HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 01/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 01/2013 11.03.2013"

Transkriptio

1 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Puheenjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Veikko Ekman ja Aino Eronen, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Ekman ja Aino Eronen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa klo

3 3 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto Puheenjohtajan ehdotus: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys. Erkki Leppälä, Raija Mykkänen ja Aino Eronen ilmoittivat käyttävänsä puheenvuoron pykälässä 13 muut asiat. Muuten työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

4 4 4 ERON MYÖNTÄMINEN KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENYYDESTÄ JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN Kirkkoneuvosto Esteellisyysilmoitukset: 1. Seurakunnan tilintarkastaja Risto Ranta-Korpi ilmoitti saapuneella kirjeellään olevansa esteellinen toimittamaan riippumatonta tilintarkastusta, koska hänen lankonsa Osmo Leppänen on valittu kirkkoneuvoston varajäseneksi. 2. Kirkkoneuvoston varajäsen Osmo Leppänen ilmoitti saapuneella kirjeellään olevansa esteellinen toimimaan kirkkoneuvoston varajäsenenä. Risto Ranta-Korven esteellisyysilmoitus liitteenä nro 1. Osmo Leppäsen esteellisyysilmoitus liitteenä nro 2. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. Osmo Leppäselle myönnetään ero kirkkoneuvoston varajäsenyydestä, 2. Osmo Leppäsen tilalle valitaan uusi varajäsen.

5 5 5 KOLEHTISUUNNITELMA Kirkkoneuvosto KL 22:2 Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2012 Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle kolehtisuunnitelman niille pyhäpäiville, joille kirkkohallitus tai hiippakunnan tuomiokapituli ei ole erikseen määrännyt kolehtia. Kolehtisuunnitelman tummennetut kohteet ovat seurakunnan itse päätettävissä. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen nro 3. mukaisen kolehtisuunnitelman.

6 6 6 SEURAKUNNAN EDUSTAJA HAAPAJÄRVEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON Kirkkoneuvosto Seurakuntaa on viimeksi kuluneella kaudella edustanut Kyösti Niinikoski. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajaksi Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvostoon Kyösti Niinikosken.

7 7 7 PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN JAKO Kirkkoneuvosto Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja (10 ) sisältää määräyksen lukien käytettävästä 0,5 %:n paikallisesta järjestelyerästä. Osa vuotta 2013 koskevasta sopimuskorotuksesta toteutetaan sen perusteella kirkon yleisen pakkausjärjestelmän mukaan määräytyvissä palkoissa paikallisesti neuvotellen ja päättäen. Järjestelyerä lasketaan kirkon yleisen palkkausjärjestelmän mukaisen paikallisen palkanasetannan piiriin kuuluvien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden maaliskuun 2013 peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Erää ei voi käyttää kirkkoherranviran haltijan eikä talous- ja henkilöstöhallinnon ns. työnantajaviranhaltijoiden palkkauksen tarkistamiseen eikä tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkoihin. Näin laskettuna seurakuntamme jaettavan järjestelyerän suuruus on yhteensä 200,49 euroa, josta saadaan tasaisesti jaettua 200,39 euroa ja 0,10 euroa jää jakamatta. Järjestelyerä voidaan käyttää tehtäväkohtaiseen ja/tai harkinnanvaraiseen henkilökohtaiseen palkanosaan. Erän avulla tulisi kehittää seurakuntakohtaista palkkapolitiikkaa ja palkanasetantaa sekä edistää tuloksellisuuden huomioon ottamista palkkapolitiikassa. Järjestelyerä antaa myös seurakunnalle tilaisuuden arvioida mahdollisuuksiaan ottaa harkinnanvaraisen henkilökohtaisen palkanosa (HAVA) käyttöön. Järjestelyerän täytäntöönpanoon liittyy velvoite neuvotella yksimielisyyteen pyrkien järjestelyerän käyttötarkoituksista ja -kohteista seurakunnassa. Paikalliset neuvottelut on käyty. Neuvotteluihin ovat osallistuneet työnantajan edustajina kirkkoherra Kari Tiirola ja talouspäällikkö Pekka Laajalahti sekä työntekijöiden edustajana JUKO ry:n luottamusmies Juha-Matti Salmela sekä Kirkon alat ry:n luottamusmies Maija Järvenpää. Neuvottelujen tuloksena päädyttiin järjestelyerä käyttämään tehtäväkohtaiseen palkanosaan, koska harkinnanvaraista palkanosaa (HAVA) ei ole vielä seurakunnassamme otettu käyttöön ja näin ollen tämän järjestelyerän suuntaaminen siihen ei ole käytännössä mahdollista. Myös Kalajoen rovastikunnan kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden kokouksessaan valitsema työryhmä on suositellut järjestelyerän käyttämistä tehtäväkohtaiseen palkanosaan kaikille työntekijöille (pois lukien kirkkoherra, talouspäällikkö sekä tuntipalkkaiset työntekijät). Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaiseen palkanosaan tasaisesti jaettuna kaikille työntekijöille (pois lukien kirkkoherra, talouspäällikkö sekä tuntipalkkaiset työntekijät).

8 8 8 ASUNTO OY HAAPAJÄRVEN KUSTAA OSAKKEIDEN MYYNTI Kirkkoneuvosto Haapajärven seurakunta on ostanut Asunto Oy Haapajärven Kustaa asunto-osakeyhtiön osakkeet numerot Asuinhuoneiston pinta-ala on noin 55 m², huoneiden lukumäärä 2 huonetta + keittiö. Asuinhuoneistossa ovat olleet vuokralla Pirjo ja Tenho Mäntylä, jotka ovat lähettämällään kirjeellä irtisanoneet vuokrasopimuksen. Asunto-osakkeet ovat irtainta omaisuutta. Irtaimen omaisuuden myynnistä päätöksen tekee kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvoston päätöksestä on 14 vuorokauden oikaisuvaatimusaika, jonka jälkeen (ellei oikaisuvaatimuksia ole tehty) voidaan kauppakirja allekirjoittaa. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, 1. että Haapajärven seurakunta myy Asunto Oy Haapajärven Kustaa asuntoosakeyhtiön osakkeet numerot että osakkeet myydään korkeimman ostotarjouksen jättäjälle. 3. että mikäli samasta kohteesta saadaan useampi samanarvoinen tarjous, ratkaistaan asia arvalla. 4. että osakkeet myydään myynti-ilmoituksella Maaselkä-lehden aluenumerossa sekä seurakunnan omilla internetsivuilla 5. että Haapajärven seurakunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään tarjousta. 6. valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön tekemään kaupan. 7. että kirkkoneuvoston päätös esitetään valtuustolle tiedoksi. Erkki Leppälä jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta 8 :n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

9 9 9 HAUTAPAIKKOJEN LUOVUTUSHINNAT Kirkkoneuvosto Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin. Laki on tullut voimaan Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Lakia sovelletaan päätettäessä vuonna 2013 perittävistä maksuista. Muutos aiheuttaa toimenpiteitä kaikissa niissä seurakuntatalouksissa, joissa hautasijat tai hautaamiseen liittyvät palvelut ovat tähän saakka olleet maksuttomia tai maksut ovat olleet vain nimelliset. Muutoksella ei ole vaikutusta voimassa oleviin hautaoikeuksiin. Maksujen määräämisessä lähtökohtana ovat seurakunnalle hautausmaan ylläpitämisestä ja hautaamiseen liittyvistä palveluista aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimen kustannuksina otetaan huomioon hautausmaahallinnon, hautausmaakiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen kustannukset poistoineen, pääomakustannuksineen ja vyörytyskuluineen. Hautaustoimilain 22 :n mukaisesti yhteisövero-osuuden voidaan katsoa kohdentuvan hautausmaiden ylläpitoon. Maksut voivat painottua siten, että hautaamiseen liittyvät palvelut ovat lähellä omakustannushintaa, kun taas hautasijan luovuttamiseen ja haudan hallinta-ajan pidentämiseen liittyvät maksut voivat olla selvästi omakustannushintaa alemmat. Maksujen perusteiden kuuluu olla samat kaikille paikkakuntalaisille. Ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut voivat olla korkeammat. Rintamaveteraanit ja heidän puolisonsa voidaan edelleen vapauttaa mainituista maksuista. Toimivalta haudoista perittävistä maksuista päättämiseen on kirkkovaltuustolla. Muista maksuista päättäminen voi kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kuulua kirkkoneuvoston toimivaltaan. Kirkkohallitus on hyväksynyt asettamansa työryhmän valmisteleman ohjeistuksen hautaustoimen maksuista. Seurakunta voi hautaustoimilain asettamissa rajoissa määrätä maksut sellaisiksi, että ne tukevat seurakunnan kannalta toivottavia hautaustoimen käytäntöjä. Seurakunnan on ensisijaisesti huolehdittava siitä, että hautausmaalla riittää vapaita hautasijoja oman kunnan asukkaille. Korkeammat maksut ulkopaikkakuntalaisille uusista haudoista ovat näin ollen perusteltavissa. Hautasija on yhden arkun tai uurnan hautaamiseen tarvittava tila. Hautapaikassa voi olla yksi tai useampi hautasija. Hautasijamaksu on hautapaikkakohtainen eli päällekkäisistä hautasijoista peritään yksi yhteinen maksu (syvähautaus). Hautaoikeudet luovutetaan siten, että hallinnan määräaika on sama kaikille hautaan kuuluville hautasijoille. Hautaoikeus luovutetaan 50 vuodeksi. Hautaoikeuden uudelleen lunastus on kaikissa tapauksissa maksullista. Hautapaikka luovutetaan ainoastaan kuolemantapauksessa, jonka yhteydessä voidaan luovuttaa hautasija puolisolle tai lähiomaiselle samaan hautaan. Jokaisesta hautasijasta peritään maksu hautaoikeuden luovutuksen yhteydessä.

10 10 Hautaoikeusajan tulee aina kattaa haudan koskemattomuusaika ja mahdollisen haudanhoitosopimuksen voimassaoloaika. Hautaoikeuden jatkaminen 1 /v, kun tarvitaan hautaoikeuden määräajan pidentämistä. Seurakunnalle palautettavan haudan mahdollista jäljellä olevaa hautaoikeusaikaa ei hyvitetä. Haudattaessa jo aiemmin luovutettuun hautaan peritään hautasijamaksua vain tarvittavasta hautaoikeuden määräajan pidentämisestä. Hautaamisessa noudatetaan hautaustoimilain lisäksi muita hautaamisessa huomioon otettavia lakeja ja asetuksia sekä voimassa olevaa Haapajärven seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöä. Haapajärven seurakunnassa oman kunnan asukkaan hautapaikan hinta on ollut ilmainen, mutta ulkokuntalaisilta on peritty hautapaikasta 100 euroa. Vuonna 2012 Haapajärven seurakunnan perimät hautapaikkamaksut ja hautausmaksut kattoivat noin 6,5 % varsinaisen hautaustoimen bruttokuluista. Uuden hinnoittelun mukaisilla hautapaikka- ja hautausmaksuilla katetaan edelleenkin vain noin 17,3 % varsinaisen hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi, että 1. hautapaikkojen luovutushinnat ovat alkaen seuraavat: Hautapaikkojen luovutushinnat, alv 0 % Hauta käsittää vähintään yhden hautapaikan ja yhden hautasijan. Oman kunnan asukas Kirjoilla Vieraan kunnan asukas Kirjoilla Arkkuhautasija Haudan hautaoikeus 50 vuotta Uurnahauta Haudan hautaoikeus 50 vuotta asuinpaikasta riippumatta hautapaikkamaksuja ei peritä, jos vainajalla tai vainajan puolisolla on veteraani- tai Lotta Svärd rintamatunnus, 3. hautapaikkaoikeuden hinta määräytyy edellisen vuoden viimeisen päivän kotipaikkakunnan mukaan, 4. hautapaikkamaksua ei peritä vanhaan hautasijaan haudattaessa, 5. haudattaessa uurna uuteen arkkuhautaan maksu määräytyy arkkuhautasijan mukaisesti.

11 11 10 HAUTAUSMAKSUT Kirkkoneuvosto Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin. Laki on tullut voimaan Hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Lakia sovelletaan päätettäessä vuonna 2013 perittävistä maksuista. Muutos aiheuttaa toimenpiteitä kaikissa niissä seurakuntatalouksissa, joissa hautaamiseen liittyvät palvelut ovat tähän saakka olleet maksuttomia tai maksut ovat olleet vain nimelliset. Kirkkohallitus on jo vuosia suosittanut seurakunnille käytäntöä, jossa hautaustoimen maksut vastaisivat paremmin tosiasiallisia kustannuksia. Tarkoituksena on ollut, että seurakunnat ottaisivat laskelmissaan huomioon hautaustoimen lisäksi muina yhteiskunnallisina lakisääteisinä palvelukustannuksina väestötietojärjestelmään osallistumisen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidon. Lisäksi seurakunnat hoitavat monia yhteiskunnallisia palvelutehtäviä lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyössä. Toisaalta laskelman tulopuolelle on katsottu kuuluvan yhteisöveron. Seurakuntataloudet päättävät hautaustoimen maksuistaan edelleen itsenäisesti, kuitenkin lakien määrittämissä rajoissa. Hautaustoimilain mukaan maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Nyt kirkkolaissa säädetään, että palvelun tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin suhteutetut maksut kuuluu periä. Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla yhteisövero-osuudella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Käytännössä maksutuotoilla kuuluisi kattaa prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Seurakuntakohtainen yhteisövero-osuuden jyvittäminen hautaustoimelle ei ole tarkoituksenmukaista, koska yhteisöverotulon määrä vaihtelee suuresti seurakunnittain ja eri vuosina. Hautaan siunaamisesta pyhänä toimituksena ei tule periä maksua. Sen sijaan on mahdollista periä maksua muista kuluista (esimerkiksi kappelin käyttö, suntio, lämpö, sähkö ja hallintokulut), jotka liittyvät hautaan siunaamiseen tekemättä siitä kuitenkaan varsinaisen pyhän toimituksen välttämätöntä osaa. Näistä on mahdollista periä kohtuulliset, lähtökohtaisesti omakustanteiset maksut. Vuonna 2012 Haapajärven seurakunnan perimät hautapaikkamaksut ja hautausmaksut kattoivat noin 6,5 % varsinaisen hautaustoimen bruttokuluista. Uuden hinnoittelun mukaisilla hautapaikka- ja hautausmaksuilla katetaan edelleenkin vain noin 17,3 % varsinaisen hautaustoimen kokonaiskustannuksista.

12 12 Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy, että 1. hautausmaksut ovat alkaen seuraavat: Hautausmaksut, alv 0 % Hautausmaksut sisältävät vainajan säilytyksen, haudan avaamisen, peittämisen, peruskunnostuksen hautauksen jälkeen, kukkien poiston haudalta sekä niiden jätteenkäsittelymaksun. Oman kunnan asukas Kirjoilla Vieraan kunnan asukas Kirjoilla Arkkuhautaus Uurnahautaus Hautamuistomerkin oikaisu tai poisto omaisten pyynnöstä - miestyötunti - miestyö- ja traktorityötunti 2. asuinpaikasta riippumatta hautausmaksuja ei peritä, jos vainajalla tai vainajan puolisolla on veteraani- tai Lotta Svärd rintamatunnus, 3. hautausmaksut ovat samansuuruiset seurakunnan tai omaisten peittäessä haudan. 4. kirkkoneuvoston päätös esitetään valtuustolle tiedoksi

13 13 11 SEURAKUNNAN TILOJEN KÄYTTÖMAKSUT Kirkkoneuvosto Seurakunnan tilojen käyttömaksut on hyväksytty kirkkoneuvostossa Tarkoituksena on vuosittain tarkistaa hintoja ja vastata hinnastolla ulkopuolelta tuleviin kyselyihin seurakunnan toiminnoista ja tilojen käytöstä, sekä luoda yhtenäinen linja seurakunnan kulujen peittämiseksi. Liitteenä nro 4. on tilojen käyttömaksut, joiden ehdotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Muutoksena hyväksyttyihin käyttömaksuihin muistotilaisuuden vuokra, joka peritään kaikilta muilta kuin oman seurakunnan jäseniltä, sekä Honkaniemen leirikeskuksen kerhohuoneen vuokra 50 /vrk. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen nro 4. mukaiset käyttömaksut.

14 14 12 LUOTTOTAPPIOT Kirkkoneuvosto Liitteenä on luettelo saatavista, jotka ovat vuosilta Saatavia on yritetty periä maksumuistutuksia lähettämällä, sekä mm. puhelinsoitoilla. Luettelo jaetaan kokouksessa. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto poistaa luettelon mukaiset saatavat.

15 15 13 MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto Erkki Leppälä: Ehdotti siirtymistä täysin gluteenittomaan ehtoollisleipään. Raija Mykkänen: Toi esille istumatyynyjen tarpeellisuuden kirkkoon. Raija itse selvittää niiden tekomahdollisuuden. Aino Eronen: Kysyi, voisiko kirkkoon hankkia kukkalaitteille telineen arkun viereen hautajaisia varten. --- Merkittiin tiedoksi.

16 16 14 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon yläsali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15 i pöytäkirja 19.09.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön

Lisätiedot

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013. 19.3.2013 klo 17 18.25

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013. 19.3.2013 klo 17 18.25 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 Taloudellinen jaosto KOKOUSTIEDOT Aika 19.3.2013 klo 17 18.25 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 5/2013 28.11.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 5/2013 28.11.2013 47 43 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 28.11.2013 43 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

16.1.2013. Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja teol.tohtori, pastori, varapuh.joht. Kuusiluoma-Lehmonen Sinikka luokanopettaja

16.1.2013. Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja teol.tohtori, pastori, varapuh.joht. Kuusiluoma-Lehmonen Sinikka luokanopettaja 16.1.2013 Sivu 1 (5) 1-10 1/2013 Aika 16.1.2013 klo 18.00 18.55 Paikka Seurakuntakeskus, alasali Mäntsälä Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja Ojell Ari teol.tohtori, pastori, varapuh.joht.

Lisätiedot

esteellinen viransijaisuuden vuoksi

esteellinen viransijaisuuden vuoksi 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/2012 aika Tiistai 04.12.2012 klo 18.00 21.12 paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Kai Kauppinen sihteeri Marco Björkskog,

Lisätiedot

(huom. kirkkovaltuuston kokous alkaa klo 18.00)

(huom. kirkkovaltuuston kokous alkaa klo 18.00) HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 30.03.2009 klo 17.00 (huom. kirkkovaltuuston kokous alkaa klo 18.00) KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon yläsali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ 27.3.2012/ 40 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4/ 2012 Aika Tiistai 27.3.2012 klo 18.06-19.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Mika Ahtola, vs. kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 7/2012 03.12.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 7/2012 03.12.2012 57 55 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 03.12.2012 55 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä

Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 28.11.2012 14/2012 Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 28.11.2012 klo 18 Jouluruokailu on tarjolla ennen kokousta klo 17.30- Jäsenet: Höglund Lars-Henrik,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 9/2013 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 9/2013 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 9/2013 sivu 1 Kokousaika: Ti 19.11.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 132 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot