Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen"

Transkriptio

1 Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen Mika Heikkinen Ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Turun sosiaali- ja terveystoimi Luentomateriaali: Ilkka Helamo

2 Alkoholi ja kansanterveys Alkoholi on yleisin ja eniten kansanterveydellistä haittaa aiheuttava päihde Suomessa Alkoholinkäyttöön liittyvät sairaudet ovat viime vuosina voimakkaasti lisääntyneet - kasvun ennakoidaan jatkuvan Alkoholi voi aiheuttaa käyttäjälleen useita sairauksia ja olla syynä tapaturmiin sekä väkivaltaan Mielenterveyden sairaudet ja häiriöt ovat päihteiden käyttäjillä merkittävästi tavallista yleisempiä Alkoholin ja psykiatrisen häiriön yhteys on ongelmallista VSSHP Terveyden edistämisen toimintasuunnitelma 2009

3 Käypä hoito - keskeinen sanoma 1. Päihteet ja etenkin alkoholin suurkulutus ovat yhteiskunnan merkittävimpiä terveysuhkia 2. Terveydenhuollolla on keskeinen asema päihdehäiriöiden ehkäisyssä sekä niiden havaitsemisessa ja hoidossa 3. On tärkeää muistaa päihdehäiriön yleisyys ja etsiä sitä aktiivisesti eri potilasryhmistä Varhainen havaitseminen on tehokkaan päihdehoidon perusedellytys

4 Terveyden edistäminen päihteiden käytön hallintaa parantavilla toiminnoilla Päihdepalvelujen tarve tulee kasvamaan niin runsaasti, että resursseja raskaaseen hoitoon ei ole löydettävissä Jotta raskaan (laitos-)hoidon tarve saadaan ehkäistyksi, on häiriöiden varhaisessa vaiheessa asiaan puuttumisen tehostaminen käytännössä ainoa mahdollisuus Varhaisvaiheisiin puuttumalla vaikutetaan ensisijaisesti muihin asioihin kuin varsinaisiin päihde- ja mielenterveysongelmiinł kyseinen toiminta estää niitä realisoitumasta! Tarvitaan todellista muutosta päihdehaittojen ja niihin liittyvien mielenterveyshäiriöiden syntymistä ehkäisevissä toimintatavoissa Länsi 2012

5 Päihteidenkäytön tasot (WHO) Käytöstä koituvat haitat Riippuvuus Haitallinen käyttö Suurkulutus Riskikulutus Toiminnallinen käyttö Hoito Väliintulo Havahduttaminen Päihdekokeilut

6 Alkoholin riskikäyttö* ja suurkulutus * Alkoholinkäyttö, joka aiheuttaa terveydellisiä riskejä Riskikäyttäjä on henkilö, joka pysyvästi käyttää alkoholia yli sen enimmäismäärän, joka lisää merkittävästi terveyshaittoja eli tällä hetkellä... mies: 40 g/vrk = 3,3 annosta/vrk - yli 6 annosta/kerta nainen: 20 g/vrk = 1,6 annosta/vrk - yli 4 annosta/kerta Alkoholin suurkulutuksen raja on Suomessa: miehillä: 24 annosta viikossa naisilla: 16 annosta viikossa Raja on Suomessa huomattavasti korkeampi kuin esim. Ruotsissa, Keski-Euroopassa tai Yhdysvalloissa ja niin korkea, että terveyshaitat ovat suurkuluttajille väistämättömiä Hannu Alho Helsingin yliopisto 2008

7 Alkoholin riskikäytön rajoja (grammaa 100 % alkoholia viikossa) Suomi Ruotsi UK USA Miehet Naiset Kunskap till praktik, Parker A, Marshall E. Diagnosis and management of alcohol use disorders BMJ ; Academic E.D. SBIRT Research 2005; Halme JT, Seppä K, Alho H, Pirkola S, Poikolainen K, Lönnqvist J, Aalto M.Hazardous drinking: Prevalence and associations in the Finnish general population. Alcohol Clin Exp Res. 2008

8 Keskeisiä asioita ja lukuja Suomessa vuosittain sairaalahoitojaksoa, joissa diagnoosina jokin päihdesairaus Hoitopäiviä yli /vuosi Viimeisen 10 vuoden aikana alkoholisairauksien ja -myrkytysten määrä on yli 5 -kertaistunut Potilaat ovat yleensä nuoria ja työikäisiä samalla vaikeahoitoisia sekä kalliita hoidettavia Nämä potilaat ovat myös terveydenhuollon suurkuluttajia kuuluvat niihin 20%:iin, jotka käyttävät 80% resursseista STAKES Tilastotiedote 2/2008; Päihdetapauslaskenta ; Mikko Salaspuro, Helsingin yliopisto; Onni Niemelä, Tampereen yliopisto

9 Tosiseikkoja päihdepotilaiden hoidosta Päihdepotilaat kuormittavat raskaasti terveydenhuoltoa ja sen eri toimintayksiköitä Alkoholin käyttö Suomessa sillä tasolla, että ongelmat ovat väistämättömiä ]päihde-ehtoiset hoidot lisääntyvät jatkuvasti ]kasvun ennakoidaan jatkuvan vuosia Terveydenhuollon kaikissa toimintayksiköissä kohdataan päihteidenkäyttäjiä joka päivä (useitakin) = Systemaattinen väliintulo päihdehäiriöihin vajavaista = puuttuu määrätietoinen väliintulo etenkin alkoholin riskikulutukseen ja ongelmia ennakoiviin merkkeihin

10 Riskikäyttäjät terveydenhuollossa Kaikilla toimialoilla lukuisten oireiden taustalla Kaikissa ikäryhmissä (miehet 25 %, naiset 10 %) vain n. < 30% tunnistetaan! Eniten päivystyspisteissä (< 50 %) traumat, myrkytykset... Perusterveydenhuolto ja työterveys (20-30 %) verenpaine, vatsavaivat, unihäiriöt, masennus, sairaslomat... Psykiatria (n. 30 %) depressio, ahdistuneisuus, unihäiriöt, delirium... Kirurgia (n. 20 %) vammat, haimatulehdukset, maksan toimintahäiriöt, traumat... Sisätaudit (n. 10 %) verenpaine, rytmihäiriöt, metabolinen oireyhtymä... Neurologia (n. 10 %) aivoverenvuodot, neuropatiat, dementiat... Seppä K. 2008

11 Miten päihdehäiriöt näkyvät terveydenhuollossa? Arvioiden mukaan terveydenhuollossa tunnistetaan päihdehäiriöisistä vain n % Yksi neljästä kaikista tunnistetuista saa ohjausta Yksi kymmenestä ohjataan hoitoon Varhainen tunnistaminen on kuitenkin tärkeää potilaan ennusteen kannalta ]Päihteiden käytön selvittäminen tulee ottaa osaksi normaaleja terveydenhuollon käytäntöjä ]Terveydenhuollon henkilökunta tarvitsee uusia työkaluja ja tietoa Ilkka Helamo, Tämä potilas kuuluu meille 2008; Heikki Suhonen ÅA 2007; Johanna Hietala PÄLY 2007; VSSHP Päihdehoitotyön kehittämishanke

12 Päihdesairaudet terveydenhuollon haasteena 1. Päihteiden aiheuttamista terveysongelmista paraneminen on sitä todennäköisempää, mitä varhaisemmin oireet tunnistetaan E komplikaatioiden tai riippuvuuden kehittymisen jälkeen potilaan ennuste heikkenee oleellisesti Ilman työntekijöiden aktiivista otetta suuri osa päihdeongelmaisista jää tunnistamatta Arvio: Aikaisempi väliintulo päihdeongelmissa voisi jopa puolittaa nykyisen päihdesairastavuuden Fakta: Alkoholinkäytön vastainen interventio vähentää merkitsevästi haimatulehduksien uusimista Käypä hoito suositus; Mikkonen A. Suomen Lääkärilehti ; Reinvuo J. OYS 2005; Pelli H., Sand J., ja Nordback I. Duodecim

13 Päihdesairaudet terveydenhuollon haasteena 2. Alkoholiriippuvuus - tunnistetaan Toistuvat käynnit, myrkytykset, alkoholisairaudet, katkaisuhoidot Alkoholismi (ICD-10): miehet 8 %, naiset 2 % Huumeriippuvuus ja huumekäyttö - tunnistetaan Myrkytykset, infektiot, vammat, kuolemat Käyttöä kuluneen kuukauden aikana = 1-2 % väestöstä Suurkulutus - ei tunnisteta On kätkössä muiden oireiden takana n % miespotilaista; n % naispotilaista Riskikulutus - ei tunnisteta eikä havaita On kätkössä muiden oireiden takana Jopa 53 % miespotilaista; 19 % naispotilaista * Kolmannes (31,5 %) pienten lasten isistä ** Kontula 1997; Partanen ja Metso 1999; Stakes, päihdetutkimus 2002; Päihdelääketiede 2003; Terveys 2000; Työ ja terveys Suomessa 2006 *; Työterveyslaitos TIEDOTE 27/2007; Alho 2008, Halme **

14 100 Päihdehäiriöisiä 25 Tunnistetaan % Tunnistamisen, päihdeinterventioiden ja hoitoonohjauksen tehokkuus terveydenhuollossa? 25 % saa tietoa ja ohjausta 10 % ohjataan hoitoon 6 2½ Helamo I Tämä potilas kuuluu meille

15 Asiakaslähtöisyys ja itsemääräämisoikeus? Asiakaslähtöinen näkökulma korostaa hoidon ensisijaisuutta riskiehkäisyyn nähden Ihminen kokee päihdehoidon tarpeen oireiden ilmetessä, mutta esim. päihdesairauden oikea-aikainen hoito olisi toteutettava ennen oireiden ilmentymistä Päihdepalvelujen kysyntä ja tarjonta kohdistuu tällä hetkellä väärään osaan sairausprosessia Alanen P. Seurausten hoidosta syiden poistoon. Tutkijapuheenvuoroja terveydenhuollosta. STAKES 2008

16 Miksi päihdekäyttöön ei puututa? 1. Osaamattomuuden tunne Tiedon ja taidon puute Menetelmien puute Välineiden puute = Koulutuksen puute Ambivalenssi Ei kuulu minun tehtäviini! Kyvyttömyys kohdata potilaan tunteet Itsen suojaaminen Hienotunteisuuteen vetoaminen Ihmisen itsemääräämisoikeuteen vetoaminen Omien päihdeasenteiden selkiytymättömyys Turhaa puuhastelua.. = Nurjat ja virheelliset asenteet Arviointivälineisiin ei luoteta = Valvonnan puute Kognitiivinen dissonanssi?

17 Miksi päihdekäyttöön ei puututa? 2. On suhteellisen uusi asia terveydenhuollossa Asenteet: motivointi päihdekäytön muutokseen koetaan vaikeaksi motivointi jatkohoitoon koetaan vaikeaksi ja aikaa vieväksi Ympäristö: palvelujärjestelmä on pirstaleinen toimijayhteistyö ei toimi käsitteet kovin kirjavat epäselvyydet määritteissä Tarvitaan: työvälineitä osaamista oivallusta uskallusta koulutusta kirjaamista Minna-Maria Behm Sairaanhoitaja-lehti

18 Vaikuttava rakenteellinen uudistustoimenpide?

19 Rakenneuudistus, lainsäädäntö vai valistus? Rakenteellinen päihdesairauksien riskiehkäisy vähentää terveyserojen polarisaatiota Riskiehkäisy merkitsevästi vaikuttavampaa ja kustannustehokkaampaa kuin sairastuneiden hoito Vaikka kustannukset lisääntyisivät hetkellisesti, saadaan tulokseksi tuottavan väestön määrän kasvu samalla vähentäen inhimillistä kärsimystä sekä sosiaalisia haittoja Rakenteellinen turvallisuus ei edellytä omakohtaista tietoa asiasta tai tietoista terveellistä käyttäytymistä Alanen P. Seurausten hoidosta syiden poistoon. Tutkijapuheenvuoroja terveydenhuollosta. STAKES 2008

20 Rakenteellisen muutoksen tavoitteet ja hyödyt Tavoite: Tehdään kaikille päihdearviointi Hyödyt: ]Vuorovaikutusta ohjaa oikea ja asianmukainen tieto ]Edistää potilaan muun hoidon toteutusta ]Ehkäisee riippuvuuden kroonistumista ]Välitön ohjaus tarpeenmukaiseen hoitoon ]somaattinen, psykiatrinen, päihdehoito ]Ehkäisee terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia ]Turvaa läheisten hyvinvoinnin

21 Puheeksi ottamisen ohje Kysy kaikilta päihdekäytöstä ja tee AUDIT-C -kysely AUDIT-C < 5 AUDIT-C 5 tee AUDIT AUDIT < 8 AUDIT 19 ei toimenpiteitä, seuranta kerro, että juominen on potilaalle terveysriski kysy: oletko ajatellut, että sinun pitäisi vähentää juomistasi/käyttöäsi? kysy, onko potilas halukas saamaan hoitoa ohjaa potilas tarvittaessa lääkärille anna kirjallista materiaalia Epäily riippuvuudesta - tee AUDIT AUDIT > 20 kerro, että päihteet ovat potilaalle suuri terveysriski konsultoi A-klinikkaa tai Addiktiopoliklinikkaa Kirjaus potilasasiakirjoihin Helamo I Tämä potilas kuuluu meille ja VSSHP Ohjepankki

22 Miten tämä malli toimii työvälineenä Työvälineet: Kysymykset: - Miten usein käytät alkoholia? - Silloin, kun juot, miten paljon yleensä menee? - Meneekö kerralla usein yli 6 drinkkiä/mies tai 4 drinkkiä/nainen? - Oletko koskaan ajatellut vähentää tai lopettaa? Testit: - AUDIT tai vähintään AUDIT-C - TWEAK, CAGE, SDS

23 Miten tämä malli toimii työvälineenä 2. Toimenpiteet, jos riskirajat ylittyvät: kerro, että juominen on potilaalle terveysriski kysy: oletko ajatellut, että sinun pitäisi vähentää juomistasi? kysy, onko potilas halukas saamaan hoitoa ohjaa potilas tarvittaessa lääkärille anna kirjallista materiaalia Asiantuntijat, joiden puoleen käännytään Addiktiopoliklinikka P723 puh. (31)32741 A-klinikka Henkilöt, joiden luo palataan seurantaan oma terveyskeskus tai työterveysasema

24 AUDIT-C 1) Kuinka usein käytät alkoholia? 0 En koskaan 1 Kuukausittain tai harvemmin 2 Kahdesta neljään kertaan kuukaudessa 3 Kahdesta kolmeen kertaan viikossa 4 Neljästi viikossa tai useammin 2) Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä? tai enemmän 3) Kuinka usein juot kerrallaan vähintään kuusi annosta? 0 En koskaan 1 Harvemmin kuin kuukausittain 2 Kuukausittain 3 Viikoittain 4 Lähes päivittäin Pisteet < 5 ei toimenpiteitä Pisteet 5 AUDIT-10 Helamo I Tämä potilas kuuluu meille

25 CAGE eli VESA Neljän kysymyksen avulla voit muutamassa minuutissa saada paljon lisätietoa mahdollisesta päihdeongelmasta 1. Oletko koskaan ajatellut, että sinun pitäisi Vähentää päihteiden käyttöäsi? 2. Ovatko ihmiset tehneet olosi Epämukavaksi huomauttelemalla sinulle päihdekäytöstäsi? 3. Oletko koskaan tuntenut Syyllisyyttä alkoholin tai muiden aineiden käyttösi takia? 4. Oletko milloinkaan ottanut Aamuannosta ensi tilassa herättyäsi saadaksesi hermosi rauhoittumaan tai helpottaaksesi oloasi? Kaksi myönt ntävääää vastausta (tai yksi myönt ntävä kysymykseen 4) = päihdehp ihdehäiriö ja suuri riski sairastua päihderiippuvuuteen. p

26 TWEAK-kysely (T) Sietokyky Montako drinkkiä pystyt juomaan? (W) Huolestuneisuus Ovatko läheiset ystävät tai sukulaiset huolestuneita alkoholin käytöstäsi? (E) Drinkki heti aamulla Otatko joskus drinkin heti herättyäsi? (A) Muistikatkos Ovatko ystäväsi tai sukulaiset kertoneet sinulle asioista, joista et muista puhuneesi illan aikana? (K) Haluaisit lopettaa Tuntuuko joskus siltä, että haluaisit lopettaa juomisen?

27 SDS - riippuvuuden vakavuus (vuoden aikana ongelmalliset päihteet erikseen) 1. Onko sinusta tuntunut, että... käyttösi on hallitsematonta? 2. Ahdistutko tai huolestutko, jos sinulta puuttuu seuraava annos? 3. Oletko huolestunut käytöstäsi? 4. Oletko ajatellut lopettaa käytön? 5. Kuinka vaikealta sinusta tuntuu lopettaa tai olla kokonaan ilman? (Ei lainkaan 0 ; Vähän 1; Kohtalaisesti 2; Paljon 3) Paluu

28 Muutosvalmiusmittari? 1. Kysy asiakkaalta, pitäisikö hänen mielestään lisätä vai vähentää päihdekäyttöään (0= lisätä, 10 = vähentää) 2. Kysy potilaalta, onko hän koskaan ajatellut lopettaa päihteenkäytön (0 = en koskaan 10= koko ajan) 3. Kysy, miten tärkeänä hän pitää muutosta omassa elämässään (0-10) 4. Kysy, miten todennäköisenä hän pitää päihdekäyttönsä vähentämistä tai lopettamista seuraavan 3-6 kk aikana (0-10) EI VALMIS VALMIS Kysy vielä, mitä pitäisi tapahtua, että 5 olisikin 8 tai 9.

29 Tässä yksikössä Kysy kaikilta alkoholinkäytöstä Kerro, että kysely tehdään kaikille Ohjaa tarvittaessa lääkärille tai konsultoi Addiktiopoliklinikkaa Kunnioita potilasta Käytä avoimia kysymyksiä Luota testeihin! (AUDIT:in tarkkuus n. 90 %) Muista laboratoriokokeet (GT, CDT, ASAT, ALAT) Muista kirjata tulokset ja keskustelu!

30 Tukenanne on Addiktiopoliklinikka P723 ja VSSHP Päihdeyhdyshenkilöverkosto Addiktiopoliklinikka 4 päihdesairaanhoitajaa 2 psykiatria psykologi sosiaalityöntekijä osastokonsultaatiot puhelinkonsultaatiot paperikonsultaatiot osastotunnit Päihdeyhdyshenkilöverkosto kokoontuu joka kuukausi konsultaatioapu koulutusta kokemusten vaihtoa käytännön toimintamallien luominen PYH postituslista Yhteyshenkilö: sh Kai Silfver P723

31 Kiitos mielenkiinnosta! Kysymyksiä? Kommentteja?

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN IKÄÄNTYMISEN JA RIIPPUVUUDEN YHTEISVAIKUTUKSEEN ELÄMÄSSÄ, PAIKALLISEN YHTEISTYÖN AVULLA

VARHAINEN PUUTTUMINEN IKÄÄNTYMISEN JA RIIPPUVUUDEN YHTEISVAIKUTUKSEEN ELÄMÄSSÄ, PAIKALLISEN YHTEISTYÖN AVULLA VIRE2-PROJEKTI 15.12.2009-30.6.2012 Vire 2 VARHAINEN PUUTTUMINEN IKÄÄNTYMISEN JA RIIPPUVUUDEN YHTEISVAIKUTUKSEEN ELÄMÄSSÄ, PAIKALLISEN YHTEISTYÖN AVULLA 2 VIRE 2 VIRE 2 3 Sisällys Johdanto Johdanto...

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Heli Apo VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

Lisätiedot

ALKOholin käytön. työvälineenä audit

ALKOholin käytön. työvälineenä audit ALKOholin käytön Riskien arviointi, neuvonta ja hoitoonohjaus työvälineenä audit OPAS SOSIAALIALAN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE 1 TYÖVÄLINEENÄ AUDIT Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Leena Alho

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA IKÄÄNTYNEIDEN ALKOholinkäytön PUHEEKSIOTTO JA LYHYTneuvonta HYVIÄ TYÖVÄLINEITÄ JA ARJEN KÄYTÄNTÖJÄ TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIALAN AMMATTILAISILLE Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto 1 IKÄÄNTYNEIDEN ALKOHOLINKÄYTÖN

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK SISÄLLYS 1. TAUSTA... 2 2. TARKOITUS JA TAVOITE... 5 2.1 Tarkoitus... 5 2.2 Tavoite... 5 2.3 Kustannusvaikuttavuus ja

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntötutkimus. Päihdepotilaat erikoissairaanhoidon sosiaalityön haasteena

Sosiaalityön käytäntötutkimus. Päihdepotilaat erikoissairaanhoidon sosiaalityön haasteena Sosiaalityön käytäntötutkimus Päihdepotilaat erikoissairaanhoidon sosiaalityön haasteena S25 Asiantuntijuus toimintaympäristöissään Helsingin yliopisto/sosiaalityön oppiaine HYKS/Medisiinisen tulosyksikön

Lisätiedot

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta hyöty irti s. 22 Antti Holma: Loppu tissuttelulle s. 30 ehyt 6 työelämä Kuva: Matti Immonen Huugo auttaa s. 10 15 Työpaikan päihdekysymykset

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

Ikääntyneiden alkoholiongelmat

Ikääntyneiden alkoholiongelmat Ikääntyneiden alkoholiongelmat - Todellisuuden monet kasvot - Heikki Suhonen 2014 Sisällys 1 Johdanto..4 2 Ikääntyneiden alkoholiongelman terminologinen tausta...5 2.1 Ikääntyneiden alkoholiongelma julkisessa

Lisätiedot

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ

MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Mielenterveystyön erikoistumisopinnot MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ Riitta Kangaskolkka Ulla-Maija Laine Kehittämistehtävä

Lisätiedot

ALKOHOLIN YHTEYS ENSIAVUSSA TODETTUIHIN TAPATURMIIN HOITOHENKILÖKUNNAN ASENTEET JA OSAAMINEN PÄIHTYNEEN POTILAAN KOHTAAMISESSA

ALKOHOLIN YHTEYS ENSIAVUSSA TODETTUIHIN TAPATURMIIN HOITOHENKILÖKUNNAN ASENTEET JA OSAAMINEN PÄIHTYNEEN POTILAAN KOHTAAMISESSA ALKOHOLIN YHTEYS ENSIAVUSSA TODETTUIHIN TAPATURMIIN JA HOITOHENKILÖKUNNAN ASENTEET JA OSAAMINEN PÄIHTYNEEN POTILAAN KOHTAAMISESSA Anne Heikkilä Pro gradu tutkielma Hoitotiede Itä- Suomen yliopisto Hoitotieteenlaitos

Lisätiedot

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla 1 Outi Hedemäki Marja Hautaluoma Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 2010 2 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Keskeisiä käsitteitä 3 Työpajatoiminta 3

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ sairaanhoitaja Heli Jaakkola SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010 Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010 2010 2012 fax. (09) 310 42504 terveyskeskus@hel.fi Sisällys 1 Työryhmän toimeksianto 4 Olen syntyisin rakastavasta Aloitin opiskelut normaalisti

Lisätiedot

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ TUNTOSARVET PYSTYSSÄ Erityistuen tarpeessa olevan lapsiperheen tunnistaminen Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö 20.04.2007 Päivyt Erkkilä Kati Kolehmainen Päivi Pellikka HELSINGIN

Lisätiedot

RISKIKÄYTTÖ HAITALLINEN KÄYTTÖ RIIPPUVUUS

RISKIKÄYTTÖ HAITALLINEN KÄYTTÖ RIIPPUVUUS Korvaushoito ainoa oikea hoito? Lääkkeiden määräämisen ongelmia Runo terapeuttisena välineenä Projektista potkua päihdehoitotyön kehittämiseen päihdealan erikoislehti 6/2008 RISKIKÄYTTÖ HAITALLINEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA Kokkotyö- säätiö Yrittäjäntie 2 67100 KOKKOLA 2012 2 (33) SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 KÄSITTEET JA NIIDEN MERKITYS KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ... 4 ARVOT JA VISIO... 6 1 PÄIHDESTRATEGIAN

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot