ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AIKA kello 14:00-18:35 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastus 5 3 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen 6 4 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 7 5 Kaupunginhallituksen vaali 8 6 Kasvun ja oppimisen lautakunnan vaali 9 7 Keskusvaalilautakunnan vaali 10 8 Perusturvalautakunnan vaali 11 9 Tarkastuslautakunnan vaali Teknisen lautakunnan vaali Vapaa-aikalautakunnan vaali Ympäristölautakunnan vaali Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston 16 jäsenten vaali 14 Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamiesten vaali Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten 19 vaali 16 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali Kaupungin edustajien nimeäminen vuoden 2013 kuntapäiville Edustajien valinta Keski-Suomen liiton edustajainkokoukseen Uuden varavaltuutetun nimeäminen Perussuomalaisten 24 valtuustoryhmään kaudelle Teknisen toimen tehtäväjärjestelyt liittyen organisaatiouudistukseen Hallintosäännön tarkistus Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 31 sekä talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen Äänekosken kaupungin virallisen ilmoituslehden valinta Rakennuttajapäällikön virka Talousjohtajan virkavaali Palvelujohtajan virkavaali Terveyspalvelujen kehittäminen Esiselvitys Suolahden uuden päiväkodin toteuttamistavasta Kaste-hankkeeseen osallistuminen Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n 59 välisen siivouspalvelusopimuksen hyväksyminen 31 Korttelin 3 (osa) asemakaavan muutos (Konginkangas) Kivilahden ranta-asemakaava Rakentamisvelvoite kiinteistöllä Talouden vakauttaminen koskien vapaa-aikapalveluiden 70

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ tilavuokria 35 Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Yhteistyösopimus Äänekosken Huima ry:n kanssa vuonna Äänekosken Hopeasompa hiihtotapahtuman televisiointi Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Apulaiskaupunginjohtajan päätökset 96

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 14:00-18:35 puheenjohtaja Flinkman Heikki 14:00-18:35 2. varapuheenjohtaja poissa 20, 30 Kumpu Risto 14:00-18:35 jäsen poissa 20, 30 Lunttila Tommi 14:00-18:35 jäsen poissa 35 Martins Sirpa 14:00-18:35 jäsen Nyholm Rolf 14:00-18:35 jäsen poissa 36 Närhi Merja 14:00-18:35 jäsen poissa 20, 30 Piilonen Pentti 14:00-18:35 jäsen Soininen Piia 14:00-18:35 jäsen Tani Jaana 14:00-18:35 jäsen poissa 32 Tiusanen Matti 14:00-18:35 1. varapuheenjohtaja poissa 35 Tuominen Marke 14:00-18:35 jäsen poissa 32 Uusitalo Pirjo 14:00-18:35 jäsen MUU Lindell Leila 14:00-18:35 valtuuston puheenjohtaja poissa 32 Salmelin Simo 14:00-18:35 valtuuston 1. varapj. poissa 20, 30 Leppänen Pekka 14:00-18:35 valtuuston 2. varapj. Lång Kyllikki 14:00-18:35 valtuuston 3. varapj. poissa 32 Javanainen Hannu 14:00-18:35 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 14:00-14:50 kaavoituspäällikkö poissa 3-40 Möller Heli 14:00-18:35 hallintojohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Heli Möller Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-40 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sirpa Martins Pirjo Uusitalo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 1 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin. -

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 2 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 18. päivänä tammikuuta 2013 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 21. päivänä tammikuu ta 2013 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sirpa Martins ja Pirjo Uusitalo. Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen KH 3 Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 6 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kuusi (6) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hyväksyttiin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali KH 4 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Voimassa olevan valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kolme (3) varapuheenjohtajaa toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa puheenjohtajiston toimikaudeksi kaksi vuotta ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan se kä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vuosil le Hyväksyttiin.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen vaali KH 5 Kaupunginvaltuuston , 66, tekemän päätöksen mu kaisesti kau pun gin hal li tuk sessa on yh dek sän (9) jä sentä ja jo kaisel la henki lö kohtai nen va ra jä sen. Kau pungin val tuusto valit see kaupun ginhalli tuk sen jä sen ten keskuu desta kau pun ginhalli tuk sen puheen johtajan ja kaksi vara puheen johtajaa. Kau pun ginhalli tuk sen toimi kausi on kaksi vuotta. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kaupunginhallitukseen vuosille yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilö kohtai set va ra jäsenet sekä valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensim mäi sen ja toisen varapuheenjohtajan. Hyväksyttiin.

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen lautakunnan vaali KH 6 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, et tä kaupunginhallitukseen, perusturvalautakuntaan, kasvun ja oppimisen lau takuntaan ja tekniseen lautakuntaan valitaan 9 jä sentä ja vapaa-ai ka lauta kun taan, ympäristölautakuntaan sekä tar kastus lau takuntaan 7 jäsentä. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kasvun ja op pi misen lautakuntaan vuosille yhdeksän (9) jäsentä ja heil le hen kilö koh taiset varajäsenet sekä valitsee jäsenistä yhden pu heenjoh tajak si ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hyväksyttiin.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Keskusvaalilautakunnan vaali KH 7 Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kaupunginjohtajan ehdotus: Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa (KuntaL 20). (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee keskusvaalilautakuntaan vuosille viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä se kä valitsee jäsenistä yhden puheenjohta jak si ja yh den va ra puheen johtajaksi. Hyväksyttiin.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Perusturvalautakunnan vaali KH 8 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että kaupunginhallitukseen, perusturvalautakuntaan, kasvun ja oppimisen lau takuntaan ja tekniseen lautakuntaan valitaan 9 jäsentä ja vapaa-ai kalautakuntaan, ympäristölautakuntaan sekä tarkastuslautakuntaan 7 jäsentä. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee perusturva lau takun taan vuosille yhdeksän (9) jäsentä ja heille hen ki lökoh taiset varajäsenet sekä valitsee jäsenistä yhden pu heenjoh tajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hyväksyttiin.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunnan vaali KH 9 Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaupunginvaltuuston , 323, tekemän päätöksen mukaan tar kas tus lau ta kun nassa on seitsemän jäsentä. Puheenjohtaja ja vara pu heen joh taja ovat val tuu tet tuja. Kuntalain 71 :n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: kunnanhallituksen jäsen; henkilö, joka on kunnanhallituk sen jäsenen tai kunnanjohta jan hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitet tu lähei nen; kuntaan tai kunnan määräämis vallassa ole vaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palve lussuh teessa oleva henki lö; eikä henkilö, joka ei ole vaali kelpoinen kunnanhallitukseen. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan vuosille seitsemän (7) jäsentä ja heille henki lökoh tai set varajäsenet sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hyväksyttiin.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Teknisen lautakunnan vaali KH 10 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että kaupunginhallitukseen, perusturvalautakuntaan, kasvun ja oppimisen lau takuntaan ja tekniseen lautakuntaan valitaan 9 jäsentä ja vapaa-ai kalautakuntaan, ympäristölautakuntaan sekä tarkastuslautakuntaan 7 jäsentä. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee tekniseen lau ta kuntaan vuosille yhdeksän (9) jäsentä ja heille hen ki lö kohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäsenistä yhden pu heenjoh ta jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hyväksyttiin.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Vapaa-aikalautakunnan vaali KH 11 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että kaupunginhallitukseen, perusturvalautakuntaan, kasvun ja oppimisen lau takuntaan ja tekniseen lautakuntaan valitaan 9 jäsentä ja vapaa-ai kalautakuntaan, ympäristölautakuntaan sekä tarkastuslautakuntaan 7 jäsentä. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee vapaa-aika lau takun taan vuosille seitsemän (7) jäsentä ja heille hen ki lökoh taiset varajäsenet sekä valitsee jäsenistä yhden pu heenjoh tajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hyväksyttiin.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Ympäristölautakunnan vaali KH 12 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että kaupunginhallitukseen, perusturvalautakuntaan, kasvun ja oppimisen lau takuntaan ja tekniseen lautakuntaan valitaan 9 jäsentä ja vapaa-ai kalautakuntaan, ympäristölautakuntaan sekä tarkastuslautakuntaan 7 jäsentä. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee ympäristö lau ta kuntaan vuosille seitsemän (7) jäsentä ja heille hen ki lö kohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäsenistä yhden pu heenjoh ta jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hyväksyttiin.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali KH 13 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus valita kuntayhtymän valtuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille Hyväksyttiin.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamiesten vaali 576/000400/2012 KH 14 Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeusasetuksen (582/1993) 13 :n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Oikeusministeriö on päätöksellään no 8/31/2012 vahvistanut, että Keski-Suomen käräjäoikeuteen nimitetään aikaisem man 109 lautamiehen sijasta yhteensä 96 lautamiestä. Edellä mainitun päätöksen perusteella Äänekoskelta valitaan kuusi (6) lautamiestä. Käräjäoikeuslain 6 :n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja jota on pidet tävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lau tamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistui messa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulos ottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Oikeusministeriö on päätöksessään todennut, että tuomioistuinten jäsenten esteellisyyskysymyksiin kiinnitetään nykyään huomattavan paljon huomiota. Vakiintunut periaate on, että tuomioistuimen on paitsi oltava puolueeton myös näytettävä puolueettomalta. Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että esteellisyyskysymykset ovat usein ajankohtaisia erityisesti silloin, kun lautamiehinä on esimerkiksi kun nanhallituksen tai kuntayhtymän hallituksen jäseniä. Oikeusminis teriön näkemyksen mukaan merkittävässä asemassa olevien kun nallisten luottamushenkilöiden tai kansanedustajien valitsemiseen lautamieheksi tulisi suhtautua pidättyväisesti. Lautamiesten valinnan osalta ministeriö kiinnittää huomiota käräjäoikeuslain 6 :ään kokonaisuudessaan. Ensimmäisen momentin mukaan "Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävänä sopivana toimimaan lautamiehenä". Säännöksellä on ajateltu suljettavan lautamiestehtävän ulkopuolelle henkilöt, joilla on esimerkiksi ri kosrekisterimerkintöjä tai jotka ovat syyllistyneet toistuvasti vähäi-

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: sempiin rikoksiin. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Keski-Suomen käräjäoikeus pyytää uusien lautamiesten yhteystietoja mennessä, jotta uudet lau ta mie het voisivat aloittaa luot ta mus toi mes saan (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kuusi (6) lautamiestä vuosille Hyväksyttiin.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali KH 15 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti: Kaupunginjohtajan ehdotus: väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otettu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta vuoden vaihteessa jäsenten lukumäärä 2000 tai vähemmän tai enemmän 5 Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti jäsenkunnalta kuntayhtymän menoihin palveluista perittyjen korvausten (18 ) ja maksu osuuksien (20 ja 21 ) yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni kutakin alkavaa euroa kohden. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 35 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille Hyväksyttiin.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali KH 16 Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva hen kilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimas sa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kiinteistötoimitusten uskotut miehet vuosille Hyväksyttiin.

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupungin edustajien nimeäminen vuoden 2013 kuntapäiville KH 17 Suomen Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla. Valtuusto määrää kokouspaikan ja -ajan. Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle Ouluun Kuntapäivien teemana on Osaava kunta Jäsenkunnat (kunnanhallitus tai -valtuusto) saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville väes tö tie to jär jes tel män kunnallisvaaleja edeltävän vuo den vaihteen asu kas lu vun mu kaan seuraavasti: Kunnan asukasluku Edustajia Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinai sen edustajan ollessa estyneenä. Kullakin varsinaisella edustajalla on kuntapäivillä päätöstä tehtäessä yksi ääni. Oikeus ottaa keskusteluun osaa kuntapäivllä on myös valtuuston ja hallituksen jäsenillä, yhdistyksen toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajilla sekä henkilöillä, joille kuntapäivät tämän oikeuden myöntää. Varsinaisten kuntapäivien on 1. käsiteltävä hallituksen antama, valtuuston hyväksymä kertomus kuntapäivien jälkeen tapahtuneesta yhdistyksen toiminnasta; 2. päätettävä valtuuston jäsenten palkkioista ja korvauksista; ja 3. valittava valtuuston jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraaviin varsinaisiin kuntapäiviin kestäväksi toimikaudeksi.

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kirjallinen ilmoitus kunnan edustajista ja muista osanottajista on tehtävä liiton hallitukselle viimeistään Kokouksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi peritään kustakin kunnan lähettämästä osanottajasta 450 euron suuruinen osanotto maksu. Kuntapäivien esityslista lähetetään kunnille viimeistään kuukautta ennen kuntapäiviä eli Kuntien tulee toimittaa esityslista va litsemilleen kuntapäiväedustajille. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee vuoden 2013 kunta päiville neljä (4) edustajaa ja kullekin henkilökohtaisen varaeudustajan. Hyväksyttiin.

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Edustajien valinta Keski-Suomen liiton edustajainkokoukseen 740/000401/2012 KH 18 Keski-Suomen maakuntavaltuuston valinta tapahtuu edustajainkokouksessa, johon kukin jäsenkunta valitsee edustajat kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kullakin jäsenkunnalla on edustaja jokaista alkavaa neljää tuhatta asukasta kohti, kuitenkin enintään 40,6 % rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä. Kul lekin edustajalle valitaan varaedustaja. Kullakin edustajalla on edus tajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien vaaleilla valittuja valtuutettuja. Edellä olevan mukaan Äänekoskelta valitaan 6 edustajaa edustajainkokoukseen. Kullekin edustajalle valitaan varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. Puolueiden Keski-Suomen piirijärjestöt ovat neuvotelleet edustajainkokouksen ja sitä seuraavan maakuntavaltuuston jäsenten nimeämisestä. Puolueiden pii ri jär jes tö jen neu vot te lujen tu lok sena oleva suositus Äänekosken kuntakohtaisista mies- ja naispaikoista on esityslistan oheismateriaalina. Pii ri jär jes tö jen suo situk sena on, että kun nat ni meäi si vät jo edus ta jain ko kouk seen edusta jan, joka va litaan maa kunta val tuus toon. Edustajainkokouksen ajankohdaksi on päätetty (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kuusi (6) edustajaa ja heidän varaedustajansa Keski-Suomen liiton edustajainkokoukseen. Hyväksyttiin. Oheismateriaali Puolueiden piirijärjestöjen suositus Keski-Suomen Liiton edustajankokouksen edustajien jakaumaksi

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Uuden varavaltuutetun nimeäminen Perussuomalaisten valtuustoryhmään kaudelle KH 19 Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan nimennyt Mar ko Kaatilan Perussuomalaisten valtuustoryhmän 4. varavaltuutetuksi. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että Mauri Ilveksen, Jukka Laiti lan ja Pasi Linja-ahon jälkeen Perussuomalaisten valtuustoryhmän 4. varavaltuutetuksi edesmenneen Marko Kaatilan tilalle siirtyy Antti Lai ho, 5. va ra val tuutetuksi Marja Uusitupa ja 6. varavaltuutetuksi Joni Laiti la. Vaalilain 93 :n mukaan keskusvaalilautakunta tulee valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määräämään Perussuomalaisten valtuustoryhmän 7. varavaltuutetun. Hyväksyttiin.

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Teknisen toimen tehtäväjärjestelyt liittyen organisaatiouudistukseen 663/000102/2012 KH Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin toimintoja koskevan uudistamisen päälinjaukset. Tämän esityslistan oheisma teriaalina ovat kaupunginvaltuuston hyväksymät joh ta mis jär jes tel män ja organisaation uudistamisen päälinjaukset. Tavoitteena uu distukselle on ke hit tää ja uu dis taa toi mintaa siten, et tä vahvistetaan kuntatalouden perustaa palve lu tuotannon tehokkuut ta, tuottavuutta ja vaikuttavuut ta lisäämällä. Eri tyi senä painopistee na on hallinnon keventäminen ja joh ta mis toi min to jen tehostaminen. Kaupunginvaltuuston asettaman tavoitteen toteuttami seksi kehittämis hank keen val mis te lua on johtanut valtuuston päätök sen mukaisesti kau pun gin halli tuksen ja valtuuston puheenjohtajisto apunaan kes kus hal linnon joh tavat viran haltijat kaupunginjohtaja, apulaiskaupungin joh taja ja rahoitusjohtaja. Toimialajohtajat ovat osallistuneet valmiste luun kukin oman toimi alansa osalta. Toimialat ovat jatkaneet valmistelutyötä ja kuluvana syk sy nä on tarkoi tus saa da loppuun val mistelutyö ja päättää uudes ta organisaatiosta ja siihen liittyvästä hal lintosäännöstä. Suurimmat muutokset koh dis tu vat tek ni seen toi mi alaan, jon ka osalta jo keväällä 2012 hyväk syt tiin se, et tä tekni nen toimi ala on jat kossa pääasiassa palvelujen ti laaja ja sen toi mi alaan kes kei sesti kuuluvat palvelut tuottaa kau pun gin omis tama Äänekos ken Kiinteis tön hoi to Oy. Valmistelutyöt ovat edenneet valtuuston päätöksen mukaisesti ja yhtiön uusi halli tus on käyn nistänyt toimintansa. Yhtiön hallitus valit see yhtiölle uu den toimitus johtajan ja muut järjestelyt ovat käynnissä siten, että sii voustoimen henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen ja kiin teistönhoito henkilöstö sekä aluepalvelujen (kunnallistekniset palve lut ja aluei den kunnossapito) henkilöstö mennessä. Yhtiön palvelukseen siirrtyy yhteensä 64 henkilöä. Li säk si muu ta mia vuonna 1950 tai sitä en nen syn ty nei tä ti la pal velu jen ja kunnal listeknisten palvelujen työnte kijöitä jää kau pun gin pal veluk seen sii hen saakka kunnes heidän henkilökohtai nen elä ke ikän sä täyttyy vuosina Ky sees sä on liik keen luo vu tus ja sen mu kai nen luon nos hen ki lös tön siirtoso pi muk seksi on tä män esi tys lis tan oheisma teriaalina.

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Kaupungin palvelukseen jää 14 henkilöä, jois ta 7 ym pä ris tö val vontaan. Li säksi toimialalle jää muu ta mia toi mis to työnte ki jöitä. Lukumäärä tar kentuu jatkovalmistelussa. Tonttipalvelujen osalta on valmisteltu siirtoa tekniseltä toimialalta keskushallintoon kaavoituspalvelujen yhteyteen. Muutoksen myötä teknisen toimialan johtamistoiminnot muuttu vat. Hen ki löstön mää rän pie neneminen vähentää luonnollisesti esi miestoi mintoja ja pal velutuo tannon työn johtamista ja toisaalta ko rostaa os to toi minnan ja kilpai luttamisen osaamisen merkitystä. Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa teknisen johtajan vi ran Virkaa hoitaa tällä hetkellä Jarmo Latvala. Teknises sä toimessa on tapahtunut myös muita muutoksia: tilapalvelupäälli kön virasta on irtisanoutunut Marko Moisio ja tekninen isännöitsijä Juk ka Lampi on virkavapaalla ja siirtymässä pois kaupungin palveluksesta. Em. tehtävät on järjes telty tilapäisesti toisin. Valmistelutyön tulokse na on päädytty siihen, et tä 1. perustetaan rakennuttajapäällikön virka. Rakenut ta ja pääl lik kö joh taa tek nis tä toi mi alaa, vas taa investointien kilpai lut ta mi sesta ja koko os to toi minnas ta tek nisen toimialan osalta (rakennuttajapäällikkö kor vaa ai emman tila palvelupäällikön ja tek nisen johta jan vas tuu alu een). Ra kennutta ja päällikkö toimii tek nisen lautakun nan esit telijä nä. Vir ka lai tetaan ul koiseen jul ki seen hakuun. 2. perustetaan rakennuttajan toimi. Rakennuttaja toi mii in ves tointien suunnittelutehtävissä sekä talonrakentamisen et tä kunnallis tek niikan alueella. Toimeen siirtyy suostumuksensa perusteel la Jarmo Latva la si ten, et tä hän hoi taa toin ta alkaen osa-aikaisena (osa-aikatyöaika 50 %). Jarmo Latvala on il moit ta nut jää vän sä osa-aikaeläkkeelle , jol loin tek ni sen toi mi alan pal velu teh tä vät valtuuston pää töksen mu kaisesti siir ty vät Ääne kos ken Kiin teis tönhoito Oy:lle. 3. lakkautetaan tilapalvelupäällikön virka. Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tie dok seen tek ni sen toimialan toimintaan ja organisaati oon liit ty vät muutostoimen piteet se kä henkilöstön siirtosopimuksen.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus pe rus taa ra ken nut ta ja pääl li kön vi ran lu kien esit telyssä mainitun teh tä vä ku vauk sen mukaisesti. Virka julis tetaan julkises ti haettavaksi. 3. perustaa rakennuttajan toimen lukien esitte lyssä maini tun teh tä vä ku va uksen mu kaisesti. Toimeen siirtyy suos tumuksensa pe rusteella Jarmo Lat va la si ten, että hän hoitaa tehtä vää kokopäi väi ses ti al kaen saakka, minkä jäl keen hän suos tu muk sen sa mu kai sesti hoitaa teh tä vää osa-ai kai se na (osa-aikatyöaika 50 %). 4. lakkauttaa tilapalvelupäällikön viran lukien. 5. saattaa edellämainitut toimenpiteet kaupunginval tuuston edellyt tämällä tavalla kaupungin valtuuston tiedoksi. Hyväksyttiin. KVALT Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Jouni Sohlman esitti Keijo Kainun ja Rolf Nyholmin kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Jouni Sohlmanin ehdotus hyväksyttiin yksi mieli sesti. Puheenjohtaja totesi Jouni Sohlmanin ehdotuksen tul leen kaupunginvaltuuston yksimielisesti hyväksymäksi. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Heikki Flinkman, Laura-Liisa Hyytiäinen, Risto Kumpu, Jarmo Latvala, Merja Närhi ja Simo Salmelin eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Varajäsenet Arto Autio, Pirkko Hänninen ja Henna Penttinen osallistuivat tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46 Kaupunginhallitus 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot