PYKÄLÄT TUTUIKSI. Ari Pihlajavaara

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYKÄLÄT TUTUIKSI. Ari Pihlajavaara 040-9009419"

Transkriptio

1 PYKÄLÄT TUTUIKSI Ari Pihlajavaara

2 HANKINTAPROSESSI : MARKKINOINTI VERKOSTOT SEURANTA TARJOUSPYYNTÖ neuvottelutekniikat reklamaatiot KUSTANNUSLASKENTA TARJOUS valitusajat sopimusoikeus kuluttajansuoja SELONOTTO HANKINTAPÄÄTÖS URAKKANEUVOTTELUT JA SOPIMUS TOTEUTUS eettiset pelisäännöt eri urakkamuodot LOPPUTOIMET TAKUU ASIAKASPALAUTE REFERENSSIT

3 TARJOUSPYYNTÖ Haluttu urakkamuoto vaikuttaa sopimuksen sisältöön sekä sitä seuraavaan prosessiin: - runko/kausi/puitesopimukset - tuntityö- ja yksikköhintaurakka - aliurakkasopimukset - pääurakkasopimukset - kokonaisvastuu/st-urakkasopimukset - kokonaishintaurakat - kumppanuussopimukset -Yleiset sopimusehdot (YSE,KE) viittauksin mukana Riskien jakoon otetaan kantaa tarjouspyynnössä; pitäisi vaikuttaa oleellisesti tarjouksen laatimiseen.

4 Oli tarjous- lomake, ei mainittu. Osa teki vapaamuotoisen tarjouksen. tulee ilmetä näillä päätetään

5 TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan tärkein vaihe : - vertailukelpoiset, sisällöltään riittävät ja selvät tarjoukset - riittävät, oikeat ja luotettavat tiedot - jos epävarmoja tietoja, niihin kiinnitettävä huomiota - jos täydennyksiä, kaikkien tarjoajien tietoon - epäselvyydet johtavat valituksiin - säädelty, jos hankkija julkisyhteisö - tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu - valintaperuste mainittava jos ei edullisin hinta - hankinnan sisältö hankkijan itsensä päätettävissä

6 TARJOUSPYYNTÖ - julkisyhteisöt Päätös siitä, hoidetaanko jatkossa jokin tehtävä hankintayksikön omana työnä vai ostetaanko palvelu ulkopuoliselta, tulee tehdä ennen palvelun kilpailuttamista. Kilpailuttamisella ei saa selvittää esimerkiksi sitä, saavutettaisiinko palvelun ostamisella ulkopuoliselta kustannussäästöjä verrattuna palvelun hoitamiseen omana työnä. Jos hankinta päätetään kilpailuttaa, tulee hankintapäätös tehdä kilpailuttamisen perusteella. Kilpailun peruuttaminen mahdollista perustelluin syin. Tarjouksia on pyydettävä hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä, jolloin on otettava huomioon olemassa olevien kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen. - Kuntien hankintaohjesäännöt!

7 TARJOUSPYYNTÖ - julkisyhteisöt Kun arviointiperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, on hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä mainittava myös kaikki arviointiperusteet, joilla tarjouksia arvioidaan. Arviointiperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä, jos mahdollista. On myös ilmoitettava arviointiperusteissa käytettävät painoarvot. Tarjouspyynnössä kannattaa mainita, että toimittaja voidaan jättää tiettyjen seikkojen vuoksi hankintamenettelyn ulkopuolelle. Tarjouspyynnössä tulee myös pyytää todistukset verojen ja maksujen suorittamisesta tai Tilaajavastuu / Rala / Asiakastieto palveluihin kuulumisesta - Tilaajavastuu, lomake ekstranetissä.

8 TARJOUSPYYNTÖ - julkisyhteisöt Sekä kynnysarvot alittavista että ylittävistä hankinnoista julkaista ilmoitus Julkiset hankinnat -lehdessä. Lisäksi kynnysarvot alittavia hankintoja koskevia ilmoituksia julkaistaan mm. sähköisessä HILMA- ilmoituskanavassa. Hankintaa ei saa keinotekoisesti jakaa pienempiin osiin, jotta kynnysarvon ylittävistä hankinnoista annettuja säännöksiä ei tarvitsisi soveltaa. Toimittajalta vaadittavat tiedot on suhteutettava hankinnan kohteeseen. Kaikkia mahdollisia todistuksia ja selvityksiä ei kannata pyytää, ellei niillä ole tosiasiallista merkitystä hankinnan kannalta. Tarjouspyynnöt ovat julkisia. Julkisuuslaki 6 1 mom 2 kohta.

9 TARJOUSPYYNTÖ laadulliset tekijät Säädösperusteisia sekä asiakkaan omaehtoisin pätevyysvaatimuksia asetetaan sekä muita edellytyksiä tehtävän toteuttamiseksi: - työturvallisuuskortti, tunnistekortti (+veronumero), työterveyskortti, panostajapätevyys, liikennelupa, kuljettajan ammattipätevyys - tieturva 1 tai 2, tulityö, työhyvinvointikortti, hygieniapassi

10 TARJOUSVAIHEESSA HUOMIOITAVA, mm: TILAAJAVASTUU: -tilaajan selvitettävä ( myös aliurakoitsijoiltaan) sopimusosapuolen taustat, mikäli vuokrattujen työntekijöiden työskentely ylittää 10 päivää tai alihankintasopimuksen arvo ylittää alihankkijalla velvollisuus antaa tiedot -selvitys, onko yritys merkitty ennakkoperintä-, alv- ja työnantajarekisteriin + kaupparekisteriote sekä todistukset: verojen maksamisesta ja eläkevakuutusten ottamisesta sekä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta. -myös ulkomaisesta yrityksestä -tiedot maksimissaan 3 kuukautta vanhoja, selvitysvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa seuraamus-maksuun ei selvitysvelvollisuutta, jos sopimussuhde (>2v) tai sopijaosapuolen toiminta (>3v) vakiintunut tai alihankkija oyj tai muu julkinen toimija. Rakennusalalla aina.

11 KUSTANNUSLASKENTA JA HINNOITTELU Urakointi-ketjutuksia, jolloin sopimusten rajapinnat kustannuslaskennassa tärkeitä. Työmäärät, urakkarajat ja laadulliset tekijät selville: MaaRYL, työselitykset, alueurakan tehtäväluettelot, Kustannustekijöinä huomioon myös mahdollisesti sopimuksesta johtuvia: -työsuojelu - liikennejärjestelyt -työmaan päätoteuttajan tehtävät -työmaapalvelut -urakoitsijan sivuvelvollisuudet (puhtaanapito jne)

12

13 TARJOUS (OikTL 228/1929) - sitoo antajaansa; pyydetyssä muodossa jos sellainen on - sitoumuksetta, velvoituksetta -> ei tarjous - tarjouksen hylkääminen sitoo vastaajaa aina - tarjous perille määräajassa - ellei määräaikaa; kohtuullisessa ajassa - suullinen tarjous; vastauskin välittömästi tai katsotaan hylätyksi - tarjous voidaan peruuttaa ennen selonottoa tai sen aikana - tiedustelu, johon kielteinen vastaus, tarjous raukeaa

14 TARJOUS julkisyhteisöt: Vaihtoehtojen esittäminen voi olla mahdollista, jos ne täyttävät vähimmäisvaatimukset, jotka hankintayksikkö on tuotteelle tai urakalle asettanut ennakolta. Lähtökohta on, että tarjous annetaan pyydetyssä muodossa. Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen antaa perusteen tarjouksen hylkäämiselle. Urakkakilpailua loukkaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä: - tarjoushinnasta sopiminen - tarjoushinnan ilmoittaminen muille

15 TARJOUS - julkisyhteisöt Tapauskohtaisesti merkitykseltään vähäiset poikkeamat voidaan selvittää täydentämismenettelyllä, mikäli tämä voidaan tehdä vaarantamatta tarjoajien tasapuolista kohtelua. Merkitystä voi olla myös sillä, onko tarjouspyyntö tai jokin sen yksityiskohta ollut tulkinnanvarainen tai epäselvä, jolloin kaikille tarjoajille voidaan varata tasapuolinen mahdollisuus selventää tarjoustaan, jotta tarjoukset saadaan keskenään yhteismitallisiksi ja vertailukelpoisiksi. - Tällöin kaikille tarjoajille tulee antaa sama mahdollisuus, samat tiedot ja sama aika tarjouksen täydentämiseksi.

16 SELONOTTO Selonottohetki (=tarjouksen lukeminen) ratkaiseva tarjouksen peruuttamisen kannalta. Peruutuksen on saavuttava viimeistään, kun tarjousta luetaan. Julkisyhteisöissä muistio avaustilanteesta. Saadut tarjoukset ja niiden käsittelyasiakirjat eivät ole julkisia kilpailuprosessin aikana.

17 HANKINTAPÄÄTÖS - julkisyhteisöt Toimielimen hankintapäätös katsotaan syntyneeksi vasta sen jälkeen, kun toimielimen kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu. Tai viranomaisen ilmoitus vähäinen hankinta. Tarjoajan kelpoisuusehdot on joka tapauksessa tarkastettava ennen varsinaisen tarjousvertailun tekemistä. Myöhemmin tarjoajan kelpoisuutta koskeviin mahdollisiin puutteisiin ei enää saa vedota. Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hylkääminen ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan velvollisuus tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi. Tarjoaja on velvollinen tekemään tarjouksensa hankintayksikön ennalta asettamien kriteerien mukaisena ja lähtökohtaisesti tarjous on lopullinen.

18 HANKINTAPÄÄTÖS - julkisyhteisöt Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Nämä ovat tarjoajalle asetettavia kelpoisuusvaatimuksia. Tarjoajan kelpoisuusehdot on tarkastettava ennen varsinaisen tarjousvertailun tekemistä. Myöhemmin tarjoajan kelpoisuutta koskeviin puutteisiin ei enää saa vedota. Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen antaa perusteen tarjouksen hylkäämiselle.

19 HANKINTAPÄÄTÖS - julkisyhteisöt Tarjous voidaan/tulee hylätä, jos tuote ei vastaa tarjouspyyntöä. Tarjous voidaan hylätä sisältöön liittyvien seikkojen perusteella, kuten tarjouksen vajavaisuuden tai virheellisyyden tai myöhästymisen vuoksi. -Jos esimerkiksi tarjouksessa tarjottu tuote ei selvästi vastaa tarjouspyynnössä edellytettyä tuotetta, tulee tarjous hylätä jo ennen varsinaista tarjoajien välillä suoritettavaa vertailua Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteet edellyttävät, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä

20 HANKINTAPROSESSI JA JULKISUUS Hankintaprosessin vaiheet ja julkisuus pähkinänkuoressa 1. Tarjouspyyntöasiakirjat julkisia 2. Saadut tarjoukset ja niiden käsittelyasiakirjat eivät heti julkisia (= kilpailuttamisprosessin aikana) vertailukelpoisiksi saattaminen mahdollisten neuvottelujen käyminen 3. Päätös ja sopimus julkisia keskeinen sisältö hinta ym. poikkeuksena: liikesalaisuudet (suppea tulkinta)

21 HANKINTAPÄÄTÖS - julkisyhteisöt Julkisuus : Julkisuuslain 6 :n mukaan viranomaisen hankintapäätös tulee julkiseksi, kun asiaa koskeva pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu (JL 6 1 mom. 6 k). Toisaalta julkisuuslain 7 :n 2 momenttiin sisältyy säännös, jonka mukaan tarjoukset ovat julkisia vasta kun hankintasopimus on tehty. Tarjouskilpailuun osallistuneet asianosaiset saavat kuntalain Tarjouskilpailuun osallistuneet asianosaiset saavat kuntalain (KL 95 ) ja hankintalain (9a 2 mom.) perusteella toimitettavan pöytäkirjanotteen kautta tiedon lopullisesta päätöksestä kilpailun voittajasta sekä ohjeet valitusmenettelystä. Jotta hankintapäätökseen tyytymätön voisi hakea muutosta asiassa kuntalain tai hankintalain perusteella, hänen tulee saada tieto päätöksestä ja sen ratkaisuperusteista.

22 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN TARJOUSPYYNTÖ VASTAUS TARJOUS YRITTÄJÄ KIRJALLINEN URAKKASOPIMUS

23 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN Vastauksenkin on saavuttava oikeassa ajassa, jotta sopimus syntyy. Vastauksen oltava puhdas kyllä, jotta sopimus syntyy. OikTL. Jos vastauksessa oleellinen lisäys, rajaus tai muu ehto, joka muuttaa sopimuksen merkitystä, sopimusta ei automaattisesti synny. Uusi tarjouspyyntökierros. Sopimusta täsmennetään rakennusalalla yleensä sopimusneuvotteluin, joista tehdään allekirjoitetut muistiot. Muuttuvat täten sopimusasiakirjoiksi.

24 SOPIMUKSISTA (RAKENNUSALALLA) Sopimus on väline, joka määrittelee päämäärän, johon sopijaosapuolet pyrkivät. Elinkeinonharjoittajien välillä sopimisenvapaus, OikTL kohtuuttomuuden jne rajoissa. -Kauppalaki -Laki elinkeinonharjoittajien välisestä sopimustoiminnasta -Maankäyttö- ja rakennuslaki (pätevyydet ja vastuut) -YSE 98 (viittauksella voimaan) -KE 08 (viittauksella voimaan) Toimittaessa kuluttajan kanssa sopimisenvapautta rajoittaa kuluttajansuojalaki! -Hinta-arvio, virheolettama

25 SOPIMUKSISTA (RAKENNUSALALLA) Rakennusurakkasopimukset vakiosopimukset * YSE 98 * KSE * aliurakkasopimukset Kohdekohtaiset sopimukset Pitkäkestoiset sopimukset * kausisopimukset *kumppanuussopimukset

26 SOPIMUKSISTA (RAKENNUSALALLA) YSE KÄYTÖSSÄ Soveltuu kaikkiin elinkeino/yritystoiminan urakoihin. Samat ehdot koko urakkaketjussa. Ei erillisiä sivu- ja aliurakan ehtoja. Mahdollistaa monipuolisen toteutuksen organisoinnin (pää-, osaurakka-, jne.). Rakennushanketta tarkastellaan kokonaissuorituksena. Työmaatoiminnoista: -Yhteistyövelvoite. -Urakoitsijan reklamoitava herkemmin Laatujärjestelmät käyttöön (dokumentointi esim. riitojen varalle)

27

28 SOPIMUKSISTA (KULUTTAJAN KANSSA) Lopullinen myyntihinta on ilmoitettava aina, kun markkinoidaan yksilöityä tuotetta. Hinnan pitää pääsääntöisesti olla ns. kokonaishinta, joka sisältää kaikki kulut, verot ja muut maksut. Hinta pitää markkinoinnissa ilmoittaa hintamerkintäasetuksen mukaisesti ja toisaalta kuluttajalla on oltava oikeus luottaa siihen että esim. markkinoinnissa ilmoitettu hinta on oikea. Monissa palveluissa, kuten korjaamotöissä, lopullista hintaa ei kuitenkaan voi kertoa ennen kuin palvelusta sovitaan. Kuluttajansuojalaissa on säännöksiä mm. hinta-arvion sitovuudesta. (KSL 8:23, 24) - Jos ilmoitettu hinta on ollut arvio, lopullinen hinta saa ylittää tämän arvion enintään 15 prosentilla.

29 SOPIMUKSISTA (KULUTTAJAN KANSSA) Viivästyskorko kuluttajilta ei saa olla suurempi kuin mitä korkolaki määrittelee. Yleinen kuluttajilta vaadittava viivästyskorko voi olla enintään seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko. Sopimukseen merkitty toimitusaika sitoo myyjää niin, että kuluttaja voi purkaa kaupan, jos hän on antanut myyjälle kohtuullisen lisäajan eikä myyjä ole toimittanut tavaraa lisäajankaan kuluessa. Viittaukset yleisiin sopimusehtoihin (YSE98, KE98) on esiteltävä ja annettava kuluttajalle. Laskutustyömäärät on kuittautettava määräajoin (mahd. usein) kuluttajalta, laskutusperuste on sovittava selvästi, samoin koneiden tuomiskulut jne elleivät tule viittauksista.

30 SOPIMUKSISTA (KULUTTAJAN KANSSA) Tavaran tai palvelun virhe: Virhettä arvioitaessa lähtökohtana on osapuolten välinen sopimus. Tavarassa on virhe, jos se ei vastaa lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. -virhe mm., jos ostajalle ei tavaran yhteydessä luovuteta tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten tarpeellisia ohjeita. Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut tavarassa luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Jos virhe ilmenee 6 kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta, sen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä ja kuuluvan myyjän vastuulle.

31 SOPIMUKSISTA (KULUTTAJAN KANSSA) Urakoitsija on kuluttajahankkeella usein asiantuntijana, jolla on hankkeen pätevään toteuttamiseen liittyvä myötävaikutusvelvollisuus. Täten hänen on ilmaistava, jos havaitsee hankkeella mahdollisen virheen: - väärä asennus tai työtapa - työsuojeluriski tai väärät materiaalit - suunnitelmat puutteellisia tai ne puuttuvat Työstä voi olla syytä kieltäytyä. Neuvottava tarvittaessa esim. suunnittelijan puheille. Toisen tekijän virheellisen työsuorituksen korjaaminen tai siitä jatkaminen riskialtista.

32 SOPIMUKSISTA (KULUTTAJAN KANSSA) Tavaran tai palvelun virhe: Virheen arviointiin vaikuttavat myös tiedot, jotka on annettu tavaran markkinoinnissa tai muuten ennen kaupantekoa. Tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja sen ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä, aiempi myyntiporras tai joku muu on myyjän lukuun antanut. Myyjän vastuu kattaa myös hänen palveluksessaan olevan henkilön antamat tiedot.

33 SOPIMUKSISTA (KULUTTAJAN KANSSA) Takuu on myyjän antama vapaaehtoinen lisäsitoumus tuotteen toimivuudesta tietyn määräajan. Ostajan ei tarvitse näyttää, että virhe on ollut tavarassa jo ostohetkellä. Myyjän on sen sijaan osoitettava vastuusta vapautuakseen, että virhe johtuu ostajan puolella olevasta syystä, kuten tapaturmasta tai tavaran vääränlaisesta käsittelystä Takuuajan päättyminen ei merkitse sitä, että myyjän tai Takuuajan päättyminen ei merkitse sitä, että myyjän tai maahantuojan lakisääteinen vastuu tuotteen virheestä samalla päättyisi. Lakisääteisen virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty ajallista rajoitusta. Kuluttaja voi siis ilman takuutakin vedota tuotteen virheeseen, jos esimerkiksi tuotteen kestoikä normaalikäytössä jää lyhyemmäksi kuin mitä kuluttaja voi yleisen mittapuun perusteella olettaa.

34 RISKIEN HALLINTA SOPIMUKSILLA KORI-HANKKEEN RISKIKARTAT

35 SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA MUUTOSTYÖT: Muutosten kustannuksista on aina sovittava kirjallisesti pieniä ja kiireellisiä muutoksia lukuun ottamatta => muutostyö voi vaikuttaa urakkahintaan lisäävästi tai vähentävästi. LISÄTYÖT: Kirjallinen lisätyötarjous osoittaa, millä hinnalla urakoitsija on valmis tekemään muutoksen sekä varmistaa sen, ettei urakoitsijalle aiheudu oikeudenmenetyksiä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä. Jotta urakoitsija kykenee vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvitystilaisuudessa näyttämään toteen riidanalaisista muutos- ja lisätöistä aiheutuneet kustannukset, urakoitsijan on työtä suoritettaessa huolehdittava kustannusten tarkasta erittelemisestä sekä esitettävä työn valvojalle päivittäin selvitykset käytetystä tunti- ja tarvikemääristä. Lisäksi on vielä huomioitava mahdolliset työaikatauluun tulevat pidennykset.

36 Tämän lihavoidun lauseen arvo oli 11520

37 SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA LASKUTTAMINEN: -sopimuksen mukaan, maksupostit aikataulussa kuten hyvä liikkeenjohto edellyttää; riidattomat saatavat. Ristiriitatilanteet sovittava mahdollisimman pian, niitä ei saa jättää hankkeen loppuun. -jos ei sopimuksessa määritelty, pääperiaate, että työtä ei saa tehdä liikaa sisään -työmäärien kuittaus määrävälein, koontilasku. Kuittausvihko. -maksupostierittely on syytä tarvittaessa - viedä osaksi urakka-asiakirjoja.

38 SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA TYÖMAAKOKOUKSET (YSE ) Niitä pidetään 1) rakennuttajan ja pääurakoitsijan kesken ja 2) pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan kesken (ns. urakoitsijapalaveri) niissä pyritään mm ratkaisemaan työnaikaisia ongelmia ja todentamaan työmaan tuotannon tila Työmaakokouksesta pidetään (on pidettävä)pöytäkirjaa, johon tehdyt huomautukset vastaavat reklamaatiota pk:ssa pyrittävä selkeyteen ja täsmällisyyteen YSE:n 66 koskee myös aliurakoitsijoita. urakoitsijakokous/- palaveri kokouspöytäkirjaan tehty huomautus tai ilmoitus vastaa YSE:n edellyttämää, kirjallista ilmoitusta (aikataulu-, laatupoikkeamat ja tulkinnoista sopiminen) - Puheenjohtaja pääurakoitsijan edustaja - Sihteeri sovitaan erikseen

39 SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA Työmaapäiväkirja Pääurakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa (työmaanjohtovelvollisuuksista vastaava) Aliurakoitsijalla on oikeus tehdä merkintöjä pääurakoitsija tilaaja/tilaaja työmaapäiväkirjaan => vastahuomautus Aliurakassa voi olla oma erillinen työmaapäiväkirja Allekirjoitus on kuittaus päiväkirjamerkintöjen tiedoksi saamisesta Ylöskirjattavat asiat - säätila, työvoimavahvuus, laatutarkastukset ja hyväksynnät - alkaneet ja päättyneet työvaiheet - materiaalitoimitukset ja suunnitelmat - lisä- ja muutostyöt => pienet ja kiireelliset - hyväksyttävät maksuerät

40 SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA Aliurakan vastaanotto urakkasuorituksen sopimuksenmukaisuus * valmistuminen sopimuksen mukaisessa ajassa selvitetään keskeneräiset vaatimukset Takuuaika 2 vuotta (29 ), jollei sopimuksessa ole muuta sovittu Takuuaika lasketaan rakennuskohteen vastaanotosta tai käyttöönotosta Vastaanotossa kaksi käsitettä: urakkasuorituksen tarkastus ja rakennuskohteen vastaanottotarkastus

41 SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA Aliurakan vastaanotto Urakkasuorituksen tarkastus (70 ) * voidaan aina käyttää aliurakkasuhteissa * tarkastusosakohteittain * menettelyt: - pääurakoitsija tai aliurakoitsija pyytää tarkastusta - työ valmis tarkastushetkellä ei pyyntihetkellä - pidettävä 14 pv:n kuluessa - pääurakoitsija määrää ajankohdan tai siitä sovitaan - aliurakoitsijan on itse ensin varmistettava työn valmistuminen - vähäinen viimeistelytyö ei estä työn vastaanottoa, jos haitta on pieni - aliurakoitsijalla velvollisuus korvata keskeytyneen vastaanoton kustannukset työn ollessa keskeneräinen

42 SOPIMUKSISTA TOTEUTUSVAIHEESSA Aliurakan vastaanotto Vastaanoton oikeusvaikutuksista: - viivästyssakosta vapautuminen - takuuajan alkaminen - vahingonvaara siirtyy pääurakoitsijalle - urakkahinnan loppuerä erääntyy maksettavaksi - osapuolten esitettävä vaatimukset toisilleen => taloudellinen loppuselvitys (virheet korjattu, jälkitarkastus tehty => ei sovita uusia lisäja muutostöitä vaan niistä tehdään erikseen urakkasopimus/tilaus)

43 SOPIMUKSISTA PÄÄTÖSVAIHEESSA TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS: -valmis kaavake / ekstranetissä -hanke päättyy, vaatimukset esitettävä uhalla, että muutoin menettää puhevallan ko. asiassa isommat asiat ja isommat hankkeet LUOVUTUSASIAKIRJAT: -sopimuksen mukaiset -kuluttajalle -toimitettava käyttö- ja huolto-ohjeet -menettelytavat urakan toteuttamisessa, jotta asiakirjat koostuvat työn toteuttamisen yhteydessä. Systemaattinen toimintatapa suositeltava

44 KEHITYKSEN SUUNTA : Mistä työmaan paperityö muodostuu? SÄHKÖISEKSI Kokoukset / pöytäkirjat Työturvallisuus / viikkotarkastukset, käyttötarkastukset, tulityöluvat, henkilötunnistekortit, työmaasuunnitelmat Työnsuunnittelu / yleisaikataulu, viikkoaikataulu, laatu- ja hankintasuunnitelmat sekä tehtäväkohtaiset suunnitelmat Työn dokumentointi / tarkemittaukset, kokeet ja tarkistuslistat Poikkeamaraportointi Mittalaitteiden kalibrointi ja tarkastukset Hankinta / tarjouspyynnöt, tilaukset, sopimukset ja kuormakirjat lisä- ja muutostyöt Työmaapäiväkirja Henkilöstöhallinto / työsopimukset ja tuntilistat

45 KEHITYKSEN SUUNTA : Sähköiset järjestelmät valtaavat alaa myös maarakentamisessa. Tarjouspyynnöt siirtyvät sähköisiin rekistereihin, näitä on jatkossa myös yrittäjien seurattava: -HILMA- julkiset hankinnat -Seurannan alihankintapalvelut mm. Credita. Yksityiset etsivät tietoa enenevässä määrin internetin välityksellä, Markkinoinnissa mietittävä sähköisissä rekistereissä mukanaoloa, yrityksen kotisivuja jne: -Rakentaja.fi -

SUUNNITTELIJAN VASTUISTA KULUTTAJAN KANSSA TOIMITTAESSA

SUUNNITTELIJAN VASTUISTA KULUTTAJAN KANSSA TOIMITTAESSA SUUNNITTELIJAN VASTUISTA KULUTTAJAN KANSSA TOIMITTAESSA Ari Pihlajavaara 040-900 9419 Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI Nämä sopimusehdot on mukailtu eri urakoitsijaliittojen yhdessä laatimista, kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Päivitetty 4.4.2008 2 SISÄLTÖ 1 Hankintalainsäädännön tavoitteet ja perusperiaatteet... 5 2 Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu... 6 3 Hankintojen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN

HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET 1 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN 2. TOIMINTAOHJE 2.1. Yleistä 2.2. Hankintaohjeen tavoite 2.3. Hankintojen ohjaus ja organisointi

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000

EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000 EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000 ESIPUHE Eduskunnan kansliatoimikunta hyväksyi 15.6.2000 jäljempänä olevan ohjeen eduskunnan kanslian hankintaohjeeksi. Ohje on voimassa

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot