Safe Community - arviointi ja sertifiointi osana kuntien turvallisuustyön laatujohtamisjärjestelmää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Safe Community - arviointi ja sertifiointi osana kuntien turvallisuustyön laatujohtamisjärjestelmää"

Transkriptio

1 Safe Community - arviointi ja sertifiointi osana kuntien turvallisuustyön laatujohtamisjärjestelmää Pirjo Lillsunde Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 1

2 Laatustandardit -sovittuja menettelytapoja jatkuvaan toimintaan -yhteiset pelisäännöt laadunhallinnassa -työkalu arviointiin järjestelmänä ja laadun kehittämiseen -malli tiedon tallentamiseen ja todentamiseen jäljitettävyys auditoitavuus -> vaatimusten täyttymistä pystytään arvioimaan ulkopuolelta -SAFE COMMUNITY- konsepti - yksi laadunvarmistusmalli ISO 9000-standardiperhe OHSAS ISO 9001; 9004 jne. Toiminnan jatkuva parantaminen Sykli: Suunnittele (Plan) Toteuta (Do) Arvioi (Check), Toimi (Act), tee korjaavat toimenpiteet Jokaisella vastuu johto ja jokainen henkilöstöstä sitoutunut laatutoimintaan Tosiasioihin perustuva päätöksenteko Ihmiset, prosessit, tilat/ympäristö, laitteet/välineet Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 2

3 Miten kansalliset politiikat toteutuvat käytännössä? Lakeja & säädöksiä liittyen liikenne-, työ-, tuoteturvallisuuteen ja terveyteen jne. Sisäisen turvallisuuden ohjelma: Suomi Euroopan turvallisin maa > Paikalliset turvallisuussuunnitelmat Työ- ja liikennetapaturmissa: nolla tapaturmaa-visio Alueelliset liikenneturvallisuussuunnitelmat Organisaatioiden turvallisuussuunnitelmat Koti- ja Vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelmaan tulossa visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua tapaturmissa Muita ohjelmia, oppaita ja ohjeistuksia Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma, Alkoholiohjelma, Terveys ohjelma, Huumeohjelma, Potilastuvallisuusstrategia, Hyvinvointistrategiat, Riskien hallinta ja turvallisuussuunnittelu /SOTE jne. Hyvinvointikertomukset Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 3

4 Esimerkki 1 : Säädökset/ Politiikkaohjelmat Suomi vuonna 2012 Euroopan kärkeen Yleisarvosanaksi : Suomi (45 pist.) vs. EU-31 ka. (35 pist.) Sijoitus 1. 31:sta maasta. Suomi (2012) EU-31 (2012) Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4

5 Vaikka säädökset laadittu hyvin: Alle 20-vuotiaiden tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus (1/ ) : Suomi kaukana kärkimaista Hollanti Ruotsi Iso-Britannia Saksa Portugali Israel Italia Espanja Slovenia Itävalta Ranska Tanska Unkari Tsekin tasavalta Norja Slovakia SUOMI Kreikka EU27 Irlanti Kroatia Belgia Puola Viro Latvia Romania Bulgaria Liettua 3,06 1,92 2,73 2,29 4,98 1,03 4,40 1,75 5,86 0,95 4,76 2,29 6,31 0,89 6,54 0,73 5,23 2,14 5,32 2,17 5,97 1,63 6,61 1,20 5,52 2,57 6,95 1,59 6,09 3,09 8,26 1,00 6,06 3,25 8,95 7,46 6,61 8,74 8,13 8,56 8,93 12,99 14,65 0,48 2,11 4,04 2,11 2,80 3,07 3,10 15,22 17,38 3,07 Tapaturmat Itsemurhat ja väkivalta 2,55 2,15 6,52 Lähde: WHO:n Euroopan kuolleisuus-tietokanta (EDMD), tilastovuosi 2010 tai uusin mahdollinen; Kypros, Islanti, Luxemburg ja Malta eivät mukana liian pienten lukumäärien vuoksi Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 5

6 Suuri osa lasten ja nuorten kuolemista voitaisiin välttää Vuonna 2009 Suomessa menetettiin kaikkiaan 8161 potentiaalista elinvuotta tapaturma- ja väkivaltakuolemien vuoksi, joista 65 % (5314) pelkästään lasten ja nuorten tapaturmakuolemissa Arvion mukaan vuonna 2009 jopa 51 % näistä kuolemista olisi voitu välttää, jos tilanne Suomessa tapaturmien ja väkivallan osalta olisi yhtä hyvä kuin Hollannissa, Euroopan matalimman tapaturma- ja väkivaltakuolleisuuden maassa Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 6

7 Esimerkki 2 Terveys kansanterveysohjelma TAVOITE: Nuorten aikuisten miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus alenee kolmanneksella 1990-luvun lopun tasosta. Kuvio vuotiaiden miesten ikävakioitu kuolleisuus itsemurhiin, tapaturmiin ja alkoholiperäisiin syihin (v. 1976, tavoite vuodelle 2015) Lähde: Terveys kansanterveysohjelma Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 7

8 Miten on toteutunut? Kunnilla keskeinen rooli tavoitteen saavuttamisessa Miten näkyvät kuntien talous- ja toimintasuunnitelmat / vastaavissa valtuustotason asiakirjoissa? Kuntapäättäjäkysely (THL): Nuorten miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus vähenee v. 2004: 7 % v. 2007: 19 % v. 2011: 15 % Tavoite ei ole selvästikään konkretisoitunut kunnille! Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 8

9 Pelkkä politiikkatason työ ei riitä Saavutettu hyvä tulos kansallisten politiikkojen osalta ei tarkoita, että toimiviksi todetut käytännöt on viety hyvin osaksi ihmisten arkea. Laki tarvitsee tuekseen paikallisella tasolla tehtävää toimeenpanevaa työtä. Tapaturmien ehkäisyä tukevien lakien ja ohjeistusten toimeenpanossa arjen käytännöiksi Suomella riittää vielä tehtävää Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 9

10 Laatujärjestelmistä opittaavaa Safe Community turvallisuustyöhön Laatujulistus /turvallisuusjulistus: Johdon sitoutuminen laatuun/turvallisuuteen ja jatkuva parantaminen Johto sitoutuu tavoitteelliseen, tarkoituksen mukaiseen laatu- /turvallisuustyöhön ja täyttämään laatustandardien vaatimukset / Safe Community-sertifioinnin kriteeristön Johto sitoutuu osoittamaan resurssit, jotka ovat välttämättömiä laatu- /turvallisuusjohtamisen ja laatu /turvallisuusjärjestelmän kannalta Koko henkilöstö / yhteisön jäsenet toimivat siten, että laatustandardin / Safe Communitity kriteeristön vaatimukset täytetään Ohjeiden ja hyvien toimintamallien noudattaminen Pysyvää, jatkuvaa toimintaa 24 / Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 10

11 Laatujärjestelmä vs. Safe Community-konsepti Laatujärjestelmä Safe Community Laatustandardin vaatimukset (ISO 9001, 17025, OHSAS jne.) Safe Community-kriteeristön Laatukäsikirja: vaatimukset dokumentointi - toiminnankuvaus / laatusuunnitelmat & Safe Communityhakemusraportti: dokumentointi - ohjeistukset Johdon ja henkilökunnan sitoutuminen toiminnan kuvaus, turvallisuussuunnitelmat Johtaminen, organisaatio, henkilöstö, vastuut (perehdytys, koulutus, osaaminen, yhteisön Johdon ja moniammatillisen henkilökunnan tietoisuuden lisääminen) sitoutuminen Ympäristö-olosuhteet, tilat, terveys ja Johtaminen, organisaatio, henkilöstö, turvallisuus, prosessit, laitteet/tuotteet vastuut (perehdytys, osaaminen, yhteisön tietoisuuden lisääminen), ihmiset, Toiminnan toteutuminen ympäristö-olosuhteet, tilat, terveys ja käytännössä turvallisuus, prosessit, laitteet/tuotteet Seuranta, että laatukriteerit / asiakkaan Toiminnan toteutuminen kanssa sovitut asiat täyttyvät jatkuvasti. Riskien käytännössä arviointi Seuranta turvallisuustyöstä & Laatupoikkeamien käsittely ja tapaturmatilanteen kehittymisestä, korjaavat toimenpiteet kriteeristön täyttymisestä. Riskien arviointi Johdon katselmukset, sisäiset Turvallisuuspoikkeamien käsittely ja auditoinnit korjaavat toimenpiteet Jatkuva parantaminen Arvionnit Arvionnit Sertifionti Akkreditointi/ Sertifiointi Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 11

12 ARVIOINTI JALKAUTUMISEN VARMISTAMISEKSI Täyttyykö vaatimukset/kriteerit käytännössä? Onko toiminta jalkautettu jokapäiväiseen toimintaan? Jatkuvuus, kestävä? Onko johto ja ovatko toimijat sitoutuneet? Osaavatko ja ymmärtävätkö toimijat mitä, miksi ovat tekemässä? Ohjeistus? Noudatetaanko sitä? Onko toiminta dokumentoitu? Jäljitettävyys? Onko dokumentit niitä tarvitsevien käytössä? Vastaako dokumentointi käytäntöä? Seurataanko toimintaa ja korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuutta? Onko käytetyt menetelmät valideja /toimintamallit tutkittuun tietoon pohjaavia? Jne Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 12

13 Safe Community-malli tuo arviointityökalun, jonka avulla voidaan varmistaa, että Kansalliset ohjelmat, kuten sisäisen turvallisuuden ohjelma ja tapaturmien ehkäisyn ohjelma toimeenpannaan paikallisesti Paikalliset turvallisuussuunnitelmat jalkautetaan käytäntöön, koska sen mukainen toiminta muodostaa keskeisen osan Safe Communityhakemusraporttia Paikallisessa turvallisuussuunnittelussa kannattaa huomioida Safe Community-kriteeristö, toimintamallit, millä toimintaa toteutetaan ja mittarit toiminnan seuraamiseen. Todentaa toiminta. Turvallisuussuunnittelun, hyvinvointikertomuksen ja Safe Communitymallin yhdistämistä kannattaa harkita. Jatkuvaa toimintaa. Sertifikaatin saa, kun sertifiointielimen arvioinnissa todetaan, että toiminta täyttää Safe Community vaatimukset Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 13

14 Tapaturmien ehkäisyssä Suomessa erityishuomion kohteiksi mm. Lapset Nuoret Työikäiset Iäkkäät TURVALLISUUSKULTTUURIN PARANTAMINEN KAIKILLA TASOILLA PÄIHTEIDEN KÄYTÖN AIHEUTTAMIEN TAPATURMIEN EHKÄISY HAAVOITTUVIEN RYHMIEN HUOMIOIMINEN MIESTEN TAPATURMIEN VÄHENTÄMINEN KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY Lillsunde/ Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 14

Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari

Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari 22.10.2012 Tutkija Jaana Markkula, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Esityksen punainen lanka Tilastot miltä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja 1. Johdanto... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä... 3 1.2.1. Merenkulkualan koulutuksen

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK SFS EN ISO 9001 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122), TKK ISO 9000 standardiperhe SFS-EN ISO 9000 SFS-EN ISO 9001 SFS-EN ISO 9000 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun Työturvallisuuden tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun ajankohtaispäivä 10.11.2010, 11 Hämeenlinna Työsuojelun ensisijaisuusperiaate

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö EHKÄISE TAPATURMAT -HANKKEEN OSA-ARVIOINTI. Etelä-Pohjanmaan pilottialue

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö EHKÄISE TAPATURMAT -HANKKEEN OSA-ARVIOINTI. Etelä-Pohjanmaan pilottialue Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö EHKÄISE TAPATURMAT -HANKKEEN OSA-ARVIOINTI Etelä-Pohjanmaan pilottialue Pro gradu -tutkielma Leena Kämäri Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Toukokuu/2013

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus Tampereen teknillinen yliopisto Raportti 31.01.2008 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle Valtakunnallinen suositus STM Stakes Suomen Sosiaali- Sosiaali- ja terveys- Kuntaliitto ja terveysministeriö alan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

Hyvien toimintatapojen opas

Hyvien toimintatapojen opas Lasten liikenneturvallisuuskasvatus ja ensiapu Hyvien toimintatapojen opas Punaisten Ristien Turvallisesti liikenteessä -kampanja 26 Euroopan Punaisen Ristin kansallisen yhdistyksen järjestämä Euroopan

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä 3 1.2 Suunnitelman

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot