LAUSUNTO Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO 15.5.2013. Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto."

Transkriptio

1 LAUSUNTO VALTIOVARAINMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö VM079:00/2012 Asia: Metropolialueen esiselvitys SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö. SOSTE on sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntijajärjestö, joka rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä kanssa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n varsinaisina jäseninä on 186 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteistyöjäseninä 63 muuta sosiaali- ja terveysalan toimijaa. Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto. Lisätiedot: Kehittämispäällikkö Laura Simik, , SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Vertti Kiukas Pääsihteeri

2 Yleistä SOSTE pitää metropolialueen kehittämistä ja alueen kuntien yhteistyön lisäämistä välttämättömänä. Tämänhetkiset kuntarakenteet ja -rajat ovat keinotekoisia ja pahimmillaan lisäävät eriarvoisuutta ja tehottomuutta. Metropolialuetta kehitettäessä on tunnistettava metropolialueen kehityksen merkitys koko maan kehityksen kannalta. On myös tunnistettava pääkaupunkiseudun segregaatiohaaste. On viitteitä siitä, huono-osaisuus on alueellisten keskittymiensä kautta muodostunut Helsingin seudulla vakavaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Se lisää kaikkien pahoinvointia, ja vaikuttaa seudullisen muuttoliikkeen rakenteeseen tavalla, jossa huono-osaisuus alkaa kierteenomaisesti ruokkia itseään. SOSTE toteaakin, että metropolialuetta kehitettäessä on huolehdittava siitä, että alueen asukkaiden osallisuus, vaikuttamismahdollisuudet sekä demokraattisen päätöksenteon edellytykset säilyvät ja niitä entisestään kehitetään. SOSTEn mielestä seuraavat asiat tulee huomioida metropolialuetta kehitettäessä: 1. Kuntalaisia kuultava jo metropolialueen suunnitteluvaiheessa ja demokratiasta huolehdittava 2. Esteettömyys metropolialueen yhdeksi kärkitavoitteeksi 3. Elinvoimaisuus ja kuntalaisten yhdenvertaisuus toteutuvat metropolialueen monipuolisella palvelurakenteella sekä lähipalveluilla 4. Valtiovallan puuttuminen oikeutettua vain painavasta syystä 5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen metropolialueella perustuttava ensisijaisesti vahvoihin peruskuntiin 6. SOSTen arviot eri vaihtoehdoista Tarkemmat perustelut näille tavoitteille löytyvät jäljempää. 1. Kuntalaisia kuultava jo metropolialueen suunnitteluvaiheessa ja demokratiasta huolehdittava SOSTE korostaa, että metropolia kehitettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että suunnittelu ja päätöksenteko eivät etäänny kuntalaisista. SOSTEn mielestä kaikissa vaihtoehdoissa vaikuttamismahdollisuus tulee turvata sekä vaalien että lähidemokratian kautta. Lisäksi muita osallistumismahdollisuuksia on kehitettävä. Kansalaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa on erityisen tärkeää muutosvaiheessa. Pahimmillaan ulkoapäin toteutettu uudistus etäännyttää kuntalaisia päätöksenteosta ja vähentää osallisuutta. Lisäksi heidän on syytä sitouttaa uudistukseen myös aktiivisen tiedottamisen, osallistamisen ja yhteistyön keinoin.

3 Lähidemokratiaa on kehitettävä metropolimallista i- tava että nimenomaan kuntavaaleissa kansalaisten äänestysprosentti on ollut huolestuttavan matala. Jos päätöksenteko etääntyy liian kauas ja vaikuttamismahdollisuudet jäävät vähäisiksi. Selvityksessä on huomioitu lähidemokratia ja nostettu esiin lähikunnat yhtenä ratkaisumallina. Keskeisempää voi olla päätöksenteon läpinäkyvyyden lisääminen, kuulemisen ja kansalaisvaikuttamisen kehittäminen, asiakaspalvelun lisääminen julkisessa hallinnossa ja kuntalaisten kanssa yhteistyössä kehitetyt ICT-ratkaisut ja sähköiset palvelut. Ehdottoman tärkeää on metropolialueen yhteistoimintaorganisaatioiden toiminnan kehittäminen. Yhteistoimintaorganisaatiot eivät ole tällä hetkellä suoraan vastuussa kuntalaisille. S ä d ä d ä moninaiset ja monimutkaiset yhteistyön rakenteet vähentävät läpinäkyvyyttä suhtees- M ä ä ä ä ganisaatiot toimivat läpinäkyvästi, kuntalaisia kuullaan ja yhteistoimintaelinten jäsenten valinnoissa lisätään demokraattisen vaikuttamisen mahdollisuutta. Järjestöt ovat vahva väylä tuoda kuntalaisten ääntä kunnan päättäjien tietoon. Metropolialueen päätöksenteossa kuulemisvelvoite on ulotettava koskemaan asiaan liittyviä sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Esimerkiksi vammaisia koskevissa asioissa on kuultava vammaisjärjestöjä. Järjestöjen asemasta kuntademokratian edistäjänä sekä erityisryhmien äänitorvena olisi saatava nuorisolain tyyppinen kirjaus kuntalakiin. Tarvittaessa kansalaisten osallistumiselle tulee kehittää ja luoda uusi kanavia ja mahdollisuuksia ja on hyvä, että laki antaa tähän mahdollisuudet. Asukkaiden vaikuttamisja osallistumismahdollisuuksien toteuttamisen keinot tulee kirjata 2. Esteettömyys metropolialueen yhdeksi kärkitavoitteeksi SOSTE vaatii, että metropolialueella esteettömyyttä kehitetään järjestelmällisesti jo suunnitteluvaiheessa. Esteettömyydellä tulee tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Suomi on ratifioinut YK:n yleissopimuksen vammaisten oikeuksista. Sopimuksessa tunnustetaan vammaisen oikeus itsenäiseen päätöksentekoon ja korostetaan julkisten tilojen ja liikennevälineiden esteettömyyden tarvetta. Sopimukseen sitoutuneilta valtioilta edellytetään erityisesti vammaisiin kohdistuvien ennakkoluulojen poistamista tietoa lisäämällä. Esteettömyys ja erityisryhmien tarpeet tulee huomioida metropolialueen asuntotuotannossa, liikenneratkaisuissa, elinkeino- ja työllisyyspolitiikassa sekä muussa elinym-

4 päristössä. Julkisen hallinnon osalta on kehitettävä myös esteetöntä tiedonsaantia, demokratiaa ja muita osallistumisen mahdollisuuksia sekä tiedotusta. 3. Elinvoimaisuus ja kuntalaisten yhdenvertaisuus toteutuvat metropolialueen monipuolisella palvelurakenteella sekä lähipalveluilla SOSTE vaatii, että elinvoimaisuudesta ja monipuolisesta palveluntuotannosta tulee huolehtia kaikissa metropolialueen ratkaisumalleissa ja siksi tarvitaan monipuolisen palvelurakenteen vahvaa kehittämistä metropolialueella. SOSTEn mielestä on saatava velvoittavat kirjaukset palvelustrategiasta niin uuteen kuntalakiin kuin metropolialueellekin. Lisäksi monipuolinen ja elinvoimainen palvelurakenne on nostettava yhdeksi metropolikriteeriksi. Tulevaisuudessa metropolialueen hankinnoissa on hankintalakia on sovellettava siten, että pelkän hinnan sijaan myös laatu huomioidaan. Lisäksi on kirjattava jo sopimukseen hankintojen perusperiaatteet. SOSTEn mielestä on keskeistä, että huolehditaan myös suurissa metropoliratkaisuissa siitä, että hankinnat tehdään riittävän pieninä kokonaisuuksina, järkevillä kriteereillä sekä aikataulullisesti siten, että myös pienemmillä palveluntuottajilla on aidot mahdollisuudet osallistua kilpailutukseen metropolialueella. Tästä tarvitaan kirjaukset metropolialueen strategioihin. ä ä ä ä ä ä ä invointia tukevia verkostoja ja kehitä Metropolialueella järjestöt on otettava entistä vahvemmin kunnan hyvinvointityöhön 4. Valtiovallan puuttuminen metropolialueen kuntien yhdistymisiin tai metropolialueen hallintoon oltava hyvin perusteltua SOSTE korostaa, että kunnallinen päätöksenteko on demokraattisen yhteiskunnan ja kansanvallan perusta. Kuitenkin SOSTE pitää perusteltuna uuden kuntarakennelakiluonnoksen 18 :ssä valtioneuvostolle annettuja valtuuksia päättää kuntajaon muuttamisesta, jos tälle puuttumiselle on painavat ja perustellut syyt. 5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen metropolialueella perustuttava ensisijaisesti vahvoihin peruskuntiin Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen tulisi SOSTEn mielestä perustua ensisijaisesti vahvoihin peruskuntiin. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa on tarve edetä riittävän vahvojen järjestämisvastuun kantajien aikaansaamiseksi, vaikka joillakin alueilla kuntaliitoksiin ei vielä olisikaan valmiutta. SOSTE toteaa ratkaisuvaihtoehdoista seuraavaa sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta:

5 Mikäli suurkuntamalli toteutetaan, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu tulee olla suurkunnilla. Mikäli metropolialueella toteutetaan metropolihallinto, tulee pyrkiä suuriin kuntaliitoksiin, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu olisi näillä. Jos kuntaliitoksia ei pystytä toteuttamaan riittävän vahvoina, tulee sosiaalija terveyspalveluiden järjestämisvastuu olla metropolihallinnolla. Kaiken kaikkiaan s d o- naisuus, jossa asiakasprosessit ovat saumattomia ja jossa hallintokuntien rajapinnoilla ei ole katkoksia. SOSTEn mielestä sosiaali- ja terveyspalveluissa tavoitteena tulee olla selkeä rakenne. SOSTEn mielestä väestöpohjana tulisi olla vähintään laajennetulla perustasolla, jolloin sen vastuulla olisi nykyistä enemmän erityispalveluita. SOSTE korostaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on välttämätön paitsi hallinnollisesti myös toiminnallisesti laajalla perustasolla. Perustason laajentaminen lyhentää kansalaisen hoito- ja palveluketjua ja on myönteinen kehityssuunta, mutta edellyttää lisäosaamista ja resurssien uudelleen suuntaamista. SOSTE korostaa sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluita järjestettäessä tulee ratkaista nykyisiä perustason palveluissa olevia vakavia pulmia, parantaa yhdenvertaista saatavuutta ja olla kestävä tulevaisuuden haasteita ajatellen.

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitussa asiassa.

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitussa asiassa. LAUSUNTO Helsinki 26.8.2014 Viite: Lausuntopyyntö VM065:00/2012 (8.5.2014) Asia: Lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali-

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

Kuntarakenteen muuttuminen ja lähidemokratia

Kuntarakenteen muuttuminen ja lähidemokratia Kuntarakenteen muuttuminen ja lähidemokratia Kuntarakenteen uudistuksen tavoitteena on muodostaa Suomeen selvästi aiempaa suurempia kuntia. Niiden uskotaan pystyvän pieniä kuntia paremmin turvaamaan yhdenvertaiset

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

LAUSUNTO 17.6.2013 OIKEUSMINISTERIÖ. Viite: Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö (23/2013) Asia: lausuntopyyntö

LAUSUNTO 17.6.2013 OIKEUSMINISTERIÖ. Viite: Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö (23/2013) Asia: lausuntopyyntö LAUSUNTO 17.6.2013 OIKEUSMINISTERIÖ Viite: Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö (23/2013) Asia: lausuntopyyntö SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013)

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) 1 (5) LAUSUNTO 14.10.2014 Sosiaali - ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) Lausunto sosiaali - ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018. Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018. Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018 Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle Sisällys 1. Alkusanat............................................................. 4 2. Taustat

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 LAUSUNTO 18.6.2015 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 Asia: Hankintalain kokonaisuudistus SOSTE Suomen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen sairaanhoitajaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Nina Hahtela 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 14.10.2014 9:16:19 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Suomen Yrittäjät ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Susanna Kallama 3. Vastauksen

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 339/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä INVALIDILIITON LAUSUNTO TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Lausuntopyynnön asianumero on TEM/2221/00.04.01/2013 Vanhempi hallitussihteeri Markus

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto. Lisätiedot: järjestölakimies Anneli Pahta, puhelin 040 742 9511, anneli.pahta@soste.

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto. Lisätiedot: järjestölakimies Anneli Pahta, puhelin 040 742 9511, anneli.pahta@soste. LAUSUNTO 10.10.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntö 21.9.2012 (610412 v. 2) Asia: Hallituksen esitys raha-automaattiavustuslain (1056/2001) muuttamiseksi

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi vuoden 1995 kuntalain.

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIEDOTTAMINEN... 4 3. ELINYMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKKUMINEN... 5 4. ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 4386/00.01.00/2013 Kaupunginhallitus 26 12.1.2015 Kaupunginhallitus 32 19.1.2015 10 Kuntajaon muuttamisesta tehdyn esityksen hylkääminen Valmistelijat / lisätiedot: Mari

Lisätiedot