Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat"

Transkriptio

1 1(30) 2015 Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET

2 2(30) Sisältö 1. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelma Kunnan ja kuntayhtymän tase 7 2. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöslaskelmat Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma Kunnallisen liikelaitoksen tase Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston sektorierittelyohje Julkisyhteisöt Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Muut lainanantajat 30

3 3(30) 1. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat Kuntien ja kuntayhtymien taloustilastoa varten kerätään kunnan/kuntayhtymän ulkoisen tilinpäätöksen mukainen tulos- ja rahoituslaskelma sekä tase, johon on yhdistelty kunnan liikelaitokset ja josta on eliminoitu kaikki sisäiset erät. Luvut ilmoitetaan tuhansina euroina. Tilinpäätöksellä tarkoitetaan kunnan/kuntayhtymän Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston ohjeiden mukaisesti laadittua virallista tuloslaskelmaa, rahoituslaskelmaa ja tasetta. Joiltain osin tiedonkeruu sisältää Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta tarkempia erittelyjä. Laajemmat sisältökuvaukset tilinpäätöseristä ovat saatavissa: Yleisohjeessa kunnan/kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta (TEM, 2011) Yleisohjeessa kunnan/kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta (KTM, 2006.) Yleisohjeessa kunnan/kuntayhtymän taseen laatimisesta (TEM, 2010.) 1.1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Huom! Kuntayhtymän tuloslaskelmassa ei ole verotulojen eikä valtionosuuksien rivejä. Toimintatuotot Toimintatuottoja ovat myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot. Myyntituotot Tähän erään sisällytetään kaikki myyntituotot. Maksutuotot Maksutuottoja ovat asiakasmaksut ja muut maksut niistä tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoituksena ei ole kattaa tuotantokustannuksia kokonaisuudessaan tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. (TEM, 2011.) Huom. Ateriamaksuista saadut tulot ovat myyntituottoja, eivät maksutuottoja. Tuet ja avustukset Tähän erään sisällytetään kaikki saadut tuet ja avustukset. (TEM, 2011.) Muut toimintatuotot Muihin toimintatuottoihin sisällytetään vuokratuotot ja muut toimintatuotot esim. pysäköintivirhemaksut, vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorvaukset ja toimeentulotuen takaisinperinnän tuotot. (TEM, 2011.) Valmistevarastojen muutos (+/-) Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakuluja ovat henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut. Henkilöstökulut

4 4(30) Henkilöstökulut eritellään seuraavasti: Palvelujen ostot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkekuluja ovat eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet. (TEM, 2011.) Muut henkilösivukulut Muita henkilösivukuluja ovat sosiaaliturvamaksut sekä lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. (TEM, 2011.) Palvelujen ostot, ml. asiakaspalvelujen ostot ja muiden palvelujen ostot. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin kuluu mm. toimisto- ja koulutarvikkeet, kirjallisuus, elintarvikkeet, vaatteisto, lääkkeet ja hoitotarvikkeet, siivous- ja puhdistusaineet, poltto- ja voiteluaineet, lämmitys, sähkö ja vesi, kalusto, rakennusmateriaali ja muu materiaali. (TEM, 2011.) Avustukset TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Avustukset sisältävät kotitalouksille maksetut tuet ja avustukset samoin kuin yhteisöille myönnetyt tuet ja avustukset. (TEM, 2011.) Muut toimintakulut Muihin toimintakuluihin sisällytetään vuokrakulut ja muut toimintakulut esim. kunnan maksamat välittömät verot ja luottotappiot. Kunnan tulovero Kunnan tuloverot. Osuus yhteisöveron tuotosta Kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Muut verotulot Kunnan valtionosuudet. Kiinteistöverotulot ja muut verotulot. Rahoitustuotot ja kulut (+/-) Rahoitustuotoissa ja -kuluissa ilmoitetaan rahoitustoiminnan luonteiset tuotot ja kulut. (TEM, 2011.) Korkotuotot

5 5(30) VUOSIKATE Korkotuotoissa ilmoitetaan antolainoista, muista sijoituksista ja talletuksista sekä maksuliikennetileiltä saadut korkotuotot. (TEM, 2011.) Muut rahoitustuotot Muihin rahoitustuottoihin sisällytetään verotilityskorot, osingot ja osuuspääomien korot, viivästyskorot sekä kurssivoitot rahoituslainoista ja arvopapereiden myyntivoitot. (TEM, 2011.) Muista rahoitustuotoista eritellään lisäksi omaan alaerään: Korkokulut Osinkotuotot ja osuuspääomien korot Korkokuluihin kuuluvat pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista maksetut korot. (TEM, 2011.) Muut rahoituskulut Muita rahoituskuluja ovat mm. verotilityskorot, verotilin korot, viivästyskorot ja koronvaihtosopimuksen korkokulut. (TEM, 2011.) Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Suunnitelman mukaiset poistot Kaikki suunnitelman mukaiset poistot pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaisia tuottoja ja kuluja ovat sellaiset tulot ja menot, jotka perustuvat kunnan tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. Esimerkiksi toiminnan lopettamisesta aiheutuneet suurehkot käyttöomaisuuden myyntivoitot tai -tappiot sekä tytär- ja osakkuusyhteisöjen omistusosuuksien luovuttamisesta tai näiden yhteisöjen purkamisesta tai fuusioitumisesta syntyneet satunnaiset tuotot ja kulut. (TEM, 2011.) TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys tai vähennys (+/-) Varausten lisäys tai vähennys (+/-) Rahastojen lisäys tai vähennys (+/-) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

6 6(30) 1.2 Kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Vuosikate saadaan suoraan tuloslaskelmasta ja vuosikatteen korjaukset esitetään rivillä Tulorahoituksen korjauserät. (KTM, 2006.) Satunnaiset erät Investointien rahavirta Tuloslaskelman mukaiset satunnaiset erät. (KTM, 2006.) Tulorahoituksen korjauserät (+/-) Korjauseriä ovat mm. toiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa sekä satunnaisissa erissä esitetyt pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot. (KTM, 2006.) Investointimenot Investointimenot ovat sekä osakkeiden ja osuuksien ostoja että aineettomia ja aineellisia pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeja. Osakkeet ovat pysyvien vastaavien sijoitukset -ryhmässä esitettäviä toimialasijoittamisen osakkeita. (KTM, 2006.) Rahoitusosuudet investointimenoihin Valtiolta, kunnilta ja kuntayhtymiltä, EU:lta ja muilta saadut rahoitusosuudet investointimenoihin. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointihyödykkeiden myyntituloina esitetään todelliset myyntihinnat (= poistamaton hankintameno + myyntivoitto - myyntitappio). Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä sijoitukset (joukkovelkakirjalainasaamiset, muut lainasaamiset, muut saamiset) käsitellään ryhmässä antolainauksen muutokset. (KTM, 2006.) Lainakannan muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset

7 7(30) Rahavarojen muutos Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-) Valtion, EU-tukien ja muiden toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset. (KTM, 2006.) Vaihto-omaisuuden muutos (+/-) Vaihto-omaisuuden lisäys tilikauden aikana vähennetään rahoituksen rahavirrasta. Vaihto-omaisuuden vähennys taas lisätään rahoituksen rahavirtaan. (KTM, 2006.) Saamisten muutos (+/-) Vaihtuvien vastaavien saamisten ryhmän pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten muutokset. (KTM, 2006.) Korottomien velkojen muutos (+/-) Korottomina velkoina käsitellään saadut ennakot, ostovelat, muut velat ja siirtovelat. (KTM, 2006.) Likvidejä rahavaroja ovat rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. (KTM, 2006.) Rahavarat Rahavarat Kunnan ja kuntayhtymän tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomia oikeuksia ovat kunnan/kuntayhtymän erikseen luovutettavissa olevien käyttö- ja valmistusoikeuksien hankintamenot. (TEM, 2010.) Muut pitkävaikutteiset menot Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sisällytetään aktivoidut kehittämismenot samoin kuin aktivoitu liikearvo ja lainan pääoma-alennus ja lainan liikkeeseenlaskumenot. (TEM, 2010.) Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksut. Maa- ja vesialueet Tase-erään Maa- ja vesialueet sisällytetään maa- ja metsäalueet, rakennetut ja rakentamattomat tontit, koskitilat ja vesialueet. (TEM, 2010.)

8 8(30) Sijoitukset Rakennukset Rakennuksia ovat asuin-, laitos-, hallinto-, koulu-, teollisuus- ja muut rakennukset. (TEM, 2010.) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät rakenteet ja laitteet sisältävät mm. maarakenteet kuten katujen, teiden ja siltojen sekä puistojen ja virkistysalueiden ja vastaavien rakenteiden hankintamenot, ei kuitenkaan maapohjan hankintamenoa vesirakenteiden kuten patojen, kanavien ja altaiden hankintamenot johtoverkostojen ja niiden laitteiden hankintamenot muiden kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hankintamenot, joita ei lueta rakennuksen hankintamenoon kuuluviksi. (TEM, 2010.) Koneet ja kalusto Tase-erä Koneet ja kalusto sisältää kuljetusvälineet mm. autot, laivat, raitiovaunut sekä muut koneet ja kalusteet mm. voimakoneet, nosto- ja siirtolaitteet, maansiirtokoneet ja tietoliikennevälineet. (TEM, 2010.) Muut aineelliset hyödykkeet Tase-erässä Muut aineelliset hyödykkeet esitetään luonnonvarat, kunnan/kuntayhtymän omistamat arvo- ja taide-esineet sekä ns. kasvatettavat varat. (TEM, 2010.) Muista aineellisista hyödykkeistä eritellään lisäksi omaan alaerään: Arvo- ja taide-esineet Tähän sisällytetään kunnan/kuntayhtymän omistamat arvoesineet kuten esimerkiksi taideteokset ja museoesineistö. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineellisten hyödykkeiden ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat. Osakkeet ja osuudet Erään Osakkeet ja osuudet kuuluvat pysyvään käyttöön hankitut osakkeet ja osuudet, kuten palvelutoiminnan toimitilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ja muut toimialasijoittamisen osakkeet ja osuudet. (TEM, 2010.) Osakkeet ja osuudet eritellään seuraavasti: Kuntayhtymäosuudet Kuntayhtymäosuuksiin merkitään osuudet niissä kuntayhtymissä, joissa kunta on jäsenenä. Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet kuin kuntayhtymäosuudet. Joukkovelkakirjalainasaamiset Valtiolta

9 9(30) Kunnilta ja kuntayhtymiltä Muilta Muut lainasaamiset Muut lainasaamiset ovat muita antolainoja kuin joukkovelkakirjalainoja. (TEM, 2010.) Muut lainasaamiset eritellään seuraaviin alaeriin: Muut saamiset Toimeksiantojen varat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Valtiolta Kunnilta ja kuntayhtymiltä Muilta Erä Muut saamiset voi sisältää kunnan/kuntayhtymän varsinaista toimintaa palvelevia, edellä mainittuihin tase-eriin kuulumattomia eriä, jotka ovat luonteeltaan pysyviä. Myös kunnan/kuntayhtymän maksamat palautuskelpoiset liittymismaksut sisällytetään tähän tase-erään. (TEM, 2010.) Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat Aineet ja tarvikkeet Aineilla ja tarvikkeilla tarkoitetaan tavaroiden valmistamista tai palvelujen tuotannossa käyttämistä varten hankittuja hyödykkeitä kuten raaka-aineita, apu- ja tarveaineita sekä pakkaustarvikkeita. (TEM, 2010.) Keskeneräiset tuotteet Keskeneräisillä tuotteilla tarkoitetaan itse valmistettuja, myytäväksi tai palvelutoiminnassa käytettäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä, joiden valmistusprosessi on tilikauden päättyessä kesken (puolivalmisteet). (TEM, 2010.) Valmiit tuotteet Valmiilla tuotteilla tarkoitetaan itse valmistettuja ja luovutusvalmiiksi saatettuja, myytäväksi tai palvelutuotannossa käytettäväksi tarkoitettuja aineellisia hyödykkeitä. (TEM, 2010.) Muu vaihto-omaisuus Tase-erään Muu vaihto-omaisuus sisällytetään sellaisinaan tai jalostettuina myytäväksi hankitut tai jalostetut hyödykkeet, jotka eivät sisälly edellä käsiteltyihin vaihto-omaisuuseriin. (TEM, 2010.) Ennakkomaksut Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuuden ennakkomaksut.

10 10(30) Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saaminen tai sen osa on pitkäaikainen, jos se erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua. (TEM, 2010.) Lyhytaikaiset saamiset: Pitkäaikaiset myyntisaamiset Myyntisaamisia ovat varsinaiseen toimintaan kuuluvan suoritteen tai palvelun luovuttamisesta syntyneet saamiset samoin kuin pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden myynnistä aiheutuneet saamiset. (TEM, 2010.) Pitkäaikaiset lainasaamiset Lainasaamiset liittyvät suoranaiseen lainaustoimintaan. Lainasaamisia ovat mm. kunnan tytäryhteisöjen, kuntayhtymien sekä osakkuus- ja muiden omistusyhteysyhteisöjen ja muiden yhteisöjen toimintapääoman rahoittamiseen maksuvalmiuden tukemiseksi myönnettävät lainat. (TEM, 2010.) Lainasaamiset eritellään seuraaviin alaeriin: Valtiolta Kunnilta ja kuntayhtymiltä Muilta Pitkäaikaiset muut saamiset Muina saamisina ilmoitetaan ne saamiset, jotka eivät kuulu edellä tarkasteltuihin saamisiin eivätkä ole siirtosaamisia. Muita saamisia ovat esimerkiksi pitkäaikaisesti sidotut talletukset, jotka on saatu luottojen tai takausten vakuudeksi, talletukset sulkutileille, alvsaamiset, matalapalkkatukisaamiset tms. (TEM, 2010.) Pitkäaikaiset siirtosaamiset Siirtosaamisia ovat mm. etukäteen maksetut korot, vuokrat ja palkat. (TEM, 2010.) Jos saaminen tai sen osa erääntyy yhden vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluttua, se on lyhytaikainen (KPL 4:7.1 ). (TEM, 2010.) Lyhytaikaisten saamisten alaerittelyjen määritelmät ovat oleellisilta osin vastaavat kuin pitkäaikaisten saamisten (ks. yllä) Rahoitusarvopaperit Lyhytaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset lainasaamiset Valtiolta Kunnilta ja kuntayhtymiltä Muilta Lyhytaikaiset muut saamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset

11 11(30) Rahoitusarvopaperit ovat rahavarojen sijoituksia tai ne on saatu maksuna myyntisaamisesta. Sijoitusluonteiset osakkeet, osuudet, joukkovelkakirjat ja muut vastaavat arvopaperisijoitukset. (TEM, 2010.) Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet sisällytetään rahoitusomaisuuteen, jos ne tullaan realisoimaan kunnan/kuntayhtymän toiminnan rahoittamiseksi lyhyellä tai pitkällä aikavälillä likviditeetin tai tuottomahdollisuuksien niin edellyttäessä. Tähän kuuluvat pörssiosakkeet ja muut kassavarojen sijoittamiseksi hankitut osakkeet ja osuudet (ei pysyviin vastaaviin kuuluvat osakkeet ja osuudet eikä sijoitukset osake- tai muihin sijoitusrahasto-osuuksiin). (TEM, 2010.) Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Valtion velkasitoumukset Kuntatodistukset Muut sijoitukset Joukkovelkakirjalainasaamiset Valtiolta Kunnilta ja kuntayhtymiltä Muilta Muut arvopaperit Muina arvopapereina ilmoitetaan rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit, jotka eivät ole osakkeita tai osuuksia, sijoituksia rahamarkkinainstrumentteihin tai joukkovelkakirjalainasaamisia. Sijoitukset osakerahastoihin ja muut sijoitusrahasto-osuudet kuuluvat tähän tase-erään. (TEM, 2010.) Rahat ja pankkisaamiset Muut arvopaperit eritellään seuraaviin alaeriin: Rahasto-osuudet yhteensä Muut Tähän erään sisällytetään mm. käteiset kassavarat ja pankkien ottolainaustileillä olevat talletukset. (TEM, 2010.) VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma Pääoma Peruspääoma Kunnan/kuntayhtymän taseen peruspääoma. Arvonkorotusrahasto Arvonkorotusrahastoon sisältyy pysyvien vastaavien eriin tehtyjen arvonkorotusten vastaeräkirjaukset. (TEM, 2010.)

12 12(30) Muut omat rahastot Muut omat rahastot ovat kunnan/kuntayhtymän vapaaehtoisesti perustamia yleiskatteisia rahastoja. Tällainen rahasto on muun muassa vahinkorahasto. (TEM, 2010.) Edellisten tilikausien ylijäämä (+)/alijäämä ( ) Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä ( ) Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero Pakolliset varaukset Vapaaehtoiset varaukset Eläkevaraukset Eläkevaraukset sisältävät KuEL-järjestelmän ulkopuolella järjestettyjen eläkkeiden eläkevastuut. (TEM, 2010.) Muut pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Pitkäaikainen Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääoma Lahjoitusrahastoissa esitetään lahjoitusrahastojen pääomat silloin, kun niiden käyttöön liittyy sopimukseen, testamenttiin tai lahjakirjaan perustuvia varojen käyttöä ja kartuttamista koskevia ehtoja. (TEM, 2010.) Muut toimeksiantojen pääomat Pitkäaikaisella velalla tarkoitetaan sellaista velkaa, joka erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua. (TEM, 2010.) Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat Joukkovelkakirjalainat eli joukkolainat ovat haltijalle asetettuja, edelleen myytävissä olevia eli jälkimarkkinakelpoisia velkakirjalainoja. (TEM, 2010.) Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta sekä vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiltä saadut lainat sisällytetään tase-erään Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, myös kuntatodistukset kyseisiltä luotonantajilta. Lainat työeläkelaitoksilta kuuluvat tase-erään Lainat julkisyhteisöiltä (TEM, 2010.) Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta eritellään seuraaviin alaeriin: Kotimaisilta talletuspankeilta Kuntarahoitus Oyj:ltä Muilta kotimaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

13 13(30) Lyhytaikainen Pitkäaikaiset lainat julkisyhteisöiltä Valtiolta Kunnilta ja kuntayhtymiltä Kuntien eläkevakuutukselta Muilta sosiaaliturvarahastoilta Pitkäaikaiset lainat muilta luotonantajilta Kotimaisilta Ulkomaisilta Pitkäaikaiset saadut ennakot Saaduilla ennakoilla tarkoitetaan varsinaiseen toimintaan kuuluvasta suoritemyynnistä ennen suoritteen luovuttamista saatua maksua. (TEM, 2010.) Pitkäaikaiset ostovelat Ostovelkoihin sisältyy ne velat, jotka johtuvat tuotannontekijöiden hankintojen kirjaamisesta suoriteperusteella. (TEM, 2010.) Pitkäaikaiset liittymismaksut ja muut velat Muihin lyhytaikaisiin velkoihin sisällytetään mm. veroihin ja sosiaaliturvaan liittyvät velat, esim. maksettujen palkkojen ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut ja muut ennakonpidätyksen yhteydessä tilitettävät sosiaaliturvaan liittyvät erät sekä arvonlisäverovelka. (TEM, 2010.) Liittymismaksut ja muut velat eritellään seuraaviin alaeriin: Valtiolle Kunnille ja kuntayhtymille Muille Pitkäaikaiset siirtovelat Siirtovelka liittyy tuloon tai menoon, joka realisoituu suoriteperusteisesti eri tilikaudella kuin se saadaan tai maksetaan rahana. (TEM, 2010.) Lyhytaikainen velka erääntyy maksettavaksi tasan vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa (KPL 4:7.2 ). (TEM, 2010.) Lyhytaikaisten velkojen alaerittelyjen määritelmät ovat oleellisilta osin vastaavat kuin pitkäaikaisten velkojen (ks. yllä) Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Kotimaisilta talletuspankeilta Kuntarahoitus Oyj:ltä Muilta kotimaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

14 14(30) Ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lyhytaikaiset lainat julkisyhteisöiltä Valtiolta Kunnilta ja kuntayhtymiltä Kuntien eläkevakuutukselta Muilta sosiaaliturvarahastoilta Lyhytaikaiset lainat muilta luotonantajilta Kotimaisilta Ulkomaisilta Lyhytaikaiset laadut ennakot Lyhytaikaiset ostovelat Lyhytaikaiset liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikaiset siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TAKAUKSET Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Jäljellä oleva pääoma Tähän sisällytetään kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 46 eritelty jäljellä oleva pääoma. Ks. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista. Takaukset muiden puolesta Jäljellä oleva pääoma Tähän sisällytetään kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 46 eritelty jäljellä oleva pääoma. Ks. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista. Huom! Jäljellä olevaan pääomaan ei sisällytetä kunnan osuutta Kuntien takauskeskuksen takausvastuista.

15 15(30) 2. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöslaskelmat Taloustilastoa varten kerätään kuntajaoston konserniyleisohjeen mukaisesti laadittu konsernitilinpäätös tuhansina euroina. Konsernitilinpäätös tarkoittaa konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman muodostamaa tilinpäätöskokonaisuutta. Konsernitase kerätään lyhennetyn tasekaavan mukaisesti ja sitä täydentämään kerätään myös tiedot konsernin takauksista. Konsernitilinpäätöksen toimittavat ne kunnat/kuntayhtymät, joilla on konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus. Luvut ilmoitetaan tuhansina euroina. Laajemmat sisältökuvaukset ovat saatavissa: Yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta (TEM, 2011) 2.1 Konsernituloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

16 16(30) 2.2 Konsernin rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Konsernitase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat

17 17(30) Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset Toimeksiantojen varat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Peruspääoma Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot

18 18(30) Edellisten tilikausien ylijäämä (+)/alijäämä ( ) Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä ( ) Vähemmistöosuudet Konsernireservi Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ Takaukset Takaukset muiden puolesta Jäljellä oleva pääoma

19 19(30) 3. Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Taloustilastoa varten kerätään tiedot kuntien ja kuntayhtymien liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmista sekä taseesta. Tiedot kerätään liikelaitoksittain, jokainen liikelaitos erikseen. Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksella tarkoitetaan kunnan liikelaitosmallin mukaista liikelaitosta, joka määritellään kuntalain 10a luvun 87a :n mukaisesti. Tilinpäätöksellä tarkoitetaan Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston ohjeiden mukaisesti laadittuja liikelaitoksen tuloslaskelmaa, rahoituslaskelmaa ja tasetta. Joiltain osin tiedonkeruu sisältää Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta tarkempia erittelyjä. Luvut ilmoitetaan tuhansina euroina. Laajemmat sisältökuvaukset ovat saatavissa: Yleisohjeessa kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä (TEM, 2013) Yleisohjeessa kunnan/kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta (TEM, 2011) Yleisohjeessa kunnan/kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta (KTM, 2006.) Yleisohjeessa kunnan/kuntayhtymän taseen laatimisesta (TEM, 2010.) 3.1 Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma Liikevaihto Liikevaihtoon luetaan liikelaitoksen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot (KPL 4:1 ). Liikevaihtoon sisältyy sekä kunnan tai kuntayhtymän ulkopuolisilta että kunnan tai kuntayhtymän muilta toimintayksiköiltä saadut myyntitulot. (TEM, 2013.) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin luetaan tulot, joilla on yhteyttä liikelaitoksen suoritetuotantoon kuulumatta kuitenkaan siihen. Mm. pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnistä saadut luovutusvoitot sekä viranomaistoiminnasta saadut tuotot. (TEM, 2013.) Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä Omalta kunnalta tai kuntayhtymältä taikka liikelaitoskuntayhtymässä jäsenkunnalta tai -kuntayhtymältä saadut sekä suoritemäärään perustuva tuet että muut toiminta-avustukset. (TEM, 2013.) Muut tuet ja avustukset Muilta kuin omalta kunnalta tai kuntayhtymältä taikka liikelaitoskuntayhtymässä kuntayhtymän jäseneltä saadut toimintatuet ja avustukset voidaan merkitä tuloslaskelmaan omaksi eräksi Muut tuet ja avustukset, jos ne ovat olennaisia. Muilta kuin omalta kunnalta tai kuntayhtymältä saadut toimintatuet ja avustukset voidaan myös sisällyttää erään Liiketoiminnan muut tuotot. (TEM, 2013.)

20 20(30) Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin luetaan mm. toimisto- ja koulutarvikkeet, kirjallisuus, elintarvikkeet, vaatteisto, lääkkeet ja hoitotarvikkeet, puhdistusaineet ja -tarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet sekä lämmön, veden ja sähkön hankintamenot. (TEM, 2011.) Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostoihin sisältyy liikelaitoksen suoritetuotannossaan käyttämiä palveluja. (TEM, 2013.) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Eläkekulut Eläkekuluja ovat eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet. (TEM, 2011.) Muut henkilösivukulut Muita henkilösivukuluja ovat sosiaaliturvamaksut sekä lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. (TEM, 2011.) Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan mm. viranomaistoiminnasta aiheutuvat kulut ja välilliset verot kuten jätevero. Liikelaitoksen maksama liiketoiminnan tulovero voidaan myös kirjata tähän erään, ellei sitä esitetä tilinpäätössiirtojen jälkeen erillisessä erässä Tuloverot. (TEM, 2013.) Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkotuotoissa ilmoitetaan antolainoista, muista sijoituksista ja talletuksista sekä maksuliikennetileiltä saadut korkotuotot. (TEM, 2011.) Korkotuottoihin luetaan myös keskuskassan ja kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen väliseltä yhdystililtä saadut korot sekä kunnalle tai kuntayhtymälle tai liikelaitoskuntayhtymän jäsenelle annetusta lainasta saadut korot. (TEM, 2013.) Muut rahoitustuotot Muihin rahoitustuottoihin sisällytetään verotilityskorot, osingot ja osuuspääomien korot, viivästyskorot sekä kurssivoitot rahoituslainoista ja arvopapereiden myyntivoitot. (TEM, 2011.)

21 21(30) Muista rahoitustuotoista eritellään lisäksi omaan alaerään: Osinkotuotot ja osuuspääomien korot Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut Omalle kunnalle tai kuntayhtymälle maksetut korkokulut muodostuvat kunnan tai kuntayhtymän sisäisestä lainasta sekä keskuskassan ja kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen väliseltä yhdystililtä maksetuista koroista. (TEM, 2013.) Muille maksetut korkokulut Muille kuin omalle kunnalle tai kuntayhtymälle maksetut korkokulut. Korvaus peruspääomasta Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tai liikelaitoskuntayhtymän maksama korvaus peruspääomalle. (TEM, 2013.) Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3.2 Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) Satunnaiset erät (+/-) Tuloverot Tulorahoituksen korjauserät (+/-) Investointien rahavirta Investointimenot

22 22(30) Investointimenot ovat sekä osakkeiden ja osuuksien ostoja että aineettomia ja aineellisia pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeja. (TEM, 2010.) Rahoitusosuudet investointimenoihin Sisältää niin valtiolta, kunnalta, kuntayhtymältä, EU:lta kuin muultakin taholta saadut rahoitusosuudet investointimenoihin. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointihyödykkeiden myyntituloina esitetään todelliset myyntihinnat (= poistamaton hankintameno + myyntivoitto - myyntitappio). Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Taseessa pysyvien vastaavien ryhmän sijoitukset (joukkovelkakirjalainasaamiset, muut lainasaamiset, muut saamiset) muutokset käsitellään antolainauksen muutoksina. (KTM, 2006.) Antolainasaamisten lisäykset ja vähennykset eritellään muutoksiin omalta kunnalta/kuntayhtymältä ja muilta. Lainakannan muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle/kuntayhtymälle Antolainasaamisten lisäys muilta Antolainasaamisten vähennys kunnalta/kuntayhtymältä Antolainasaamisten vähennys muilta Lainakannan muutokset eritellään muutoksiin omalta kunnalta/kuntayhtymältä ja muilta. Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä (+/-) Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-) Valtion, EU-tukien ja muiden toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset. (KTM, 2006.) Vaihto-omaisuuden muutos (+/-) Vaihto-omaisuuden lisäys tilikauden aikana vähennetään rahoituksen rahavirrasta. Vaihto-omaisuuden vähennys taas lisätään rahoituksen rahavirtaan. (KTM, 2006.) Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä (+/-)

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ISBN 951-755-891-0 Suomen Kuntaliitto 2004 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa-

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3 Suomen

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens /

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 TAMPR Kirjausohje 2012 1 (51) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 Sisällysluettelo TULOSTILIT... 8 TOIMINTATUOTOT... 8 MYYNTITUOTOT... 8 MAKSUTUOTOT... 9 TUT JA AVUSTUKST...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TAMPR Konsernimääräys 1 (53) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TUOSTIIT... 9 TOIMINTATUOTOT... 9 MYYNTITUOTOT... 9 MAKSUTUOTOT... 10 TUT JA AVUSTUKST... 10 MUUT TOIMINTATUOTOT...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunta ja kuntayhtymä vuositiedonkeruu Talous neljännevuosittain Q1-Q3 Talous neljännesvuosittain Q4 Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma Toimintatuotot

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot