LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA (Lastensuojelulaki 12 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2016 (Lastensuojelulaki 12 )"

Transkriptio

1 SODANKYLÄN KUNTA LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA (Lastensuojelulaki 12 ) Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin PL Sodankylä Hyväksytty PTLTK Hyväksytty SIVLTK Hyväksytty KH Hyväksytty KV

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LAPSI- JA PERHEPOLIITTISEN OHJELMAN TARKOITUS JA LAADINTAPROSESSI UUSIA SUUNNITELMAVELVOLLISUUKSIA OPISKELUHUOLTOON EDELLISEN LAPSI- JA PERHEPOLIITTISEN OHJELMAN ARVIOINTIA LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ LASTENSUOJELUN NYKYTILA JA TARVE SODANKYLÄSSÄ Lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset Avohuolto Sijaishuolto Jälkihuolto Huolto- ja tapaamissopimukset, elatussopimukset, oikeudelle annettavat selvitykset, ottolapsineuvonta Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella Toimiva Lapsi ja perhe menetelmät, Lapset puheeksi keskustelu VOIMAVARAT LASTENSUOJELUSSA LASTENSUOJELUN TILAN ARVIOINTIA: KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET JA KONKREEETTISET TOIMENPITEET PÄÄTÖKSENTEKO, TOTEUTUS JA SEURANTA LÄHTEET LIITTEET

3 1 LAPSI- JA PERHEPOLIITTISEN OHJELMAN TARKOITUS JA LAADINTAPROSESSI Lastensuojelulain (417/2007) 12 mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Sodankylässä suunnitelmaa kutsutaan nimellä Sodankylän kunnan lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma. Lastensuojelulain mukaan ohjelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot 1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; 3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa 4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista 5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä 6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä 7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman tarkoituksena on antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännön toteuttajille aiempaa parempi kokonaiskäsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista ja tarvittavista voimavaroista. Lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma on tehty prosessina yhteistyössä eri hallinto- ja ammattikuntien edustajien kanssa kuullen kuntalaisia, asiakkaita sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen kokemuksia ja näkemyksiä. Sodankylässä ohjelman päävastuu on ollut perusturvalautakunnalla. Kuntalaisille on järjestetty kuulemistilaisuus ja mahdollisuus antaa palautetta kunnan kansalaiskanavan kautta erityisesti lapsiperheiden palveluista. Ohjelman valmistelusta on vastannut lapsiasianeuvosto, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: Milja Mettiäinen, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Arja Mäkitalo, kunnanhallituksen edustaja Leea Seitaniemi, perusturvalautakunnan jäsen Hanna Kuusela, kirkkoherra Marja Tuovinen, osastonhoitaja Tuula Annala, terveydenhoitaja Veli-Matti Vaarala, ylikonstaapeli Heikki Lakkala, rehtori Jaana Hannula, koulukuraattori Satu Hoikka-Hietanen, koulukuraattori Sirpa Takala, perhetyöntekijä Ritva Ollila, päiväkodin johtaja Marke Mäntynen, Mannerheimin lastensuojeluliiton edustaja Raija Toivola, psykiatrinen sairaanhoitaja Marjut Aikio, sosiaalityöntekijä Harri Tiuraniemi, perusturvajohtaja, työryhmän pj. Kati Aikio, sosiaalityön johtaja, työryhmän siht. Samalla ohjelma on vastaus kunnanvaltuuston 12/2012 tekemään selvityspyyntöön, joka koski lastensuojelun tilannetta Sodankylässä. Lapsi- ja perhepoliittisessa ohjelmassa otetaan kantaa siihen, mitä mahdollisia puutteita lastensuojelun palveluverkossa on ja onko lastensuojelulla 3

4 riittävästi resursseja sekä ehkäisevään että korjaavaan työhön. Sodankylän lastensuojelun tilaa verrataan muiden Suomen kuntien tilanteeseen. Ohjelman kirjoittamiseen ovat osallistuneet vs. sosiaalityöntekijä Susanna Takala, perhetyöntekijät Anita Tervo ja Henna Tasala, osastonhoitaja Marja Tuovinen, päivähoidon vastuualuepäällikkö Ritva Ollila, koulukuraattori Jaana Hannula, erityisnuorisotyöntekijä Jouni Salminen, vapaa-aikasihteeri Arja Nieminen, sovitteluohjaaja Jenni Äärelä, psykiatrinen sairaanhoitaja Raija Toivola, MLL:n edustaja Marke Mäntynen, sosiaalityön johtaja Kati Aikio ja opiskelija Sari Pekkala. Lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma linkittyy kunnan sähköiseen hyvinvointikertomukseen ja kuntastrategiaan. Lasten ja nuorten kasvuoloista ja hyvinvoinnin tilasta kertovat mittarit (väestörakenne, työllisyys/työttömyys, asuminen ja asuinympäristö, terveystiedot, lähisuhdeväkivalta, perheväkivalta, lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen ja tehdyt rikokset, lapsiperheiden taloudellinen toimeentulo, koulutustaso) ja niiden tulkinta on siirretty sähköiseen hyvinvointikertomukseen. Lastensuojelun työntekijät ovat osallistuneet mittareiden tulkintaan. 2 UUSIA SUUNNITELMAVELVOLLISUUKSIA OPISKELUHUOLTOON Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tulee voimaan Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Kunnalla tulee olla tarjolla alueellaan sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opiskeluhuollon psykologipalvelut. Laki säätää myös määräajoista. Kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuus päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun tai oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun on oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Myös terveydenhoitajalle tulee päästä tarvittaessa ilman ajanvarausta. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lisää kunnan suunnitelmavelvollisuuksia, sillä sen mukaan lastensuojelulain 12 :n mukaiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan (Sodankylän kunnan lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma) tulee kirjata laissa säädetyt oppilas- ja opiskelijahuollon asiat. Tämän lisäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee laatia opiskeluhuoltosuunnitelma, johon on kirjattava lakisääteiset tehtävät. Uudessa laissa säädetään myös opiskeluhuoltoryhmien perustamisesta. Uudessa laissa säädetään myös opiskeluhuoltoryhmien perustamisesta kolmella eri tasolla. Koko kunnan opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta, kehittämisestä ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Oppilaitostasolla opiskeluhuollosta vastaa rehtorien johtama oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä, joka vastaa yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. Tämän lisäksi yksittäisen opiskelijan tai tietyn ryhmän tuen tarpeen selvittämisestä ja palvelujen järjestämisestä vastaa tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön yksittäisen opiskelijan asiaa hoitamaan. Oppilas- ja opiskelijahuollon yksityiskohtainen toteutus Sodankylässä on kirjattu lukuun 4.3. (nettiversiossa). Sodankylässä oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät palvelut toteutuvat lain hengessä. Kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut ja muu opiskeluhuolto toimivat. Perheneuvolassa on aloittanut uusi psykologi 1/

5 3 EDELLISEN LAPSI- JA PERHEPOLIITTISEN OHJELMAN ARVIOINTIA Tavoitteena ensimmäisessä Sodankylän kunnan lapsi- ja perhepoliittisessa ohjelmassa oli, että kehittämisehdotusten määrä olisi kohtuullinen, jotta uudistukset saadaan vietyä läpi. Jälkikäteen voidaan todeta periaatteen olleen oikeansuuntainen: toimenpideohjelmassa sovitut asiat ovat menneet eteenpäin. Urheilupuiston leikkikenttä on saanut uusia välineitä, kenttä on laajentunut. Tekniselle toimelle on välitetty toive aidatusta leikkipuistosta, jossa olisi helpompi järjestää ohjattua toimintaa. Neuvola on saanut oman perhetyöntekijän vuoden 2011 neuvola- ja kouluterveydenhuoltoasetuksen velvoittamana. Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyi suunnitellusti neuvolan yhteydessä. Uudella ohjelmakaudella otetaan kantaa lapsiperheiden kotipalvelun laajuuteen, organisoitumiseen ja siihen, osoitetaanko toiminnalle pysyvä määräraha. Päivähoidon varahoitojärjestelmää on kehitetty uuden Poikkijoen päiväkodin avulla sujuvaksi. Kuntalaistilaisuudessa varahoito ei noussut enää esille erityisenä ongelmakohtana. Lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa on tiivistetty monialaista yhteistyötä mm. osoittamalla koulujen oppilashuoltotyöryhmiin omat vastuusosiaalityöntekijänsä. Lastensuojelutyö on uudella ohjelmakaudella ollut suurien haasteiden edessä: lastensuojeluun on tarvittu lisää resursseja sekä virka-aikaan että sen ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen. Edellisellä ohjelmakaudella ongelmalliseksi koettiin lakisääteisten lääkärintarkastusten järjestäminen koululaisille ja opiskelijoille sekä koulupsykologipalvelujen riittämättömyys. Perheneuvolaan on saatu palkattua psykologi vuoden 2014 alusta alkaen. Kouluterveydenhuoltoon on tarkoitus nimetä oma lääkäri. 4 LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ Kts. 5 LASTENSUOJELUN NYKYTILA JA TARVE SODANKYLÄSSÄ 5.1 Lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset Lastensuojelun tilanne on muuttunut olennaisesti edellisen Sodankylän kunnan lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman teon jälkeen. Lastensuojelun tarve on kasvanut vuosi vuodelta. Lastensuojeluilmoitusten määrä on nelinkertaistunut viidessä vuodessa. Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä on kaksinkertaistunut samaan aikaan. Taulukko 1. Lastensuojeluilmoitusten määrä vuosina (kpl) Ilmoituksia tekivät lasten omat perheet, kouluviranomaiset, poliisi, naapurit, omaiset ja terveydenhuoltoviranomaiset. Ilmoitusten sisältö on liittynyt epäsosiaaliseen käytökseen, koulunkäyntivaikeuksiin, mielenterveysongelmiin, perheväkivaltaan, vanhempien kasvatuskyvyttömyyteen ja päihteiden käyttöön, nuorten omaan päihteiden käyttöön ja rajattomuuteen, pienten lasten hoidon laiminlyöntiin. Taulukko 2. Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä vuosina (kpl)

6 Lastensuojelutarpeen selvitys tarkoittaa useita tapaamisia (6-10 kpl) lapsen ja perheen kanssa ja lopputuotoksena parin sivun mittaista raporttia. Lievimmissä tapauksissa lastensuojelutarpeen selvitys merkitsee puhelinsoittoa vanhemmille ja dokumentointia lyhyesti. Osa henkilöistä, joista tehdään lastensuojelutarpeen selvitys, jää lastensuojelun asiakkaiksi. 5.2 Avohuolto Lastensuojelun avohuollon tukitoimina on käytetty perhetyötä, tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa, leiritoimintaa, taloudellista tukea, lapsiperheiden kotipalvelua, MLL:n lastenhoitotoimintaa sekä sosiaalityön ohjausta ja neuvontaa. Tukiperheinä ja tukihenkilöinä toimii Sodankylässä noin 20 henkilöä. Vuosittain noin 30 lapsella on tukiperhe (esim. 1 viikonloppu/kk tukiperheessä) tai hänelle on nimetty lastensuojelun tukihenkilö. Vuonna 2013 lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä oli 83 lasta ja nuorta. Vuonna 2013 tarkistettiin 48 avo- tai jälkihuollon asiakassuunnitelmaa. Tärkein avohuollollinen tukimuoto on lastensuojelun perhetyö, jonka painopiste on tehostetussa perhetyössä, jolloin lapsesta on jo erityistä huolta. Perhetyö on todistanut vaikuttavuutensa sillä, että yhtään lasta ei ole huostaanotettu lastensuojelun perhetyötä saaneista perheistä. Vuonna 2013 lastensuojelun perhetyön piirissä oli 15 perhettä. Taulukko 3. Lastensuojelun avohuollon piirissä olleiden lasten määrä Sodankylässä vuosina (henkilöä) Sodankylän kunta tukee Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitotoimintaa taloudellisesti. Lastenhoitotoiminnan tarve on kasvanut merkittävästi vuoden 2013 aikana. Toiminta täydentää lapsiperheiden palveluita ja lastensuojelun avohuollon tukitoimia. Taulukko 4. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminnan toteutuminen Sodankylässä vuosina Tunteja Asiakkaat Tilaus Sijaishuolto Lastensuojelutarpeen kasvu Sodankylässä on näkynyt erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrissä. Sodankylän kunnassa huostaanotettujen ja sijoitettujen määrät olivat vuoteen 2010 koko maan ja Lapin läänin keskiarvojen alapuolella. Tilanne on muuttunut vastaamaan koko Suomen ja Lapin tilannetta vuoden 2012 aikana. Sijoitettujen lasten määrä on käynyt Sodankylän tasolla ennätyksellisen korkealla vuoden 2013 aikana (26 sijoitettua lasta ja nuorta 9/2013). Perhekoteihin on jouduttu tekemään etenkin yläasteikäisten sijoituksia. Sijoitusten syynä ovat olleet erilaiset kasvatusvaikeudet perheissä, vanhempien alkoholinkäyttö, perheväkivalta, avuttomuus sekä nuorten oma päihteiden käyttö. 6

7 Taulukko 5. Lastensuojelun sijoitettujen määrä Sodankylässä vuosina (henkilöä) Taulukko 6. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaiden prosenttiosuus vastaavan ikäisestä väestöstä vuosina Koko maa Lappi Sodankylä ,4 % 1,4 % 1,0 % ,5 % 1,4 % 1,4 % Taulukko 7. Huostassa olleet 0-17 vuotiaat viimeisimman sijoitustiedon mukaan, prosenttiosuus vastaavan ikäisestä väestöstä vuosina Koko maa Lappi Sodankylä ,1 % 1,0 % 0,6 % ,1 % 1,1 % 1,1 % sijoitettuja lapsia ja nuoria oli 23, joista perhekodeissa oli 15 henkilöä ja sijaisperheissä kahdeksan henkilöä. Perhehoitosijoitusten määrä on vähitellen noussut. Yhtenä vaikuttavana tekijänä on toiminut lastensuojelulaki, joka edellyttää kartoittamaan lapsen läheisverkostot ennen sijoitusta. Kolme sodankyläläistä perhettä on saanut tuleville sijaisvanhemmille tarkoitetun Pride - koulutuksen Tunturi -Lapin Perhehoitohankkeen kautta vuoden 2012 aikana. Kaikilla sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla on ajantasainen asiakassuunnitelma. Biologisille vanhemmille on tehty tarvittaessa oma kuntoutussuunnitelma. Huostaanotot ja sijoitukset ovat useiden asioiden summa; yksinkertaista selitystä ei yleensä löydy. Huostaanoton perusteet liittyvät vakaviin puutteisiin vanhemmuudessa, päihteiden käyttöön sekä lapsen/nuoren omaan terveyttä ja kehitystä vakavasti vaarantavaan käyttäytymiseen. 5.4 Jälkihuolto Jälkihuollossa olevien nuorten määrä on viime vuosina pysynyt Sodankylässä samalla tasolla ( nuorta, 2012 kahdeksan nuorta, 2013 yhdeksän nuorta). Jälkihuollollinen tukeminen on tarkoittanut sosiaalityöntekijän antamaa ohjausta ja neuvontaa, taloudellista tukea, tukihenkilön antamaa tukea tai perhekotihoidon jatkumista. Kaikille jälkihuollossa oleville nuorille on tehty jälkihuollon suunnitelma. Mikäli nuori on asunut muualla kuin Sodankylässä, hänelle on voitu ostaa jälkihuollollisia tukipalveluita sopivilta palveluntuottajilta esim. perhekodeilta. Sodankylässä asuvien nuorten jälkihuollon tuesta on vastannut nuoren oma sosiaalityöntekijä. Jälkihuollollinen tukeminen on ollut suunnitelmallista. Nuorelle on maksettu lastensuojelulain mukaiset itsenäistymisvarat. Jälkihuollon suunnitelma on tehty yhteistyössä nuoren kanssa. 5.5 Huolto- ja tapaamissopimukset, elatussopimukset, oikeudelle annettavat selvitykset, ottolapsineuvonta Huolto- ja tapaamisoikeussopimuksia tehtiin vuoden 2013 aikana 64 kpl. Suurin osa huolto- ja tapaamisoikeussopimuksista tehdään lapsen isyyden vahvistamisen yhteydessä. Viime vuosina vuoroasumissopimukset ovat lisääntyneet. Vuonna 2013 elatussopimuksia oli 125 kpl. Elatussopimusten määrä on syystä Sodankylässä noussut muuta Lappia ja koko Suomen keskiarvoa suuremmak- 7

8 si. Nousun syyksi on arvioitu lyhytaikaisten sopimusten määrän kasvu ja isolapsisten perheiden määrän nousu. Taulukko 8. Sosiaalilautakuntien vahvistamia elatussopimuksia, prosenttiosuus 0-17 vuotiaista vuosina Koko maa Lappi Sodankylä ,1 % 6,0 % 7,2 % ,3 % 6,1 % 10,6 % Oikeudelle annettavien olosuhdeselvitysten (riitatilanteet lapsen huollon, asumisen, tapaamisoikeuden suhteen) määrä vaihtelee 0-5 kpl/vuosi. Ottolapsineuvonnan tarve Sodankylässä on ollut hyvin vähäistä. 5.6 Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella Sodankylässä on aloitettu virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys Päivystys toteutetaan viikon jaksoina varallaolona ja tarvittaessa aktiivityönä. Päivystäjinä toimivat neljä sosiaalityöntekijää sekä perusturvajohtaja ja sosiaalityön johtaja. Etupäivystys ostetaan edelleen Lapin ensi- ja turvakodilta. Sosiaalityöntekijät on perehdytetty ja ohjeistettu virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen. Kunnan oman sosiaalipäivystyksen käynnistäminen liittyi lastensuojeluilmoitusten määrän merkittävään lisääntymiseen. Vuoden 2013 aikana yhteydenotot Rovaniemen kaupungin hoitamaan takapäivystykseen lisääntyivät ja niiden vaativuus kasvoi. Myös rikosuhripäivystyksessä huomioitiin Sodankylän lisääntynyt lastensuojelutarve parin viime vuoden aikana Sosiaalipäivystys perustuu perustuslain säädökseen välttämättömästä toimeentulosta ja huolenpidosta. Se edellyttää, että kunnissa on valmius vastata kiireellisen avun tarpeeseen. Sosiaalihuoltolain mukaan kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitavaa viipymättä. Olennaista on, että on olemassa järjestelmä, jolla tarvittaessa saadaan yhteys toimivaltaiseen viranomaiseen. Sosiaalipäivystykseen liittyy hyvin usein sellaisia viranomaistehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa, ja jotka on hoidettava virkasuhteessa. Päivystystilanteessa riittää usein puhelimen välityksellä saatu apu (STM:n opas 2005:8, 16). Päivystävällä työntekijällä tulee kuitenkin olla valmius mennä selvittämään tilannetta paikan päälle. Sosiaalipäivystyksen kehittämistä koskevassa STM:n oppaassa (2006:64, 18, 29-30) todetaan, että päivystysaikana tehdään tarvittaessa kotikäyntejä. Asiakastyö voi muodostua puhelimitse tehtävästä selvitystyöstä sekä asiakkaan tapaamisesta. Ajalla sosiaalipäivystykseen tuli noin 20 yhteydenottoa. Yhteydenottojen syitä olivat lapsen turvattomuus, lapsi/nuori karkumatkalla, lapsen/nuoren päihteiden käyttö, asunnottomuus, vanhemman jaksaminen, vanhemman päihteiden käyttö, perheväkivalta tai sen uhka, tulipalo, nuoren kuulustelu. Mainittuna ajankohtana sosiaalipäivystyksessä tehtiin yksi kiireellinen sijoitus. Kotikäyntejä sosiaalipäivystäjät tekivät kolme kertaa. 5.7 Toimiva Lapsi ja perhe menetelmät, Lapset puheeksi keskustelu Toimiva Lapsi ja perhe -menetelmät ovat THL:n johdolla kehitettyjä ja juurrutettavia lasten hyvinvointia tukevia käytäntöjä perus- ja erityispalveluissa. TLP-menetelmät haluttiin nostaa erityisen huomion 8

9 kohteeksi Lapsi- ja perhepoliittisessa ohjelmassa, koska ne ovat saaneet kunnassa laajalti jalansijaa. Toimiva Lapsi & perhe -työmenetelmiä voidaan käyttää jo lähes kaikissa psykososiaalisen työn palveluissa kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa (aikuisten ja lasten), työvoimahallinnossa ja sivistystoimessa. Sodankylässä on erityisesti kehitetty Lapset puheeksi työmenetelmää. Tavoitteena on tunnistaa lapsen hyvinvointia tukevat ja vaarantavat tekijät sekä sopia konkreettisista toimista lapsen kehityksen tukemiseksi. Lapsen vanhempaa tai vanhempia tapaava työntekijä keskustelee heidän kanssaan lasten kehityksestä ja kehitysympäristöjen toimivuudesta lapsen arjessa. Työntekijä kertoo lapsia suojaavista tekijöistä ja pyrkii löytämään yhdessä vanhempien kanssa, mitä konkreettista lapsen arjessa voi tehdä suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi. Keskusteluun tarvitaan yhdestä kahteen tapaamiskertaa. Jos lapsi tai vanhempi tarvitsee erityisempää tukea, on mahdollista järjestää Lapset puheeksi -neuvonpito. Lapset puheeksi koulutukset alkoivat Sodankylässä vuonna 2011 kahdeksan paikkakuntalaisen kouluttajan voimin. Nyt kouluttajia Sodankylässä on yhdeksän. Tällä hetkellä Sodankylässä on 82 täysin koulutettua Lapset puheeksi ja Neuvonpito menetelmän käyttäjää. 19 työntekijällä koulutus on aloitettu, mutta vielä kesken. LPNP-menetelmän koulutusta on tähän mennessä saanut 101 kunnan työntekijää ja lisäksi menetelmää käyttää yhdeksän kouluttajaa. Kesällä 2013 organisoitiin kysely koulutetuille. TLP -menetelmät on Sodankylän perusturva- ja sivistyspalveluissa otettu hyvin vastaan. Palautetta antoi 20 koulutettua työntekijää. Palautteiden mukaan LPNP-menetelmän käyttöä omassa työssä edistää menetelmän toimivuus ja yksinkertaisuus. Menetelmän avulla on helppo tutustua uuteen lapseen ja saada myös ns. hiljaista tietoa, mikä muuten jäisi kuulematta. Tämän avulla työntekijän ymmärrys lapsesta ja perheestä lisääntyvät. Suurin este menetelmän käytölle oli yhteisten käytäntöjen ja ajan puute. Lastensuojelussa on koettu, että menetelmät laajentavat lastensuojelun ennaltaehkäisevän työn tekijöiden määrää. Opettajilta on saatu palautetta, että Lapset puheeksi -keskustelu on kaivattu työväline, joka helpottaa lapsen ja perheen asioista keskustelua perheitä leimaamatta. Huolimatta TLP-menetelmien aktiivisesta soveltamisesta Sodankylässä, vielä ei olla valmiita siihen, että menetelmää sovellettaisiin suunnitelmallisesti tietyille ikäluokille. Kehittämistyötä jatketaan ja seurataan aktiivisesti, miten menetelmää järjestelmällisesti sovellettaessa ratkaistaan valtakunnallisesti esim. tietosuoja-asioihin ja opettajien työaikakysymyksiin liittyvät haasteet. 6 VOIMAVARAT LASTENSUOJELUSSA Sodankylässä lastensuojelu ruuhkautui juuri samaan aikaan, kun THL/Valvira alkoivat toteuttaa lastensuojelulain käsittelyaikojen toteutumista koskevaa seurantaa Kunnilta kysytään kahdesti vuodessa määräaikojen toteutumista lastensuojeluasian vireille tulosta (7 arkipäivää) sekä lastensuojelutarpeen selvityksestä (3 kk). Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun henkilöstövoimavarojen tila on kohtuullinen. Lastensuojelu on saanut luvan määräaikaiseen työntekijään siihen saakka, että sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän ja kehitysvammahuollon esimiehen toimenkuvat eläköitymisen yhteydessä organisoidaan uudelleen. Lastensuojelua tekee tällä hetkellä kolme sosiaalityöntekijää sekä kaksi perhetyöntekijää. Sosiaalityön johtaja toimii lastensuojelulain 13 mukaisena sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana. Perhetyöntekijät tekevät sosiaalityöntekijöiden työparina lastensuojelutarpeen selvityksiä. Lastensuojelun osaamisen tila on hyvä: lastensuojelua tekevät pitkäaikaiset, ammatillisesti pätevät työntekijät. 9

10 7 LASTENSUOJELUN TILAN ARVIOINTIA: KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET JA KONKREEETTISET TOIMENPITEET Lastensuojelun tilasta on olemassa tuoreita Sosiaali- ja terveysministeriön (Toimiva lastensuojelu 2013) ja Kuntaliiton (Lastensuojelun kuntakysely 2013) selvityksiä. Selvityksistä käy ilmi, että Sodankylän lastensuojelun tilanne ei poikkea muiden Suomen kuntien tilanteesta luvun laman aikana tehdyt leikkaukset peruspalveluissa vaikuttavat edelleen lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lastensuojelun kuormitus on koko Suomessa lisääntynyt 1990-luvulta kaksinkertaiseksi, mutta henkilöstöä ei ole lisätty samassa suhteessa. Lastensuojelun kustannukset ovat nousseet tasaisesti koko maassa erityisesti sijaishuollon johdosta. Joissakin tilanteissa sijaishuollolle ei ole vaihtoehtoa, mutta kustannuksia on kuitenkin hyödyllistä verrata avohuollon kustannuksiin. Lapsen sijoittaminen laitoshuoltoon maksaa keskimäärin ,00 /vuosi. Samalla rahasummalla voitaisiin tarjota perheelle intensiivistä perhetyötä yli seitsemäksi vuodeksi (Heinonen et al. 2012, 36). Samalla rahalla voitaisiin palkata kaksi sosiaalityöntekijää. Useissa tutkimuksissa on todettu, että niukat sosiaalityöntekijäresurssit vahvistavat sosiaalityön roolia ongelmien korjaajana ja lisäävät sijaishuollon kustannuksia. Näin on käynyt myös Sodankylässä. Sijaishuolto vie kasvavan määrän taloudellisista voimavaroista; ollaan kierteessä budjettiylitysten ja lisätalousarvioiden kanssa. Pääosin viranomaisyhteistyö Sodankylässä toimii, mutta siihen on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. Toimivaan tietojenvaihtoon ja yhteistyöhön on olemassa hyviä käytäntöjä, mm. yhteyshenkilöiden nimeäminen poliisiin ja toimintatavoista sopiminen säännöllisesti. Yhteistyötä ylläpidetään yhteisillä koulutuksilla ja tapaamisilla. Sodankylän kokoisessa kunnassa tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret löydetään kohtalaisen hyvin. Yhteistyötä tehdään tiiviisti viikoittain koulujen, perheneuvolan, mielenterveystoimiston, äitiys- ja lastenneuvolan sekä päivähoidon kanssa. Koulujen oppilashuoltotyöryhmiin on nimetty omat vastuusosiaalityöntekijänsä. Sosiaalityön virka-aikaisen päivystyksen avulla perheet ja yhteistyökumppanit saavat päivittäin yhteyden sosiaalityöntekijään. Yhteistyö ei ole ollut kiinni rakenteista eikä saman katon alla toimimisesta. Kehittämisehdotusten laadinnassa painopisteenä on ollut lastensuojelulain keskeisten tavoitteiden huomioon ottaminen: ennaltaehkäisevä lastensuojelu, varhainen tuki ja lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Strateginen suunnittelu on tehty yhteistyönä luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja eri toimijoiden kanssa. Lapsiperheiden kotipalvelu Lapsiperheet ovat ilmaisseet toiveensa kasvatuksen tukipalveluiden ja erityisesti lapsiperheiden kotipalvelun tarpeesta. Perheet kaipaavat joustavaa tukea eri elämäntilanteissa. Lapsiperheiden kotipalvelu saatiin käynnistymään vuoden 2012 aikana kokeiluna kotihoidon yhteydessä. Määräraha kotipalveluun siirrettiin lastensuojelun avohuollon tukitoimista. Kotipalvelu siirrettiin lastenneuvolan yhteyteen vuoden 2013 alussa. Keskustelua on käyty erilaisista vaihtoehdoista organisoida lapsiperheiden kotipalvelu kunnan pysyväksi toiminnaksi vuodesta 2015 alkaen. Lastensuojelun sosiaalityön lisäresurssi Lastensuojelu on saanut luvan määräaikaiseen työntekijään siihen saakka, että sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän ja kehitysvammahuollon esimiehen toimenkuvat eläköitymisen yhteydessä organisoidaan uudelleen alkaen. Ei ole todennäköistä, että eläkkeelle jäävien sosiaalityöntekijöiden virat voitaisiin jättää täyttämättä. Sosiaalityön virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys Pääsääntö sosiaalipäivystyksen järjestämisessä tulee olla se, että sosiaalipäivystysalue on laajuudeltaan sellainen, että sosiaalipäivystäjällä on tosiasiallisesti mahdollisuus tarvittaessa tehdä kotikäynti. Sodankylän kunnassa kasvanut lastensuojelun tarve edellyttää sosiaalipäivystyksen organisointia omassa kunnassa. Virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä kehitetään sekä Lapin aluehallintoviraston että Lapin sairaanhoitopiirin johtamissa yhteistyöryhmissä. Erityisesti seurataan Lapin 10

11 ensi- ja turvakodin etupäivystyksen suodattavuutta. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty Lapin alueen kuntien yhteistä etupäivystystä. Päätökset etupäivystyksen suhteen tehdään alkaen. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Lastensuojelulaki (2008) velvoittaa kuntia perustamaan sosiaali- ja terveydenhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista koostuvan lastensuojelun asiantuntijaryhmän. Asiantuntijaryhmä avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Ryhmä antaa myös lausuntoja lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon pohjaksi. Perusturvalautakunta on irtisanoutunut Inarin kunnan kanssa 2008 perustetusta yhteistyöryhmästä ja nimennyt Sodankylästä lastensuojelun asiantuntijaryhmään seuraavat henkilöt: - perheneuvola: psykologi Sonja Nykänen (varalla Raija Toivola, Merja Tammi, Marjo Sukuvaara) - lastenpsykiatria: Antti Kuulasmaa - lastenneuvola: Marja Tuovinen (varalla Tuula Annala) - terveydenhuolto: Kaisa-Maria Eronen (varalla Hanna-Lena Sammela-Paasimaa, Minna Bruun) - kouluterveydenhuolto: Satu Seppälä (varalla Paula Karjula) - opiskeluhuolto: Jaana Hannula (varalla Satu Hoikka-Hietanen) - päivähoito: Ritva Ollila (varalla Tuula Rouhiainen, Taina Kravik, Tarja Ylitepsa-Hietala) - erityisopetus: Anne Savelius - poliisi: Tiina Heikkilä - mielenterveystoimisto: Sari Häkkinen - sosiaalityö: Raija Kumpula, Marjut Aikio, Anne Köngäs, Susanna Takala, sihteeri - perhetyö: Anita Tervo, Sirpa Takala - Kati Aikio, koollekutsuja, puheenjohtaja Asiantuntijaryhmälle järjestetään perehdytystä syksyllä 2014 sosiaalityöntekijätilanteen vakiinnuttua. Sodankylän kunta osallistuu kumppanina lastensuojelun kehittämiseen Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena on mm. yhtenäistää lastensuojelun työkäytäntöjä mallintamalla lastensuojelun alueellinen palveluprosessimalli. Olennaista on löytää lastensuojeluprosessin kriittiset pisteet, joihin mietitään yhteisiä toimintatapoja. Hankkeen tuloksena odotetaan mm. lasten ja perheiden saavan oikea-aikaista tarpeisiinsa vastaavaa tukea, työntekijöiden osaamisen lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä vahvistuvan ja saavan uusia muotoja, avohuollon tukitoimien valikoiman laajenevan ja lastensuojelun raskaimpien palvelujen kustannusten vähenevän. Hanke toteutetaan mm. verkosto-oppimistapaamisten ja koulutusten avulla. Kehittämisehdotuksiin on myös kirjattu voimaan tulevan lain oppilas- ja opiskelijahuollosta keskeiset vaatimukset ja vastuu niiden toteutumisesta. 8 PÄÄTÖKSENTEKO, TOTEUTUS JA SEURANTA Sodankylän lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma viedään perusturva- ja sivistyslautakuntien käsiteltäväksi elo-syyskuussa Lapsiasianeuvosto kokoontuu ohjelman valmistuttua vuosittain kaksi kertaa seuraamaan kehittämisehdotusten toteutumista. Seuraava ohjelma valmistellaan vuonna

12 9 LÄHTEET Heinonen Hanna & Väisänen Antti (2012) Mistä lastensuojelun kustannukset koostuvat? Hel-sinki: Lastensuojelun keskusliitto ja THL Kiireellinen sosiaalipalvelu. Sosiaalipäivystyksen järjestäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:8. Puustinen-Korhonen, Aila 2013: Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset. Kuntaliiton verkkojulkaisu. Sosiaalipäivystyksen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:64. Toimiva lastensuojelu. Selvitystyöryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013: 19. Tilastot: Sotkanet 10 LIITTEET Liite 1 Yhteenveto kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Liite 2 Lapsi ja perhepoliittisen ohjelman toimenpideohjelma vuosille

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.11.2014 klo 17.00 19.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Viestejä valvontakentältä

Viestejä valvontakentältä Viestejä valvontakentältä Kotiin annettavat palvelut lapsiperheiden osalta 12.12.2016 1 Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaisen kotipalvelun saatavuus Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella (säännöstöä

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Kuntien suunnitelmat lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä Vuoden 2010 ja 2012 kuntakyselyjen keskeisimmät tulokset

Kuntien suunnitelmat lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä Vuoden 2010 ja 2012 kuntakyselyjen keskeisimmät tulokset Kuntien suunnitelmat lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä Vuoden 2010 ja 2012 kuntakyselyjen keskeisimmät tulokset Aila Puustinen,, Suomen Kuntaliitto Suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

OAJ:n lausunto toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportista

OAJ:n lausunto toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportista Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi Viite: Lausuntopyyntö dnro STM071:00/2012 OAJ:n lausunto toimiva lastensuojelu selvitysryhmän loppuraportista Toimiva oppilas- ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun suunnitelmat tukiprosessi Työkokous 9.12.29 Avohuollon piirissä olevien osuus kaikista -17-vuotiaista 18 16 14 12 12,8 12,2 1,9 % 1 8 6

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke 2014-2016 Pohjois 2 Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke 2014-2016 Pohjois-Suomessa on tehty lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämistyötä vuodesta 2008 alkaen

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Outi Kanste, erikoistutkija 1 Esityksen sisältö Miksi monialaista johtamista tarvitaan? Yhteensovittava johtaminen

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan 1 Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta (12 ) ja sosiaalipäivystyksestä

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät 27.- 28.11.2014 Helsingin Messukeskus 28.11.2014 Päivän teema: Opiskeluhuollon monialainen yhteistyö ja yksilökohtaisen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa?

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Iin perhepalveluiden palveluesimies vs. Leena Mämmi-Laukka p. 050 3950 339 leena.mammi-laukka@oulunkaari.com Seudullinen

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Hämeenkyrön puheenvuoro:

Hämeenkyrön puheenvuoro: 8.2.2017 Hämeenkyrön puheenvuoro: varhaiskasvatusyksikön päällikkö Marjo Vulli johtava erityisopettaja Terhikki Hulkko-Haavisto erityisluokanopettaja Pauliina Hakonen sosiaalityöntekijä Katja Sipiläinen

Lisätiedot

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.-30.9.2011 Johtava sosiaalityöntekijä Pekka

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (8) Sosiaali- ja terveysvirasto 12.2.2013

Helsingin kaupunki 1 (8) Sosiaali- ja terveysvirasto 12.2.2013 Helsingin kaupunki 1 (8) Kaupunginhallitus PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Esitys kaupunginhallitukselle uusista viroista ja virkanimikemuutoksista sosiaali- ja terveysvirastoon HEL 2013-000126 T 01 00 02

Lisätiedot

Kaksiportainen Lapset puheeksi - menetelmä koulun arjessa

Kaksiportainen Lapset puheeksi - menetelmä koulun arjessa Kaksiportainen Lapset puheeksi - menetelmä koulun arjessa Mika Niemelä, FT, THL Toimiva lapsi & perhe Lasten mielenterveysyksikkö 5.11.2013 1 Lasten tilanteeseen reagoiminen Elämäntilanne muuttuu: Vanhempaa

Lisätiedot

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä Keski- Suomessa Toimintakertomus 2008 Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen Hannele Pajanen 17.11.2016 Iloa vanhemmuuteen - hanke jatkaa kehittämistyötä - monessa on mukana oltu Lastentalo- hanke Lapsen paras Lapsen ääni I Lapsen ääni

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina HE 85/2016 VP Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Erkki Papunen Anne-Mari Raassina 25.5.2016 Tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien ja

Lisätiedot

LOP - Moniammatillinen yhteistyö lastensuojeluprosesseissa. Osaprojektin loppuarviointi 4.11.2014

LOP - Moniammatillinen yhteistyö lastensuojeluprosesseissa. Osaprojektin loppuarviointi 4.11.2014 LOP - Moniammatillinen yhteistyö lastensuojeluprosesseissa Osaprojektin loppuarviointi 4.11.2014 LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella Esitys Anne Kerälä 15.11.2012 Opinnäytetyöni liittyy Lapsen hyvä arkihankkeeseen ja tarkemmin Koillismaan hankekuntien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto 28.10.2015 Toteutuneet tarkastukset toisen asteen oppilaitoksissa Milloin oppilaitoksessa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.9.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot