TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 1/3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 1/3"

Transkriptio

1 TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 1/3 LUENTOPÄIVÄKIRJA ryhtiä opiskeluun Luentopäiväkirja on ajatus siitä, että pidät ainakin kirjaa kurssiin käytetystä ajasta ja aihealueista. Esimerkiksi lista, jossa on: päivämäärä, käytetty aika, tehtävä, tavoite (opittava asia) ja epäselvät kohdat (jotka selvitetään kertausluennolla tai demoissa). Esim , 13-15, osan I läpikäynti, tietokanta-ajattelu ja tietomalli, system catalog? Lisäksi kannattaa suunnitella etukäteen viikon ohjelman eli milloin perehtyy aineistoon, milloin tekee harjoituksia ja demoja, milloin kertaa jne. Tämä seuranta ja suunnittelu auttavat kurssin haltuunottamisessa, koska luentojen määrä on vähäinen. Kurssin suorittaminen kuitenkin vaatii perehtymistä ja harjoittelua useita kymmeniä tunteja, joten työsuunnitelma kannattaa miettiä etukäteen. Epäselvissä tilanteissa voit aina ottaa yhteyden kurssin vetäjiin. Ryhmätyö on myös sallittua eli voitte tehdä harjoituksia esimerkiksi samassa ryhmässä, joka tekee myös kurssin ryhmätyön (n. 4-5 opiskelijaa). Johdanto tietokantoihin ja mallinnuksen merkitys tietokannan laatuun Aiheen käsittelystä ja jäsennyksestä Pyri omaksumaan keskeiset käsitteet ja asiakokonaisuudet merkityksineen sekä osien liittyminen toisiinsa (kokonaisuus). Alla on eras ehdotus johdanto-osan aihealueen jäsennykseksi. Tutustuminen aiheeseen kannattaa mieltää spiraalimallin mukaisesti, jolloin perehdyt jokaiseen osaan neljä (tai oikeastaan viisi) kertaa. Tällöin aiheeseen tutustuminen ja sen sisäistäminen, ulkoistaminen ja arviointi tulevat luonnollisesti kurssin eri vaiheiden mukaan. Viides kontrollikerta on sitten tentti. A. Peruskäsitteet haltuun - tietokanta - metadata - systeemihakemisto (system catalog) - tietomallit ja tiedonmallinnusprosessi - tietokannat ja tietojärjestelmät B. Tietokanta-ajattelu tutuksi - miksi tietokanta-ajattelua tarvitaan? o paljon toisiinsa liittyvää tietoa o erilaisia kyselyjä ja raportteja samasta kannasta

2 o muuttuvat tietotarpeet o järjestelmän tekniset kehittämistarpeet - vertailu perinteiseen tiedostojen käsittelyyn - kolmitasoarkkitehtuuri - hyvän tiedonhallinnan periaatteet - tietoriippumattomuus C. Käyttäjäryhmien vaatimuksia: tietokanta-ajattelun hyötyjä eri ryhmille - loppukäyttäjät - suunnittelijat - ylläpitäjät - kehittäjät D. Suunnittelun luonteesta - (korkean tason) tietomalli kuvaa toteutettavan tietokannan (entiteetit ja niiden väliset liittymät, säännöt ja rajoitukset) - analyysi, kohteen toiminnan ja luonteen ymmärtäminen (usein sosiaalinen kyselyprosessi) (kuvataan bisnessääntöjä, miten tieto käyttäytyy kohteessa, esim. TILAUS sisältää aina viittauksen ASIAKAS-entiteettiin) - tietokanta on tiettyä tarkoitusta varten tietylle käyttäjäryhmälle (muista siis rajaus ja tapauskohtaisuus) - kuvataan tietoa, EI toimintaa; siis [ASIAKAS <-tekee-> TILAUS] ei kuvaa tilausprosessia vaan kahden entiteetin välistä bisnes sääntöä. o ohjenuorana liittymille: tutki entiteettien välisiä (ja sisäisiä, rekursio) oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia. Esim. TILAUS tarkoittaa, että joku taho (ASIAKAS) on tehnyt sopimuksen TUOTTEIDEN tilaamisesta - suunnittelun kulmakivi, myös ylläpidossa keskeinen - implementaatioriippumaton, eri notaatioita - varo halpoja kopioita ; laadukkaan mallin laatiminen on vaativa tehtävä, joka vaatii kohdealueen semantiikan tuntemusta ja erilaisia tiedonhankintatapoja E. Teknisiä ominaisuuksia - DBMS:n osat - tietojen talletuksen merkitys ja ratkaisuja - hakemistot (index) F. Tietokanta-lähestymistavan vaikutukset Huom! Tarkastele allaolevia ominaisuuksia kolmitaso-arkkitehtuurin eri tasoilla ja eri käyttäjäryhmien näkökulmista! - tehokkuus - joustavuus - ylläpidettävyys - helppokäyttöisys - laatu 2

3 Kertauskysymyksiä, osio I Seuraavat kysymykset pyrkivät liittymään aihealueeseen laajasti ja soveltavasti jaoteltuna kirjan rakenteen mukaan. Siten ne sopivat mietittäväksi demojen ja harjoitusten jälkeen. Kysymykset pyrkivät testaamaan käsitteiden ja aihealueiden tuntemista, joten niiden avulla voit myös kerrata kurssin sisältöä ennen tenttiä. Toki voit käyttää materiaalia myös omalla tavallasi. Kpl 1 1. Mikä on tietokanta? 2. Mitä metadata tarkoittaa? 3. Tietokannanhallintajärjestelmän (DBMS) hyviä ja ei-niin-hyviä ominaisuuksia? Kpl 2 4. Mitä tietoriippumattomuus tarkoittaa ja miten se toimii (keksi esimerkki)? 5. Selitä itsellesi kirjan kuva 2.3. (s. 33) siten että kaikki kappaleen 1 keskeiset käsitteet löytyvät siitä. Kpl 3 ja 4 5. Miten tietokantojen suunnittelu liittyy tietojärjestelmiin ja muuhun aiemmin oppimaasi? Pohdi myös miten tietokannan elinkaari (kuva 3.1., myös s. 533) liittyy tietojärjestelmäkokonaisuuteen. 6. ER-mallinnus pitäisi olla tekniikkana tuttu juttu. Tutustu kuviin (3.2., 3.14, 3.15, 3.16); lukeminen pitäisi onnistua. Pohdi mallien rajausta ja näkökulmaa. Keksi entiteettejä tai attribuutteja, jotka voisivat olla mukana mallissa (kuten CUSTOMER kirjan COMPANY-tietokantaesimerkissä). Miksi niitä ei ole mallinnettu? 7. Miten ER-mallit syntyvät? Miten ne pysyvät hengissä? Mikä on tietomallin ja toteutetun kannan välinen suhde järjestelmän elinkaaren näkökulmasta? 8. Kuten tehtävässä 6, tutustu mm. kuviin 4.7., Mitkä ovat EER-mallinnuksen lisäominaisuudet verrattuna ER-malliin? Listaa kaikki ominaisuudet ja niihin liittyvät vaihtoehdot ymmärtääksesi lisäominaisuudet kokonaisuudessaan. 9. Tarkastele ensimmäisen demokerran tehtävää 4b) eli velkajärjestely -tehtävää. Olisiko vihje entiteettien vastuut, velvollisuudet ja oikeudet (obligations, rights and responsibilites) auttanut mallin tehnyttä noviisia? Miksi luulet, että noviisilla ajatukset harhautuivat prosessien kuvaamiseen? Kpl Miten tiedostot ja tiedon tallentaminen liittyvät tietokantoihin? Keskeiset ongelmat? 11. Selvitä pääpiirteittäin mikä on RAID. Kpl Mikä on hakemisto? Mihin sitä tarvitaan? Miten se toimii? 13. Mikä on ankkuri? 14. Mitä erilaisia hakemistotyyppejä on? Perehdy hakemistoihin niin, että osaat selittää taulut 6.1 ja 6.2. eli eri hakemistotyyppien perusominaisuudet. 15. Tutustu kpl 6. (ss. 159,. 162, 167) esimerkkeihin 1-3. Mitä tulokset tarkoittavat? 16. Mikä on grid-hakemisto? 3

4 Harjoitustehtäviä ja vastauksia OHJE: Tehtäviin löytyy vastaus kurssin www-sivulta pdf-tiedostosta. Kannattaa ehdottomasti pohtia tehtäviä omin päin, pienissä ryhmissä ja vasta sitten katsoa vastaukset. Luentopäiväkirja auttaa asioiden omaksumisessa: kirjoita ylös ainakin käyttämäsi aika, epäselvät kohdat ja oppimasi asiakokonaisuudet. 1. Selitä seuraavien termien merkitykset: Kirjasta (Elmashri, Navathe: Fundamentals of database systems, Third edition): Termin perässä on sivunumerot, joiden avulla löydät vastaukset. Nämä termit ovat keskeisiä. Kannattaa ottaa selvää. a) Logical data independence (looginen tiedon riippumattomuus) s.28 b) Concurrency control (samanaikaisuuden hallinta) s.11 c) DDL (Data defininion language) s.30 d) SDL (Storage definition language) s.30 e) DML (Data modelling language) s.30 f) System catalog (järjestelmähakemisto) s.35 g) Information repository s. 35 (information säilytyspaikka) h) Functional requirements, (funktionaaliset vaatimukset) s. 42 i) Logical design, (looginen suunnittelu) s. 44 j) Derived attribute (johdettu attribuutti) s.48 k) Binary and ternary relationships (binaariset ja 3-asteiset liittymät) s l) Aggregation, (keräytymä, yhteenlaskeminen) s ja m) Blocking factor, (jaksotuskerroin) s.131 n) Clusters, (ryppäät) s.119 o) Sequential file, (peräkkäistiedosto) s. 136 p) Collision (törmäys) s.141 q) Indexing fields, (indeksoivat kentät) s r) Clustering field, (klusteroiva kenttä) s.159 s) Block anchor, (blokin (lohkon) ankkuri) s.157 t) Non-dense(sparse) index, (harva indeksi) 157. Lisäksi: hakutarpeet (avaimet) ja kolme hakemistoa: päähakemisto, klusterihakemisto, toisiohakemisto (mm. luentomoniste ss ) 2. a) Tee seuraavat tehtävät (kirjasta review questions 3.2, ja 3.12 s. 67). i) Määrää tapauksia, jolloin NULL arvon käyttö voisi olla hyväksyttävää. ii) Mikä on entiteettityyppi? Mikä on entiteetti joukko? Selitä mitä eroa on entiteetin, entiteettityypin ja entiteettijoukon välillä. 4

5 iii) iv) Selitä mitä eroa on attribuutin ja arvojoukon välillä. Mikä on liittymätyyppi (relationship type)? Selitä erot liittymäistanssin (relationship instance), liittymätyypin (relationship type) ja liittymäjoukon (relationship set) välillä. v) Mitä tarkoittaa osallistumisrooli (participation role)? Milloin on välttämätöntä käyttää roolinimiä (role names) liittymätyyppien kuvaamisessa? vi) vii) Kuvaa rakenteellisen rajoituksen (structural constraint) kaksi vaihtoehtoa liittymätyypin määrittelyssä. Mitä etuja ja haittoja kummassakin on? Mitä heikko entiteetti tarkoittaa ja miten se kuvataan? Milloin käsitettä heikko entiteetti käytetään tiedon mallinnuksessa? 2. b) Tutustu kuvaan 4.1 s. 77 (myös alla). Mieti tietokannan käyttäytymistä lisäämällä kantaan työntekijöitä? Voiko sihteeri johtaa projekteja? Onko kaikille maksettava palkkaa? Onko sallittua että alilluokalla ei ole mitään attribuutteja kuten "Manager"-luokalla? Miksi "Manager" on mallinnettu? Miten malli käyttäytyy, kun siihen lisää työntekijän, joka toimii yrityksessä siivojana? Entä jos lisäät konsultti-työntekijän, joka vetääprojekteja? Voidaanko rakenteet tehdä "automaattisiksi" niin että yliluokkaan liittyy oikea aliluokka? 2. c) Mitä eroa on erikoistumisella (specialization) ja yleistämisellä (generalization)? Miksi tätä eroa ei näy EER-kaaviossa? (kirja teht. 4.8 s 105) 5

6 3. Olet kansallisen EER-mallinnuskisan tuomariston jäsen. Alla on tehtävä, jonka perusteella kolme semifinalistia on tuottanut tietomallin 10 minuutissa. Mitä erilaista, hyvää, huonoa tai kummallista niissä on toisiinsa verrattuna? Tekisitkö jonkin ratkaisun toisella tavalla. Mistä erot johtuvat? Mikä malli voitti? Miksi? Semifinaalitehtävä: Suunnittele relaatiotietokantaan pohjautuva tietokanta. Järjestelmä on tarkoitettu erään konsulttiyrityksen asiakasprojektien ja oman osaamisensa hallintaan. Tarvittavat tiedot on kerätty haastattelemalla vastaavia henkilöitä ja muita järjestelmän tulevia käyttäjiä. Konsulttiyrityksen nykytilan kuvaus: Konsulttifirman laaja-alainen organisaatio-osaaminen on tuotteistettu hyvin luokiteltuihin dokumentteihin. Asiakkaiden konsulttitarpeet ovat hyvin monimuotoisia ja -tasoisia. Siten asiakasprojektin hallintaan liittyy olennaisena osana projektin osien ja niiden tavoitteiden ja mittareiden selvitys. Projektivaiheen selvitykseen sisältyy myös tiedot keinoista (työtavat ja välineet), joilla tietyn vaiheen tavoitteisiin voidaan päästä. Konsultointi perustuu osaamisdokumentteihin, sekä jatkuvasti suoritettavaan reflektointiin, jossa asiakasprojektin toimintaa (vaiheita) arvioidaan. Usein mukana arvioinnissa on myös asiakkaan edustaja. Selvää on, että konsulttitunteja seurataan tarkasti laskutusta varten. Tehty työ on suoraan johonkin projektin vaiheeseen liittyvää työtä. Lisäksi laskutusperusteena käytetään firman osaaamisdokumentteja siten, että dokumentti (esim. WAP-teknologia ja ryhmätyöskentely) voidaan liittää asiakasprojektin vaiheeseen hintalapun kera. Siis sekä työtunnit että asiakirjat (dokumentit) maksavat asiakkaalle (firma onkin kasvattanut liikevaihtoaan yli 50 % joka vuosi...). Laskusta siis pitää voida eritellä tunnit ja liitetyt asiakirjat. Vanha dokumenttien arkistointijärjestelmä päätettiin yhdistää asiakastietoihin paremman laadunseurannan, tietojen hallittavuuden saavuttamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Tarvittavat tiedot: Asiakastiedot Asiakas on yritys, josta osoitetiedot ja projektiin osallistuvien henkilöiden tiedot. Konsultaatioprojekti Kohteen kuvaus, osaprojektit, asiantuntijat ja projektin vastuuhenkilö. Toiminta Yleisesti firma tarvitsee monipuolisen dokumenttien hallintajärjestelmän. Dokumentin voi luoda yksi tai useampia työntekijöitä, ja dokumentilla on sisältö, luontipvm ja yleinen asiasanaluokka. Dokumenteissa voi olla myös viittauksia toisiin dokumentteihin. Lisäksi dokumentit on luokiteltu firman tarpeita varten siten, että yksi dokumentti voi kuulua moneen hyvin itsemääriteltyyn luokkaan. Luokitus voi muuttua eli uusia keksitään ja vanhat poistuvat. Asiakasprojektin käynnistyessä määritetään sen vaiheet sekä vaiheiden tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän jälkeen työtunnit, tulokset yms. dokumentit kirjataan. Lopuksi laskutetaan asiakasta. 6

7 Malli A. Etsi vahvuudet ja heikkoudet, muista verrata lopuksi muihin. 7

8 Malli B. Etsi vahvuudet ja heikkoudet, muista verrata lopuksi muihin. Seuraavalla sivulla malli C. Etsi vahvuudet ja heikkoudet, muista verrata lopuksi muihin. Mikä malli voitti? Miksi? 8

9 9

10 4. Tee kansainvälisen A-maajoukkueiden jääkiekkoturnauksen tietomalli eli (E)ER-kaavio turnauksen organisaation ja pelitapahtumien hallintaan: - pelaaja: nimi, syntymäaika, pelinumero, pelipaikka (hyökkääjä, puolustaja, maalivahti), maa, nykyinen seurajoukkue, pelaajahistoria (ajanjakso, seura, maa) - valmentajat ja muu huoltohenkilöstö: nimi, syntymäaika, tehtävä - tuomarit: nimi, kansallisuus, kansainvälisen tuomarikortin myöntämispvm - joukkue: maa, ryhmä johon sijoitettu (A/B) - ottelut: koti- ja vierasjoukkuen, aika, paikka, tulos, tuomarit, pelitapahtumat (maali, rangaistus sekä tekijät) Pelaajan pelihistoria kertoo missä seurajoukkueissa pelaaja on pelannut aiemmin. Pelitapahtumat ovat joko maaleja tai rangaistuksia ja niihin liittyy aina yksi tai useampia tekijöitä. Jos teet lisäoletuksia, kerro myös ne. 5. Tee (E)ER-malli seuraavasta kohteesta: Nide Oyj on kirjoja suoraan kuluttajille myyvä yritys. Myynti tapahtuu suoramarkkinoinnilla asiakaslehden avulla ja tilattujen kirjojen toimitus tapahtuu postin välityksellä. Toimitus voi tapahtua useammissa erissä. Nide Oyj:n kirjakerhoidea tarvitsee toimintansa tukemiseen tietokantajärjestelmän. Yrityksellä on sopimuksia muutamien kustantajien kanssa kirjatoimituksista. Nide Oyj pitää yllä asiakasverkostoa, joille kirjoja markkinoidaan. Kirjat on luokiteltu (lasten, nuorten, aikuisten jne.) ja vastaavasti asiakkaat voivat kirjoittautua erilaisiin aihealueisiin (kodinkunnostus, ruoanlaitto, matkailu jne.). Myös aihealueet voivat liittyä toisiinsa (esim. matkailu ja autoilu). Asiakkaat ovat yrityksen näkökulmasta joko potentiaalisia asiakkaita, jäsenasiakkaita tai lopettaneita (suoramarkkinointikielto). Uusille asiakkaille tarjotaan erikoistarjouksia ja jäsenasiakkaille ns. kuukauden kirja. Asiakas voi perua kuukauden kirjan sen saatuaan. Nide Oyj:n pitää saada selville mm. ostokäyttäytyminen eli mitä ostetaan ja kuka ostaa. Laskutusta ja kirjojen hankitaa ei tarvitse mallintaa. 6. Suunnittele tietokanta taidemuseota varten (kirja teht 4.20, s. 108). Piirrä EER-kaavio tätä sovellusta varten. Kirjaa myös tekemäsi lisäoletukset ja niiden vaikutukset siihen, miten olet suunnitellut EER-kaaviosi.Oletetaan että seuraavat tiedot on kerätty: Museossa on kokoelma taideteoksia. Jokaisesta taideteoksesta ylläpidetään seuraavia tietoja: yksilöllinen teoksen numero, taiteilija (jos hänet tunnetaan), teoksen maalausvuosi (jos se tiedetään), taideteoksen nimi ja kuvaus teoksesta. Taideteoksia luokitellaan usealla tavalla. Luokittelusta seuraavassa: Taideteokset luokitellaan niitten tyypin mukaan. Päätyyppejä on kolme: MAALAUS, VEISTOS JA PATSAS, sekä lisäksi tyyppi MUUT, jota käytetään silloin kun teos ei sovi kolmeen edellä mainittuun tyyppiin. MAALAUS-teoksesta tarvitaan seuraavia tietoja: maalaustapa (öljy, vesiväri ym.), materiaali (paperi, kangas, puu ym.) sekä tyylisuunta (moderni, absrakti, ym.). 10

11 VEISTOKSISTA tarvitaan tietoja: materiaali (puu, kivi ym.) ja lisäksi veistoksen korkeus, paino ja tyyli. Taideteokset MUUT-luokassa kuvaillaan tyypin (juliste, valokuva ym.) ja teoksen tyylin avulla. Taideteokset luokitellaan myös sen mukaan ovatko ne pysyviä, eli museon omistamia (tällöin tarvitaan tietoa siitä milloin se on hankittu, onko teos näytteillä vai varastossa, sekä mikä on ollut teoksen hankintahinta). Toinen vaihtoehto on että taideteos on lainattu, jolloin tarvitaan tietoa siitä mistä kokoelmasta se on lainattu, lainauspäivämäärä, ja milloin teos tulee palauttaa. Taideteoksesta ylläpidetään myös tietoa, joka kuvailee sitä maata ja kultuuria mistä teos on peräisin (Italialainen, Amerikkalainen, Intialainen, ym.), sekä aikakautta milloin taideteos on luotu (Renessanssi, Moderni, Muinaistaidetta ym.) Museo pitää kirjaa taiteilijasta (jos hänestä jotain tiedetään). Tietoja ovat nimi, syntymäpäivä, kuolinpäivä (jos taiteilija ei ole enää elossa), syntymämaa, aikakausi, päätyylisuunta sekä luonnehdinta taiteilijasta. Oletetaan että kahta samannimistä taiteilijaa ei ole. Museo järjestää erilaisia NÄYTTELYITÄ. Näyttelyllä on nimi, avajaispaivä ja päättymismispäivä. Näyttelyssä on esillä taideteoksia. Museo pitää kirjaa siitä keiden muiden taidekokoelmia ylläpitävien tahojen kanssa se on yhteistyössä. Tähän kuuluu seuraavanlaista informaatiota: taideinstituution nimi (sen oletetaan olevan yksilöllinen), tyyppi (museo, yksityiskokoelma ym.), kuvaus taideinstituutiosta, osoite, puhelinnumero ja nykyinen yhteyshenkilö. 7. Julkishyödyllinen, voittoa tavoittelematon non-profit -organisaatio HyvätTeot on täysin riippuvainen organisaation toimintaan osallistuvista yksityishenkilöistä. Henkilöistä tarvitaan luonnollisesti nimi- ja yhteystiedot, mutta myös yksityiskohtaisempaa tietoa, kuten henkilötunnus. Toimijat voidaan jakaa ainakin kolmeen ryhmään: työntekijät, vapaaehtoiset ja lahjoittajat. Työntekijöistä ylläpidetään koulutustietoja ja työsuhteen alkamispäivää. Vapaaehtoisista tallennetaan tietokantaan myös heidän erikoisosaamisensa ( pätevyys, virallinen tai epävirallinen, esim. lääkäri tai ohjelmoija). Lahjoittajien lahjoituksista ylläpidetään myös tietoja (tyyppi, sisältö, esim. käteinen, 1000 tai lastenvaatteita, 1000 kg), ja yhteen lahjoitukseen voi liittyä useita lahjoittajia. Lahjoituksia voit tehdä myös anonyymisti. Lisäksi on muita henkilöitä, joista ylläpidetään tietoja kaiken varalta. Toisaalta henkilö voi olla samanaikaisesti esimerkiksi sekä lahjoittaja että työntekijä. 11

12 8. Oy Firma Ab on päättänyt tehdä kyselytutkimuksen asiakkailleen saadakseen selville mitä mieltä he ovat Firmasta. Vastauksia arvellaan tulevan n Jokaisessa kyselylomakkeessa on 18 vaihtoehto- ja kaksi vapaamuotoista kysymystä. Kyselyn tulokset talletetaan tietokantaan käsittelyä varten. Levyn tietojakson (blokin) koko on 1024 tavua. Osoitin tietojaksoon on 9 tavun ja osoitin tietueeseen 5 tavun mittainen. Tiedostoon talletetaan kiinteämittaiset VASTAUS-tietueet, joissa on seuraavat kentät: VAST_ID(5 tavua), TYYPPI(6), SUKUPUOLI(1), IKA_LUOKKA(1), KYSYMYKSET1-14 (4 tavua jokainen), KYSYMYKSET15-16 (120 tavua kumpikin). Lisäksi käytetään yksi tavu poistetun tietueen merkiksi. a) Laske tietueen koko tavuina b) Laske jaksotuskerroin (blocking factor) ja tietojaksojen määrä, kun yhtä tietuetta ei jaeta useampaan tietojaksoon c) Oletetaan, että tiedosto on järjestetty avainkentän VAST_ID mukaan. Konstruoidaan VAST_ID-kentän mukaan päähakemisto. Laske (1) hakemiston jaksotuskerroin, joka kertoo samalla hakemiston leviämisen (index fan-out), (2) hakemiston ensimmäisellä tasolla olevien alkioiden ja tietojaksojen määrä, (3) tarvittavien tasojen määrä, jos kysymyksessä on monitasoinen hakemisto, (4) monitasoisen hakemiston käyttämä tietojaksojen määrä ja (5) ja VAST_ID:n perusteella tietueen etsimiseksi ja lukemiseksi tarvittavien tietojaksojen saantien (block access) lukumäärä päähakemistoa käyttämällä. 12

TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III

TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III TIETOKAAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III Valikoituja vastauksia harjoitustehtäviin (itseopiskelu). Selitä seuraavien termien merkitykset: Termin perässä on sivunumerot, joiden avulla

Lisätiedot

Luento 2: Tiedostot ja tiedon varastointi

Luento 2: Tiedostot ja tiedon varastointi HELIA 1 (19) Luento 2: Tiedostot ja tiedon varastointi Muistit... 2 Päämuisti (Primary storage)... 2 Apumuisti (Secondary storage)... 2 Tiedon tallennuksen yksiköitä... 3 Looginen taso... 3 Fyysinen taso...

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita A277, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio

3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio 3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio lehtori Pasi Ranne Metropolia ammattikorkeakoulu E-mail: pasi.ranne@metropolia.fi sivu 1 Käsiteanalyysi Selvitetään mitä tietokantaan pitää tallentaa Lähtökohtana käyttäjien

Lisätiedot

HELIA 1 (20) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (20) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (20) Luento 3.1 7LHWRNDQWDSRKMDLVHQVRYHOOXNVHQVXXQQLWWHOXSURVHVVL Tietokannan suunnittelun tavoitteet... 3 Abstraktiotasot tietokannan suunnittelussa... 4 3-taso -malli... 4 TIHA-standardi... 5

Lisätiedot

Liigan taulut ja attribuutit

Liigan taulut ja attribuutit HARJOITUS 3. Tehtävä 1. Laadi harjoitusmielessä kaksi käsitekaaviota, (juniori. Nappula tms.)liiga ja äänitearkisto. Levyarkisto: Tietokannassa tulee olla perustiedot äänitteistä (CD, vinyyli, kasetti),

Lisätiedot

2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli

2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli 2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli lehtori Pasi Ranne Metropolia ammattikorkeakoulu E-mail: pasi.ranne@metropolia.fi sivu 1 Tietokannan suunnitteluprosessin osat sivu 2 Käsiteanalyysi ER-mallinnus, tietomallinnus

Lisätiedot

Jouni Huotari & Ari Hovi. Käsitemallinnuksesta relaatiokantaan KÄSITEMALLI. LOOGINEN MALLI: tietomalli valittu. FYYSINEN MALLI: DBMS valittu

Jouni Huotari & Ari Hovi. Käsitemallinnuksesta relaatiokantaan KÄSITEMALLI. LOOGINEN MALLI: tietomalli valittu. FYYSINEN MALLI: DBMS valittu Informaatioteknologian instituutti IIO30100 Tietokantojen suunnittelu Polku luokkakaavioista taulujen toteutukseen kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003,

Lisätiedot

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI

IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI IIO10200 TIETOKANTAOHJELMOINTI (4 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI K2009 http://homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen määrittely-

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2 Harjoitus 7. Lataa tiedosto http://users.metropolia.fi/~pasitr/opas/ran13b/data/ran13b.zip levylle Z: ja pura se. Kun olet tehnyt kaikki seuraavat 17 tehtävää palauta Tuubiin harjoituksen 7 vastauksena

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI OSIO 01 Peruskäsitteitä Kurssin tavoite: antaa osallistujille valmiudet ymmärtää tietokantojen periaatteet ymmärtää tietokantojen suunnittelunäkökohtia osallistua tietokantojen

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013

TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013 TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013 Kurssikoodi: Saapumisryhmä: Luento 5 XX00AA79-3013 TU12S2 Pasi Ranne 11.9.2013 11/9/13 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Tietokannan normalisoinnin

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari 1 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot 1.5 Esimerkki:

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 2 Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

HELIA 1 (12) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (12) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (12) Luento 4.3 Eheyssäännöt (Integrity Constraints)... 2 Eheyden valvonta... 3 Yksilön eheyssääntö... 4 Viite-eheyssäännöt... 5 Arvojoukkoeheyssäännöt... 8 Null-arvoista... 10 Sovelluskohtaiset

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Valmentajalisenssi. Käyttöohjeet

Valmentajalisenssi. Käyttöohjeet Valmentajalisenssi Käyttöohjeet Valmentajalisenssi on maksullinen TrainIt-palvelun lisäosa, joka tarkoitettu valmentajien ja Personal Trainereiden käyttöön. Valmentajaominaisuuksien avulla voit valmentaa

Lisätiedot

Ohjelmointi Palautettavat 10 1 (5) 1.4.2014. OPPIMISTEHTÄVÄT 10 (opetusviikko 13) merkkijonolista, oliolista

Ohjelmointi Palautettavat 10 1 (5) 1.4.2014. OPPIMISTEHTÄVÄT 10 (opetusviikko 13) merkkijonolista, oliolista 1 (5) OPPIMISTEHTÄVÄT 10 (opetusviikko 13) merkkijonolista, oliolista 1) Tee ohjelma SanalistaSovellus, joka lisää listaan sanoja, listaa kaikki sanat, laske tietyn sanan esiintymät listassa, poistaa tietyn

Lisätiedot

Turun Ringette ry Läntinen Pitkäkatu 22 b 29 Seuran y-tunnus 14543583 20100 Turku www.turunringette.fi

Turun Ringette ry Läntinen Pitkäkatu 22 b 29 Seuran y-tunnus 14543583 20100 Turku www.turunringette.fi 1(5) Kausi: Joukkue: 1. Joukkueen toimihenkilöt Joukkueenjohtaja: Varajoukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja: Valmentaja: Vastuuhuoltaja: Huoltaja: Rahastonhoitaja Suku- ja etunimi Valmentajakoulutus

Lisätiedot

MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENNUSPÄÄLLIKÖLLE

MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENNUSPÄÄLLIKÖLLE MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENNUSPÄÄLLIKÖLLE MYEERIKKILÄN AVAINTOIMINNALLISUUDET VALMMENNUSPÄÄLLIKÖN NÄKÖKULMASTA Kehittymisen seuranta Seuran pelaajien ja joukkueiden taso ja kehittyminen Seuran eri ikäluokkien

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA TASO-OHJEET: OTTELUPÖYTÄKIRJA SPL Helsingin piiri Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Helsingin piirin sarjoissa. Otteluissa ei käytetä LIVE-otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä järjestelmässä jo etukäteen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Access-kyselyt. Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala

Access-kyselyt. Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala Access-kyselyt Luetteloinnin kehittämispäivä 13.12.2012 Mia Kujala Ennen kuin aloitat MS Access on asennettu Oracle ODBC-ajuri on asennettu C:\Voyager\Access Reports\Reports.mdb > Voyager-taulut on linkitetty

Lisätiedot

Olio-ohjelmoinnissa luokat voidaan järjestää siten, että ne pystyvät jakamaan yhteisiä tietoja ja aliohjelmia.

Olio-ohjelmoinnissa luokat voidaan järjestää siten, että ne pystyvät jakamaan yhteisiä tietoja ja aliohjelmia. 4. Periytyminen 4.1. Johdantoa Käytännössä vähänkään laajemmissa ohjelmissa joudutaan laatimaan useita luokkia, joiden pitäisi pystyä välittämään tietoa toisilleen. Ohjelmien ylläpidon kannalta olisi lisäksi

Lisätiedot

MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENTAJALLE

MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENTAJALLE MYEERIKKILÄ OHJEET VALMENTAJALLE MYEERIKKILÄN AVAINTOIMINNALLISUUDET VALMENTAJAN NÄKÖKULMASTA Kehittymisen seuranta Pelaajien/ joukkueen taso ja kehittyminen Vertailu tavoitetasoihin ja muihin joukkueisiin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

HELIA 1 (13) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (13) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (13) Luento 2 Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Lähestymistapa... 5 Tietolähteet... 5 Vaiheistus... 5 Tietotarpeen

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. H11 Ovien ja kulun valvontajärjestelmän tietokanta

Tiedonhallinnan perusteet. H11 Ovien ja kulun valvontajärjestelmän tietokanta Tiedonhallinnan perusteet H11 Ovien ja kulun valvontajärjestelmän tietokanta Nimi: Mikko Haapanen Opiskelijanumero: 0900568 Ryhmä: T09L Työ tehty: 15.3.2010 Mikko Haapanen 15.3.2010 1(7) 1. Asiakasvaatimukset

Lisätiedot

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2 May 26, 2014 Pelien luokittelua Peliteoriassa pelit voidaan luokitella yhteistoiminnallisiin ja ei-yhteistoiminnallisiin. Edellisissä kiinnostuksen kohde on eri koalitioiden eli pelaajien liittoumien kyky

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Mikä on tietomalli? Relaatiomallin käsitteitä 1/2 (kuva 5.1) Relaatiomallin taustaa

Mikä on tietomalli? Relaatiomallin käsitteitä 1/2 (kuva 5.1) Relaatiomallin taustaa Relaatiomalli 5. Relaatiomalli Käsitteet Säännöt Käyttö 6. Relaatioalgebra (EI TENTTIIN!) Select, Project, Union, Difference, Join 7. (E)ER-mallin muuntaminen relaatioiksi Kaava Mikä on tietomalli? Malli,

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry TILATEOS YRITYKSEN VALMISTAMISTA TUOTTEISTA Valmistetaan yritykselle tilataideteos, jossa käytetään materiaalina yrityksen valmistamia tuotteita. Teoksen lähtökohtana ovat tilaajan toiveet. Teos voi olla

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 2 EXHIBITIONS 2

GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 2 EXHIBITIONS 2 GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 1 Table of Contents 2 EXHIBITIONS 2 2.1 YLEISTÄ 2 2.2 REGISTER EXHIBITION 3 2.3 UPDATE EXHIBITION 4 2.3.1 BASICS 5 2.3.2 ARTICLE 6 2.3.3 PUBLISH 6 2.3.4 REVIEW 7 2.4 REGISTER

Lisätiedot

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponoinnin testitapaukset Opponoinnin testitapaukset on pääosin suoritettu loggautumalla sisään käyttäjällä Minna Reino, joka on I -käyttäjä After Sales-projektissa.

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion 1 TYÖPAJAN ASKELEET 2 Valmistautuminen Alustus Tiimitilanteet Tiimiroolit Tulokset Analysointi Toimenpiteet Yhteenveto VALMISTAUTUMINEN 3 Työpajan luonti Fasilitoija luo tiimiroolityökaluun uuden työpajan.

Lisätiedot

TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 2/3

TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 2/3 TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 2/3 Relaatiomalli tutuksi - myös käytännössä! Toisin kuin johdannossa, tässä vaiheessa lienee helpointa ottaa yksinkertainen käytännön näkökulma. Johdanossa

Lisätiedot

Sivut 1-5 voi tehdä järjestelmässä jo etukäteen ja sivusta 6 lähtien toimitaan ottelukohtaisessa pöytäkirjassa. TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA

Sivut 1-5 voi tehdä järjestelmässä jo etukäteen ja sivusta 6 lähtien toimitaan ottelukohtaisessa pöytäkirjassa. TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA TASO-OHJEET: OTTELUPÖYTÄKIRJA SPL Uusimaa Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Uudenmaan piirin sarjoissa. Otteluissa ei käytetä LIVE-otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä järjestelmässä jo etukäteen ja sivusta

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) Transaktionkäsittely Transaktion / Tapahtuman hallinta... 2 Taustaa... 3 Tapahtuman käsite... 5 ACID-ominaisuudet... 7 Samanaikaisuuden hallinta... 8 Lukitukset... 9 Toipuminen...

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

D B. Tietokannan hallinta - kurssin tavoite. Kurssilla opitaan periaatteet. Edellytyksenä osallistumiselle on Tietokantojen perusteiden hallinta

D B. Tietokannan hallinta - kurssin tavoite. Kurssilla opitaan periaatteet. Edellytyksenä osallistumiselle on Tietokantojen perusteiden hallinta Tietokannan hallinta - kurssin tavoite Kurssilla opitaan periaatteet fyysisen tietokannan tallennuksesta ja käsittelystä tietokantakyselyiden muuntamisesta fyysisen tietokannan käsittelyoperaatioiksi kyselyn

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

NORMALISOINTI TIETOJEN MALLINNUS JOUNI HUOTARI & ARI HOVI

NORMALISOINTI TIETOJEN MALLINNUS JOUNI HUOTARI & ARI HOVI TIETOJEN MALLINNUS NORMALISOINTI HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI DOCENDO (2003, 2005) LUKU 5 JOUNI HUOTARI & ARI HOVI SUUNNITTELUPUTKI Käyttäjien näkemykset Näytöt, ikkunat

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO KESKI-SUOMEN PIIRI OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO

SUOMEN PALLOLIITTO KESKI-SUOMEN PIIRI OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Keski-Suomen piirin niissä sarjoissa, joissa lasketaan sarjataulukot eikä otteluissa tehdä live otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen

Lisätiedot

Tuomarit. 1 Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1 Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1 Järjestelmään

Lisätiedot

8. Iso rangaistus ja siihen liittyvä rangaistus merkitään minuuttimääräisesti

8. Iso rangaistus ja siihen liittyvä rangaistus merkitään minuuttimääräisesti Suomen Jääkiekkoliitto ry Toimitsijoiden kesäkysymykset 2015 Nimi: Kerho: Pisteet: 4. Käytösrangaistus merkitään minuuttimääräisesti 5. Pelirangaistus merkitään minuuttimääräisesti 6. Ottelurangaistus

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Esityksen sisältö 2 Mitä ovat (myynnin) konfiguraattorit? Tiedonhallinta massaräätälöinnissä

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

Normalisointi. Jouni Huotari & Ari Hovi. kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003, 2005) luku 5

Normalisointi. Jouni Huotari & Ari Hovi. kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003, 2005) luku 5 Informaatioteknologian instituutti IIO30100 Tietokantojen suunnittelu Normalisointi kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003, 2005) luku 5 Jouni Huotari

Lisätiedot

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen valintakokeet 2015

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen valintakokeet 2015 Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen valintakokeet 2015 taidehistoria ja taidekasvatus Muistitko sulkea puhelimesi? käännä koepaperi vasta kun siihen

Lisätiedot

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE

PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE Tiny CRM PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE 30. joulukuuta 2011 Tekijä: Jari Kukkonen Tiny CRM PIKAOHJE YLEISTÄ TinyCRM on Lahden tiede- ja yrityspuiston tarpeisiin räätälöity yksinkertainen asiakkuudenhallintaohjelma,

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT Toimitsijavuorot ilmoitettava toimitsijoille hyvissä ajoin ennen kotiotteluita. Toimitsijatehtävät (ainakin seuraavat): Kuuluttaja Kirjuri Näyttötaulun/kellon

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITTO JOUKKUESIVUSTON OHJE VERSIO 1.5. PÄIVITETTY 20.11.2013. Joukkuesivusto KOKOONPANOT

SUOMEN SALIBANDYLIITTO JOUKKUESIVUSTON OHJE VERSIO 1.5. PÄIVITETTY 20.11.2013. Joukkuesivusto KOKOONPANOT sivu 1 Joukkuesivusto KOKOONPANOT KOKOONPANON LUOMINEN JA YLLÄPITO PALVELUSIVUSTOLLA Huom! Myös VIERASJOUKKUE ilmoittaa omilla joukkue-tunnuksillaan oman ottelukokoonpanonsa. Kokoonpano tulee ilmoittaa

Lisätiedot

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA Valokuvan muisti -kyselyyn vastasi 18 taidemuseota. Aluetaidemuseot on erotettu omaksi ryhmäkseen ja niistä on erillinen yhteenveto. Taidemuseot Aboa Vetus & Ars Nova

Lisätiedot

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Kirjoita jokaiseen palauttamaasi konseptiin kurssin nimi, kokeen päivämäärä, oma nimi ja opiskelijanumero. Vastaa kaikkiin tehtäviin omille konsepteilleen.

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit ja lihakset toimeenpanevat Omat

Lisätiedot

3. Harjoitusjakso I. Vinkkejä ja ohjeita

3. Harjoitusjakso I. Vinkkejä ja ohjeita 3. Harjoitusjakso I Tämä ensimmäinen harjoitusjakso sisältää kaksi perustason (a ja b) ja kaksi edistyneen tason (c ja d) harjoitusta. Kaikki neljä harjoitusta liittyvät geometrisiin konstruktioihin. Perustason

Lisätiedot

RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat?

RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat? RDA:n ydinelementit Mitä ne ovat? RDA-koulutus 2015 Martin Engberg Kansalliskirjasto Manifestaatio Teos Henkilö Ekspressio Ydinelementit Attribuutit ja suhteet jotka tukevat käyttäjän tarpeita: tunnistaa

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET I FIFA:N SÄÄNNÖT Pärnu Summer Cup 2013 järjestetään FIFA:n jalkapallon sääntökirjan pelisääntöjen (FIFA Laws of the Game 2012/2013: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2012_e.pdf)

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Ylöjärven Ilves ry Petri Puronaho SPL Tampereen piiri 19.2015 Seuratutoroinnin tavoite Tavoitteena on: Auttaa, tukea ja ohjata seuran pidemmän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21 Webforum Version 15.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-09-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Alustan otsikointi... 5 Alustan otsikoinnin uusi ryhmittely käyttäjän kuvalla... 5 Aloita

Lisätiedot

Tallinohjaus & TIMERGPS

Tallinohjaus & TIMERGPS TIMERGO Tallinohjaus & TIMERGPS Data-analysointi 1. Etusivu 2. Talliohjelma 2.1 Valmennusohjelmat 2.2 Hoito-ohjelmat 3. TimerGPS Analysointi TimerGo Osiot TimerGo Osiot 1. Etusivu Etusivu toimii TimerGo:n

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

EROTUOMARIN ALKEISKURSSI 2015

EROTUOMARIN ALKEISKURSSI 2015 EROTUOMARIN ALKEISKURSSI 2015 RINGETTE-EROTUOMARIN ALKEISKURSSI Alkeiskurssin tarkoitus on perehdyttää aloitteleva tuomari erotuomarin tehtäviin otteluissa. Alkeiskurssin painopisteet ovat tuomarin sijoittumisessa,

Lisätiedot

Visual Case 2. Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008

Visual Case 2. Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008 Visual Case 2 Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008 Työn tarkasti: Jouni Huotari 24.4.2008 1 SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. PERUSTIEDOT... 2 3. ASENTAMINEN... 2 4. OMINAISUUDET... 3 4.1. UML-kaaviot... 4

Lisätiedot

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus Heini Puuska Sisältö 1 Käyttöliittymä... 1 2 Tuotantokäsikirjoitus... 2 2.1 Kurssin esittely... 2 2.2 Oppimistehtävä 1... 2 2.3 Oppimistehtävä 2... 2 2.4 Reflektio

Lisätiedot

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet VAASAN YLIOPISTO/AVOIN YLIOPISTO TILASTOTIETEEN PERUSTEET Harjoituksia 1 KURSSIKYSELYAINEISTO: 1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet Nimi Ikä v. Asema Palkka

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9)

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 2 (9) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, kokonaan lukukauden

Lisätiedot

Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä ja sivusta 6 lähtien toimitaan ottelukohtaisessa pöytäkirjassa. TOIMET ENNEN OTTELUA

Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä ja sivusta 6 lähtien toimitaan ottelukohtaisessa pöytäkirjassa. TOIMET ENNEN OTTELUA OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO SPL Vaasa- LIVE otteluseuranta Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Vaasan piirin niissä sarjoissa, joissa tehdään live otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä

Lisätiedot