Ajankohtaista siitä, tästä ja tuosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista siitä, tästä ja tuosta"

Transkriptio

1 Ajankohtaista siitä, tästä ja tuosta Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere Jaana Rajakko

2 Sitä sun tätä kertausta pelastuslain uudistuksen tavoitteista pelastusviranomaisen rooleista nippelitietoa hallintolaista paloturvallisuusviikosta ERHE hankkeesta palovaroittimista Paloteatterista nuohouksen esiselvityksestä

3 Pelastuslakiuudistuksen tavoite HE (257/2010) s. 17 Hallitusohjelman mukaan pelastuslaki tarkistetaan tavoitteena erityisesti onnettomuuksien ehkäisyn ja asumisturvallisuuden parantaminen. Hallitusohjelman mukaan samalla tulee arvioida nykyisten väestönsuojelumääräysten tarkoituksenmukaisuus. Hallitusohjelman ja sisäisen turvallisuuden ohjelman pohjalta palotarkastukset ja muut turvallisuutta edistävät toimet kohdistetaan nykyistä paremmin riskikohteisiin ja turvallisuutta parantavan tekniikan käyttöä lisätään. 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Yleiset velvollisuudet 3 luku. Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet 4 luku. Pelastustoimen organisaatio ja vastuu pelastustoimen tehtävistä 5 luku. Pelastustoiminta ja eräät siihen liittyvät tehtävät 6 luku. Yhteistoiminta pelastustoimen tehtävissä 7 luku. Pelastustoimen vapaaehtoistoiminta 8 luku. Pelastustoimen koulutus ja kelpoisuusvaatimukset 9 luku. Nuohouspalvelut 10 luku. Väestönsuojeluun varautuminen ja väestönsuojelukoulutus 11 luku. Väestönsuojat 12 luku. Pelastustoimen valvontatehtävät 13 luku. Salassapitovelvollisuus, tiedonsaantioikeus ja henkilörekisterit 14 luku. Pelastustoimen rahoitus, maksut, palkkiot ja korvaukset 15 luku. Muutoksenhaku, pakkokeinot ja rangaistukset 16 luku. Erinäiset säännökset rakenne uudistettiin niin, että eri tahojen velvollisuudet ovat selkeämmin hahmotettavissa

4 Pelastusviranomaisen toimivalta ja rooli - valvontaviranomainen - säädetty lausunnonantaja - asiantuntija Pelastuslaki 27 2 mom. Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuusja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa; 2) pelastustoimen valvontatehtävästä; 3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä; 4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. Kemikaaliturvallisuuslaki mom.: Pelastusviranomaiset valvovat tämän lain noudattamista, kun on kyse: 1) vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tai säilytyksestä, jollei sen valvonta 23 :n 2 momentin perusteella kuulu Turvallisuusja kemikaalivirastolle 2) pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä tai luovutuksesta yksityiseen kulutukseen.

5 Pelastuslaitoksen valvontatehtävän sisältö Pelastuslaki 78 1 mom. Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista Valvontatehtävän sisältö ja toimivalta rajattu aiempaa selkeämmin koskemaan rakennuksen käytön aikaista turvallisuutta kohdistuu rakennuksessa harjoitettavan toiminnan turvallisuuteen eikä rakennuksen rakenteelliseen turvallisuuteen

6 Pelastuslain 81 :ssä säädetty toimivalta: korjausmääräys Pelastuslaki 81 1 mom.: Jos alueen pelastusviranomainen valvontatehtävää suorittaessaan havaitsee puutteita tässä laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamisessa, pelastusviranomaisen on määrättävä ne korjattaviksi. Jos puutteita ei voida heti korjata, korjaamiselle tulee antaa määräaika. puutteet on määrättävä korjattaviksi määräyksessä on viitattava ao. velvoitteeseen pelastuslain 2 tai 3 luvussa tarvittaessa voi antaa määräajan korjaustoimenpiteille Fingerpori, HS

7 Pelastuslain 81 :ssä säädetty toimivalta: ilmoitusvelvollisuus Pelastuslaki 81 2 mom.: Jos alueen pelastusviranomainen tämän lain mukaista valvontatehtävää suorittaessaan havaitsee puutteita muussa laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamisessa ja arvioi puutteiden aiheuttavan vakavaa vaaraa henkilöturvallisuudelle, pelastusviranomainen voi määrätä puutteet korjattaviksi. Jos puutteita ei voida heti korjata, asiasta tulee ilmoittaa asianomaiselle valvontaviranomaiselle vakavaa vaaraa henkilöturvallisuudelle > voi määrätä korjattaviksi myös muussa laissa säädettyjä velvoitteita (korjattava heti) ilmoitusvelvollisuus ao. valvontaviranomaiselle, jos ei voi korjata välittömästi

8 Pelastuslain 81 :ssä säädetty toimivalta: toiminnan keskeyttäminen Pelastuslaki 81 3 mom.: Jos valvontatehtävässä tai muutoin havaittu puutteellisuus tai virheellinen menettely aiheuttaa välittömän tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran, pelastusviranomaisella on oikeus tarvittaessa heti keskeyttää toiminta ja määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. Määräystä on heti noudatettava. oikeus tarvittaessa heti keskeyttää toiminta ja määrätä välttämättömistä toimenpiteistä Wulffmorgenthaler, HS

9 Pelastuslain 82 :ssä säädetty toimivalta: erityiset turvallisuusvaatimukset Pelastuslaki 82 1 mom.: Kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö- tai paloturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran, alueen pelastusviranomainen voi, jos se on välttämätöntä, määrätä toiminnanharjoittajan hankkimaan tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita tai asentamaan automaattisen sammutuslaitteiston taikka ryhtymään kohteessa muihin välttämättömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden varalta.

10 Pelastuslain 82 :ssä säädetty toimivalta: erityiset turvallisuusvaatimukset Pelastuslaki 82 2 mom.: Alueen pelastusviranomaisen tulee kuulla maankäyttö- ja rakennuslain 124 :ssä tarkoitettua kunnan rakennusvalvontaviranomaista valmisteltaessa 1 momentissa tarkoitettua määräystä kohteessa edellytettävistä turvallisuusvaatimuksista, jos turvallisuusvaatimusten toteuttaminen edellyttää rakennuslupaa tai toimenpidelupaa

11 81 ja 82 pieni, suuri ero 81 pelastusviranomainen voi määrätä asian korjattavaksi 82 pelastusviranomainen voi määrätä, miten asia korjataan korjattavan puutteen tulee sisältyä pelastuslain lukuihin 2 ja 3 81 ja 82 määrittelee pelastusviranomaisen toimivaltaa ei voi käyttää perusteena yksilöidylle korjausmääräykselle, yksilöinti luvuista 2 ja 3

12 Ei näin

13 Yhdenmukaiset hallintomenettelyt Miten asiakas ymmärtää ilmaisun "valvonnallinen kehotus"? Hallintolaki 9 1 mom.: Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Pelastuslaki 81 1 mom.: Jos alueen pelastusviranomainen valvontatehtävää suorittaessaan havaitsee puutteita tässä laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamisessa, pelastusviranomaisen on määrättävä ne korjattaviksi. Jos puutteita ei voida heti korjata, korjaamiselle tulee antaa määräaika. asiakkaan tulee ymmärtää, onko kyse neuvonnasta vai velvoitteesta ei erilaisia, alueellisia hallintomenettelyitä pelastuslaki noudattaa hallintolakia hallintolakia ei olla uusimassa Kuulemisen menettelyissä kehittämisen varaa

14 Hallintolaki 23 : asian käsittelystä 23 Käsittelyn viivytyksettömyys Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisen on esitettävä asianosaisella tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. 23 a Käsittelyajan määritteleminen Viranomaisen on määriteltävä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Tämä ei koske asioita, joiden käsittelylle on säädetty määräaika. 23 a tuli voimaan (368/2014) SM:n selvityspyyntö keskeiset asiaryhmät käsittelyajan pituus jos asia voi tulla vireille valvonta-asiana, asia ei kuulu 23 a :n soveltamisalaan poistumisturvallisuusselvitys yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma sovelletaan lupa omatoimiseen nuohoukseen pelastustehtävästä maksettava korvaukseen käsittelyaika ei tulisi ylittää 30 päivää pyrittävä yhtenäisyyteen Kuntaliitto myös ohjeistanut: > Etusivu / Asiantuntijapalvelut / Lakiasiat / Julkisoikeus / Päätöksenteko

15 Sama opas monta käyttäjää

16 Valvontamäärien kehitys palotarkastus viranomaisen tekemä tarkastus paloturvallisuustarkistus asukkaan tekemä tarkistus

17 Valvonnan näkyvyys olennainen osa valvonnan vaikuttavuutta aktiivinen, säännöllinen ja monipuolinen viestintä valvonnan ajankohtaisista asioista ja havainnoista tekee asiat konkreettisemmiksi ja tuo ne lähemmäksi ihmistä myös valvontaa voisi tuoda esille paloturvallisuusviikolla

18 Viranomaisyhteistyö 42 1 mom. Pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön. Hallintolaki 434/ : Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian vaatimassa laajuudessa avustettava toista viranomaista tämän pyynnöstä hallintotehtävän hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä. - viranomaisyhteistyössä - kukin hoitaa omat lakisääteiset tehtävänsä - toimii säädettyjen toimivaltuuksiensa perusteella - yleinen yhteistyövelvoite - ei velvoita asiantuntija-avun tai lausuntojen antamiseen - erilaisia työmuotoja - esim. lausunnot pelastuslain soveltamisalaan kuuluvista asioista tai sammutus- ja pelastustoimintaan kiinteästi liittyvistä asioista - eri asia kuin virka-apu

19 Pelastusviranomainen lausunnonantajana - pelastusviranomainen säädettynä lausunnonantajana lausunto omaan toimivaltaan ja asiantuntijuuteen kuuluvissa asioista STM asetus (1053/2011) yksityisistä sosiaalipalveluista 1 Lupahakemuksen ja ilmoituksen liitteet Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 8 :ssä tarkoitettuun lupahakemukseen ja 11 :ssä tarkoitettuun, toiminnan aloittamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä: 6) pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys; 7) pelastusviranomaisen lausunto; 8) terveydensuojeluviranomaisen lausunto; 9) sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan; Ampuma-aseasetus (145/1998) 10 3 mom. Asealan elinkeinoluvan hakeminen Lupaviranomaisen on hankittava hakemuksesta sen kunnan palo- ja pelastusviranomaisen sekä poliisilaitoksen lausunto, jonka alueella asealan elinkeinoa aiotaan harjoittaa. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

20 Pelastusviranomainen asiantuntijana Wikipedia: Asiantuntija on henkilö, jolla on kanssaihmisiään selvästi perusteellisemmat ja laajemmat tiedot joltakin alalta 43 Onnettomuuskehityksen seuranta Pelastuslaitoksen tulee seurata onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä ja niistä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhtyä osaltaan toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi sekä tarvittaessa tehdä esityksiä muille viranomaisille ja tahoille. - säädetty asiantuntija-ala - pelastustoiminnan edellytysten turvaaminen

21 Opit tapahtuneista käytäntöön Onnettomuuksissa tehtyjen havaintojen siirtäminen pelastusviranomaisten ammattitaitoon Turun palo: Älä mene savuiseen porraskäytävään! Sammutustaktiikka vaikuttaa savun kulkeutumiseen porraskäytävään Huoneistoon voi syntyä yllättävän suuri ylipaine palon alkuvaiheessa Kouvolan palo: poistumiskuulutusten kuuluminen poistuminen hidasta oppilaat ulkona ilman päällysvaatteita

22 ERHE seurantahanke päättyy ERHE hanke alkoi määrällisiä vähennystavoitteita ei ole saavutettu puolittaa erheellisten määrä vuoden 2003 tasosta toiminnalliset tavoitteet saavutettu viranomaistoimet tehostuneet erheellisistä paloilmoituksista keskustellaan, "ansaittu media" seurantamenettely vakioitu tukenut säädösvalmistelussa

23 ERHE hankkeelta vielä yksi ohje kiinteistön vastuuhenkilöille ohje opastusta lähettäväksi kiinteistöön joko korjauskehotuksen tai laskun yhteydessä jakelu yhteyshenkilöille marraskuussa Maksullisuudesta tilastoja: ainakin 16 kpl HAO ratkaisua, joista yksi on kaatunut pelastuslaitoksen muotovirheeseen yksi KHO käsittely kesken taksoja on päivitetty

24 Paloturvallisuusviikko tulevalla viikolla ennätysmäärä PP tapahtumapaikkoja kummit kiertue (jo päättynyt) Kipinä sovellus blogikirjoitukset pelastustoimi.fi sivustolla SM on haastanut pelastuslaitokset ja valtionvirastot poistumisharjoituksen tekemiseen työpaikkojen sarjassa omia tilaisuuksia saa pitää! SM:n hanke päättyy ja kapula siirtyy SPEKille SPEK nimittää ohjausryhmän toimikausi 3 vuotta kutsut/nimeämispyynnöt matkalla

25 Palovaroitinjärjestelmät yleistyvät palovaroitinjärjestelmistä ei ole tulossa tarkempaa sääntelyä ei voi laskuttaa 12 ja

26 Pelastustoimen laitteiden markkinavalvonta Tukes on testauttannut häkävaroittimia EU:ssa 9 maan yhteinen palovaroittimien markkinavalvontaprojekti Rapex ilmoitusten kautta toimenpiteitä myös Suomessa

27 Pelastusopiston paloteatterin auditointi Pelastusopiston opinnäytetyön muista poikkeavat tulokset Paloteatteri laboratorio Työryhmä selvittää, mistä erikoiset tulokset voivat johtua arvioidaan mittauslaitteistojen toimivuus ja soveltuvuus alustavien tietojen mukaan käytetty syaanivetyanturi mittaa myös häkää selvitetään paloteatterin fyysisten ominaisuuksien rajoitteet VTT:n selvitys (vaihe 1) valmis vaihe 2 optiona, suunniteltu valmistuminen Savon Sanomat

28 Nuohouksen esiselvityshanke Pelastustieto 10/2012 Tavoite: selvittää nuohousta koskevan olemassa olevan pelastustoimen lainsäädännön mahdolliset muutostarpeet Tehtävä: kartoitetaan nykytilanne, arvioidaan sääntelyn toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita, vertaillaan vaikutuksia nuohouspalveluiden tarjontaan ja saatavuuteen, valvontaan, sisältöön, hintaan sekä laatuun. Näkökulma: pohdittu lainsäädännön toimivuutta, ei nuohouksen merkitystä tai tarpeellisuutta

29 Valtavasti mielipiteitä Helsingin Sanomat Asiakkaat tyytyväisiä saamaansa palveluun järjestämistavasta riippumatta Nuohousvelvoite jatkossakin kiinteistöillä Pelastuslaitosta ei haluta irrottaa nuohouksen sääntelystä

30 Kehittämisvaihtoehdot A ja B A. Jatketaan nykyisellä sääntelyllä pääosin nykyisen tilanteeseen ollaan tyytyväisiä kolme järjestämisvaihtoehtoa takaavat joustavuuden B. Puretaan sääntely osa normaalia kiinteistön kunnossapitoa sääntely samalle tasolle IV puhdistuksen kanssa

31 Kehittämisvaihtoehto C: kehitetään sääntelyä C. Todetut muutostarpeet nykyinen sääntely on laadittu piirinuohousjärjestelmään toimintaympäristö muuttuu > sopimusperusteisen järjestelmän käyttö lisääntyy > tarve uudenlaiselle sääntelylle ei ymmärretä piirinuohouksen ja sopimusperusteisen järjestelmän eroja >sääntelyä olisi hyvä selkeyttää

32 Nuohouspalveluiden järjestäminen Etelä-Suomen Sanomat Järjestämisvaihtoehtojen vähentäminen käynnissä olevat hankkeet tähtäävät kuntien tehtävien vähentämiseen, uusi sääntely ei saa tuoda lisää tehtäviä pelastuslaitokselle esitetään: poistetaan pelastuslaitoksen mahdollisuus hoitaa nuohousta omana työnä jatketaan sopimusperusteisella ja piirinuohouksella

33 Yhteneväinen vaatimustaso 2. Sääntelyn yhtenäistäminen pelisäännöt sopimusperusteiselle nuohoukselle muutostarpeita vioista ilmoittaminen nuohousluettelo kelpoisuuden toteaminen Helsingin Sanomat

34 Uudenlaisen sääntelyn rakentaminen ilmoittautumismenettely nuohousyrityksille julkinen nuohoojarekisteri

35 Velvoitteiden noudattamista tulee valvoa 3. Valvonnan terävöittäminen seurantavelvoite pelastusviranomaisille vikailmoitusten käsittelyyn pelisäännöt nuohoussopimusten ja kilpailuttamisen selventäminen esitetty mm. hinnalla kilpailua Helsingin Sanomat

36 Jos on velvoite, pitää olla tarjontaa 4. Nuohoojien saatavuuden takaaminen ammattitutkintovaatimus halutaan säilyttää Koulutusjärjestelmä kestävälle pohjalle tutkintorakenteen muutos käynnissä esitys velvollisuudesta osallistua täydennyskoulutukseen

37 Lisää joustavuutta 5. Omatoimisen nuohouksen lupamenettelyn soveltamisen muuttaminen nykyinen soveltaminen tiukkaa yksittäisissä kohteissa ei kuitenkaan eroteta puhdistusja tarkastustyötä toisistaan paloturvallisuuden kannalta vikailmoitukset ovat tärkeitä laadun valvonta?

38 Ei turhaa työtä 6. Nuohousväleihin enemmän tarveharkintaa kiinteistön käyttötavasta tulisijan käyttötapaan mikä on tulisijan vähäistä käyttöä? määrävälien pidentäminen? määräväleistä tulisi kuitenkin säätää jotain Nokian uutiset

39 Todennäköisiä vaikutuksia Tiedottamisen tarve lisääntyy yritysmainonta välttämätöntä nuohouskampanjat

40 Entäs sitten Esiselvitys: raportti valmistuu marraskuussa koostuu 10 osamuistiosta Kuuleminen: lausuntokierros Ota Kantaa kysely Päätökset: yksityiskohtaiset päätökset esiselvityshankkeen valmistuttua mahdollinen lainsäädäntöhanke seuraavalla hallituskaudella

41 Jaana Rajakko Yli-insinööri Pelastusosasto vuorotteluvapaalla ja lomalla

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ampuratalaiksi sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turvallista ampumaharrastusta

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois?

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? 1 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Lisää arkijärkeä ja vastuuta 2 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus:

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

Alkoholilaki (ValmisteveroL ) Alkoholilaki Alkoholilaki Kyllä. Lääkelaki 41, 43

Alkoholilaki (ValmisteveroL ) Alkoholilaki Alkoholilaki Kyllä. Lääkelaki 41, 43 Vastuuministeriö Aihe Pääasiallinen ehdotus Normin taso ja lähde Muutos mahdollinen vai ei Jos ei, miksei Alkoholijuoman valmistustapa Poistettava päivittäistavarakaupalta valmistustaparajoite ("käymisteitse

Lisätiedot

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot