TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III"

Transkriptio

1 TIETOKAAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III Valikoituja vastauksia harjoitustehtäviin (itseopiskelu). Selitä seuraavien termien merkitykset: Termin perässä on sivunumerot, joiden avulla löydät vastaukset. ämä termit ovat keskeisiä. Kannattaa ottaa selvää. (Elmashri, avathe: Fundamentals of database systems, Third edition): VASTAUS: useimpiin kohtiin vastaus löytyy suoraan kirjasta, monisteesta tai luentokalvoista. HUO! Jos jokin kohta jää epäselväksi, kirjaa se luentopäiväkirjaasi ja tarvittaessa ota yhteys kurssin vetäjiin selvittääksesi asian, mikäli se ei selviä demoissa tai luennoilla. a) Logical data independence (looginen tiedon riippumattomuus) s.28 b) Concurrency control (samanaikaisuuden hallinta) s. c) DDL (Data defininion language) s.30 d) SDL (Storage definition language) s.30 e) DL (Data modelling language) s.30 f) System catalog (järjestelmähakemisto) s.35 g) Information repository s. 35 (information säilytyspaikka) h) Functional requirements, (funktionaaliset vaatimukset) s. 42 i) Logical design, (looginen suunnittelu) s. 44 j) Derived attribute (johdettu attribuutti) s.48 k) Binary and ternary relationships (binaariset ja 3-asteiset liittymät) s l) Aggregation, (keräytymä, yhteenlaskeminen) s ja m) Blocking factor, (jaksotuskerroin) s.3 n) Clusters, (ryppäät) s.9 o) Sequential file, (peräkkäistiedosto) s. 36 p) Collision (törmäys) s.4 q) Indexing fields, (indeksoivat kentät) s r) Clustering field, (klusteroiva kenttä) s.59 s) Block anchor, (blokin (lohkon) ankkuri) s.57 t) on-dense(sparse) index, (harva indeksi) 57. Lisäksi: hakutarpeet (avaimet) ja kolme hakemistoa: päähakemisto, klusterihakemisto, toisiohakemisto (mm. luentomoniste ss. 7-9)

2 2. a) Tee seuraavat tehtävät (kirjasta review questions 3.2, ja 3.2 s. 67). VASTAUKSET: Termien käytöstä. Tällä kurssilla termi liittymä tarkoittaa termiä relationship. onisteessa molemmat suomennokset suhde ja liittymä tarkoittavat tätä käsitettä eli liittymää, johon n-kappaletta entiteettejä osallistuu (esimerkiksi työskentelee - liittymätyyppi ja sen kaksi entiteettiä). Relaatio (relation) taas viittaa yhteen tauluun, joka koostuu riveistä. i) äärää tapauksia, jolloin ULL arvon käyttö voisi olla hyväksyttävää. VASTAUS: Silloin kun ULL arvon semanttinen merkitys on sellainen, että sitä ei ole saatavilla. Esimerkiksi jos Henkilöt-taulussa on kenttä GS puhelinnumero ja henkilöllä ei ole matkapuhelinta. Vertaa esim. henkilötunnus- tai tilausnumeroattribuutteihin. (kirja s. 48) ii) ikä on entiteettityyppi? ikä on entiteettijoukko? Selitä mitä eroa on entiteetin, entiteettityypin ja entiteettijoukon välillä. VASTAUS: (kirja ss ) Entiteettityyppi määrää kokoelman (collection) entiteettejä, joilla on samat attribuutit (esim. EPLOYEE). Entiteettityyppien kokoelmaa sanotaan entiteettijoukoksi (entity set eli joukko tietyn tyyppisiä entiteettiesiintymiä). Joukko-opillisesti entiteettijoukko on entiteettityyppien joukko, jota enteetit (siis esiintymät eli instanssit) edustavat. Esim. EPLOYEE siis viittaa sekä entiteettityyppiin (intension of schema) että työtekijäesiintymien joukkoon (extension of schema). iii) Selitä mitä eroa on attribuutin ja arvojoukon välillä. VASTAUS: Jokainen entiteettityypin attribuutti assosioidaan arvojoukkoon, joka spesifioi joukon arvoja, jotka voidaan antaa yksittäisen entiteetin esiintymän (instanssin) attribuutin arvoksi. Arvojoukko sisältää myös arvon ULL (~tyhjä joukko), paitsi jos kyseessä on entiteetin identifioiva avainattribuuttijoukko. (kirja s. 50) iv) ikä on liittymätyyppi (relationship type)? Selitä erot liittymäistanssin (relationship instance), liittymätyypin (relationship type) ja liittymäjoukon (relationship set) välillä. VASTAUS: Liittymätyyppi (relationship type) R entiteettien (E-En) välillä määrittelee joukon assosisaatioita (set of associations) tai liittymäjoukon tämän tyyppisten entiteettien välillä. Samalla tavalla kuin entiteettityyppien ja entiteettijoukkojen tapauksessa, liittymätyyppiä ja sita vastaavaa liittymäjoukkoa on tapana viitata samalla nimellä R. atemaattisesti liittymäjoukko on liittymäinstanssien joukko. Esimerkiksi liittymätyyppi työskentelee on kaksi entiteettiä (EPLOYEE ja DEPARTET) ja itse liittymäjoukko on kuvailtuna osastoilla työskentelevät (ks. lisää kirja s. 53 ja s. 0 moniste). v) itä tarkoittaa osallistumisrooli (participation role)? illoin on välttämätöntä käyttää roolinimiä (role names) yhteystyyppien kuvaamisessa? 2

3 VASTAUS: Roolinimi merkitsee roolia, jossa jonkin tietyn entiteettityypin entiteetti kussakin liittymämätyypissä on, ja tämä auttaa ymmärtämään mitä liittymä tarkoittaa (esim. EP manages DEPT). Roolinimiä on välttämätöntä käyttää rekursiivisten liittymätyyppien kuvaamisessa tulkinnanvaraisuuksien vähentämiseksi (katso COPAY-esimerkin Supervisor-Supervisee esitys). (kirja ss ) vi) Kuvaa rakenteellisen rajoituksen (structural constraint) kaksi vaihtoehtoa liittymätyypin määrittelyssä. itä etuja ja haittoja kummassakin on? VASTAUS: rakenteeseen liittyvät rajoitukset ovat lukumääräsuhde (:, : ja :) ja osallistumisen osittaisuuteen ja pakollisuuteen liittyvä rajoite. Lukumääräsuhde kuvaa molempien osapuolien ylärajaa. ahdollinen pakollisuus kuvataan tässä notaatiossa tuplaviivalla sen entiteetin puolelta, jonka on oltava mukana liittymässä. Yksinkertainen viiva kuvaa siis ehdollista (alaraja = 0). yös muita kuin ja lukuja voidaan käyttää (esim. 4 ja kuten COPAY esimerkissä). Sama voidaan esittää (min,max)- rajoituksella, jolloin entiteetin rajoitukset liittymään kuvataan HETI entiteetin vieressä (lukusuunta siis vaihtuu ). Katso kirjan kaksi COPAY-esimerkkiä (s. 46 ja 65, Huom! 3. painoksessa s. 46 puuttuu lukumääräsuhteita! Täydennä ne!) vii) itä heikko entiteetti tarkoittaa ja miten se kuvataan? illoin käsitettä heikko entiteetti käytetään tiedon mallinnuksessa? VASTAUS: Heikko entiteetti on siis kokonaisuus, jolla ei ole riittävästi identifioivia attribuutteja, mutta jonka sisäinen rakenne tai käyttäytyminen puoltaa oman entiteetin kuvaamista. Heikkous on siis oikeasti entiteetin ominaisuus, joka halutaan kuvata ja sen hävittäminen esimerkiksi Access-ohjelmistostakin löytyvällä automaattisella laskurilla on mallinnusvirhe. Kirjan COPAY-kaavion DEPEDET on oiva esimerkki heikosta entiteetistä: firman tarkoitus ei ole ylläpitää lähiomaisista kattavaa rekisteriä, vaan ainoastaan tarpeelliset tiedot suhteessa työntekijään. Toki DEPEDET voitaisiin mallintaa myös moniarvoisena yhdistelmäattribuuttina, mutta oma rakenne puoltaa heikon entiteetin esittämistä. ILLOI EI KÄYTETÄ HEIKKOA ETITEETTIÄ? Usein sotketaan entiteetin heikkous ja liittymän täydellisyys. e ovat kuitenkin kaksi täysin eri asiaa, sillä liittymään osallistumispakko ei tarkoita että toinen entiteetti identifioi toisen osapuolen. Esimerkki auttanee: se että LASKUU liittyy aina ASIAKAS ei tarkoita että LASKU olisi huonosti identifioitavissa (vain ASIAKKAA kautta) ja olisi siksi heikko entiteetti. LASKU esimerkiksi laskutusjärjestelmässä on hyvin vahva entiteetti, eikä sitä tule mallintaa heikkona. Sen sijaan LASKU_RIVI, eli yhteen LASKUU liittyvä rivi, joka tunnistettaisiin rivinumerolla, täyttää jo heikon entiteetin ominaisuudet: LASKU_RIVI sisältää esim. Rivinumeron osittaisena avaimena (katkoviivalla alleviivattu) ja kpl-määrän ja tuotenumeron. ieti sama rakenne kirjastoesimerkillä LAIAAJA ja LAIAUS. 3

4 2. b) Tutustu kuvaan 4. s. 77 (myös alla) ieti tietokannan käyttäytymistä lisäämällä kantaan työntekijöitä? Voiko sihteeri johtaa projekteja? Onko kaikille maksettava palkkaa? Onko sallittua että alilluokalla ei ole mitään attribuutteja kuten "anager"-luokalla? iksi "anager" on mallinnettu? iten malli käyttäytyy, kun siihen lisää työntekijän, joka toimii yrityksessä siivojana? Entä jos lisäät konsultti-työntekijän, joka vetää projekteja? Voidaanko rakenteet tehdä "automaattisiksi" niin että yliluokkaan liittyy oikea aliluokka? VASTAUS: Kyseessä on työntekijän kolme ERI erikoistumistapausta: nimikkeen mukaan {sihteeri, teknikko, insinööri}, johtamisominaisuuden mukaan {johtaja} ja palkkaustavan mukaan {vakituinen, tunti}. Siten tilanne tulkitaan aina tapauskohtaisesti: kun työntekijä, joka on sihteeri lisätään tietokantaan, häneen liittyy (tietojen syöttäjän toimesta) EEKAIKKEA Secterary -omainaisuus ja sen mukana kirjoitusnopeus -attribuutti. Esitetty malli ei tee tätä automaattisesti, ts. mikään EPLOYEE ominaisuus ei kerro onko työntekijä sihteeri. äillä oletuksilla sihteeri ja kirjoitusnopeus ominaisuudet eivät estä ko. työntekijää olemasta myös roolissa johtaja ja vetää jotain projektia. Johtajuus annetaan samalla tavalla käyttäjän toimesta työntekijälle, jotta hän voi johtaa projekteja. Automaattisesti tämä ei tapahdu. (vrt. kirjqan kuva 4.6., jossa (insinöörijohtaja) on nyt tarkkaan rajoitettu ilmentymä, eli ei voi olla sihteeri tai teknikko). Palkkaa maksetaan kaikille työntekijöille (tuplaviiva) ja työntekijä saa joko kuukausipalkkaa TAI tuntipalkkaa. olempia ei voi saada. 4

5 AAGER-aliluokka ei ole vailla ominaisuuksia, sillä itse aliluokka (johtajarooli) on jo ominaisuus. Tällä tavalla saadaa tunnistettua työntekijöistä vain ne henkilöt, jotka saavat johtaa projekteja. uut työntekijätyypit ovat firman palkollisia ilman tarkentavia ominaisuuksia (mm. siivoja). Konsultti on yksi palkollinen työntekijä muiden joukossa, jolla on johtaja -rooli. Automaattisuus voidaan saada aikaan lisäämällä työntekijään attribuutti JobType ja sen avulla osoittaa asianmukainen aliluokka esim. {sihteeri, teknikko, insinööri} aliluokasta. (ks. ss ). Ellei rajoitetta voida/haluta mallintaa, on luokkarakenne user-defined eli käyttäjä itse päättää (kuten esimerkissämme) mihin aliluokkiin työntekijäinstanssi kulloinkin liitetään. 2. c) itä eroa on erikoistumisella (specialization) ja yleistämisellä (generalization)? iksi tätä eroa ei näy EER-kaaviossa? (teht. 4.8 s 05) VASTAUS: Erikoistuminen on prosessi, jota käytetään luokittelemaan objektiluokkia erikoistuneimmiksi objektiluokiksi. Yleistäminen on erikoistumiselle käänteinen prosessi, jonka avulla yleistetään useita luokkia korkeammanasteisiksi abstraktioluokiksi, jotka sisältävät aliluokkien objektit. Erikoistuminen on käsitteiden tarkennusta, kun taas yleistäminen on käsitteiden synteesi. Aliluokkia käytetään EER mallissa esittämään yleistämistä JA erikoistumista. Kutsumme aliluokan ja superluokan suhdetta O-JOKU-ALILUOKKA (IS-A-SUBCLASS-OF) suhteeksi (relationship) tai yksinkertaisesti IS-A suhteeksi. Se miksi ero ei näy EER-kaaviossa, johtuu sitä että emme tiedä mitä on tehty: emme voi tietää onko tehty erikoistaminen vai yleistäminen. Tehtävänannoissa tai mallinnuksessa tämä ero pitäisi näkyä tekijälle itselleen. 5

6 3. Olet kansallisen EER-mallinnuskisan tuomariston jäsen. Alla on tehtävä, jonka perusteella kolme semifinalistia on tuottanut tietomallin 0 minuutissa. itä erilaista, hyvää, huonoa tai kummallista niissä on toisiinsa verrattuna? Tekisitkö jonkin ratkaisun toisella tavalla. istä erot johtuvat? VASTAUS: Yksi vastaus on että mallit ovat tekijänsä näköisiä. Peruselementit eli Konsultti (=työntekijä yhdessä mallissa), Dokumentti ja Projekti ovat kaikissa löydettävissä, mutta bisnessäännöt on tulkittu eri tavalla. Toisin sanoen juuri SIÄ vaikutat siihen, millainen tietomalli on ja mikä sen laatu on. Vaikutus on tiedostamatonta ja tietoista, sillä päätöksiin mallintaa joku tai jättää mallintamatta vaikuttaa myös henkilön tausta, koulutus, maailmankatsomus jne. Projektissa työskentely ja johtaminen ovat eri asioita, jolloin mallin A idea toimenkuva - attribuutista on hieman heikko (paitsi jos projektilla voi olla monta johtajaa...). Johtaminen on yleensä : ominaisuus, joten B ja C (vaikkakin hieman eri tavoin) ovat tässä suhteessa parempia. Dokumenttiluokka B:ssä ja C:ssä on ehkä havainnollisempi (ja jos sillä on suuri merkitys niin myös oikeampi) kuin A:ssa, jossa sama asia on esitetty attribuuttina. olemmat kuitenkin toimivat, riippuu siis kontekstista kumpi on sopivampi. B:ssä dokumenttirekursio on :, jolloin tulkinta on enemmänkin se, että on yksi päädokumentti, johon/josta muihin viitataan. A ja C antavat enemmän väljyyttä toimintaan :-liittymällään. Eroja on myös dokumentin tuottamis tai luomis liittymässä (: tai :), jolloin : kuvaa ehkä dokumentin kirjaajaa (tai sitten dokumentin luo ja siitä vastaa aina yksi konsultti), kun muissa kuvataan dokumenttin luomiseen osallistuneet. alli C:n (min,max) -esitystapa tuntuu olevan joissakin kohdin väärinpäin, mikä luo epävarmuutta. Tämän takia C malli ei voine olla voittaja. (min,max) tapa esitetään Elmasri- avathen mukaan käänteisesti kuin : esitystapa. Katso kirjan COPAY esimerkit. Kirj.huom! Ärsyttävä ominaisuus, joka sotkee joka kerta. Suositellaan jokaiseen dokumentiin lyhyttä selvitystä notaatiosta, mikäli sen tulkinnasta voi olla epäselvyyksiä. Lisäksi mallintajan tulee AIA olla johdonmukainen käyttämässää esitystavassa (ja näin C:ssä tuntuu tilanne olevankin). Lisäksi C:stä puuttuu tunnit -attribuutti Työskentelee liittymästä (Työntekijä Projekti), mutta Työävaiheessa on jokin työntuntimäärä, jonka toiminta ei selviä mallista. A:ssa on Dokumentti-Projekti välillä 0: liittymä, mitä ei ole olemassakaan. erkintä (:) tarkoittaa lukumääräsuhdetta ja yksinkertainen viiva (ei siis tuplaviiva) on alaraja 0, jolloin liittymä on ehdollinen (ei siis pakollinen kummankaan osapuolen suhteen tässä liittymässä). A:ssa ja B:ssä on muitakin dokumenttejä, kuten Lasku, Tavoite ja Arvio. C:n tulkinta on yleisempi eli kaikki dokumentit mallinnetaan yhdellä entiteetillä. allinnuksen tarkkuus tässä riippuu kohteen tietotarpeista ja mallintajien oletuksista. 6

7 Projekti on A:ssa ilman attribuutteja moniselitteinen rekursioineen. B:n ja C:n hierarkia toimii paremmin. B:ssä Asiakasprojektin ja firman välinen suhde on omituinen; suorempi liittymä olisi ehkä tarpeen epäsuorien Lasku tai Asiakashenkilö sijaan. Tämä liittymä on A:ssa ja C:ssä paremmin. äillä perusteilla malli B olisi kuitenkin paras jatkojalostuskohde ja siten pääsisi jatkoon... itä hienouksia itse löysit kritisoitavaksi tai kehuttavaksi? 7

8 Tehtävä 4: VASTAUSEHDOTUS SEU RA aa HEKILÖ Hetu# K ansalisuus d Ajanjakso PELA A synt.aika synt.aika PELA A JA pelinum ero VAL ETAJA tehtävä TUO ARI V/P/H kortinm yöntäm ispvm VAL E- TA A TUO ITSEE Rooli OSAL- LISTU U Lyhenne Ryhmä AA- JOUKKUE KOTI VIERAS OTTELU A jankohta Tulos Paikka TA PA H TU A peliaika kuvaus Kommentteja: Katso 8

9 Tehtävä 5: VASTAUSEHDOTUS Hetu Osoite ASIAKAS d lop_pvm jäs_nro JÄ SE bonus LO PETTA U T syy POTETIAAL. KIIOSTAA TEK EE OTTAA vast.otto/palautus SA A Tilaus# Tilauspvm TILAUS SISÄ LTÄ Ä kk vuosi j-hinta KK-KIRJA tarj.- hinta SU PER- TA RJO U S ASIARYH Ä Aryhmätunnus OSOITTAA O LIITTY Y Toim# Toim _pvm TOI ITUS TIL_RIV I SISÄ LTÄ Ä KIRJA SISÄ LTÄ Ä TOI _RIVI LIITTY Y Til_rivi_nro Tilattu_kpl ISB Painos Kirjoittajat yyntihinta Kpl Luokka PAIAA KUSTATAJA Osoite Toim_rivi_nro Toimitettu_kpl 9

10 Tehtävä 6. VASTAUSEHDOTUS PÄÄTYYLI TY Y LI AIKAKAUSI laina alkoi laina päättyy LA I A U S UU KOKOEL A Tyypppi Osoite Puh.nro Yhteyshlö AAOSA LA I A d Synt.aika K uolinpvm TA ITEILIJA LIITTY Y LU O TAIDETEOS d idno# V uosi O A hank.pvm varastossa (K/E) hinta ÄYTTELY ateriaali PA TSA S V EISTO S K orkeus AALAUS Paino Tyyppi ateriaali UUT Laji ajanjakso Kommentteja: uu_kokoelma tarkoittaa muita taidekokokelmia ylläpitäviä tahoja (toiset museot, yksityiset jne). Oma kokoelmahan muodostuu taideteoksista, jotka ovat aliluokassa Oma. 0

11 Tehtävä 7: VASTAUSEHDOTUS: HEKILÖ O Hetu# Osoite Puhelin Puhelin2 TYÖTEKIJÄ työsuht. alk.pvm. VAPAA- EHTOIE LAHJOITTAJA pvm instanssi OSAA OSAA pvm instanssi TEK EE TA ID O T tunnus nimike LAHJOITUS ID -m äärä -tyyppi -selitys O tutkinto tehtävät lisätietoja TU TK I TO UU OSAA IE selvitys Kommentteja: yös LAHJOITUS -entiteetin voisi kuvata yli-aliluokkana (Esim. rahalahjoitus, tavara-, maa, työpanos, kiinteistö jne). Työntekijöiden ja Vapaaehtoisten osaamisen voinee mallintaa monella tavalla riippuen siitä, mitä tietoa organisaatio haluaa käyttöönsä. yt malli mahdollistaa virallisten tutkintojen ja muiden taitojen kirjaamisen siten, että esim. lääkäri ja siihen liittyvät pätevyydet eri tehtäviin tulee kuvattua, mutta myös muut osaamiset, harrastukset ym. saadaan mallinnettua.

12 Tehtävä 8: VASTAUS a): kenttien pituudet + "poistobitti" = 30 tavua b): bfr = lattia (024/30 ) = 3, joten blokkeja eli tietojaksoja tarvitaan (30000/3)=0.000 kappaletta datan talletamiseen c.): fan-out = bfr(index) = lattia (024/VAST_ID + OSOITI BLOKKII) = lattia (024/9+5) = 73 eli yhteen blokkiin mahtuu 73 (avain,osoitin) paria. c.2): päähakemistossa ensimmäiselle tasolle asetetaan kaikki avaimet, ja kun tiedosto on fyysisesti järjestetty avainkentän mukaan, voidaan käyttää blokin ankkureita eli hakemistoon tulee avainta (tietoalkiota) jotka tarvitsevat katto(0000/73) = 37 blokkia. c.3): ensimmäiselle tasolle tuli kohdan ii) 37 blokkia, toiselle tasolle tulee katto(37/73)=2 blokkia, joten vielä tarvitaan yksi taso eli katto(2/73)= blokki ja kaikki avaimet sopivat yhteen tietojaksoon. Tarvitaan siis 3-tasoinen hakemisto. c.4): lasketaan edellä olevien tasojen tarvitsemat tietojaksot: (3. taso) + 2 (2. taso) + 37 (. taso)=40 tietojaksoa monitasoisessa hakemistossa. c.5): Käytännöllinen tapa "laskea" hakujen määrä on nähdä monitasoinen hakemisto sielunsa silmin: hakemisto on tiedosto, jonka jokainen tietojakso on luettava levyltä niin kuin sitten itse datakin. Siten em. monitasoinen hakemisto tarvitsee yhden haun 3. tasolle, yhden haun 2. tasolle (sillä siirrymme aina "oikeaan" suuntaan hakemistopuussa) ja yhden haun. tasolle. Tämän jälkeen meillä on osoitin suoraan siihen datablokkiin, josta "aito, alkuperäinen" data löytyy niiden 0000 blokin joukosta, joten tarvitsemme siis vielä yhden haun. Yhteensä siis 3 tasoa + datahaku = 4 hakua. Saman tuloksen saa "fiksusti" ottamalla katto( log78(0000)) = 3 + datahaku = 4 hakua. 2

TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 1/3

TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 1/3 TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosio osa 1/3 LUENTOPÄIVÄKIRJA ryhtiä opiskeluun Luentopäiväkirja on ajatus siitä, että pidät ainakin kirjaa kurssiin käytetystä ajasta ja aihealueista. Esimerkiksi lista,

Lisätiedot

3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio

3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio 3. Käsiteanalyysi ja käsitekaavio lehtori Pasi Ranne Metropolia ammattikorkeakoulu E-mail: pasi.ranne@metropolia.fi sivu 1 Käsiteanalyysi Selvitetään mitä tietokantaan pitää tallentaa Lähtökohtana käyttäjien

Lisätiedot

Luento 2: Tiedostot ja tiedon varastointi

Luento 2: Tiedostot ja tiedon varastointi HELIA 1 (19) Luento 2: Tiedostot ja tiedon varastointi Muistit... 2 Päämuisti (Primary storage)... 2 Apumuisti (Secondary storage)... 2 Tiedon tallennuksen yksiköitä... 3 Looginen taso... 3 Fyysinen taso...

Lisätiedot

HELIA 1 (20) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (20) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (20) Luento 3.1 7LHWRNDQWDSRKMDLVHQVRYHOOXNVHQVXXQQLWWHOXSURVHVVL Tietokannan suunnittelun tavoitteet... 3 Abstraktiotasot tietokannan suunnittelussa... 4 3-taso -malli... 4 TIHA-standardi... 5

Lisätiedot

Relaatiomalli ja -tietokanta

Relaatiomalli ja -tietokanta Relaatiomalli ja -tietokanta > Edgar. F. (Ted) Codd, IBM, 1969 < A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks Communications of the ACM, Vol. 13, No. 6, June 1970, pp. 377-387. > 70-luvun lopulla

Lisätiedot

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita A277, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

HELIA 1 (12) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (12) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (12) Luento 4.3 Eheyssäännöt (Integrity Constraints)... 2 Eheyden valvonta... 3 Yksilön eheyssääntö... 4 Viite-eheyssäännöt... 5 Arvojoukkoeheyssäännöt... 8 Null-arvoista... 10 Sovelluskohtaiset

Lisätiedot

DOORSin Spreadsheet export/import

DOORSin Spreadsheet export/import DOORSin Spreadsheet export/import 17.10.2006 SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä

Lisätiedot

Jouni Huotari & Ari Hovi. Käsitemallinnuksesta relaatiokantaan KÄSITEMALLI. LOOGINEN MALLI: tietomalli valittu. FYYSINEN MALLI: DBMS valittu

Jouni Huotari & Ari Hovi. Käsitemallinnuksesta relaatiokantaan KÄSITEMALLI. LOOGINEN MALLI: tietomalli valittu. FYYSINEN MALLI: DBMS valittu Informaatioteknologian instituutti IIO30100 Tietokantojen suunnittelu Polku luokkakaavioista taulujen toteutukseen kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003,

Lisätiedot

Yhteydelle voi antaa nimen kumpaankin suuntaan Sille ei tarvise antaa lainkaan nimeä Yhteysnimen asemasta tai lisäksi voidaan käyttää roolinimiä

Yhteydelle voi antaa nimen kumpaankin suuntaan Sille ei tarvise antaa lainkaan nimeä Yhteysnimen asemasta tai lisäksi voidaan käyttää roolinimiä DO NOT PRINT THIS DOCUMENT DO NOT PRINT THIS DOCUMENT Olioiden väliset yhteydet Yhteyden nimi Nimen lukusuunta pankkitili 0..10 Omistaja-> 1..3 asiakas

Lisätiedot

Tietomallit. Näkökulmat tietoon. Näkökulmat tietoon. Mitä malleja olisi tarjolla? Abstraktiotasot tiedon käsittelyssä

Tietomallit. Näkökulmat tietoon. Näkökulmat tietoon. Mitä malleja olisi tarjolla? Abstraktiotasot tiedon käsittelyssä Tietomallit Tietomallilla (data model) tarkoitetaan tiedon rakenteen ja tiedolle suoritettavan käsittelyn määrittelevää kehikkoa - käsitteistöä Tietoa voidaan tarkastella eri näkökulmista - eri abstraktiotasoilla

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

Mikä on tietomalli? Relaatiomallin käsitteitä 1/2 (kuva 5.1) Relaatiomallin taustaa

Mikä on tietomalli? Relaatiomallin käsitteitä 1/2 (kuva 5.1) Relaatiomallin taustaa Relaatiomalli 5. Relaatiomalli Käsitteet Säännöt Käyttö 6. Relaatioalgebra (EI TENTTIIN!) Select, Project, Union, Difference, Join 7. (E)ER-mallin muuntaminen relaatioiksi Kaava Mikä on tietomalli? Malli,

Lisätiedot

Olio-ohjelmoinnissa luokat voidaan järjestää siten, että ne pystyvät jakamaan yhteisiä tietoja ja aliohjelmia.

Olio-ohjelmoinnissa luokat voidaan järjestää siten, että ne pystyvät jakamaan yhteisiä tietoja ja aliohjelmia. 4. Periytyminen 4.1. Johdantoa Käytännössä vähänkään laajemmissa ohjelmissa joudutaan laatimaan useita luokkia, joiden pitäisi pystyä välittämään tietoa toisilleen. Ohjelmien ylläpidon kannalta olisi lisäksi

Lisätiedot

TIETOKANNAN NORMALISOINTI JA NORMAALIMUODOT

TIETOKANNAN NORMALISOINTI JA NORMAALIMUODOT TIETOKANNAN NORMALISOINTI JA NORMAALIMUODOT A271117, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet

SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet SQL-perusteet, SELECT-, INSERT-, CREATE-lauseet A271117, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

Tietokantasuunnittelun pääperiaatteena on tiedon toiston välttäminen. Tiedon toistumiseen liittyy monenlaisia ongelmia.

Tietokantasuunnittelun pääperiaatteena on tiedon toiston välttäminen. Tiedon toistumiseen liittyy monenlaisia ongelmia. Tietokantasuunnittelun pääperiaatteena on tiedon toiston välttäminen. Tiedon toistumiseen liittyy monenlaisia ongelmia toistuva tieto vie tilaa ylläpito muodostuu hankalaksi ylläpito-operaatioilla voi

Lisätiedot

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto

Semanttinen Web. Ossi Nykänen. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Semanttinen Web Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: Semanttinen Web (SW) on

Lisätiedot

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta. 3 HTML ja XHTML Tutkitaan sitten HTML-dokumenttien anatomiaa, jotta päästään käsiksi rakenteisten dokumenttien käsitteistöön esimerkkien kautta.

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

NORMALISOINTI TIETOJEN MALLINNUS JOUNI HUOTARI & ARI HOVI

NORMALISOINTI TIETOJEN MALLINNUS JOUNI HUOTARI & ARI HOVI TIETOJEN MALLINNUS NORMALISOINTI HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI DOCENDO (2003, 2005) LUKU 5 JOUNI HUOTARI & ARI HOVI SUUNNITTELUPUTKI Käyttäjien näkemykset Näytöt, ikkunat

Lisätiedot

UML -mallinnus LUOKKAKAAVIO EERO NOUSIAINEN

UML -mallinnus LUOKKAKAAVIO EERO NOUSIAINEN UML -mallinnus LUOKKAKAAVIO EERO NOUSIAINEN SISÄLLYS 3. Luokkakaavio UML -mallinnuskielessä 3.1 Luokkakaavion luokan rakenteet 3.2 Luokan kuvauksesta C++ ohjelmakoodiksi 3.3 Luokkakaavion luokkien yhteystyypit

Lisätiedot

Liigan taulut ja attribuutit

Liigan taulut ja attribuutit HARJOITUS 3. Tehtävä 1. Laadi harjoitusmielessä kaksi käsitekaaviota, (juniori. Nappula tms.)liiga ja äänitearkisto. Levyarkisto: Tietokannassa tulee olla perustiedot äänitteistä (CD, vinyyli, kasetti),

Lisätiedot

HELIA 1 (13) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (13) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (13) Luento 2 Tietotarpeiden määrittely... 2 Tietotarveanalyysi... 3 Lähtökohtana tietojenkäsittelytehtävät... 3 Määrittelyn sisältö... 4 Lähestymistapa... 5 Tietolähteet... 5 Vaiheistus... 5 Tietotarpeen

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (17) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (17) Luento 4.5 Normalisointi... 2 Tavoitteet... 2 Attribuuttien väliset riippuvuudet... 4 Funktionaalinen / moniarvoinen riippuvuus... 4 Transitiivinen / suora riippuvuus... 6 Täydellinen / osittainen

Lisätiedot

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina Kirjasto Kevät 2001 Auvinen Annemari Niemi Anu Harjoitustyö 7.4.2001 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Vaatimukset... 3 2.1. Toiminnalliset... 3 2.1.1. Sisäänkirjautuminen... 3 2.1.2. Nimikkeiden

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Paikkatiedot ja Web-standardit

Paikkatiedot ja Web-standardit Paikkatiedot ja Web-standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide

Lisätiedot

CIRI Ontologiaperustainen tiedonhakuliittymä

CIRI Ontologiaperustainen tiedonhakuliittymä CIRI Ontologiaperustainen tiedonhakuliittymä Eija Airio, Kalervo Järvelin, Sari Suomela, Pirkko Saatsi ja Jaana Kekäläinen Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Ontologian kolmitasomalli kehitetty

Lisätiedot

Tehtävä: FIL Tiedostopolut

Tehtävä: FIL Tiedostopolut Tehtävä: FIL Tiedostopolut finnish BOI 2015, päivä 2. Muistiraja: 256 MB. 1.05.2015 Jarkka pitää vaarallisesta elämästä. Hän juoksee saksien kanssa, lähettää ratkaisuja kisatehtäviin testaamatta esimerkkisyötteillä

Lisätiedot

IIO30220 Database Management / Tietokannan hallinta TAPAHTUMIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI (7.3.2012)

IIO30220 Database Management / Tietokannan hallinta TAPAHTUMIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI (7.3.2012) IIO30220 Database Management / Tietokannan hallinta TAPAHTUMIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI (7.3.2012) TEHTÄVIÄ/KYSYMYKSIÄ Määrittele tapahtuma (transaction) tapahtumien hallinta Mitä ovat tapahtuman ACIDominaisuudet?

Lisätiedot

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita.

Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 1 2 Amazon Web Services (AWS) on varmaankin maailman suosituin IaaS-tarjoaja. Lisäksi se tarjoaa erilaisia PaaS-kategoriaan kuuluvia palveluita. 3 4 Region vastaa palvelun fyysistä sijaintipaikkaa (AWS

Lisätiedot

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla 1 ENTITEETIT Tehtävä 1. Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät käyttävät erilaisia merkkijärjestelmiä ja varsinkin Internetin alkutaipaleella aiheutti sen, että jotkut merkit eivät näkyneet kaikilla oikein.

Lisätiedot

Käsitemallit muistiorganisaatioiden kuvailun yhdenmukaistamisen välineenä

Käsitemallit muistiorganisaatioiden kuvailun yhdenmukaistamisen välineenä Käsitemallit muistiorganisaatioiden kuvailun yhdenmukaistamisen välineenä Pekka Henttonen KDK:n arkistosektorin seminaari 6.2.2012 Kansallisarkisto Esityksen sisältö Semanttisen webin visio Käsitemallien

Lisätiedot

HELIA 1 (19) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu 9.3.2001

HELIA 1 (19) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu 9.3.2001 HELIA 1 (19) Luento 11 Eheyssäännöt (Integrity Constraints)... 2 Eheyden valvonta... 3 Yksilön eheyssääntö... 4 Arvojoukkoeheyssäännöt... 5 Null-arvoista... 6 Viite-eheyssäännöt... 7 Emorelaation päivitys...

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 1 Perussanasto Luettelo organisaation toiminnan kannalta keskeisistä käsitteistä ja niiden määritelmistä Voidaan esittää Koko organisaatiolle

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Relaatiotietokantojen perusteista. Harri Laine Helsingin yliopisto

Relaatiotietokantojen perusteista. Harri Laine Helsingin yliopisto Harri Laine Helsingin yliopisto Suosion syy? Yksinkertaisuus vähän käsitteitä helppo hahmottaa Selkeä matemaattinen perusta ei tulkintaongelmia kuten esim. UML:ssä teoria käytäntö kaavio: R(A 1 :D 1, A

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) Transaktionkäsittely Transaktion / Tapahtuman hallinta... 2 Taustaa... 3 Tapahtuman käsite... 5 ACID-ominaisuudet... 7 Samanaikaisuuden hallinta... 8 Lukitukset... 9 Toipuminen...

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry 1 DOKUMENTIN YLEISTIEDOT Dokumentti sisältää lyhennetyn tapahtumien tallennusohjeen. Mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteeseen lionsraportointi (at) lions.fi. 2 TAPAHTUMIEN

Lisätiedot

2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli

2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli 2. Käsiteanalyysi ja relaatiomalli lehtori Pasi Ranne Metropolia ammattikorkeakoulu E-mail: pasi.ranne@metropolia.fi sivu 1 Tietokannan suunnitteluprosessin osat sivu 2 Käsiteanalyysi ER-mallinnus, tietomallinnus

Lisätiedot

Lomalista-sovelluksen määrittely

Lomalista-sovelluksen määrittely Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Dokumentti 14.10.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Thomas

Lisätiedot

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1 Vertti Verituotteiden tilaus Versio 2.1 Mylab Oy Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere puhelin (03) 316 5165, telekopio (03) 316 5166 Tulostettu: 11.1.2010 10:17 Versio Päivämäärä Tekijä Lisätietoja 0.1

Lisätiedot

Relaatioista TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS, JUHA IISAKKA 11-14

Relaatioista TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS, JUHA IISAKKA 11-14 Relaatioista Sarakenimistä relaation kaava tulisi olla yksiselitteinen attribuutin roolinimen tulisi auttaa ymmärtämään attribuutin tarkoituksen OSASTO(NIMI,NRO, TNRO, SIJAINTI) mitä tarkoittaa TNRO? viiteavaimella

Lisätiedot

TyEL-ansiotietojen sähköinen ilmoittaminen

TyEL-ansiotietojen sähköinen ilmoittaminen OHJE 1 (5) TyEL-ansiotietojen sähköinen ilmoittaminen Kuukausi-ilmoitustekniikka 1.1.2012 OHJE 2 (5) 1 TAUSTAA Tämä kuvaus määrittelee säännöt, joiden mukaan Eläke-Fennian asiakkaat voivat tehdä ansioilmoitukset

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI OSIO 01 Peruskäsitteitä Kurssin tavoite: antaa osallistujille valmiudet ymmärtää tietokantojen periaatteet ymmärtää tietokantojen suunnittelunäkökohtia osallistua tietokantojen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELY/TIETOKANTA Tehtävä C

TIETOJENKÄSITTELY/TIETOKANTA Tehtävä C 1 Tietojenkäsittely Lajinumero 31 Kopioi levykkeeltä kansio Tietokanta C:-levylle. Käytä tätä kansiota työhakemistona. Tee myös E:-asemalle kansio Tietokanta, johon kopioit ratkaisusi. Älä tuhoa tiedostojasi

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA TIKO-05 1 (19) ICT23a Tietokannan suunnittelu ja toteutus O.Virkki 4.9.2008

HAAGA-HELIA TIKO-05 1 (19) ICT23a Tietokannan suunnittelu ja toteutus O.Virkki 4.9.2008 HAAGA-HELIA TIKO-05 1 (19) Relaatiomalli Relaatiomalli... 2 Peruskäsitteet... 3 Relaatio... 5 Attribuutti ja arvojoukko... 6 Monikko... 7 Säännöt... 8 Yksilön eheyssääntö ja Pääavain... 9 Viite-eheyssääntö

Lisätiedot

Luokka (class) esitetään suorakulmion avulla, jonka sisälle kirjoitetaan luokan nimi (vahvennettuna).

Luokka (class) esitetään suorakulmion avulla, jonka sisälle kirjoitetaan luokan nimi (vahvennettuna). Luokkakaavio (Class diagram) Oliokaavio (Object diagram) Luokka (class) esitetään suorakulmion avulla, jonka sisälle kirjoitetaan luokan nimi (vahvennettuna). Ikkuna Olio (object) on luokan ilmentymä (instance).

Lisätiedot

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

HAAGA-HELIA heti09 1 (27) ICT05 Tiedonhallinta ja tietokannat O.Virkki 19.1.2010. Relaatiomalli

HAAGA-HELIA heti09 1 (27) ICT05 Tiedonhallinta ja tietokannat O.Virkki 19.1.2010. Relaatiomalli HAAGA-HELIA heti09 1 (27) Relaatiomalli Relaatiomalli... 2 Peruskäsitteet... 3 Relaatio... 5 Attribuutti ja arvojoukko... 6 Monikko... 7 Säännöt... 8 Arvojoukkoeheyssääntö... 8 Pääavain ja yksilön eheyssääntö...

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013

TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013 TIEDONHALLINNAN PERUSTEET - SYKSY 2013 Kurssikoodi: Saapumisryhmä: Luento 5 XX00AA79-3013 TU12S2 Pasi Ranne 11.9.2013 11/9/13 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Tietokannan normalisoinnin

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa 1 Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa Passion leads to design, design leads to performance, performance leads to SUCCESS! OLLI NIEMI Yoso Oy Mitä määrittelyltä

Lisätiedot

Data Warehouse kuulumisia

Data Warehouse kuulumisia 1 Data Warehouse kuulumisia Ari Hovi www.arihovi.com Ari Hovi Oy www.arihovi.com 2 Ari Hovi Oy:n missiona on edistää tiedonhallintaa tarjoamalla huippukoulutusta ja konsultointia kokeneet käytännön konsultit

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa XML-kielen perusteet Teoria ja ohjelmointitehtävät XML-kielen perusteet 3 Sisältö YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN... 7 YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN...

Lisätiedot

(1) refleksiivinen, (2) symmetrinen ja (3) transitiivinen.

(1) refleksiivinen, (2) symmetrinen ja (3) transitiivinen. Matematiikassa ja muuallakin joudutaan usein tekemisiin sellaisten relaatioiden kanssa, joiden lakina on tietyn ominaisuuden samuus. Tietyn ominaisuuden samuus -relaatio on ekvivalenssi; se on (1) refleksiivinen,

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Tietokannan suunnittelu

Tietokannan suunnittelu HELIA TIKO-05 1 (19) ICT03D Tieto ja tiedon varastointi Tietokannan suunnittelu Tietokannan suunnitteluprosessi... 2 Tavoitteet...2 Tietojärjestelmän suunnitteluprosessi...3 Abstraktiotasot tietokannan

Lisätiedot

Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä

Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä Ohjeen sisältö: Tämä dokumentti sisältää kenttäkohtaiset ohjeet WS1 Sinfokseen lisätyistä Synkka-tuotetietopankin pakollisista kentistä 1. Pakolliset Synkka-tuotetietopankin kentät, joista annetaan varoitus

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Sivupohjissa ulkoasu ja rakenne on pääasiassa jaettu erilliseen css-tyylitiedostoon,

Lisätiedot

HELIA 1 (21) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu 20.9.2005

HELIA 1 (21) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu 20.9.2005 HELIA 1 (21) Luento 7 Relaatiomallin kertausta... 2 Peruskäsitteet... 2 Relaatio... 4 Määritelmä... 4 Relaatiokaava (Relation schema)... 4 Relaatioinstanssi (Relation instance)... 4 Attribuutti ja arvojoukko...

Lisätiedot

Tietueet. Tietueiden määrittely

Tietueet. Tietueiden määrittely Tietueet Tietueiden määrittely Tietue on tietorakenne, joka kokoaa yhteen eri tyyppistä tietoa yhdeksi asiakokonaisuudeksi. Tähän kokonaisuuteen voidaan viitata yhteisellä nimellä. Auttaa ohjelmoijaa järjestelemään

Lisätiedot

Esimerkki. pankkien talletus- ja lainatietokanta: Yhdiste, leikkaus, erotus ym. Leikkaus (intersect) Yhdiste (Union) Erotus (except/minus) Leikkaus

Esimerkki. pankkien talletus- ja lainatietokanta: Yhdiste, leikkaus, erotus ym. Leikkaus (intersect) Yhdiste (Union) Erotus (except/minus) Leikkaus Yhdiste, leikkaus, erotus ym. SQL tarjoaa myös relaatioalgebran operaatiot yhdiste, leikkaus, erotus Näissä operaatioissa taulujen on oltava samarakenteisia, ts. niissä on oltava samantyyppiset vastinsarakkeet.

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

FYYSINEN SUUNNITTELU

FYYSINEN SUUNNITTELU IIO30120 DATABASE DESIGN / TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU JA IIO30220 DATABASE MANAGEMENT / TIETOKANNAN HALLINTA FYYSINEN SUUNNITTELU KIRJAN HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI,

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

Johdanto. Olio (Object) Luokka (Class) Olion kuvaaminen

Johdanto. Olio (Object) Luokka (Class) Olion kuvaaminen Johdanto Olio (Object) Luokat (ja oliot) mallintava järjestelmän rakennetta määrittely järjestelmän kannalta Luokat ja niiden väliset suhteet muuntuvat suoraan lähdekoodiksi! Luokkakaaviolla kuvataan ohjelmiston

Lisätiedot

Yhdiste, leikkaus, erotus ym.

Yhdiste, leikkaus, erotus ym. Yhdiste, leikkaus, erotus ym. SQL tarjoaa myös relaatioalgebran operaatiot yhdiste, leikkaus, erotus Näissä operaatioissa taulujen on oltava samarakenteisia, ts. niissä on oltava samantyyppiset vastinsarakkeet.

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

1. KÄYTTÖKONTEKSTI. jamkad VAATIMUSMÄÄRITTELY. Liite1_Vaatimusmaarittely_Elainklinikka.doc 09.12.2002. Filename: Last saved:

1. KÄYTTÖKONTEKSTI. jamkad VAATIMUSMÄÄRITTELY. Liite1_Vaatimusmaarittely_Elainklinikka.doc 09.12.2002. Filename: Last saved: 1. KÄYTTÖKONTEKSTI Käyttäjät Tehtävät Kyseessä on tietokantajärjestelmä, jonka avulla voidaan pitää kirjaa yrityksen asiakkaista, asiakkaiden lemmikkieläimistä, lemmikkieläinten hoidoista sekä maksetuista

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1 AvoHILMO 1(17) Sisältö Sisältö... 1 Tavoitteet... 1 Muutokset edelliseen ohjeeseen... 2 Periaatteet... 2 Rakenne... 3 Yksilötapahtuma... 3 Yhteisötapahtuma... 4 Rakenne-esimerkki... 4 Kentät... 6 Kenttien

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

FTR:n jälkikatselmus

FTR:n jälkikatselmus FTR:n jälkikatselmus 21.6.2004 Läsnä: Pasi Ahlavaara Ari Karjalainen Anna-Kristiina Ritola Teemu Saukonoja Reetta Sinkkilä Mika Timonen Tarkastelun kohde: Käyttöliittymäsuunnitelman FTR 16.6.2004 FTR:ssä

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010

Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010 Kaukopalvelun todellisuus tilastojen valossa Kuoleeko kaukopalvelu? Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät, Turku 11.5.2010 Markku Laitinen Kansalliskirjasto markku.laitinen (at) helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/

Lisätiedot

Tehtävä 2: Loppuosataulukko

Tehtävä 2: Loppuosataulukko Tehtävä 2: Loppuosataulukko Tutustu tarkoin seuraavaan tekstiin ja vastaa sitä hyväksi käyttäen tehtävän loppuosassa esitettyihin viiteen kysymykseen. Annetun merkkijonon (ns. hahmo) esiintymän haku pidemmästä

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

Tieto ohjelmassa ja tietokoneella

Tieto ohjelmassa ja tietokoneella HELIA Tiko -05 1 (23) Tieto ohjelmassa ja tietokoneella Tiedon 3-tasomalli...2 Tieto käsitetasolla...3 Tieto loogisella tasolla...4 Tieto fyysisellä tasolla...5 Muistit...6 Päämuisti...6 Apumuisti...6

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML-kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML-kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op FT Ari Viinikainen Tietokoneen rakenne Keskusyksikkö, CPU Keskusmuisti Aritmeettislooginen yksikkö I/O-laitteet Kontrolliyksikkö Tyypillinen Von Neumann

Lisätiedot

T740103 Olio-ohjelmointi Osa 5: Periytyminen ja polymorfismi Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010

T740103 Olio-ohjelmointi Osa 5: Periytyminen ja polymorfismi Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010 12. Periytyminen Johdantoa Käytännössä vähänkään laajemmissa ohjelmissa joudutaan laatimaan useita luokkia, joiden pitäisi pystyä välittämään tietoa toisilleen. Ohjelmien ylläpidon kannalta olisi lisäksi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

Kirjaudu tunnuksillasi tilaa unohtuneet kirjautumissivulta tekstiviestillä sähköpostilla. Tykkää Facebookissa jatkossa tieto uusista toiminnoista

Kirjaudu tunnuksillasi tilaa unohtuneet kirjautumissivulta tekstiviestillä sähköpostilla. Tykkää Facebookissa jatkossa tieto uusista toiminnoista Kirjaudu tunnuksillasi tilaa unohtuneet kirjautumissivulta tekstiviestillä sähköpostilla Tykkää Facebookissa jatkossa tieto uusista toiminnoista Siirry omiin tietoihin, valitse Oma RC Oma nimi näkyy, olet

Lisätiedot

OHJEITA NIMENHUUDON KÄYTTÖÖN

OHJEITA NIMENHUUDON KÄYTTÖÖN OHJEITA NIMENHUUDON KÄYTTÖÖN Ensimmäinen kirjautuminen Nimenhuudon ylläpitäjä (riitta.airisniemi(at)gmail.com) lisää uudet tunnukset Nimenhuutoon, ja järjestelmä generoi kutsuviestin eli annettuun s-postiosoitteisiin

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Visual Case 2. Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008

Visual Case 2. Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008 Visual Case 2 Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008 Työn tarkasti: Jouni Huotari 24.4.2008 1 SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. PERUSTIEDOT... 2 3. ASENTAMINEN... 2 4. OMINAISUUDET... 3 4.1. UML-kaaviot... 4

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot