TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 1/3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 1/3"

Transkriptio

1 TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 1/3 LUENTOPÄIVÄKIRJA ryhtiä opiskeluun Luentopäiväkirja on ajatus siitä, että pidät ainakin kirjaa kurssiin käytetystä ajasta ja aihealueista. Esimerkiksi lista, jossa on: päivämäärä, käytetty aika, tehtävä, tavoite (opittava asia) ja epäselvät kohdat (jotka selvitetään kertausluennolla tai demoissa). Esim , 13-15, osan I läpikäynti, tietokanta-ajattelu ja tietomalli, system catalog? Lisäksi kannattaa suunnitella etukäteen viikon ohjelman eli milloin perehtyy aineistoon, milloin tekee harjoituksia ja demoja, milloin kertaa jne. Tämä seuranta ja suunnittelu auttavat kurssin haltuunottamisessa, koska luentojen määrä on vähäinen. Kurssin suorittaminen kuitenkin vaatii perehtymistä ja harjoittelua useita kymmeniä tunteja, joten työsuunnitelma kannattaa miettiä etukäteen. Epäselvissä tilanteissa voit aina ottaa yhteyden kurssin vetäjiin. Ryhmätyö on myös sallittua eli voitte tehdä harjoituksia esimerkiksi samassa ryhmässä, joka tekee myös kurssin ryhmätyön (n. 4-5 opiskelijaa). Johdanto tietokantoihin ja mallinnuksen merkitys tietokannan laatuun Aiheen käsittelystä ja jäsennyksestä Pyri omaksumaan keskeiset käsitteet ja asiakokonaisuudet merkityksineen sekä osien liittyminen toisiinsa (kokonaisuus). Alla on eras ehdotus johdanto-osan aihealueen jäsennykseksi. Tutustuminen aiheeseen kannattaa mieltää spiraalimallin mukaisesti, jolloin perehdyt jokaiseen osaan neljä (tai oikeastaan viisi) kertaa. Tällöin aiheeseen tutustuminen ja sen sisäistäminen, ulkoistaminen ja arviointi tulevat luonnollisesti kurssin eri vaiheiden mukaan. Viides kontrollikerta on sitten tentti. A. Peruskäsitteet haltuun - tietokanta - metadata - systeemihakemisto (system catalog) - tietomallit ja tiedonmallinnusprosessi - tietokannat ja tietojärjestelmät B. Tietokanta-ajattelu tutuksi - miksi tietokanta-ajattelua tarvitaan? o paljon toisiinsa liittyvää tietoa o erilaisia kyselyjä ja raportteja samasta kannasta

2 o muuttuvat tietotarpeet o järjestelmän tekniset kehittämistarpeet - vertailu perinteiseen tiedostojen käsittelyyn - kolmitasoarkkitehtuuri - hyvän tiedonhallinnan periaatteet - tietoriippumattomuus C. Käyttäjäryhmien vaatimuksia: tietokanta-ajattelun hyötyjä eri ryhmille - loppukäyttäjät - suunnittelijat - ylläpitäjät - kehittäjät D. Suunnittelun luonteesta - (korkean tason) tietomalli kuvaa toteutettavan tietokannan (entiteetit ja niiden väliset liittymät, säännöt ja rajoitukset) - analyysi, kohteen toiminnan ja luonteen ymmärtäminen (usein sosiaalinen kyselyprosessi) (kuvataan bisnessääntöjä, miten tieto käyttäytyy kohteessa, esim. TILAUS sisältää aina viittauksen ASIAKAS-entiteettiin) - tietokanta on tiettyä tarkoitusta varten tietylle käyttäjäryhmälle (muista siis rajaus ja tapauskohtaisuus) - kuvataan tietoa, EI toimintaa; siis [ASIAKAS <-tekee-> TILAUS] ei kuvaa tilausprosessia vaan kahden entiteetin välistä bisnes sääntöä. o ohjenuorana liittymille: tutki entiteettien välisiä (ja sisäisiä, rekursio) oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia. Esim. TILAUS tarkoittaa, että joku taho (ASIAKAS) on tehnyt sopimuksen TUOTTEIDEN tilaamisesta - suunnittelun kulmakivi, myös ylläpidossa keskeinen - implementaatioriippumaton, eri notaatioita - varo halpoja kopioita ; laadukkaan mallin laatiminen on vaativa tehtävä, joka vaatii kohdealueen semantiikan tuntemusta ja erilaisia tiedonhankintatapoja E. Teknisiä ominaisuuksia - DBMS:n osat - tietojen talletuksen merkitys ja ratkaisuja - hakemistot (index) F. Tietokanta-lähestymistavan vaikutukset Huom! Tarkastele allaolevia ominaisuuksia kolmitaso-arkkitehtuurin eri tasoilla ja eri käyttäjäryhmien näkökulmista! - tehokkuus - joustavuus - ylläpidettävyys - helppokäyttöisys - laatu 2

3 Kertauskysymyksiä, osio I Seuraavat kysymykset pyrkivät liittymään aihealueeseen laajasti ja soveltavasti jaoteltuna kirjan rakenteen mukaan. Siten ne sopivat mietittäväksi demojen ja harjoitusten jälkeen. Kysymykset pyrkivät testaamaan käsitteiden ja aihealueiden tuntemista, joten niiden avulla voit myös kerrata kurssin sisältöä ennen tenttiä. Toki voit käyttää materiaalia myös omalla tavallasi. Kpl 1 1. Mikä on tietokanta? 2. Mitä metadata tarkoittaa? 3. Tietokannanhallintajärjestelmän (DBMS) hyviä ja ei-niin-hyviä ominaisuuksia? Kpl 2 4. Mitä tietoriippumattomuus tarkoittaa ja miten se toimii (keksi esimerkki)? 5. Selitä itsellesi kirjan kuva 2.3. (s. 33) siten että kaikki kappaleen 1 keskeiset käsitteet löytyvät siitä. Kpl 3 ja 4 5. Miten tietokantojen suunnittelu liittyy tietojärjestelmiin ja muuhun aiemmin oppimaasi? Pohdi myös miten tietokannan elinkaari (kuva 3.1., myös s. 533) liittyy tietojärjestelmäkokonaisuuteen. 6. ER-mallinnus pitäisi olla tekniikkana tuttu juttu. Tutustu kuviin (3.2., 3.14, 3.15, 3.16); lukeminen pitäisi onnistua. Pohdi mallien rajausta ja näkökulmaa. Keksi entiteettejä tai attribuutteja, jotka voisivat olla mukana mallissa (kuten CUSTOMER kirjan COMPANY-tietokantaesimerkissä). Miksi niitä ei ole mallinnettu? 7. Miten ER-mallit syntyvät? Miten ne pysyvät hengissä? Mikä on tietomallin ja toteutetun kannan välinen suhde järjestelmän elinkaaren näkökulmasta? 8. Kuten tehtävässä 6, tutustu mm. kuviin 4.7., Mitkä ovat EER-mallinnuksen lisäominaisuudet verrattuna ER-malliin? Listaa kaikki ominaisuudet ja niihin liittyvät vaihtoehdot ymmärtääksesi lisäominaisuudet kokonaisuudessaan. 9. Tarkastele ensimmäisen demokerran tehtävää 4b) eli velkajärjestely -tehtävää. Olisiko vihje entiteettien vastuut, velvollisuudet ja oikeudet (obligations, rights and responsibilites) auttanut mallin tehnyttä noviisia? Miksi luulet, että noviisilla ajatukset harhautuivat prosessien kuvaamiseen? Kpl Miten tiedostot ja tiedon tallentaminen liittyvät tietokantoihin? Keskeiset ongelmat? 11. Selvitä pääpiirteittäin mikä on RAID. Kpl Mikä on hakemisto? Mihin sitä tarvitaan? Miten se toimii? 13. Mikä on ankkuri? 14. Mitä erilaisia hakemistotyyppejä on? Perehdy hakemistoihin niin, että osaat selittää taulut 6.1 ja 6.2. eli eri hakemistotyyppien perusominaisuudet. 15. Tutustu kpl 6. (ss. 159,. 162, 167) esimerkkeihin 1-3. Mitä tulokset tarkoittavat? 16. Mikä on grid-hakemisto? 3

4 Harjoitustehtäviä ja vastauksia OHJE: Tehtäviin löytyy vastaus kurssin www-sivulta pdf-tiedostosta. Kannattaa ehdottomasti pohtia tehtäviä omin päin, pienissä ryhmissä ja vasta sitten katsoa vastaukset. Luentopäiväkirja auttaa asioiden omaksumisessa: kirjoita ylös ainakin käyttämäsi aika, epäselvät kohdat ja oppimasi asiakokonaisuudet. 1. Selitä seuraavien termien merkitykset: Kirjasta (Elmashri, Navathe: Fundamentals of database systems, Third edition): Termin perässä on sivunumerot, joiden avulla löydät vastaukset. Nämä termit ovat keskeisiä. Kannattaa ottaa selvää. a) Logical data independence (looginen tiedon riippumattomuus) s.28 b) Concurrency control (samanaikaisuuden hallinta) s.11 c) DDL (Data defininion language) s.30 d) SDL (Storage definition language) s.30 e) DML (Data modelling language) s.30 f) System catalog (järjestelmähakemisto) s.35 g) Information repository s. 35 (information säilytyspaikka) h) Functional requirements, (funktionaaliset vaatimukset) s. 42 i) Logical design, (looginen suunnittelu) s. 44 j) Derived attribute (johdettu attribuutti) s.48 k) Binary and ternary relationships (binaariset ja 3-asteiset liittymät) s l) Aggregation, (keräytymä, yhteenlaskeminen) s ja m) Blocking factor, (jaksotuskerroin) s.131 n) Clusters, (ryppäät) s.119 o) Sequential file, (peräkkäistiedosto) s. 136 p) Collision (törmäys) s.141 q) Indexing fields, (indeksoivat kentät) s r) Clustering field, (klusteroiva kenttä) s.159 s) Block anchor, (blokin (lohkon) ankkuri) s.157 t) Non-dense(sparse) index, (harva indeksi) 157. Lisäksi: hakutarpeet (avaimet) ja kolme hakemistoa: päähakemisto, klusterihakemisto, toisiohakemisto (mm. luentomoniste ss ) 2. a) Tee seuraavat tehtävät (kirjasta review questions 3.2, ja 3.12 s. 67). i) Määrää tapauksia, jolloin NULL arvon käyttö voisi olla hyväksyttävää. ii) Mikä on entiteettityyppi? Mikä on entiteetti joukko? Selitä mitä eroa on entiteetin, entiteettityypin ja entiteettijoukon välillä. 4

5 iii) iv) Selitä mitä eroa on attribuutin ja arvojoukon välillä. Mikä on liittymätyyppi (relationship type)? Selitä erot liittymäistanssin (relationship instance), liittymätyypin (relationship type) ja liittymäjoukon (relationship set) välillä. v) Mitä tarkoittaa osallistumisrooli (participation role)? Milloin on välttämätöntä käyttää roolinimiä (role names) liittymätyyppien kuvaamisessa? vi) vii) Kuvaa rakenteellisen rajoituksen (structural constraint) kaksi vaihtoehtoa liittymätyypin määrittelyssä. Mitä etuja ja haittoja kummassakin on? Mitä heikko entiteetti tarkoittaa ja miten se kuvataan? Milloin käsitettä heikko entiteetti käytetään tiedon mallinnuksessa? 2. b) Tutustu kuvaan 4.1 s. 77 (myös alla). Mieti tietokannan käyttäytymistä lisäämällä kantaan työntekijöitä? Voiko sihteeri johtaa projekteja? Onko kaikille maksettava palkkaa? Onko sallittua että alilluokalla ei ole mitään attribuutteja kuten "Manager"-luokalla? Miksi "Manager" on mallinnettu? Miten malli käyttäytyy, kun siihen lisää työntekijän, joka toimii yrityksessä siivojana? Entä jos lisäät konsultti-työntekijän, joka vetääprojekteja? Voidaanko rakenteet tehdä "automaattisiksi" niin että yliluokkaan liittyy oikea aliluokka? 2. c) Mitä eroa on erikoistumisella (specialization) ja yleistämisellä (generalization)? Miksi tätä eroa ei näy EER-kaaviossa? (kirja teht. 4.8 s 105) 5

6 3. Olet kansallisen EER-mallinnuskisan tuomariston jäsen. Alla on tehtävä, jonka perusteella kolme semifinalistia on tuottanut tietomallin 10 minuutissa. Mitä erilaista, hyvää, huonoa tai kummallista niissä on toisiinsa verrattuna? Tekisitkö jonkin ratkaisun toisella tavalla. Mistä erot johtuvat? Mikä malli voitti? Miksi? Semifinaalitehtävä: Suunnittele relaatiotietokantaan pohjautuva tietokanta. Järjestelmä on tarkoitettu erään konsulttiyrityksen asiakasprojektien ja oman osaamisensa hallintaan. Tarvittavat tiedot on kerätty haastattelemalla vastaavia henkilöitä ja muita järjestelmän tulevia käyttäjiä. Konsulttiyrityksen nykytilan kuvaus: Konsulttifirman laaja-alainen organisaatio-osaaminen on tuotteistettu hyvin luokiteltuihin dokumentteihin. Asiakkaiden konsulttitarpeet ovat hyvin monimuotoisia ja -tasoisia. Siten asiakasprojektin hallintaan liittyy olennaisena osana projektin osien ja niiden tavoitteiden ja mittareiden selvitys. Projektivaiheen selvitykseen sisältyy myös tiedot keinoista (työtavat ja välineet), joilla tietyn vaiheen tavoitteisiin voidaan päästä. Konsultointi perustuu osaamisdokumentteihin, sekä jatkuvasti suoritettavaan reflektointiin, jossa asiakasprojektin toimintaa (vaiheita) arvioidaan. Usein mukana arvioinnissa on myös asiakkaan edustaja. Selvää on, että konsulttitunteja seurataan tarkasti laskutusta varten. Tehty työ on suoraan johonkin projektin vaiheeseen liittyvää työtä. Lisäksi laskutusperusteena käytetään firman osaaamisdokumentteja siten, että dokumentti (esim. WAP-teknologia ja ryhmätyöskentely) voidaan liittää asiakasprojektin vaiheeseen hintalapun kera. Siis sekä työtunnit että asiakirjat (dokumentit) maksavat asiakkaalle (firma onkin kasvattanut liikevaihtoaan yli 50 % joka vuosi...). Laskusta siis pitää voida eritellä tunnit ja liitetyt asiakirjat. Vanha dokumenttien arkistointijärjestelmä päätettiin yhdistää asiakastietoihin paremman laadunseurannan, tietojen hallittavuuden saavuttamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Tarvittavat tiedot: Asiakastiedot Asiakas on yritys, josta osoitetiedot ja projektiin osallistuvien henkilöiden tiedot. Konsultaatioprojekti Kohteen kuvaus, osaprojektit, asiantuntijat ja projektin vastuuhenkilö. Toiminta Yleisesti firma tarvitsee monipuolisen dokumenttien hallintajärjestelmän. Dokumentin voi luoda yksi tai useampia työntekijöitä, ja dokumentilla on sisältö, luontipvm ja yleinen asiasanaluokka. Dokumenteissa voi olla myös viittauksia toisiin dokumentteihin. Lisäksi dokumentit on luokiteltu firman tarpeita varten siten, että yksi dokumentti voi kuulua moneen hyvin itsemääriteltyyn luokkaan. Luokitus voi muuttua eli uusia keksitään ja vanhat poistuvat. Asiakasprojektin käynnistyessä määritetään sen vaiheet sekä vaiheiden tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän jälkeen työtunnit, tulokset yms. dokumentit kirjataan. Lopuksi laskutetaan asiakasta. 6

7 Malli A. Etsi vahvuudet ja heikkoudet, muista verrata lopuksi muihin. 7

8 Malli B. Etsi vahvuudet ja heikkoudet, muista verrata lopuksi muihin. Seuraavalla sivulla malli C. Etsi vahvuudet ja heikkoudet, muista verrata lopuksi muihin. Mikä malli voitti? Miksi? 8

9 9

10 4. Tee kansainvälisen A-maajoukkueiden jääkiekkoturnauksen tietomalli eli (E)ER-kaavio turnauksen organisaation ja pelitapahtumien hallintaan: - pelaaja: nimi, syntymäaika, pelinumero, pelipaikka (hyökkääjä, puolustaja, maalivahti), maa, nykyinen seurajoukkue, pelaajahistoria (ajanjakso, seura, maa) - valmentajat ja muu huoltohenkilöstö: nimi, syntymäaika, tehtävä - tuomarit: nimi, kansallisuus, kansainvälisen tuomarikortin myöntämispvm - joukkue: maa, ryhmä johon sijoitettu (A/B) - ottelut: koti- ja vierasjoukkuen, aika, paikka, tulos, tuomarit, pelitapahtumat (maali, rangaistus sekä tekijät) Pelaajan pelihistoria kertoo missä seurajoukkueissa pelaaja on pelannut aiemmin. Pelitapahtumat ovat joko maaleja tai rangaistuksia ja niihin liittyy aina yksi tai useampia tekijöitä. Jos teet lisäoletuksia, kerro myös ne. 5. Tee (E)ER-malli seuraavasta kohteesta: Nide Oyj on kirjoja suoraan kuluttajille myyvä yritys. Myynti tapahtuu suoramarkkinoinnilla asiakaslehden avulla ja tilattujen kirjojen toimitus tapahtuu postin välityksellä. Toimitus voi tapahtua useammissa erissä. Nide Oyj:n kirjakerhoidea tarvitsee toimintansa tukemiseen tietokantajärjestelmän. Yrityksellä on sopimuksia muutamien kustantajien kanssa kirjatoimituksista. Nide Oyj pitää yllä asiakasverkostoa, joille kirjoja markkinoidaan. Kirjat on luokiteltu (lasten, nuorten, aikuisten jne.) ja vastaavasti asiakkaat voivat kirjoittautua erilaisiin aihealueisiin (kodinkunnostus, ruoanlaitto, matkailu jne.). Myös aihealueet voivat liittyä toisiinsa (esim. matkailu ja autoilu). Asiakkaat ovat yrityksen näkökulmasta joko potentiaalisia asiakkaita, jäsenasiakkaita tai lopettaneita (suoramarkkinointikielto). Uusille asiakkaille tarjotaan erikoistarjouksia ja jäsenasiakkaille ns. kuukauden kirja. Asiakas voi perua kuukauden kirjan sen saatuaan. Nide Oyj:n pitää saada selville mm. ostokäyttäytyminen eli mitä ostetaan ja kuka ostaa. Laskutusta ja kirjojen hankitaa ei tarvitse mallintaa. 6. Suunnittele tietokanta taidemuseota varten (kirja teht 4.20, s. 108). Piirrä EER-kaavio tätä sovellusta varten. Kirjaa myös tekemäsi lisäoletukset ja niiden vaikutukset siihen, miten olet suunnitellut EER-kaaviosi.Oletetaan että seuraavat tiedot on kerätty: Museossa on kokoelma taideteoksia. Jokaisesta taideteoksesta ylläpidetään seuraavia tietoja: yksilöllinen teoksen numero, taiteilija (jos hänet tunnetaan), teoksen maalausvuosi (jos se tiedetään), taideteoksen nimi ja kuvaus teoksesta. Taideteoksia luokitellaan usealla tavalla. Luokittelusta seuraavassa: Taideteokset luokitellaan niitten tyypin mukaan. Päätyyppejä on kolme: MAALAUS, VEISTOS JA PATSAS, sekä lisäksi tyyppi MUUT, jota käytetään silloin kun teos ei sovi kolmeen edellä mainittuun tyyppiin. MAALAUS-teoksesta tarvitaan seuraavia tietoja: maalaustapa (öljy, vesiväri ym.), materiaali (paperi, kangas, puu ym.) sekä tyylisuunta (moderni, absrakti, ym.). 10

11 VEISTOKSISTA tarvitaan tietoja: materiaali (puu, kivi ym.) ja lisäksi veistoksen korkeus, paino ja tyyli. Taideteokset MUUT-luokassa kuvaillaan tyypin (juliste, valokuva ym.) ja teoksen tyylin avulla. Taideteokset luokitellaan myös sen mukaan ovatko ne pysyviä, eli museon omistamia (tällöin tarvitaan tietoa siitä milloin se on hankittu, onko teos näytteillä vai varastossa, sekä mikä on ollut teoksen hankintahinta). Toinen vaihtoehto on että taideteos on lainattu, jolloin tarvitaan tietoa siitä mistä kokoelmasta se on lainattu, lainauspäivämäärä, ja milloin teos tulee palauttaa. Taideteoksesta ylläpidetään myös tietoa, joka kuvailee sitä maata ja kultuuria mistä teos on peräisin (Italialainen, Amerikkalainen, Intialainen, ym.), sekä aikakautta milloin taideteos on luotu (Renessanssi, Moderni, Muinaistaidetta ym.) Museo pitää kirjaa taiteilijasta (jos hänestä jotain tiedetään). Tietoja ovat nimi, syntymäpäivä, kuolinpäivä (jos taiteilija ei ole enää elossa), syntymämaa, aikakausi, päätyylisuunta sekä luonnehdinta taiteilijasta. Oletetaan että kahta samannimistä taiteilijaa ei ole. Museo järjestää erilaisia NÄYTTELYITÄ. Näyttelyllä on nimi, avajaispaivä ja päättymismispäivä. Näyttelyssä on esillä taideteoksia. Museo pitää kirjaa siitä keiden muiden taidekokoelmia ylläpitävien tahojen kanssa se on yhteistyössä. Tähän kuuluu seuraavanlaista informaatiota: taideinstituution nimi (sen oletetaan olevan yksilöllinen), tyyppi (museo, yksityiskokoelma ym.), kuvaus taideinstituutiosta, osoite, puhelinnumero ja nykyinen yhteyshenkilö. 7. Julkishyödyllinen, voittoa tavoittelematon non-profit -organisaatio HyvätTeot on täysin riippuvainen organisaation toimintaan osallistuvista yksityishenkilöistä. Henkilöistä tarvitaan luonnollisesti nimi- ja yhteystiedot, mutta myös yksityiskohtaisempaa tietoa, kuten henkilötunnus. Toimijat voidaan jakaa ainakin kolmeen ryhmään: työntekijät, vapaaehtoiset ja lahjoittajat. Työntekijöistä ylläpidetään koulutustietoja ja työsuhteen alkamispäivää. Vapaaehtoisista tallennetaan tietokantaan myös heidän erikoisosaamisensa ( pätevyys, virallinen tai epävirallinen, esim. lääkäri tai ohjelmoija). Lahjoittajien lahjoituksista ylläpidetään myös tietoja (tyyppi, sisältö, esim. käteinen, 1000 tai lastenvaatteita, 1000 kg), ja yhteen lahjoitukseen voi liittyä useita lahjoittajia. Lahjoituksia voit tehdä myös anonyymisti. Lisäksi on muita henkilöitä, joista ylläpidetään tietoja kaiken varalta. Toisaalta henkilö voi olla samanaikaisesti esimerkiksi sekä lahjoittaja että työntekijä. 11

12 8. Oy Firma Ab on päättänyt tehdä kyselytutkimuksen asiakkailleen saadakseen selville mitä mieltä he ovat Firmasta. Vastauksia arvellaan tulevan n Jokaisessa kyselylomakkeessa on 18 vaihtoehto- ja kaksi vapaamuotoista kysymystä. Kyselyn tulokset talletetaan tietokantaan käsittelyä varten. Levyn tietojakson (blokin) koko on 1024 tavua. Osoitin tietojaksoon on 9 tavun ja osoitin tietueeseen 5 tavun mittainen. Tiedostoon talletetaan kiinteämittaiset VASTAUS-tietueet, joissa on seuraavat kentät: VAST_ID(5 tavua), TYYPPI(6), SUKUPUOLI(1), IKA_LUOKKA(1), KYSYMYKSET1-14 (4 tavua jokainen), KYSYMYKSET15-16 (120 tavua kumpikin). Lisäksi käytetään yksi tavu poistetun tietueen merkiksi. a) Laske tietueen koko tavuina b) Laske jaksotuskerroin (blocking factor) ja tietojaksojen määrä, kun yhtä tietuetta ei jaeta useampaan tietojaksoon c) Oletetaan, että tiedosto on järjestetty avainkentän VAST_ID mukaan. Konstruoidaan VAST_ID-kentän mukaan päähakemisto. Laske (1) hakemiston jaksotuskerroin, joka kertoo samalla hakemiston leviämisen (index fan-out), (2) hakemiston ensimmäisellä tasolla olevien alkioiden ja tietojaksojen määrä, (3) tarvittavien tasojen määrä, jos kysymyksessä on monitasoinen hakemisto, (4) monitasoisen hakemiston käyttämä tietojaksojen määrä ja (5) ja VAST_ID:n perusteella tietueen etsimiseksi ja lukemiseksi tarvittavien tietojaksojen saantien (block access) lukumäärä päähakemistoa käyttämällä. 12

Luento 2: Tiedostot ja tiedon varastointi

Luento 2: Tiedostot ja tiedon varastointi HELIA 1 (19) Luento 2: Tiedostot ja tiedon varastointi Muistit... 2 Päämuisti (Primary storage)... 2 Apumuisti (Secondary storage)... 2 Tiedon tallennuksen yksiköitä... 3 Looginen taso... 3 Fyysinen taso...

Lisätiedot

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (17) Luento 4.1 Looginen suunnittelu... 2 Relaatiomalli... 3 Peruskäsitteet... 4 Relaatio... 6 Relaatiokaava (Relation schema)... 6 Attribuutti ja arvojoukko... 7 Monikko... 8 Avaimet... 10 Avain

Lisätiedot

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2 Harjoitus 7. Lataa tiedosto http://users.metropolia.fi/~pasitr/opas/ran13b/data/ran13b.zip levylle Z: ja pura se. Kun olet tehnyt kaikki seuraavat 17 tehtävää palauta Tuubiin harjoituksen 7 vastauksena

Lisätiedot

POLKU LUOKKAKAAVIOISTA TAULUJEN TOTEUTUKSEEN

POLKU LUOKKAKAAVIOISTA TAULUJEN TOTEUTUKSEEN POLKU LUOKKAKAAVIOISTA TAULUJEN TOTEUTUKSEEN KIRJAN HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI DOCENDO (2003, 2005) LUKU 7 JOUNI HUOTARI & ARI HOVI IIO30100 TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille) Resultcoden sähköinen pöytäkirja, ohje erotuomareille ResultCoden sähköistä pöytäkirjaa käytetään Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Lisätiedot

Tietokantojen perusteet k2004helsingin yliopisto/tktl Tietokantojen perusteet, s 2007 ER-mallin peruskäsitteet.

Tietokantojen perusteet k2004helsingin yliopisto/tktl Tietokantojen perusteet, s 2007 ER-mallin peruskäsitteet. Tietosisällön kuvaaminen Toteutusvälineistä riippumaton tietosisällön kuvaus Entity-Relationship malliperhe Lähtökohta: Chenin malli vuodelta 1976 Useita muunnelmia, pieniä eroja peruskäsitteissä ja erityisesti

Lisätiedot

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki

Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietokannan suunnittelu ja Toteutus Outi Virkki Haaga-Helia / TIKO-05 1 (12) Tietotarpeet Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Vaiheistus... 5 Tietolähteet... 5 Lähestymistapa...

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI OSIO 01 Peruskäsitteitä Kurssin tavoite: antaa osallistujille valmiudet ymmärtää tietokantojen periaatteet ymmärtää tietokantojen suunnittelunäkökohtia osallistua tietokantojen

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Pelin kautta oppiminen

Pelin kautta oppiminen Pelin kautta oppiminen Suunnittele PELI Suunnittele E11-ikäluokalle sopiva peli Valitse pelille AIHE, joka on ikäluokalle tärkeä Mieti ainakin seuraavat asiat Montako maalia ja miten sijoitettu Miten maali

Lisätiedot

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu

Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu HAAGA-HELIA / Heti-09 1 (17) Luento 3 Tietokannan tietosisällön suunnittelu Tietojärjestelmän suunnitteluprosessi... 2 Tietokannan suunnittelun tavoitteet... 3 Tietokannan suunnitteluprosessi... 4 Käsitteellinen

Lisätiedot

Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne

Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne HAAGA-HELIA Heti-09 1 (6) Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne Tietovarastotekniikan kehittyminen... 2 Tiedostopohjaiset ratkaisut... 2 Tiedoston palvelut... 3 Tiedostopohjaisten

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

UPPOPALLON VIRALLISEN OTTELUPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJEET

UPPOPALLON VIRALLISEN OTTELUPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJEET UPPOPALLON VIRALLISEN OTTELUPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÖOHJEET HYVÄ LUKIJA Tämän ottelupöytäkirjan täyttöohjeen tarkoitus on toimia oppaana, jotta kaikki tuomarit ja kirjurit osaavat täyttää uppopallon ottelupöytäkirjan

Lisätiedot

2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli

2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli 2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli lehtori Pasi Ranne Metropolia ammattikorkeakoulu E-mail: pasi.ranne@metropolia.fi sivu 1 Tietokannan suunnitteluprosessin osat sivu 2 Käsiteanalyysi ER-mallinnus, tietomallinnus

Lisätiedot

Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje

Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje Kirjaudu ResultCodeen, valitse sarja jota pelaatte ja sarjataulukosta oma joukkueesi Valitse JOUKKUE valikon alta OTTELUT Valitse ottelu jonka tietoja haluat

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013

TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013 TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013 Kurssikoodi: Saapumisryhmä: Luento 5 XX00AA79-3013 TU12S2 Pasi Ranne 11.9.2013 11/9/13 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Tietokannan normalisoinnin

Lisätiedot

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA

TOIMENPITEET ENNEN OTTELUA TASO-OHJEET: OTTELUPÖYTÄKIRJA SPL Helsingin piiri Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Helsingin piirin sarjoissa. Otteluissa ei käytetä LIVE-otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä järjestelmässä jo etukäteen

Lisätiedot

UML - unified modeling language

UML - unified modeling language UML - unified modeling language Lähtökohtana: Booch, Rumbaugh, Jacobsson Tavoitteena Unified Method - syntyykö? Kehittäjänä: Rational Inc. Standardointi: Object Management Group (OMG) - vaiheessa Lähteet:

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Ohjelmointi Palautettavat 10 1 (5) 1.4.2014. OPPIMISTEHTÄVÄT 10 (opetusviikko 13) merkkijonolista, oliolista

Ohjelmointi Palautettavat 10 1 (5) 1.4.2014. OPPIMISTEHTÄVÄT 10 (opetusviikko 13) merkkijonolista, oliolista 1 (5) OPPIMISTEHTÄVÄT 10 (opetusviikko 13) merkkijonolista, oliolista 1) Tee ohjelma SanalistaSovellus, joka lisää listaan sanoja, listaa kaikki sanat, laske tietyn sanan esiintymät listassa, poistaa tietyn

Lisätiedot

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2 May 26, 2014 Pelien luokittelua Peliteoriassa pelit voidaan luokitella yhteistoiminnallisiin ja ei-yhteistoiminnallisiin. Edellisissä kiinnostuksen kohde on eri koalitioiden eli pelaajien liittoumien kyky

Lisätiedot

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET I FIFA:N SÄÄNNÖT Pärnu Summer Cup 2013 järjestetään FIFA:n jalkapallon sääntökirjan pelisääntöjen (FIFA Laws of the Game 2012/2013: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2012_e.pdf)

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op)

IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) IIO10200 Tietokantaohjelmointi (4 op) Opintojakson esittely Jouni Huotari S2008 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iio10200/ Tavoitteena on, että opiskelija: Osaa SQL-kielen perusteet Taulujen

Lisätiedot

HELIA 1 (16) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (16) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (16) Luento 3.2 Suorituskyvyn optimointi jatkuu...... 2 Tietojen tallennusratkaisut... 2 Tiedon tallennuksen yksiköitä... 3 Loogiset... 3 Fyysiset... 3 Tallennusmäärittelyt Oraclessa... 5 Loogiset

Lisätiedot

HELIA 1 (13) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (13) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (13) Luento 2 Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Lähestymistapa... 5 Tietolähteet... 5 Vaiheistus... 5 Tietotarpeen

Lisätiedot

GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 2 EXHIBITIONS 2

GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 2 EXHIBITIONS 2 GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 1 Table of Contents 2 EXHIBITIONS 2 2.1 YLEISTÄ 2 2.2 REGISTER EXHIBITION 3 2.3 UPDATE EXHIBITION 4 2.3.1 BASICS 5 2.3.2 ARTICLE 6 2.3.3 PUBLISH 6 2.3.4 REVIEW 7 2.4 REGISTER

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus 1 Taitoni.fi ohjeet Mikä Taitoni.fi on? Taitoni.fi on lääkäreille tarkoitettu verkkosovellus, joka tarjoaa työvälineitä osaamisen kuvaamiseen ja arviointiin. Palvelu sijaitsee osoitteessa www.taitoni.fi

Lisätiedot

Normalisointi. Jouni Huotari & Ari Hovi. kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003, 2005) luku 5

Normalisointi. Jouni Huotari & Ari Hovi. kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003, 2005) luku 5 Informaatioteknologian instituutti IIO30100 Tietokantojen suunnittelu Normalisointi kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003, 2005) luku 5 Jouni Huotari

Lisätiedot

8. Iso rangaistus ja siihen liittyvä rangaistus merkitään minuuttimääräisesti

8. Iso rangaistus ja siihen liittyvä rangaistus merkitään minuuttimääräisesti Suomen Jääkiekkoliitto ry Toimitsijoiden kesäkysymykset 2015 Nimi: Kerho: Pisteet: 4. Käytösrangaistus merkitään minuuttimääräisesti 5. Pelirangaistus merkitään minuuttimääräisesti 6. Ottelurangaistus

Lisätiedot

3. Tietokannan hakemistorakenteet

3. Tietokannan hakemistorakenteet 3. Tietokannan hakemistorakenteet Tiedoston tietueiden haku voi perustua johonkin monesta saantipolusta (access path): - perustiedoston tiedostorakenne - hakemistot, joita voidaan tehdä käsittelytarpeiden

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

Tuomarit. 1 Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1 Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1 Järjestelmään

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn

Lisätiedot

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT Toimitsijavuorot ilmoitettava toimitsijoille hyvissä ajoin ennen kotiotteluita. Toimitsijatehtävät (ainakin seuraavat): Kuuluttaja Kirjuri Näyttötaulun/kellon

Lisätiedot

https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811122p/etusivu

https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811122p/etusivu Johdatus ohjelmointiin 811122P Yleiset järjestelyt: Kurssin sivut noppa -järjestelmässä: https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/811122p/etusivu 0. Kurssin suorittaminen Tänä vuonna kurssin suorittaminen tapahtuu

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO KESKI-SUOMEN PIIRI OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO

SUOMEN PALLOLIITTO KESKI-SUOMEN PIIRI OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Keski-Suomen piirin niissä sarjoissa, joissa lasketaan sarjataulukot eikä otteluissa tehdä live otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen

Lisätiedot

NORMALISOINTI TIETOJEN MALLINNUS JOUNI HUOTARI & ARI HOVI

NORMALISOINTI TIETOJEN MALLINNUS JOUNI HUOTARI & ARI HOVI TIETOJEN MALLINNUS NORMALISOINTI HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI DOCENDO (2003, 2005) LUKU 5 JOUNI HUOTARI & ARI HOVI SUUNNITTELUPUTKI Käyttäjien näkemykset Näytöt, ikkunat

Lisätiedot

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 I Soveltaminen 1 Tätä sääntöä sovelletaan TTYY:n alaisiin excursioryhmiin. II Ryhmän jäsenet 2 Ryhmän jäseniä ovat perustamiskokouksessa hyväksytyt jäsenet. 3

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA 2 Harjoittelujaksoista Tutkintoon kuuluvan harjoittelun kokonaislaajuus on 24 op (4kk). Harjoittelu suoritetaan opiskelijan itse valitsemissa paikoissa vähintään

Lisätiedot

Lilliputtiturnaus 2015 Turnaussäännöt

Lilliputtiturnaus 2015 Turnaussäännöt Lilliputtiturnaus 2015 OTTELUIDEN PELAAMINEN PELIALUE Ottelut pelataan puolikkaassa kaukalossa kaukalon suuntaisesti. Kotijoukkueeksi merkityn joukkueen maali on kaukalon varsinaisessa päädyssä ja vierasjoukkueen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Avain terveyteen ja hyvinvointiin Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Minun omahoitoni- tehtävä Keskustele parin kanssa omahoidosta. Kerro parille, mikä omahoidossasi on hyvin ja toimii. Kerro myös, mikä

Lisätiedot

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (14) Luento Transaktion / Tapahtuman hallinta... 2 Taustaa... 3 Tapahtuman käsite... 5 ACID-ominaisuudet... 7 Samanaikaisuuden hallinta... 8 Lukitukset... 9 Toipuminen... 10 Loki-tiedosto... 11

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op)

IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op) IIO30100 Tietokantojen suunnittelu (6 op) Opintojakson esittely Jouni Huotari K2008 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iio30100/ Tavoitteena on, että opiskelija: Ymmärtää käsitteellisen mallintamisen

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä ja sivusta 6 lähtien toimitaan ottelukohtaisessa pöytäkirjassa. TOIMET ENNEN OTTELUA

Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä ja sivusta 6 lähtien toimitaan ottelukohtaisessa pöytäkirjassa. TOIMET ENNEN OTTELUA OTTELUPÖYTÄKIRJA OHJE TASO SPL Vaasa- LIVE otteluseuranta Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Vaasan piirin niissä sarjoissa, joissa tehdään live otteluseurantaa. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä

Lisätiedot

IIO30100 TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU (6 OP)

IIO30100 TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU (6 OP) IIO30100 TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU (6 OP) OPINTOJAKSON ESITTELY JOUNI HUOTARI S2009 - K2010 http://homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iio30100/ TAVOITTEENA ON, ETTÄ OPISKELIJA: Ymmärtää käsitteellisen mallintamisen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä

Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 582104 Ohjelmistojen mallintaminen luokkamallin lisäpiirteitä 1 Luokkamallin lisäpiirteitä Erilaiset yhteystyypit kooste kompositio Muita luokkien välisiä suhteita riippuvuudet periytyminen eli luokkahierarkia

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Rautalankamalleja ainearvohakuihin STN-tietopankissa. Riitta Housh

Rautalankamalleja ainearvohakuihin STN-tietopankissa. Riitta Housh Rautalankamalleja ainearvohakuihin STN-tietopankissa Riitta Housh 6.8.2013 2 STN:n numeeriset tietokannat ominaisuusarvojen hakuun 3 Ominaisuustietojen haku STN Expressin automaattitoiminnon avulla Klikkaa

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

D B. Tietokannan hallinta - kurssin tavoite. Kurssilla opitaan periaatteet. Edellytyksenä osallistumiselle on Tietokantojen perusteiden hallinta

D B. Tietokannan hallinta - kurssin tavoite. Kurssilla opitaan periaatteet. Edellytyksenä osallistumiselle on Tietokantojen perusteiden hallinta Tietokannan hallinta - kurssin tavoite Kurssilla opitaan periaatteet fyysisen tietokannan tallennuksesta ja käsittelystä tietokantakyselyiden muuntamisesta fyysisen tietokannan käsittelyoperaatioiksi kyselyn

Lisätiedot

Postitussuunnitelman käsittely

Postitussuunnitelman käsittely Postitussuunnitelman käsittely Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Ovathan yrityksesi yhteystiedot ajan tasalla? dia Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta dia 4 Aloita postitussuunnitelman käsittely

Lisätiedot

TOIMET ENNEN OTTELUA

TOIMET ENNEN OTTELUA OHJE TASO SPL Kaakkois-Suomi (päivitetty 25.4.2016) Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan Kaakkois-Suomen piirin niissä sarjoissa, joissa ei lasketa sarjataulukoita. Sivut 1-5 voi tehdä jo etukäteen järjestelmässä

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä

Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä Kuopion yliopisto / Tike / Pekka Ruippo 1 Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä Miten saan Outlookissa vastausviesteihin vanhan viestin tunnisteeksi > -merkin? Miten saan selville viestin lähettäjän

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Sarjakutsu Uppopallo

Sarjakutsu Uppopallo Sarjakutsu Uppopallo 2016-2017 Kuluvan vuoden ja kevään 2017 aikana tullaan suomessa pelaamaan uppopalloa kolmella sarjatasolla. Täten kutsummekin sukeltajaliiton & uppopallovaliokunnan puolesta joukkueita

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) Transaktionkäsittely Transaktion / Tapahtuman hallinta... 2 Taustaa... 3 Tapahtuman käsite... 5 ACID-ominaisuudet... 7 Samanaikaisuuden hallinta... 8 Lukitukset... 9 Toipuminen...

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA Valokuvan muisti -kyselyyn vastasi 18 taidemuseota. Aluetaidemuseot on erotettu omaksi ryhmäkseen ja niistä on erillinen yhteenveto. Taidemuseot Aboa Vetus & Ars Nova

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei.

Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei. Harjoitustyö 1 Harjoitustyö Tehtävä: ohjelmoi olioperustainen sokkeloseikkailu peli Javakielellä. Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE Ajankohta: La 21.5. su 22.5.2016 klo 9-18. Sijainti ja parkkitilat Tapahtumapaikan osoite on Pakilantie 86. Autoille parkkitilaa löytyy kentän viereltä sekä lähialueiden katujen varsilta. Alepan parkkipaikalle

Lisätiedot

Kokoonpanon luominen ja ylläpito Palvelusivustolla

Kokoonpanon luominen ja ylläpito Palvelusivustolla Kokoonpanon luominen ja ylläpito Palvelusivustolla Internet Explorerin vanhojen versioiden kanssa on todettu ongelmia, joten suosittelemme käyttämään Firefoxia viimeisimmillä päivityksillä. 1. Kirjaudu

Lisätiedot

D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI

D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI Ohjelma D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI Sisältö: D-valmentajakurssilla perehdytään lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen valmentamisen ja yksilöllisen valmennusfilosofian perusasioihin. Kurssin kuusi

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista Ecom Ovet hinnastopalvelu on tehty palvelemaan Ecomin LVI-, Kylmä-

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Tietotekniikan laitos Käki-projekti TIETOKANTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

Tietotekniikan laitos Käki-projekti TIETOKANTASUUNNITELMA. 1. Johdanto Jyväskylän yliopisto SUUNNITELMA Tietotekniikan laitos 5.11.2003 Käki-projekti TIETOKANTASUUNNITELMA 1. Johdanto Suunnitelma sisältää kuvauksen tietokannan suunnittelussa käytetyistä periaatteista, kuvan

Lisätiedot

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli PELIOHJEET JOHDANTO Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -pelin tarkoituksena on oppia uutta mielekkäällä ja hauskalla tavalla. Pelissä ei varsinaisesti ole voittajaa,

Lisätiedot

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet:

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: innostaa ja kannustaa lasta lukemaan herättää ja ylläpitää kirjallisuuden harrastusta tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin antaa elämyksiä ja herättää

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kokoonpanon luominen ja ylläpito Palvelusivustolla

Kokoonpanon luominen ja ylläpito Palvelusivustolla Kokoonpanon luominen ja ylläpito Palvelusivustolla Internet Explorerin vanhojen versioiden kanssa on todettu ongelmia, joten suosittelemme käyttämään Firefoxia viimeisimmillä päivityksillä. 1. Kirjaudu

Lisätiedot

Pöytäkirjan täyttöohjeet. Ennen pelin alkua kirjuri merkitsee seuraavat ottelutiedot:

Pöytäkirjan täyttöohjeet. Ennen pelin alkua kirjuri merkitsee seuraavat ottelutiedot: Lisenssit ja niiden tarkistus ottelupaikalla / lisenssinumerot Joukkueella tulee olla ottelupaikalla mukana lisenssilista, jonka perusteella tuomari voi tarkistaa lisenssien olevan maksettu. Listan saat

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot