitus Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutus korostaa vastuullisen johtamisen tärkeyttä. Vastuullisuus näkyy organisaation kaikessa

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Duunista opintopisteiksi

Duunista opintopisteiksi Duunista opintopisteiksi Opas työn opinnollistamisesta OSATAAN! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana Lukijalle Duunista opintopisteiksi -opas on suunnattu ammattikorkeakouluopiskelijoille,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti

Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti ErjaLaurilajaPetriLyytikäinen (toim.) CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Malmi, aikuiset

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Malmi, aikuiset Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Malmi, aikuiset Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma pähkinänkuoressa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.84534 LOPPURAPORTTI 30.1.2008 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä 1. Yhteenveto projektin

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) OSAAMINEN ESIIN Näkökulmia tunnistamiseen ja tunnustamiseen HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 5/2009 Petri Haltia Raimo Jaakkola (toim.) OSAAMINEN ESIIN Näkökulmia tunnistamiseen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma LAAJUUS KUVAUS Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika on 3 vuotta.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen kehittäminen

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen kehittäminen Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen kehittäminen Matti Luhtanen Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishanke Lokakuu 2013 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2013 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

laatupalkinto 2005-2008

laatupalkinto 2005-2008 OPPISOPIMUSKOULUTTAJIEN laatupalkinto 2005-2008 Työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt Soili Jaarinen (toim.) 2 OPPISOPIMUSKOULUTTAJIEN LAATUPALKINTOKILPAILU 2005 2008 Työnantajaorganisaatioiden

Lisätiedot