RT PUISET SISÄVERHOUKSET SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RT 82-10582 PUISET SISÄVERHOUKSET SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 RT ohjetiedosto syyskuu (16) PUISET SISÄVERHOUKSET puutalo, verhousleudot, verhouslevyt trähus, invändiga paneler, träplattor timber frame house, boards, wall panels Tässä RT-ohjekortissa käsitellään puuaineisia sisäverhouksia, sekä niiden suunnitte luo ja asennusta. Verhouksia havainnollistavat piirrosesimerkit on esitetty puurakenteiseen asuintaloon, mutta ratkaisut ovat sovellettavissa myös muihin rakennuksiin. Ohjeet on tarkoitettu lähinnä paikallarakentamiseen, mutta ne soveltuvat myös teolliseen talotuotantoon. Puisen sisäverhouksen pintakäsittelyt on esitetty RT-ohjekortissa RT Puisen sisäverhousten pintakäsittelyt. Puisen pientalon rakenteelliset ratkaisut on esitetty RT-ohjekortissa RT Pientalon puurakenteet. Kortissa (CAD)-merkittyjen kuvien cadtiedostot ovat cd:llä hakemistossa Cadkuvat\ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄVERHOUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 2 PUULAJIT 3 PUUTAVARAN LAATU JA KOSTEUSPITOISUUS 3.1 Puutavaran laatu 3.2 Kosteuspitoisuus 4 LAUTALATTIAT 4.1 Yleistä 4.2 Lattialaudan mitat 4.3 Lattialautojen kiinnitys 4.4 Lattialautojen jatkokset 5 SISÄVERHOUSLAUDAT JA KIINNITYSVAIHTOEHDOT 5.1 Yleistä 5.2 Verhouslaudan mitat 5.3 Verhouslautojen kiinnitys 5.4 Verhouslautojen jatkokset 6 PYSTYVERHOUKSET 6.1 Yleistä 6.2 Avosaumalaudoitus 6.3 Ponttilaudoitus umpisaumoin 6.4 Kaarevat seinäpinnat 6.5 Kiinnitysalusta 7 VAAKAVERHOUKSET 7.1 Yleistä 7.2 Avosaumalaudoitus 7.3 Kaarevat seinäpinnat 7.4 Kiinnitysalusta 8 VINOON ASENNETTU LAUTAVERHOUS 9 SISÄKATOT, LAUTAVERHOUS 10 LEVYVERHOUKSET 10.1 Yleistä 10.2 Puukuitulevyt 10.3 Lastulevyt 10.4 Vanerit 10.5 Liimapuulevyt 10.6 MDF-levy 11 PUUVERHOUKSET KOSTEISSA TILOISSA 12 PUUVERHOUKSEN LIITTYMÄT JA SOVITUKSET 12.1 Jalkalistat 12.2 Kattoliittymät 12.3 Nurkat 12.4 Muut listat

2 RT ohjetiedosto 2 1 SISÄVERHOUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 3 PUUTAVARAN LAATU JA KOSTEUSPITOISUUS Rakentamista koskevat paloturvallisuusmääräykset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 1) Sisäverhouksia koskee pintakerrosten luokkavaatimus, joka sisältää syttymisherkkyysluokan ja palonlevittämisluokan. Paloahidastavan asuinrakennuksen seinien ja kattojen sisäpuolisten pintakerrosten luokkavaatimus (syttymisherkkyysluokka/palonlevittämisluokka) enintään 1-kerroksisella ja 2-osuntoisella rakennuksella on -/- ja muutoin 2/-. Myös kellaritilojen pintakerrokset saavat olla luokkaa 2 /- kattilahuoneita ja autosuojia lukuunottamatta lioissa seinien ja kattojen pintakerrosten tulee olla luokkaa 1/1, ja lattioiden pintakerrokset on tehtävä palamattomista rakennustarvikkeista). Paloapidättävällä (asuin)rakennuksella vaatimus on aina 1/1, mikä rajoittaa huomattavasti puun käyttöä sisäverhouksiin. Palonkestävällä asuinrakennuksella vaatimukset ovat vastaavat kuin paloahidastavalla kellarikerrosta lukuunottamatta. 3.1 Puutavaran laatu Havupuusta (männystä tai kuusesta) valmistettujen, höylättyjen verhouslautojen ulkonäköön perustuvat laatuvaatimukset on esitetty RT-ohjekortissa RT ) Pohjoismainen mänty- ja kuusisahatavaran ulkonäköön perustuva yleislajittelu käsittää neljä peruslaatuluokkaa A, B, C ja D. Näistä paras on luokka A, joko jakaantuu neljään alaluokkaan A1-A4. Höylätyt sisäverhouslaudat valmistetaan pääasiassa luokkiin A3, A4 ja B sijoittuvasta sahatavara sta. Höylätyt listat valmistetaan pääasiassa luokkiin A1 ja A2 sijoittuvasta sahatavarasta. Sisäverhouksiin tarkoitettu puutavara on tavallisesti höylättyä mutta myös hienosahattua tai sahattua lautaa voidaan käyttää. Pintaa voidaan elävöittää myös muilla työstötavoilla. 3.2 Kosteuspitoisuus Elävän puun kosteuspitoisuus on yli 30 % (puun kuivapainosta). Kuivatun puutavaran kosteuspitoisuus vaihtelee noin 10 % (erikoiskuiva)...20 % (ulkokuiva keskimäärin). Sisäverhoukseen käytettävän puutavaran kosteuspitoisuudeksi asennusvaiheessa suositellaan alle 16 % (RYL 90: %) ja lattianpäällysteiden osalta alle 10 % (RYL 90: %). Tämä edellyttää myös sitä, että sisäverhouksen asennusvaiheessa tulisi rakennuksen lämpötilan ja ilman kosteuden olla asettunut likimain lopullista käyttötilannetta vastaaviin arvoihin. Sisäverhouksen asennuksen jälkeen ei sisätiloissa saa tehdä sellaisia rakennustöitä, jotka aiheuttavat olennaisia muutoksia sisäilman kosteuspitoisuuteen. 2 PUULAJIT Sisäverhouksiin käytetään kotimaisista puulajeista lähinnä mäntyä ja kuusta sekä jonkin verran myös koivua. Näistä kuusen pääasiallinen käyttöalue on seinä- ja kattoverhouksissa ja mäntyä käytetään kaikissa sisäpinnoissa. Koivu on em. puulajeista kovin. Tämän vuoksi se on hieman hankalammin työstettävissä. Kotimaisista puulajeista myös leppä ja haapa soveltuvat seinä- ja kattoverhouksiin. Tuontipuulajien käyttömahdollisuudet sisäverhouksiin on syytä selvittää puulaji- ja tapauskohtaisesti. Kuva 1. Kotimoisia puulajeja. Vasemmalta mänty, kuusi, koivu, leppä ja haapa. 1) RakMK E1 Rakenteellinen paloturvallisuus. Määräykset ) RT Höylää verhouslaudat, laatuvaatimukset (SFS 4892)

3 3 ohjetiedosto RT LAUTALATTIAT 4.1 Yleistä Asuinhuoneistojen osalta ei lattioiden pinta kerroksille ole paloturvallisuusmääräyksissä asetettu luokkavaatimusta. Puuta voidaan käyttää myös tiloissa joissa lattian pintakerrosten luokkavaatimus on L (sairaanhoito- huolto- tai rangaistuslaitoksia lukuunottamatta). Ks. Taulukko 4 Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa E 1. Parkettilattioita ei tässä RT-ohjekortissa käsitellä. 4.2 Lattialaudan mitat Höylättyjen lattialautojen pituus vaihtelee keskimäärin 3,9...4,2 metriin. Tyvitukista sahattujen lattialautojen pituus voi olla 5,1...6,0 m. Pituudet saattavat vaihdella sahakohtaisesti. Lattialautoja valmistetaan myös sormijatkettuna. Tavallisin puulaji on mänty. Käytetyimmät paksuudet ovat 21, 28 ja 33 mm ja leveydet vaihtelevat millimetriin. Lattialautojen HLL yleisimmät poikkileikkausmitat on esitetty RTohjekortin RT Sahattu ja höylätty puutavara mitat kohdassa 4.3. Yleisin lattialaudan paksuus on 28 mm jolloin tukiväli on enintään 500 mm. Mikäli käytetään ohuempaa lautaa tulee tukivälin olla vastaavasti pienempi. Kuva 3 Esimerkki lattialaudan jatkoksesta. Ponttaamaton päittäisjatkos sijoitetaan aina tuen päälle. Laudat katkaistaan noin 5 kunniassa jotta sauman yläpinnasta saadaan tiivis. 4.3 Lattialautojen kiinnitys Lattialaudat asennetaan tiiviisti kiinni toisiinsa siten etteivät lautojen näkyviin jäävät särmät vaurioidu. Kiinnitys tehdään yleisimmin pontista piilonaulaamalla. Naulan pituudeksi soveltuu 60 mm/kampanaula tai 75 mm/lankanaula. Lattia erotetaan ympäröivistä (ja läpäisevistä) rakennusosista noin 10 mm:n liikuntasaumalla. Ks. kuvat 2 ja 4. Lattialautojen kiinnityksen aikana ja sen jälkeen tulee huoneilman suhteellisen kosteuden olla noin % ja huoneilman lämpötilan vähintään +15 (RYL 90 kohta 29.5). 4.4 Lattialautojen jatkokset Mahdolliset jatkokset tehdään siten että saumasta saadaan tiivis ja huomaamaton. Ks. kuva 3. Jatkokset hajautetaan tasaisesti koko latian alalle. Vierekkäisten lattialautojen jatkoskohdat eivät saa olla samalla kiinnitystuella. Lattialautoja valmistetaan myös päistään pontattuina jolloin jatkoksien ei tarvitse sijoittua tuen päälle mikä vähentää materiaalihukkaa. Pontattu päittäisjatkos suositellaan vahvistettavaksi liimalla. Jatkoksien välttämiseksi on syytä ottaa huomioon huoneen koko lahjalautoja tilattaessa. Kuva 2. Ensimmäinen lattialauta asennetaan siten, että laudan ja seinän väliin jää noin 10 mm rako. Lauta kiinnitetään sekä päältä että pontista. Jalkalistan käyttö on mahdollista (mutta ei välttämätöntä) kaikkien eri seinäverhouslautojen yhteydessä. Seinäverhouksen asentaminen ennen lattianpäällystettä edellyttää aina jalkalistaa. Pystyleikkaus. Kuva 4. Viimeinen lattialauta asennetaan siten että laudan ja seinän väliin jää noin 10 mm rako. Jalkalistana toimivan vaakalaudan tulisi olla hieman Perhosleutoa paksumpi, jotta vähetään verhouslautojen alapäiden kolhiintuminen. Pystyleikkaus.

4 RT ohjetiedosto 4 5 SISÄVERHOUSLAUDAT JA KIINNITYSVAIHTOEHDOT 5.1 Yleistä RT-ohjekortissa RT Höylätyt laudat, mitat on kohdassa 5 esitetty yleisimmät sisäverhouslautojen profiilit. Ks kuva 6. Pyöreäkulmaista STP-verhouslautaa valmistetaan myös yhdellä tai kahdella valeponttiuralla varustettuna. Ks. kuva 7. Sisäverhoukseen voidaan käyttää myös höylättyä ponttilautaa HPL tai sileäksi höylättyä lautaa SHL, jonka poikkileikkausmitat on ilmoitettu RT-ohjekortin RT Sahattu ja höylätty puutavara, mitat taulukossa 5. Verhouslautoja voi teettää myös mittojen mukaan. Näin sisäverhouksen suunnittelussa ei ole välttämätöntä pitäytyä tavallisimpiin profiileihin. Palo-ominaisuuksiltaan sisäverhouslaudat (puu) luokitellaan seuraavasti: Syttymisherkkyysluokka/palonlevittämisluokka: 2/ Verhouslaudan mitat Höylättyjen mänty- ja kuusiverhouslautojen keskimääräinen pituus on 3,9...4,2 metriä (oksattomat laudat noin 3 metriä). Pituudet saattavat vaihdella sahakohtaisesti. Verhouslautoja on saatavana myös sormijatkettuna, jolloin enimmäispituus on vapaasti valittavissa (käytännössä pituus määräytyy kuljetuskaluston mukaani. Sormijatkoksissa käytettävän liiman tulee olla väritöntä, jos verhousta ei peittomaalata. Verhouslaudan vähimmäispaksuus on riippuvainen laudan leveydestä, ks. taulukko 1. Ohuimmat höylätyt verhouslaudat ovat paksuudeltaan 12 mm, mutta suositeltavaa on käyttöä vähintään 15 mm tai paksumpaa verhouslauta Kosteissa tiloissa laudan suositeltava vähimmäispaksuus on aina 15 mm. Taulukko 1. Sisäverhouslautojen suositeltava paksuus leveydestä riippuen. Laudan leveys mm enintään yli 145 Laudan paksuus mm 15 (min 12) 18 (min 15) 21 (min) Verhouslautojen kiinnitys Verhouslautojen kiinnitykseen soveltuvat täyskantaiset lankanaulat sekä ruuvit. Kiinnitystarvikkeet voivat olla sähkö- tai kiiltosinkittyä terästä, messinkiä, kuparia, yms. Paineilmanaulainto käytettäessä on huolehdittava, ettei naula uppoa liiaksi puuhun eikä siten riko laudan pintaa. Naulan kanta ei saa myöskään jäädä koholle, vaan sen tulisi upota hieman laudan pintaa syvemmälle. Hakasien käyttöä ei suositella, koska ne rikkovat laudan pinnan. Naulan suositeltava pituus on 3 kertoa ja ruuvin 2,5 kertoa verhouslaudan paksuus kuitenkin vähintään 30 mm. Yli 75 mm leveät ponttaamattomat laudat kiinnitetään molemmista reunoistaan. Naulat ja ruuvit eivät saa aiheuttaa halkeamia verhouslaudassa. Tarvittaessa (lähellä laudan päätä) esiporataan kiinnitystä varten reiät. Piilokiinnitys tehdään joko pontista naulaamalla tai metallikiinnikkein (kuva 29). Koska piilokiinnityksessä lauta kiinnittyy alustaansa vain toisesta reunastaan sitä ei suositella 120 mm tai sitä leveämpien verhouslautojen asennukseen. Tapauskohtaisesti voidaan verhouslaudat kiinnittää seinäpintaan myös tarkoitukseen sopivalla liimalla tai elastisella massalla, joka pursotetaan verhouslaudan takapintaan noin 200 mm:n välein. Se edellyttää kiinteää ja puhdasta kiinnitysalustaa. Tarvittaessa verhous tuetaan väliaikaisesti alusteansa liiman tai massan kuivumisen ajaksi. Työssä noudatetaan kiinnitysaineen valmistajan ohjeita. 5.4 Verhouslautojen jatkokset Kuivissa sisätiloissa jatkokset eivät ole teknisesti ongelmallisia. Siten sisäverhouslautoihin on mahdollista tehdä jatkoksia, jos ne katsotaan ulkonäöllisesti hyväksyttäviksi. Jatkokset voidaan jakoa tasaisesti koko verhoiltavalle pinnalle (ei kahta vierekkäistä jatkosta), tai ne voivat muodostaa selkeän aiheen. Seinä- ja kettoverhouksissa jatkos voidaan tehdä puskusauman ohella myös muutaman millimetrin avosaumana. Ks. kuva 5. Päistä pontattua verhouslautaa käytettäessä jatkoksia ei tarvitse sijoittaa kiinnitystuen kohdalle. Tällainen jatkos suositellaan vahvistettavaksi liimalla. Lautojen päät karkaistu noin 5 kulmassa Tukeva kiinnitys edellyttää isokantaisia nauloja Jatkoskohta naulataan viimeisenä Kuva 5. Verhouslautojen jatkokset. Naulattaessa läheltä laudan päätä tehdään kiinnitysreiät poralla laudan mahdollisen halkeamisen välttämiseksi. Avosauma 110 mm soveltuu erityisesti avosaumalaudoitukseen ja jatkos voi muodostaa koko verhoiltavan pinnan jakavan saumakohdan (a). Puskusauma, jossa sauman kohta naulataan viimeiseksi muiden kiinnityskohtien naulauksen jälkeen. Lautojen päät suositellaan sahattavaksi muutaman asteen kulmaan, jona saumasta saadaan tiivis (b). Naulaus voidaan tehdä myös jatkoksen molemmin puolin.

5 5 ohjetiedosto RT PYSTYVERHOUKSET Kuva 6. Sisäverhouslautojen yleisimpiä profiileja (RT ). Katkoviivalla esitetyn pinnan muoto on valmistaja- tai tilauskohtainen. 6.1 Yleistä Sisäpuolisten seinäpintojen pystyverhous voidaan tehdä kaikilla yleisimmillä verhouslaudoilla. Perinteisistä sisäverhouslaudoista mainittakoon helmiponttilauta. Höylätyillä puolipondilaudoilla voidaan saumaura säätää halutun levyiseksi. Ks. kuva Avosaumalaudoitus Pystyverhouksessa voidaan sileäksi höylätyt laudat asentaa siten, että lautojen väliin jää mm avoin rako. Ks. kuva 10. Jotta verhouksen taustarakenteet eivät näkyisi lautojen välisistä raoista, voidaan välittömästi verhouksen alla käyttää tummapintaista rakennuspaperia. Tällöin on suositeltavaa pintakäsitellä ainakin lautojen syrjät ennen asennusta, mikäli verhouksen pintakäsittely katsotaan tarpeelliseksi. 6.3 Ponttilaudoitus umpisaumoin Sileä ja yhtenäinen pintavaikutelma aikaansaadaan umpisaumoin asennetuin ponttilaudoin (HPL). Huoneilman suhteellisen kosteuden muutokset aiheuttavat kuitenkin jossain määrin puun kosteuselämistä. Sen seurauksena saumat aukeavat puun kuivuessa ja vastaavasti sulkeutuvat kosteuden lisääntyessä ja puun turvotessa. Ponttilaudoilla suositellaan saumoihin jätettäväksi mm:n elämisvara (riippuen puutavaran kosteuspitoisuudesta ja ilman suhteellisesta kosteudesta asennusvaiheessa). 6.4 Kaarevat seinäpinnat Pystyverhous mahdollistua myös kaarevat seinäpinnat. Kaarevilla seinäpinnoilla on suositeltavaa käyttöä kapeaa höylättyä lautaa ( mm, kaarevuussäteestä riippuen). Täysponttilautojen asennus on mahdollista vain hyvin suurilla kaarevuussäteillä. Pieni kaarevuussäde voidaan tehdä siten, että laudan takapintaan työstetään tiheästi pituussuuntaisia uria. Tämä mahdollistaa laudan pakottamisen koveraan tai kuperaan muotoon asennusvaiheessa. 6.5 Kiinnitysalusta Koska puurunkoiset seinät tehdään yleensä pystysuuntaisin runkotolpin, joudutaan pystyverhousta varten asentamaan vaakasuuntaiset kiinnitystuet (kiinnityslaudat). Kiinnitystukina käytetään esimerkiksi 22 mm x 100 mm sahattua lautaa, joka kiinnitetään runkotolppien päälle (tai upotetaan runkotolppiin) enintään 600 mm:n välein, kuva 11. Runkotolppien päälle asennettu kiinnityslauta kasvattaa seinän paksuutta, mutta toisaalta näin muodostuva välitila voidaan hyödyntää esimerkiksi sähköasennuksissa. Mikäli ulkoseinä tehdään ns. ristirunkojärjestelmällä, on sisäpuolisen pystyverhouksen kannalta suositeltavaa sijoittua vaakarunko sisäpuolelle, jolloin erillisiä kiinnityslautoja ei tarvita, vaan verhous kiinnitetään vaakarunkoon (vaakarunko yleensä 50 mm x 50 mm), kuva 12. Kuva 7. Esimerkkejä sisäverhouslaudoissa. (a) Helmiponttilauta, pyöreäkulmainen STP-sisäverhouslauta (b) yhdellä tai (c) kahdella valeponttiuralla varustettuna ja (d) ponttilauta 12 mm V-uralla. Kuva 8. Pystyverhous umpisaumoin.

6 RT ohjetiedosto 6 Seinän runkotolppa Ilma- tai höyrysulku Kiinnityslauta 22 x 100 Puoliponttilauta, tässä 15 x 95 Kuva 9. Pystyverhous puoliponttilaudoin. Saumauran leveydeksi voidaan säätää 110 mm. Vaakaleikkaus 1:5. Seinän runkotolppa Rakennuspaperi (tai kova tai puolikova puukuitulevy; voidaan vaihtoehtoisesti asentaa myös välittömästi verhouksen alle) Kiinnityslauta 22 x 100 Höylätty lauta 18 x 120 Kuva 10. Pystyverhous höylätyin laudoin ja noin 5 mm avosaumoin. Vaakaleikkaus 1:5.

7 7 ohjetiedosto RT VAAKAVERHOUKSET 7.1 Yleistä Kaikki yleisimmät sisäverhouslaadut soveltuvat myös vaakaverhoukseen. Suorakulmainen STS-verhouslauta on kuitenkin tarkoitettu etupäässä pystyverhouksiin ja vastaava viistetty STV-verhouslauta vaakaverhouksiin. Viistetyt vaakasaumojen urat keräävät pölyä suorakulmaisia vaakauria vähemmän. Ks. kuva Avosaumalaudoitus Myös vaakaverhouksessa voidaan sileäksi höylätyt laudat asentoa siten, että lautojen väliin jää mm avoin rako. Jotta verhouksen takana olevat alusrakenteet eivät näkyisi lautojen välisistä raoista, voidaan välittömästi verhouksen alla käyttää tummapintaista rakennuspaperia. Tällöin on suositeltavaa pintakäsitellä ainakin lautojen syrjät ennen asennusta, mikäli verhouksen pintakäsittely katsotaan tarpeelliseksi. 7.3 Kaarevat seinäpinnat Kaarevan seinäpinnan teko vaakalaudoin on pystyverhousta hankalampea, koska laudat joudutaan tällöin taivuttamaan. Kaarevuussäteen on oltava suuri, ja lautojen kiinnitys on syytä tehdä ruuvein. Parhaiten tarkoitukseen soveltuvat ponttaamattomat laudat tai puoliponttilaudat. 7.4 Kiinnitysalusta Koska puurunkoiset seinät tehdään yleensä pystysuuntaisin runkotolpin, voidaan vaakaverhous kiinnittää välittömästi seinärunkoon (ilman- tai höyrynsulun asennuksen jälkeen}. Seinän rankajaon tulisi olla enintään 600 mm, kuva 11. Mikäli ulkoseinä tehdään ns. ristirunkojärjestelmällä, on sisäpuolisen vaakaverhouksen kannalta suositeltavaa sijoittaa vaakarunko ulkopuolelle kuva VINOON ASENNETTU LAUTAVERHOUS Verhouslaudat voidaan asentoa myös pysty- tai vaakasuorasta poikkeavaan kulmaan. Vaikutelma on tällöin pysty- ja vaakasuuntoisia verhouksia selvästi voimakkaampi, ja siksi vinoon asennetun verhouksen käyttöä on harkittava tapauskohtaisesti. Vaakaverhouslauta Ilman- tai höyrynsulku Lämmöneriste Seinän runkotolppa Vaakaverhouslauta Ilman- tai höyrynsulku Lämmöneriste Seinän runkotolppa Seinän vaakatolppa Pystyverhouslauta Kiinnityslauta 22 x 100 (välitila) Ilman- tai höyrynsulku Lämmöneriste Seinän runkotolppa Pystyverhouslauta Ilman- tai höyrynsulku Lämmöneriste Seinän runkotolppa Seinän vaakatolppa Kuva 11. Sisäverhouslautojen asennus yksirunkojärjestelmän ulkoseinään. Vaakaverhous voidaan kiinnittää välittömästi runkotolppiin (a) pystyverhous edellyttää runkotolppien pääl- Kuva 12. Sisäverhouslautojen asennus ristirunkojärjestelmän ulkoseinään. Vaakaverhous soveltuu parhaiten kun seinän vaakarunko sijaitsee pystytolppien ulkopuolella (a) Pystyverhous soveltuu parhaiten kun seinän vaaka-

8 RT ohjetiedosto 8 Seinän runkotolppa Ilman- tai höyrynsulku STV-verhouslauta, tässä 15 x 95 Kuva 13. Vaakaverhous STV-verhouslaudoin. Vaakaverhous voidaan kuivissa sisätiloissa kiinnittää välittömästi seinän runkotolppiin. Pystyleikkaus 1:5. Seinän runkotolppa Rakennuspaperi (tai kova tai puolikova puukuitulevy) Höylätty lauta, tässä 15 x 95 Kuva 14 Vaakaverhous höylätyin laudoin ja noin 5 mm:n avosaumoin. Pystyleikkaus 1:5.

9 9 ohjetiedosto RT SISÄKATOT, LAUTAVERHOUS Sisäkatoissa voidaan käyttää kaikkia edellä mainittuja verhouslautoja. Pontattujen lautojen käyttö helpottaa hieman asennustyötä. Verhousta varten asennetaan kattopolkkien olopistoon kiinnitystuet enintään 600 mm:n välein (tai verhous kiinnitetään välittömästi kattopalkkien alapintaan). Kiinnitystuet voivat olla esimerkiksi 45 mm x 45 mm rimoja tai koksinkertainen ristiin asennettu 22 mm x 100 mm laudoitus. Niiden kiinnitys tehdään tukevasti kampa- tai kierrenauloin tai ruuvein. Samalla verhouksen yläpuolelle muodostuu tila sähköasennuksille ja upotettaville valaisinrasioille. Mahdollisen kattolämmityksen yhteydessä otetaan lisäksi huomioon lämmitysmaton valmistajan ohjeet. Jos kattoverhoukseen on tarkoitus upottaa valaisimia, kiinnitystuet mitoitetaan tarvittavan upotussyvyyden mukaan tai verhous asennetaan muutoin riittävän alas. Kaikissa tapauksissa varmistetaan, että kiinnitykset kestävät sekä verhouslautojen että mahdollisten valaisinten painon. Raskaita valaisimia tai muita painavia ripustuksia varten on kattopalkkeihin (verhouksen yläpuolelle) asennettava erilliset kiinnitystuet. 10 LEVYVERHOUKSET 10.1 Yleistä Rakennuslevyjen seinäverhouksissa on pystysuunta käytännössä vakiintunut yleisimmäksi asennustavaksi. Se onkin sekä työmäärältään, että materiaalimenekiltään selvästi vaakasuuntaista asennusta edullisempi (tavanomaisilla huonekorkeuksilla). Mikäli ulkoseinä tehdään ristirunkojärjestelmällä on sisäpuolisen levyverhouksen kannalta edullisinta sijoittaa vaakarunko ulkopuolelle. Rungon suunnitteluvaiheessa on syytä kiinnittää huomiota myös levysaumojen suunnitteluun, jotta saumajaosta muodostuu selkeä ja rauhallinen. Sisäkattojen levyverhousta varten asennetaan kattopalkkien alapintaan kiinnitystuet enintään mm:n välein (rakennuslevystä riippuen). Muutoin kiinnitystukia, mahdollisia valaisinupotuksia ja raskaita ripustuksia koskevat samat ohjeet kuin edellä kohdassa 9 on esitetty. Nämä levyverhouksia koskevat yleisperiaatteet soveltuvat myös kipsikartonki- ja puukipsilevyille, joita ei tässä yhteydessä tarkemmin käsitellä Puukuitulevyt Puukuitulevyjen pääasiallinen raaka-aine on puu (liiman ja mahdollisten muiden lisäaineiden määrä on alle 1 %). Puukuitulevyjen mittatietoja ja laatuominaisuuksia on käsitelty tarkemmin RTohjekortissa RT Puukuitulevyt. Levypaksuudet vaihtelevat millimetriin, ja tavanomainen levykoko on noin 1200 mm x mm. Kovuudeltaan puukuitulevyjä valmistetaan kolmea eri tyyppiä: kova, puolikova (rakennekuitulevy) ja huokoinen. Palo-ominaisuuksiltaan ne ovat kaikki palavia rakennustarvikkeita. Syttymisherkkyysluokka/palonlevittämisluokka: kovat ja puolikovat 2/- huokoiset -/- Puukuitulevyt suositellaan kiinnitettäväksi ruuvein, joiden pituus on vähintään 2,5 kertaa levyn paksuus kuitenkin vähintään 25 mm, tai kampanauloin, joiden pituus on vähintään 3 kertaa levyn paksuus kuitenkin vähintään 30 mm. Kiinnityspisteiden väli levyn reunoilla on noin 100 mm ja keskellä mm. Kiinnityspisteen etäisyys levyn reunasta on noin 10 mm. Kiinnitystukien (aluslaudat tai runkotolpat) väli seinissä on enintään k 600 mm ja sisäkatoissa enintään k 300 mm. Huokoinen puukuitulevy on selvästi puolikovaa pehmeämpää. Sillä on huokoisuutensa vuoksi ääntä absorboiva ominaisuus, joten sitä voidaan käyttää myös akustointilevynä. Huokoinen puukuitulevy toimii myös lisälämmöneristeenä. Puukuitulevyjä valmistetaan myös mm. poperille ja kankaalla päällystettynä ja pitkiltä sivuilla pontattuina. Levyjen väliset saumat (3...5 mm) voidaan täyttää elastisella saumausmassalla tai jättää avosaumoiksi. Puukuitulevyjä on käsitelty RT-ohjekorteissa RT ) ja RT ) Lastulevyt 1) RT Puukuitulevy. Ominaisuudet (SFS 2 190) Kuva 15. Kuivan tilan katto. Mäntyrima avosaumoin. 2) RT Puukuitulevyt Kuva 16. Kuivan tilan seinä- ja katto. Verhouslaudat mäntyä.

10 RT ohjetiedosto 10 Lastulevyt valmisteitaan puulastuista liimaamalla (liiman määrä on hieman alle 10 %) Vähäformaldehydisestä E1 -laatuluokan lastulevystä ei erity huoneilmaan haitallisia koesuin. Lastulevyjen mittatietoja ja laatuominaisuuksia on käsitelty tarkemmin RT-ohjekortissa RT Lastulevyt. Levypaksuudet vaihtelevat millimetriin seinä- ja kattolevyillä, ja millimetriin lattialevyillä. Tavanomainen levykoko on mm x mm. Palo-ominaisuuksiltaan lastulevyt ovat palavia rakennustarvikkeita. Syttymisherkkyysluokka/palonlevittämisluokka: tavallisesti 2/ alkyditasoitettu 1 /- tai 1/II Lastulevyt suositellaan kiinnitettäväksi ruuvein, joiden pituus on vähintään 2,5 kertaa levyn paksuus, kuitenkin vähintään 25 mm, tai kampa- tai kierrenauloin, joiden pituus on vähintään 3 kertoa levyn paksuus, kuitenkin vähintään 30 mm. Kiinnityspisteiden väli levyn reunoilla on mm ja keskellä mm. Kiinnityspisteen etäisyys levyn reunasta on noin 10 mm. Lattialevyjen kiinnityspisteiden väli on reunoilla mm ja keskellä mm. Liima- ja ruuvikiinnitteinen lattialevy jäykistää tehokkaasti lattiarakennetta. Kiinnitystukien väli on seinissä enintään k 600 mm, sisäkatoissa enintään k 400 mm ja lattioissa enintään k mm levyn paksuudesta riippuen). Lastulevyjä valmistetaan myös mm. puuviilulla laminaatilla tai melamiinikalvolla pinnoitettuna, sekä tasoitekäsiteltynä tai alkydimaalilla pohjamaalattuna. Kattolevyjä valmistetaan myös reunoiltaan ympäripontattuna ja mm leveinä. Kosteuden kestävän V313-lastulevyn käytöstä kerrotaan kohdassa 11 Puuverhoukset kosteissa tiloissa. Levyjen väliset saumat (1...5 mm) on suositeltavaa jättää avosaumoiksi, tai ne voidaan täyttää elastisella saumausmassalla. Lastulevyverhouksien nurkkiin suositellaan jätettäväksi noin 5 mm elämisvara Vanerit Vaneri valmistetaan 1,4...3,2 mm paksuista viiluista ristikkäin liimaten. Viilut voivat olla koivua, mäntyä tai kuusta. Yleisimmät vanerityypit ovat koivuviiluista valmistettu koivuvaneri, havupuuviiluista valmistettu havuvaneri, ja sekavaneri, jossa on sekä koivu- että havupuuviiluja. Koivuviilupintaisten ja havupuuvanereiden Ulkonäköön perustuvat laatumääritelmät on esitelty RT-ohjekortissa RT Vanerilevyjen laatuluokat. Vanerien paksuudenvaihtelevat millimetriin. Yleisimmät levykoot ovat 1200 mm x mm ja suurimmillaan noin 1500 mm x 3600 mm. Sisäverhouksiin käytettävän koivuvanerin laatuluokaksi suositellaan vähintään luokkaa I (B) (lakattavat pinnat) tai II (S) (maalattavat pinnat), ja havuvanerin laatuluokaksi I (lakattavat pinnat, vain mäntypintaisena) tai II (maalattavat pinnat, ehjäpintainen jalostelaatu). Liimakerrokset tekevät vanerista lähes höyrytiiviin materiaalin, mikä on otettava huomioon rakenteiden ilman- tai höyryntiiviyttä tarkasteltaessa. Kuva 17. Lattia ja seinä mäntylautaa. Kuva 18. Katto ja seinä havuvaneria.

11 11 ohjetiedosto RT Palo-ominaisuuksiltaan vanerit ovat palavia rakennustarvikkeita. Syttymisherkkyysluokka/palonlevittämisluokka: tavallisesti 2/- pinnoitetut 1/- tai 1/11 Levyt kiinnitetään ruuvein tai nauloin, joiden pituus on 2,5...3 kertaa levyn paksuus. Kiinnityspisteiden väli levyn reunoille on noin 150 mm ja keskellä noin 300 mm. Kiinnityspisteen etäisyys levyn reunasta on noin 10 mm. Seinäverhoukseen käytettävän levyn paksuudeksi suositellaan mm, kun kiinnitystukien väli on enintään k 600 mm, tai 4...6,5 mm, kun kiinnitystukien väli on enintään k 300 mm. Kattoverhouksissa suositeltava kiinnitystukien väli on enintään k 400 mm. Ympäri pontattujen lattialevyjen paksuudet vaihtelevat mm, ja ne ovat yleensä havuvaneria. Niiden paksuudeksi suositellaan vähintään 15 mm, kun tukiväli on enintään k 600 mm, tai vähintään 12 mm, kun tukiväli on enintään k 400 mm. Liima ja ruuvikiinnitteiden lattialevy jäykistää tehokkaasti lattiarakennetta. Kuivissa sisätiloissa vanerin kosteuseläminen on vähäistä. Levyjen väliset saumat suositellaan tehtäväksi avosaumoin (1...3 mm), kuva 19. Vanereja valmistetaan usealla tavalla jatkojalostettuina mm. eri tavoin pinnoitettuina (esimerkiksi fenolifilmi tai laminaatti) valmiiksi lakattuina tai maalattuina, sekä lisäksi pintakuvioituina tai työstettynä niihin paneeliverhousta jäljittelevä uritus. Lisäksi vanerilevyjä valmistetaan joko kaikilta tai pitkiltä sivuilta pontattuina. Vanerista voiduon tehdä myös kaarevia seinäpintoja. Pieni taivutussäde aiheuttaa kuitenkin levyn pintaan helposti hiushalkeamia. Vesi- tai höyrykäsittely helpottaa vanerin taivuttamista. Taivutettu levy kiinnitetään aina ruuvein. Vanerien pienimmät taivutussäteet on esitetty RT-ohjekortissa RT Puujulkisivut taulukossa Liimapuulevyä Liimapuulevyt valmistetaan noin 40 mm leveistä rimoista liimaamalla. Puulajeine käytetään yleisesti mäntyä tai kuusta, mutta myös koivua ja tuontipuulajeja käytetään etenkin pöytälevyiksi tarkoitettujen levyjen valmistukseen. Levyt ovat kaikilta pinnoiltaan höylättyjä. Tavallisimmat levypaksuudet ovat ja 38 mm. Leveys vaihtelee millimetriin ja pituus millimetriin. Liimapuulevyjä käytetään tavallisesti portaiden ja kalusteiden valmistukseen. Ne soveltuvat kuitenkin myös seinä- ja kattoverhouksiin MDF-levyt MDF-levy (medium density fiberboard) valmistetaan puukuiduista liiman kanssa puristamalla Liiman määrä vaihtelee tuotekohtaisesti. MDF-levyä käytetään etenkin kalusteteollisuudessa, mutta siitä valmistetaan myös sisäkäyttöön tarkoitettuja viilupintaisia tai maalattuja lista- ja paneelituotteita. Seinän runkotolppa (tai kattolevyjen kiinnitystuki) Mahdollinen peitelista Avosauma mm voidaan täyttää myös elastisella massalla Vaneri (tässä 12 mm) mm, kun tukiväli on enintään 600 mm Kuva 19. Vaneriverhoukset tehdään joko mm:n avosaumoin tai asentamalla mahdollinen lista sauman päälle. Vaakaleikkaus. listan muoto on vapaasti valittavissa, kunhan huomioidaan liittyminen muuhun listoitukseen (jalka-, ikkuna- ja ovilistat). Sauma on mahdollista täyttää myös elastisena saumamassalla (akryylikitti tai vastaava). Kuva 20. Sisäverhouksissa on käytetty maalattua ja käsittelemätöntä puuta. Porrasaskelmat ovat liimattua mäntyä.

12 RT ohjetiedosto PUUVERHOUKSET KOSTEISSA TILOISSA Puuverhouksetsoveltuvattietyinrajoituksinmyösasunnonkosteisiintiloihin.KosteantilanrakenteitaonkäsiteltyRT-ohjekorteissa RT Pientalon puurakenteet kohdassa 11 ja RT Asunnon kosteiden tilojen rakenteet. Saunatilojen rakenteita ja rakennusosia on käsitelty RT-ohjekorteissa RT Saunon rakenteiden suunnittelu ja RT Saunan lauteet ja kalusteet. Sisäverhouslaudat soveltuvat kosteissa tiloissa sekä seinä- että kattoverhouksiin. Tällöin on kuitenkin jätettävä verhouksen taakse noin 20 mm tuulettuva ilmarako. Suihkutilan seiniin puuverhoustaeikuitenkaansuositella.lautojen kiinnitykseen on käytettävä sinkittyjä teräsnoutoja tai kupari tai messinkinauloja (tai ruuveja).ks.kuvat 21 ja 22. Puukuitulevyjäeisuositellakosteisiin tiloihin eivätkö ne sovellu laatoitusalustaksi. Puolikovaa puukuitulevyä on kuitenkin mahdollista käyttää kostean tilan kattoverhoukseen kalvon muodostavalla maalilla maalattuna. KosteudenkestävääV313-lastulevyä voidaan käyttää kosteissa tiloissa kattoverhouksiin maalattuna seinälevynä laatoituksentaimuovitapetinalustana.lattianalusrakenteenakäytettäessä setulee päällystää vedeneristeellä (muovimatto} jamahdollisestitämänpäälleasennetuin keraamisin laatoin. Laattojen muovitapettien tai -mattojen kiinnitykset tehdään levyvalmistajan ohjeiden mukaan. Kosteudenkestäväälastulevyävalmistetaanmyöspinnoitettuna(mm.melamiinikalvolla) ja reunasuojattuna jolloin sitä voidaan käyttää sisäverhouslautojen tapaanjättämällälevyntaaksenoin20mm tuulettava ilmarako. Vanerien käyttö kosteissa tiloissa tuleeharkitatapauskohtaisestiottaenhuomioon eri pintakäsittelyvaihtoehdot. Voimakkaatkosteusvaihtelutsaartavataiheuttaa pinnan hiushalkeilua (ehkäistävissä oikealla pintakäsittelyllä) sekä mahdollistaviilujenliimasaumojenaukeamista {ehkäistävissä reunojen huolellisella pintakäsittelyllä).vaneriverhous tulee sijoittua kosteaan tilaan siten ettei se ole alttiina roiskevedelle. Vaneri soveltuu V313-lastulevyntapaanhuolellavedeneristettynä myös kosteiden tilojen lattiarakenteisiin mm Verhouslauta mm Pystyverhouslauta (paksuus vähintään 15 mm) Kiinnityslauta 22 x 100, k 600, kiinnitetään korotusrimojen läpi tukevasti seinän runkotolppiin Korotusrima 15 x 50, kiinnitetään seinän runkotolppiin Höyrynsulkumuovi Puulista (tässä 12 x 28), varmistaa höyrynsulkumuovin ja vesieristeen limisauman tiiviyden (lista ei saa tukkia tuuletusrakoa) Lautojen alapäät katkaistaan noin 30 kulmaan mm Mahdollinen keraaminen laatoitus kiinnityslaasteineen Vedeneriste (esimerkiksi muovimatto hitsatuin saumoin), nostetaan seinille vähintään 150 mm valmiin lattian tasosta Rakennuslevy (upotettu seinän runkorakenteisiin) noin 5 mm Kuva 21. (CAD) Esimerkki verhouslautojen käytöstä kostean tilan seinä- ja kattoverhoukseen. Seinässä pystyverhous. Pystyleikkaus 1:10. Höyrynsulkumuovi voidaan korvata kahteen kertaan kosteudensulkukäsitellyllä kipsikartonkilevyllä. Pienessä kuvassa vaihtoehtoinen seinä- ja kattoverhouksen liittymä varustettuna varjolistalla.

13 13 ohjetiedosto RT Puoliponttilauta 15 x mm Puoliponttilauta 15 x 95, laudan alasyrjä höylätty "tippanokaksi" (noin 30 kulmaan) Kiinnityslauta 22 x 100, kiinnitetään tukevasti seinän runkotolppiin Höyrynsulkumuovi Puulista, viimeistelee jalkalistana toimivan laatoituksen yläreunan mm mm Kuva 23. Kostean tilan seinäverhouksen liittyminen lattiaan. Verhouslaudat mäntyä. Keraaminen lattialaatoitus kiinnityslaasteineen Vedeneriste (esimerkiksi muovimatto hitsatuin saumoin), nostetaan seinille vähintään 150 mm valmiin lattian tasosta Rakennuslevy (asennettuna seinän runkorakenteiden päälle) Lattian alusrakenteet tehdään RT-ohjekortin RT Pientalon puurakenteet kohdan 11.1 mukaan Seinä- ja kattoverhouksen tuuletusraon ilmankiertoa ei saa estää listoituksella tai kiinnityslaudoilla Kuva 22. (CAD) Esimerkki verhouslautojen käytöstä kostean tilan seinä- ja kattoverhoukseen. Seinässä vaakaverhous. Pystyleikkaus 1:10. Höyrynsulkumuovi voidaan korvata kahteen kertaan kosteudensulkukäsitellyllä kipsikartonkilevyllä. Kuva 24. Kostean tilan katto. Verhouslaudat mäntyä.

14 RT ohjetiedosto PUUVERHOUKSEN LIITTYMÄT JA SOVITUKSET 12.1 Jalkalistat Jalkalistojen tarpeellisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti käytettävän seinäverhouksen ja lattianpäällysteen mukaan. Rakennuslevyillä verhottujen seinäpintojen yhteydessä ovat jalkalistat tarpeen lähes poikkeuksetta. Sen sijaan verhouslautojen yhteydessä myös jalkalistaton ratkaisu on mahdollinen, kuva 2. Pystyverhouksissa jalkalistat muodostavat laudoituksen saumaurien kohdalle pölyä keräävät kolot. Tämä voidaan välttää jalkalistattomassa ratkaisussa, tai aloittamalla laudoitus vasta jalkalistan (vaakalaudan) päältä, kuva 4. Vaakaverhouksissa voidaan jalkalista korvata alimmalla verhouslaudalla. Jalkalistaton ratkaisu edellyttää verhouslautojen huolellista ja viimeisteltyä asennusta sekä lattianpäällysteen asentamista ennen seinäverhousta. Pontti on postettu laudan takalappeesta asennuksen helpottamiseksi Pystyverhouslauta (tässä 15 x 70) Kuva 26. Esimerkki pustylautojen nurkkaratka<isuista. Vaakaleikkaus Kattoliittymät Seinäverhouksen liittyminen kattoverhoukseen on mahdollista avo- tai puskusaumoin tai erilaisin listaratkaisuin (L-listat, varjolistat, yms.), kuva 25. Mahdollinen kulmalista Pysty- tai vaakaverhouslauta (tai rakennuslevy) mahdollinen lista Kuva 27. Sisänurkka voidaan tehdä myös joko näkyvälle avosaumalla tai listalla peitettynä. Ratkaisu soveltuu sekä levy- että pystyja vaakaverhouksiin. Vaakaleikkaus. Pystyrima, näkyvä kulma pyöristetty Vaakaverhouslauta, lautojen päät sahattu noin 5 kulmaan Kuva 25. Seinä- ja kattoverhouksen kertymä voidaan tehdä joko näkyvällä avosaumalla tai listalla peitettynä. Ylemmän kuvan ratkaisu on mahdollinen, kun kattoverhous asennetaan seinäverhouksen jälkeen. Alemmassa kuvassa seinä- ja kajoverhouksen liitoskohdassa on varjolista Kuva 28. Ratkaisu, jossa nurkkaan asennetaan noin 5 mm verhouslautoja paksumpi pystyrima, soveltuu etenkin vaakaverhoukseen. Edellytyksenä on verhouslautojen täsmällinen katkaisu oikeaan pituuteensa. Lisäksi lautojen katkaisu on syytä tehdä muutaman asteen kulmassa. Vaakaleikkaus.

15 15 ohjetiedosto RT Nurkat Sisätiloissa seinäpintojen muodostamat nurkat ovat etupäässä sisänurkkia. Lautaverhoiltujen seinien nurkat voidaan tehdä joko avo- tai puskusaumoin tai erilaisin listaratkaisuin, kuvat Levyverhouksiin soveltuu mm:n levyinen avosauma, joka rakennuslevystä riippuen on mahdollista myös täyttöä elastisella saumamassalla. Myös levyverhousten yhteydessä nurkkalistat ovat mahdollisia Muut listat Ikkuna- ja ovilistoitusta käsitellään erillisessä puutalon ikkuna- ja ovisovituksia käsittelevässä RT-ohjekortissa. Puolipaneeli tehdään tavallisesti pysy verhouslaudoin. Verhouksen yläreuna viimeistellään tarkoitukseen soveltuvalla vaakalistalla, kuva 31. Kuva 29. Piilokiinnitys nauloin tehdään laudan kielipontista (urospontista) siten, että naulan kanta jää seuraavan laudan urapontin (naaraspontin) sisään piiloon. Naulojen tulee olla mahdollisimman ohuita, jotta laudan reuna ei halkea. Metallikiinnikkeet asennetaan laudan uraponttiin ja naulaus tehdään kiinnikkeen reiästä. Vaakaverhouksessa työ aloitetaan ylhäältä alaspäin. Kuva 30. Esimerkki vaakaverhouksesta. Kuva 31. Esimerkkejä puolipaneeleiden vaakalistoista.

16 RT ohjetiedosto 16 Kuva 32. Esimerkki männyn käytöstä sisäverhoukseen. Valokuvien lähdetietoja: Kansikuva. Kirkkonummen seurakuntokeskus, suunnittelija Juha Leiviskä/Vilhelm Helander Juha Leiviskä arkkitehti/ SAFA. Kuva Arno de la Chapelle. Kuva 1. Kuva Seppo Kaksonen Kuva 8. Villa Tanskanen suunnittelija Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen. Kuva Jussi Tiainen. Kuvat 15, 16, 23, 24 ja 30 Jarmo Saari. Kuva 17. Metsämökki Puolarmaari suunnittelija arkkitehti SAFA Päivi Siponen. Kuva 18. Talo Puurtinen - Kahiluoto, suunnittelija Arkkitehtitoimisto Ulla ja Lasse Vahtera Oy. Kuva 20. Talo Louko, suunnittelija, Arkkitehtitoimisto Ulla ja Lasse Vahtera Oy. Kuva Jussi Tiainen. Kuva 32. Villa Thoren - Söderström, suunnittelija Juho Leiviskä, arkkitehti SAFA. Kuva Arno de la Chapelle. Tämän RT-ohjekortin laadintaan on osallistunut Rakennustietosäätiön toimikunta TK 170 Puurakenteet: arkkitehti Jussi Vepsäläinen pj toim.joht. Pertti Hämäläinen arkkitehti Jarmo Saari arkkitehti Jukka Jaatinen siht. Ohjeen pohjatyön on tehnyt Jarmo Saari.

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT PUUTUOTTEET

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT PUUTUOTTEET [ Puu tekee kodin] IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT PUUTUOTTEET Sisällysluettelo Puu tekee tyylikkään ja nuorekkaan kodin Paneeliseinä 4-5 Lastenhuone 6-7 Raitapaneeli 8-9 Listapaneeli 10-11 Kirstu

Lisätiedot

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ]

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ] PUULATTIAN ASENNUS [ Puu tekee kodin ] MASSIIVIPUULATTIAT Tämä esite koskee massiivipuusta (männystä tai kuusesta) tehtyjä lattioita. Lattialaudat ovat pontatut eli niissä on uros- ja naaraspontit. Nykyään

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

ULTITHERM. -lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

ULTITHERM. -lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan ULTITHERM -lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Ultitherm Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Ultitherm tuo tehoa työmaalle nopea ja helppo asentaa, asennusajassa säästöä yli 50

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ Ennen kuin aloitat asennuksen lue asennusohje huolellisesti. Puu on elävä luonnonmateriaali ja jokainen lattialauta on oma yksilönsä. Massiivipuulattiat

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET 50 mm50 mm 1 2 3 4 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 200 mm 45 mm 5 6 50 mm 9 mm 9 mm 95 mm Rakenneselitys Joustotatami / koko esim.. 12 000 * 12 000 mm. Mitta höylätyn

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2 Playhouse 6 pystytysohjeet SF = n.,8 m n. 0 mm 800 mm n. 8 cm n. 70 mm 0 mm 800 mm HUOM! Kaikissa tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä ja yhteydenotoissa ilmoita jälleenmyyjälle tai tuotteen valmistajalle

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Asennusohje LASISEINÄ

Asennusohje LASISEINÄ Asennusohje LASISEINÄ Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja taataan lasiseinän

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2016 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea ARKKI Arkki on asennusvalmis sisustusvaneri, jolla toteutat vaativatkin ideasi. Vanereista on helppo rakentaa suuria pintoja peittäviä kokonaisuuksia tai taulumaisia sisustuselementtejä. Tyyliltään Arkki

Lisätiedot

UPM ProFi. Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies

UPM ProFi. Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies UPM ProFi Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies THERMAL EXPANSION 0,004 % per 1 C e.g. 40 C change in board temperature = 6mm expansion / contraction

Lisätiedot

Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen.

Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen. 1 Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen. VALMISTELU Suosittelemme tilaamaan saman lattiaprojektin tarvikkeet aina samanaikaisesti. 2 Varastoi ja kuljeta Pergo-vinyyliä

Lisätiedot

Sisus eristää, pinta koristaa

Sisus eristää, pinta koristaa Sisus eristää, pinta koristaa Akustiset katot Halltexilla Uudisrakentajan ja remontoijan oiva valinta on helposti asennettava Halltex-kattolevy. Ääntä vaimentavat materiaalit soveltuvat erityisesti kodin

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta ISOVER_RIL_225 Tällä ohjelmalla ISOVER_RIL_225 esitetään erityisesti ohjeet lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden vaikutuksen huomioon ottavan korjaustekijän ΔU a määrittämiseksi ISOVER-rakennuseristeillä

Lisätiedot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot 5.8 Elokuu 001 Gyptone Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15 Alakatot Käytäväkattojen näkyvä ja itsekantava kannatinjärjestelmä Gyptone Plank levyt, joissa pitkät sivut on uraviistetty,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti asennusohje. (ver ) Vivia

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti  asennusohje. (ver ) Vivia Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, 15520 Lahti info.finland@elfa.com www.kirena.com asennusohje (ver 17.05.2016) Vivia Yleistä asennuksesta ja asennuspaikasta Asennusohjeessa on kuvattu Kirena Vivia -liukuovi

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma Ecophon Wall Panel C Seinävaimentimia käytetään sisäkattovaimennuksen lisänä tai vaihtoehtona erityisesti suurissa tiloissa tärykaiun vaimentamiseksi. Ecophon Wall Panel C asennetaan piilolistalle, ja

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Penkit, askelmat 50mm paksu levy

Penkit, askelmat 50mm paksu levy Erikoisratkaisut Pyyhehyllyköt 30mm paksu levy Penkit, askelmat 50mm paksu levy Tukipalat (k/k 400 mm) kiinnitetään sekä alustaan että varsinaiseen wedilevyyn wedi 610 kiinnitys- ja tiivistysmassalla.

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1 Vaihe 1 Laita maskeerausteippiä n. 1 cm pohjaosien sisemmästä jyrsitystä merkkiviivasta sekä n. 1cm sivumoduulien mustasta merkkivivasta. Hio maskeerauksen ulkopuolinen alue karhunkielellä. Maskeeraus

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen HPKM -pilarikenkiä on saatavana vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka vastaavat HPM -ankkurointipulttien kierrekokoja. Pilarikengän

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

VS3 VS3. S + PH 5.8 m2 VS3. HK 2300 mm D9X21. PUKUHUONE JA VAATESÄILYTYS 14.8 m2 VS2 D7X20. HK 2080 mm VS1 VS1 VS1. PORSTUA 8.

VS3 VS3. S + PH 5.8 m2 VS3. HK 2300 mm D9X21. PUKUHUONE JA VAATESÄILYTYS 14.8 m2 VS2 D7X20. HK 2080 mm VS1 VS1 VS1. PORSTUA 8. VS3 4370 PUKUHUONE JA VAATESÄILYTYS 14.8 m2 VS3 D9X21 S + PH 5.8 m2 1905 HK 2300 mm VS2 D7X20 1366 VS3 1900 3380 HK 2080 mm 1415 1755 VS1 610 1980 VS1 4500 VS1 PORSTUA 8.55 m2 TYÖPIIRUSTUS - POHJAPIIRUSTUS

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Merkitsemien. Tiedoksi

Merkitsemien. Tiedoksi ASENNUSOHJE -2- Unihak järjestelmäteline muodostuu pystysaloista mallia FSB ( bajonetskarv) ja LB ( längdbalk) juokusupalkeista joita yhdistävät tavallisesti ERB (enrörbalk) jokat. Telineen leveys voi

Lisätiedot

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas 1.1. Yleistä Kaikkien Hirsikoto asiakkaiden käytettävissä on asiantunteva puhelinneuvonta koko rakennusvaiheen ajan Hirsikoto toimituksissa noudatetaan hirsitalojen RT 16-10589 hirsitalojen toimitusehtoja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-taloportaiden asennusohjeet Kokoamisohjeet suorille taloportaille MSJ-Wood 11.3.2013 Suunnittelu ja toteutus: Cadwill Oy Teit erinomaisen valinnan ostaessasi Jussi puuportaan. Ohjeen

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Ajattele julkisivu jonka kauneus on ikuista

Ajattele julkisivu jonka kauneus on ikuista Ajattele julkisivu jonka kauneus on ikuista Half Round Portsmouth Shake Puolipyöreät paanupaneelit Asennusohje Puolipyöreät Asennusohje Yleistä Varoitus: Muista, että paneelit laajenevat ja kutistuvat

Lisätiedot

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS HUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 31.5.2012 PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x80 mm,

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

optimum glue Valmistelu ASENNUSOHJEET Suosittelemme tilaamaan saman julkisen tilan lattiaprojektin tarvikkeet aina samanaikaisesti.

optimum glue Valmistelu ASENNUSOHJEET Suosittelemme tilaamaan saman julkisen tilan lattiaprojektin tarvikkeet aina samanaikaisesti. Valmistelu Suosittelemme tilaamaan saman julkisen tilan lattiaprojektin tarvikkeet aina samanaikaisesti. Varastoi ja kuljeta vinyylilattiaa huolellisesti estääksesi vääntymistä. Kuljeta ja varastoi pakkaukset

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Terassin kokoaminen ja perustaminen Terassi on tarkoitettu koottavaksi valmiiksi pohjustetulle ja tasatulle maalle. Perustamisessa on otettava huomioon mahdollinen

Lisätiedot

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu 4550 Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu Sapa Solar Shading 4550 ow urinkosäleikkö asennetaan joko pysty- tai vaakasuuntaiseksi. sennus voi olla joko itsekantava tai kiinnitys voidaan tehdä muihin kantaviin

Lisätiedot

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7. FINN-suorat portaat 7.0 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.3 Tilausohjeet FINN-SUORAT PORTAAT RAKENNE SIVUPALKIT B 7.1 Sivupalkit valmistetaan

Lisätiedot

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE.

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. 28.10.2004 HUONEISTOJEN VÄLISEN ACO-SEINÄN ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. YHTEISTYÖSSÄ: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka KATMI Consulting Oy 28.10.2004 ESIPUHE Huoneistojen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

PÄREIDEN JA PÄREKATON VALMISTUS

PÄREIDEN JA PÄREKATON VALMISTUS PÄREIDEN JA PÄREKATON VALMISTUS Pärepuiden valitseminen Pärepuiksi valitaan pitkiä, suoria, hitaasti kasvaneita tiheäsyisiä puita, joiden oksisto on karsiutunut mahdollisimman ylös. Varmuus rungon syiden

Lisätiedot

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE. TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040. Oikeita ovia vuodesta 1911 mattiovi.

TASKUKARMIN ASENNUSOHJE. TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040. Oikeita ovia vuodesta 1911 mattiovi. TASKUKARMIN ASENNUSOHJE Seinävahvuus 92 mm. Ovilehdille 625, 725, 825, 925X2040 HUOM! Seinään ei saa kiinnittää taskukarmin kohdalle mitään seinän lävistävää tai niin painavaa että seinälevy voi taipua.

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot