RT PUUJULKISIVUT SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RT 82-10829 PUUJULKISIVUT SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 RT ohjetiedosto syyskuu 2004 korvaa RT (16) PUUJULKISIVUT puutalo, verhouslaudat, verhouslevyt trähus, utvändiga paneler, träplattor timber frame house, boards, wall panels Tässä RT-ohjekortissa käsitellään puurakenteisen asuintalon puisia julkisivuverhouksia, sekä niiden suunnittelua ja asennusta. Ohjeet on tarkoitettu paikallarakentamiseen, mutta ne soveltuvat myös teolliseen talotuotantoon. Puisen julkisivuverhouksen pintakäsittelyt on esitetty ohjekortissa RT Ulkoseinän rakenteellisia ratkaisuja on esitetty ohjekortissa RT JJ/1/Syyskuu 2004/8500/Vla/Rakennustieto Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 PUUVERHOUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 2 PUULAJIT 3 PUUTAVARA 3.1 Puutavaran (sahatavaran) laatu 3.2 Kosteuspitoisuus 3.3 Verhouslaudat 4 PYSTYVERHOUKSET 4.1 Yleistä 4.2 Peiterima- ja lomalaudoitukset 4.3 Avosaumalaudoitus 1 RT Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus 2 RT Pientalon puurakenteet, Avoin puurakennusjärjestelmä 4.4 Pystyverhouslaudat 4.5 Kaarevat seinäpinnat 5 VAAKAVERHOUKSET 5.1 Yleistä 5.2 Vaakaverhouslaudat 5.3 Limilaudoitus 5.4 Avosaumalaudoitus 5.5 Kaarevat seinäpinnat 6 VINOON ASENNETTU LAUDOITUS 7 MUUT PUUVERHOUKSET 7.1 Vaneri 7.2 Päre ja paanu 8 PUUVERHOUKSEN ASENNUS 8.1 Kiinnitysalustalle asetetut vaatimukset 8.2 Kiinnitystavat 9 VERHOUSLAUTOJEN JATKOKSET 10 PUUVERHOUKSEN LIITTYMÄT JA SOVITUKSET 10.1 Alareuna, liittyminen sokkeliin 10.2 Yläreuna, liittyminen räystääseen 10.3 Nurkat

2 RT ohjetiedosto 2 1 PUUVERHOUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Rakentamista koskevat paloturvallisuusmääräykset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 1. Julkisivun ulkopintoja ja tuuletusraon pintoja koskevat luokkavaatimukset riippuvat rakennuksen paloluokasta. P3-luokan rakennuksen ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusraon ulkopinnan luokkavaatimus on D-s2, d2, mikä ei aseta esteitä puuverhouksen käytölle. P2-luokan kerroksisen asuin- ja työpaikkarakennuksen (tai hoitolaitoksen) ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusraon ulkopinnan luokkavaatimus on B-s1, d0, muissa P2-luokan rakennuksissa luokkavaatimus on D-s2, d2. Luokan B-s1, d0 sijasta voidaan em. tapauksissa käyttää luokan D-s2, d2 rakennustarvikkeita, jos rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla ja seinä on suunniteltu siten, että ulkoisen syttymisen aiheuttaman palon leviäminen seinässä on estetty riittävän tehokkaasti. P1-luokan rakennuksen ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusraon ulkopinnan luokkavaatimus on B-s1, d0. Luokan B-s1, d0 sijasta voidaan enintään 4-kerroksisissa asuin- ja työpaikkarakennuksissa käyttää luokan D-s2, d2 rakennustarvikkeita, jos rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla ja seinä on suunniteltu siten, että ulkoisen syttymisen aiheuttaman palon leviäminen seinässä on estetty riittävän tehokkaasti. Lisäksi enintään kahdeksankerroksisessa P1-luokan rakennuksessa ulkoseinän ulkopinnan osa saa olla luokkaa D-s2, d2, mikäli tällaisia osia ympäröivät rakenteet suojaavat seinäpintaa palon leviämiseltä. 3 PUUTAVARA 3.1 Puutavaran (sahatavaran) laatu Pohjoismainen mänty- ja kuusisahatavaran yleislajittelu käsittää neljä ulkonäköön perustuvaa peruslaatuluokkaa A, B, C ja D sekä yhdistelmäluokan AB. Näistä paras on luokka A (us). Luokka B (kvintta) on tarkoitettu lähinnä kantaviin rakenteisiin ja luokat C (seksta) ja D tilapäisrakenteisiin (esimerkiksi muotit). Ulkoverhoukseen tarkoitetun puutavaran tulee olla vähintään luokkaa B, mutta suositeltavampaa on käyttää luokkaa A. Vajaasärmäistä sahatavaraa ei suositella ulkoverhoukseen. Joissain tapauksissa saattaa tyvitukeista sahattu särmäämätön puutavara tulla kyseeseen. Ulkoverhoukseen tarkoitettu muotoon höylätty puutavara on tavallisesti hienosahattua joko suoraan tukista vannetai pyörösahalla tai kuivatusta puutavarasta halkaisemalla valmistettua. Höylätty puutavara on poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoista tai muuhun muotoon työstettyä. Se on joko kaikilta sivuiltaan sileäksi höylättyä tai sen käyttölape voi olla myös saha- tai hienosahapintainen, takalape on tavallisesti karkeaksi höylätty. Esimerkkejä puutavaran työstöjäljistä on kuvissa Kuva 5. Pyörösahattu. 2 PUULAJIT Julkisivuverhoukseen käytettävä puutavara on yleensä kuusta. Kuusen solukkorakenne "sulkeutuu" kuivuessaan, ja se on pintapuusta sydänpuuhun samanlaista vastaten veden läpäisevyydeltään männyn sydänpuuta. Männyllä pintapuun solukkorakenne jää "avoimeksi", ja vain sydänpuu on sulkeutunut. Erilaisen solukkorakenteen vuoksi kuusi imee kosteuttaa mäntyä vähemmän, ja siten myös sen kosteuseläminen on vähäisempää. Kuusi soveltuu näin ollen yleensä mäntyä paremmin julkisivuverhoukseen. Kuva 3. Höylätty. Kuva 6. Kehäsahattu. 1 RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2002 Kuva 4. Kuivana vannesahattu. Kuva 7. Pelkkahakkurilla työstetty.

3 3 ohjetiedosto RT Kosteuspitoisuus Elävän puun kosteuspitoisuus on yli 30 % kuivapainosta. Sahatavara toimitetaan yleensä lautatarhakuivana, jolloin kosteuspitoisuus vaihtelee % ulkoilman suhteellisen kosteuden mukaan. Asennusvaiheessa ulkoverhoukseen käytettävän puutavaran kosteus ei kuitenkaan saisi ylittää 20 %, koska puu kutistuu kuivuessaan, ja tästä saattaa aiheutua ongelmia erityisesti pontattuja verhouslautoja käytettäessä (pontit saattavat aueta puun kutistuessa). Maalattavan puuverhouksen kosteuspitoisuus saa olla maalausajankohtana enimmillään % maalityypistä riippuen. 3.3 Verhouslaudat Säätilan muutosten myötä puujulkisivun kosteuspitoisuus vaihtelee. Puu pystyy tasaamaan kosteutta sitä paremmin, mitä paksumpaa se on, koska tällöin verhouslaudassa on enemmän massaa pintaan nähden kuin vastaavalla ohuella laudalla, ja puun sisäosa pystyy paremmin tasaamaan kosteutta, vaikka puun pinta välillä kastuisikin. Näin myös kosteuseläminen ja mahdollinen halkeilu on sitä vähäisempää, mitä paksumpaa puutavaraa käytetään. Ulkoverhouslaudan vähimmäispaksuus on riippuvainen laudan leveydestä, taulukko 1. Verhouslautojen paksuudeksi suositellaan sahatavaralla vähintään 22 mm ja muotoon höylätyillä verhouslaudoilla vähintään 23 mm. Voimakkaalle säärasitukselle alttiiksi joutuvissa kohteissa kuten korkeissa julkisivuissa, suositellaan käytettäväksi em. vähimmäismittoja paksumpaa puutavaraa, esimerkiksi 28 mm tai sitä paksumpia verhouslautoja. Kosteusvaihteluiden myötä verhouslaudoissa tapahtuu jossain määrin myös muodonmuutoksia (kupertumista/kovertumista). Mahdollisten haittavaikutusten ehkäisemiseksi on suositeltavaa, että verhouslaudat asennetaan sydänpuoli ulospäin, jolloin lautojen väliset saumat pysyvät tiiviinä. Muotoon höylättyjä ulkoverhouslautoja on saatavana myös sekä päätypontattuina että teollisesti pohjamaalattuina. Päätypontatut laudat soveltuvat vaakaverhouksiin. Päätyponttauksen vuoksi jatkoskohdan ei tarvitse asettua kiinnitystuen kohdalle. Teollinen pohjamaalaus suojaa verhouslautoja UV-säteilyltä ja säärasituksilta välittömästi asennuksen jälkeen sekä vähentää työmaalla tehtävää maalaustyötä. Peittomaalauksella voidaan vähentää ulkoverhouslautojen kosteuselämistä ja halkeilua. Pieni kulmapyöristys laudan särmissä parantaa maalikalvon pysyvyyttä. 1 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL 2000 Taulukko 512:T1 Taulukko 1. Ulkoverhouslautojen suositeltava paksuus / poikkileikkausmitat leveydestä riippuen. Laudan leveys mm RYL 2000 mukainen vähimmäispaksuus mm 1 Sahatavaralaudat, esimerkiksi Muotoon höylätyt verhouslaudat, esimerkiksi enintään x x 95, 23 x x x 145, 28 x 145 yli x x 170, 28 x RYL 2000 mukainen vähimmäispaksuus on 28 mm kun laudan leveys on yli 150 mm. Mikäli verhouslautojen vähimmäispaksuuksista poiketaan, se tulee erikseen asiakirjoissa mainita. Kuva 8. Käyttämällä erilaisia verhouslautoja saadaan vaihteleva pintavaikutelma.

4 RT ohjetiedosto 4 4 PYSTYVERHOUKSET 4.1 Yleistä Pystyverhouslaudat suositellaan asennettavaksi pääsääntöisesti sydänpuoli ulospäin. Lomalaudoituksen sisemmät laudat voidaan asentaa myös sydänpuoli seinään päin. Lisäksi otetaan huomioon myös oikea lustosuunta (lustokuvio alaspäin kuten myös mahdollinen sahauksessa muodostunut nukka), kuva Peiterima- ja lomalaudoitukset Lomalaudoitus tehdään yleensä sahatuista laudoista asentamalla laudat lomittain toistensa päälle. Peiterimalaudoituksessa asennetaan kapea rima vierekkäisten lautojen välisen raon päälle. Peiterima- ja lomalaudoituksen välinen ero saattaa olla hyvin vähäinen riippuen asennustavasta ja peiteriman leveydestä. Alimmaisten lautojen maalaus tai vähintään pohjustus on syytä tehdä ennen pintalautojen asennusta. Kuvissa 9, 12 ja 13 on esimerkkejä peiterima- ja lomalaudoituksista. Kuva 10. Pystyverhouslaudat asennetaan siten, että lustokuvion suunta on alaspäin. Lisäksi laudat asennetaan pääsääntöisesti sydänpuoli ulospäin. UTS UTV UYS Kuva 11. Pystyverhouslautojen yleisimpiä profiileja, vaakaleikkaus. Pystyverhoukseen voidaan käyttää myös UYV-profiilia mm Sahattu rima 22 x 38 (...50) Sahattu lauta 22 x 125 Vaakalauta (kiinnityslauta) 22 x 100, k 600 Kuva 9. Esimerkki peiterimalaudoituksesta, vaakaleikkaus 1:5 ja aksonometria. Pystylauta 22 x (50...) 100, k 600, (varmistaa tuuletusvälin ilmankierron)

5 5 ohjetiedosto RT noin 20 mm Alemmat laudat voivat olla eri levyisiä kuin päälle tulevat laudat. Alemmat laudat voidaan asentaa poikkeuksellisesti myös sydänpuoli sisäänpäin. Sahattu lauta 22 x 125 Vaakalauta (kiinnityslauta) 22 x 100, k 600 Pystylauta 22 x (50...) 100, k 600, (varmistaa tuuletusvälin ilmankierron) Kuva 12. Esimerkki lomalaudoituksesta, vaakaleikkaus 1:5 ja aksonometria. noin 15 mm Sahattu lauta 22 x 125 Sahattu lauta 22 x 50 Vaakalauta (kiinnityslauta) 22 x 100, k 600 Pystylauta 22 x (50...) 100, k 600, (varmistaa tuuletusvälin ilmankierron) Kuva 13. Lomalaudoitus, peiterimalaudoituksen "negatiivi", vaakaleikkaus 1:5 ja aksonometria. vertaa kuva 9.

6 RT ohjetiedosto Avosaumalaudoitus Pystyverhous voidaan tehdä myös asentamalla sahatut laudat siten, että lautojen väliin jää mm avoin rako. Rakoa ei peitetä rimalla, vaan se jätetään avoimeksi. Rako yhdistää verhouksen takana olevan tuuletusvälin ulkoilmaan. Vaakasuuntaisten kiinnityslautojen alle voidaan runkotolppien kohdalle pystyrimojen asemasta sijoittaa mm paksut korokepalat. Tuuletusvälin moitteeton toiminta varmistuu, kun kiinnityslaudat ovat irti säänkestävästä tuulensuojasta, kuva 14. Lisäksi tuuletusrakoon mahdollisesti pääsevän sadeveden poistoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jotta verhouksen taustarakenteet eivät näkyisi lautojen välisistä raoista, kiinnityslaudat voidaan maalata tai kuultokäsitellä tummiksi ennen verhouksen asentamista. Lisäksi on syytä käyttää tummapintaista tuulensuojalevyä. Laudan paksuuden tulisi olla sitä suurempi, mitä leveämpi on rako. Suositus laudan vähimmäispaksuudeksi on 25 mm, kun raon leveys on noin 10 mm. Pohja- ja mahdollisesti myös pintamaalaus ennen lautojen asennusta helpottaa syrjien pintakäsittelyä. Jo asennetun verhouksen syrjien pintakäsittely (mm. huoltomaalauksessa) on sitä helpompaa, mitä leveämpi on lautojen välinen rako. 4.4 Pystyverhouslaudat Ohjekortissa RT Sahattu ja höylätty puutavara on kohdassa 10 esitelty yleisimmin käytetyt ulkoverhouslautojen tyypit UTS, UTV, UYS ja UYV sekä niiden vakiomitat. Verhouslautojen profiileja voi teettää myös mittojen mukaan. Näin ulkoverhouksen suunnittelussa ei ole välttämätöntä pitäytyä tavallisimpiin profiileihin. Kuva 15. Erilaisten pystyverhousten yhdistelmä. 4.5 Kaarevat seinäpinnat Pystyverhous mahdollistaa myös kaarevat seinäpinnat. Kaarevilla seinäpinnoilla on suositeltavaa käyttää kapeaa lautaa ( mm kaarevuussäteestä riippuen). Parhaiten tarkoitukseen sopivat puoliponttilaudat, avosaumalaudoitus tai peiterimalaudoitus. Kuvan ratkaisu edellyttää säänkestävää tuulensuojaa mm Sahattu lauta 22 x 125 Vaakalauta (kiinnityslauta) 22 x 100, k 600 Kuva 14. Pystylaudoitus avosaumoin, vaakaleikkaus 1:5 ja aksonometria. Pystylauta 22 x (50...) 100, k 600 (tai vanerinen korokepala x 100 x 100)

7 7 ohjetiedosto RT mm Umpisaumoin asennettu ponttilautaverhous antaa sileän ja yhtenäisen pintavaikutelman. Ilman suhteellisen kosteuden muutokset aiheuttavat puun kosteuselämistä, jonka seurauksena saumat aukeavat puun kuivuessa ja vastaavasti sulkeutuvat kosteuden lisääntyessä ja puun turvotessa. Siten pintavaikutelma etenkin läheltä katsottuna vaihtelee olosuhteiden mukaan. Ponttilautoja asennettaessa on syytä jättää saumoihin mm:n laajenemisvara (riippuen puutavaran kosteuspitoisuudesta asennusvaiheessa). Saumojen päälle voidaan asentaa myös peiterimat. Ponttilauta 23 x 120 Vaakalauta (kiinnityslauta) 22 x 100, k 600 Pystylauta 22 x (50...) 100, k 600, (varmistaa tuuletusvälin ilmankierron) Mahdollinen rima Kuva 16. Ponttilaudoitus umpisaumoin, vaakaleikkaus 1:5 ja aksonometria mm Puoliponttilaudalla saumaton leveys voidaan säätää halutuksi. Asennuksessa on syytä käyttää sopivaa rakotulkkia, jotta ura saadaan kauttaaltaan samanlevyiseksi. Saumauran leveydeksi voidaan valita mm. Ponttilauta UYS 23 x 95 Vaakalauta (kiinnityslauta) 22 x 100, k 600 Kuva 17. Puoliponttilaudoitus (UYS-profiili), vaakaleikkaus 1:5 ja aksonometria. Pystylauta 22 x (50...) 100, k 600, (varmistaa tuuletusvälin ilmankierron)

8 RT ohjetiedosto 8 5 VAAKAVERHOUKSET 5.1 Yleistä Vaakaverhouslaudat suositellaan asennettavaksi sydänpuoli ulospäin. 5.2 Vaakaverhouslaudat Ohjekortissa RT Sahattu ja höylätty puutavara esitellyistä ulkoverhouslaudoista vaakalaudoitukseen soveltuvat UTV, UTK, UYV ja UYL, kuva Limilaudoitus UYL-verhouslaudan ohella limilaudoitus voidaan tehdä myös tavanomaisin sahatuin laudoin. Tällöin laudan koko on vapaasti valittavissa, joskin laudan asennus edellyttää sopivaa mallinetta, jotta asennustyö sujuisi vaivattomasti. Ks. kuva 20. Perinteinen vakiokokoinen UYL-verhouslauta on paksuudeltaan mm. UYL-verhouslauta tehdään yleensä sydänpuusta, mikä parantaa sen kestävyyttä, vaikka keskimääräinen paksuus on 15 mm. 5.4 Avosaumalaudoitus Vaakaverhous voidaan tehdä kuten pystyverhouskin asentamalla laudat siten, että niiden väliin jää mm:n rako. Laudan paksuutta, alusrakenteiden värisävyä ja lautojen pintakäsittelyä koskevat tällöin samat ohjeet kuin edellä kohdassa 4.3. Lisäksi laudan syrjät on syytä höylätä vinoon, jotta lautojen alasyrjään muodostuu "tippanokka". Ks. kuva Kaarevat seinäpinnat Kaarevan seinäpinnan teko vaakalaudoin on pystyverhousta hankalampaa, koska laudat joudutaan tällöin taivuttamaan. Kaarevuussäteen on oltava suuri, ja tarvittaessa lautojen kiinnitys tehdään ruuvein. Parhaiten tarkoitukseen soveltuvat profiloimattomat laudat, puoliponttilaudat tai UVL-verhouslaudat. UTK UTV UYL Kuva 19. Vaakaverhouslautojen yleisimpiä profiileja, pystyleikkaus. Vaakaverhoukseen voidaan käyttää myös UYV-profiilia mm Pystylauta (kiinnityslauta) 22 x 100, k 600 / tuuletusväli Puoliponttilauta 23 x 95, laudan alasyrjä höylätty "tippanokaksi" Kuva 18. Puoliponttilaudoitus, pystyleikkaus 1:5 ja aksonometria. UYV-vakioprofiilista muokattu "tippanokallinen" versio.

9 9 ohjetiedosto RT noin 20 mm Pystylauta (kiinnityslauta) 22 x 100, k 600 / tuuletusväli Sahattu lauta 22 x 125, limitys noin 20 mm Lautojen asennusta helpottava malline Kuva 20. Limittäin asennettu vaakaverhous, pystyleikkaus 1:5 ja aksonometria. Käyttämällä paksumpaa ja kapeampaa lautaa voidaan korostaa vaakasuuntaisia varjoja ja tehostaa julkisivun horisontaalisuutta mm Pystylauta (kiinnityslauta) 22 x 100, k 600 / tuuletusväli Sahattu lauta 22 x 125, laudan syrjät höylätty o noin 30 kulmaan Kuva 21. Vaakasuuntainen avosaumalaudoitus, pystyleikkaus 1:5 ja aksonometria.

10 RT ohjetiedosto 10 6 VINOON ASENNETTU LAUDOITUS Verhouslaudat voidaan asentaa myös pysty- tai vaakasuorasta poikkeavaan kulmaan. Vaikutelma on tällöin pysty- ja vaakasuuntaisia verhouksia selvästi voimakkaampi, ja siksi vinoon asennetun verhouksen käyttöä on harkittava tapauskohtaisesti. Tällöin myös lautojen katkaisupintojen suojaukseen ja pintakäsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Verhouksen alle tulevat kiinnityslaudat asennetaan pystyyn (kuten vaakaverhouksissa), kun verhouksen kaltevuuskulma on enintään 45 vaakasuoraan nähden. 7 MUUT PUUVERHOUKSET 7.1 Vaneri Ulkoverhoukseen soveltuvia vanereita ovat: kuusiviilupintainen pintakäsitelty ja reunasuojattu havuvaneri, pintaviilun enimmäispaksuus 1,5 mm koivuviilupintainen pintakäsitelty ja reunasuojattu sekavaneri tai koivuvaneri, jos edellytetään vähäoksaista tai ulkonäöltään tasaisempaa laatua valmiiksi pintakäsitelty ja reunasuojattu kuusi- tai koivuviilupintainen vaneri (pintaviilu 1,5 mm) maalauspohjapinnoitettu ja reunasuojattu vaneri, kun halutaan ehdottomasti välttää maalipinnan mahdollisia hiushalkeamia. Kuva 24. Detalji vanerin käytöstä julkisivussa. Kuva 22. Vinoon asennettu laudoitus. 1 RT Vaneri rakenteissa ja verhouksissa 2 RT Vanerilevyjen laatuluokat Vaneri Kiinnityslauta 22 x 100, k 600 Tuuletusväli 22 mm Kuva 23. Vanerilevyjen pystysauma. Kuusivaneri kestää käsittelemättömänä paremmin kosteutta ja on kevyempää kuin koivu- tai sekavaneri, mutta myös kuusivaneri suositellaan pintakäsiteltäväksi. Oikealla tavalla pintakäsiteltynä myös koivuviilupintaista vaneria on mahdollista käyttää julkisivuverhouksissa. Mäntyviilupintaista vaneria ei suositella julkisivuverhoukseen pintakäsittelystä mahdollisesti aiheutuvien voimakkaiden värisävyvaihtelujen vuoksi. Käytettäessä vaneria ulkoverhouksissa on suositeltavaa käyttää valmiiksi tehtaalla kosteutta ja hometta vastaan suojakäsiteltyä tai muutoin pinnoitettua tai valmiiksi pintakäsiteltyä levyä, jossa suojaus on tehty molemmille pinnoille. Suojakäsitelty ulkoverhouslevy on tehtaalla valmiiksi suoja- ja kuultokäsiteltyä vaneria, jonka pintaviilun paksuus on enintään 1,5 mm. Myös levyn reunat on suojakäsitelty. Maalauspohjapinnoitettu vaneri soveltuu maalattaviin julkisivulevytyksiin. Peruslevynä käytetään koivu- ja sekavanereita, jotka pinnoitetaan molemmin puolin. Levyä on saatavana myös valmiiksi pohjamaalattuna. Ulkoverhoukseen käytettävän levyn paksuudeksi suositellaan vähintään 15 mm, joka soveltuu k 600 kiinnitystukivälille. Kosteuseläminen otetaan huomioon levysaumoissa ja kiinnitysmenetelmissä siten, että kosteusjännityksiä ei synny (levysaumojen leveys 1 3 mm). Ulkoverhouslevyjen kiinnitykseen suositellaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruuveja (tai nauloja), joiden pituus on 2,5...3 kertaa levyn paksuus. Vanerin käyttöä ulkoverhoukseen on tarkemmin käsitelty RT-ohjekortissa RT Koivuviilupintaisten ja havupuuvanereiden ulkonäköön perustuvat laatuluokat on esitetty ohjekortissa RT

11 11 ohjetiedosto RT PUUVERHOUKSEN ASENNUS 7.2 Päre ja paanu Edellä esiteltyjen verhousten lisäksi on julkisivuihin käytetty jossain määrin myös pärettä ja paanua, vaikka niiden tyypillinen käyttökohde onkin ollut vesikatot. Julkisivussa ne muodostavat suomumaisen pinnan, ja oikein asennettuna ne kestävät säärasituksia kuten tavanomainen lautaverhous. Esimerkiksi perinteisen käsittelemättömän pärekaton ikä on noin 25 vuotta tai jopa enemmän. Päreet valmistetaan noin 0,5 m pitkistä pölkyistä pärehöylällä noin mm paksuiksi ja noin 100 mm leveiksi. Käytetyin puulaji on kuusi, mutta myös mänty ja haapa soveltuvat päreiden valmistukseen. Paanut valmistetaan hitaasti kasvaneesta ja valikoidusta männystä ristisahausmenetelmällä, jolloin vuosilustot ovat kieroontumisen estämiseksi aina kohtisuorassa lapetta vastaan. Männyn ohella myös haapa ja lehtikuusi soveltuvat paanujen valmistukseen. Niin päre kuin paanukin edellyttää lautaverhousta tiheämmin kiinnitystukia sekä huomattavasti enemmän nauloja. 8.1 Kiinnitysalustalle asetetut vaatimukset Ulkoverhouksen taakse jätetään alhaalta ylös avoin tuuletusväli. Sekä suunnittelussa että toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei ilmankierto tuuletusvälissä esty. Tuuletusvälin aikaansaamiseksi rakennuksen runkoon asennetaan ulkoverhouksen kiinnitystuet (yleensä 22 mm x 100 mm lauta). Ne kiinnitetään tuulensuojan läpi seinän runkorakenteisiin mahdollisimman tukevasti. Vaakaverhouksen pystysuuntaiset kiinnitystuet asennetaan seinän runkotolppiin. Pystyverhouksen vaakasuuntaiset kiinnitystuet asennetaan seinän runkotolppiin kiinnitettyhin pystylautoihin, jotta tuuletusrako jatkuu yhtenäisenä alhaalta ylös. Kiinnitystukien asennukseen soveltuvat kuumasinkityt lanka- tai kierrenaulat. Kiinnitys runkoon tapahtuu useimmiten tuulensuojalevyn läpi, joten naulojen pituus määräytyy myös tuulensuojan paksuus (ja valmistusaine) huomioon ottaen. 8.2 Kiinnitystavat Verhouslautojen kiinnitykseen soveltuvat parhaiten täyskantaiset lankanaulat. Korroosion ehkäisemiseksi on käytettävä kuumasinkittyjä nauloja (tai ruuveja). Mikäli käytetään paineilmanaulainta, on huolehdittava, ettei naula uppoa liiaksi puuhun eikä siten riko laudan pintaa. Naulan kanta ei saa myöskään jäädä koholle, vaan sen tulisi upota hieman laudan pintaa syvemmälle. Suositeltavin kiinnitystapa on käsinnaulaus. Naulojen pituuden tulee olla sellainen, että niiden tunkeuma kiinnitysalustassa riittää pitämään verhouslaudat tukevasti kiinni alustassaan. Naulan pituus on yleensä riittävä, kun se lävistää verhouksen kiinnitystuen. Naulojen sijainti suhteessa laudan reunaan on esitetty eri verhoustapoja esittelevissä kuvissa. Naulauksen etäisyydeksi laudan päästä suositellaan vähintään 70 mm halkeamisen välttämiseksi. Edellä kohdassa 7 Muut puuverhoukset on käsitelty myös niiden kiinnitystä. 9 VERHOUSLAUTOJEN JATKOKSET Sekä pysty- että vaakaverhouslautojen jatkoksia tulee välttää mikäli mahdollista. Jatkoksilta voidaan välttyä käyttämällä sormijatkettua verhouslautaa (edellyttää verhouksen peittomaalausta, jotta liimasauma ei näkyisi), tai suojaamalla saumakohta peitelaudalla tai peltilistalla. Mahdolliset vaakaverhouslautojen päittäisjatkokset tehdään huomaamattomasti ja siten, että saumasta saadaan tiivis. Mahdollinen jatkos joudutaan usein naulaamaan hyvin läheltä laudan päätä, ja siksi on halkeamisen ehkäisemiseksi suositeltavaa tehdä naulan reiät poralla. Vaakaverhouslautoja on saatavana myös päätypontattuina, jolloin jatkoksen ei tarvitse sijoittua kiinnitystuen kohdalle eikä jatkosta tarvitse naulata. Mahdollisissa päittäisjatkoksissa lautojen katkaisupinnat tulisi pohjustaa ennen asennusta. Pystylauta 22 x (50...)100, k 600 / tuuletusväli Kiinnityslauta 22 x 100, k 600 Pystyverhouslauta mm Kuva 25. Paanumaisesti käytetty pystyverhous. Sinkitty ja maalattu (tai muovipinnoitettu) pelti, paksuus vähintään 0,5 mm, kaltevuus vähintään 15 o Kuva 26. Pystyverhouksen jatkaminen avosaumalla edellyttää lautojen katkaisupintojen huolellista ja mieluummin ennen asennusta tehtävää pohjustusta ja pintakäsittelyä. Peltilista voidaan korvata myös muotoon höylätyllä ja tippauralla varustetulla puulistalla. Kuvan ratkaisu soveltuu myös levyverhousten vaakasaumoihin.

12 RT ohjetiedosto PUUVERHOUKSEN LIITTYMÄT JA SOVITUKSET Liittymät ja sovitukset esitetään tässä lautaverhousta esimerkkinä käyttäen, mutta ratkaisuperiaatteet ovat sovellettavissa myös levy- tai muihin puuverhouksiin. Liittymät ikkuna- ja oviaukkoihin on esitetty RT-ohjekortissa RT Alareuna, liittyminen sokkeliin Perinteisesti puisen julkisivuverhouksen ulkopinta on ollut likimain sokkelin ulkopinnan tasossa tai jopa sitä sisempänä. Näiden saumakohtaan on yleensä sijoitettu ns. vesilauta tai -lista, jonka yläpinta on höylätty ulospäin kaltevaksi, kuva 28. Nykyisin julkisivuverhouksen taakse jätettävä tuuletusväli aiheuttaa, että verhouksen ulkopinta on tavallisesti noin 50 mm tai jopa enemmän sokkelia ulompana. Ratkaisu on teknisesti toimiva ja siten suositeltava, kuva 27. Julkisivuverhous on kuitenkin mahdollista sijoittaa likimain samaan tasoon sokkelin kanssa (tai myös sisemmäksi) käyttämällä vesilautaa tai sitä korvaavaa peltilistaa, kuva 27. Verhouksen alareunan tulee olla aina vähintään 300 mm maanpintaa ylempänä. Ulkoverhouslauta, esimerkiksi UTK 23 x 120 Mahdollinen tuuletusväli Hirsiseinä Vaihtoehtoinen tuuletusraon sijainti Vesilista tai -lauta Tuuletusrako (huomioidaan julkisivujen korjaustöiden yhteydessä) noin 20 mm Kosteuseristys (esimerkiksi bitumihuopa) Sokkelin ulkopinta Kuva 28. Vaakaverhouksen liittyminen sokkeliin, pystyleikkaus. Perinteinen ratkaisutapa. Alin lauta on usein paksumpi ja mahdollisesti myös profiililtaan muusta verhouksesta poikkeava. Ulkoverhouslauta, esimerkiksi UTK 23 x 120 Pystylauta 22 x 100, k 600 / tuuletusväli n ulkopinta mm Sinkitty ja maalattu (tai muovipinnoitettu) pelti, paksuus vähintään 0,5 mm, kaltevuus vähintään 15 o Muotoon höylätty puu mm 1 RT Puutalon ikkuna-ja ulko-oviliittymät Kosteuseristys (esimerkiksi bitumihuopa) Sokkelin ulkopinta Kuva 27. Vaakaverhouksen liittyminen sokkeliin, pystyleikkaus. Vasemmalla nykyisin yleisesti käytetty ratkaisutapa, oikealla vaihtoehtoinen ratkaisutapa.

13 13 ohjetiedosto RT Yläreuna, liittyminen räystääseen Verhouksen yläreuna ei aiheuta ongelmia, mikäli räystäiden alapinnat laudoitetaan umpeen. Tällöin julkisivuverhous (vaaka- tai pystyverhous) ulotetaan räystäiden alapuolisen, yleensä harvan laudoituksen yläpuolelle. Verhouksen yläreuna ei ole siten näkyvissä, eikä edellytä erityistä viimeistelyä. Vesikatteen alapinnan ja verhouksen väliin jätetään kuitenkin vähintään 25 mm:n rako sekä ulkoseinän, että yläpohjan tuuletusta varten, kuva 29. Mikäli räystäiden alapuoli jätetään avoimeksi ulotetaan verhous lähes vesikatteen alapintaan. Verhouksen yläreunaan jätetään noin 25 mm:n tuuletusrako. Näkyviin jäävänä se edellyttää verhouksen yläreunan viimeistelyä sekä huolellista ja tarkkaa asennusta. Pystyverhouksissa se on yksinkertaista, kun lautojen yläreuna asennetaan täsmälleen halutulle korkeudelle ja lopullinen viimeistely tehdään katkaisemalla lautojen alapäät kiinnityksen jälkeen pyörösahalla. Vaakaverhouksen osalta liittyminen vesikatteen alapintaan on työläämpi mikäli käytetään pontattuja verhouslautoja ja alapuolelta avointa räystästä. Päädyissä lautojen päät joudutaan sahaamaan vesikaton kaltevuutta noudattavaksi. Suorilla sivuilla kattotuolien päiden kohdalla joudutaan useimmiten ylintä lautaa loveamaan. Tarvittaessa voidaan urapontin (naaraspontin) takaosa poistaa asennuksen helpottamiseksi, kuva 31. Yläreuna voidaan varustaa puu- tai peltilistalla, ja tuuletusrako tulisi varustaa sinkityllä teräsverkolla estämään lintujen ym. pääsy yläpohjan tuuletustilaan. Räystäiden suositeltava vähimmäisleveys on pitkillä sivuilla 600 mm ja päädyissä 400 mm. Edellä esitetyt seikat otetaan huomioon myös levyverhouksissa. Kuva 30. Kerrostalon puujulkisivu. Vesikate, esimerkiksi kattohuopa Raakaponttilaudoitus RPL 23 x 95 Sinkitty teräsverkko, simäkoko noin 5 mm Lauta 22 x 100, ehkäisee pakkaslumen tuiskuamisen yläpohjarakenteisiin tuuletusraon kautta Vesikate, esimerkiksi sinkitty (ja maalattu) pelti Sinkitty teräsverkko, simäkoko noin 5 mm Pystyverhouslauta. Mikäli räystään alapuoli jätetään avoimeksi, viimeistellään lautojen yläpäät ennen asennusta ja laudat asennetaan huolella, jotta ylös jätettävä tuuletusrako on kauttaaltaan tasalevyinen. Harvalaudoitus 22 x 100, joka ei estä yläpohjaja seinärakenteen tuuletusta. Raot mm Ylin lauta lovetaan kattotuolien mukaan ja urapontin takaosa poistetaan asennuksen helpottamiseksi. Tarvittaessa myös laudan yläsyrjä työstetään. Kuva 29. Pystyverhouksen liittyminen räystääseen 1:20. Ratkaisu soveltuu kaikille verhouslaudoille. Kuva 31. Vaakaverhouksen liittyminen räystääseen 1:20. Ratkaisu soveltuu kaikille verhouslaudoille.

14 RT ohjetiedosto Nurkat Nurkkalautojen tarve ja käyttö harkitaan tapauskohtaisesti. Niiden avulla nurkat voidaan viimeistellä helposti, mutta samalla ne korostavat rakennuksen kulmia, erityisesti jos ne maalataan muusta verhouksesta poikkeavalla värillä. Perinteisesti nurkissa on käytetty muuta verhousta paksumpia ja leveämpiä lautoja ja poikkeavaa väritystä. Pystyverhous voidaan tehdä myös ilman varsinaisia nurkkalautoja. Tällöin on syytä laskea ennen asennustyötä lautojen menekki julkisivun leveyden ja käytettävien lautojen hyötyleveyden perusteella ja jakaa laudoitus tasaisesti koko julkisivulle. Peiterima- ja lomalaudoitus voidaan aloittaa vastakkaisista nurkista, ja jakaa laudoitus sen jälkeen tasaisesti julkisivun leveydelle. Pontattuja verhouslautoja käytettäessä nurkkiin tulevat laudat työstetään sopivan levyisiksi pyrkien niin lähelle laudan täyttä leveyttä kuin mahdollista (yleensä vähintään pontit poistetaan), kuva 34. Rimat 22 x 38 Laudat 22 x 125 Lauta 22 x 125 Kuva 33. Peiterimalaudoitus, nurkka 1:20. Vertaa kuva. Vastaavalla tavalla tehdään myös lomalaudoituksen nurkka. Laudat 22 x 125 Rimat 22 x 38 Rima 38 x 38, työstetty Ulkoverhouslauta, esimerkiksi UTS 23 x 120 Mahdolliset nurkkalaudat, esimerkiksi 22 x 145 Kuva 32. Peiterimalaudoitus, nurkka 1:20. Vertaa kuva 9. Kuva 34. Pystyverhous, nurkka 1:20. Nurkkaan sijoittuvien lautojen pontit on poistettu, jolloin nurkkalautojen käyttö ei ole välttämätöntä. Ratkaisu soveltuu kaikille verhouslaudoille.

15 15 ohjetiedosto RT Vaakaverhouksessa nurkkalautojen käyttö nopeuttaa nurkkien viimeistelytyötä. Nurkkalautojen poisjättäminen edellyttää verhouslautojen päiden sahaamista sekä jiiriin, että tarkasti oikeaan pituuteen. Lautoja jiiriin sahatessa ne katkaistaan siten, että saumasta tulee ulospäin tiivis. Nurkkalaudat suojaavat vaakalautojen päitä, ja niiden käyttö on siten teknisesti jiiriin tehtyä nurkkaa suositeltavampi ratkaisu. Jiiriin tehty nurkkasauma on tehtävä huolellisesti ja riittävän tiiviiksi (kuten vaakalaudoituksen jatkokset), jotta lautojen katkaisupinnat eivät ole alttiina sadevedelle. Ks. kuva 35. n ulkopinta Verhouslauta, esimerkiksi 22 x 125, asennettuna limittäin Lauta 22 x 75 DET. A Kuva 36. Vaakaverhous, nurkka 1:20. Vaihtoehtoinen ratkaisutapa, jossa nurkkalautojen lape on kohtisuorassa julkisivupintaan nähden. Ratkaisu edellyttää täsmällistä verhouslautojen katkaisua. ja asennusta. DET. A n ulkopinta Verhouslauta, esimerkiksi 22 x 125, asennettuna limittäin n ulkopinta Ulkoverhouslauta, esimerkiksi UTK 23 x 120 Nurkkalaudat, esimerkiksi 25 x 150 Kuva 35. Vaakaverhous, jiiriin tehty nurkka 1:20. Ulkonurkissa laudan sahauskulma on hieman vähemmän kuin 45 ja sisänurkissa vastaavasti hieman enemmän. Näin saumasta saadaan ulkopinnaltaan tiivis. Ratkaisu soveltuu kaikille vaakaverhouslaudoille. Kuva 37. Vaakaverhous, nurkka 1:20. Perinteinen ratkaisutapa, jossa nurkkalaudat ovat hieman varsinaisia verhouslautoja paksumpia ja leveämpiä. Ratkaisu soveltuu kaikille vaakaverhouslaudoille.

16 RT ohjetiedosto 16 Kuva 38. Vaakaverhous, jiirinurkka ja avoräystäs. Kuva 41. Vanerin ja vaakarimoituksen yhdistelmä julkisivussa. Kuva.42. Muotoonhöylätty leveä vaakaverhouslauta julkisivussa ja aidassa. Kuva 39. Keilaponttilaudoituksen ulkonurkka. Valokuvat : Kansikuva ylh. vanhusten palvelukeskus, Loviisa. Kuva Jussi Tiainen. Kansikuva alh. Porvoon Länsirannan asuinkorttelit. Kuva Jussi Vepsäläinen. Muut valokuvat: Yrjö Suonto ja Jussi Vepsäläinen. Tämän ohjekortin laadintaan on osallistunut Rakennustietosäätiön toimikunta TK 170 Puurakenteet: arkkitehti Jussi Vepsäläinen, pj toim.joht. Pertti Hämäläinen tekn. toht. Mika Leivo arkkitehti Jarmo Saari arkkitehti Jukka Jaatinen, siht. Kuva 40. Kapea voimakasprofiilinen kuultokäsitelty vaakaverhous. Esityön tähän RT-ohjekorttiin on tehnyt arkkitehti Jarmo Saari.

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ]

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ] PUULATTIAN ASENNUS [ Puu tekee kodin ] MASSIIVIPUULATTIAT Tämä esite koskee massiivipuusta (männystä tai kuusesta) tehtyjä lattioita. Lattialaudat ovat pontatut eli niissä on uros- ja naaraspontit. Nykyään

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PUUJULKISIVUN PALOKATKO

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PUUJULKISIVUN PALOKATKO TEKNINEN TIEDOTE PUUJULKISIVUN PALOKATKO 31.3.016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ....0 JULKISIVUPALO... 3.0 TUTKIMUKSET...3 4.0 REI ITETTY PALOKATKOPROFIILI...3 5.0 ONTELOVENTTIILIT...6 6.0 PALOKATKOJEN SIJOITTELU...7

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

RTS 15:31 TEOLLISESTI PINTAKÄSITELLYT ULKOVERHOUSLAUDAT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

RTS 15:31 TEOLLISESTI PINTAKÄSITELLYT ULKOVERHOUSLAUDAT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO RTS 15:31 OHJEET xxxkuu 201X 1 (X) korvaa RT XX-XXXX TEOLLISESTI PINTAKÄSITELLYT ULKOVERHOUSLAUDAT Tässä ohjeessa esitetään havupuusahatavarasta valmistettujen ja teollisesti pintakäsiteltyjen ulkoverhouslautojen

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

UPM ProFi. Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies

UPM ProFi. Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies UPM ProFi Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies THERMAL EXPANSION 0,004 % per 1 C e.g. 40 C change in board temperature = 6mm expansion / contraction

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea ARKKI Arkki on asennusvalmis sisustusvaneri, jolla toteutat vaativatkin ideasi. Vanereista on helppo rakentaa suuria pintoja peittäviä kokonaisuuksia tai taulumaisia sisustuselementtejä. Tyyliltään Arkki

Lisätiedot

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS HUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 31.5.2012 PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x80 mm,

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!... Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa

Lisätiedot

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää

Finnforest Kesto. _ kun puun pitää kestää Finnforest Kesto _ kun puun pitää kestää KUN PUUN PITÄÄ KESTÄÄ Finnforest Kesto Sääolosuhteet Suomessa asettavat puurakenteille suuret vaatimukset. Puun joutuessa kosketukseen veden, kosteuden, betonin

Lisätiedot

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-taloportaiden asennusohjeet Kokoamisohjeet suorille taloportaille MSJ-Wood 11.3.2013 Suunnittelu ja toteutus: Cadwill Oy Teit erinomaisen valinnan ostaessasi Jussi puuportaan. Ohjeen

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

JUSSI-taloportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-taloportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-taloportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet U-taloportaille MSJ-Wood 11.3.2013 http://www.jussi-portaat.fi Suunnittelu ja toteutus: Cadwill Oy Teit erinomaisen valinnan ostaessasi Jussi

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2016 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Kuva 1 Pohjoispääty, jossa keittiö ja päiväkoti vasemmalla ja koulusiipi oikealla. Kuva 2 Itäsivun julkisivu, jossa oikealla

Lisätiedot

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT PUUTUOTTEET

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT PUUTUOTTEET [ Puu tekee kodin] IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT PUUTUOTTEET Sisällysluettelo Puu tekee tyylikkään ja nuorekkaan kodin Paneeliseinä 4-5 Lastenhuone 6-7 Raitapaneeli 8-9 Listapaneeli 10-11 Kirstu

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

PULPETTIHUUSSIN JA ISOHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE

PULPETTIHUUSSIN JA ISOHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE PULPETTIHUUSSIN JA ISOHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 19.7.2015 PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x90 mm, ruuvit 5x45 mm,

Lisätiedot

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti asennusohje. (ver ) Vivia

Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, Lahti  asennusohje. (ver ) Vivia Elfa Kirena Oy Heloittajankatu 4, 15520 Lahti info.finland@elfa.com www.kirena.com asennusohje (ver 17.05.2016) Vivia Yleistä asennuksesta ja asennuspaikasta Asennusohjeessa on kuvattu Kirena Vivia -liukuovi

Lisätiedot

SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA

SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA KESKUSTAKIRJASTO SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA 17.3.2016 NIKLAS MAHLBERG KRISTIANSAND TOTEUTUS TUOTEOSAKAUPALLA: - PARAMETRINEN MALLINNUS / 5-AKSELINEN CNC JYRSINTÄ - 126

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma Ecophon Wall Panel C Seinävaimentimia käytetään sisäkattovaimennuksen lisänä tai vaihtoehtona erityisesti suurissa tiloissa tärykaiun vaimentamiseksi. Ecophon Wall Panel C asennetaan piilolistalle, ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ Ennen kuin aloitat asennuksen lue asennusohje huolellisesti. Puu on elävä luonnonmateriaali ja jokainen lattialauta on oma yksilönsä. Massiivipuulattiat

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Terassin kokoaminen ja perustaminen Terassi on tarkoitettu koottavaksi valmiiksi pohjustetulle ja tasatulle maalle. Perustamisessa on otettava huomioon mahdollinen

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET 50 mm50 mm 1 2 3 4 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 200 mm 45 mm 5 6 50 mm 9 mm 9 mm 95 mm Rakenneselitys Joustotatami / koko esim.. 12 000 * 12 000 mm. Mitta höylätyn

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Rakennusprojekti Rakenna penkki, joka on samalla säilytyslaatikko

Rakennusprojekti Rakenna penkki, joka on samalla säilytyslaatikko Rakennusprojekti Rakenna penkki, joka on samalla säilytyslaatikko Rakenna penkki, jonka kannen alle voit kätkeä muovisen pehmustelaatikon. Laatikon ison lokeron mitat ovat 46 x 116 x 55 cm. Useimmat muoviset

Lisätiedot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot

5.8 Elokuu Gyptone. Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15. Alakatot 5.8 Elokuu 001 Gyptone Reuna E/A Näkyvä itsekantava kannatinjärjestelmä T-15 Alakatot Käytäväkattojen näkyvä ja itsekantava kannatinjärjestelmä Gyptone Plank levyt, joissa pitkät sivut on uraviistetty,

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Kääntyvän yläosan ulkoverhoukset ovat rimalautaverhousta. Verhous on hyväkuntoinen.

Kääntyvän yläosan ulkoverhoukset ovat rimalautaverhousta. Verhous on hyväkuntoinen. Tarjous Sivu 1 Tarjous Kreivinmäen tuulimylly, Salo Rakennus on vanha mamsellimylly Salon Halikossa Kreivinmäen museoalueella. Tuulimyllyä on tarkoitus kunnostaa kesällä 2016. Rakennus Rakennus on perustettu

Lisätiedot

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä TIMBER Sahatavara Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä SUOMALAINEN PUU MONIMUOTOINEN RAKENNUS- JA SISUSTUSMATERIAALI Suomalainen havupuu on miellyttävä, lämmin ja kaunis materiaali, joka mukautuu

Lisätiedot

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu 4550 Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu Sapa Solar Shading 4550 ow urinkosäleikkö asennetaan joko pysty- tai vaakasuuntaiseksi. sennus voi olla joko itsekantava tai kiinnitys voidaan tehdä muihin kantaviin

Lisätiedot

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea.

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 2. Karmin leveysmitta on 15 mm oviaukkoa vähemmän, ja korkeusmitta on 30 mm oviaukkoa vähemmän. Näin väliin jää

Lisätiedot

KESTÄVÄ JA PALOTURVALLINEN PUUJULKISIVU

KESTÄVÄ JA PALOTURVALLINEN PUUJULKISIVU KESTÄVÄ JA PALOTURVALLINEN PUUJULKISIVU Otto Tuominen 29.02.2012 ULKOVERHOUKSEN PINTAKÄSITTELY Maalaus työmaalla, toimintaa säätelee RYL 2012 Maalaus teollisesti, toimintaa säätelee RT 21-10492 Teollinen

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Asennusohje LASISEINÄ

Asennusohje LASISEINÄ Asennusohje LASISEINÄ Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja taataan lasiseinän

Lisätiedot

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1 Vaihe 1 Laita maskeerausteippiä n. 1 cm pohjaosien sisemmästä jyrsitystä merkkiviivasta sekä n. 1cm sivumoduulien mustasta merkkivivasta. Hio maskeerauksen ulkopuolinen alue karhunkielellä. Maskeeraus

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Kun suunnittelet Solid CoRe-paneelien asennusta, selvitä paikalliset rakennusmääräykset ja noudata niitä.

Kun suunnittelet Solid CoRe-paneelien asennusta, selvitä paikalliset rakennusmääräykset ja noudata niitä. TÄRKEÄÄ Kun suunnittelet Solid CoRe-paneelien asennusta, selvitä paikalliset rakennusmääräykset ja noudata niitä. Paneelien varastointi ja kuljetus Kun kuljetat CraneBoard-paneeleja rakennuspaikalle, huolehdi

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas 1.1. Yleistä Kaikkien Hirsikoto asiakkaiden käytettävissä on asiantunteva puhelinneuvonta koko rakennusvaiheen ajan Hirsikoto toimituksissa noudatetaan hirsitalojen RT 16-10589 hirsitalojen toimitusehtoja

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KIRKKOVENEIDEN KALUSTOSÄÄNNÖT Nämä säännöt ovat voimassa Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n alaisissa kilpailutapahtumissa v alkaen. Mitä näiss

KIRKKOVENEIDEN KALUSTOSÄÄNNÖT Nämä säännöt ovat voimassa Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n alaisissa kilpailutapahtumissa v alkaen. Mitä näiss PUUVENEIDEN KALUSTO- JA KILPAILUSÄÄNNÖT Kirkkoveneiden kalustosäännöt...2 Pienveneiden kalustosäännöt...7 Puuveneiden kilpailusäännöt...10 Kilpailun kulku...14 Väistämissäännöt...19 KIRKKOVENEIDEN KALUSTOSÄÄNNÖT

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS SERTIFIKAATTI VTT-C-11858-16 Myönnetty 28.12.2016 Voimassa 27.12.2021 Finnfoam FF-PIR -eristysratkaisut P1-paloluokan rakennuksissa VALMISTAJA Finnfoam Oy Satamakatu 5 24100 Salo SISÄLTÖ

Lisätiedot

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6)

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 331 Talo 2000 431 Talo 90 X31 julkisivujärjestelmät SfB F3 Hoito- ja huoltokoodi LASITUSJÄRJESTELMÄT AluRoll Oy

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE PALORÄYSTÄS SISÄLTÖ PALORÄYSTÄS

TEKNINEN TIEDOTE PALORÄYSTÄS SISÄLTÖ PALORÄYSTÄS TEKNINEN TIEDOTE PALORÄYSTÄS 31.3.016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ....0 JULKISIVUPALO... 3.0 TUTKIMUKSET...3 4.0 NYKYISET RATKAISUT...4 4.1 Liekinohjain räystään alapinnassa...4 4. Onteloventtiilit...7 5.0 YLÄPOHJAN

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Kuomun asennus- ja käyttöopas

Kuomun asennus- ja käyttöopas Kuomun asennus- ja käyttöopas Terhi-kuomu Majava ja Kärppä perävaunuihin Versio: Kuumasinkitylle saranasarjalle (ei maalattu) Saranan käyttöönotto: Vaiheittain 6/2009 alkaen Takuuehdot edellyttävät tämän

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - ASKELMAN ASENNUSOHJE TRADI NOVA TIILELLE

LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - ASKELMAN ASENNUSOHJE TRADI NOVA TIILELLE SIVU 1(5) LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - LUMIESTE A. SIJAINNIN SUUNNITTELU - Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leikki- ja oleskelualueet tulee suojata rakennuksen

Lisätiedot

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE.

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. 28.10.2004 HUONEISTOJEN VÄLISEN ACO-SEINÄN ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. YHTEISTYÖSSÄ: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka KATMI Consulting Oy 28.10.2004 ESIPUHE Huoneistojen

Lisätiedot

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 1717/731/02 8.11.2002 1 (7) MÄNTYPUISTEN RATAPÖLKKYJEN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot

Lisätiedot

Restore Julkisivun korjausmenetelmä

Restore Julkisivun korjausmenetelmä Restore Julkisivun korjausmenetelmä Microbe Control Finland Oy Jouko Leppänen, p. +35 40 900 9856 jouko.leppanen@microbecontrol.fi TaloTerveys Lajunen Oy Raimo Lajunen, p. +358 45 314 3433 raimo.lajunen@taloterveys.fi

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot