SIPOON VÄESTÖPYRAMIDI VUONNA S I P O O N V Ä E S T Ö N K E H I T Y S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIPOON VÄESTÖPYRAMIDI VUONNA 2004-250-200-150-100-50 0 50 100 150 200 250 S I P O O N V Ä E S T Ö N K E H I T Y S"

Transkriptio

1 SIPOON VÄESTÖPYRAMIDI VUONNA 2004 miehiä naisia S I P O O N V Ä E S T Ö N K E H I T Y S VUOSINA

2 Sipoon kunta/ Hallinto- osasto/ RLÖ / Käännös Lisätietoja: suunnittelusihteeri Rita Lönnroth, puh. (09) , Sipoon kunta, Iso Kylätie 18, Sipoo

3 SIPOON VÄESTÖNKEHITYS VUOSINA Väestönkasvu 2. Muuttoliike 3. Ikärakenne 4. Kielijakauma 5. Osa- alueiden väestö Taulukot 1. Väestömuutokset Sipoossa vuosina Tulo- ja lähtömuutto muuttajan iän mukaan vuosina Tulo- ja lähtömuutto muuttopaikkakunnan mukaan vuosina Väestön ikä- ja sukupuolijakauma Sipoossa Ikärakenne ja kielisuhteet Sipoossa vuonna Osa- alueiden asukasmäärä Sipoossa vuosina 2000, 2003 ja Osa- alueiden asukasmäärä Sipoossa vuosina Osa- alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2004, henkilöitä 9. Osa- alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2004, %- osuudet 10. Suurten osa- alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2004 Lähde: Tilastokeskus

4 SIPOON VÄESTÖNKEHITYS VUOSINA V Ä E S T Ö N K A S V U Sipoo on asukasmäärältään jatkuvasti kasvava kunta. Kolmenkymmenen viime vuoden aikana asukasluku on kasvanut 49 %:lla, runsaalla henkilöllä, henkilöstä vuonna henkilöön vuonna henkilöitä LSRRQYlHVW PllUlYXRVLQD Nopeimmin sipoolaisten määrä kasvoi vuosituhannenvaihteessa, jolloin vuotuinen väestönkasvu oli kaksinkertainen keskivertovuosiin verrattuna. Vuosina 1998, 1999 ja 2002 asukasluku kasvoi henkilöllä vuodessa. 1

5 Väestönkasvu oli 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella noin 1 % vuodessa. Vuodesta 1996 lähtien kasvu on ollut noin 2 %. Noin 3 %:n huippulukema saavutettiin vuosina 1998 ja 1999, jonka jälkeen kasvuprosentti on laskenut 1,2 %:iin vuonna 2003 ja vaatimattomaan 0,3 %:iin vuonna % 4,0 9lHVW QNDVYXYXRVLQD 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Väestönkasvu johtuu sekä syntyvyyden enemmyydestä että muuttovoitosta. Syntyneiden määrä on noin 200 henkilöä vuodessa, kuolleiden määrä reilut 100 vuodessa. Muut tovoitto on ollut henkilöä vuodessa, poikkeuksena vuosi 2004, jolloin lähtömuutto oli suurempi kuin tulomuutto. "!#$% &' '"( henkilöitä syntyneitä kuolleita

6 Asukasluvun kasvaessa syntyneiden ja kuolleiden vuosittainen määrä on lisääntynyt luvun loppupuolella Sipoossa syntyi vuosittain noin 150 lasta, vastasyntyneiden sipoolaisten määrä on nyt noin 230 vuodessa. Vastaavasti kuolleiden määrä on lisääntynyt 1970-luvun lopun noin 100 henkilöstä noin 140 henkilöön vuodessa. Noin 80 % kuolleista on 65 vuotta täyttäneitä. Vuosien aikana on syntyneiden vuotuinen osuus vaihdellut 1,0 %:sta 1,5 %:iin koko väestömäärästä, kuolleiden osuus 0,7 %:sta 1,0 %:iin. Vuonna 2004 syntyneiden osuus oli 1,2 %, kuolleiden osuus 0,8 %. 2. M U U T T O L I I K E Vuotuiset muuttotapahtumat ovat 1970-luvun puolivälistä lähtien lähes kaksinkertaistuneet. Niitä on vajaat vuodessa. Muuttotapahtumilla tarkoitetaan tulomuuttoa Sipooseen ja lähtömuuttoa Sipoosta sekä kunnan sisäistä muuttoa. henkilöitä )+* *,-,/., ,4* 5+0, 6 *

7 Muuttotapahtumat ovat kolmenkymmenen viime vuoden aikana lisääntyneet suhteessa kasvavaan asukasmäärään 13 %:sta %:iin. Täten joka kuudes sipoolainen muuttaa vuoden aikana luvun puolivälistä lähtien vuosittainen tulomuutto on kasvanut henkilöstä henkilöön. Lähtömuutto on kasvanut :sta noin 900:aan. Muuttovoitto on kasvanut keskimäärin 100 henkilöstä henkilöön, mutta se on vaihdellut voimakkaasti. Vuosina 1975, 1980 ja 2004 lähtömuutto oli hieman suurempi kuin tulomuutto. Vuonna 1998 muuttovoitto oli huippulukemissaan, 466 henkilöä, kun henkilöä muutti Sipooseen, mutta vain 690 henkilöä muutti pois. henkilöitä XORMDOlKW PXXWWRYXRVLQD tulomuutto lähtömuutto Sipoon ja ulkomaiden välinen muuttoliike on melko vaatimatonta. Vuosittain Sipooseen muuttaa henkilöä ulkomailta ja sipoolaista muuttaa ulkomaille. 4

8 Runsaat puolet tulomuuttajista on Helsingistä ja Vantaalta. Vajaat puolet poismuuttajista muuttaa Helsinkiin ja Vantaalle. muutto Sipooseen inflyttning muutto Sipoosta till Sibbo 0XXWWROLLNHYXRVLQD ulkomaat muut kunnat kommuner Vantaa Tuusula Porvoo Järvenpää Kerava Espoo Helsinki henkilöitä Vuonna 2004 Sipooseen muutti 401 henkilöä Helsingistä, 131 Vantaalta, 64 Keravalta, 58 Porvoosta, 50 Espoosta, 31 Järvenpäästä ja 24 Tuusulasta. Muista maamme kunnista muutti 156 henkilöä ja ulkomailta 41 henkilöä. Yhteensä 956 uutta sipoolaista. Vuonna 2004 Sipoosta muutti 306 henkilöä Helsinkiin, 104 Vantaalle, 87 Keravalle, 103 Porvooseen, 34 Espooseen, 33 Järvenpäähän ja 28 Tuusulaan. Muihin maamme kuntiin muutti 267 ja ulkomaille 29 henkilöä. Yhteensä 991 henkilöä muutti kyseisenä vuonna Sipoosta. Vuonna 2004 Sipooseen muutti muista kunnista 712 suomenkielistä ja 175 ruotsinkielistä (muut kieliryhmät: 28). Vuonna 2004 Sipoosta muutti muihin kuntiin 742 suomenkielistä ja 191 ruotsinkielistä (muut kieliryhmät: 29). Lapsiperheet muodostavat suurimman tulomuuttoryhmän, kun taas suuri osa lähtömuuttajista on nuoria, jotka muuttavat muualle opintojen takia. 5

9 henkilöitä HVNLPllUlLQHQYXRVLWWDLQHQPXXWWRYRLWWRYXRVLQD ikäryhmät Vuosien keskimääräinen vuotuinen muuttovoitto osoittaa, että vilkas m uutt oliike tuot taa merkitt ävän ylijäämän 0 4-vuotiaiden, 5 9- vuotiaiden, vuotiaden, vuotiaiden, vuotiaiden ja vuotiaiden ikäryhmissä. Muuttoliike tuottaa merkittävän alijäämän nuorten vuotiaiden ja vuotiaiden ikäryhmissä. henkilöitä 200 soner 150 7XORMDOlKW PXXWWRYXRQQDLNlUDNHQQH lähtömuutt outflyttning tulomuutto ikäryhmät

10 Vuonna 2004 väestönkasvu oli vain 0,3 %, mikä johtui siitä, että lähtömuutto oli suurempaa kuin tulomuutto ensimmäistä kertaa vuoden 1980 jälkeen. Poikkeuksellista oli myös, että Sipoosta muuttaneiden 0-9-vuotiaiden lukumäärä oli yhtä suuri kuin Sipooseen muuttaneiden 0-9-vuotiaiden. 3. I K Ä R A K E N N E Väestön eri ikäryhmien välillä esiintyy suuria vaihteluja ja vuotiaiden määrät ovat suuret (> 220) ja vuotiaiden määrät ovat pienet (< 150). Ikäryhmien väliset vaihtelut heijastavat vilkasta muuttoliikettä. Lapsiperheitä, ts. 30-vuotiaita lapsineen, muuttaa Sipooseen, kun henkilötä 450 9lHVW QLNlUDNHQQH6LSRRVVDYXRQQD vuotiaat taas nuoret muuttavat muualle lähinnä opintojensa takia vuotiaiden suhteellisen alhaiseen lukumäärään vaikuttaa todennäköisesti myös se, että 1970-luvun lamavuosina syntyi tavallista vähemmän lapsia. 50-vuotiaiden suuri määrä johtuu osittain siitä, että toisen maailmansodan jälkeen syntyvyys oli suuri. 7

11 Ikäryhmät luonnollisesti pienenevät mitä vanhempia ihmisiä tarkastellaan, mutta henkilöiden määrä ikäryhmittäin jää alle 100:n vasta 78:nnen ikävuoden jälkeen. Vuosina väestönkasvu oli 700 henkilöä. Tuolloin 0-4-vuotiaiden (vuonna 2004), , ja vuotiaiden määrä vähentyi jossain määrin sekä ja vuotiaiden määrä huomattavasti. henkilöitä lHVW QLNlUDNHQQHYXRVLQDYLLVLYXRWLVU\KPlW vuotiaat , , , , ja vuotiaiden määrä on kasvanut jossain määrin, kun taas , , ja vuotiaiden määrä on kasvanut huomattavasti. Vielä 1980-luvulla naisten osuus Sipoon väestöstä oli 1 % suurempi kuin miesten. Ero on lähes tasaantunut. Vuonna 2004 Sipoossa oli naista (50,2 %) ja miestä (49,8 %). Nuoremmissa ikäryhmissä on enemmän poikia ja miehiä kuin tyttöjä ja naisia, kun taas naisia on enemmän etenkin 30-vuotiaiden ja eläkeläisten keskuudessa. 8

12 100 % 0LHVWHQMDQDLVWHQRVXXVYXRQQD naisia 50 % miehiä 0 % vuotiaat Kymmenen viime vuoden aikana Sipoon asukasluku on kasvanut 20 %:lla. Vuonna vuotiaiden osuus oli 10 %, 7-18-vuotiaiden 19 %, vuotiaiden 24 %, vuotiaiden 35 %, vuotiaiden 7 % ja vuotiaiden 5 % koko väestömäärästä. henkilöitä BDCEFGH IJ KLC MN KLE I I EO PQFJ IN RLSS"T U V WW"T

13 4. K I E L I J A K A U M A Vuoden 2004 lopussa Sipoossa asui henkilöä, joista :llä oli Suomen kansalaisuus, vain 252:lla (1,4 %:lla) oli muun maan kansalaisuus. Suomenkielisiä oli (58,5 %), ruotsinkielisiä (40,0 %) ja muunkielisiä tai äidinkieleltään tuntemattomia 280 (1,5 %). 6LSRRQYlHVW YXRQQD.DQVDODLVXXV.LHOL Suomi suomi muut maat 252 ruotsi Ruotsi 48 muut kielet 280 Viro 50 viro 64 Venäjä 27 venäjä 65 Iso-Britannia 10 englanti 28 Saksa 18 saksa 25 Thaimaa 13 thai 15 Vietnam 8 vietnam 15 Norja 9 norja 12 Hollanti 10 hollanti 10 Ranska 5 ranska 8 Turkki 5 turkki 5 muut 49 muut 33 Suurimmat ulkomaan kansalaisuuden omaavat ryhmät ovat Ruotsista (48 henkilöä) ja Virosta (50 henkilöä). Tavallisimmat ulkomaiset kielet ovat viron (64 henkilöä) ja venäjän kieli (65 henkilöä). Äidinkieleltään muunkielisten kuin suomen- ja ruotsinkielisten henkilöiden määrä on pitkään ollut pieni. Ruotsinkielinen kieliryhm ä on pysynyt lukumääräisesti samana usean vuosikymmenen ajan. Kokonaisväestönkasvu ja suomenkielisen kieliryhmän kasvu ovat kutakuinkin vastanneet toisiaan. Tästä syystä suomenkielisen väestön väestörakenne on huomattavasti nuorempaa kuin ruotsinkielisen väestön, sillä muuttoliikkeellä on nuorentava vaikutus väestön ikärakenteeseen. 10

14 % 80.LHOLMDNDXPDYXRQQD ruotsinkieliset, suomenkieliset, muut -vuotiaat Suomenkielisestä kieliryhm äst ä 0-6-vuotiaiden osuus on 11 %, vuotiaiden 19 %, vuotiaiden 25 %, vuotiaiden 36 %, vuotiaiden 6 % ja vuotiaiden 3 %. Ruotsinkielisen kieliryhmän osuudet ovat 9 %, 17 %, 21 %, 35 %, 9 % ja 9 %. Muunkielisten kieliryhmän henkilöitä X Y Z [ Y1\/]Y ^"_L`-] ^LZ a a Zcbdfega a"]+h iikj ruotsinkieliset, suomenkieliset, muut -vuotiaat 11

15 osuudet ovat 6 %, 14 %, 43 %, 35 %, 1 % ja 1 %. 5. O S A - A L U E I D E N V Ä E S T Ö Kymmenen viime vuoden aikana asukasluku on kasvanut nopeimmin Lounais- Sipoossa. Kun koko kunnan väestömäärä ( asukasta) on lisääntynyt 20 %:lla, ovat Itäsalmen ja Majvikin osa- alueiden väestömäärät enemmän kuin kaksinkertaistuneet yhteensä 861 henkilöstä henkilöön ( ). Vastaavana aikana Söderkullan osa- alueen (Eriksnäs sisältyy) asukasluku kasvoi henkilöstä henkilöön (+ 376). Lounais- Sipoon voimakas väestönkasvu on johtanut siihen, että Itäsalmen seutu ja Söderkulla muodostavat nykyisin kaksi asukasluvultaan yhtä suurta taajama- aluetta. Vuosina Nikkilän väkiluku kasvoi 203:lla, ts henkilöön. Entisen Nikkilän sairaalan alueen väestökato on pysähtynyt, koska alue on muutettu Itäisen Jokipuiston asuinalueeksi, jolla on kasvava väestöpohja. Viime vuoden aikana on kuitenkin sekä Itäisen Jokipuiston että Nikkilän keskustan osa- alueiden väestö vähentynyt. Nikkilän kartanon alueen väestö väheni vuonna 2003 monen kasvuvuoden jälkeen. 721 asukkaan Savijärvi on vuoden 2004 aikana kasvanut nopeammin kuin siihen rajoittuva Nikkilä. Savijärven väestömäärä kasvoi 239 henkilöllä vuosina Massby, Myyras, Talman keskusta, Martinkylä, Nikkilän keskusta, Nikkilän kart ano ja Etelä- Paippinen ovat osa- alueit a, jotka ovat kasvaneet huomattavasti hitaammin kuin koko kunta. Väestö on vähentynyt Granön ja Simsalön osa- alueilla (todennäköisesti tilastotietojen korjauksesta johtuen) sekä Hindsbyn osa- alueella. Sipoon väest östä oli vuonna vuotiaiden osuus 29 %, vuotiaiden 59 % ja 65 vuotta täyttäneiden 12 % (koko maan luvut: 22 %, 62 % ja 16 %). 12

16 9lHVW QLNlUDNHQQH6LSRRVVDYXRQQD {n}ym1oqlyl~m s tlu"vw xnxqv lnm-oqprm st"ulv/w xyxyv 12 % 29 % 59 % oqznm {q m s tlulv/w xyxyv Itäsalmen seudun nopea väestönkasvu on johtanut Lounais- Sipoon suhteellisen nuoren ikärakenteen syntymiseen Sipoon muihin alueisiin verrattuna. Itäsalmen, Majvikin, Savijärven ja Nikkilän kartanon osa- alueilla on lasten ja nuorten osuus suuri (33-39 %) ja 65 vuotta täyttäneiden osuus on pieni (5-9 %). Myös Itäisessä Jokipuistossa on 65 vuotta täyttäneiden osuus pieni (9 %). Lasten ja nuorten m äärä on suhteellisen pieni Granön, Simsalön, Kitö- Löparön, Spjutsundin, Hindsbyn, Itäisen Jokipuiston ja Etelä- Paippisten osaalueilla (18-24 %). Erityisesti saaristoalueilla, mutta myös Nikkilän keskustassa on 65 vuotta täyttäneiden määrä suuri (17-47 %). Eniten vuotiaita on Itäisen Jokipuiston ja Spjutsundin alueilla (68-69 %), vähiten Granön osa- alueella (35 %) ja Simsalön, Kitö- Löparön, Itäsalmen, Majvikin, Nikkilän kartanon ja Pohjois- Paippisten osa- alueilla (56-57 %)

17 L I I T T E E T 1. Väestömuutokset Sipoossa vuosina \QW\QHHW.XROOHHW 7XORPXXWWR /lkw PXXWWR 6LVlLQHQPXXWWR.RUMDXV 9lHVW QOLVl\V 9lNLOXNX vuosi henkilöitä % n " L , n " "ƒ , n " " , n " " , n " " , n " " , n " , n " " , n " " , n " nˆ , n " L , n " "ƒ , n " " , n " " , n " " , n " " , n " , n " " , n " " , n " nˆ , n " L , n " "ƒ , n " " , n " " , n " " , " " " , " " , " " " , " " " , " " nˆ , \QW\QHHW.XROOHHW 7XORPXXWWR /lkw PXXWWR 6LVlLQHQPXXWWR.RUMDXV 9lHVW QOLVl\V 9lNLOXNX

18 2. Tulo- ja lähtömuutto muuttajan iän mukaan vuosina / Ikä % Henkilöitä /b+7g Ikä % Henkilöitä

19 3. Tulo- ja lähtömuutto muuttopaikkakunnan mukaan vuosina / Š Šy Œ 4Š Š Ž 4Š Šk 4Š Š 4Š Šy 4Š Š k q k k k k q k Espoo Helsinki Järvenpää Kerava Porvoo Tuusula Vantaa Muut kunnat XXWWR6LSRRVHHQ PXLVWDNXQQLVWD XONRPDLOWD TULOMUUTTO, henkilöitä /b+7g Š Šq 4Š Š Ž 4Š Šk 4Š Š Œ 4Š Šy 4Š Š k q k k k k q k Espoo Helsinki Järvenpää Kerava Porvoo Tuusula Vantaa Muut kunnat XXWWR6LSRRVWD PXLKLQNXQWLLQ XONRPDLOOH LÄHTÖMUUTTO, henkilöitä

20 4. Väestön ikä- ja sukupuolijakauma Sipoossa vuosi šc "œ1 " ž"ÿf Ÿ vuosi šc "œ1 " ž"ÿf Ÿ ª ª f « « n «f f « n «f n «f ª «ª « n««f« « n «f n «f f f f ª Lª f«« f f f f f f f f f ª ª f«f« f f f f ª f ª ª f ª f ªfª ª ª ª «f« ª ª f ª f y f " ž f ± ² œ1 n ª"ªfª ³ n

21 5. Ikärakenne ja kielisuhteet Sipoossa vuonna 2004 henkilöitä.rnrylhvw XRWVLQNLHOLVHW XRPHQNLHOLVHW XXWNLHOLU\KPlW % 5XRWVLQNLHOLVHW 35,8 37,1 35,3 39,1 53,9 67,4 40,0 6XRPHQNLHOLVHW 63,3 61,7 62,0 59,3 46,8 32,3 58,5 0XXWNLHOLU\KPlW 1,0 1,1 2,7 1,5 0,2 0,3 1,5 %.RNRYlHVW 10,1 18,5 23,6 35,3 7,2 5, XRWVLQNLHOLVHW 9,0 17,2 20,9 34,6 9,5 8, XRPHQNLHOLVHW 10,9 19,5 25,1 35,9 5,8 2, XXWNLHOLU\KPlW 6,4 13,6 42,5 35,4 1,1 1,1 100 %.RNRYlHVW 10,1 18,5 23,6 35,3 7,2 5, XRWVLQNLHOLVHW 3,6 6,9 8,3 13,8 3,8 3,5 40,0 6XRPHQNLHOLVHW 6,4 11,4 14,7 21,0 3,4 1,7 58,5 0XXWNLHOLU\KPlW 0,1 0,2 0,6 0,5 0,0 0,0 1,5

22 6. Osa- alueiden asukasmäärä Sipoossa vuosina 2000, 2003 ja µ f L f¹"¹lº lisäys» lisäys» 1. Granö n¼ ½ ¾ ÀfÀ 2. Simsalö Á" ¾-à ¾1ÃyÄ Ã Å ¾ÀLà ¾1ÃfÆ 3. Kitö-Löparö Ç"¹ È ÈÉÄ ÈkÊ Ê Ê 4. Itäsalmi f¼"¼ Èy ÈÉÄ ÊÅ ÃÅ È ËÈ 5. Majvik Á º Ë ½ ËnÄ-Ì"Ì ÈkÊÀ ÈLÅ 6. Immersby ºfºfÍ Å ÈÉÄ1 L½ Ê Å 7. Västerskog Á ¹" ¾ÉÈfÈ ¾ ÈÉÄ ÃÀ Ê Å Ã 8. Söderkulla f¹ ÈLÅ ½qÄ/ÅyÆ ÆfÆ Ë 9. Hangelby fµ" ¾ÉÈ ¾½qÄ Ëà ¾1Ì ¾ Ë 10. Massby º ņº ÈkË ÃyÄ ËÈ ¾ ÈkÊ ¾-à 11. Träskby Í Â Í ¾ÉÈqÀ ¾1ÊyÄ-ÀfÌ ÊfÃ Ë 12. Spjutsund Ļº"º ½ ½qÄ-½"½ ¾-Ê ¾ÉÈ 13. Box ¼fÇ À ½qÄ1 yë Ê Ã 14. Myyras Í Á Ç ¾-à ¾½qÄ-À È ÈqÆ Ã 15. Hindsby fç"¹ ¾ ¾1ÊyÄ-½"à ¾1ÊÅ ¾1Ì 16. Kirkonkylä µf¼"¹ Èy ËnÄ-ÀLÊ ¾-à ¾ÉÈ 17. Talman keskusta  µ" ¾ÉÈLÅ ¾1ÊyÄ1 LÊ ¾ ÈÎÀ ¾-Ê 18. Talman seutu  ¹"¹ ÈqÆ ÃyÄ-½"Ì ÀfÆ ÈfÈ 19. Martinkylä  º¹ ¾ÉÈ ¾½qÄ Èy Èq½ Ê 20. Gesterby Í " ÈqÀ ÃyÄ-½LÊ Å ÈqÀ 21. Savijärvi ¼f ½qÄ-ÆnË È"ÈqÌ Ê½ 22. Nikkilä Ç Á Ç ¾-ÊÆ ¾½qÄ-Ì"Ã Æ È Ã 23. Itäinen Jokipuisto º "Ç ¾ Ë Ì ¾ÉÈq½qÄ ÊfÀ ÀfÌ Èy 24. Nikkilän kartano  ¹ Á ¾-à ¾½qÄ Ë Ì ¾ ÅqÊ ¾ È"È 25. Linnanpelto Í n¹ Æ ÈÉÄ-À"Ì ÈLÅ Ã 26. Etelä-Paippinen ¼ nµ ¾ÉÈq½ ¾ ÈÉÄ ÃÆ ÈLÅ Ê 27. Pohjois-Paippinen  ¼" ÈqÌ ÊyÄ-Ì È Ë Å Jakamattomat arvot nílº ÈÎÊ ÆqÄ ËÀ ¾1ÊÅ ¾ ÈÎÀ SIPOO Á º"ºfº Ë Å ½qÄ Ê Ìf Å,

23

24 7. Osa- alueiden asukasmäärä Sipoossa vuosina osa-alue/vuosi Ï4Ð Ð Ñ Ï4Ð ÐkÒ Ï4Ð ÐkÓ Ï/Ð ÐkÔ Ï4Ð Ð Õ Ï4Ð Ð Ð Ök Ök qï Ök Ö Ök Ø Ök Ñ Ï4Ð Ð ÑkÙ Ök Ñ henkilöitä % 1. Granö Simsalö Kitö-Löparö Itäsalmi Majvik Immersby Västerskog Söderkulla Hangelby Massby Träskby Spjutsund Box Myyras Hindsby Kirkonkylä Talman keskusta Talman seutu Martinkylä Gesterby Savijärvi Nikkilä Itäinen Jokipuisto Nikkilän kartano Linnanpelto Etelä-Paippinen Pohjois-Paippinen Jakamattomat arvot SIPOO

25 8. Osa- alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2004, henkilöitä osa-alue/ikäryhmät ÚfÛ Ü ÝfÛÞyß ÞnàfÛ á"à âúû ÜLâ ÜLã Û ÝLâ ÝLã Û ÚÛ1ÞnÚ"Ú 1. Granö Simsalö Kitö-Löparö Itäsalmi Majvik Immersby Västerskog Söderkulla Hangelby Massby Träskby Spjutsund Box Myyras Hindsby Kirkonkylä Talman keskusta Talman seutu Martinkylä Gesterby Savijärvi Nikkilä Itäinen Jokipuisto Nikkilän kartano Linnanpelto Etelä-Paippinen Pohjois-Paippinen Jakamattomat arvot SIPOO, henkilöitä Þß"ÜfÚ áâúfà âäáfü"å Üæã Þyà Þ~á"åfÜ à"üfß Þnßâfâ"â

26 9. Osa- alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2004, % osa-alue/ikäryhmät çnè é ênè-ëyìíëyînè ïnîñðfçnè éyðòénólè êqð ênólèôçlè-ëyçnçöõy 4øÎùòøkúy û üýûyþq 4øÎõnõ % 1. Granö 11,8 5,9 11,8 23,5 35,3 11,8 100 ÿ 2. Simsalö 2,3 17,4 11,6 44,2 12,8 11, Kitö-Löparö 7,8 14,4 16,7 40,0 8,9 12,2 100 ÿ 4. Itäsalmi 17,2 22,1 26,9 28,9 3,4 1, Majvik 13,9 20,5 23,0 33,1 6,8 2, Immersby 12,8 16,9 22,2 36,4 5,8 5,8 100 ÿ 7. Västerskog 7,1 18,3 20,8 39,0 10,3 4,4 100 ÿ 8. Söderkulla 9,3 18,3 24,3 34,8 6,2 7,0 100 ÿ 9. Hangelby 9,9 16,8 20,7 40,9 7,3 4,3 100 ÿ 10. Massby 9,7 16,0 26,4 36,6 5,7 5,7 100 ÿnÿ 11. Träskby 11,0 17,5 21,8 38,4 6,5 4,8 100 ÿnÿ 12. Spjutsund 7,8 11,1 24,2 43,4 8,6 4,9 100 ÿ ÿ 13. Box 9,4 18,7 23,9 34,4 9,0 4,7 100 ÿ 14. Myyras 10,4 17,3 22,1 37,2 10,7 2,4 100 ÿ 15. Hindsby 6,6 16,9 21,0 41,0 7,9 6,6 100 ÿ 16. Kirkonkylä 10,3 15,1 24,6 37,6 7,8 4,6 100 ÿ 17. Talman keskusta 8,4 20,7 21,0 39,4 5,1 5,4 100 ÿ ÿ 18. Talman seutu 9,7 19,8 21,2 38,0 7,8 3,5 100 ÿnÿ 19. Martinkylä 7,0 22,7 20,8 38,4 7,7 3,4 100 ÿnÿ 20. Gesterby 12,5 16,4 26,0 32,1 8,8 4,1 100 ÿ 21. Savijärvi 14,3 19,0 27,6 30,4 5,4 3, Nikkilä 8,1 16,8 23,0 34,9 8,2 9,0 100 ÿ 23. Itäinen Jokipuisto 10,7 11,9 33,8 35,0 4,7 4, Nikkilän kartano 10,7 27,8 21,2 34,4 4,8 1, Linnanpelto 10,2 20,6 24,1 33,5 6,7 4,9 100 ÿ ÿnÿ 26. Etelä-Paippinen 7,9 15,7 25,8 35,2 10,0 5,5 100 ÿ ÿ 27. Pohjois-Paippinen 10,3 19,5 21,3 35,4 7,7 5,8 100 ÿ Jakamattomat arvot 1,3 16,2 31,8 39,6 5,2 5,8 100 ÿ "ÿ ÿnÿ SIPOO, % 10,1 18,5 23,6 35,3 7,2 5,2 100 ÿ

27 10. Suurten osa- alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2004 osa-alue/ikäryhmät osa-alue nro 6DDULVWR /RXQDLV6LSRR ,PPHUVE\ GHUNXOOD DDNNRLV6LSRR HVNL6LSRR DOPD LNNLOl RKMRLV6LSRR ,322!" #%$& ' ()& * DDULVWR ,7 15,0 14,0 40,4 13,0 11,9 100 /RXQDLV6LSRR ,5 20,6 24,1 32,9 6,3 2,6 100,PPHUVE\ ,3 16,5 24,3 36,5 5,8 5, GHUNXOOD 8 9,3 18,3 24,3 34,8 6,2 7,0 100.DDNNRLV6LSRR ,7 17,1 22,9 37,7 8,0 4,7 100.HVNL6LSRR ,6 18,4 23,9 35,4 7,9 3, DOPD ,0 20,3 21,1 38,7 6,4 4, LNNLOl ,5 17,9 24,1 35,0 7,2 7, RKMRLV6LSRR ,3 18,4 23,7 34,8 8,3 5, ,322, 10,1 18,5 23,6 35,3 7,2 5,2 100

28

Tietopalvelu B10:2013 ISBN 978-952-443-443-0 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu)

Tietopalvelu B10:2013 ISBN 978-952-443-443-0 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Vantaan väestö / Tietopalvelu B: ISBN 8-9-443-443-0 ISSN-L 99-7003 ISSN 99-7003 (painettu) ISSN 99-77 (verkkojulkaisu) Julkaisija Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva Sanna Juusola, viestintä

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Helsingin kaupungin tietokeskus Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vieraskielisen väestön

Lisätiedot

Raision väestökehitys ja muuttoliike

Raision väestökehitys ja muuttoliike Raision kaupunki Raision väestökehitys ja muuttoliike Taustatietoja koko kaupungin strategiatyötä varten Kaupunginhallitus 7.10.2013 Sisällysluettelo 1. Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset... 2

Lisätiedot

Yleiskaavallinen ohjelma

Yleiskaavallinen ohjelma Yleiskaavallinen ohjelma Väestöraportti 2014 1 Johdanto Kaupunkisuunnittelussa on kesän 2014 aikana laadittu yleiskaavallisen ohjelman perustieto-osion väestöosan päivitys. Raportti sisältää Salon väestökehityksen

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Vantaan kaupunki A 4 : 2009 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Koko kaupungin ennuste 2010-2040 Osa-alue-ennuste 2010-2019 A4:2009 ISBN 978-952-443-292-4 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Taustatietoja

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista

Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista RAPORTTEJA 62 2013 Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista TARJA PAANANEN Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista TARJA PAANANEN

Lisätiedot

Muuttoliike vuonna 2014

Muuttoliike vuonna 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 19.8.215 Muuttoliike vuonna 214 Muuttoliikettä selvitettäessä tulee kunnan tulo- ja lähtömuuttajien määrän lisäksi tarkastella myös muuttajien demografisia

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä?

Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä? NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä? Johdanto 2 l Muuttoliike 3 l Työssäkäynti 4 l Ulkomaalaiset 8 l Väestön koulutusrakenne 11 l Väestön määrä

Lisätiedot

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT _ Maarit Puttonen 1 Laukaan kunta 2.7.2014 Kannen kuvat: Kuusa, Laukaan kirkonkylä, Vihtavuori, Vihtasilta, Leppävesi, Lievestuore. Keski-Suomen liiton kuva-arkisto

Lisätiedot

Suomalaisten maastamuutto 1980- ja 1990-luvulla

Suomalaisten maastamuutto 1980- ja 1990-luvulla Jouni Korkiasaari Suomalaisten maastamuutto 1980- ja 1990-luvulla Artikkeli suomalaisten maastamuuton kehityspiirteistä tilastojen valossa Artikkeli on hieman muunneltu versio Kuntapuntari-lehdessä 2/98

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Suomen ortodoksisen kirkon ikärakenne vuonna 2010 sekä seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavat muuttujat neljännesvuosisadan aikajänteellä tarkasteltuna

Suomen ortodoksisen kirkon ikärakenne vuonna 2010 sekä seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavat muuttujat neljännesvuosisadan aikajänteellä tarkasteltuna Hallinnonuudistuksen jatkotyöryhmä Suomen ortodoksisen kirkon ikärakenne vuonna 2010 sekä seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavat muuttujat neljännesvuosisadan aikajänteellä tarkasteltuna Kirkon jäsenten

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI

FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro ja valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Toukokuu 2015 SISÄLTÖ 1. Muuttoliike Suomessa 2010-luvulla 2. Forssan seudun määrällinen väestönkehitys

Lisätiedot

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia avaukset Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia Kalle elo Seuraavien noin 20 vuoden aikana Suomessa on odotettavissa väestön nopea ikääntyminen, sillä sotien jälkeen syntyneet ikäluokat

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2012

Velkaantumistilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Velkaantumistilasto 2012 Velkaantumisasteet Asuntovelat kasvoivat 4,7 prosenttia vuonna 2012 Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 180 prosenttia vuosituloistaan

Lisätiedot

Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 310 1612 www.hel.fi/tietokeskus

Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 310 1612 www.hel.fi/tietokeskus Helsingin tila ja kehitys 213 Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 55, 99 Helsingin kaupunki p. 9 31 1612 www.hel.fi/tietokeskus Tiedustelut Timo Cantell, p. 9 31 73362 Ari Jaakola, p. 9 31 4368

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2012

Velkaantumistilasto 2012 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2012 Asuntovelallisilla asuntovelkaa keskimäärin 92 370 euroa vuonna 2012 Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan pääkaupunkiseudun asuntovelallisilla asuntokunnilla

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET

Lisätiedot

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Pekka Myrskylä, Topias Pyykkönen Tiedustelut: Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen 09 17 341 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla 2 Kuopion kaupunki Erillisselvitykset ER 2008:1 ISSN 0785-0301 Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 // MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA... 4 2 // ANALYYSIN VIITEKEHYS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä

Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2001 Vantaan muuttoliike suunnan mukaan vuonna 2000 Hannu Kyttälä Esipuhe Vantaa on osana pääkaupunkiseutua saanut osansa, tosin pienemmän osan kuin suuremmat naapurinsa,

Lisätiedot