TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOKANNAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III"

Transkriptio

1 TIETOKAAT kevät 2002 Itseopiskeluosion vastauksia, osa I/III Valikoituja vastauksia harjoitustehtäviin (itseopiskelu). Selitä seuraavien termien merkitykset: Termin perässä on sivunumerot, joiden avulla löydät vastaukset. ämä termit ovat keskeisiä. Kannattaa ottaa selvää. (Elmashri, avathe: Fundamentals of database systems, Third edition): VASTAUS: useimpiin kohtiin vastaus löytyy suoraan kirjasta, monisteesta tai luentokalvoista. HUO! Jos jokin kohta jää epäselväksi, kirjaa se luentopäiväkirjaasi ja tarvittaessa ota yhteys kurssin vetäjiin selvittääksesi asian, mikäli se ei selviä demoissa tai luennoilla. a) Logical data independence (looginen tiedon riippumattomuus) s.28 b) Concurrency control (samanaikaisuuden hallinta) s. c) DDL (Data defininion language) s.30 d) SDL (Storage definition language) s.30 e) DL (Data modelling language) s.30 f) System catalog (järjestelmähakemisto) s.35 g) Information repository s. 35 (information säilytyspaikka) h) Functional requirements, (funktionaaliset vaatimukset) s. 42 i) Logical design, (looginen suunnittelu) s. 44 j) Derived attribute (johdettu attribuutti) s.48 k) Binary and ternary relationships (binaariset ja 3-asteiset liittymät) s l) Aggregation, (keräytymä, yhteenlaskeminen) s ja m) Blocking factor, (jaksotuskerroin) s.3 n) Clusters, (ryppäät) s.9 o) Sequential file, (peräkkäistiedosto) s. 36 p) Collision (törmäys) s.4 q) Indexing fields, (indeksoivat kentät) s r) Clustering field, (klusteroiva kenttä) s.59 s) Block anchor, (blokin (lohkon) ankkuri) s.57 t) on-dense(sparse) index, (harva indeksi) 57. Lisäksi: hakutarpeet (avaimet) ja kolme hakemistoa: päähakemisto, klusterihakemisto, toisiohakemisto (mm. luentomoniste ss. 7-9)

2 2. a) Tee seuraavat tehtävät (kirjasta review questions 3.2, ja 3.2 s. 67). VASTAUKSET: Termien käytöstä. Tällä kurssilla termi liittymä tarkoittaa termiä relationship. onisteessa molemmat suomennokset suhde ja liittymä tarkoittavat tätä käsitettä eli liittymää, johon n-kappaletta entiteettejä osallistuu (esimerkiksi työskentelee - liittymätyyppi ja sen kaksi entiteettiä). Relaatio (relation) taas viittaa yhteen tauluun, joka koostuu riveistä. i) äärää tapauksia, jolloin ULL arvon käyttö voisi olla hyväksyttävää. VASTAUS: Silloin kun ULL arvon semanttinen merkitys on sellainen, että sitä ei ole saatavilla. Esimerkiksi jos Henkilöt-taulussa on kenttä GS puhelinnumero ja henkilöllä ei ole matkapuhelinta. Vertaa esim. henkilötunnus- tai tilausnumeroattribuutteihin. (kirja s. 48) ii) ikä on entiteettityyppi? ikä on entiteettijoukko? Selitä mitä eroa on entiteetin, entiteettityypin ja entiteettijoukon välillä. VASTAUS: (kirja ss ) Entiteettityyppi määrää kokoelman (collection) entiteettejä, joilla on samat attribuutit (esim. EPLOYEE). Entiteettityyppien kokoelmaa sanotaan entiteettijoukoksi (entity set eli joukko tietyn tyyppisiä entiteettiesiintymiä). Joukko-opillisesti entiteettijoukko on entiteettityyppien joukko, jota enteetit (siis esiintymät eli instanssit) edustavat. Esim. EPLOYEE siis viittaa sekä entiteettityyppiin (intension of schema) että työtekijäesiintymien joukkoon (extension of schema). iii) Selitä mitä eroa on attribuutin ja arvojoukon välillä. VASTAUS: Jokainen entiteettityypin attribuutti assosioidaan arvojoukkoon, joka spesifioi joukon arvoja, jotka voidaan antaa yksittäisen entiteetin esiintymän (instanssin) attribuutin arvoksi. Arvojoukko sisältää myös arvon ULL (~tyhjä joukko), paitsi jos kyseessä on entiteetin identifioiva avainattribuuttijoukko. (kirja s. 50) iv) ikä on liittymätyyppi (relationship type)? Selitä erot liittymäistanssin (relationship instance), liittymätyypin (relationship type) ja liittymäjoukon (relationship set) välillä. VASTAUS: Liittymätyyppi (relationship type) R entiteettien (E-En) välillä määrittelee joukon assosisaatioita (set of associations) tai liittymäjoukon tämän tyyppisten entiteettien välillä. Samalla tavalla kuin entiteettityyppien ja entiteettijoukkojen tapauksessa, liittymätyyppiä ja sita vastaavaa liittymäjoukkoa on tapana viitata samalla nimellä R. atemaattisesti liittymäjoukko on liittymäinstanssien joukko. Esimerkiksi liittymätyyppi työskentelee on kaksi entiteettiä (EPLOYEE ja DEPARTET) ja itse liittymäjoukko on kuvailtuna osastoilla työskentelevät (ks. lisää kirja s. 53 ja s. 0 moniste). v) itä tarkoittaa osallistumisrooli (participation role)? illoin on välttämätöntä käyttää roolinimiä (role names) yhteystyyppien kuvaamisessa? 2

3 VASTAUS: Roolinimi merkitsee roolia, jossa jonkin tietyn entiteettityypin entiteetti kussakin liittymämätyypissä on, ja tämä auttaa ymmärtämään mitä liittymä tarkoittaa (esim. EP manages DEPT). Roolinimiä on välttämätöntä käyttää rekursiivisten liittymätyyppien kuvaamisessa tulkinnanvaraisuuksien vähentämiseksi (katso COPAY-esimerkin Supervisor-Supervisee esitys). (kirja ss ) vi) Kuvaa rakenteellisen rajoituksen (structural constraint) kaksi vaihtoehtoa liittymätyypin määrittelyssä. itä etuja ja haittoja kummassakin on? VASTAUS: rakenteeseen liittyvät rajoitukset ovat lukumääräsuhde (:, : ja :) ja osallistumisen osittaisuuteen ja pakollisuuteen liittyvä rajoite. Lukumääräsuhde kuvaa molempien osapuolien ylärajaa. ahdollinen pakollisuus kuvataan tässä notaatiossa tuplaviivalla sen entiteetin puolelta, jonka on oltava mukana liittymässä. Yksinkertainen viiva kuvaa siis ehdollista (alaraja = 0). yös muita kuin ja lukuja voidaan käyttää (esim. 4 ja kuten COPAY esimerkissä). Sama voidaan esittää (min,max)- rajoituksella, jolloin entiteetin rajoitukset liittymään kuvataan HETI entiteetin vieressä (lukusuunta siis vaihtuu ). Katso kirjan kaksi COPAY-esimerkkiä (s. 46 ja 65, Huom! 3. painoksessa s. 46 puuttuu lukumääräsuhteita! Täydennä ne!) vii) itä heikko entiteetti tarkoittaa ja miten se kuvataan? illoin käsitettä heikko entiteetti käytetään tiedon mallinnuksessa? VASTAUS: Heikko entiteetti on siis kokonaisuus, jolla ei ole riittävästi identifioivia attribuutteja, mutta jonka sisäinen rakenne tai käyttäytyminen puoltaa oman entiteetin kuvaamista. Heikkous on siis oikeasti entiteetin ominaisuus, joka halutaan kuvata ja sen hävittäminen esimerkiksi Access-ohjelmistostakin löytyvällä automaattisella laskurilla on mallinnusvirhe. Kirjan COPAY-kaavion DEPEDET on oiva esimerkki heikosta entiteetistä: firman tarkoitus ei ole ylläpitää lähiomaisista kattavaa rekisteriä, vaan ainoastaan tarpeelliset tiedot suhteessa työntekijään. Toki DEPEDET voitaisiin mallintaa myös moniarvoisena yhdistelmäattribuuttina, mutta oma rakenne puoltaa heikon entiteetin esittämistä. ILLOI EI KÄYTETÄ HEIKKOA ETITEETTIÄ? Usein sotketaan entiteetin heikkous ja liittymän täydellisyys. e ovat kuitenkin kaksi täysin eri asiaa, sillä liittymään osallistumispakko ei tarkoita että toinen entiteetti identifioi toisen osapuolen. Esimerkki auttanee: se että LASKUU liittyy aina ASIAKAS ei tarkoita että LASKU olisi huonosti identifioitavissa (vain ASIAKKAA kautta) ja olisi siksi heikko entiteetti. LASKU esimerkiksi laskutusjärjestelmässä on hyvin vahva entiteetti, eikä sitä tule mallintaa heikkona. Sen sijaan LASKU_RIVI, eli yhteen LASKUU liittyvä rivi, joka tunnistettaisiin rivinumerolla, täyttää jo heikon entiteetin ominaisuudet: LASKU_RIVI sisältää esim. Rivinumeron osittaisena avaimena (katkoviivalla alleviivattu) ja kpl-määrän ja tuotenumeron. ieti sama rakenne kirjastoesimerkillä LAIAAJA ja LAIAUS. 3

4 2. b) Tutustu kuvaan 4. s. 77 (myös alla) ieti tietokannan käyttäytymistä lisäämällä kantaan työntekijöitä? Voiko sihteeri johtaa projekteja? Onko kaikille maksettava palkkaa? Onko sallittua että alilluokalla ei ole mitään attribuutteja kuten "anager"-luokalla? iksi "anager" on mallinnettu? iten malli käyttäytyy, kun siihen lisää työntekijän, joka toimii yrityksessä siivojana? Entä jos lisäät konsultti-työntekijän, joka vetää projekteja? Voidaanko rakenteet tehdä "automaattisiksi" niin että yliluokkaan liittyy oikea aliluokka? VASTAUS: Kyseessä on työntekijän kolme ERI erikoistumistapausta: nimikkeen mukaan {sihteeri, teknikko, insinööri}, johtamisominaisuuden mukaan {johtaja} ja palkkaustavan mukaan {vakituinen, tunti}. Siten tilanne tulkitaan aina tapauskohtaisesti: kun työntekijä, joka on sihteeri lisätään tietokantaan, häneen liittyy (tietojen syöttäjän toimesta) EEKAIKKEA Secterary -omainaisuus ja sen mukana kirjoitusnopeus -attribuutti. Esitetty malli ei tee tätä automaattisesti, ts. mikään EPLOYEE ominaisuus ei kerro onko työntekijä sihteeri. äillä oletuksilla sihteeri ja kirjoitusnopeus ominaisuudet eivät estä ko. työntekijää olemasta myös roolissa johtaja ja vetää jotain projektia. Johtajuus annetaan samalla tavalla käyttäjän toimesta työntekijälle, jotta hän voi johtaa projekteja. Automaattisesti tämä ei tapahdu. (vrt. kirjqan kuva 4.6., jossa (insinöörijohtaja) on nyt tarkkaan rajoitettu ilmentymä, eli ei voi olla sihteeri tai teknikko). Palkkaa maksetaan kaikille työntekijöille (tuplaviiva) ja työntekijä saa joko kuukausipalkkaa TAI tuntipalkkaa. olempia ei voi saada. 4

5 AAGER-aliluokka ei ole vailla ominaisuuksia, sillä itse aliluokka (johtajarooli) on jo ominaisuus. Tällä tavalla saadaa tunnistettua työntekijöistä vain ne henkilöt, jotka saavat johtaa projekteja. uut työntekijätyypit ovat firman palkollisia ilman tarkentavia ominaisuuksia (mm. siivoja). Konsultti on yksi palkollinen työntekijä muiden joukossa, jolla on johtaja -rooli. Automaattisuus voidaan saada aikaan lisäämällä työntekijään attribuutti JobType ja sen avulla osoittaa asianmukainen aliluokka esim. {sihteeri, teknikko, insinööri} aliluokasta. (ks. ss ). Ellei rajoitetta voida/haluta mallintaa, on luokkarakenne user-defined eli käyttäjä itse päättää (kuten esimerkissämme) mihin aliluokkiin työntekijäinstanssi kulloinkin liitetään. 2. c) itä eroa on erikoistumisella (specialization) ja yleistämisellä (generalization)? iksi tätä eroa ei näy EER-kaaviossa? (teht. 4.8 s 05) VASTAUS: Erikoistuminen on prosessi, jota käytetään luokittelemaan objektiluokkia erikoistuneimmiksi objektiluokiksi. Yleistäminen on erikoistumiselle käänteinen prosessi, jonka avulla yleistetään useita luokkia korkeammanasteisiksi abstraktioluokiksi, jotka sisältävät aliluokkien objektit. Erikoistuminen on käsitteiden tarkennusta, kun taas yleistäminen on käsitteiden synteesi. Aliluokkia käytetään EER mallissa esittämään yleistämistä JA erikoistumista. Kutsumme aliluokan ja superluokan suhdetta O-JOKU-ALILUOKKA (IS-A-SUBCLASS-OF) suhteeksi (relationship) tai yksinkertaisesti IS-A suhteeksi. Se miksi ero ei näy EER-kaaviossa, johtuu sitä että emme tiedä mitä on tehty: emme voi tietää onko tehty erikoistaminen vai yleistäminen. Tehtävänannoissa tai mallinnuksessa tämä ero pitäisi näkyä tekijälle itselleen. 5

6 3. Olet kansallisen EER-mallinnuskisan tuomariston jäsen. Alla on tehtävä, jonka perusteella kolme semifinalistia on tuottanut tietomallin 0 minuutissa. itä erilaista, hyvää, huonoa tai kummallista niissä on toisiinsa verrattuna? Tekisitkö jonkin ratkaisun toisella tavalla. istä erot johtuvat? VASTAUS: Yksi vastaus on että mallit ovat tekijänsä näköisiä. Peruselementit eli Konsultti (=työntekijä yhdessä mallissa), Dokumentti ja Projekti ovat kaikissa löydettävissä, mutta bisnessäännöt on tulkittu eri tavalla. Toisin sanoen juuri SIÄ vaikutat siihen, millainen tietomalli on ja mikä sen laatu on. Vaikutus on tiedostamatonta ja tietoista, sillä päätöksiin mallintaa joku tai jättää mallintamatta vaikuttaa myös henkilön tausta, koulutus, maailmankatsomus jne. Projektissa työskentely ja johtaminen ovat eri asioita, jolloin mallin A idea toimenkuva - attribuutista on hieman heikko (paitsi jos projektilla voi olla monta johtajaa...). Johtaminen on yleensä : ominaisuus, joten B ja C (vaikkakin hieman eri tavoin) ovat tässä suhteessa parempia. Dokumenttiluokka B:ssä ja C:ssä on ehkä havainnollisempi (ja jos sillä on suuri merkitys niin myös oikeampi) kuin A:ssa, jossa sama asia on esitetty attribuuttina. olemmat kuitenkin toimivat, riippuu siis kontekstista kumpi on sopivampi. B:ssä dokumenttirekursio on :, jolloin tulkinta on enemmänkin se, että on yksi päädokumentti, johon/josta muihin viitataan. A ja C antavat enemmän väljyyttä toimintaan :-liittymällään. Eroja on myös dokumentin tuottamis tai luomis liittymässä (: tai :), jolloin : kuvaa ehkä dokumentin kirjaajaa (tai sitten dokumentin luo ja siitä vastaa aina yksi konsultti), kun muissa kuvataan dokumenttin luomiseen osallistuneet. alli C:n (min,max) -esitystapa tuntuu olevan joissakin kohdin väärinpäin, mikä luo epävarmuutta. Tämän takia C malli ei voine olla voittaja. (min,max) tapa esitetään Elmasri- avathen mukaan käänteisesti kuin : esitystapa. Katso kirjan COPAY esimerkit. Kirj.huom! Ärsyttävä ominaisuus, joka sotkee joka kerta. Suositellaan jokaiseen dokumentiin lyhyttä selvitystä notaatiosta, mikäli sen tulkinnasta voi olla epäselvyyksiä. Lisäksi mallintajan tulee AIA olla johdonmukainen käyttämässää esitystavassa (ja näin C:ssä tuntuu tilanne olevankin). Lisäksi C:stä puuttuu tunnit -attribuutti Työskentelee liittymästä (Työntekijä Projekti), mutta Työävaiheessa on jokin työntuntimäärä, jonka toiminta ei selviä mallista. A:ssa on Dokumentti-Projekti välillä 0: liittymä, mitä ei ole olemassakaan. erkintä (:) tarkoittaa lukumääräsuhdetta ja yksinkertainen viiva (ei siis tuplaviiva) on alaraja 0, jolloin liittymä on ehdollinen (ei siis pakollinen kummankaan osapuolen suhteen tässä liittymässä). A:ssa ja B:ssä on muitakin dokumenttejä, kuten Lasku, Tavoite ja Arvio. C:n tulkinta on yleisempi eli kaikki dokumentit mallinnetaan yhdellä entiteetillä. allinnuksen tarkkuus tässä riippuu kohteen tietotarpeista ja mallintajien oletuksista. 6

7 Projekti on A:ssa ilman attribuutteja moniselitteinen rekursioineen. B:n ja C:n hierarkia toimii paremmin. B:ssä Asiakasprojektin ja firman välinen suhde on omituinen; suorempi liittymä olisi ehkä tarpeen epäsuorien Lasku tai Asiakashenkilö sijaan. Tämä liittymä on A:ssa ja C:ssä paremmin. äillä perusteilla malli B olisi kuitenkin paras jatkojalostuskohde ja siten pääsisi jatkoon... itä hienouksia itse löysit kritisoitavaksi tai kehuttavaksi? 7

8 Tehtävä 4: VASTAUSEHDOTUS SEU RA aa HEKILÖ Hetu# K ansalisuus d Ajanjakso PELA A synt.aika synt.aika PELA A JA pelinum ero VAL ETAJA tehtävä TUO ARI V/P/H kortinm yöntäm ispvm VAL E- TA A TUO ITSEE Rooli OSAL- LISTU U Lyhenne Ryhmä AA- JOUKKUE KOTI VIERAS OTTELU A jankohta Tulos Paikka TA PA H TU A peliaika kuvaus Kommentteja: Katso 8

9 Tehtävä 5: VASTAUSEHDOTUS Hetu Osoite ASIAKAS d lop_pvm jäs_nro JÄ SE bonus LO PETTA U T syy POTETIAAL. KIIOSTAA TEK EE OTTAA vast.otto/palautus SA A Tilaus# Tilauspvm TILAUS SISÄ LTÄ Ä kk vuosi j-hinta KK-KIRJA tarj.- hinta SU PER- TA RJO U S ASIARYH Ä Aryhmätunnus OSOITTAA O LIITTY Y Toim# Toim _pvm TOI ITUS TIL_RIV I SISÄ LTÄ Ä KIRJA SISÄ LTÄ Ä TOI _RIVI LIITTY Y Til_rivi_nro Tilattu_kpl ISB Painos Kirjoittajat yyntihinta Kpl Luokka PAIAA KUSTATAJA Osoite Toim_rivi_nro Toimitettu_kpl 9

10 Tehtävä 6. VASTAUSEHDOTUS PÄÄTYYLI TY Y LI AIKAKAUSI laina alkoi laina päättyy LA I A U S UU KOKOEL A Tyypppi Osoite Puh.nro Yhteyshlö AAOSA LA I A d Synt.aika K uolinpvm TA ITEILIJA LIITTY Y LU O TAIDETEOS d idno# V uosi O A hank.pvm varastossa (K/E) hinta ÄYTTELY ateriaali PA TSA S V EISTO S K orkeus AALAUS Paino Tyyppi ateriaali UUT Laji ajanjakso Kommentteja: uu_kokoelma tarkoittaa muita taidekokokelmia ylläpitäviä tahoja (toiset museot, yksityiset jne). Oma kokoelmahan muodostuu taideteoksista, jotka ovat aliluokassa Oma. 0

11 Tehtävä 7: VASTAUSEHDOTUS: HEKILÖ O Hetu# Osoite Puhelin Puhelin2 TYÖTEKIJÄ työsuht. alk.pvm. VAPAA- EHTOIE LAHJOITTAJA pvm instanssi OSAA OSAA pvm instanssi TEK EE TA ID O T tunnus nimike LAHJOITUS ID -m äärä -tyyppi -selitys O tutkinto tehtävät lisätietoja TU TK I TO UU OSAA IE selvitys Kommentteja: yös LAHJOITUS -entiteetin voisi kuvata yli-aliluokkana (Esim. rahalahjoitus, tavara-, maa, työpanos, kiinteistö jne). Työntekijöiden ja Vapaaehtoisten osaamisen voinee mallintaa monella tavalla riippuen siitä, mitä tietoa organisaatio haluaa käyttöönsä. yt malli mahdollistaa virallisten tutkintojen ja muiden taitojen kirjaamisen siten, että esim. lääkäri ja siihen liittyvät pätevyydet eri tehtäviin tulee kuvattua, mutta myös muut osaamiset, harrastukset ym. saadaan mallinnettua.

12 Tehtävä 8: VASTAUS a): kenttien pituudet + "poistobitti" = 30 tavua b): bfr = lattia (024/30 ) = 3, joten blokkeja eli tietojaksoja tarvitaan (30000/3)=0.000 kappaletta datan talletamiseen c.): fan-out = bfr(index) = lattia (024/VAST_ID + OSOITI BLOKKII) = lattia (024/9+5) = 73 eli yhteen blokkiin mahtuu 73 (avain,osoitin) paria. c.2): päähakemistossa ensimmäiselle tasolle asetetaan kaikki avaimet, ja kun tiedosto on fyysisesti järjestetty avainkentän mukaan, voidaan käyttää blokin ankkureita eli hakemistoon tulee avainta (tietoalkiota) jotka tarvitsevat katto(0000/73) = 37 blokkia. c.3): ensimmäiselle tasolle tuli kohdan ii) 37 blokkia, toiselle tasolle tulee katto(37/73)=2 blokkia, joten vielä tarvitaan yksi taso eli katto(2/73)= blokki ja kaikki avaimet sopivat yhteen tietojaksoon. Tarvitaan siis 3-tasoinen hakemisto. c.4): lasketaan edellä olevien tasojen tarvitsemat tietojaksot: (3. taso) + 2 (2. taso) + 37 (. taso)=40 tietojaksoa monitasoisessa hakemistossa. c.5): Käytännöllinen tapa "laskea" hakujen määrä on nähdä monitasoinen hakemisto sielunsa silmin: hakemisto on tiedosto, jonka jokainen tietojakso on luettava levyltä niin kuin sitten itse datakin. Siten em. monitasoinen hakemisto tarvitsee yhden haun 3. tasolle, yhden haun 2. tasolle (sillä siirrymme aina "oikeaan" suuntaan hakemistopuussa) ja yhden haun. tasolle. Tämän jälkeen meillä on osoitin suoraan siihen datablokkiin, josta "aito, alkuperäinen" data löytyy niiden 0000 blokin joukosta, joten tarvitsemme siis vielä yhden haun. Yhteensä siis 3 tasoa + datahaku = 4 hakua. Saman tuloksen saa "fiksusti" ottamalla katto( log78(0000)) = 3 + datahaku = 4 hakua. 2

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU LUENTOMATERIAALI Maija-Leena Saaranen Nivalan Ammattiopisto NAO 1 MITÄ ON TIETO? Tietoyhteiskunta, tietosysteemi, tietotyö, tietovarkaus, tietokone, tietotekniikka

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Profiilinhallinta. Unifaun Online 2012-09-10

Profiilinhallinta. Unifaun Online 2012-09-10 Profiilinhallinta Unifaun Online 2012-09-10 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Profiilihallinnan keskeisimmät käsitteet... 4 3 Hallintaoikeus... 6 4 Esimerkkiyritys Oy Kukka Ab... 7 5 Profiilihallinnan

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos (Perustuen Juha Tainan luentomateriaaliin keväältä 2010) 1. Johdanto Vaatimusmäärittely (Requirements Engineering) on

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot

Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen teknisissä palveluissa

Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen teknisissä palveluissa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Markku Koski Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

4. Vaatimusmäärittely

4. Vaatimusmäärittely 4. Vaatimusmäärittely Laadukkaiden ohjelmistojen tuottaminen ei ole helppo tehtävä. Jos se olisi helppoa, kaikki tekisivät laadukkaita ja edullisia ohjelmia. Sen lisäksi, että ohjelman täytyy toimia virheettömästi,

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

EA-välineistä www.coala.fi

EA-välineistä www.coala.fi EA-välineistä www.coala.fi 28.11.2011 Materiaalia saa lainata kokonaisina kalvoina, siten että Coalan nimi ja logo ovat näkyvissä (=alatunniste). PS. Kuvat creative commons ja Microsoft. COALA Oy Perustettu

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot