Kaupunginosa 33 Korttelit sekä katu-, pysäköinti-, erityis- ja puistoalueet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginosa 33 Korttelit 3554-3561 sekä katu-, pysäköinti-, erityis- ja puistoalueet"

Transkriptio

1 1 Asemakaava 429 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot HAIKKOO, LASARETTI Kaupunginosa 33 Korttelit sekä katu-, pysäköinti-, erityis- ja puistoalueet Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tulo vireille: Kaupunkisuunnitteluosaston työohjelmassa 2007 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen käsittely: Asemakaavan ja asemakaavan muutoksenluonnos: Kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Kaupunginhallituksessa Kaupunginhallituksessa Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen: Kaupunginvaltuustossa

2 2 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Haikkoontie varrella, Albertinkaaren omakotialueen pohjoispuolella. Alue rajoittuu idässä Haikkoontiehen, etelässä Haikkoonlammen puiston peltoalueeseen. Lännessä ja pohjoisessa alue rajoittuu metsäiseen harjuselänteeseen. Liite 1. 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on kooltaan noin 9,2 hehtaaria. Alue rakentuu etelään viettävälle metsäiselle rinteelle. Alueelle sijoitetaan omakotiasutusta siten, että kunnioitetaan alueelle ominaisia maiseman piirteitä. Uusi asutus sijoitetaan siten, että rakennuksista muodostuu luonteva reuna peltoalueelle. Merkittävä osa mäntypuustosta ja isoista lehtipuista pyritään säilyttämään Luonnonympäristö ja maisema Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu luontoinventointi. Kaava-alue kuuluu laajempaan Haikkoon metsäalueeseen. Arvokkaita luontokohteita tämän asemakaavan alueelta ei löydy lukuunottamatta alueen lounaiskulmaa jossa on komea kuusikko. Alueen lähistöllä, kaava-alueen länsipuolella on Haikoträsketin luonnonsuojelualue. Alue rajautuu lännessä, luoteessa ja pohjoisessa laajaan metsäalueeseen. Haikkoon alueelta on käytettävissä yleispiirteinen maisemaselvitys. Maisemaselvitys: Maisemaselvitys Porvoon maalaiskunnan keskeisiltä alueilta, laatijana Maisema-arkkitehtitoimisto Anna Kuoppala. Alueelta on tehty myös puustokartoitus Rakennettu ympäristö Alueella on kaksi vanhaa huonokuntoista asuinrakennusta. Aluetta aiemmin hallinnut Lasarettet on niin huonossa kunnossa, ettei sitä pystytä enää korjaamaan. Rakennuksella on purkulupa. Alue on kuitenkin pääosin rakentamatonta metsämaata, osin peltoa Maanomistus Alue on kaupungin omistuksessa Liikenneyhteydet Alueen itäosassa on Haikkoontie, jossa kulkevat linja-autot Porvoon keskustaan, jonne on matkaa n. 6,5 km Kunnallistekniikka Viemäröinti on vedetty alueen lähistölle, samoin vesijohdot Palvelut Kaava-alueen suunnittelun lähtökohtana on, että palvelut ovat Tolkkisissa, Ylä- Haikkoossa ja keskustassa.

3 3 2.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Seutukaava: Alue on osoitettu seutukaavassa: A= Taajamatoimintojen alue sekä MU= Maa- ja metsätalousvaltainen alue, ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja. Yleiskaava: Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavassa (hyväksytty ) Lasaretin alueen käyttöönottaminen lähivuosina sisällytettiin yleiskaavan tavoitteisiin ja tavoitteelliseen rakennemalliin. Osayleiskaavassa alue on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Asemakaava ja asemakaavan muutos: Osalla aluetta on hyväksytty rakennuskaava, joka sisältää pientalojen korttelialuetta (12 tonttia) sekä virkistys- ja liikennealueita. Rakennuskaavasta jätettiin osa vahvistamatta. Liite 2. 3 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Lasarettin alue on keskeisten alueiden osayleiskaavassa määritelty pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelu on tarpeen kaupungin kaavatonttivarannon säilyttämiseksi. Alueen tontit on tarkoitus luovuttaa syksyllä Suunnittelun käynnistämien ja sitä koskevat päätökset Alueen asemakaavoitus on sisältynyt Porvoon kaupungin kaavoitusohjelmaan vuonna 2007 ja suunnittelutyö on käynnistynyt syksyllä Alueen suunnittelun käynnistymisestä on informoitu kaupungin kaavoituskatsauksien yhteydessä. 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osallistuminen on toteutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti (liite 5). Koska asemakaava ja asemakaavan muutos ei koske valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueiden käyttötavoitteita, asemakaavasta ei ole ollut tarpeen järjestää MRL 66 :n mukaisia viranomaisneuvotteluita. Osallisille on varattu mahdollisuus mielipiteen esittämiseen asettamalla kaavaluonnos MRA 30 :n mukaisesti nähtävänä kaupunkisuunnitteluosastolla. Rihkamatori B, 3 krs. ja Porvoon kaupungin internetsivuilla (www.porvoo.fi). Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotettiin kirjeellä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus oli kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Uusimaassa, Borgåbladetissa sekä Vartissa. Osallisille varattiin mahdollisuus esittää mielipiteitä kirjallisesti tai sähköisesti. Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnoksesta jätettiin kolme mielipidettä. Alustavat lausunnot ns. Virastokierros: Kommentit/alustavat lausunnot pyydettiin viranomaistahoilta sekä, Porvoon Sähköverkolta, Sonera Carrierilta, Elisa Oyj, Porvoon Alueverkosta ja Porvoon Energialta.

4 4 4 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Asemakaavan tavoitteena on luoda luonteva, maastoon istuva uusi pientaloalue. Samalla pyritään kehittämään alueelle oma identiteetti. 4.1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kuvaus Alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen keskeinen ajatus on uuden luonnonläheisen asuntoalueen rakentaminen yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Etelään viettävälle metsäiselle rinteelle sijoittuva omakotiasutus sijoittuu niin, että alueelle ominaisia maiseman piirteitä kunnioitetaan. Merkittävä osa mäntypuustosta ja isoista lehtipuista pyritään säilyttämään. Alueen lounaisosassa oleva kuusikko on merkitty arvokkaaksi luontokohteeksi (luo), joka tulee säilyttää. Rakennusten sijoittelulla pyritään muodostamaan selkeä reuna peltoaukean suuntaan, etelään. Rakennuspaikka on osoitettu melko tarkalla rakennusalalla Alueen palvelut Alueen palvelut sijoittuvat Tolkkisiin ja Ylä-Haikkooseen (päiväkodit), Hamariin ja Gammelbackaan (koulut) sekä Länsirannalle ja keskustaan (kaupalliset palvelut). Haikkoonmetsässä olevat ulkoilureitit ja hiihtoladut säilyvät nykyisillä paikoillaan. Osa reitistä kulkee aivan kaava-alueen länsipuolella. Pitkän tähtäimen tavoite on, että se siirtyy osayleiskaavassa esitettyyn maastollisesti parempaan paikkaan sen jälkeen kun maanhankinta on edistynyt Liikenneyhteydet Kaava-alueen itäosassa olevalta Haikkoontieltä on linja-autoyhteys Porvoon keskustaan Kunnallistekniikka Alue liitetään lähistöllä olevaan viemäri- ja vesijohtoverkkoon. Kortteleiden 3557, 3558 ja 3561 poikki on varattu (rasitteeksi muodostettava) alueen osa maanalaista johtoa varten. Se on tarkoitettu kortteleiden sisäiseen pintavesien johtamiseen voimakkaassa rinteessä. 4.2 Rakennustapa ja mitoitus Alueen tontit ovat n m 2 :n kokoisia. Alueelle sijoittuu yhteensä 28 erillispientalotonttia, joilla on rakennusoikeutta k-m². Kahdella yhtiömuotoisilla tontilla on rakennusoikeutta ja k-m 2. Asemakaavamääräys on kaikilla tonteilla AO-34: Erillispientalojen ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialue. Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa kuhunkin rakennukseen liittyen rakentaa korkeintaan yhteensä 20 k-m 2 :n kokoiset lasikuistit. Näiden kuistien seinämateriaalin tulee olla vähintään 60 % lasia tai muuta läpinäkyvää materiaalia. Lisäksi kaavassa on määräyksiä rakennusten runkosyvyydestä, julkisivujen pituudesta ja materiaaleista sekä värityksestä, katon harjansuunnasta ja kaltevuudesta, istutuksista, pihojen ja lattioiden korkeustasoista.

5 5 Maanpinnan alapuolisia kellareita ei sallita. Alueelle laaditaan yksityiskohtaiset rakennustapaohjeet. Asemakaavaan sisältyy sitova tonttijako. Haikkoontien ja Haikkoonlammentien risteyksen tuntumassa on yleinen pysäköintialue (LP-1), joka on tarkoitettu mm. raskaiden ajoneuvojen tai muiden eritysajoneuvojen pysäköintiin, koska joillekin tonteille on hankala päästä niillä. Alueen eteläpuoleinen peltolaakso on lähivirkistysaluetta, samoin Haikkoontien ja tonttien välinen mäkialue. 4.3 Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä, vaan ne arvioidaan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Kaavamuutos täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Viheryhteydet ja käytetyt reitit alueen poikki on kaavaratkaisussa säilytetty ja ohjattu puistoja pitkin tonttien välistä Vaikutukset luonnonympäristöön Luontoselvityksen mukainen arvokas kuusikko alueen lounaisosassa säilytetään. Avoin peltolaakso säilyy luonnontilaisena hoidettuna. Rakennusten sijoittamisella on pyritty säilyttämään alueen ominaispiirteitä. Täyttöjä ja leikkauksia joudutaan tekemään rakennusten kohdalla, mutta osa tontista voidaan säilyttää maastoltaan luonnontilassa. Myös suuria lehti- ja mäntypuita voidaan säilyttää Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Alue muodostaa luontevan jatkeen olemassa oleville omakotialueille ja samalla edistää keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnoksen tavoitteiden mukaista täydentävää rakentamista Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin Alueen rakentaminen lisää liikennettä jonkin verran Haikkoontiellä, mutta kasvu ei ole merkittävä.

6 6 6 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteutusta ohjaamaan laaditaan erilliset rakentamistapaohjeet. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Alueen tontit ovat kaupungin tontinluovutusohjelmassa syksyllä Rakentaminen alkanee vuonna Porvoossa Maija-Riitta Kontio vt. kaupunkisuunnittelupäällikkö Anneli Naukkarinen asemakaava-arkkitehti LIITTEET 1. Alueen sijainti 2. Voimassa oleva rakennuskaava 3. Illustraatio muutosluonnoksesta 4. Yhteenveto kuulemisesta 5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot