Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriöstä"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriöstä Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm, sosiaali- ja terveyspalveluosasto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät Kuntatalo,

2 Uudistuksen eteneminen VM:n kuntarakennetyöryhmä luovutti ministeri Virkkuselle kuntarakenneselvityksen, jonka jatkotyönä hallitus päätti tehdä erillisen palvelurakenneselvityksen. STM asetti palvelurakennetyöryhmän toimikaudeksi Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä toimi palvelurakenne työryhmän ohjausryhmänä. Palvelurakennetyöryhmältä väliraportti sekä loppuraportti STM asetti selvityshenkilötyöryhmän toimikaudeksi konkretisoimaan tehtyjä sote-linjauksia alueellisesti parhaiksi ratkaisuiksi. SOTE-palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaalija terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki, jonka kirjoittamista varten on tarkoitus asettaa työryhmä alkaen. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna

3 Uudistuksen tavoitetila Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut toteutetaan yhdenvertaisesti koko maassa. Nykyisin riittämättömästi toimivien peruspalvelujen vahvistaminen. Vahvistetaan ja monipuolistetaan lähipalveluja sekä parannetaan asiakaskeskeisten palvelu- ja hoitopolkujen toimivuutta. Päävastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta on perustasolla. Sitä tukee alueellinen erityisvastuutaso. Perustason toimijat tekevät erityisvastuualueittain keskinäistä yhteistyötä ja yhteistyötä erityisvastuutason kanssa. Uudistuksessa kaikkien kunnallisten sote-toimijoiden tehtävät ja palvelujärjestelmän ohjaus määritellään nykytilaan verrattuna uudestaan. Sote-päätökset tukevat kuntarakenteen muutoksia

4 Tavoitetilan luovat keskeisimmät linjaukset Hallitusohjelma Hallituksen iltakoulun linjaukset kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkotyöstä Hallituksen tiedonanto eduskunnalle kuntauudistuksesta Sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän (sotepolin) linjaukset kuntarakennelain luonnoksen lausuntopyynnön yhteydessä Selvityshenkilöiden toimeksianto Sotepolin täydentävät linjaukset selvityshenkilötyötä varten Palvelurakennetyöryhmän raportti

5 Sotepolin linjauksia (1/3) Laajan perustason, joka sisältää myös erityispalveluja, palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää vähintään noin väestöpohjaa sekä muiden kantokykytekijöiden ja erityispiirteiden huomioon ottamista Kantokyky koostuu riittävästä väestöpohjasta ja talouden kestävyydestä ja vakaudesta palvelujen järjestämistä ja omaa tuotantoa koskevan osaamisen varmistamisesta ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä ja kyvystä huolehtia palvelutuotannon edellyttämästä infrastruktuurista Myös erityispiirteet otettava huomioon (mm. kielelliset olosuhteet ja harva asutus) HUOM! Pelkkä väestöpohjavaatimuksen täyttyminen ei riitä

6 Sotepolin linjauksia (2/3) Mahdollisuus järjestää joitakin peruspalveluja itse säilyy ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus turvattava kuulumalla sote-alueeseen jos kunnassa vähintään noin asukasta ja jos muutoinkin riittävä kantokyky sote-alueella palvelujen järjestämisen yhtäläiset perusteet Itsenäistä järjestämisvastuuta ei ole ja palvelut turvataan kuulumalla sote-alueeseen jos kunnan väestö alle

7 Sotepolin linjauksia (3/3) Erityisvastuualueen (ervan) tehtävänä sosiaali- ja terveydenhuollon vahva alueellinen koordinaatio ja ohjaus Erva-alueittain sovitaan vahvojen peruskuntien ja sote-alueiden keskinäisestä yhteistyöstä erva-alueen sisäisessä järjestämissopimuksessa, kuten 24/7 päivystyksen ja ensihoidon järjestäminen Ervan koordinaatiolla ja ohjauksella turvataan yhdenvertainen pääsy palveluihin, hallitaan palveluverkon päällekkäisyyksiä ja ohjataan voimavaroja väestön tarpeiden edellyttämällä tavalla Sotepol : ervoilla olisi lakiin perustuva velvoite sopia kansallisesti määritellyistä vaativan eritystason palveluista ja keskitettävistä tukitoimista ja varmistaa niiden saatavuus

8 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmän esitys Kantokykyvaatimukset uudelle laajalle perustasolle Riittävä väestöpohja: vähintään Talouden kestävyys: pystyy rahoittamaan tulorahoituksellaan pääosan palveluistaan Talouden vakaus: rahoituskyky ei saa vaarantua yksittäisistä tulopohjaan vaikuttavista ratkaisuista tai palvelupäätöksistä Riittävä osaaminen: järjestämisen osaaminen edellyttää riittävää omaa palvelutuotantoa Ammattihenkilöstön riittävyys ja saatavuus: henkilöstön hallinta riittävän suurina kokonaisuuksina Tarvittava sote-infrastruktuuri: tilat ja laitteet sekä ammattihenkilöstön sijoittuminen

9 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmän esitys Sote-alue Lakisääteinen velvoite kuulua sote-alueeseen, jollei kunta täytä kaikkia kantokykykriteereitä Myös kunnalla, joka yksinään täyttää edellä mainitut kriteerit, tulee olla velvollisuus kuulua sotealueeseen, jos alueella ei saada muutoin kokonaisuutena kantokyvyltään riittäviä järjestämisvastuun kantajia Sote-alueen hallinto joko vastuukuntamallilla tai kuntayhtymänä

10 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmän esitys Alueellinen eheys Kantokykytekijöiden lisäksi tulevalta palvelurakenteelta on edellytettävä alueellista eheyttä siten, ettei synny palvelukatveita (kuntia tai sote-alueita, jotka eivät suoriudu järjestämisvelvoitteestaan) tai merkittäviä palvelutarjonnan päällekkäisyyksiä (kilpavarustelu)

11 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmän esitys Tavoitteena kaksitasoinen integroitu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen rakenne NYKYMALLI Huom. erva ei oikeushenkilö UUSI MALLI ERVA ERVA ESH PERUSTASO LAAJENNETTU PERUSTASO

12 Selvityshenkilötyöryhmä Kullakin viidellä ervalla kolmen selvityshenkilön tiimi (edustettuna sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito). Selvityshenkilötyöryhmän pj. kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee Käsiteltävät kysymykset sotepolin linjauksessa Työ on käynnistynyt alueellisilla kuulemis- ja keskustelutilaisuuksilla, joita on eri puolilla Suomea yhteensä noin 50. Selvityshenkilötyöryhmältä yhteinen esitys helmikuun 2013 lopussa. Selvityshenkilöiden ehdotukset laajalle lausuntokierrokselle mm. kuntiin ja sairaanhoitopiireihin maaliskuussa 2013, kun raportti on käännetty ruotsiksi

13 Sote-järjestämislain esityöt Käynnistyneet osana selvityshenkilöiden työn tukea Lakijaoksen pj. ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson Alatyöryhmät käsittelevät mm. lain rakennetta ja perustuslaillisia kysymyksiä, ohjausta ja valvontaa, rahoitusta, tietojärjestelmiä ja hankintalain tulkintaa Tuotetaan arviomuistiot (nykytila, säädöstarpeet perusteluineen, alustavat vaikutusarviot) Tausta-aineiston koostaminen Määräaika helmikuun loppu Lakityöryhmä tarkoitus asettaa maaliskuussa

14 Esimerkki sote-järjestämislain esitöistä: lasten erikoissairaanhoito sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa

15 Lasten erikoissairaanhoitoa ja HUS:n Lastensairaalan rahoitusta selvittävä työryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö asetti toukokuussa 2012 työryhmän selvittämään lasten erikoissairaanhoidon järjestämistä ja HUS:n Lastensairaalan rahoitusta. Työryhmään perustettiin kaksi alatyöryhmää, joista toinen selvitti suunnitellun sairaalan rahoitusvaihtoehtoja ja toinen lasten erikoissairaanhoidon ja lasten mielenterveystyön järjestämistä.

16 Toimenpide-ehdotukset I Lasten erikoissairaanhoito ja mielenterveystyö alatyöryhmä 1. Perusterveydenhuollossa toteutuvan lasten mielenterveystyön uudistaminen peruspalvelulähtöiseksi kokonaisuudeksi Vastuu hoidosta selkeästi terveydenhuollolle Perheneuvolat perusterveydenhuoltoon, tehtävät selkeät Matalan kynnyksen palveluita ja näyttöön perustuvia menetelmiä perustasolle Riittävät henkilöresurssit, osaaminen ja erityistason konsultaatio 2. Terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn kehittäminen Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon rapautuminen korjattava riittävin henkilöresurssein Vakinaiset koulu- ja neuvolalääkärit, työn arvostus ja palkkausperusteet korjattava Preventiivistä toimintaa päiväkotien ja koulujen opetussisältöihin 3. Lastensuojelun piirissä olevien lasten priorisointi Terveydenhuollon ja lastensuojelun yhteistyö, jossa työnjako selkeä Koulutusta, uusia toimintamalleja Päihdeäidit, perheväkivalta, ensi- ja turvakodit

17 Toimenpide-ehdotukset II Lasten erikoissairaanhoito ja mielenterveystyö alatyöryhmä 4. Päivystysasetuksen valtakunnallinen toteuttaminen lasten somaattisen erikoissairaanhoidon päivystystoiminnassa Päivystyspisteitä nykyistä vähemmän Lastenlääkärin päivystyspalveluiden nopea saatavuus maanlaajuisesti Erityisosaamisissa valtakunnallinen yhteistyö ja tietotekniikan keinot Päivystysosaamisen kehittäminen ja ylläpito, simulaatiokoulutus Akuuttilääketieteen koulutukseen riittävästi lasten erikoisalojen opetusta Perustason päivystyksiin lasten erityisosaamista ja riittävä pediatrian konsultaatio 5. Henkilöstön koulutuksen kehittäminen Määrää ja laatua kehitettävä kaikkien työntekijäryhmien kohdalla työvoiman saatavuus ja laatu paranevat Koulutuksen katveet huomioitava (psykologikoulutusta pohjoiseen) Yliopistosairaaloiden tulisi yhteistyössä muiden Erva-alueen sairaaloiden kanssa arvioida, voidaanko nykyinen 50/50 käytäntö korvata koulutusmallilla, joka sekä takaa joustavuuden että palvelee Erva-alueen ja koko maan tarpeita nykyistä paremmin

18 Esimerkki Lasten mielenterveystyön työryhmä 2013 Miten lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut voisivat asemoitua uudessa palvelurakenteessa?

19 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste STM

20 Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat

21 Kaste-ohjelma muodostuu kuudesta toisiaan täydentävästä osaohjelmasta Osaohjelmien tehtävänä on koordinoida: normi-, voimavara- ja vuorovaikutusohjausta, alan keskeisten toimijoiden yhteistyötä ja hankerahoittajien välistä yhteistyötä. Osaohjelmien läpileikkaavat periaatteet: Osallisuus ja asiakaslähtöisyys. Osaohjelmat toteutetaan tavoilla, jotka ylläpitävät ja edistävät yhdenvertaisuutta kansalliskielten välillä. Saamen- ja viittomakielisten sekä muiden kieli- ja kulttuurivähemmistöjen erityistarpeet otetaan huomioon osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä palvelujen kehittämisessä. Vammaisten ihmisten tarpeet, sukupuolten väliset erot ja tasa-arvon edistäminen otetaan huomioon koko ohjelman toimeenpanossa.

22 Kaste-ohjelma toimeenpannaan yhteistyöllä

23 Kaste-ohjelman toimeenpanoryhmä Puheenjohtaja: Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM Sihteeri: Osastosihteeri Hanne Mäkitalo, STM Jäsenet: Osaohjelmien vastuuhenkilöt Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, STM Ylilääkäri Arto Vehviläinen, STM Hallitusneuvos Anne Kumpula, STM Finanssisihteeri Mikko Nygård, STM THL:n Kaste-ohjelmapäällikkö Laura Pekkarinen, THL Kehittämispäällikkö Aki Siltaniemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Erityisasiantuntija Soile Paahtama, Suomen Kuntaliitto Erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Suomen Kuntaliitto Kaste-ohjelmapäälliköt: Jouko Miettinen, Kuopio; Mikko Pakarinen, Turku ja Leena-Kaisa Nikkarinen, Tampere Avoinna Pohjois- ja Etelä-Suomen ohjelmapäälliköiden paikat

24 Osaohjelmien vastuuhenkilöt ja tukiryhmät x 6 VASTUU- HENKILÖT johtajat ja vastaavat koordinaattorit THL, TTL strategiset vastuuhenkilöt STM -THL - TTL - Kuntaliitto - järjestöt - Muut ministeriöt - jne.

25 Aluejohtoryhmien toimintamääräraha e/vuosi/aluejohtoryhmä Määrärahaa saa käyttää seuraaviin tarkoituksiin: alueellisten ohjelmapäälliköiden palkkaus ja muut menot alueellisten johtoryhmien jäsenten matka- ja kokouskulut Kaste-ohjelman alueellisesta ja valtakunnallisesta toimeenpanosta aiheutuvat menot (seminaarien, koulutustilaisuuksien, keskustelutilaisuuksien ja muiden vastaavien tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen, pienehköt laitehankinnat ja palvelujen hankinnat, muut toimeenpanosta aiheutuvat välttämättömät menot) Kaste-ohjelmassa ja kehittämishankkeissa tuotettujen hyvien käytäntöjen levittäminen alueella Kaste-ohjelmaan liittyvä viestintä

26 Hankehakemukset 2013 Hakemuksia 25 kappaletta. 14 uutta hanketta, 3 jatkohanketta ja 9 pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaista hanketta Avustusta haettiin yhteensä 25,3 milj. euroa. Avustusta on käytettävissä yhteensä 19 miljoonaa euroa.

27 Hankehakemukset alueittain Alueittain: Pohjois-Suomi: 5 kpl Länsi-Suomi: 3 kpl Itä- ja Keski-Suomi: 4 kpl Etelä-Suomi: 2 kpl Väli-Suomi: 2 kpl

28 Hankehakemukset osaohjelmittain Osaohjelmittain: I) Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan 5 kpl (+ 9 pitkäaikaisasunnottomuus-ohjelman hakemusta) II) Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan 4 kpl III) Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan 2 kpl IV) Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan 3 kpl V) Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi 1 kpl VI) Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia 1 kpl

29 Hankehakemusten käsittelyaikataulu hakemukset jaettu asiantuntijoille Lounais-Suomen aluehallintoviraston edustajien arviot THL:n, TTL:n ja Kuntaliiton arviot 5.2. Kaste-johtoryhmän kokous 6.2. STM:n asiantuntijoiden lausunnot 7.2. hakemusten ja avustusehdotuksen esittely peruspalveluministerille 8.2. avustusesitys HTO ja STO yhteisjohtoryhmässä Kaste-neuvottelukunta käsittelee avustusesityksen mennessä peruspalveluministeri tekee avustuspäätökset tiedottaminen

30 Seuraava hakukierros Hakuaika päättyy , päätökset tammikuun 2014 loppuun mennessä. Kolmivuotinen siirtomääräraha eli myönnetty avustus käytettävä hankesuunnitelman mukaisesti kolmen vuoden sisällä avustuspäätöksestä.

31 Muuta ajankohtaista stm:stä Kiireellisen hoidon (päivystys-) asetus: viimeistely stm:n asetus, parhaillaan laintarkastuksessa käsittely ylimmän virkamies- ja poliittisen johdon kanssa EU:n rajat ylittävän terveydenhuollon direktiivin kansallinen toimeenpano ohjausryhmän ehdotusten lausuntokierros alkamassa toimeenpano vuoden 2014 alusta samaan aikaan kansallisen valinnanvapauden laajenemisen kanssa suomalaisen palveluvalikoiman määrittely ulkomailla syntyneiden kustannusten korvausperiaatteet

32 Yhdessä onnistumme!

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 STM Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 STM Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat Kaste-ohjelma muodostuu kuudesta toisiaan täydentävästä osaohjelmasta Osaohjelmien

Lisätiedot

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7 Selvityshenkilötyöryhmän EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Helsinki 2013 2 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen

Sote-uudistus ja ICT. vaikutus IT-palveluihin ja. Sote-uudistus ja sen. tietohallinnon järjestämiseen. 9.12.2014 Maritta Korhonen Sote-uudistus ja ICT Sote-uudistus ja sen vaikutus IT-palveluihin ja tietohallinnon järjestämiseen 9.12.2014 Maritta Korhonen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 1/12

Perusturva Grundtrygghet 1/12 Perusturva Grundtrygghet 1/12 huhtikuu april Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

1(16) Lausuntopyyntökysely

1(16) Lausuntopyyntökysely 1(16) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava-painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä

TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä TYÖELÄMÄ KUTSUU, VASTAAKO KOULUTUS? Työelämän muuttuvat tarpeet koulutuksen kehittämisessä Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö Kestävää hyvinvointia rakentamassa

Lisätiedot

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 1. KEURUUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Liite 1, Perusturvalautakunta 10.9.2013 101 PERUSTURVAJOHTAJAN SELVITYS 10.9.2013 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS / JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTI 1. KEURUUN SOSIAALI-

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot