Kuntatalous neljännesvuosittain 0(36) TIEDONKERUU JA OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntatalous neljännesvuosittain 0(36) TIEDONKERUU JA OHJEET"

Transkriptio

1 0(36) 2015 Kuntatalous neljännesvuosittain TIEDONKERUU JA OHJEET

2 1(36) Sisällysluettelo Johdanto 3 Tiedonkeruu 3 Tiedonkeruun sisältö 3 Kunnan/kuntayhtymän eriä tuloslaskelmasta 4 Kunnan/kuntayhtymän eriä rahoituslaskelmasta ja taseesta 4 Yrityssektorin liikelaitokset 4 Neljännekset 5 TULOSLASKELMA, kunta / kuntayhtymä 6 Toimintatuotot 6 Valmistevarastojen muutos 7 Valmistus omaan käyttöön 7 Toimintakulut 7 Muut toimintakulut 10 Toimintakate 10 Verotulot 10 Valtionosuudet 10 Rahoitustuotot- ja kulut 10 Vuosikate 11 Poistot ja arvonalentumiset 12 Satunnaiset tuotot ja Satunnaiset kulut 12 Tilikauden tulos 12 Eriä rahoituslaskelmasta, kunta / kuntayhtymä 13 Investointimenot 13 Maa- ja vesialueet 13 Rakennukset 13 Kiinteät rakenteet ja laitteet 13 Koneet ja kalusto 13 Muut investointihyödykkeet 14 Osakkeet ja osuudet 14 Rahoitusosuudet investointimenoihin 14 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (ml. myyntivoitot) 14 Maa- ja vesialueiden myyntitulot 14 Osakkeiden ja osuuksien myyntitulot 14 Kysytään vain 4. neljänneksellä: 14 Antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset vuoden alusta 14 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys vuoden alusta 14 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) tai vähennys (-) vuoden alusta 15 Eriä taseesta, kunta / kuntayhtymä 16 VASTAAVAA 16 PYSYVÄT VASTAAVAT 16 VAIHTUVAT VASTAAVAT 17 VASTATTAVAA 19 Toimeksiantojen pääomat 19 VIERAS PÄÄOMA 19 TULOSLASKELMA, yrityssektorin liikelaitokset 22 Liikevaihto 22 Valmistevarastojen muutos 22 Valmistus omaan käyttöön 22

3 2(36) Liiketoiminnan muut tuotot 22 Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä 22 Materiaalit ja palvelut 23 Henkilöstökulut 23 Poistot ja arvonalentumiset 23 Liiketoiminnan muut kulut 23 Liikeylijäämä (-alijäämä) 23 Rahoitustuotot- ja kulut 23 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 24 Satunnaiset tuotot ja satunnaiset kulut 24 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 25 Eriä rahoituslaskelmasta, yrityssektorin liikelaitokset 26 Investointimenot 26 Maa- ja vesialueet 26 Rakennukset 26 Kiinteät rakenteet ja laitteet 26 Koneet ja kalusto 27 Muut investointihyödykkeet 27 Osakkeet ja osuudet 27 Rahoitusosuudet investointimenoihin 27 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (ml. myyntivoitot) 27 Vain neljännellä neljänneksellä kerättävät lainojen ja saamisten muutoserät 28 Eriä taseesta, yrityssektorin liikelaitokset 29 VASTAAVAA 29 PYSYVÄT VASTAAVAT 29 VAIHTUVAT VASTAAVAT 30 VASTATTAVAA 32 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 32 VIERAS PÄÄOMA 32 Sektoriluokitus 35

4 3(36) Johdanto Tiedonkeruu Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntatalous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston tietosisältö ja luokitukset. Aluksi kerrotaan yleisemmin tiedonkeruu- ja tilastointiperusteista, minkä jälkeen esitellään rivikohtainen sisältö ja luokitukset. Ohjeistuksessa on soveltuvin osin käytetty lähteinä seuraavia yleisohjeita: Yleisohje kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä, Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta, Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta, Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta, JHS tililuettelomalli sekä Kuntataloustilaston sisältökuvaukset. Tiedonkeruussa kerätään tietoja kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden yrityssektorin liikelaitosten tuloslaskelmien, rahoituslaskelmien ja taseen eristä neljännesvuosittain. Tiedot tuloslaskelmasta ja investoinneista kerätään talousarvion toteutumisen mukaisina vuoden alun ja neljänneksen lopun väliseltä ajanjaksolta. Taseen tiedot kerätään neljänneksen lopun tilanteen mukaan neljänneksen tiedot kerätään vain otokseen valituilta kunnilta ja kuntayhtymiltä Tiedot koko vuoden tilinpäätösarvioista kerätään jokaiselta Manner-Suomen kunnalta ja kuntayhtymältä 4. neljänneksen tiedonkeruussa Tietoja käytetään kunnallistalouden neljännesvuosiseurantaan, kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastoon, kansantalouden tilinpidon neljännesvuositilaston lähtötietoina sekä EU:n julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisen tulo- ja menotilaston, EU:n julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon ja Julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportoinnin (EDP) lähdetietoina. Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004). Lain 14 :n mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia antamaan Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot taloudestaan, hyödykkeistään, toiminnan sijainnista, henkilöstöstään ja muista toiminnan edellyttämistä voimavaroista. 4. neljännes toteutetaan yhteistiedonkeruuna valtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Tiedot julkaistaan Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa vain koko maan tasolla. Suomen Kuntaliitto ja valtiovarainministeriö saavat käyttöönsä tarkastetun neljännen neljänneksen kunta- ja kuntayhtymäkohtaisen aineiston. Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Yksikkötason tietoja Tilastokeskuksessa voivat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää kyseisten tietojen käyttöä. Neljännen neljänneksen yksikkökohtaiset tarkastetut vastaukset luovutetaan valtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton käyttöön. Valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat sitoutuneet noudattamaan Tilastokeskuksen periaatteita aineiston käsittelyssä ja julkistamisessa. Tiedonkeruun sisältö Neljännesvuositilaston tiedonkeruussa tietoja kerätään kunnan/kuntayhtymän tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen eristä. Tiedot kysytään peruskunta/-kuntayhtymä ja sen

5 4(36) liikelaitokset yhdistettynä. Kunnan ja kuntayhtymän tietoihin tuloslaskelman eristä sisällytetään myös sisäiset erät. Rahoituslaskelman ja taseen erät kysytään ulkoisina, liikelaitokset yhdistettynä tietoihin ja sisäiset erät eliminoituna. Lisäksi tiedonkeruussa kysytään erikseen yrityssektoriin kuuluvien liikelaitosten osalta tietoja tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen eristä. Nämä tiedot ilmoittavat vain ne kunnat ja kuntayhtymät, joilla on tilastovuonna yrityssektoriin luokiteltavia liikelaitoksia. Kunnan/kuntayhtymän eriä tuloslaskelmasta Neljännesvuositilaston tuloslaskelman lukuihin sisällytetään myös sisäiset erät. Kuntataloustilaston tehtävittäisten käyttötaloustietojen mukaisesti saman tehtäväluokan toimintakulujen ja -tuottojen sisäiset erät kuitenkin eliminoidaan. Käyttötaloustietojen ohjeiden mukaisesti lukuihin ei sisällytetä asiakaspalvelujen ostoja omalta liikelaitokselta eikä kunnan/kuntayhtymän sisäistä avustusta omalle liikelaitokselle tai taseyksikölle. Tilaajatuottaja-mallia käytettäessä tulee huomioida, että tilastoon ei sisällytetä tilaajan ostokulua ja tuottajan myyntituottoa, jos palvelun tuottajana on kunnan oma yksikkö (esim. liikelaitos tai taseyksikkö). Lukuihin sisällytetään sisäiset muiden palvelujen ostot esimerkiksi tukipalveluita tuottavilta liikelaitoksilta tai muilta kunnan sisäisiltä yksiköiltä. Toimintatuottoihin sisällytetään myös näitä vastaavat sisäiset myyntituotot. Neljännesvuositilaston toimintakuluihin ja - tuottoihin sisällytetään myös kunnan/kuntayhtymän sisäiset vuokramenot ja -tuotot. Kunnan/kuntayhtymän eriä rahoituslaskelmasta ja taseesta Rahoituslaskelman erät ja tiedot tase-eristä kysytään myös liikelaitokset ja peruskunta/- kuntayhtymä yhdistettynä, mutta sisäiset erät eliminoituna, toisin kuin tuloslaskelman erissä. Taseesta siis eliminoidaan esimerkiksi kunnan/kuntayhtymän ja sen liikelaitoksen väliset lainat ja lainasaamiset sekä yhdystilit. Rahoituslaskelman luvuista eliminoidaan mahdolliset sisäiset investoinnit. Sisällöltään rahoituslaskelman ja taseen erät vastaavat ulkoisen tilinpäätöksen eriä. Eriä rahoituslaskelmasta osiossa kysytään neljänneksellä vain investointeihin liittyviä tietoja. Neljännellä neljänneksellä rahoituslaskelman osalta kysytään lisäksi antolainasaamisten ja lainakannan muutokset koko vuoden ajalta. Yrityssektorin liikelaitokset Yrityssektorin liikelaitoksiin luokitellaan vesihuoltoa, energiahuoltoa, jätehuoltoa, joukkoliikennettä ja satamatoimintaa harjoittavat kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset. Tiedonkeruu ei koske yhtiöitettyä toimintaa. Liikelaitoksina ei käsitellä myöskään kirjanpidollisesti eriytettyjä taseyksiköitä. Yrityssektorin liikelaitosten tiedot kerätään jokaisella neljänneksellä. Liikelaitosten tietoihin sisällytetään sen ja peruskunnan/-kuntayhtymän väliset sisäiset erät. Sisällöltään tiedot vastaavat liikelaitosten tilinpäätöstietoja. Epäselvissä tilanteissa liikelaitoksen kuulumisen yrityssektoriin voi varmistaa Tilastokeskukselta

6 5(36) Neljännekset Tuloslaskelma ja investointitiedot kerätään kumulatiivisina vuoden alusta, ts. kertymänä vuoden alusta. Tasetiedot kerätään neljänneksen lopun tilanteen mukaan. 4. neljännes vastaa tilinpäätösarviotietoja. Neljänneksien päättymispäivät ovat: 1. Neljännes Neljännes Neljännes Neljännes

7 6(36) TULOSLASKELMA, kunta / kuntayhtymä Toimintatuotot Myyntituotot Neljännesvuositilaston tuloslaskelman lukuihin sisällytetään myös sisäiset erät. Kuntataloustilaston tehtävittäisten käyttötaloustietojen mukaisesti saman tehtäväluokan toimintakulujen ja -tuottojen sisäiset erät kuitenkin eliminoidaan. Käyttötaloustietojen ohjeiden mukaisesti lukuihin ei sisällytetä asiakaspalvelujen ostoja omalta liikelaitokselta eikä kunnan/kuntayhtymän sisäistä avustusta omalle liikelaitokselle tai taseyksikölle. Tilaajatuottaja-mallia käytettäessä tulee huomioida, että tilastoon ei sisällytetä tilaajan ostokulua ja tuottajan myyntituottoa, jos palvelun tuottajana on kunnan oma yksikkö (esim. liikelaitos tai taseyksikkö). Toimintakuluihin sisällytetään sisäiset muiden palvelujen ostot esimerkiksi tukipalveluita tuottavilta liikelaitoksilta tai muilta kunnan sisäisiltä yksiköiltä. Toimintatuottoihin sisällytetään myös näitä vastaavat sisäiset myyntituotot. Neljännesvuositilaston toimintakuluihin ja -tuottoihin sisällytetään myös kunnan/kuntayhtymän sisäiset vuokramenot ja -tuotot. Korkotuottoihin ja -kuluihin sekä muihin rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisällytetään liikelaitosten ja peruskunnan/-kuntayhtymän väliset sisäiset rahoitustuotot ja -kulut. Esimerkiksi liikelaitoksen maksama sisäinen korkokulu sisällytetään tuloslaskelman erään Korkokulut, ja erään Korkotuotot sisällytetään peruskunnan saama sisäinen korkotuotto. Toimintatuottoja ovat myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot. Tilastossa mukaan luetaan myös sisäiset toimintatuotot ja -kulut (ks. yllä). Lisäksi toimintatuotoista sisäiset tuotot yhteensä kerätään erikseen. Myyntituottoja ovat tulot tavaroista ja palveluksista, jotka on tarkoitettu myytäväksi pääsääntöisesti tuotantokustannukset peittävään hintaan. Myyntituottoja ovat lisäksi kotikuntakorvaukset, kotikuntalakiin perustuvat korvaukset ja täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta. Myyntituotoista kysytään erikseen valtiolta, kuntayhtymiltä ja kunnilta, muilta saadut myyntituotot sekä sisäiset myyntituotot. Myyntituotot valtiolta Tähän kuuluvat kaikki myyntituotot valtiolta sekä täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta. Tähän ryhmään kuuluvat myös opetustoimintaa harjoittavan kuntayhtymän (ammattikoulutuksen ja lukion) käyttökustannuksiin saama yksikköhintarahoitus, mukaan lukien rahoitus oppisopimuskoulutukseen. Myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä Tähän erään sisällytetään kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut myyntituotot (sektoriluokitus ohjeen lopussa).

8 7(36) Myyntituotot muilta Myyntituottoihin muilta kirjataan muilta kuin valtiolta, kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut myyntituotot. Sisäiset myyntituotot Tähän erään sisällytetään kunnan/kuntayhtymän sisäiset myyntituotot. Maksutuotot Maksutuottoja ovat asiakasmaksut ja muut maksut niistä tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoituksena ei ole kattaa tuotantokustannuksia kokonaisuudessaan tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Tällaisia maksutuottoja ovat mm. terveydenhuollon asiakasmaksut kuten terveyskeskus-, poliklinikka- ja laitoshoidon maksut, sosiaalitoimen sosiaalipalvelu ja laitoshoidon maksut, kurssimaksut, pysäköinti- ja lomituspalvelut. Huom. Ateriamaksuista saadut tulot ovat myyntituottoja, eivät maksutuottoja. Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tähän erään sisällytetään työllistymistuet ja muut tuet ja avustukset valtiolta sekä kunnilta, kuntayhtymiltä, sosiaaliturvarahastoilta (ml. Kela), EU:Lta ja muilta saadut tuet ja avustukset. Huom. Lukuihin ei sisällytetä kunnan/kuntayhtymän sisäisiä avustuksia, kuten esim. omalle liikelaitokselle tai taseyksikölle myönnettyjä avustuksia. Muihin toimintatuottoihin sisältyvät muut kuin edellä mainitut säännöllisesti kertyvät toimintatuotot, esimerkiksi vuokratuotot, kirjaston myöhästymismaksut ja toimeentulotuen takaisinperinnän tuotot. Huom. Tähän tulee sisällyttää myös sisäiset vuokratuotot. Valmistevarastojen muutos Valmistevarastojen muutos kirjataan tilastoon samoin perustein kuin kunnan/kuntayhtymän tuloslaskelmaan. Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön kirjataan tilastoon samoin perustein kuin kunnan/kuntayhtymän tuloslaskelmaan. Toimintakulut

9 8(36) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Palkat ja palkkiot kirjataan tilastoon samoin perustein kuin kunnan/kuntayhtymän tuloslaskelmaan. Henkilösivukuluihin sisällytetään eläkekulut sekä muut henkilöstökulut. Henkilösivukuluissa esitettäviä eläkekuluja ovat eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet. Asiakaspalvelut ovat kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja, joita kunta tai kuntayhtymä ostaa muilta palvelujen tuottajilta. Tähän erään kirjataan kaikki kuntien ja kuntayhtymien asiakaspalvelujen ostot, myös muille kuin oman kunnan tai kuntayhtymän jäsenkuntien asukkaille ostetut asiakaspalvelut. Tilastoon ei merkitä kunnan/kuntayhtymän sisäisiä asiakaspalvelujen ostoja, joita ovat mm. lopputuotepalvelujen osto omilta liikelaitoksilta. Asiakaspalvelujen ostoihin sisällytetään myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausmenot sekä kotikuntalakiin perustuvat korvausmenot. Asiakaspalveluina ei pidetä muita kuin ns. lopputuotepalveluja. Ns. kollektiivipalvelujen ostot, esimerkiksi teiden kunnossapitopalvelut, elintarviketutkimusten ostot, muut ympäristöterveydenhuollon tai eläinlääkäripalvelujen ostot, palo- ja pelastustoimen palvelujen ostot luokitellaan muiden palvelujen ostoihin. Asiakaspalvelujen ostot valtiolta Asiakaspalvelujen ostoja valtiolta ovat esimerkiksi valtion sairaaloilta ostetut hoitopalvelut. Huom! Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausmenot ja -tulot kirjataan sille sektorille, johon oppilas on sijoitettu. Mikäli oppilas on sijoitettu toisen kunnan kouluun, kirjataan kotikuntakorvausmenot asiakaspalvelujen ostoihin kunnilta. Yksityisiin kouluihin sijoitettujen oppilaiden kotikuntakorvausmenot kirjautuvat asiakaspalvelujen ostoihin muilta. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostoja kunnilta ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen ostot toiselta kunnalta (tai sen liikelaitokselta). Asiakaspalveluna ei kuitenkaan pidetä mm. labra- ja kuvantamispalveluja, jos ne ostetaan kunnan/kuntayhtymän oman terveydenhuollon tarpeisiin. Asiakaspalveluksi luokitellaan vain lopputuotepalvelut, esimerkiksi vammaisten asumispalvelujen tai koko perusterveydenhuollon osto toiselta kunnalta. Yhteistoiminta-alueella sopimuskunta kirjaa palvelun ostot isäntäkunnalta asiakaspalvelujen ostoihin kunnilta. Tähän erään sisällytetään myös toiselle kunnalle maksetut esi- ja perusopetuspalvelujen kotikuntakorvaukset. Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä

10 9(36) Jäsenkunnan maksuosuudet kuntayhtymän (tai liikelaitoskuntayhtymän) käyttökuluihin ovat yleensä asiakaspalvelujen ostoja. Poikkeuksena ovat sellaiset maksuosuudet, jotka eivät aiheudu asiakaspalvelujenhankkimisesta kuntalaisille, esimerkiksi osuus yhdyskuntasuunnittelun kustannuksiin, palo- ja pelastustoimen palvelut, eläinlääkäripalvelut ja muut ympäristöterveydenhuollon palvelut. Nämä kuuluvat menolajiin Muiden palvelujen ostot. Asiakaspalvelujen ostot muilta Vastaavalla tavalla palvelujen ostot muilta palvelujen tuottajilta kuin valtiolta, kunnilta tai kuntayhtymiltä edellä olevan asiakaspalvelujen oston määrittelyn mukaisesti, mm. perhehoitajan palkkio (sen sijaan perhehoidon kulukorvaukset kuuluvat muiden palvelujen ostoihin), esiopetus- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan osto seurakunnalta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Muiden palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ovat pääsääntöisesti välituotepalveluita, joiden tarkoituksena on tukea kunnan tai kuntayhtymän omaa palveluntuotantoa (mm. laboratorio- ja röntgenpalvelut). Muiden palvelujen ostoja ovat mm. toimisto- ja asiantuntijapalvelut, ICT-palvelut, posti-palvelut, työvoiman vuokraus, vakuutukset, puhtaanapito- ja pesula-palvelut, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, matkustus-, majoitus- ja kuljetuspalvelut sekä esimerkiksi henkilöstölle hankitut sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuripalvelut. Myös osuudet verotuskustannuksiin sekä osuudet sellaisiin yhteis-toimintakustannuksiin kuten esimerkiksi maksut maakuntien liitoille, ns. kollektiivipalvelujen ostot ja jäsenmaksut kuntien keskusjärjestölle kuuluvat muiden palvelujen ostoihin. Kollektiivipalveluissa asiakas ei ole tunnistettavissa ja palvelujen ostot merkitään aina muiden palve-lujen ostoihin. Kollektiivipalvelujen tehtäväluokkia tilastossa ovat Yleishallinto, Ympäristöterveydenhuolto, Yhdyskuntasuunnittelu, Rakennusvalvonta, Ympäristön huolto, Liikenneväylät, Puistot- ja yleiset alueet, Palo- ja pelastustoimi, Tila- ja vuokrauspalvelut, Tukipalvelut, Elinkeinoelämän edistäminen, Vesihuolto, Jätehuolto, Joukkoliikenne, Energiahuolto, Satamatoiminta sekä Maa- ja metsätilat. Ko. tehtäväluokille kohdentuvat palvelujen ostot luokitellaan aina muiden palvelujen ostoihin myös neljännesvuositilastossa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin kuluu mm. toimisto- ja koulutarvikkeet, kirjallisuus, elintarvikkeet, vaatteisto, lääkkeet ja hoitotarvikkeet, siivous- ja puhdistusaineet, poltto- ja voiteluaineet, lämmitys, sähkö ja vesi, kalusto, rakennusmateriaali ja muu materiaali. Tilastossa avustukset jaetaan kotitalouksille ja yhteisöille maksettuihin avustuksiin. Tilastoon ei sisällytetä kunnan/kuntayhtymän sisäisiä avustuksia esimerkiksi omalle liikelaitokselle tai taseyksikölle. Avustukset kotitalouksille

11 10(36) Muut toimintakulut Toimintakate Tähän erään sisällytetään lasten kotihoidon tuki, lasten kotihoidon tuen kuntalisä, yksityisen hoidon tuki, yksityisen hoidon tuen kuntalisä, omaishoidon tuki, toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, vammaisille annetut avustukset, palvelusetelit, koulumatkatuki, vastaanottoraha maahanmuuttajille, käyttöraha maahanmuuttajille sekä muut avustukset kotitalouksille Huom! Palvelusetelit ovat avustuksia kotitalouksille. Avustukset yhteisöille Muille kuin kotitalouksille myönnettäviä avustuksia ovat mm. erilaisille yhdistyksille, seuroille ja tiehoitokunnille maksettavat toiminta-avustukset. Muihin toimintakuluihin sisältyvät mm. vuokrakulut ja kunnan maksamat välittömät verot, esimerkiksi liiketoiminnan yhteisövero, kiinteistöverot ja välilliset verot kuten jätevero. Tähän kuuluu myös arvonlisävero omasta käytöstä tai luontoisetuateriasta siltä osin kuin sitä ei voida kohdistaa ao. kululajiin. Huom. Tähän tulee sisällyttää myös sisäiset vuokrakulut. Verotulot Valtionosuudet Tähän sisällytetään kunnan saamat verotulot (tuloverot, osuus yhteisöveron tuotosta, kiinteistöverotulot ja muut verotulot) yleisohjeen määritelmän mukaisina. Tähän sisällytetään kunnan saamat valtionosuudet tuloslaskelman yleisohjeen määritelmän mukaisina. Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot Korkotuotoissa ilmoitetaan antolainoista, muista sijoituksista ja talletuksista sekä maksuliikennetileiltä saadut korkotuotot suoriteperusteen mukaisesti jaksotettuna. Josta: sisäiset korkotuotot Tähän eritellään korkotuotoista sisäiset korkotuotot, ml. omalta liikelaitokselta saadut korkotuotot. Huom! Muista sisällyttää vastaavat kulut korkokuluihin.

12 11(36) Muut rahoitustuotot Muihin rahoitustuottoihin sisällytetään verotilityskorot ja -korotukset, osingot ja osuuspääomien korot, verotilin korot, liikelaitoksen tai muun taseyksikön peruspääoman tuotto, korvaus jäännöspääomasta laskennallisesti eriytetyltä liiketoiminnalta, viivästyskorot, eisuojaavan koronvaihtosopimuksen korkotuotot sekä kurssivoitot rahoituslainoista ja arvopapereiden luovutusvoitot. Muista rahoitustuotoista eritellään lisäksi omiin alaeriinsä: Sisäiset muut rahoitustuotot Tähän sisällytetään omalta liikelaitokselta saadut muut rahoitustuotot. Huom! Muista sisällyttää vastaavat kulut muihin rahoituskuluihin. Osinkotuotot ja osuuspääomien korot Peruspääoman korot kuntayhtymiltä Korkokulut Korkokuluihin kuuluvat pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista maksetut korot. Tähän sisällytetään myös kunnan/kuntayhtymän sisäiset korkokulut, ml. peruskunnan ja liikelaitoksen väliset sisäiset korkokulut. Muut rahoituskulut Vuosikate Muita rahoituskuluja ovat mm. korvaus peruspääomasta liikelaitokselta tai muulta taseyksiköltä tai korvaus jäännöspääomasta laskennallisesti eriytetyltä liiketoiminnalta (kunnalle). Muita rahoituskuluja ovat lisäksi mm. verotilityskorot, verotilin korot, viivästyskorot, ei-suojaamistarkoituksessa tehdyn koronvaihtosopimuksen korkokulut, takaus-, luotto- ja luottokorttiprovisiot samoin kuin muut koron lisäksi rahoituslainasta johtuvat kulut kuten kurssitappiot sekä lainasaamisiin ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja muiden sellaisten rahoitusvarojen arvonalentumiset. Lainasaamisista aiheutuneet luottotappiot, myös sosiaalisen luototuksen luottotappiot, ovat muihin rahoituskuluihin sisältyviä arvonalentumisia. Tähän sisällytetään myös kunnan/kuntayhtymän sisäiset muut rahoituskulut, ml. peruskunnan ja liikelaitoksen väliset sisäiset muut rahoituskulut.

13 12(36) Poistot ja arvonalentumiset Poistoissa ja arvonalentumisissa esitetään suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset. Satunnaiset tuotot ja Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Satunnaisia tuottoja ja kuluja ovat sellaiset tulot ja menot, jotka perustuvat kunnan tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. Satunnaisia tuottoja ja kuluja saattaa syntyä mm. toiminnan lopettamisesta aiheutuvasta suurehkosta pysyvien vastaavien hyödykkeen luovutusvoitosta tai -tappiosta tytär- ja osakkuusyhteisöjen omistusosuuksien luovuttamisesta tai näiden yhteisöjen purkamisesta tai fuusioitumisesta.

14 13(36) Eriä rahoituslaskelmasta, kunta / kuntayhtymä Eriä rahoituslaskelmassa osiossa kerätään rahoituslaskelman investointien rahavirtaa kuvaavat muuttuja joka neljänneksellä. Lisäksi neljännellä neljänneksellä kerätään tietoja antolainasaamisten ja lainojen lisäyksiä ja vähennyksiä. Tässä tilastossa investointimenot ja -tulot käsitellään samalla tavalla kuin rahoituslaskelmassa, sisältäen sekä peruskunnan/-kuntayhtymän että liikelaitosten investointitiedot. Kunnan/kuntayhtymän sisäisiä investointeja ei ilmoiteta. Myös antolainasaamisten ja lainakannan muutokset ilmoitetaan peruskunta/-kuntayhtymä ja liikelaitokset yhdistettynä (niiden väliset sisäiset erät eliminoituna). Huom! Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat tulee kirjata suoraan tavaratyypeille. Investointimenot Maa- ja vesialueet Rakennukset Maa- ja vesialueita ovat esim. maa- ja metsäalueet, rakennetut ja rakentamattomat tontit, koskitilat ja vesialueet. Rakennuksia ovat asuin-, laitos-, hallinto-, koulu-, teollisuus- ja muut rakennukset. Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Sisältää mm. maarakenteiden eli katujen, teiden, pysäköintialueiden, siltojen sekä puistojen ja virkistysalueiden hankintamenot pl. maapohjan hankintamenot, vesirakenteiden eli patojen, kanavien ja altaiden hankintamenot, johtoverkostojen ja niiden laitteiden hankintamenot sekä muiden kiinteiden koneiden ja laitteiden hankintamenot, jotka eivät ole rakennuksen hankintamenoa. Erä Koneet ja kalusto sisältää tietokonelaitteet, viestintälaitteet ja kuljetusvälineet sekä muut koneet ja kalusteet. Kuljetusvälineitä ovat henkilö- ja tavarakuljetuksiin tarkoitetut liikennevälineet, esim. autot, perävaunut, laivat, raitiovaunut ja invalidivaunut. Tietokonelaitteita ovat mm. tietokoneet, palvelimet, tietoverkkolaitteet ja tietokoneiden oheislaitteet. Viestintälaitteita ovat mm. puhelin-, audio-, video- ja muut viestintälaitteet. Muita koneita ja kalustoa ovat mm. voimakoneet, nosto- ja siirtolaitteet, maansiirtokoneet ja liikkuvat työkoneet, maa- ja metsätalouskoneet, työstökoneet, konttorikoneet, muut sähkökoneet ja -laitteet, huonekalut, soittimet ja urheiluvälineet. Rakennuksiin kiinteästi kuuluvat koneet ja laitteet eivät kuulu tähän erään vaan ne lasketaan rakennuksen hankintamenoon.

15 14(36) Muut investointihyödykkeet Tähän merkitään investoinnit muihin aineellisiin hyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Osakkeet ja osuudet Tähän merkitään pysyvien vastaavien sijoituksiin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien hankintamenot. Rahoitusosuudet investointimenoihin Tähän sisällytetään niin valtiolta, kunnalta, kuntayhtymältä, EU:lta kuin muultakin taholta saadut rahoitusosuudet investointimenoihin. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (ml. myyntivoitot) Investointihyödykkeiden myyntituloina esitetään todelliset myyntihinnat (= poistamaton hankintameno + myyntivoitto - myyntitappio). Tilastoon ilmoitetaan investointihyödykkeiden luovutustuloista lisäksi erikseen: Maa- ja vesialueiden myyntitulot Tähän eritellään investointihyödykkeiden myyntituloista maa- ja vesialueiden myyntitulot. Osakkeiden ja osuuksien myyntitulot Tähän eritellään investointihyödykkeiden myyntituloista osakkeiden ja osuuksien myyntitulot. Kysytään vain 4. neljänneksellä: Antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset vuoden alusta Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä Sijoitukset (Joukkovelkakirjalainasaamiset, Muut lainasaamiset, Muut saamiset) käsitellään antolainasaamisten lisäyksenä tai vähennyksenä. Pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys vuoden alusta Pitkäaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset koostuvat seuraavista taseen pitkäaikaisten lainaerien lisäyksistä ja vähennyksistä tilikauden aikana:

16 15(36) Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) tai vähennys (-) vuoden alusta Lyhytaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset koostuvat alla mainittujen taseen lyhytaikaisten lainaerien lisäyksistä ja vähennyksistä tilikauden aikana: Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta

17 16(36) Eriä taseesta, kunta / kuntayhtymä Tiedot tase-eristä kysytään peruskunta/-kuntayhtymä ja liikelaitokset yhdistettynä, mutta sisäiset erät eliminoituna, toisin kuin tuloslaskelman erissä. Taseen eristä eliminoidaan esimerkiksi kunnan/kuntayhtymän ja sen liikelaitoksen väliset lainat ja lainasaamiset sekä yhdystilit. Sisällöltään taseen erät vastaavat ulkoisen tilinpäätöksen eriä. VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Erään Osakkeet ja osuudet kuuluvat pysyvään käyttöön hankitut osakkeet ja osuudet, kuten palvelutoiminnan toimitilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ja muut toimialasijoittamisen osakkeet ja osuudet. Osakkeet ja osuudet eritellään seuraavasti: Kuntayhtymäosuudet Kuntayhtymäosuuksiin merkitään osuudet niissä kuntayhtymissä, joissa kunta on jäsenenä. Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet kuin kuntayhtymäosuudet. Joukkovelkakirjalainasaamiset Valtiolta Kunnilta ja kuntayhtymiltä Muilta Muut lainasaamiset Muut lainasaamiset ovat muita antolainoja kuin joukkovelkakirjalainoja. Muut lainasaamiset eritellään seuraaviin alaeriin: Muut saamiset Valtiolta Kunnilta ja kuntayhtymiltä Muilta Erä Muut saamiset voi sisältää kunnan varsinaista toimintaa palvelevia, edellä mainittuihin tase-eriin kuulumattomia eriä, jotka ovat luonteeltaan pysyviä. Myös kunnan maksamat palautuskelpoiset liittymismaksut kirjataan tähän tase-erään.

18 17(36) Toimeksiantojen varat Josta: Valtion toimeksiannot VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saaminen tai sen osa on pitkäaikainen, jos se erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua. Pitkäaikaiset myyntisaamiset Myyntisaamisia ovat varsinaiseen toimintaan kuuluvan suoritteen tai palvelun luovuttamisesta syntyneet saamiset samoin kuin pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden myynnistä aiheutuneet saamiset. Pitkäaikaiset lainasaamiset Lainasaamiset liittyvät suoranaiseen lainaustoimintaan. Lainasaamisia ovat mm. kunnan tytäryhteisöjen, kuntayhtymien sekä osakkuus- ja muiden omistusyhteysyhteisöjen ja muiden yhteisöjen toimintapääoman rahoittamiseen maksuvalmiuden tukemiseksi myönnettävät lainat. Lainasaamiset eritellään seuraaviin alaeriin: Valtiolta Kunnilta ja kuntayhtymiltä Muilta Pitkäaikaiset muut saamiset Muina saamisina ilmoitetaan ne saamiset, jotka eivät kuulu edellä tarkasteltuihin saamisiin eivätkä ole siirtosaamisia Pitkäaikaiset siirtosaamiset Siirtosaamisia ovat mm. etukäteen maksetut korot, vuokrat ja palkat. Jos saaminen tai sen osa erääntyy yhden vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluttua, se on lyhytaikainen. Lyhytaikaisten saamisten alaerittelyjen määritelmät ovat oleellisilta osin vastaavat kuin pitkäaikaisten saamisten alaerittelyjen (ks. yllä).

19 18(36) Rahoitusarvopaperit Lyhytaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset lainasaamiset Valtiolta Kunnilta ja kuntayhtymiltä Muilta Lyhytaikaiset muut saamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit ovat rahavarojen sijoituksia tai ne on saatu maksuna myyntisaamisesta. Kaikki sijoitusluonteiset osakkeet, osuudet, joukkovelkakirjat ja muut vastaavat arvopaperisijoitukset merkitään tähän tase-erään, vaikka ne tultaisiin realisoimaan pitemmän aikavälin kuluessa. Tilastossa tulee eritellä rahoitusarvopaperit alla kuvattuihin alaeriin. Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet sisällytetään rahoitusomaisuuteen, jos ne tullaan realisoimaan kunnan toiminnan rahoittamiseksi lyhyellä tai pitkällä aikavälillä likviditeetin tai tuottomahdollisuuksien niin edellyttäessä. Tähän kuuluvat pörssiosakkeet ja muut kassavarojen sijoittamiseksi hankitut osakkeet ja osuudet (ei pysyviin vastaaviin kuuluvat osakkeet ja osuudet eikä sijoitukset osake- tai muihin sijoitusrahasto-osuuksiin). Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Kunnan likvidien varojen sijoituksia rahamarkkinainstrumentteihin ovat mm. valtion velkasitoumukset, sijoitustodistukset, kuntatodistukset ja yritystodistukset. Tilastossa sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin kerätään alla olevalla jaolla. Sijoitukset valtion velkasitoumuksiin Sijoitukset kuntatodistuksiin Sijoitukset muihin rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Toimialasijoittamisen pitkäaikainen joukkovelkakirjalaina, jota on tarkoitus pitää sijoituksena juoksuajan loppuun, merkitään pysyviin vastaaviin. Sen sijaan joukkovelkakirjalainasaaminen, joka on tarkoitus realisoida maksuvalmiuden tai korkokehityksen sitä vaatiessa, merkitään vaihtuviin vastaaviin, vaikka se erääntymispäivän perusteella olisi pitkäaikainen. Tilastossa joukkovelkakirjalainasaamiset kerätään alla olevalla jaolla. Joukkovelkakirjalainasaamiset valtiolta

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat 1(30) 2015 Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(30) Sisältö 1. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat 3 1.1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma 3 1.2 Kunnan ja kuntayhtymän

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ISBN 951-755-891-0 Suomen Kuntaliitto 2004 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa-

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-169-5 Verkkojulkaisun ISBN 952-213-170-9

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3 Suomen

Lisätiedot

Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien tililuettelo

Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien tililuettelo Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien tililuettelo Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen JHSjaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS XXX Kuntien tililuettelo sekä

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TAMPR Konsernimääräys 1 (53) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TUOSTIIT... 9 TOIMINTATUOTOT... 9 MYYNTITUOTOT... 9 MAKSUTUOTOT... 10 TUT JA AVUSTUKST... 10 MUUT TOIMINTATUOTOT...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 TAMPR Kirjausohje 2012 1 (51) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 Sisällysluettelo TULOSTILIT... 8 TOIMINTATUOTOT... 8 MYYNTITUOTOT... 8 MAKSUTUOTOT... 9 TUT JA AVUSTUKST...

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Tilastointiohjeet Mehtonen 2011 Sisällysluettelo Taulukko 01 Käyttötalous meno- ja tulolajeittain Taulukko 01 Käyttötalous tehtävittäin Taulukko 02

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta ISBN 951-755-923-2 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista ISBN 951-755-938-0 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010. (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010. (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Kaupunginhallitus 28.3.2011 81 5. Tilinpäätöslaskelmat VIRTAIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) 2010

Lisätiedot