Palvelukuvaukset 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelukuvaukset 2015"

Transkriptio

1 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma , Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma , Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut Perhe- ja aikuissosiaalityö Perhepalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Vammaispalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastaanottopalvelut Kuntoutus Erikoissairaanhoito Työterveyshuolto Suun terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto

2 Sisältö 1. Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluja ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat Palvelukokonaisuuden sisältö ja palveluun pääsyn kriteerit Perhepäivähoidon palvelukuvaus Päiväkotihoidon ja esiopetuksen palvelukuvaus Vuoropäivähoidon palvelukuvaus Varhaiserityiskasvatuksen palvelukuvaus Varhaiskasvatuksen palvelusetelien palvelukuvaus Lastenhoidon tukien palvelukuvaus Keskimääräinen lapsimäärä /kk kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa Toimintayksiköt Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstö Muutokset ja riskit Perhe- ja aikuissosiaalityö Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat Aikuissosiaalityön palvelun sisältö Asiakasmäärät Palveluun pääsyn kriteerit, hakemisen/myöntämisen määräajat Henkilöstö Ennaltaehkäisevät perhepalvelut Muutokset ja riskit Perhepalvelut Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat Palvelukokonaisuuden sisältö Lastensuojelu Palveluun pääsyn kriteerit, hakemisen/myöntämisen määräajat Henkilöstö ja asiakkaat Lastenvalvojan palvelut Perheneuvola Muutokset ja riskit Hoito- ja hoivapalvelut Palvelukokonaisuudet Palvelun tavoitteet ja palvelukokonaisuuksien vastuut Palveluiden kohderyhmä Hoito- ja hoivapalveluja ohjaava lainsäädäntö, suositukset ja suunnitelmat Palvelutarve, palvelun järjestämisen tavat ja palveluun pääsyn määräajat Kotiin annettavat palvelut Toimintakykyä ylläpitävä vanhustyö ja seniorineuvonta Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Tukipalvelut Päivätoiminta Omaishoidon tuki Perhehoito Kotihoidon tukema yhteisöasuminen... 25

3 4.6.8 Tilapäishoito Kotiin annettavien palveluiden henkilöstö Ympärivuorokautiset palvelut Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen Palveluasumisen paikat, henkilöstö ja hoitopäivät Akuutti- ja lyhytaikainen sairaalahoito Hoito- ja hoivapalveluiden peittävyys suhteutettuna 75 v väestöön Muutokset ja riskit Vammaisten palvelut Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat Kehitysvammahuollon palvelun sisältö ja palveluun pääsyn kriteerit Asumispalvelut ja laitoshoito Päivä - ja työtoiminnat Koululaisten päivähoito Varhaiskuntoutus ja palveluohjaus alle 20-vuotiaille Omaishoidon tuki (alle 65-vuotiaat kehitysvammaiset) Muu avohuolto Lyhytaikaishoito Henkilöstö ja asiakkaat v Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Henkilöstö ja asiakkaat Muutokset ja riskit Aikuispsykososiaaliset palvelut Palvelua ohjaavat lait ja asetukset Mielenterveysyksikkö A-klinikka Kuntakohtainen palvelukuvaus Muutokset ja riskit Vastaanottopalvelut Palvelujen järjestämistä ohjaava lainsäädäntö Palvelukokonaisuudet Avoterveydenhuolto Avosairaanhoito Laboratoriopalvelut Röntgenpalvelut Akuutti- ja lyhytaikaishoito Muutokset ja riskit Kuntoutus Fysioterapiayksikkö Fysioterapia Apuvälinetoiminta Lääkinnällinen kuntoutus Erityistyöntekijöiden yksikkö Puheterapia Toimintaterapia... 61

4 8.2.3 Terveyssosiaalityö Psykologitoiminta Muutokset ja riskit Erikoissairaanhoito Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait Palvelukokonaisuus Muutokset ja riskit Työterveyshuolto Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat Palvelukokonaisuuden sisältö Muutokset ja riskit Suun terveydenhuolto Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat Palvelukokonaisuuden sisältö Muutokset ja riskit Ympäristöterveydenhuolto Palvelua ohjaavat lait ja asetukset Palvelukokonaisuudet/ palvelujen sisältö Muutokset ja riskit... 75

5 1. Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvamista, kehittymistä ja oppimista kasvatuskumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuksessa tuetaan jokaisen lapsen hyvinvointia tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti kunkin lapsen tarpeista lähtien. 1.1 Varhaiskasvatuspalveluja ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat Varhaiskasvatuksen hallinnonala siirtyi sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta opetus- ja kulttuuriministeriöön. Siirron jälkeen päivähoito lakkasi olemasta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Opetushallitukselle kuuluu varhaiskasvatuksen viranomaisvalvonta ja - ohjaus, tiedotus, koulutus sekä uuden lainsäädännön valmistelu. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa säännellyt lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnetyt tuet jäivät sen sijaan sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen. Varhaiskasvatuksen valvonta kuuluu edelleen aluehallintovirastolle. Hallinnonalan muutos ei aiheuta muutoksia kuntien päivähoitopalvelujen järjestämisvelvollisuuteen eikä päivähoito-oikeuteen. Kunnat voivat edelleenkin ratkaista päivähoidon hallinnon järjestämisen päättämällään tavalla. Kallion peruskunnissa on tehty linjauksia varhaiskasvatuksen siirtämiseksi osaksi kuntien sivistys- ja opetustoimea, jolloin varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on vain yksi järjestäjätaho. Varhaiskasvatus ja opetus muodostavat tällöin kokonaisuuden ja jatkumon esi- ja alkuopetukseen. Linjauksiin ovat vaikuttaneet myös tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevat muutokset. Kuntajohtajien ja sivistys- sekä opetustoimen johtajien ja Kallion edustajien yhteisessä neuvottelussa siirron ajankohdaksi sovittiin alustavasti vuoden 2016 alku. Varhaiskasvatuspalveluiden siirtäminen Kalliosta osaksi omistajakuntien sivistystoimea vaatii kunnissa asian käsittelyä ja päätöksentekoa. Kun varhaiskasvatuspalvelut siirretään osaksi kuntien sivistystoimea, toiminnan tulee kaikilta osiltaan jatkua häiriöttä uudessa organisaatiossa. Varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait ja asetukset: - Laki (36/1973) ja asetus (239/1973) lasten päivähoidosta. Uusi varhaiskasvatuslaki on valmisteltavana. - Perusopetuslaki (628/1998) ja asetus (852/1998) - Laki (272/2005) ja asetus (608/2005) sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista - Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) - Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/ Laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista - Laki (1128/1996) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta - Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) - Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) - Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 Varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen järjestämistä ohjaavat tärkeimmät asiakirjat: - Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) - Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2010) - Peruspalvelukuntayhtymä Kallion varhaiskasvatussuunnitelma - Kallion alueen kuntien yhteinen esiopetussuunnitelma ja kuntakohtaiset esiopetussuunnitelmat - yksikkökohtaiset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat - lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1

6 1.2 Palvelukokonaisuuden sisältö ja palveluun pääsyn kriteerit Varhaiskasvatuspalveluiden osa-alueet: 1) Perhepäivähoito 2) Päiväkotihoito ja esiopetus 3) Vuoropäivähoito 4) Varhaiskasvatuspalveluiden palveluseteli 5) Varhaiserityiskasvatus (sisältyen kohtiin 1-4) 6) Lastenhoidon tuet: kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, joustava ja osittainen hoitoraha Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin pohjautuva oikeus vanhempainrahakauden päätyttyä valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi joko lasten kotihoidon tuki, kunnallinen päivähoito tai yksityisen hoidon tuki (hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä). Kuntayhtymän tuottamien palveluiden vaihtoehtona perheet voivat halutessaan käyttää palveluseteliä päivähoitopaikan ostamiseen yksityiseltä kuntayhtymän hyväksymältä palveluntuottajalta. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa yksityisen hoidon tuen lakisääteisiä osia täydentää kuntalisä. Päivähoitohakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidon tarpeen alkamista. Mikäli kysymyksessä on äkillinen työllistyminen tai opintojen aloittaminen, hakemus jätetään kaksi viikkoa ennen päivähoidon tarpeen alkamista Perhepäivähoidon palvelukuvaus Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan omassa kodissa, lasten kotona, useamman perheen muodostamassa hoitorenkaassa (kaksi / kolmiperhepäivähoito) tai ryhmäperhepäivähoitokodissa tapahtuvaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Perhepäivähoitoa voidaan hakea kaikille alle koulu- tai esikouluikäisille lapsille ja sitä suositellaan erityisesti alle 3-vuotiaille lapsille. Perhepäivähoitaja voi hoitaa samanaikaisesti enintään 4 lasta mukaan lukien hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Viidentenä hoidossa voi osa-aikaisesti olla esiopetusta saava lapsi. Ryhmäperhepäivähoidossa kaksi tai kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti 8-12 lasta. Lasten tarvitsema sijaishoito perhepäivähoitajien vapaapäivien aikana järjestetään pääsääntöisesti päiväkodeissa Päiväkotihoidon ja esiopetuksen palvelukuvaus Päiväkotihoito Päiväkotihoito on päiväkodeissa tapahtuvaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Päiväkodit ovat avoimena pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin n. klo Lakiin perustuva henkilökunnan ja lasten välinen suhdeluku määritellään seuraavasti: - neljää alle 3-vuotiasta kokopäivähoidossa olevaa lasta kohden 1 henkilö - seitsemää yli 3-vuotiasta kokopäivähoidossa olevaa lasta kohden 1 henkilö - kolmeatoista osapäivähoidossa olevaa lasta kohden 1 henkilö. Kuntayhtymän päiväkotien suhteutetun käyttöasteen (lasten ja henkilöstön läsnäolon välinen suhdeluku) tavoite on 90 % vuoropäiväkoteja ja päiväkotien erityisen tuen ryhmiä lukuunottamatta. Esiopetus Esiopetus on päiväkodeissa perusopetuslain pohjalta tapahtuvaa kasvatusta ja opetusta. Kunnalla on esiopetuksen järjestämisvelvollisuus, mutta esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja. 2

7 Esiopetuksen toiminta-aika on 19 tuntia viikossa ja vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Ylivieskassa ja Nivalassa esiopetuksen järjestämisestä vastaa koulutoimi ja Kallion varhaiskasvatuspalvelut siten, että esiopetusta järjestetään koulujen yhteydessä ja päiväkotien kokopäiväryhmissä lapsille, joilla on esiopetuksen lisäksi myös päivähoidon tarve. Sievissä ja Alavieskassa esiopetuksen järjestämisestä vastaa koulutoimi ja esiopetusikäisten lasten aamu- ja / tai iltapäivähoidon järjestämisestä Kallio Vuoropäivähoidon palvelukuvaus Vuorohoito on päivähoidossa oleville lapsille annettavaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta, joiden hoitoaika vanhempien työstä johtuen alkaa aamuisin ennen klo tai jatkuu klo jälkeen tai hoidon tarve on öisin ja/tai viikonloppuisin. Mikäli lapsen vuoropäivähoidon tarve päättyy, hänelle osoitetaan hoitopaikka tavallisesta päivähoidosta. Vuorohoitoa järjestetään ympärivuorokautisena Nivalassa Nokelan päiväkodissa ja Ylivieskassa Hakalahden päiväkodissa. Sievissä Lystilän ja Alavieskassa Peukaloisen päiväkoti toimivat laajennetulla aukioloajalla ma pe n. klo / Tarvittava muu vuorohoito Sievissä ja Alavieskassa järjestetään lähipalveluna tai Kallion alueen vuoropäiväkodeissa, mikäli tämä järjestely on perheen kannalta toimiva. Vuorohoidon käytännöt (mm. milloin lapsella on oikeus vuorohoitopaikan saamiseen, vanhempien velvollisuudesta ilmoittaa lapsen hoitoajat, lapsen ruokailu päiväkodissa) käydään läpi jokaisen vanhemman kanssa Varhaiserityiskasvatuksen palvelukuvaus Varhaiserityiskasvatus ja lapsen tarvitsema kasvun tuki (yleinen tuki, varhainen tuki ja erityinen tuki) sisältyvät varhaiskasvatuspalveluiden ja päivähoidon perustehtävään. Esiopetuksessa olevan lapsen tarvitsema tuki on perusopetuslain mukaan kolmiportainen: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Lapsen tuen tarve voi olla kasvatuksellista, sosiaalista tai lääketieteellistä. Päivähoito on yksi kuntoutusmuoto, jossa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet, yhteistyö vanhempien ja eri tahojen kanssa sekä tukipalvelujen riittävyys. Kaikille tukea tarvitseville lapsille laaditaan kehityksen ja oppimisen tueksi kuntoutussuunnitelma. Varhaiserityiskasvatuksen tukitoimia tulee olla tarjolla tarpeen mukaisesti. Lapsella on kehityksen ja oppimisen tueksi laadittu suunnitelma - kuntoutussuunnitelma / tehostetun tuen tai erityisen tuen suunnitelma / Hojks / Suomi toisena kielenä, S2- suunnitelma Prosenttiosuus % kunnallisten ja yksityisten palveluiden piirissä olevista lapsista ( ): Alavieska 7,5 % Nivala 5,7 % Sievi 6,9 % Ylivieska 6 % Lasten tuen tarpeiden jakautuminen ( ): Kielen ja kommunikaation ongelmat 36 % Lapsen pitkäaikaissairaus (kehitysvamma, autisminkirjo, diabetes) 10 % Sosiaalisen käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen ongelmat sekä tunneelämän ja vuorovaikutuksen alueen haasteet 11 % Tarkkaavaisuuden suuntaamisen ja ylläpidon ongelmat 9 % Perheen ongelmat, sos. riskilapset, 20 % Muut (fyysinen kehitys, havaintomotoriikka, aistisäätely, oppimisvaikeudet, kehitysviiveet ja aistivammat) 14 % 3

8 1.2.5 Varhaiskasvatuksen palvelusetelien palvelukuvaus Varhaiskasvatuspalveluissa on tavoitteena järjestää enintään 30 % palveluista palvelusetelillä. Palvelusetelien ja yksityisen hoidon tuen osuus poislukien lasten kotihoidon tuki oli tammi-huhtikuun 2014 välisenä aikana 17% varhaiskasvatuspalveluiden budjetista ( ) (Alavieska 4%, Nivala 10%, Sievi 6 %, Ylivieska 26%). Palvelusetelitoiminnasta Kalliolle aiheutuvat kustannukset voivat olla enintään samansuuruiset kuin Kallion omien palvelujen kustannukset. Palvelusetelin arvoon vaikuttavat indeksitarkistukset ja muut mahdolliset hinnantarkistukset tehdään kerran vuodessa. Palveluntuottaja voi tarkistaa asiakasmaksujaan kerran kalenterivuodessa. Palveluseteli on kaikissa palveluissa määrärahasidonnainen eli palveluseteleitä voidaan asiakkaille myöntää talousarvioon varattujen määrärahojen tai palvelukuvauksessa sovittujen paikkamäärien mukaisesti silloin, kun asiakas täyttää palvelun saamisen edellytykset. Palvelusetelit vuonna 2015 ( ) Hoitopaikkojen määrä yksityisessä päivähoidossa Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Päiväkotihoito Yhteensä Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Kallio yhteensä Kuntayhtymä maksaa palvelusetelillä osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta ostamasta varhaiskasvatuspalvelusta. Palveluntuottaja laskuttaa lisäksi perheeltä päivähoitomaksun. Palvelusetelin käyttäminen on perheelle vapaaehtoista, joten vanhemmat voivat halutessaan valita kuntayhtymän palvelun. Perheellä ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä; kuntayhtymä voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna. Palveluseteli myönnetään päivähoito-oikeuden piirissä olevasta lapsesta kuntayhtymän hyväksymään päivähoitopaikkaan, kun lapsi ei ole samanaikaisesti kunnallisessa päivähoidossa ja hänestä ei makseta samanaikaisesti Kelan kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea eikä Kallion yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Palveluseteliä ei myönnetä lasten kotona tapahtuvaan yksityiseen perhepäivähoitoon, jos perhepäivähoitaja on työsuhteessa perheeseen. Palvelusetelin arvoon vaikuttavat huoltajien tulot, lapsen ikä ja lapsen hoidontarve. Kallio on määrittänyt perheen tuloihin perustuvan palvelusetelin kattoarvon. Perheen tulot otetaan huomioon samoin perustein kuin kunnallisen päivähoidon maksua määriteltäessä. Palvelusetelin kattoarvot eri hoitomuodoissa alkaen Kattoarvo, josta vähennetään alle 3v. /kk laskennallinen päivähoitomaksu kokopäivähoito ( /kk) yli 3v. /kk kokopäivähoito Ryhmäperhepäivähoitopaikka 891 Päiväkotipaikka Perhepäivähoito v. /kk kokopäivähoito Palvelusetelille on määritelty lisäksi kattoarvot osaviikkoiseen ja osa-aikaiseen hoitoon, klo. 18 jälkeen jatkuvaan iltahoitoon sekä erityisen tuen tarpeisiin. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen päivähoidon palveluseteli määrittyy tuen tarpeen perusteella: - 1. taso: palveluseteliä korotetaan 25 %:lla - 2. taso: palveluseteliä korotetaan 50 %:lla 4

9 - näitä haasteellisimmissa tilanteissa harkinnanvaraisesti. - Korotetun palvelusetelin myöntäminen edellyttää asiantuntijan ja erityislastentarhanopettajan lausuntoa sekä palveluntuottajan sitoutumista erityisen tuen antamiseen lapselle. Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden laatua ja toimintaa valvotaan kuntayhtymän valvontasuunnitelman mukaisesti Lastenhoidon tukien palvelukuvaus Kotihoidon tuki Kotihoidon tuen myöntämisen edellytyksenä on, että alle kouluikäiselle lapselle ei ole vanhempainrahakauden päätyttyä myönnetty kunnallista päivähoitopaikkaa, yksityisen hoidon tukea, yksityisen hoidon tuen kuntalisää tai palveluseteliä, ja perheessä on vähintään yksi alle 3-vuotias lapsi. Myös perheen yli 3-vuotiaista lapsista voidaan maksaa kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka saa kotihoidon tukea. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Kotihoidontuki haetaan Kansaneläkelaitokselta. Lisätietoja: Yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä Yksityisen hoidon tuen myöntämisen edellytyksenä on, että alle kouluikäiselle lapselle ei ole myönnetty kunnallista päivähoitopaikkaa, kotihoidon tukea tai varhaiskasvatuspalveluiden palveluseteliä. Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa kuntayhtymän hyväksymä perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Yksityisen hoidon tukea haetaan Kansaneläkelaitokselta. Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta. Yksityisen tuen kuntalisää haetaan Kallion päivähoitotoimistoista. Yksityisen hoitajan tulee olla kuntayhtymän hyväksymä. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrät perhepäivähoidossa: Sovitut hoitopäivät Kuntalisän määrä kokopäivähoidossa (yli 5 h/pv) Kuntalisän määrä osapäivähoidossa (alle 5 h/pv) yli 15 pv/kk 215,00 euroa 118,25 euroa (0,55 x 215 ) pv/kk 161,25 euroa (0,75 x 215 ) 89 euroa (0,55 x 161,25 ) 1 10 pv/kk 118,25 euroa (0,55 x 215 ) 65 euroa (0,55 x 188,25 ) Esiopetuksessa olevaan lapseen sovelletaan hoitoajasta riippumatta osapäivähoidon taulukkoa lukuun ottamatta kesäaikaa. Kuntalisän suuruus ei voi olla suurempi kuin hoitajan saaman palkan ja Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen välinen erotus. Perhe hakee yksityisen hoidon tuen kuntalisää, ja se maksetaan suoraan perheen palkkaamalle hoitajalle. Työnantajana toimiva perhe vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista kustannuksista. Soveltuvin osin noudatetaan Kelan myöntämän lakisääteisen yksityisen hoidon tuen myöntämisperusteita. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän lisäksi perhe ei voi saada samanaikaisesti kotihoidontukea, palveluseteliä eikä kunnallista päivähoitopaikkaa. Lisätietoja: Joustava hoitoraha Vuoden 2014 alusta lukien alle 3 -vuotiaista lapsesta myönnetään osittaisen hoitorahan asemasta joustava hoitoraha. Alle 3-vuotiaan lapsen isä, äiti tai muu huoltaja, jonka työaika viikoittain on keskimäärin enintään 30 tuntia, voi saada Kelasta joustavaa hoitorahaa. Joustavaa hoitorahaa haetaan Kelan toimistosta. Lisätietoja: 5

10 Osittainen hoitoraha Jos perheessä on pieniä koululaisia ja lapsen vanhempi tekee enintään 30-tuntista työviikkoa, on mahdollista saada osittaista hoitorahaa Kelasta. Vanhempi sopii työajasta työnantajan kanssa, sillä Kela ei päätä työaikaa koskevista ehdoista. Osittaista hoitorahaa maksetaan, kunnes lapsen toinen (2.) kouluvuosi päättyy (31.7.). Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, eli käy koulua tavanomaista pidempään, Kela maksaa osittaista hoitorahaa, kunnes lapsen kolmas (3.) lukuvuosi perusopetuksessa päättyy. Osittaista hoitorahaa haetaan Kelan toimistosta. Lisätietoja: 1.3 Keskimääräinen lapsimäärä /kk kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa KALLIO YHT. TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TA 2015 Päiväkodit Perhepäivähoito Yksityisen hoidon tuki Em. yhteensä Kotihoidon tuki Kaikki yhteensä ALAVIESKA TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TA 2015 Päiväkodit Perhepäivähoito Yksityisen hoidon tuki Em. yhteensä Kotihoidon tuki Kaikki yhteensä NIVALA TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TA 2015 Päiväkodit Perhepäivähoito Yksityisen hoidon tuki Em. yhteensä Kotihoidon tuki Kaikki yhteensä SIEVI TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TA 2015 Päiväkodit Perhepäivähoito Yksityisen hoidon tuki Em. yhteensä Kotihoidon tuki Kaikki yhteensä YLIVIESKA TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TA 2015 Päiväkodit Perhepäivähoito Yksityisen hoidon tuki Em. yhteensä Kotihoidon tuki Kaikki yhteensä

11 1.4 Toimintayksiköt Päiväkodit Päiväkotien hoitopaikat Ryhmäperhepäivähoitopaikat Perhepäivähoitopaikat Alavieska Kunnalliset Keltasirkku Esiopetuksen iltapäivähoitoryhmä Peukaloinen laajennettu aukioloaika ma-pe (osapv) 26 - Kunnalliset 22 Yksityiset 6 Nivala Kunnalliset Knuutinpuhto Nokela, vuorohoitopäiväkoti Peltopuisto - Päiväkodissa on erityisen tuen ryhmä. Pirttiranta Vilkuna - Päiväkodissa kaksi osaviikkoista varhaiskasvatusryhmää lapsille (2*14 kokopäiväpaikkaa), joilla ei ole hoidontarve vanhempien työn tai opiskelun vuoksi. Tutkitaan mahdollisuutta muuttaa ryhmät alkaen osa-aikaisiksi kerhoryhmiksi. Yksityiset: Tuulentuvan päiväkoti Tuulenpesän päiväkoti Yksityiset: Metsätähti 12 paikkaa Kunnalliset 148 Yksityiset 0 Sievi Kunnalliset Esiopetuksen aamu- ja iltapäiväryhmä, Epelit Kakaravaara Lystilä, ma - pe laajennettu aukioloaika Tuulihattu Päiväkodissa erityisen tuen ryhmä, jonka ryhmäkoko on 21 hoitopaikkaa (ilta) 35 Kunnalliset Järvirinne 12 paikkaa Kunnalliset 35 Yksityiset 3 Ylivieska Kunnalliset Hakalahti, vuorohoitopäiväkoti (ilta-, yö- ja viikonloppuhoito) Huvikumpu Joukahainen - Päiväkodissa erityisen tuen ryhmä (18 hoitopaikkaa) Simonpuisto - Päiväkodissa kaksi osaviikkoista varhaiskasvatusryhmää (2*14 kokopäiväpaikkaa) lapsille, joilla ei ole hoidontarve vanhempien työn tai opiskelun vuoksi. Tutkitaan mahdollisuutta muuttaa ryhmät alkaen osa-aikaisiksi kerhoryhmiksi. Esiopetuksen iltapäivähoito, Kataja Esiopetuksen iltapäivähoito, Raudaskylä Yksityiset: Taikametsän päiväkoti Taikatuulen päiväkoti Päiväkoti Villiina Päiväkoti Helmiina 68, joista 35 paikkaa siirrettävässä pk.tilassa osapv. 10 osapv. 21 paikkaa 28 paikkaa 35 paikkaa 33 paikkaa Kunnalliset Rastas 12 paikkaa Yksityiset Ikiliikkujat 12 paikkaa Ipanatupa 12 paikkaa Lapsikulta Ay 8 paikkaa Musamuksu 12 paikkaa Musamurunen 8 paikkaa Peipponen 12 paikkaa Pikkutassu ay 8 paikkaa Satakieli 12 paikkaa Tähtimetsä 8 paikkaa Kunnalliset 168 Yksityiset 24 7

12 1.5 Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstö Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstö Yhteiset Päiväkodin johtaja Perhepäivähoidon ohjaaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja palvelujohtaja 1 palvelupäällikkö 1,75 konsultoiva erit. 2 last.tarh.opettaja toimistosihteerit 3,3 Alavieska Peukaloinen 0, (keittiö, siivous) Keltasirkku + esiopetuksen ip 0, (keittiö, siivous) Ryhmän erityisavustaja Ryhmäavustaja Perhepäivähoitaja/ ryhmäperheph Perhepäivähoito 0,25 5,5 Nivala Knuutinpuhto 0, Pirttiranta 0, Peltopuisto 0,5 4 ja elto Vilkuna 0, Nokela 0, Perhepäivähoito 1,5 38 Sievi Kakaravaara 0, Lystilä 0, Tuulihattu 0, Epelit 0,5 0,5 Perhepäivähoito ja ryhmäpph. Ylivieska Hakalahti 0, Huvikumpu 0, Joukahainen 0, Simonpuisto 0, Kataja eo.ip 0,5 Raudaskylä eo.ip 0,5 0,5 8,5 ja 4 Perhepäivähoito 1,75 39 ja 5 ja ryhmäpph Kallio 8,05 5, , ,5 100 Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstöä koskevat muutokset TA2014 / TA2015 Alavieska Perhepäivähoitajien saatavuuden heikkeneminen ja perhepäivähoitajien määrän vähentyminen viidellä (henkilöstökulut yht ). Määrärahoja kohdennetaan Keltasirkun päiväkotiin (lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja) sekä Peukaloisen päiväkotiin (+1 ryhmän erityisavustaja). 8

13 1.6 Muutokset ja riskit Kallio yhteensä - Rakenteellisia muutoksia: Kunnallisen perhepäivähoidon ja kunnallisen päiväkotihoidon vähentyminen ja yksityisten palveluiden lisääntyminen. Palvelusetelit: TP 2013/ TA Ta 2014 / TA Kohonneet varhaiseläke-maksujen kustannukset. TP2013 / TA TA2014 / TA Kohonneet ruokahuollon kustannukset. TP2013 / TA TA2014 / TA Alavieskan talousarviomuutokset ja niiden kustannukset - Perhepäivähoitajien määrän vähentyminen viidellä (henkilöstökustannukset yht ). Määrärahaa kohdennetaan Keltasirkun päiväkotiin (lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja) sekä Peukaloisen päiväkotiin (+1 ryhmän erityisavustaja). - Esitetään, että päiväkotien ruokahuollon ja puhtaanapidon järjestämistapa yhdenmukaistetaan siten, että Kallio ostaa ruokahuollon ja puhtaanapidon palvelut Alavieskan teknisen toimen palveluilta alkaen. Nivalan talousarviomuutokset ja niiden kustannukset - Rakenteellisia muutoksia, yksityisen palvelun lisääntyminen ja perhepäivähoidon supistuminen: Palvelusetelimäärärahan lisäys Kotihoidon tuen määrärahavarauksen pienentäminen talouden toteutumatietojen johdosta Sievin talousarviomuutokset ja niiden kustannukset - Ei merkittäviä muutoksia. Ylivieskan talousarviomuutokset ja niiden kustannukset - Rakenteellisia muutoksia yksityisten palveluiden lisääntymisen johdosta: Palvelusetelimäärärahan lisäys Esitetään, että Ylivieskan kaupunki varaa määrärahan vuodelle 2015 Hakalahden vuoropäiväkodin laajentamisen suunnittelua ja rakentamishanketta varten. Laajennuksen myötä Hakalahden päiväkodin yhteydessä olevista siirtotiloista voidaan luopua. Tarveselvityksessä kuvataan tarkemmin rakentamishanketta perusteluineen. 1. Toimintariskit - Lisääntyvä tai vähentyvä palveluiden kysyntä. - Asiakas-/lapsimäärien toteutumiseen vaikuttaa osaviikkoisen /- osa-aikaisen hoidon määrä suhteessa kokopäivähoitolasten määrään. - Kotihoidon tukea koskevat lakimuutokset saattavat toteutuessaan vähentää kotihoidon tuen kysyntää ja lisätä alle 3-vuotiaiden päivähoitopaikkojen kysyntää. - Valmisteilla olevan varhaiskasvatuslain sisältämät mahdolliset toiminnalliset muutokset. 2. Rahoitusriskit - Lisääntyvään palveluiden kysyntään ei ole varauduttu budjetissa. Rahoitusriski kohdentuu erityisesti Ylivieskaan. - Perheiden valinnat esim. kotihoidon tuen, palvelusetelin tai kuntayhtymän järjestämien varhaiskasvatuspalveluiden välillä vaikuttavat palveluiden kustannusrakenteeseen ja kustannuksiin. Äitien kotihoidontukiajan lyhentäminen mahdollisesti lisää alle 3-vuotiaiden päivähoidon kysyntää. - Henkilöstön palkkakustannukset: asetuksen mukaisen henkilöstömitoituksen toteuttaminen (sijaistarve) ja välttämätön tarve erityisen tuen lisäresurssointiin. - Valmisteilla olevan varhaiskasvatuslain muutosten mahdolliset kustannusvaikutukset. 9

14 2. Perhe- ja aikuissosiaalityö Perhe- ja aikuissosiaalityön palvelujen tavoitteena on yksilöiden ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä ja korjaavilla toimilla. Vuoden 2015 alussa ennaltaehkäisevät perhepalvelut siirtyvät lastensuojelun tulosyksiköstä aikuissosiaalityön yksikköön, jonka nimi muuttuu perhe- ja aikuissosiaalityön yksiköksi. Muutoksella halutaan korostaa perhe- ja aikuissosiaalityön kokonaisuudessa ennaltaehkäisevää työotetta. 2.1 Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat Perhe- ja aikuissosiaalityötä ohjaa sosiaalihuoltolaki ja -asetus, toimeentulotuesta ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetut lait, päihdehuoltolaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja hallintolaki sekä nuorten työpajatoiminnan osalta lisäksi nuorisolaki. 2.2 Aikuissosiaalityön palvelun sisältö Aikuissosiaalityöhön kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, päihdehuollon asumispalvelut, kuntouttava työtoiminta ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Aikuissosiaalityöhön sisältyy ohjausta ja neuvontaa, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen selvittelyä, psykososiaalista tukea ja moniammatillista yhteistyötä. Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista työtä, jossa voidaan hyödyntää asiakkaan kanssa yhdessä tehtävää asiakassuunnitelmaa. Asiakaslain mukaan jokaiselle asiakkaalle tulee laatia asiakassuunnitelma silloin, kun ei ole kyse pelkästään ohjauksesta ja neuvonnasta. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto, jonka tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukityöhön sisältyy ohjausta ja neuvontaa, taloudelliseen tilanteeseen ja sosiaaliturvaetuuksiin liittyvää selvittelyä ja toimeentulotuen myöntämistä. Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on toimeentulotuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloaan ansiotyöllä, yrittäjätoiminnalla, muista tuloista ja varoista, elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Päihdehuollon asumispalvelut sisältävät kotona asumisen tukemista ja palveluohjausta asiakkaan arjessa tai erityisen vaikeissa tilanteissa asumisen järjestämistä lyhytaikaisesti ostopalveluina. Asumispalveluita annetaan viimesijaisena vaihtoehtona niille päihdehuollon asiakkaille, jotka erityisistä syistä tarvitsevat apua tai tukea asuntonsa tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluiden tarpeen arviointi tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Palveluihin hakeudutaan joko itse, lähiomaisen toimesta tai yhteistyötahojen ohjaamana. Päihdehuollon asumispalveluiden määrä vaihtelee tarpeen mukaan. Päihdehuollon asumispalveluissa työskentelee asumisenohjaaja, joka antaa kuntouttavaa palveluohjausta niille asiakkaille, joiden kanssa on tehty palvelusuunnitelma ja jotka ovat siihen itse sitoutuneet. Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää toimintaa, jolla pyritään parantamaan toimeentulotukea saavien työttömien alle 25-vuotiaiden asiakkaiden tai pitkään työttöminä olleiden henkilöiden elämähallintaa sekä luomaan edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttava työtoiminta sovitetaan henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3-24 kuukauden jaksoissa 1-5 päivänä viikossa. Työpäivän pituus on 4-8 tuntia. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan kulukorvausta 9 /pv sekä korvataan mahdolliset matkakulut. Palvelun kohderyhmänä ovat alle 25-vuotiaat toimeentulotukea saavat nuoret tai pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavat henkilöt, joille laaditaan aktivointisuunnitelma yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa. Kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse tai se voi tehdä sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä esim. toisen kunnan, 10

15 yhdistyksen tai seurakunnan kanssa. Asiakkaita on sijoitettu kuntouttavaan työtoimintaan Hengitysliitto Heli ry:n Sytyke Centreen ja Kallion omiin toimipisteisiin, Nivalan nuorten työpajalle sekä kuntien, seurakuntien ja yhdistysten erilaisiin tehtäviin. Työmarkkinatuen kuntaosuus siirtyy kuntien talousarvioon vuoden 2015 alussa. Palvelun kohderyhmä Aikuissosiaalityön palveluja voivat saada Kallion alueella asuvat yli 18-vuotiaat aikuiset, jotka elävät vaikeassa elämäntilanteessa, ovat taloudellisissa vaikeuksissa tai heillä on päihde- tai mielenterveysongelmia Asiakasmäärät Toimeentulotuki Toimeentulotukea saavien asiakasperheiden määrän arvioidaan lisääntyvän vuonna 2015 ja määrärahavaraus on tehty vuoden 2014 puolen vuoden toteuman perusteella. Perustoimeentulotuen valtionavustus on 50 % menoista. Taulukoissa on esitetty toimeentulotuen asiakasperheiden määrä. Sama perhe voi saada useampaa tukea. Toimeentulotuki: Kunta Asiakasperheet 2014 Asiakasperheet 2015 Toimeentulotukipäätökset 2014 Toimeentulotukipäätökset 2015 Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Kallio Kuntouttava työtoiminta ja muu aktivointitoiminta kunnittain Kallio hankkii ostopalveluja Hengitysliitto Heli ry:n Sytyke Centreltä. Vuoden 2015 aikana Sytykkeeltä ostetaan palvelua yhteensä 16 asiakkaalle/ päivä, jotka jakautuvat seuraavasti: kuntouttava työtoiminta 6 asiakasta/päivä ja työkokeilu 7 asiakasta/päivä. Tämän lisäksi kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Kallion eri toimipisteissä, Nivalan nuorten työpajalla sekä kuntien, seurakuntien ja yhdistysten erilaisissa tehtävissä. Kuntouttava työtoiminta ja muu aktivointitoiminta kunnittain: Kunta Asiakkaat TP2013 Asiakkaat TA2014 Asiakkaat TA2015 Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Kallio Palveluun pääsyn kriteerit, hakemisen/myöntämisen määräajat Aikuissosiaalityön palveluihin hakeudutaan joko oman tai läheisen yhteydenoton kautta tai yhteistyötahon ohjaamana. Sen jälkeen työntekijä arvioi asiakkaan palvelutarpeen. Asiakkaalla on oikeus saada toimeentulotukipäätös seitsemän arkipäivän kuluessa. Kiireellisissä kriisitilanteissa toimeentulotukipäätös on tehtävä saman tai viimeistään seuraavan arkipäivän aikana. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada keskusteluyhteys sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä pyynnön jättämisestä. 11

16 2.2.3 Henkilöstö Aikuissosiaalityö v. 2015: Kunta Virat Asiakasperheet Alavieska Ylivieska 4 virkaa: 1 erityissosiaalityöntekijä, 1 sosiaalityöntekijä, 1 sosiaaliohjaaja, 1 etuuskäsittelijä Alavieska 100 Ylivieska 820 Nivala 3 virkaa: 1 sosiaalityöntekijä, 1 sosiaaliohjaaja, 1 etuuskäsittelijä Nivala 460 Sievi 1,7 virkaa: 1 sosiaaliohjaaja, 0,7 etuuskäsittelijää Sievi 250 Kallio 11,5 virkaa: 1 johtava sosiaalityötekijä, 1 erityissosiaalityöntekijä, 2 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaaja, 3,5 etuuskäsittelijää, 1 asumisenohjaaja 1630 Perhepalvelujen yhteinen henkilöstö v. 2015: Kunta Kallio Virat 1 palvelujohtaja 0,5 ohjelmiston pääkäyttäjä 1 toimistosihteeri 1 vahtimestari 2.3 Ennaltaehkäisevät perhepalvelut Ennaltaehkäiseviin palveluihin kuuluu ennaltaehkäisevä perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, palvelusetelillä tuotettu lapsiperheiden kotipalvelu, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta ja Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoistoiminnanohjaajan palkkauksen tukeminen. Palvelun sisältö Kun perhetyötä järjestetään lastensuojelutarvetta ennaltaehkäisevänä toimintana, tarkoitetaan peruspalvelun perhetyötä. Ennaltaehkäisevä perhetyö on lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista, joka ei vaadi asiakkuutta lastensuojelussa. Se on ajallisesti rajattua siten, että perhe voi saada palvelua korkeintaan 10 kertaa. Se on perheille maksutonta. Ennaltaehkäisevän perhetyön perustehtävänä on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Kun perhe ohjataan ennaltaehkäisevään perhetyöhön muista toimipisteistä, perhetyönohjaaja kartoittaa tilanteen yhdessä ohjaavan tahon kanssa palveluohjauksen keinoin. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään palvelusetelillä. Palveluseteli kohdennetaan perheiden kriisitilanteisiin, joissa tarvitaan tilapäistä apua. Palvelun sisältö määrittyy perheen tarpeen mukaisesti sellaiseksi, että se tukee perheen selviytymistä äkillisessä kriisissä tai muuttuneessa elämäntilanteessa. Palveluntarve arvioidaan perheen henkilökohtaisen yhteydenoton pohjalta puhelimitse tai asiakkaan asioimiskäynnin yhteydessä. Palvelulla vastataan ensisijaisesti lapsen arjen turvaamiseen muuttuneessa elämäntilanteessa. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti. Tukiperhetoimintaa järjestetään niille asiakkaille, jotka eivät ole lastensuojelun asiakkaita. Käytännössä tukiperheet saadaan Pelastakaa Lapset ry:n kautta ja perhetyönohjaaja tekee päätökset palveluun pääsemisestä ja koordinoi toimintaa. Vuonna 2015 maksetaan avustusta euroa Mannerheimin lastensuojeluliitolle vapaaehtoistoiminnanohjaajan palkkaamiseen. Se mahdollistaa vertaistukiryhmien toiminnan kehittämisen yhteistyössä Kallion omien työntekijöiden kanssa lasten ja perheiden palveluissa. Palvelun kohderyhmä Varhaista tukea tarvitsevat lapsiperheet. 12

17 Palveluun pääsyn kriteerit Ennaltaehkäisevän perhetyön palveluun perhe hakeutuu joko itse tai yhteistyötahojen ohjaamana. Päätöksenä palvelusta toimii viranhaltijapäätös, jonka tekee palvelupyynnöt vastaanottava perhetyönohjaaja. Lapsiperheiden kotipalvelu on perheille maksullista palvelua. Perheet voivat tiedustella palvelua itse soittamalla perhetyönohjaajalle. Työ sisältää päivittäisiä kodinhoidollisia tehtäviä, kuten lastenhoitoa, pyykinhuoltoa, ruuanvalmistusta, mutta myös kasvatuksessa ohjaamista sekä vanhemmuuden tukemista. Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää pelkästään siivoukseen tai sairaan lapsen hoitoon. Omaa työntekijäresurssia lapsiperheiden kotipalveluun on käytettävissä erittäin niukasti. Lapsiperheillä on kuitenkin mahdollisuus saada tilapäisissä kriisitilanteissa kotipalvelua palvelusetelillä. Päätöksen palvelusta tekee palvelupyynnöt vastaanottava perhetyönohjaaja. Asiakas valitsee palvelusetelituottajan ja maksaa itse palvelusetelin ja palveluntuottajan välisen hinnan erotuksen. Palvelu on määrärahasidonnainen eikä asiakkaalla ole ehdotonta oikeutta saada palvelua. Ennaltaehkäisevät perhepalvelut kunnittain Kunta Perhetyöntekijät Ennaltaehkäisevän Palveluseteli- Tukiperheasiakkaat Yhteensä perhetyön asiakaat asiakkaat Alavieska * Nivala Sievi Ylivieska Kallio 1 perhetyönohjaaja, perhetyöntekijää *) Alavieskassa ennaltaehkäisevä perhetyön tehtävät sisällytetään perhetyönohjaajan työtehtäviin 13

18 2.4 Muutokset ja riskit Perustoimeentulotuen menot on arvioitu vuoden 2014 puolen vuoden toteutuman ja asiakasmäärän mukaisesti. Toimeentulotukea saavien asiakasperheiden määrää on vaikea ennakoida, koska yleisen taloustilanteen aiheuttama työttömyyden kasvu tai muu taloudellisen tilan taantuma lisää välittömästi toimeentulotukea saavien asiakkaiden määrää. Edellä mainituista syistä perustoimeentulotukimenot voivat vuonna 2015 olla huomattavasti arvioitua suuremmat. 14

19 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä ja korjaavilla toimilla. 3.1 Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat Perhepalvelujen järjestämistä ohjaavat lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki- ja asetus, laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, hallintolaki, isyyslaki, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki ja asetus sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. 3.2 Palvelukokonaisuuden sisältö Perhepalveluiden palvelukokonaisuudet ovat: 1) Lastensuojelu 2) Lastenvalvojan tehtävät 3) Perheneuvola 3.3 Lastensuojelu Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu sisältää lastensuojelutarpeen selvityksen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellisen sijoituksen, huostaanoton sekä niihin liittyvän sijaishuollon ja jälkihuollon sekä lapselle tai perheelle järjestettävän sosiaalityön. Lastensuojelun tavoitteena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Tarkoituksena on ehkäistä lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttua riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Palveluja täytyy olla saatavissa tarvittavassa laajuudessa kaikkina vuorokauden aikoina, mikä tarkoittaa sosiaalipäivystyksen järjestämistä myös virka-ajan ulkopuolella. Lastensuojelun palvelukokonaisuus Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tehdään asiakassuunnitelma yhdessä tämän huoltajien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, lapsen ja hänen perheensä tuen tarve, sekä arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään saavuttamaan. Lastensuojelun perhetyö on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimi, joka kirjataan lastensuojelun asiakkaalle laadittavaan asiakassuunnitelmaan ja jonka alkamisesta tehdään viranomaispäätös. Perhetyöstä tehdään lisäksi perhetyön sopimus ja suunnitelma asiakkaiden kanssa. Asiakkuus lastensuojelun perhetyössä alkaa sosiaalityöntekijän arvionnilla lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen. Lastensuojelun perhetyön tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Lastensuojelun perhetyö on luonteeltaan suunnitelmallista, tavoitteellista, useimmiten pitkäkestoista ja sen toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Lastensuojelun perhetyö voi olla myös tiivistä ja intensiivistä perhetyötä, jonka tarkoituksena on estää perheen lasten huostaanotto. Jos puutteet lapsen huolenpidossa tai kasvuolosuhteissa uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi itse omalla käyttäytymisellään vakavasti vaarantaa omaa terveyttään tai kehitystään, lapsi täytyy ottaa huostaan ja järjestää hänelle hänen tarpeittensa mukainen sijaishuolto. Huostaanotto on viimesijainen toimenpide, joka voidaan tehdä, jos avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Lisäksi ehtona on, että sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. Sijaishuollon järjestämiseksi tehdään yhteistyötä Pelastakaa Lapset Ry:n kanssa. Tavoitteena on, että kaikki alle 12-vuotiaat sijoitettavat lapset pääsevät Pelastakaa Lapset Ry:n kautta perhehoitoon lastensuojelulain edellyttämällä tavalla. Tavoitteena on kehittää avohuollon tukitoimia niin, että kodin ulkopuolelle tehtävät sijoitukset vähenisivät ja olisivat lyhytaikaisia. 15

20 Palvelun kohderyhmä Lastensuojelun kohderyhmänä ovat tuen tarpeessa olevien alle 18 -vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Asiakasmäärät Taulukko 1. Lastensuojelun sijoitukset kunnittain vuonna 2015 Kunta Perhehoitoon sijoitetut/ hoitovrk Lastensuojeluyksikköön sijoitetut/ hoitovrk Lyhyt-aikaisesti sijoitetut/ hoitovrk Alavieska <5 /500 5/1 825 <5/ Nivala 13/ / / Sievi 5/ / / Ylivieska 14/ / / Kallio 34/ / / Taulukko 2. Lastensuojelun perhetyö (oma toiminta) 2015 Kunta Perhetyöntekijät Asiakkaiden määrä Alavieska 1 15 Nivala Sievi 1,5 65 Ylivieska Kallio 8, Palveluun pääsyn kriteerit, hakemisen/myöntämisen määräajat Yht. sijoitetut Lastensuojeluasia voi tulla vireille joko lastensuojeluilmoituksen tai oman hakemuksen kautta. Lastensuojelun työntekijän tehtävänä on arvioida välittömästi tiedon saatuaan lapsen mahdollisen kiireellisen lastensuojelun tarve. Lastensuojelulain mukaan työntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai muun vastaavan tiedon saatuaan ratkaistava, onko ilmoituksen johdosta syytä ryhtyä lastensuojelutarpeen selvittämiseen. Jos lastensuojelutarpeen selvitys tehdään, se on tehtävä viivytyksettä, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun lastensuojelutarpeen selvityksen tekeminen alkaa Henkilöstö ja asiakkaat Lastensuojelun henkilöstö 2015 Kunta Virkoja Sosiaalityön asiakkaat (* Avohuollon asiakkaat Alavieska Ylivieska 3,5 sosiaalityöntekijää 2,5 sosiaaliohjaaja Alavieska 30 Ylivieska 360 Alavieska 19 Ylivieska 136 Nivala Sievi 4 sosiaalityöntekijää 2 sosiaaliohjaaja Nivala 270 Sievi 115 Nivala 157 Sievi 73 Kallio 1 johtava sosiaalityöntekijä, 7,5 sosiaalityöntekijää, 4,5 sosiaaliohjaajaa (* vuositasolla lapsen asioita vastaava sosiaalityöntekijä / 103 asiakasta) Perhepalvelujen yhteinen henkilöstö v Kallio 1 Palvelujohtaja 0,5 Ohjelmiston pääkäyttäjä 1 Toimistosihteeri 1 Vahtimestari 16

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma RAUTALAMMIN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2015 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Sisältö 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA... 4 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 0 JUVAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 Perusturvalautakunta 12.3.2015 23 Kunnanhallitus 23.3.2015 76 Kunnanvaltuusto 30.3.2015 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4.

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4. 1 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA [Kirjoita lainaus tiedostosta tai yhteenveto jostakin kiinnostavasta kohdasta. Voit sijoittaa tekstiruudun haluamaasi tiedoston kohtaan. Voit muuttaa erotetun lainauksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012 -3, KH 29.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 29.10.2012 Esityslista 21/2012 -2, KH 29.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 29.10.2012 klo 14.00 MUISTA SAL LISTA! Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 1 KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA joulukuu 2012 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 4 1.1 Kotouttamisohjelmatyöryhmä ja sen toiminta... 4 1.2 Kotouttamislain tavoitteet, soveltaminen ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 19.4.2011 29 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2. Mitä esiopetuksen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

VANTAA. Sosiaali- ja terveyspalvelut

VANTAA. Sosiaali- ja terveyspalvelut VANTAA Sosiaali- ja terveyspalvelut sisältö hyvä terveys Omasta terveydestä huolehtiminen...3 Kiireellinen sairaanhoito ja terveysasemien palvelut...3 Sairaalahoito...4 Kuntoutuminen...4 Terve suu...4

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot