OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY:N STRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY:N STRATEGIA 2016-2020"

Transkriptio

1 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY:N STRATEGIA Sisällysluettelo Strategian valmistelu, seuranta ja arviointi... 2 Toimintaympäristön muutokset... 2 Hyvinvointivaltio muutoksessa... 3 Järjestöjen muuttuva rooli... 3 Haasteet liiton toiminnalle... 4 Liiton perustehtävät ja toiminnan muodot... 4 Visio, arvot ja menestystekijät... 5 Visio... 5 Arvot... 5 Strategian toteutumista tukevat liiton menestystekijät... 5 Strategiset painopistealueet Edunvalvonta ja vaikuttaminen Omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukeminen Toimintaedellytysten turvaaminen ja toiminnan kehittäminen Kumppanuuksien vahvistaminen... 9 Talous... 9 Liiton hallinto... 9 Hallitus Henkilöstö Keskeiset käsitteet avataan: Omaishoitajalla viitataan henkilöihin, jotka pitävät huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään. Kokemustiedolla tarkoitetaan omaishoitajana toimivana tai toimineella olevaa omaishoitokokemukseen perustuvaa asiantuntijuutta. Kokemustiedon keskittymiä ovat paikallisyhdistykset. Paikallisyhdistyksillä viitataan Omaishoitajat ja läheiset -liiton jäsenyhdistyksiin. Osallisuutta tukevalla toiminnalla tarkoitetaan yhdessä tekemistä: omaishoitajien ja paikallisyhdistysten mukaan ottamista toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Omaishoitotilanteella viitataan omaishoitoperheeseen, etäomaishoitoon ja muihin erilaisiin omaishoitosuhteisiin (läheinen, ei perheenjäsen omaishoitajana). 1

2 Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n strategia MT Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n toiminnan tarkoitus on omaishoitajien ja heidän läheistensä aseman parantaminen ja tukeminen sekä heitä tukevien toimintojen kehittäminen ja toteuttaminen. Omaishoito koskettaa kaikkia ikäryhmiä. Omaishoitajat ja läheiset -liiton strategian päämääränä on osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan, päätöksentekoon ja keskusteluun niin, että omaishoito säilyy todellisena, vapaaehtoisena ja oikea-aikaisesti tuettuna mahdollisuutena hoitaa omaista tai läheistä. Liitto ja paikallisyhdistykset tukevat eri tavoin omaishoitajien arjessa jaksamisesta. Vuonna 1991 perustettu valtakunnallinen ja kaksikielinen liitto on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa vaikuttamis- ja tukijärjestö. Liitto on olemassa omaishoitajia ja heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä sekä muita omaishoidosta kiinnostuneita varten. Liiton jäseniä voivat olla alueelliset tai valtakunnalliset, rekisteröidyt omaishoitajien tai omaisten yhdistykset. Liiton kannattajajäseniä voivat olla valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöt, yritykset ja säätiöt sekä yksityishenkilöt. Paikallisyhdistysten jäseniä voivat olla kaikki omaishoidosta kiinnostuneet. Strategian valmistelu, seuranta ja arviointi Vuoteen 2020 ulottuva tavoiteohjelma eli strategia on valmisteltu liiton paikallisyhdistysten, hallituksen ja henkilöstön yhteistyössä. Paikallisyhdistyksiltä on kysytty mielipiteitä tavoiteohjelman sisällöistä Lähellä-lehden kautta. Paikallisyhdistyksillä oli myös mahdollisuus kommentoida koko strategialuonnosta kesä-elokuun 2015 välisenä aikana. Valmistelussa on kuultu myös yhteistyökumppaneita. Strategian valmistelun lähtökohtana oli edellisen strategian toteutumisen arviointi sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden ja käynnissä olevien muutosten huomioon ottaminen. Strategian toteutumista seurataan vuosittain. Strategian toteutumista seurataan liitteessä x olevien mittareiden avulla. lisätään Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristömme on jatkuvassa, voimakkaassa murrostilassa. Suomen rajojen ulkopuolella tehtävät päätökset vaikuttavat yhä enemmän kansalliseen päätöksentekoon mukaan lukien järjestöjen toiminnan taloudellinen tukeminen. Päätöksenteon valmistelu, seuranta ja muutosten ennakointi toiminnan eri tasoilla ja aloilla on entistä tärkeämpää. Omaishoitoon liittyvä keskustelu vilkastui Suomessa 1980-luvulla ja vuosikymmenen lopussa syntyi ajatus omaishoitajien oman järjestön perustamisesta. Liiton myötävaikutuksella omaishoitajien asemaan on saatu useita parannuksia sekä kasvatettu paikallisyhdistystoimintaa ja sitä kautta omaishoitoperheiden saamaa järjestölähtöistä apua ja tukea. Omaishoitajat ja läheiset -liiton aloitteesta käynnistynyt kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma valmistui keväällä

3 (BOXI) Omaishoitoon liittyvän lainsäädännön kehitys 1984 sosiaalihuoltolakiin (710/1982) vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon tuki 1993 Asetus omaishoidon tuesta 2006 Laki omaishoidon tuesta (937/2005) 2014 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, esitys uuden omaishoitolain säätämisestä Omaishoito ja omaishoidon kehittämisen tarve on tunnistettu ja tunnustettu tosiasia kaikilla hallinnon tasoilla. Huolimatta tutkimukseen perustuvasta näytöstä omaishoidon tukemisen hyödyistä sekä hoidettavalle että yhteiskunnalle, omaishoitoon myönnettävät resurssit ovat vähäisiä todelliseen tarpeeseen nähden. Suomessa arvioidaan olevan noin omaishoitajaa, joista vain hieman yli 10 % on omaishoidon tuen piirissä. Omaishoidon kehittämisohjelmassa puhutaan kaikista omaishoitajista, mutta painotus on ns. virallisissa omaishoitajissa, joilla on sopimus omaishoidosta hoidettavan kunnan kanssa. Liiton ja sen paikallisyhdistystentehtävänä on kuitenkin tukea kaikkia omaishoitajia, myös niitä joilla ei ole sopimusta. Hyvinvointivaltio muutoksessa Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunta muuttuu ja uusia rakenteita ollaan synnyttämässä. Sipilän hallituksen ohjelma Ratkaisujen Suomi puhuu karua kieltään: kiristynyt taloudellinen tilanne johtaa suuriin leikkauksiin kaikilla sektoreilla mukaan lukien sosiaali- ja terveyssektorin. Julkisten palveluiden vähentäminen ja kunnan velvoitteiden supistaminen koskettavat usein kipeimmin heikoimmassa asemassa oleviin ja haja-asutusalueilla asuviin. Sipilän hallitusohjelma lupaa 75 miljoonaa euroa omais- ja perhehoitajien vapaajärjestelmän kehittämiseen. Ohjelman mukaan omaishoitajille annetaan hoitosuhteen alkaessa etukäteinen hoitopaikkalupauksen, sen varalle, että omaishoitaja tai perhehoitaja ei halua jatkaa hoitoa. Laitoshoidon purkaminen, väestön ikääntyminen ja tavoitteeksi asetettu hoivan antaminen kotona johtavat omaishoidon lisääntymiseen tulevina vuosina. Sipilän hallitusohjelman lupaama vapaajärjestelmä ei kuitenkaan riitä, mikäli halutaan, että omaishoito säilyisi todellisena hoitomuotomahdollisuutena tulevaisuudessa. Vapaiden turvaaminen on omaishoitajien jaksamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, mutta sen lisäksi on välttämätöntä taata mm. tarvittavat omaishoitoa tukevat palvelut, ohjaus ja neuvonta, terveystarkastukset sekä kehittää ammattihenkilöstön ja omaishoitajien välistä vuorovaikutusta. On varmistettava, että omaishoitotilanteiden monimuotoisuus ja erilaiset tarpeet tunnistetaan ja otetaan huomioon omaishoitajien tukemisessa. Omaishoito ei saa olla ainoa vaihtoehto ja sen tulee aina perustua vapaaehtoisuuteen. Yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista huolimatta on hyvä muistaa, että julkisen vallan vastuusta riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaajana säädetään perustuslaissa. Sen sijaan yhteiskunnan rooli palvelujen tuottajana näyttää pikemminkin vähenevän palvelutuottajien määrän lisääntyessä ja monipuolistuessa. Järjestöjen muuttuva rooli Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat myös järjestötoimintaan. Toisaalta järjestöjen tarjoamien kuntien palveluja täydentävän toiminnan merkitys kasvaa, mutta toisaalta järjestötoiminnan edellytykset heikkenevät, kun esimerkiksi kansalaisten suhde järjestötoimintaan ja 3

4 -jäsenyyteen muuttuvat. Sosiaali- ja terveysjärjestöjä tukeva Raha-automaattiyhdistys toivoo järjestöiltä uudistumista, joka puolestaan edellyttää valmiutta tarkastella omaa toimintaa suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Järjestötoimintaan tarvitaan uudenlaisia toiminnan- ja osallistumisen muotoja. RAY:n uusissa avustuslinjauksissa (2014) omaishoito ja sen tukeminen on nostettu useissa eri yhteyksissä esiin (täsmennetään). Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen sekä yhteistyö eri järjestöjen, kuntien, muiden sosiaalija terveysalan toimijoiden sekä yksityisen sektorin kanssa on entistä tärkeämpää. Haasteet liiton toiminnalle Toimintaympäristön muuttuessa liiton on tärkeä ennakoida muutoksia ja niiden mahdollisia seurauksia, kerätä säännöllisesti tietoa kentältä, seurata uutta omaishoitoon liittyvää tutkimusta ja käyttää kerättyä tietoa oman kehittämis- ja vaikuttamistyön pohjana. Liiton ja yhdistysten toteuttama omaishoitajien jaksamista tukeva toiminta nousee entistä tärkeämpään rooliin tilanteessa, jossa kunnat vähentävät palveluitaan. Toimintaympäristössä tapahtuvat ennakoidut ja ennakoimattomat muutokset, mukaan lukien Sipilän hallitusohjelman vaikutukset, aiheuttavat merkittävän riskin tavoiteohjelman toteuttamiselle. Liiton perustehtävät ja toiminnan muodot Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n perustehtäviä toteutetaan kaikilla toiminnan tasoilla yksittäisestä omaishoitoperheestä alueellisen ja kansallisen kautta kansainväliseen vaikuttamiseen. Liitto tukee paikallisyhdistyksiä perustehtävien toteuttamisessa sekä tarkastelee ja vie eteenpäin paikallisyhdistyksiltä tulleita aloitteita mahdollisuuksien mukaan. Perustehtävän menestyksellinen toteuttaminen edellyttää jatkuvaa toiminnan arviointia ja kehittämistä sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seurantaa. lisätään liiton perustehtävät -kuva Perustehtävät tukevat toisiaan ja ovat toinen toistensa edellytyksiä. Liiton keskeisiä toiminnan muotoja ovat: - edunvalvonta ja vaikuttaminen - paikallisyhdistystoiminnan tukeminen - omaishoitajien jaksamisen tukeminen - ohjaus ja neuvonta - viestintä - koulutus - materiaalituotanto - kehittämishankkeet - kansainvälinen toiminta 4

5 Toiminnan konkreettiset tavoitteet määritellään vuosittain toimintasuunnitelmissa. Niitä seurataan ja arvioidaan strategiakauden aikana. Visio, arvot ja menestystekijät Visio ohjaa liiton toimintaa pitkällä tähtäimellä ja toiminnan tavoitteet asetetaan sen pohjalta. Arvot kuvaavat niitä pyrkimyksiä ja lähtökohtia, joista työtä tehdään. Visio Omaishoitajat ja läheiset -liiton visio vuoden 2020 Suomesta on omaishoitajiin arvostavasti ja kunnioittaen suhtautuva yhteiskunta, jossa omaishoitoperheitä kohdellaan ja tuetaan yhdenvertaisesti yksilölliset tarpeet huomioiden. Arvot Liiton toiminta perustuu avoimuuden, vastuullisuuden, kumppanuuden ja herkkyyden arvoille. Avoimuus Liiton toiminnasta, linjauksista ja niiden perusteluista kerrotaan avoimesti. Liitto kannustaa keskusteluun, tiedonvaihtoon ja vuorovaikutukseen niin liiton sisällä kuin suhteessa yhteistyökumppaneihin. Vastuullisuus Perustehtävä ohjaa kaikkea toimintaa. Toiminta on asiantuntevaa, suunnitelmallista ja vaikuttavaa ja sen toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Herkkyys Liitto toimii ajan hermolla, ennakoiden muutoksia ja niiden seurauksia. Toiminnassa huomioidaan omaishoidon kentän viestit ja reagoidaan niihin. Toiminta on joustavaa, inhimillistä ja ihmisläheistä. Kumppanuus Liitto toimii yhteistyössä verkostoituen ja arvostaen monenlaista, niin koulutukseen, kokemukseen kuin tutkimukseenkin perustuvaa asiantuntijuutta. Vuoropuhelua ja yhteistyötä järjestöjen ja julkisen sektorin välillä tiivistetään. Strategian toteutumista tukevat liiton menestystekijät - Asiantuntijuus omaishoidon kysymyksissä - Kattava paikallisyhdistysverkosto ja sitoutuneet yhdistystoimijat - Hyvät vaikuttamiskanavat - Tavoitteita ja toimintaa tukevat yhteistyökumppanuudet - Osaava ja motivoitunut henkilöstö - Asiantunteva ja sitoutunut hallitus Omaishoitajat ja läheiset -liitto pitää kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman kuvaamaa tavoitetilaa hyvänä ja toimii muun muassa seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: 5

6 - uusi sopimusomaishoitolaki toteutuu / omaishoitajien yhdenvertainen kohtelu on turvattu - ilman sopimusta olevien omaishoitajien asema on parantunut muiden lakien perusteella - omaishoitoperheet osallistuvat tarvitsemiensa yksilöllisten tukipalveluiden suunnitteluun ja saavat tarvitsemansa tukipalvelut oikea-aikaisesti ja kohtuuhintaan - omaishoitajien jaksaminen on turvattu säännöllisillä vapaapäivillä - omaishoidon tuki määritellään etuoikeutetuksi tuloksi ja omaishoitopalkkion verotusta on laskettu - työelämän käytänteitä on kehitetty omaishoitomyönteisiksi - järjestötoiminnan toimintaedellytykset on turvattu siten, että järjestöt pystyvät tukemaan omaishoitajien jaksamista Vuonna 2020 Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on: - aloitteellinen ja luotettava yhteistyötaho ja kehittäjä - omaishoidon kentällä toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteensaattaja - omaishoitajien vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta tukeva toimija - omaishoitoa koskevan kokemusasiantuntijuuden ja tutkimustiedon tietopankki Strategiset painopistealueet Omaishoitajien ja omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi sekä liiton ja paikallisyhdistysten toiminnan turvaamiseksi vuosien painopistealueita ovat: 1. Edunvalvonta ja vaikuttaminen 2. Omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukeminen 3. Toimintaedellytysten turvaaminen 4. Kumppanuuksien vahvistaminen 1. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Edunvalvonta ja vaikuttaminen ovat liiton tärkeimpiä toiminnan alueita ja osa kaikkea liiton toimintaa. Sipilän hallitusohjelmaan kuuluvan julkisen sektorin säästö- ja leikkaussuunnitelmista johtuen, vaikuttamistyö omaishoitajien aseman ja tarvitsemien tukipalveluiden turvaamiseksi on entistä tärkeämpää. Omaishoidon tarpeen kasvaessa myös edunvalvonnan merkitys lisääntyy. Liitto tukee paikallisyhdistyksiä niiden vaikuttamistyössä. Liitto ajaa omaishoitajien ja hoidettavien etuja toimimalla aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kantaaottavana edunvalvojana. Edunvalvonnan tavoitteena on omaishoidon kehittäminen, omaishoitajien aseman parantaminen ja omaishoitajien työn arvostuksen lisääminen. Vaikuttamistyöllä vaikutetaan lainsäädäntöön, päättäjien ja palveluiden järjestämisestä vastaavien tahojen sekä kansalaisten tietoisuuteen sekä mielipiteisiin. 6

7 Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön tulee olla selkeää ja johdonmukaista, suunniteltua, mutta joustavaa ja mitattavissa olevaa. Asetettuihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää sitä, että päätöksentekijät ja palveluita myöntävät/tarjoavat tahot tietävät riittävästi omaishoidosta ja sen merkityksestä sekä kansantaloudelle että kaikkien hyvinvoinnille. Omaishoitoon liittyvä tutkimus on lisääntynyt ja monipuolistunut viime vuosina. Tutkittua tietoa on saatavilla mm. omaishoidon tuomista säästöistä, omaishoitajien palvelujen käytöstä ja palvelukokemuksista, etäomaishoidosta, kuntoutuksen ja sosiaalisen tuen merkityksestä omaishoitajalle, ikääntyneen omaishoitajan terveydestä ja hyvinvoinnista, omaishoidon tuen saajista, viranomais- ja omaishoitajanäkökulmasta, ilman sopimusta olevista omaishoitajista sekä työssäkäyvistä omaishoitajista. Tutkimustietoa käytetään hyväksi edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä. Sipilän hallitusohjelma on voimassa alkavan strategiakauden. Hallitusohjelman luonteesta johtuen edunvalvontaan ja vaikuttamistyöhön kohdistuu suuria paineita. Konkreettisia haasteita liiton edunvalvonta- ja vaikuttamistyölle seuraavan strategiakauden aikana ovat mm. - Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman esitysten eteenpäinvieminen - Uuden omaishoitolain toteuttaminen KOHO-työryhmän esityksen mukaisesti - Kaikkien omaishoitajien jaksamisen turvaaminen vapaapäivillä - Omaishoito on otettu huomioon uusien sote-alueiden toiminnan suunnittelussa ja omaishoidon toteuttamiseen on varattu riittävästi henkilö- ja taloudellisia resursseja - Omaishoidon moninaisuuden esiintuominen, omaishoitoon liittyvien kysymysten pitäminen julkisessa keskustelussa - Ilman sopimusta olevien omaishoitajien ja ei-jäsenten tavoittaminen - Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen, etäomaishoito, omaishoito ja työttömyysturva - Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien monipuolistaminen, järjestöjen ennaltaehkäisevän työn tukeminen - Liiton henkilöstön ja yhdistysaktiivien jaksamisen turvaaminen Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön muotoja ovat mm. - kannanotot, lausunnot ja julkilausumat - viestintä ja tiedottaminen - verkostot ja työryhmät - koulutus ja tilaisuudet - ohjaus ja neuvonta 7

8 2. Omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukeminen Omaishoitoperheiden tukeminen on liiton keskeinen tehtävä. Perheitä tuetaan sekä suoraan että paikallisyhdistystoiminnan kautta. Liitto järjestää yksin, yhdessä paikallisyhdistysten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa koulutusta ja valmennusta sekä omaishoitajien jaksamista tukevaa toimintaa. Omaishoitajien jaksamisen tukeminen yhdessä paikallisyhdistysten kanssa - vertaistukea ja virkistystä mahdollistavien toimintojen kehittäminen ja toteuttaminen (tuetut lomat ja kuntoutuskurssit, OmaisOiva, muut lomat ja virkistyspäivät) - hyvinvoinnin, osaamisen ja tiedon lisääntymistä mahdollistavien toimintojen toteuttaminen ja kehittäminen (tuetut lomat, kuntoutuskurssit, OVET -omaishoitajavalmennus, koulutukset esim. AlueAvaimet ja seminaarit, vertaistukitoiminta) - kehittämistoiminta uusien omaishoitoperheitä tukevien toimintamallien löytämiseksi 3. Toimintaedellytysten turvaaminen ja toiminnan kehittäminen Liitto osallistuu ja vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen asemaan ja toimintaedellytysten turvaamiseen liittyvään keskusteluun. Taloustutkimuksen vuonna 2014 tekemän kyselyn mukaan noin puolet osallistuneista kansanedustajista, europarlamentaarikoista ja ministeriöiden virkamiehistä oli sitä mieltä, että julkinen rahoitus vähenee ja järjestöjen tulee hankkia yhä suurempi osuus rahoituksestaan yksityisen rahoituksen kautta mm. yksityisiltä lahjoittajilta (Taloustutkimus, Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2014). Liiton ja paikallisyhdistysten taloudellisten toimintaedellytysten turvaamisen lisäksi on vahvistettava toimintaan osallistuvien joukkoa. Strategiakauden aikana liitto vahvistaa omaa varainhankintaansa sekä tukee yhdistyksiä jäsenhankinnassa. Erityisesti tuetaan pieniä ilman hanke- tai muuta avustusta toimivia yhdistyksiä. Liiton toimintaan vaikuttavat mm. haettavat uudet kehittämishankkeet (korkeintaan yksi vuotinen hanke kerrallaan), OmaisOiva-toiminnan laajeneminen sekä kansainvälisen toiminnan laajuus. Johtamis- ja organisaatiorakennetta tarkastellaan suhteessa toiminnan muutoksiin ja tarvittaessa siihen tehdään muutoksia. Toimintaympäristön muutokset saattavat vaikuttaa myös Raha-automaattiyhdistyksen asemaan ja mahdollisuuksiin tukea järjestötoimintaa. Liiton ja sen paikallisyhdistysten on varauduttava näihin muutoksiin ja vahvistettava rahoituspohjaansa. Varainhankinnan vahvistaminen Liiton ensimmäinen varainhankinnan suunnitelma valmistui v Varainhankinnalle on asetettu konkreettiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain. Varainhankinnan suunnitelma välitetään myös liiton paikallisyhdistysten käyttöön. Jäsenhankinnan tuki Suomessa arvioidaan olevan noin omaishoitajaa ja noin työssäkäyvää pitää huolta läheisestään. Liiton paikallisyhdistyksissä on yhteensä noin jäsentä. Liiton ja 8

9 paikallisyhdistysten vaikuttavuuden parantamiseksi, sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, on tärkeää saada mukaan toimintaan lisää aktiivisia jäseniä. Liitto tukee yhdistyksiä kehittämään toimintamuotojaan siten, että erilaiset osallistumisen muodot ovat mahdollisia. Jäsenhankinnan tueksi liitto tuottaa aineistoja sekä tehostaa kansallisella tasolla tiedonvälittämistä omaishoidosta sekä liiton ja paikallisyhdistysten toiminnasta. 4. Kumppanuuksien vahvistaminen Strategiakauden aikana liiton kumppanuuksia vahvistetaan ja syvennetään. Kumppanuudet voivat perustua yhteiseen tavoitteeseen, toimijan keskeiseen asemaan suhteessa tavoitteeseen tai toimijan haluun tukea liiton toimintaa. Kumppanuudet voivat pohjautua joko yhteisiin toiminnallisiin tavoitteisiin tai liiton toiminnan tukemiseen. Liiton ensisijaisia yhteistyötahoja ovat omaishoidon verkostoon kuuluvat järjestöt ja toimijat. Vuonna 2020 liitolla on erilaisia sen tavoitteiden toteutumista tukevia kumppanuuksia: - Strategiset järjestökumppanuudet ja verkostot (pitkäaikainen, tavoitteellinen yhteistyö esimerkiksi Suomen omaishoidon verkosto ja sen jäsenjärjestöt, vanhus- ja eläkeläisjärjestöt, vammaisjärjestöt, lomajärjestöt) - Operatiiviset järjestökumppanuudet ja verkostot (lyhytkestoista yhteistyötä, kertaluontoisia tilaisuuksia, oppilaitosyhteistyö, Kirkkohallitus, hankepartnerit) - Pitkäaikaiset toimintaa taloudellisesti tukevat yhteistyökumppanuudet - Lyhytaikaiset, toimintaa tukevat kumppanuudet (vuosisopimukset, kohdennettu tuki, kertaluontoiset tuet) - Julkinen sektori: muun muassa Kuntaliitto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläkelaitos Kela, Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos, Kuntaliitto - kansainväliset yhteistyökumppanuudet (EuroCarers, International Alliance of Carer Organizations) Talous Liiton rahoituspohjaa laajennetaan uuden strategiakauden aikana syksyllä 2015 hyväksytyn varainhankinnan suunnitelman mukaisesti. Liiton Helsingin keskustoimiston tilat ovat liiton omistuksessa kun taas alueelliset toimistot ovat vuokratiloissa. Liiton hallinto Liitossa noudatetaan Suomen voimassa olevia lakeja, Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta, lisäpöytäkirjaa sekä v alussa voimaan tullutta hallintosääntöä. 9

10 Hallitus Liiton hallituksessa on 6-10 jäsentä ja puheenjohtaja. Hallituksen kokoonpanossa huomioidaan asiantuntijuus ja sitoutuneisuus sekä alueellinen edustavuus ja kokemuksellinen tieto omaishoidosta. Henkilöstö Henkilöstömäärää vaihtelee 20 molemmin puolin riippuen hanketoiminnan laajuudesta ja rahoituksesta. Tavoitteena ei ole kasvattaa henkilöstön määrää. 10

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Strategia tarpeet huomioiden.

Strategia tarpeet huomioiden. Strategia 2016 2020 Omaishoitajat ja läheiset -liiton visio vuoden 2020 Suomesta on omaishoitajiin arvostavasti ja kunnioittaen suhtautuva yhteiskunta, jossa omaishoitoperheitä kohdellaan ja tuetaan yhdenvertaisesti

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry VAIKUTA KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaalimateriaali omaishoidosta paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille Kunnallisvaalit 28.10.2012 ennakkoäänestys kotimaassa

Lisätiedot

Kehittyvä vanhustyö, Seinäjoki Laki muuttui muuttuuko omaishoitajan arki? Marja Tuomi. Lähellä ja tukena

Kehittyvä vanhustyö, Seinäjoki Laki muuttui muuttuuko omaishoitajan arki? Marja Tuomi. Lähellä ja tukena Kehittyvä vanhustyö, Seinäjoki 2.2.2017 Laki muuttui muuttuuko omaishoitajan arki? Marja Tuomi Esityksen kulku Omaishoitajat ja läheiset liitosta Omaishoito Suomessa Laki omaishoidon tuesta Muutokset lakiin

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Omaishoito? Omaishoito ja vanhuspalvelulaki Omaishoitoa tuetaan pääasiassa omaishoitolain ja sosiaalihuoltolain perusteella

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Omaishoidon nykytilanne Laki omaishoidon tuesta voimaan 1.1.2006 Omaishoidon tuki on hoidettavan

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8. Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.2013 Etelä-savolaisten toiveiden tynnyrissä Tulevaisuuden odotuksia

Lisätiedot

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina HE 85/2016 VP Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Erkki Papunen Anne-Mari Raassina 25.5.2016 Tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien ja

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat, kuka kuulee palvelun käyttäjää Helsinki Marja Tuomi. Lähellä ja tukena

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat, kuka kuulee palvelun käyttäjää Helsinki Marja Tuomi. Lähellä ja tukena Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat, kuka kuulee palvelun käyttäjää Helsinki 4.4.2017 Marja Tuomi Kuka kuulee palvelujen käyttäjää? Keskeinen kysymys sotessa ja hyvinvointivaltion kehittämisessä Palvelujen

Lisätiedot

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja OmaisOiva-toiminta 2017 Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja Toiminta-alue ja yhteistyöverkosto Toiminta-alue: Espoon ja Kauniainen Länsi-Uudenmaan suurimmat kunnat: Kirkkonummi, Raasepori, Inkoo, Hanko

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Järjestöt muutokseen yhteistyössä hanke (2017-2020) Hankkeen taustaa Sote ja maakuntauudistus Toimintaympäristö ja rakenteet ovat murroksessa: sote-

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2015. 15.9.2015 Pirkko Granö

Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2015. 15.9.2015 Pirkko Granö Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2015 15.9.2015 Pirkko Granö Postinhakija Omaishoidon monet kasvot Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

TERVETULOA HENKILÖKOHTAISEN BUDJETOINNIN SEMINAARIIN JYVÄSKYLÄ

TERVETULOA HENKILÖKOHTAISEN BUDJETOINNIN SEMINAARIIN JYVÄSKYLÄ TERVETULOA HENKILÖKOHTAISEN BUDJETOINNIN SEMINAARIIN JYVÄSKYLÄ 20.11.2013 HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA TUPA, OMA LUPA -HANKKEESSA Henkilökohtainen budjetointi nousi esille vuosi sitten laaditun maakunnallisen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011)

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) OMAISHOITAJA - RESURSSI VAI YHTEISTYÖKUMPPANI? Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa - kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Yhteinen Polku hanke 2009-13

Yhteinen Polku hanke 2009-13 Yhteinen Polku hanke 2009-13 Omaishoitoperheen varhaisen tunnistamisen ja tukemisen malli Joensuun seudulle Omaisyhteistyö seminaari 30.1.2013 Joensuu http://www.jelli.fi/yhteinen-polku-minakoomaishoitaja/tapahtumat-koulutukset

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom Yhdessä ain rinnakkain 1 Forssan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminta käynnistyi 7.10.2004. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat tällä hetkellä kaupungeista Forssa ja Somero sekä kunnista Jokioinen,

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Pidämme puolta pidämme huolta Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Pidämme puolta pidämme huolta 6.5.2014 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on olemassa, jotta omaishoitoperheen asema paranee on omaishoitajia ja heidän

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto HE 85/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Asiantuntijalausunto HE 85/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. LAUSUNTO 1/5 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Kuulemistilaisuus sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.5.2016 klo 10.00 Asiantuntijalausunto HE 85/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa omaishoitoa ei tueta riittävästi Omaishoidon tuen saajia 39.000; kustannukset noin 170miljoonaa

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Omaishoito ja päihteet -seminaari

Omaishoito ja päihteet -seminaari Omaishoito ja päihteet -seminaari 16.1.2018 Omaishoitajaliitto on olemassa, jotta omaishoitoperheen asema paranee on omaishoitajia, heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä ja kansalaisia varten Perustettu

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö. Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI

Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö. Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI 18.12.2014 SOSTE Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö perustettu 2012, jolloin

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Näin homma toimii -seminaari Oulu 31.10.2013. Marja Tuomi, toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry

Näin homma toimii -seminaari Oulu 31.10.2013. Marja Tuomi, toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Näin homma toimii -seminaari Oulu 31.10.2013 Marja Tuomi, toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Ajankohtaista omaishoidosta 1. Syyskokoukset: liiton uusi hallitus 2. Rahoitus, toimintasuunnitelmien

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton viestintäohje 2011-2015

Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton viestintäohje 2011-2015 Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton viestintäohje 2011-2015 Viestinnän nykytila Yleistä Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton viestinnän linjaukset määritellään vuosittain toimintasuunnitelmassa. Liiton viestinnän

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Paikallis- yhdistyksemme kuulumisia

Paikallis- yhdistyksemme kuulumisia Paikallis- yhdistyksemme kuulumisia Neuvottelupäivät Rantasipi Laajavuoressa Jyväskylässä to 20. pe 21.8.2015 Marianne Lind Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Toimintamme ydin Kansalais- ja järjestötoiminta

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Merja Kaivolainen Koulutus- ja kehittämispäällikkö

Merja Kaivolainen Koulutus- ja kehittämispäällikkö Merja Kaivolainen Koulutus- ja kehittämispäällikkö Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Yli miljoona suomalaista auttaa läheistään pääasiallisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Apila, Kangasala Ajankohtaista omaishoidossa ja liitossa

Apila, Kangasala Ajankohtaista omaishoidossa ja liitossa Apila, Kangasala 24.5.2016 Ajankohtaista omaishoidossa ja liitossa Lähellä ja tukena -seminaari Tiistai 24.5.2016 klo 13. 16.00 Kuntoutumiskeskus Apila, Reumantie 6, 36200 Kangasala Seminaarin ohjelma

Lisätiedot

Miten omaishoito kehittyy? Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman valmistelu

Miten omaishoito kehittyy? Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman valmistelu Miten omaishoito kehittyy? Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman valmistelu Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n ja paikallisyhdistysten hallitusten neuvottelupäivät 30.8.2013 Anne-Mari Raassina,

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula Järjestöt 2.0 -hanke Järjestöt maakuntauudistuksessa 21.6.2017 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon - OSSI

Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon - OSSI Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon - OSSI Kainuun osahanke ErinOmainen erityislasten omaishoidon kehittäminen OSSI hanke Tavoitteet Muistisairaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysliiton toimintalinjaukset 2010-2014 ohjelma Toimintaa yhdessä uudistaen, tehtyä työtä arvostaen Hengitysliiton toimintalinjaukset ohjelman tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

RAI-vertailukehittämisen seminaari Palvelujärjestelmä ja omaiset

RAI-vertailukehittämisen seminaari Palvelujärjestelmä ja omaiset RAI-vertailukehittämisen seminaari Palvelujärjestelmä ja omaiset 4.4.2013 Helsinki Elli Aaltonen Ylijohtaja, Kansallisen omaishoitotyöryhmän puheenjohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Elli

Lisätiedot

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mistä Sotessa olikaan kyse? 17.1.20173.1 1.20161 Vammaispa lveluiden neuvottelu

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Eskoon alueellinen vammaissosiaalityöntekijöiden tapaaminen 6.9.2016 13.9.16 Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa / Stina Sjöblom 1 THL:n

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot