Lausunto pienyritysten maksuperusteisesta arvonlisäverotuksesta. Oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto pienyritysten maksuperusteisesta arvonlisäverotuksesta. Oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös"

Transkriptio

1 Possentie 5 A 6, Hämeenlinna Lausunto pienyritysten maksuperusteisesta arvonlisäverotuksesta Kannatan valtiovarainministeriön ehdotusta pienyritysten maksuperusteisesta arvonlisäverotuksesta. Ehdotus on pieni kevennys pienyritysten hallinnolliseen taakkaan, mutta se ei olennaisella tavalla saavuta sitä tavoitetta, joka on ministeriön selvityksen perustana olleen Suomen Yrittäjät ry:n aloitteen tavoitteena. Hankkeesta puuttuu laaja kokonaiskuva, jota yritän lyhyesti valottaa tämän lausunnon lopussa. Valtiovarainministeriön selvityksessä ja siihen liittyvässä vaikutusten arvioinnissa on asiavirheitä, jotka haluan aluksi oikaista. Oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös Valtiovarainministeriön selvityksessä (VM125:00/2014) todetaan seuraavasti: AVL 137 :n nojalla verovelvolliset, joihin ei sovelleta kirjanpitolakia, kuten esimerkiksi alkutuotantoa harjoittavat luonnolliset henkilöt, sekä ne toimijat, joilla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös eli ammatinharjoittajat, saavat edellä mainitusta poiketen soveltaa suoriteperusteen sijasta maksuperustetta jatkuvasti. He saavat tilittää veron jatkuvasti saamiensa maksujen mukaan eikä heidän tarvitse oikaista tilityksiään suoriteperusteiseksi tilikauden lopussa. Monilla muillakin kirjanpitovelvollisilla kuin ammatinharjoittajilla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös. Tilinpäätös voi olla maksuperusteinen, jos kaikki tilikauden vaihteen liiketapahtumat ovat vähäisiä. Kirjanpitolain 3 luvun 4 :ssä sanotaan seuraavasti: Maksuperusteiset kirjaukset, vähäisiä liiketapahtumia ja maatilatalouden harjoittamista koskevia kirjauksia lukuun ottamatta, on oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteen mukaisiksi ennen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista.

2 Possentie 5 A 6, Hämeenlinna Myös laissa elinkeinotulon verottamisesta säädetään vähäisistä tulo- ja menoeristä. Lain 19 :n ensimmäisessä momentissa sanotaan seuraavasti: Tulo on sen verovuoden tuottoa, jonka aikana se on saatu rahana, saamisena tai muuna rahanarvoisena etuutena. Merkitykseltään vähäiset tuloerät saadaan kuitenkin lukea sen verovuoden tuotoksi, jona niiden maksu on saatu. Lain 22 :n ensimmäisessä momentissa säädetään vähäisistä menoeristä seuraavasti: Meno on sen verovuoden kulua, jonka aikana sen suorittamisvelvollisuus on syntynyt, jollei jäljempänä muuta säädetä. Vähäiset menoerät saadaan kuitenkin lukea sen verovuoden kuluksi, jona niiden maksu on tapahtunut. Sekä kirjanpito- että elinkeinoverolaissa sallitaan siis maksuperusteinen tilinpäätös, jos tilikauden vaihteessa tulo- ja menoerät ovat vähäisiä. Tilikauden aikana voi olla vähäistä suurempiakin tulo- ja menoeriä. Tilinpäätöksen maksuperusteisuuden ratkaisevat vain ne tulo- ja menoerät, joiden suoritepäivä on kuluneen tilikauden puolella ja maksupäivä seuraavan tilikauden puolella. Ja niissä vähäisyyden ratkaisee tulo- tai menoerän kokonaissummasta se osa, joka siirretään toiselle tilikaudelle. Vähäisen suuruudesta ei ole säädetty missään. Näin ollen yritys voi itse määritellä, mikä sen mielestä on vähäisen raja. Pitämissäni koulutustilaisuuksissa saamani kokemustiedon mukaan suurissa yrityksissä tämä raja on useita kymmeniä tuhansia euroja. Raja ei voi olla erisuuruinen riippuen yrityksen koosta, vaikka kirjanpidon teoreetikot määrittelevät olennaisuuden riippuvaksi yrityksen toiminnan laadusta ja laajuudesta. Jos tällainen määritelmä pitäisi paikkansa, pienille yrityksille asetettaisiin raskaampi hallinnollinen taakka kuin suurille yrityksille, vaikka juuri suuryritykset hyötyvät tilinpäätöksestä suhteellisesti enemmän kuin pienyritykset. Silloin pienyritysten kohdalla ei toteutuisi kirjanpidon taloudellisen tuottamisen periaate. Edellä esitetyn perusteella lähes kaikki suomalaiset yritykset voivat laatia maksuperusteisen tilinpäätöksen ja näin ollen voivat arvonlisäverolain 137 :n mukaan tilittää arvonlisäverot jatkuvasti maksuperusteisesti.

3 Possentie 5 A 6, Hämeenlinna Maksuperusteen vaikutus harmaaseen talouteen Valtiovarainministeriön selvityksessä todetaan seuraavasti: Toisin kuin osassa lausuntopalautetta on todettu, maksuperusteinen arvonlisävero saattaa mahdollistaa väärinkäytöksiä erityisesti tilanteissa, joissa myyjä ja ostaja ovat keskenään etuyhteydessä. Tässä lausumassa samoin kuin eräissä lausunnoissa pelätään maksuperusteeseen siirtymisen aiheuttavan väärinkäytöksiä. Tällaisista maininnoista syntyy sellainen vaikutelma, että maksuperuste on pahin harmaan talouden aiheuttaja, vaikka asia on juuri päinvastoin. Kolmen erilaisen kirjaus- ja tilitysperusteen käyttäminen tarjoaa tilaisuuden väärinkäytöksiin, jollaista ei voisi olla, mikäli käytössä olisi vain yksi peruste. Nykyisin käytössä olevat lasku- ja suoriteperuste tarjoavat myös väärinkäytösten mahdollisuuden. Suorite-, lasku- ja maksuperusteesta turvallisin on maksuperuste. Jos kaikki kirjanpidot laadittaisiin ja arvonlisäverojen tilitykset tapahtuisivat maksuperusteisesti, väärinkäytöksiä olisi vähän ja verotarkastuksissa ne paljastuisivat helposti. Suoriteperusteessa ja maksuperusteessa taustalla on luotettava tapahtuma: suoritteiden omistusoikeuden siirtyminen ja maksun siirtyminen. Sen sijaan laskun lähettäminen ei merkitse mitään rikollisille. Laskun päiväykseksi tällainen henkilö voi asettaa minkä tahansa päivämäärän. Laskupäivämääriä on myös helppo muuttaa. Suoritteen luovutuksesta syntyvien rahtikirjojen, luovutustodistusten, vastaanottopöytäkirjojen yms. päivämäärien manipulointi on lähes yhtä helppoa. Jos maksu tapahtuu pankkien välityksellä, kuten nykyisin Suomessa lähes kaikki maksut tapahtuvat, siitä jää jälki kahden pankin tietojärjestelmiin. Tällaisia jälkiä on mahdotonta muuttaa.

4 Possentie 5 A 6, Hämeenlinna Maksuperuste on luotettavin kirjaus- ja tilitysperuste, koska sen taustalla on rahan siirtyminen ostajalta myyjälle. Tämän vuoksi on väärin luoda mielikuva, että maksuperusteeseen siirtyminen lisäisi väärinkäytöksiä. Verotulojen menetyksen pysyvyys Valtiovarainministeriön vaikutusten arvioinnissa (VM/VO/JM ) todetaan seuraavasti: Verotulojen menetys siirtymäkauden johdosta on luonteeltaan pysyvä. Teoriassa verotulojen tilittäminen siirtyy tulevaisuuteen, mutta käytännössä vastaava verotulojen lisäys realisoituisi ainoastaan siinä tapauksessa, että järjestelmään tehtäisiin päinvastaisen suuntainen reformi tulevaisuudessa. Tämä arvio sisältää järkyttävän harhakuvan. Se on totta, että siirtymävaiheessa tapahtuu verotulojen kertymässä ajallinen siirtymä, mutta se ei ole totta, että siinä olisi kysymys verotulojen menetyksestä. Jos pienyritys siirtyy käyttämään maksuperustetta, ajallinen siirtymä on laskuperusteeseen verrattuna keskimääräisen laskujen maksuajan mittainen, mutta tämä koskee vain niitä laskuja, joissa laskupäivä ja maksupäivä ajoittuvat eri kuukausille. Kun yritys kasvaa, jossakin vaiheessa se ylittää euron liikevaihtorajan. Tällöin se alkaa tilittää verot laskupäivien mukaan, jolloin ajallisen siirtymä purkautuu. Yritys saattaa mennä konkurssiin tai muuten lopettaa toimintansa, jolloin ajallinen siirtymä myös purkautuu. Mikään yritys ei ole ikuinen, joten valtiolle ei aiheudu pysyvää verotulojen menetystä. Jos tätä väitettä kritisoidaan sillä, että konkurssitilanteessa verotulojen menetys yleensä realisoituu, koska yritys on maksukyvytön, vastapainoksi voidaan

5 Possentie 5 A 6, Hämeenlinna esittää se tosiasia, että valtio hyötyy konkursseista, kun näiltä yrityksiltä jää tuloverotuksessa vähentämättä käyttö- ja vaihto-omaisuuteen sekä vahvistettuihin tappioihin sisältyviä vähennysoikeuksia. Laaja kokonaiskuva Alussa totesin, että tästä esityksestä ja sen taustalta olevista Suomen Yrittäjät ry:n aloitteista puuttuu laaja kokonaiskuva. Arvonlisäverotilitysten siirtyminen laskutusajankohdasta maksuajankohtaan voi eräissä poikkeustapauksissa olla merkittävä helpotus yrityksen rahatilanteeseen, mutta suurimmalle osalle pienyrityksiä sillä ei ole olennaista merkitystä. Tosiasia kuitenkin on, että pienyritykset eivät tällä hetkellä juurikaan saa ulkopuolista rahoitusta, jolloin ne joutuvat tyytymään kasvuun omarahoituksen sallimissa rajoissa. Sekin on tosiasia, että suuryritykset käyttävät hyväkseen alihankkijoidensa kassaa parantaakseen omaa rahoitustilannettaan. Arvonlisäverotuksen tilitysajankohdan muuttaminen ja maksuehtokaton säätäminen eivät olennaisesti vahvista pienyritysten kassavirtaa. Jos maksuehdolle asetetaan enimmäisraja, suuryritykset noudattavat sitä sopimuksissaan mutta käytännössä jättävät laskunsa maksamatta. Pieni alihankkija ei tällaisessa tilanteessa uskalla periä saataviaan oikeusteitse vaan se hyväksyy suuryrityksen toimintavan, koska se haluaa jatkossakin tehdä yhteistyötä tämän kanssa. Arvonlisäverotuksen tilitysajankohdan muuttaminen keventää yritysten hallinnollista taakkaa, sillä maksuperusteinen kirjanpito on yksinkertaista ja helposti automatisoitavaa.

6 Possentie 5 A 6, Hämeenlinna Kaikkein tärkein merkitys maksuperusteeseen siirtymisellä on yrittäjien huomion siirtyminen voiton seurannasta kassavirran seurantaan. Konkurssilain mukaan yritys voidaan asettaa konkurssiin, jos siitä tulee pysyvästi maksukyvytön. Tässä asiassa ei voiton tai tappion suuruudella eikä oman pääoman positiivisuudella tai negatiivisuudella ole mitään merkitystä. Tärkeintä ei ole voitto vaan reilu kassavirta. Yrittäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että yrityksen rahat riittävät maksuihin joka päivä. Tämän huolenpidon tulee tapahtua etukäteen, sillä esimerkiksi tieto siitä, että rahat eivät riitä huomenna palkkojen maksuun, on hyödytön. Kassavirtaperusteinen kirjanpito johtaa kassavirtaperusteiseen taloussuunnitteluun eli kassasuunnitteluun, jonka tekemisestä minulla yrittäjänä on yli kymmenen vuoden kokemus. Olen tehnyt sitä joka päivä ja havainnut työn hyödylliseksi. Se auttaa yrittäjää nukkumaan yönsä rauhassa. Laajaan kuvaan pitäisi sisällyttää sekä kassasuunnittelun edistäminen että myös hallinnollisen taakan radikaali keventäminen. Selostamatta tässä tarkemmin, miten hallinnollista taakan keventäminen voidaan toteuttaa, heitän vain muutaman asiaa valaisevan kysymyksen ilmaan: 1. Mihin tarvitaan useita yritysmuotoja, joilla jokaisella on erilainen verojärjestelmä? 2. Miksi pienyritysten pitää julkistaa tilinpäätöksensä, kun isot yritykset eivät joudu laatimaan ja julkistamaan erillistilinpäätöksiä kaikista toimipaikoistaan, toiminnoistaan ja projekteistaan? 3. Miksi järjestöt voivat harjoittaa liiketoimintaa osittain ja joskus jopa kokonaan verottomasti? 4. Miksi Suomessa torjutaan harmaata taloutta ponnekkaasti, vaikka Verohallinnon tekemän sisäisen selvityksen mukaan Suomessa ei minkään mittaustavan mukaan ole laajaa harmaata taloutta?

7 Possentie 5 A 6, Hämeenlinna Miksi Suomessa on kolme arvonlisäverokantaa, kun ne eivät lisää oikeudenmukaisuutta mutta lisäävät huomattavasti arvonlisäverotuksen monimutkaisuutta? 6. Miksi Suomi kilpailee kansainvälisesti yhteisöverokannalla, vaikka sen merkitys yritysten kasvamisessa ja sijoittumisessa on vähäisempi kuin käyttöomaisuuden poistojen nopeuttaminen? 7. Miksi yrityksille jaetaan rahoitustukia, kun kasvukykyisiä yrityksiä voitaisiin parhaiten tukea poistosäännöksiä helpottamalla? 8. Miksi yrittäjäjärjestöt vaativat oikeutta osallistua tulopoliittisiin neuvotteluihin, kun samaan lopputulokseen päästään helpommin yrittäjien määrää lisäämällä? 9. Miksi suomalaiset eivät halua ryhtyä yrittäjiksi? Viimeisimpään kysymykseen toivon jokaisen tämän lausunnon lukijan vastaavan omalta kohdaltaan itselleen. Lassi Mäkinen ekonomi

Lausunto Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä

Lausunto Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä Talousteema Oy 29.01.15 1 Lausunto Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriön 7.8.2013 asettama Kirjanpitolain muutokset -työryhmä sai 14.10.2014 valmiiksi mietintönsä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Diaarinumero

Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Diaarinumero Lausunto Esikunta- ja oikeusyksikkö PL 325 00052 VERO 29.1.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Diaarinumero VH A56/00 00 01/2014 TEM/1785/00.04.01/2013 Lausunto Kirjanpitolain muutokset työryhmän

Lisätiedot

KASSAVIRTALASKENTA KIRJANPIDOSSA

KASSAVIRTALASKENTA KIRJANPIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Miia Hämäläinen KASSAVIRTALASKENTA KIRJANPIDOSSA Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ Miia Hämäläinen Kassavirtalaskenta

Lisätiedot

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta apulaisverojohtaja, OTL Maksajaviranomaisten kevätpäivät Oulu Kirjanpitovelvollisuus Yleinen kirjanpitovelvollisuuden

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Taloudenhoidon organisointi ja toiminnan rahoitus pienyhdistyksessä Heidi Guttorm Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

ELINKEINOVEROTUKSEN PERUSTEET

ELINKEINOVEROTUKSEN PERUSTEET Kevät 2013 ELINKEINOVEROTUKSEN PERUSTEET Matti Myrsky 1 A. Johdanto B. Verotettavan elinkeinotulon laskemisesta C. EVL:n tausta ja soveltamisala D. Eri omaisuuslajit sekä hankintamenon määräytyminen E.

Lisätiedot

Hyvä kirjanpitotapa pienen rakennusliikkeen kirjanpidossa

Hyvä kirjanpitotapa pienen rakennusliikkeen kirjanpidossa Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Nina Grönroos Hyvä kirjanpitotapa pienen rakennusliikkeen kirjanpidossa Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä Nina

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD

HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD HTM-TILINTARKASTAJA LASSE ÅKERBLAD Kiviluomantie 12, 64700 Teuva 0400 760 756 akerblad@tiltu.teuva.fi 26.1.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle [Lausuntopyyntö 27.10.2014, hanke TEM078:00/2013] Lausunto

Lisätiedot

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 08.12.1998 LAUSUNTO 37 1(5) LAUSUNTO ERÄISTÄ KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN 1998 JA 1999 KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA Lausunnon perustelut Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013

Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA. Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 Tarja Jokinen NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden suuntautumisvaihtoehto 2013 NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA Jokinen, Tarja Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012

VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012 Pro-gradu -tutkielma Yritysoikeus

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriölle Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta Valtiovarainministeriö on varannut

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/taloushallinto. Lilli Mänttäri. KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA VEROTUS Case: Osuuskunta X

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/taloushallinto. Lilli Mänttäri. KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA VEROTUS Case: Osuuskunta X KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/taloushallinto Lilli Mänttäri KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA VEROTUS Case: Osuuskunta X Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Osatuloutus ja keskeneräiset työt rakennusalan yrityksissä

Osatuloutus ja keskeneräiset työt rakennusalan yrityksissä Osatuloutus ja keskeneräiset työt rakennusalan yrityksissä Heistola, Sara 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Osatuloutus ja keskeneräiset työt rakennusalan yrityksissä Sara Heistola Liiketalouden

Lisätiedot

Matti Immonen TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ

Matti Immonen TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ Matti Immonen TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ Matti Immonen Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun

Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteen kandidaatin tutkielma Yritysverouudistuksen vaikutukset noteeraamattoman osakeyhtiön voitonjaon verotukseen ja verosuunnitteluun

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

VERKKOLASKUN JA SÄHKÖISEN KIRJANPITOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO TILITOIMISTOSSA

VERKKOLASKUN JA SÄHKÖISEN KIRJANPITOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO TILITOIMISTOSSA . VERKKOLASKUN JA SÄHKÖISEN KIRJANPITOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO TILITOIMISTOSSA Arja Pajunen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005 Työn ohjaaja: Pirkko Jaatinen Tekijä Nimi Title in English Arja

Lisätiedot

TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus

TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus Iri Nokelainen TOIMINIMI X:N MUUTOS OSAKEYHTIÖKSI Käytäntö ja kannattavuus Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.5.2011 Tekijä(t) Iri Nokelainen

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot