Strategia tarpeet huomioiden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategia tarpeet huomioiden."

Transkriptio

1 Strategia Omaishoitajat ja läheiset -liiton visio vuoden 2020 Suomesta on omaishoitajiin arvostavasti ja kunnioittaen suhtautuva yhteiskunta, jossa omaishoitoperheitä kohdellaan ja tuetaan yhdenvertaisesti yksilölliset tarpeet huomioiden.

2 Strategia KESKEISET KÄSITTEET OMAISHOITAJALLA tarkoitetaan henkilöitä, jotka pitävät huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään riippumatta siitä, onko hänellä sopimus omaishoidosta vai ei. Omaishoito koskettaa kaikkia ikäryhmiä. OMAISHOITOTILANTEELLA viitataan omaishoitoperheeseen, etäomaishoitoon ja muihin erilaisiin omaishoitosuhteisiin (esimerkiksi läheinen, ei perheenjäsen omaishoitajana). KOKEMUSTIEDOLLA tarkoitetaan omaishoitajana toimivana tai toimineella olevaa omaishoitokokemukseen perustuvaa asiantuntijuutta. Kokemustiedon keskittymiä ovat paikallisyhdistykset. Omaishoitajat ja läheiset -liitto... 3 Toiminnan tarkoitus... 3 Liiton perustehtävät ja toimintakokonaisuudet... 3 Visio, arvot ja menestystekijät... 5 Resurssit... 6 Strategian valmistelu... 7 Toimintaympäristön muutokset strategian taustalla... 7 Strategiset painopistealueet Edunvalvonta ja vaikuttaminen Omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukeminen Toimintaedellytysten turvaaminen Kumppanuuksien vahvistaminen...10 Strategian toteuttaminen painoalueittain OSALLISUUTTA TUKEVALLA TOIMINNALLA tarkoitetaan yhdessä tekemistä: omaishoitajien ja paikallisyhdistysten mukaan ottamista toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. PAIKALLISYHDISTYKSILLÄ viitataan liiton omaishoitajayhdistyksiin.

3 Omaishoitajat ja läheiset -liitto Vuonna 1991 perustettu, valtakunnallinen ja kaksikielinen liitto on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa vaikuttamis- ja tukijärjestö. Liitto on olemassa omaishoitajia ja heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä sekä muita omaishoidosta kiinnostuneita varten. Liitto ja paikallisyhdistykset tukevat eri tavoin omaishoitajien arjessa jaksamista. Liiton jäseniä voivat olla alueelliset tai valtakunnalliset, rekisteröidyt omaishoitajien tai omaisten yhdistykset. Liiton kannattajajäseniä voivat olla valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöt, yritykset ja säätiöt sekä yksityishenkilöt. Paikallisyhdistysten jäseniä voivat olla kaikki omaishoidosta kiinnostuneet mukaan lukien ne, joiden omaishoitotilanne on päättynyt. Paikallisyhdistysten kannattajajäseniä voivat olla paikalliset rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöt, yritykset ja säätiöt sekä yksityishenkilöt. Toiminnan tarkoitus Omaishoitajat ja läheiset -liiton toiminnan tarkoitus on omaishoitajien ja heidän läheistensä aseman parantaminen ja tukeminen sekä heitä tukevien toimintojen kehittäminen ja toteuttaminen. Liiton myötävaikutuksella omaishoitajien asemaan on saatu useita parannuksia viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Paikallisyhdistystoiminta ja omaishoitoperheille tarjottava järjestölähtöinen apu ja tuki ovat laajentuneet. Omaishoitajat ja läheiset -liiton aloitteesta käynnistynyt kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma valmistui keväällä Omaishoitoon liittyvän lainsäädännön kehitys 1984 Sosiaalihuoltolakiin (710/1982) vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon tuki 1993 Asetus omaishoidon tuesta 2006 Laki omaishoidon tuesta (937/2005) 2014 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, esitys uuden omaishoitolain säätämisestä Liiton perustehtävät ja toimintakokonaisuudet Omaishoitajat ja läheiset -liiton perustehtäviä toteutetaan kaikilla toiminnan tasoilla yksittäisestä omaishoitoperheestä alueellisen ja kansallisen kautta kansainväliseen vaikuttamiseen. Liitto tukee paikallisyhdistyksiä perustehtävien toteuttamisessa, tarkastelee ja vie eteenpäin paikallisyhdistyksiltä tulleita aloitteita sekä levittää paikallisyhdistysten kehittämistyön tuloksena syntyneitä hyviä käytäntöjä ja tuloksia mahdollisuuksien mukaan. Omaishoitajat ja läheiset -liiton toiminnan tavoitteena on osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon niin, että omaishoito kehittyisi ja vakiintuisi todelliseksi, vapaaehtoiseksi ja oikea-aikaisesti tuetuksi mahdollisuudeksi hoitaa omaista tai läheistä. Perustehtävän menestyksellinen toteuttaminen edellyttää jatkuvaa toiminnan ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seurantaa ja arviointia. 3

4 Perustehtävät tukevat toisiaan ja ovat toistensa edellytyksiä Omaishoitajat ja läheiset -liitto yhdessä paikallisyhdistysten kanssa tavoittaa laajasti sekä omaishoidon tuen piirissä että ilman tukea olevia omaishoitajia tukee omaishoitoperheitä eri tavoin vaikuttaa omaishoitajien ja omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi ja elämän helpottamiseksi seuraa omaishoitoperheiden elämään ja asemaan vaikuttavia muutoksia yhteiskunnassa arvioi muutosten vaikutuksia omaishoitoperheiden elämään kehittää toimintaa siten, että sen avulla pystytään paremmin tukemaan omaishoitoperheitä. Liiton keskeisiä toimintakokonaisuuksia ovat edunvalvonta ja vaikuttaminen paikallisyhdistystoiminnan tukeminen omaishoitajien jaksamisen tukeminen Kokonaisuuksia toteutetaan ohjauksen ja neuvonnan, viestinnän, koulutuksen, kehittämistyön ja kansainvälisen toiminnan avulla. Toiminnan tueksi liitto tuottaa tarvittavia materiaaleja. Toiminnan konkreettiset tavoitteet ja muodot määritellään vuosittain toimintasuunnitelmissa. 4

5 Visio, arvot ja menestystekijät Visio ohjaa liiton toimintaa pitkällä tähtäimellä. Arvot kuvaavat niitä pyrkimyksiä ja lähtökohtia, joista työtä tehdään. Visio Omaishoitajat ja läheiset -liiton visio vuoden 2020 Suomesta on omaishoitajiin arvostavasti ja kunnioittaen suhtautuva yhteiskunta, jossa omaishoitoperheitä kohdellaan ja tuetaan yhdenvertaisesti yksilölliset tarpeet huomioiden. Arvot Liiton toiminta perustuu avoimuuden, vastuullisuuden, kumppanuuden ja herkkyyden arvoille. Avoimuus Liiton toiminnasta, linjauksista ja niiden perusteluista kerrotaan avoimesti. Liitto kannustaa keskusteluun, tiedonvaihtoon ja vuorovaikutukseen niin liiton sisällä kuin suhteessa yhteistyökumppaneihin. Vastuullisuus Perustehtävä ohjaa kaikkea toimintaa. Toiminta on asiantuntevaa, suunnitelmallista ja vaikuttavaa, ja sen toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Herkkyys Liitto toimii ajan hermolla, ennakoiden muutoksia ja niiden seurauksia. Toiminnassa huomioidaan omaishoidon kentän viestit ja reagoidaan niihin. Toiminta on joustavaa, inhimillistä ja ihmisläheistä. Kumppanuus Liitto toimii yhteistyössä verkostoituen ja arvostaen monenlaista, niin koulutukseen, kokemukseen kuin tutkimukseenkin perustuvaa asiantuntijuutta. Vuoropuhelu ja yhteistyö järjestöjen ja julkisen sektorin välillä on keskeistä. Menestystekijät Asiantuntijuus omaishoidon kysymyksissä Kattava ja toimiva paikallisyhdistysverkosto ja sitoutuneet yhdistystoimijat Hyvät vaikuttamiskanavat Tavoitteita ja toimintaa tukevat yhteistyökumppanuudet Osaava ja motivoitunut henkilöstö Asiantunteva ja sitoutunut hallitus Omaishoitajat ja läheiset -liitto on vuonna 2020 Aloitteellinen ja luotettava toimija, yhteistyötaho ja kehittäjä Omaishoidon kentällä toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteensaattaja Omaishoitajien vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta tukeva toimija Omaishoitoa koskevan kokemusasiantuntijuuden ja tutkimustiedon tietopankki 5

6 Resurssit Liitossa noudatetaan Suomen voimassa olevia lakeja, Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta, lisäpöytäkirjaa sekä voimaan tullutta hallintosääntöä. Liiton hallituksessa on 6 10 jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen kokoonpanossa huomioidaan asiantuntijuus ja sitoutuneisuus sekä alueellinen edustavuus ja kokemuksellinen tieto omaishoidosta. Uuden strategiakauden alkaessa liiton henkilöstömäärä on 20. Uusi organisaatiorakenne astui voimaan Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä. Viisi alueellista toimistoa kattavat koko maan. Strategian toteutumista seurataan säännöllisesti tämän strategian lopussa olevan taulukon avulla. Toteutumisesta raportoidaan hallitukselle vähintään kerran vuodessa. PAIKALLISYHDISTYKSET Vuosikokous (kevät syksy) HALLITUS TOIMINNANJOHTAJA JOHTORYHMÄ VIESTINTÄ Viestintäpäällikkö TALOUS JA HALLINTO Talouspäällikkö JÄRJESTÖTOIMINTA JA ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Järjestöpäällikkö ALUETYÖ SUOMEN OMAISHOIDON VERKOSTO OPASTAVA-HANKE OMAISHOITAJIEN HYVINVOINTIA TUKEVAT TOIMINNOT Kehittämispäällikkö OMAISOIVA OMAISHOIDON ERITYISRYHMIEN TUKEMINEN KEHITTÄMINEN Kehittämispäällikkö Omaishoitajat ja läheiset -liiton organisaatio

7 Strategian valmistelu Vuoteen 2020 ulottuva tavoiteohjelma eli strategia on valmisteltu liiton hallituksen, henkilöstön ja paikallisyhdistysten yhteistyönä. Strategian valmistelun lähtökohtana oli edellisen strategian toteutumisen arviointi sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden ja käynnissä olevien muutosten huomioon ottaminen. Valmistelussa on kuultu myös keskeisiä yhteistyökumppaneita. Toimintaympäristön muutokset strategian taustalla Toimintaympäristö on jatkuvassa, voimakkaassa muutoksessa. Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvat muutokset ja tehtävät päätökset vaikuttavat yhä enemmän kansalliseen päätöksentekoon ja toimintaan, mukaan lukien järjestötoiminta. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on murroksessa ja rakenteita ollaan muuttamassa. Kiristynyt taloudellinen tilanne johtaa leikkauksiin kaikilla sektoreilla. Julkisten palveluiden vähentäminen ja kunnan velvoitteiden supistaminen koskettavat usein kipeimmin heikoimmassa asemassa olevia ja haja-asutusalueilla asuvia. Liiton toimintaan vaikuttavia tekijöitä Toimintaympäristön muutoksia Globaalien ja Euroopassa tapahtuvien muutosten vaikutukset Suomeen Yhteiskunnan eriarvoistuminen Tuloerojen kasvu Sote-uudistus Kuntien velvoitteiden vähentäminen Yksityisten palveluntuottajien määrän kasvu Laitoshoidon purkaminen Järjestötoiminnan haasteita Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä Lainsäädännön muutokset Taloudellisten toimintaedellytysten epävarmuus Järjestöjen rahoitusmekanismien muuttuminen Kansalaisten suhde järjestötoimintaan muuttuu Toiminta useiden eri tahojen kanssa Omaishoidon näkymiä ja haasteita Omaishoidon tarve kasvaa johtuen mm. väestön ikääntymisestä. Yhteiskunnan tuki omaishoitoon ei ole riittävää. Kunnat kiristävät omaishoidon tuen myöntämiskriteerejä. Vain osa omaishoitajista on omaishoidon tuen piirissä. Omaishoitajien vapaapäivien aikainen hoidettavan sijaishoito ei toteudu. Omaishoitajien kuormittuneisuus kasvaa tuen puutteessa. Omaishoitotilanteiden monimuotoisuus lisääntyy. Räätälöityjen tukipalveluiden tarve kasvaa. Työssäkäyvien läheisiään hoitavien määrä kasvaa. Työn ja omaishoidon yhteensovittamisen tarve lisääntyy. Tiedon ja tuen turvaaminen ilman omaishoidon tukea oleville omaishoitajille. 7

8 Omaishoito ja omaishoidon kehittämisen tarve on tunnistettu ja tunnustettu tosiasia Suomessa. Vuonna 2014 valmistui Suomen ensimmäinen kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Ohjelman toteuttaminen ei ole käynnistynyt odotetulla tavalla. Laitoshoidon purkaminen, väestön ikääntyminen, omaishoitotilanteiden monimuotoisuus ja omaishoitoperheiden erilaiset tarpeet ovat haaste kansalliselle sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmällemme ja omaishoidon kehittämiselle. Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat myös järjestötoimintaan. Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen sekä yhteistyö järjestöjen, kuntien, muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sekä yksityisen sektorin välillä on entistä tärkeämpää. Strategiakauden aikana toteutuu Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja FinToton yhdistyminen. Liiton ja sen paikallisyhdistysten on varauduttava myös muihin mahdollisiin muutoksiin mm. vahvistamalla rahoituspohjaansa. Strategiset painopistealueet Omaishoitajien ja omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi sekä liiton ja paikallisyhdistysten toiminnan turvaamiseksi vuosien painopistealueita ovat: 1. Edunvalvonta ja vaikuttaminen 2. Omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukeminen 3. Toimintaedellytysten turvaaminen 4. Kumppanuuksien vahvistaminen 1. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Edunvalvonta ja vaikuttaminen ovat liiton tärkeimpiä toiminta-alueita ja osa kaikkea liiton toimintaa. Julkiseen sektoriin kohdistuvista säästösuunnitelmista johtuen vaikuttamistyö omaishoitajien aseman parantamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi on entistä tärkeämpää. Omaishoidon tarpeen kasvaessa myös edunvalvonnan merkitys lisääntyy. Liitto tukee paikallisyhdistyksiä niiden vaikuttamistyössä. Liitto ajaa omaishoitajien ja hoidettavien etuja toimimalla aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kantaaottavana edunvalvojana. Vaikuttamistyön tavoitteena on omaishoitajia koskevan lainsäädännön parantaminen sekä päättäjien, palveluiden järjestämisestä vastaavien tahojen, omaishoitajien ja muiden kansalaisten omaishoitoa koskevan tiedon lisääminen ja mielipiteisiin vaikuttaminen. Konkreettisia tavoitteita ovat viedä Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman esityksiä eteenpäin. vaikuttaa omaishoitoa koskevaan lainsäädäntöön. pitää omaishoidon moninaisuus ja omaishoitoon liittyvät kysymykset julkisessa keskustelussa. pitää huolta siitä, että omaishoito huomioidaan uusien sote-alueiden toiminnan suunnittelussa. pitää huolta siitä, että omaishoidon toteuttamiseen varataan sote-uudistuksessa riittävästi henkilöja taloudellisia resursseja. kehittää työn ja omaishoidon yhteensovittamista yhdessä muiden tahojen kanssa. 8

9 Edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä tehdään muun muassa antamalla lausuntoja, kannanottoja ja julkilausumia, osallistumalla verkostojen ja työryhmien toimintaan, järjestämällä koulutuksia ja tilaisuuksia sekä tarjoamalla ohjausta ja neuvontaa. Tutkimustiedon sekä kentältä saatavan tiedon hyödyntämistä vaikuttamistyössä tehostetaan. Liiton edunvalvonta ja vaikuttamistyö on selkeää, johdonmukaista, joustavaa ja mitattavissa olevaa. 2. Omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukeminen Omaishoitoperheiden tukeminen on liiton keskeinen tehtävä. Omaishoitoperheitä tuetaan sekä suoraan että paikallisyhdistystoiminnan kautta. Liitto järjestää yksin, yhdessä paikallisyhdistysten sekä yhteistyökumppaneiden ja -verkostojen kanssa koulutusta ja valmennusta sekä omaishoitajien jaksamista tukevaa toimintaa. Omaishoitajien jaksamisen tukeminen yhdessä paikallisyhdistysten kanssa Vertaistukea ja virkistystä mahdollistavien toimintojen kehittäminen ja toteuttaminen, esimerkiksi tuetut lomat ja kuntoutuskurssit, OmaisOiva, muut lomat ja virkistyspäivät. Hyvinvoinnin, osaamisen ja tiedon lisääntymistä mahdollistavien toimintojen toteuttaminen ja kehittäminen, esimerkiksi tuetut lomat ja kuntoutuskurssit, Ovet-omaishoitajavalmennus, ja koulutukset, esimerkiksi AlueAvaimet ja seminaarit, vertaistukitoiminta. Kehittämistoiminta uusien omaishoitoperheitä tukevien toimintamallien löytämiseksi. Kehittämistyön tuloksena syntyneiden hyvien toimintamallien levittäminen ja juurruttaminen. 3. Toimintaedellytysten turvaaminen Liitto osallistuu aktiivisesti toimintaan, jonka tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveysalan järjestöjen asema ja toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Taloudellisen perustan turvaamisen lisäksi tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää ja sen avulla vahvistaa sekä yhdistystoimintaa että koko toiminnan vaikuttavuutta. Liiton tavoitteena on saada rahoitus vähintään kahdelle uudelle kehittämishankkeelle, joita voidaan toteuttaa yhdessä yhdistysten kanssa. Rahoituspohjan vahvistaminen ja varainhankinta Liiton ensimmäinen varainhankinnan suunnitelma valmistui vuonna Liitto vahvistaa omaa varainhankintaansa suunnitelman mukaisesti. Varainhankinnalle asetettuja konkreettisia tavoitteita seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. 9

10 Jäsenhankinnan tuki Taloudellisten toimintaedellytysten lisäksi tavoitteena on tukea paikallisyhdistysten jäsenhankintaa. Jäsenmäärää kasvattamalla parannetaan liiton ja paikallisyhdistysten toiminnan vaikuttavuutta sekä vahvistetaan yhdistystoimintaa. Liitto kehittää yhdessä yhdistysten kanssa toimintamuotoja siten, että erilaiset osallistumisen muodot ovat mahdollisia. Jäsenhankinnan tueksi tuotetaan aineistoja sekä tehostetaan tiedonvälittämistä omaishoidosta ja liiton ja paikallisyhdistysten toiminnasta. 4. Kumppanuuksien vahvistaminen Strategiakauden aikana vahvistetaan olemassa olevia ja rakennetaan uusia kumppanuuksia. Liiton ensisijaisia yhteistyötahoja ovat Suomen omaishoidon verkostoon kuuluvat jäsenet. Liitolla on erilaisia yhteistyön ja kumppanuuksien muotoja Strateginen järjestöjen välinen yhteistyö, kumppanuudet ja verkostot (tavoitteellinen yhteistyö esimerkiksi Suomen omaishoidon verkosto ja sen jäsenjärjestöt, vanhus- ja eläkeläisjärjestöt, vammaisjärjestöt, lomajärjestöt) Operatiivinen yhteistyö ja verkostot (kertaluontoisia tilaisuuksia, oppilaitosyhteistyö, Kirkkohallitus, hankeyhteistyö) Pitkäaikaiset, toimintaa taloudellisesti tukevat yhteistyökumppanuudet Lyhytaikainen, toimintaa tukeva yhteistyö (kohdennettu tuki, kertaluontoiset tuet) Julkinen sektori: muun muassa Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläkelaitos Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansainvälinen yhteistyö, (European Association Working for Carers, International Alliance of Carer Organizations) 10

11 Strategian toteuttaminen painoalueittain PAINO- PISTEALUE Edunvalvonta ja vaikuttaminen TAVOITE TOIMENPITEET TULOKSET JA VAIKUTUKSET Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman toteuttaminen etenee. Kaikille tuen saajille ja tuen ulkopuolella oleville omaishoitajille turvataan mahdollisuus vapaapäiviin. Omaishoidon tuki säädetään etuoikeutetuksi tuloksi. Omaishoidon tuen verotusta kevennetään. Omaishoito otetaan huomioon sote-uudistuksessa. Lausunnot ja kannanotot omaishoitoon liittyviin lakiesityksiin. Kuulemistilaisuudet. Puheenvuorot kansallisella ja paikallisella tasolla. Vaikuttaminen verkostojen ja työryhmien kautta. Omaishoitokysymysten nostaminen julkiseen keskusteluun. Pyydetyt/annetut lausunnot, kannanotot, kuulemiset Artikkelit Puheenvuorot Omaishoito sotessa Omaishoidon tuen kattavuus Hallitusohjelman seuranta Omaishoitajien asema on parantunut. Omaishoidon tukea saavien omaishoitajien yhdenvertainen kohtelu on turvattu omaishoitolaissa. Muita omaishoitajia tuetaan muiden lakien perusteella. Valtion ja kuntien talousarviossa on varattu riittävästi rahaa omaishoidon tukemiseen. Omaishoitoon varatun määrärahan käytölle on seuranta. Omaishoitoperheiden tarpeita vastaavat sijaishoitopaikat on turvattu. Omaishoito ja sen kehittäminen ovat kiinteä osa sote-alueiden hyvinvointipolitiikkaa. Paikallisyhdistyksen asema vaikuttajana vahvistuu. Omaishoitoon liittyvää tietoa on saatavilla. Yhdistyksiä tuetaan välittämällä tietoa ja välineitä vaikuttamistyön tueksi. Liiton ja yhdistysten yhteiset kannanotot. Kysely strategiakauden alussa ja lopussa Yhteiset kannanotot, pyynnöt ja toteutuma Monikanavaisen viestinnän kehittäminen. Some-seuranta, kävijämäärät, palautteet Tiedotteet ja julkaisut, jakelu Artikkelit, määrä Puheenvuorot Messuosallistumiset Paikallisyhdistysten vaikuttamistyön osaaminen vahvistuu ja sillä on merkitystä paikalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon. Liiton nettisivuilla ja muissa viestimissä on ajantasaista ja ajankohtaista tietoa omaishoidosta. Omaishoitoperheet, päättäjät, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit saavat säännöllisesti ajankohtaista tietoa omaishoidosta. 11

12 PAINO- PISTEALUE TAVOITE TOIMENPITEET TULOKSET JA VAIKUTUKSET Työpaikkojen henkilöstökäytännöissä ja työterveyshuollossa huomioidaan omaishoitotilanteet. Käynnistetään yhteistyö esim. työmarkkinaosapuolten, yrittäjäjärjestöjen ja työterveyspalveluja tarjoavien tahojen kanssa. Seurataan ja jaetaan tietoa paikallisyhdistysten käynnistämistä työpaikkakohtaisista kokeiluista. Pyritään käynnistämään kokeilu työterveyshuollon kanssa. Tiedotetaan olemassa olevista työajan joustoista ja hyvistä käytännöistä. Luodut kontaktit, käynnistynyt yhteistyö Kuvaus omaishoitajamyönteisistä henkilöstökäytännöistä Työterveyshuollon kokeilujen määrä, tulokset Artikkelien lukumäärä Oppaiden menekki Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen helpottuu. Tieto olemassa olevista omaishoitoa tukevista työajan joustoista on levinnyt. Työajanjoustoja kehitetään edelleen. Työpaikoilla toteutetaan omaishoitajamyönteistä henkilöstöpolitiikka. Työterveyshuollon vuositarkastuslomakkeissa on kysymys omaishoidosta. Tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutuu. Liitto osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön ja vaikuttamiseen omaishoidon kehittämiseksi. Hyviksi todettujen toimintamallien soveltaminen Suomessa. Edustukset Yhteydenotot suomalaisiin europarlamentaarikkoihin Työstettävät toimintamallit Omaishoitajia tukevat toimintamallit monipuolistuvat. 12

13 PAINO- PISTEALUE Omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukeminen TAVOITE TOIMENPITEET TULOKSET JA VAIKUTUKSET Kehittää ja toteuttaa toimintamuotoja, jotka tukevat omaishoitajia sekä liiton paikallisyhdistyksiä niiden työssä erilaisten omaishoitoperheiden tukena. Omaishoitoperheille järjestetään liiton toimintana omaishoitajan jaksamista tukevia ja lainsäädäntöön liittyviä seminaareja ja yhdessä yhdistysten kanssa tai niitä tukien koulutusta ja valmennusta. Omaishoitoperheille järjestetään tuettuja lomia. Suunnitellaan koulutusmalleja ja tuotetaan materiaaleja niiden toteuttamisen tueksi. Omaishoitajien jaksaminen on parantunut. Omaishoitajat tietävät, mistä he saavat tietoa ja tukea. Omaishoitajat tietävät oikeutensa. Uusia järjestölähtöisiä toimintamuotoja on kehitetty. Omaishoitoperheet saavat yhdistyksistä tukea jaksamiseensa. Ohjaus ja neuvonta. Seminaarit Koulutukset Tuetut lomat Neuvonnan seuranta Lisäksi omat toimintakohtaiset seuranta- ja arviointimenetelmät. Kehittää uusia omaishoitoperheitä tukevia toimintamalleja. Uusien hankkeiden suunnittelu ja rahoituksen hakeminen. Haetut/myönnetyt hankkeet Uudet omaishoitoperheitä tukevat toimintamallit ovat käytössä. Toimintaedellytysten turvaaminen Liiton ja paikallisyhdistysten toimintaedellytykset on turvattu. Toteutetaan varainhankintaa suunnitelman mukaan. Tuetaan yhdistyksiä jäsenhankinnassa ja varainhankinnassa. Välitetään paikallisyhdistyksille tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Liiton talous on vakaalla pohjalla. Jäsenmäärä on kasvanut. Jäsenyys on houkutteleva ja sisältää hyviä jäsenetuja. Oman varainhankinta Jäsenmäärä Varainhankinnan suunnitelman mittarit Kumppanuuksien vahvistaminen Liitolla on erilaisia toiminnan tavoitteiden saavuttamista tukevia yhteistyökumppaneita. Vahvistetaan olemassa olevia ja rakennetaan uusia kumppanuuksia. Kumppanuuksien määrä Toiminta saa enemmän näkyvyyttä ja vaikuttavuus paranee. Yhteistyön avulla katetaan myös toiminnan katvealueita. 13

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY:N STRATEGIA 2016-2020

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY:N STRATEGIA 2016-2020 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY:N STRATEGIA 2016-2020 Sisällysluettelo Strategian valmistelu, seuranta ja arviointi... 2 Toimintaympäristön muutokset... 2 Hyvinvointivaltio muutoksessa... 3 Järjestöjen

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Kehittyvä vanhustyö, Seinäjoki Laki muuttui muuttuuko omaishoitajan arki? Marja Tuomi. Lähellä ja tukena

Kehittyvä vanhustyö, Seinäjoki Laki muuttui muuttuuko omaishoitajan arki? Marja Tuomi. Lähellä ja tukena Kehittyvä vanhustyö, Seinäjoki 2.2.2017 Laki muuttui muuttuuko omaishoitajan arki? Marja Tuomi Esityksen kulku Omaishoitajat ja läheiset liitosta Omaishoito Suomessa Laki omaishoidon tuesta Muutokset lakiin

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry VAIKUTA KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaalimateriaali omaishoidosta paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille Kunnallisvaalit 28.10.2012 ennakkoäänestys kotimaassa

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Omaishoito ja päihteet -seminaari

Omaishoito ja päihteet -seminaari Omaishoito ja päihteet -seminaari 16.1.2018 Omaishoitajaliitto on olemassa, jotta omaishoitoperheen asema paranee on omaishoitajia, heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä ja kansalaisia varten Perustettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat, kuka kuulee palvelun käyttäjää Helsinki Marja Tuomi. Lähellä ja tukena

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat, kuka kuulee palvelun käyttäjää Helsinki Marja Tuomi. Lähellä ja tukena Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat, kuka kuulee palvelun käyttäjää Helsinki 4.4.2017 Marja Tuomi Kuka kuulee palvelujen käyttäjää? Keskeinen kysymys sotessa ja hyvinvointivaltion kehittämisessä Palvelujen

Lisätiedot

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8. Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.2013 Etelä-savolaisten toiveiden tynnyrissä Tulevaisuuden odotuksia

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa omaishoitoa ei tueta riittävästi Omaishoidon tuen saajia 39.000; kustannukset noin 170miljoonaa

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Omaishoito? Omaishoito ja vanhuspalvelulaki Omaishoitoa tuetaan pääasiassa omaishoitolain ja sosiaalihuoltolain perusteella

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Järjestöt muutokseen yhteistyössä hanke (2017-2020) Hankkeen taustaa Sote ja maakuntauudistus Toimintaympäristö ja rakenteet ovat murroksessa: sote-

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Eskoon alueellinen vammaissosiaalityöntekijöiden tapaaminen 6.9.2016 13.9.16 Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa / Stina Sjöblom 1 THL:n

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Apila, Kangasala Ajankohtaista omaishoidossa ja liitossa

Apila, Kangasala Ajankohtaista omaishoidossa ja liitossa Apila, Kangasala 24.5.2016 Ajankohtaista omaishoidossa ja liitossa Lähellä ja tukena -seminaari Tiistai 24.5.2016 klo 13. 16.00 Kuntoutumiskeskus Apila, Reumantie 6, 36200 Kangasala Seminaarin ohjelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina HE 85/2016 VP Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Erkki Papunen Anne-Mari Raassina 25.5.2016 Tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Pidämme puolta pidämme huolta Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Pidämme puolta pidämme huolta 6.5.2014 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on olemassa, jotta omaishoitoperheen asema paranee on omaishoitajia ja heidän

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Ajankohtaista omaishoidosta ja muistiohjelmasta Kuntamarkkinat 11.9.2014 Eevaliisa Virnes, erityisasiantuntija Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma KOHO-työryhmän

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Omaishoidon nykytilanne Laki omaishoidon tuesta voimaan 1.1.2006 Omaishoidon tuki on hoidettavan

Lisätiedot

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Hallituksen esityksessä Maakuntalaiksi 35 :ssä säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Merja Kaivolainen Koulutus- ja kehittämispäällikkö

Merja Kaivolainen Koulutus- ja kehittämispäällikkö Merja Kaivolainen Koulutus- ja kehittämispäällikkö Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Yli miljoona suomalaista auttaa läheistään pääasiallisia

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään Kärkihanke osana strategisen hallitusohjelman toimeenpanoa 2016 2019 Painopistealue Hyvinvointi ja terveys Kuka on osatyökykyinen? Henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä edunvalvontajärjestö Edistää heidän elämänlaadun ja hyvinvoinnin edellytyksiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysliiton toimintalinjaukset 2010-2014 ohjelma Toimintaa yhdessä uudistaen, tehtyä työtä arvostaen Hengitysliiton toimintalinjaukset ohjelman tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

LAMPPU kumppanuushanke Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

LAMPPU kumppanuushanke Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry LAMPPU kumppanuushanke 2012-2015 Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TAUSTA JA TARVE Työssäkäyvät omaishoitajat antavat kaksinkertaisen panoksen yhteiskunnalle Läheisensä

Lisätiedot

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011)

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) OMAISHOITAJA - RESURSSI VAI YHTEISTYÖKUMPPANI? Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa - kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Pakaste 2 - hanke, vanhustyön koorinaattori Inga Mukku

Pakaste 2 - hanke, vanhustyön koorinaattori Inga Mukku 23.1.2014 1 Pitkäjänteisesti Lapin eri kunnissa, kuntien, oppilaitosten, yhdistysten yksittäin hakemilla rahoituksilla Systemaattista hyvien käytäntöjen jakamista ei ole ollut Aikaisemmin kehittämistoiminta

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom Yhdessä ain rinnakkain 1 Forssan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminta käynnistyi 7.10.2004. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat tällä hetkellä kaupungeista Forssa ja Somero sekä kunnista Jokioinen,

Lisätiedot

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Vanhusneuvostojen seminaari Lahti 23.5.3016 Virva Juurikkala, erityisasiantuntija STM/Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Kaikille yhdenvertaiset sosiaali-

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton viestintäohje 2011-2015

Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton viestintäohje 2011-2015 Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton viestintäohje 2011-2015 Viestinnän nykytila Yleistä Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton viestinnän linjaukset määritellään vuosittain toimintasuunnitelmassa. Liiton viestinnän

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Tervetuloa kokeilemaan!

Tervetuloa kokeilemaan! Tervetuloa kokeilemaan! MeUskaltajat-verkoston Tarinapaja: Kokeileva ja kokemuksellinen kehittäminen Jari Koskinen Toimitusjohtaja *)Kriittiset menestystekijät: Missä on onnistuttava, jotta edistämme ensi

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

Yhteinen Polku hanke 2009-13

Yhteinen Polku hanke 2009-13 Yhteinen Polku hanke 2009-13 Omaishoitoperheen varhaisen tunnistamisen ja tukemisen malli Joensuun seudulle Omaisyhteistyö seminaari 30.1.2013 Joensuu http://www.jelli.fi/yhteinen-polku-minakoomaishoitaja/tapahtumat-koulutukset

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö. Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI

Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö. Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI 18.12.2014 SOSTE Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö perustettu 2012, jolloin

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi. Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry 25.8.2011/M S-V

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi. Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry 25.8.2011/M S-V Motto hallitusten jäsenille ja työntekijöille Vallanpitäjät aliarvioivat usein sitä, mitä toivo ja tunne saavat aikaan ihmisissä. (Max Jakobsson) Mitä tarvittiin 20v sitten ja tarvitaan yhä: TOIVON ENERGIAA

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke 23.4.2013 Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry OPASTAVA-hanke pähkinänkuoressa Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liiton viestintäohje 2011-2015

Omaishoitajat ja Läheiset Liiton viestintäohje 2011-2015 Omaishoitajat ja Läheiset Liiton viestintäohje 2011-2015 Viestinnän nykytila Yleistä Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton viestinnän linjaukset määritellään vuosittain toimintasuunnitelmassa. Liiton viestinnän

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liiton kevätneuvottelupäivät 24.3.2012 Hotelli Scandic City Tampere Palvelupäällikkö Ilona Toljamo Suomen CP-liitto/Ilona Toljamo 24.3.2012 1 on viestintää, jonka

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot