OSSI-MIKKO NIEMELÄ BETONIRAKENTEISTEN JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KORJAAMINEN TALVIOLOSUHTEISSA Diplomityö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSSI-MIKKO NIEMELÄ BETONIRAKENTEISTEN JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KORJAAMINEN TALVIOLOSUHTEISSA Diplomityö"

Transkriptio

1 OSSI-MIKKO NIEMELÄ BETONIRAKENTEISTEN JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN KORJAAMINEN TALVIOLOSUHTEISSA Diplomityö Ohjaaja: Prof. Matti Pentti Tampere

2 II TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma NIEMELÄ, OSSI-MIKKO: Betonirakenteisten julkisivujen ja parvekkeiden korjaaminen talviolosuhteissa Diplomityö s. 99, 12 liitesivua Toukokuu 2008 Pääaine: Rakennustuotanto Tarkastajat: Professori Matti Pentti, TkT, Tutkija Jussi Mattila, TkT, Aluejohtaja Ari Mielty, RI Rahoittajat: Julkisivuyhdistys Ry, Oka Oy Avainsanat: talvitoteutus, olosuhteidenhallinta, 2-ketainen suojaus, lämpöenergia TIIVISTELMÄ Korjausrakentaminen on tilanteessa, jossa vaippakorjausten tarve kasvaa jatkuvasti. Resurssipula ei ole enää ainoastaan pääkaupunkiseudun ongelma, sillä suurten asukaskeskittymien urakoitsijat, vuokralaite-, teline- ja materiaalitoimittajat eivät kykene vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään. Ajoittamalla lähes kaikki korjaushankkeet toukokuusta lokakuulle on yksinkertaisesti mahdotonta vastata seuraavien vuosikymmenten korjaustarpeen kasvuun. Tutkimuksen päätavoite oli löytää syyt julkisivukorjauksen talvitoteutuksen vähäisyyteen ja etsiä keinot talvitoteutushankkeiden määrän lisäämiseen sekä selvittää talviolosuhteiden vaikutukset betonirakenteisten julkisivujen ja parvekkeiden korjaustapoihin. Tutkimusmenetelmiksi valittiin henkilöhaastattelu ja havainnointi. Haastattelut suoritettiin Turussa, Tampereella ja Pääkaupunkiseudulle Henkilöhaastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina ja haastattelulajina käytettiin teemahaastattelua. Havainnointi tutkimus suoritettiin Oka Oy:n Tapiola Garden Hotel kohteella. Tutkimuksen teoriaosuus nojaa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen julkaisemiin tutkimuksiin Julkisivukorjauksen talvitoteutuksen kehittäminen ja Kerrostalon muuraus- ja rappaustyöt talvella sekä Tampereen teknillisen yliopiston Rakennetekniikan laitoksen ja Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yhteistyössä toteuttamaan teokseen JUKO- ohjeistokansio julkisivukorjausten läpivientiä varten. Tutkimuksessa havaittiin, että tilaajat ja muut rakennushankkeiden osapuolet voivat kiinnostua talvelle ajoitetuista hankkeista, vain jos urakoitsijat tekevät laadullisesti ja kustannuksellisesti onnistuneita talvelle ajoitettuja urakoita. Tutkimus osoitti, että talvitoteutusta kohtaan on ennakkoluuloja. Niiden poistamiseksi taloyhtiö on saatava motivoitua hankkeen ajoituksen muuttamiseen totutusta, jolloin urakoitsijat voivat osoittaa hallitsevansa myös talviolosuhteissa rakentamisen. Telineurakoitsijoiden menetelmien ja välineiden kehittyminen ovat mahdollistaneet julkisivu- ja parveketelineiden tiiviin suojauksen. Lämmittimet ovat kehittyneet ja vaihtoehtoisten menetelmien määrä on kasvanut. Tutkimuksen perusteella kuitenkin havaittiin, että urakoitsijoiden lämmityksen suunnittelussa on vielä kehitettävää. Talvella suoritettavan korjaustyön havaittiin nykyisillä menetelmillä aiheuttavan urakoitsijalle kustannuslisän suorien kustannusten osalta, mutta vähentävän asukkaille korjaustyöstä aiheutuvia haittavaikutuksia ja parantavan korjaustyön laatua.

3 III TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Master s Degree Program in Construction Technology NIEMELÄ, OSSI-MIKKO: Renovation of concrete structured facades and balconies in winter conditions Master of Science Thesis, 99 pages April 2008 Major: Construction Industry Examiners: Professor Matti Pentti, PhD, Research Jussi Mattila, PhD, Area Manager Ari Mielty, C.E Financier: Julkisivuyhdistys Ry, Oka Oy Keywords: winter implementation, control over conditions, a double protection, heat energy ABSTRACT Renovation is on the situation, where the need of cover repair is constantly growing. A lack of resource is not a problem only in metropolitan area but also in well populated cities, where constructors, appliance, scaffold or material supplier can not respond to call. Time almost every renovation project from May to August is simply impossible to respond to next decade s call of repair. The main object of this research was: Find reasons to the exiguity of facade repair s winter implementation, search expedients to increase the amount of winter implementation projects and define how winter conditions effect on different repair modes. Interview study and observation was chosen for research methods. Interview was held in Turku, Tampere and Metropolitan area. Personal interview was held in private interview and theme interview was used on interview type. Observation study was made in OKA s Tapiola Garden Hotel construction site. The theory part of the research is based on research publication of Technical Research Centre of Finland Julkisivukorjauksen talvitoteutuksen kehittäminen ja Kerrostalon muuraus- ja rappaustyöt talvella and Tampere University of Technology and Technical Research Centre of Finland in concert implement research JUKO- ohjeistokansio julkisivukorjausten läpivientiä varten. There was detected in research that other party of repair project could only be interested in winter timed project if constructors make qualitative and economically succeeded projects in winter. Research was also observed that there is prejudice against winter implementation. Housing organization must be motivated to change the project timing from accustomary otherwise contractors are not able to prove to handle winter time construction. Developments of scaffold contractors method and equipments have been enabled dense shielding of facade and balcony scaffolds. Warmer have been developed and the amount of alternative methods have increased. There are still development requirements in contractors heating planning showed by research. Repair work was observed on research to cause ancillary charges to contractor, but decreasing the injurious effect on inhabitants and proving the quality of repairwork.

4 IV ALKUSANAT Betonirakenteisten julkisivujen ja parvekkeiden korjaaminen talviolosuhteissa diplomityö tehtiin Tampereen teknisen yliopiston rakennetekniikan laitoksen ohjauksessa. Tutkimusraportin on laatinut tekniikan ylioppilas Ossi-Mikko Niemelä. Tutkimuksen rahoittivat Julkisivuyhdistys Ry ja Oka Oy. Tutkimukseen tehtiin haastattelututkimus, jossa haastateltiin korjausrakentamisen tehtäväkentässä toimivia ammattilaisia Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Tutkimukseen liittyi seurantakohde Tapiola Garden Hotell, jossa seurattiin kohteen julkisivu- ja parvekekorjausta. Kohteen toteuttamisesta vastaa Oka Oy:n Espoon yksikkö. Tutkimusta ohjasivat Tampereen teknillisen yliopiston professori Matti Pentti ja tutkija tekniikan tohtori Jussi Mattila sekä Oka Oy:n Tampereen ja Lahden yksikön aluejohtaja insinööri Ari Mielty. Seurantakohteen yhteyshenkilönä toimi julkisivukorjaustyön projektipäällikkö Arto Unga ja työnjohtaja Matti Rekola. Haluan kiittää Oka Oy:tä saamastani ohjauksesta ja tuesta. Erityiskiitoksen haluan osoittaa Oka Oy:n Ari Miellylle, Arto Ungalle ja Matti Rekolalle. Julkisivuyhdistys Ry:tä haluan kiittää tutkimuksen rahallisesta tuesta ja tutkimustavoitteiden suuntaamisesta. Julkisivuyhdistys Ry:n puheenjohtaja ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkija Jussi Mattilaa haluan kiittää tutkimukseni ammattitaitoisesta ja rehellisestä ohjaustyöstä. Suuren kiitoksen ansaitsevat myös haastattelututkimukseen osallistuneet alansa ammattilaiset, jotka ottivat erityisen hyvin vastaan haastattelupyyntöni sekä olivat innostuneita ja motivoituneita jakamaan vuosien kokemuksen mukanaan tuomaa tietotaitoa tutkimusaiheeseen liittyen. Lisäksi haluan kiittää vanhempiani ja avovaimoani heidän antamastaan tuesta ja ymmärryksestä. Toivon työni muuttavan käsityksiä talvikorjaamista kohtaan ja ohjaavan urakoitsijoiden kehityspanoksia oikeaan suuntaan Ossi-Mikko Niemelä

5 V SISÄLLYS 1. JOHDANTO Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen rajaus Tutkimuksen suoritus Raportin rakenne JULKISIVUKORJAAMINEN Julkisivukorjaaminen Suomessa Julkisivujen korjaustavat Pinnoitus- ja paikkauskorjaus Verhouskorjaus Muuraus TALVITOTEUTUS Talvikorjaamisen kehittämistarpeet Sääolosuhteet Suomessa Talvitoteutuksen vaatima erityisosaaminen TUTKIMUSMENETELMÄT Tieteellinen tutkimus Kvalitatiivinen tutkimus Henkilökohtaiset haastattelut Havainnointi TUTKIMUKSEN SUORITUS Kysymysten laatiminen Haastatteluprofiili Havainnointitutkimus HAASTATTELUTUTKIMUSTULOKSET Syyt julkisivukorjausten talvitoteutuksen vähäisyyteen Keinot julkisivukorjausten talvitoteutuksen lisäämiseen Talvikorjaamisen kehittyminen Korjausrakentamisen tahojen motivointi Talvikorjaushankkeen toteutus osapuolten silmin Urakoitsijan näkökulma Talvitoteutuksen vaikutukset suunnittelijan ja valvojan työtehtäviin Talvitoteutus vaikutukset rakennuttajan työtehtäviin Talvitoteuttaminen materiaalitoimittajien näkökulmasta Talvitoteuttaminen tilaajan näkökulmasta Talvitoteutuksen ajoitusvaihtoehdot Oikeanlaisten projektien ajoittaminen talvikuukausille TALVIOLOSUHTEIDEN HALLINTA Työtilan suojaaminen Työtilan lämmittäminen Lämmitinvaihtoehdot... 47

6 7.2.2 Lämmittimien soveltuvuus Lämmittimien kustannusvertailu Olosuhteiden hallinta Lämpötilanhallinta ja -tarkkailu Työtilan osastointi Kosteudenhallinta ja tarkkailu Valaistus Talviolosuhteiden vaikutus korjaushankkeen kustannuksiin SÄÄOLOSUHTEIDEN VAIKUTUS KORJAUSTAPOIHIN Pinnoitus- ja paikkauskorjaus Verhouskorjaus Eristerappaus Levyverhous Muuraus Ulkokuorenpurkaminen ja uudelleenverhous Ikkunoiden uusiminen Parvekekorjaukset Parvekkeen säilyttävä korjaaminen Parvekkeiden uusiminen Parvekelasitukset ja -kaiteet KOKEMUKSIA TALVIKORJAUSKOHTEESTA Kohde Lämmitys ja lämmöntarkkailu Kosteudenhallinta ja valaistus SEURANTAKOHDE Rakennushanke ja toteuttajat Julkisivukorjauksen toteutus Kohteen kustannusseuranta Teline- ja suojaustyökustannukset Lämmityskustannukset JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimustulokset Yhteenveto keinoista talvikorjaamisen lisäämiseen Yhteenveto talvitoteutuksen kustannuksista Tutkimuksen tarkastelu Tutkimuksen onnistuminen Tutkimuksen rahoitus ja asetetun tavoiteaikataulun noudattaminen Tutkimuksen arvo Tulosten käyttökelpoisuus Jatkotutkimus- ja kehitystyötarpeet...97 LÄHTEET...98 LIITTEET VI

7 VII KÄSITTEITÄ Volyymi Asuinrakennus Asunto-osakeyhtiö Korjausrakentaminen Talviolosuhde Tiivis suojaus Korjausvelka Hellepäivä Volyymi kuvaa talouden kehitystä. Kehitystä kuvaa tuotannon määrän ja hintojen kehitys. Asumiseen käytetty rakennus, jossa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta (Rakennusluokitus). [32] Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa rakennusta, joissa olevien huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on määrätty yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi ja jonka jokainen osake yksin tai toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. [32] Korjausrakentamisella tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkea sitä toimintaa, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään olemassa olevan rakennuksen tai sen osien kuntoa. [32] Talviolosuhteiden katsotaan alkavan kun vuorokauden keskilämpötila on alle 0 ºC. [33] Julkisivusuoja, jossa ei esiinny ulkopuolelta tulevia hallitsemattomia ilmavirtauksia. Näköhavaintoihin perustuvassa tarkastelussa ei tiiviissä suojauksessa saa näkyä reikiä tai rakoja suojan liittyessä rajapintoihin. [6 s.88] Korjausvelka eli korjausvaje on se rahamäärä, mikä rakennettuun omaisuuteen tulisi investoida, jotta olemassa oleva rakennuskanta voitaisiin säilyttää. Kesäpäivä luokitellaan Pohjoismaissa hellepäiväksi, jos päivän ylin lämpötila on yli 25 C. [26] Talvikuukaudet Kuukaudet, jolloin vuorokauden keskilämpötila on alle 0 ºC ainakin yhtenä päivänä kuukaudessa. Käytännössä lokakuun ja huhtikuun välinen aika SWOT analyysi Engl. strengths, weaknesses, opportunities, threats. Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. SWOT analyysi on Albert Humphreyn kehittämä nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian

8 VIII laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. SWOT - analyysi on kahden ulottuvuuden kuvaama nelikenttä. Kaavion vasempaan puoliskoon kuvataan myönteiset ja oikeaan puoliskoon negatiiviset asiat. Kaavion alapuoliskoon kuvataan organisaation ulkoiset ja yläpuoliskoon sisäiset asiat. [30] Hankkeen osapuoli Rakennushanke sitoo suuren joukon rakennusalanammattilaisia, joiden tehtävät hankkeen aikana on määritelty. Esimerkiksi hankkeen tilaaja, rakennuttaja, suunnittelija, urakoitsija tai valvoja. Konstruoida Hahmotella, suunnitella. Tässä tutkimuksessa käytetään tarkoituksessa muodostaa.

9 1 1. JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta Korjausrakentamisen volyymin kasvu tulee 2000-luvun aikana olemaan 2,5-3 prosenttia vuodessa, jolloin vuoteen 2010 mennessä volyymi tulee kasvamaan prosenttia. [3 s. 3] Volyymin kasvuun ei voida vastata ajoittamalla lähes kaikki korjaukset huhtikuulta lokakuulle. Ajoittamalla julkisivukorjaukset ainoastaan kesäajalle aiheutetaan urakoitsijoille huomattava resurssipula, joka aiheuttaa välillisiä kustannuksia kaikille hankkeen osapuolille. Urakoitsijoillakin on toistaiseksi vain vähän kokemuksia talvelle ajoitetuista julkisivu- ja parvekekorjauksista, joten lämmityksen, valaistuksen, telineiden ja suojauksen kehitystyölle on tarvetta. Jotta tilaajat ja muut rakennushankkeiden osapuolet voisivat kiinnostua talvelle ajoitetuista hankkeista, pitää urakoitsijoiden tehdä laadullisesti ja kustannuksellisesti onnistuneita talvelle ajoitettuja urakoita. Jos urakoitsijat näyttävät osaamattomuutensa talviolosuhteissa suoritettavissa korjaushankkeissa, ei tarvittavaa kulttuurin muutosta voida saavuttaa. VTT on julkaissut vuonna 2000 tämän tutkimuksen aiheeseen liittyen teoksen Julkisivukorjauksen talvitoteutuksen kehittäminen. Teoksen päätavoitteena oli kehittää julkisivukorjausten taloudellisen talvitoteuttamisen kalusto- ja materiaaliratkaisuja sekä työtapoja. Tutkimus oli rajattu käsittelemään asuinkerrostalojen parvekkeiden betonipintojen korjauksia, julkisivujen ulkokuoren purkamista sekä julkisivun lisälämmöneristämistä ja muurausta. VTT julkaisi vuonna 2003 aiheeseen liittyen tutkimuksen Kerrostalon muuraus- ja rappaustyöt talvella. Tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena oli parantaa muuraus- ja rappaustöiden toteutettavuutta talviolosuhteissa sekä poistaa töiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää epävarmuutta. Pientalorakentamisen Koulutuskeskus Oy on tuottanut DVD:n Parvekkeiden peruskorjaus talvella. Siinä seurataan talvella toteutetun parvekekorjauksen etenemistä. Petri Silvennoinen Tremco Illbruck Oy:stä on pitänyt julkisivuyhdistyksen seminaarin julkisivu 2007 messuilla aiheesta julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaaminen. Diplomityön aiheena on betonirakenteisten julkisivujen ja parvekkeiden korjaaminen talviolosuhteissa. Tutkimuksessa käsitellään talviolosuhteiden vaikutukset kaikkiin yleisimpiin betonirakenteisten julkisivujen ja parvekkeiden korjaustapoihin. Tarkoitus on tutkia, mitkä tekijät pitävät julkisivukorjausten talvitoteuttamisen volyymin alhaisena verrattuna kesätoteuttamiseen ja millä keinoin volyymia voidaan lisätä. Talvitoteutukseen kiinteästi liittyvässä olosuhteiden hallinnassa on vielä kehitettävää, joten teline-, suojaus- ja lämmitystyön menetelmien, laitteiden ja järjestelmien selvittäminen nähtiin olevan oleellinen osa tätä tutkimusta. Olosuhteiden hallintaan ja

10 2 laadunvarmistukseen liittyvien yksittäisten ohjeiden luominen ja kokoaminen katsottiin olevan edellytys urakoitsijoiden talvitoteutuksen kehittymiselle. 1.2 Tutkimuksen tavoitteet Työni päätavoitteena on tutkia talviolosuhteiden vaikutukset betonirakenteisten julkisivujen ja parvekkeiden korjaustapoihin löytää syyt julkisivukorjauksen talvitoteutuksen vähäisyyteen sekä etsiä keinot talvitoteuttamisen lisäämiseen. Alatavoitteena on saada tilaajille ja rakennuttajille lisätietoa talvella suoritettavien julkisivukorjaushankkeen eroavaisuuksista kesällä toteutettavaan korjaushankkeeseen. Toisena alatavoitteena on rohkaista rakennuttajia ajoittamaan korjaushankkeita myös talvelle, kartoittamalla talvella toteutettujen julkisivukorjaushankkeiden osapuolten kokemuksia. Työn sivutavoitteena on etsiä uusia ratkaisumalleja julkisivu- ja parvekesuojauksen sekä lämmityksen toteuttamiseen. 1.3 Tutkimuksen rajaus Tutkimuksen tarkoitus on käsitellä talvikorjaamista siinä laajuudessa, että korjaushankkeiden osapuolet saavat kokonaiskuvan talviolosuhteiden vaikutuksista korjaushankkeen kustannuksiin, laatuun ja toteuttamiseen. Tutkimus talviolosuhteiden vaikutuksista korjaustyöhön on rajattu käsittelemään ainoastaan betonirakenteisten julkisivujen ja parvekkeiden korjaamista. Tutkimuksen kustannustekniikka keskittyy lämmitys-, teline ja suojaustyön kustannuksiin vaikuttaviin yksittäisiin tekijöihin. Haastattelututkimus on rajattu Etelä-Suomen väkiluvultaan suurimpien kaupunkien korjausrakentamisen parissa työskentelevien ammattilaisten sekä talvikorjaamisen puolestapuhujien tietojen ja kokemusten kartoittamiseen. Havainnointi tutkimus rajattiin Oka Oy:n Espoon yksikön Tapiola Garden Hotel kohteen julkisivukorjauksen seuraamiseen ja analysointiin. 1.4 Tutkimuksen suoritus Tutkimus alussa tehtiin tutkimussuunnitelma, joka toimi samalla diplomityöstipendihakemuksena julkisivuyhdistys Ry:lle. Stipendihakemuksen myöntävän päätöksen jälkeen kartoitettiin rahoittajien julkisivuyhdistys Ry:n ja Oka Oy:n Tampereen yksikön toiveita ja tavoitteita diplomityön sisällön suhteen. Rahoittajien esittämät tavoitteet yhdistettiin tutkimussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Tutkimusta jatkettiin selvittämällä aiheeseen liittyvä aikaisempi suomalaisen ja ulkomainen tutkimusmateriaali. Tutkimusaineiston kartoittamiseen käytettiin Tampereen Teknillisen Yliopiston kirjaston tarjoamia tiedonhankinta

11 3 palveluja. Tämän lisäksi etsittiin esimerkiksi Valtion Teknisen Tutkimuskeskuksen diplomityön tutkimuskenttään liittyviä julkaisuja. Kirjallisuustutkimuksen rinnalla hahmoteltiin haastattelututkimuksenmuoto ja sisältö, sekä tehtiin yhtenäinen kysymyspatteri. Tutkija suunnitteli kysymykset aihepiiriin liittyvän kirjallisuuden antaman teoriapohjan sekä aiheeseen liittyvän työmaakokemuksen pohjalta. Kysymyspatteria kehitetään tutkimuksen aikana, koska aihetta on toistaiseksi käsitelty vain muutamassa tutkimuksessa ja seminaarissa. Tästä johtuen tutkijan tiedon karttuminen haastattelujen edetessä oli erittäin todennäköistä, jolloin kysymysten kehittymiselle oli syytä jättää mahdollisuus. Haastattelututkimuksella etsitään suurimmat yksittäiset tekijät, jotka hidastavat julkisivukorjausten talvitoteuttamisen yleistymistä sekä mahdollisuudet talviolosuhteiden hyödyntämisestä korjausvajeen kasvun hidastamiseen. Korjausrakentamisen asiantuntijoilta pyritään löytämään ideoita talvikorjaamisen volyymin kasvattamiseen. Tämän lisäksi haastattelemalla erikoisurakoitsijoita sekä tuotetoimittajia selvitetään miten talviolosuhteet vaikuttavat betonirakenteisten julkisivujen ja parvekkeiden korjaustapoihin. Haastatteluista saatava kokemusperäinen tieto analysoidaan ja verrataan aikaisempaan aiheesta tehtyyn tutkimusaineistoon. Talvella toteutettujen kohteiden toteuttamiseen osallistuneiden henkilöiden kokemukset viestittävät talvitoteuttamisen tämän hetken tilan. Kokemukset esitetään ja analysoidaan tutkimuksessa. Tutkimuksessa seurataan Oka Oy:n Espoon yksikön Tapiola Garden Hotel kohteen teline- ja kalustosuunnittelua, työtilan lämmittämistä, olosuhteidenhallintaa, työvaiheen edellyttämien lämpötilojen saavuttamista sekä työnjohdon tehtäviä. Kohteeseen tehdään vierailuja haastattelututkimuksen yhteydessä, jonka lisäksi kohteen kustannuksia seurataan. Havainnointitutkimuksessa kerätty tieto esitetään, analysoidaan sekä yhdistetään ja vertaillaan muihin tutkimustuloksiin. Lopuksi tutkimustulokset tuodaan yhteen, tehdään johtopäätökset ja arvioidaan tutkimuksen tieteellisyyttä ja onnistumista. 1.5 Raportin rakenne Raportti muodostuu 11 kappaleesta, jotka muodostavat raportin kuusi osaa. Ensimmäinen osa on johdanto, jossa selvitetään työn taustat, tavoitteet sekä rajataan tutkimuksen sisältö ja kuvaillaan työn suoritus. Toinen osa, luvut 2 ja 3, ovat tutkimuksen teoriaosuus. Kolmas osa, luvut 4-5, käsittelevät tutkimusmenetelmiä ja tutkimuksen suorittamista. Neljäs osa, luvut 6-8, on tutkimuksen empiriaosuus, joka analysoi tutkimustuloksia ja selvittää talviolosuhteiden vaikutuksesta betonirakenteisten julkisivujen ja parvekkeiden korjaamiseen. Viides osa, luvut 9-10, käsittelee kokemuksia todellisista talvella toteutetuista kohteista. Kuudennessa osassa, luku 11, tehdään johtopäätökset sekä esitetään ja analysoidaan tulokset.

12 4 2. JULKISIVUKORJAAMINEN 2.1 Julkisivukorjaaminen Suomessa Suomi on siirtymässä muun Euroopan tavoin tilanteeseen, jossa korjausrakentamisen volyymi ohittaa uudisrakentamisen. Ympäristöministeriö laati heinäkuussa 2007 vuoteen 2017 ulottuvan korjausrakentamisen strategian. Strategiallaan ympäristöministeriö haluaa varmistaa, että korjausrakentamisen haasteisiin pystytään vastaamaan. [2 s.13] Korjausrakentamisen tahot ovat mahdottoman haasteen edessä, jos rakentamisen kausivaihtelut pysyvät nykyisellään. Suurin osa korjaushankkeista ajoittuu tällä hetkellä huhtikuusta ja syyskuulle. Joulu- ja helmikuun välisenä aikana käynnissä olevien korjaushankkeiden määrä laskee dramaattisesti. Mikäli vuodesta jätetään neljäsosa hyödyntämättä, on haasteisiin mahdotonta vastata luvulla tullaan korjaamaan rakennusten julkisivuja noin 20 miljoonaa asuntoneliömetriä, kun 2000 luvulla vaippakorjausten määrä on noin 12 miljoonaa asunto m 2 (KUVA2.1). Julkisivukorjausten suuri määrä selittyy suurimpien asuinkerrostalorakentamisen vuosikymmenten lukujen rakennusten julkisivujen korjausajankohdalla. [2, s. 13] Korjausrakentamisen volyymin kasvutahti on hidastunut ja tulee hidastumaan vuosien välisenä aikana. Vuotuinen kasvu tulee olemaan noin 2,5 3,5 prosenttia vuodessa, kun se edellisen vuosikymmenen aikana on ollut 3-4 % vuodessa. Asuinrakennusten korjausrakentamisen volyymi lisääntyy toimitilakorjauksia enemmän asuinrakennusten ikärakenteen ja korjausaktiivisuuden takia. [3 s. 3] Kuva 2.1. Korjausrakentamisen markkinoiden kehittyminen Suomessa [25 s. 11]

13 5 Talonrakentamistoiminnassa korjausrakentaminen on jo lähes saavuttanut uudisrakentamisen. Korjausrakentamisen arvo vuonna 2006 oli 7 miljardia euroa. Tästä huolimatta korjausrakentamisen osuudet tutkimuksesta, kehityksestä ja koulutuksesta ovat hälyttävän pieniä. [2 s.13]. Panostamalla korjausrakentamisen laadun kasvuun, voidaan korjausten pitkäaikaiskestävyyttä parantaa. Kehitystoiminnalla voidaan parantaa korjausten tuotantoteknistä toteutusta, jolloin korjaaminen sujuvuuden ansiosta saadaan kustannuksellista ja laadullista etua. Tutkimalla, kehittymällä ja kouluttamalla on mahdollisuus vastata jossain määrin korjaustarpeen kasvuun. Hyödyntämällä ainoastaan ¾ käytössä olevasta korjausajasta, ei pelkästään kehittämällä nopeampia tuotantoteknisiä ratkaisuja, voida vastata kysyntään. Talvitoteuttamisen tutkimista, kehittämistä ja kouluttamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin, jotta korjausrakentamisen resurssit saadaan ympärivuotiseen käyttöön. Asuinkerrostalo ja toimitilakorjaamishankkeet voidaan jakaa korjaustyön laajuuden ja kustannusten perusteella alle 50 /m² osakorjauksista aina superraskaiden yli 1200 /m² korjauksiin luvun, kiintein hinnoin mitattuna, edellisen vuosikymmenen aikana osa- ja kevytkorjaukset kasvattivat markkinoitaan, muiden pysyessä ennallaan. [3 s.44] Osakorjauksilla saadaan siirrettyä rakennusten peruskorjaustarvetta ja jaettua osakorjausten aiheuttamia kustannuksia tasaisesti vuosikymmenten ajalle. Raskaiden korjausten yleistyminen olisi toivottavaa ja hyödyllistä niin tilaajan kuin urakoitsijankin kannalta. Kun mahdollisimman monta vauriotekijää poistetaan tai niiden haittavaikutusta hidastetaan samassa korjaushankkeessa, vältytään lähes jatkuvan tuntuiselta korjaamiselta ja monen erillisen hankkeen läpiviemisen aiheuttamilta kustannuksilta. Vesikatto-, julkisivu-, ikkuna- ja parvekekorjausten tarve tulee kasvamaan kaksinkertaisesti 2000-luvulla ja nelinkertaiseksi 2010-luvulla verrattuna 1990-luvun korjauksiin. Resurssipulan vuoksi osa 2000-luvulle kaavaillusta korjaushankkeiden kokonaismäärästä tulee siirtymään seuraavalle vuosikymmenelle. Tämän lisäksi seuraavaa vuosikymmentä tulee kuormittamaan 1990-luvulla osakorjattujen julkisivujen seuraava korjaussykli. [22 s.11]. Huoltomaalausten korjaussykli on vuotta, joten 1995 vuodesta eteenpäin huoltomaalattujen julkisivujen ja parvekkeiden korjausajankohta ajoittuu jo 2010-luvun alkupuolelle. Julkisivuja tulisi korjata siis nelinkertaisesti verrattuna 1990-lukuun, jotta korjausvajetta saataisiin pienennettyä ennen lukua, jolloin edessä on 1990-luvulla korjattujen julkisivujen uudelleen korjaaminen. Korjausten siirtyminen 2010-luvulle resurssipulasta johtuen on vaikea mieltää, kun talvella korjausrakentamisen ammattilaisia samanaikaisesti lomautetaan. Lisäämällä talvitoteutusta on mahdollisuus nostaa julkisivukorjaamisen määrää nykyisestä lähes 1,25-kertaiseksi.

14 6 2.2 Julkisivujen korjaustavat Pinnoitus- ja paikkauskorjaus Pinnoitus- ja paikkauskorjaus on korjaustapa, jossa laastipaikkaustekniikkaa käyttämällä uusitaan rakenteen vaurioitunut kohta. Laastipaikkaustyön jälkeen korjattu pinta voidaan pinnoittaa. Pinnoitus- ja paikkauskorjauksen työvaiheita ovat hiekkapuhallus, laastipaikkaus, ylitasoitus. Pinnoitus- ja paikkauskorjaus voi olla myös huoltomaalaustyyppinen korjaus. Pinnoitus- ja paikkauskorjauksen yhteydessä rakenteen kosteusrasitusta voidaan alentaa uusimalla elementtien saumat. [1] Huoltomaalauksessa vanhan pinnoitteen päälle tehdään uusi pinnoitus, mutta tällöin vanhan ja uuden pinnoitteen yhteensopivuus on varmistettava. Pinnoitettavassa alustassa ei saa olla irtonaista maalia tai pölyä. Huoltomaalaukseen liittyy usein korkeapainepesu. Vanha pinnoite voidaan vaihtoehtoisesti poistaa hiekkapuhaltamalla. Kosteusrasituksen alentamiseksi betonielementtirakenteisissa julkisivuissa uusitaan elementtien saumat. Korroosiovaurioisten terästen laastipaikkauksella ja korroosiosuojauksella lisätään julkisivujen pitkäaikaiskestävyyttä. Mikäli betonirakenne oletetaan hiekkapuhalluskäsittelyn jälkeen epätasaiseksi, tulee korjausselosteeseen kirjata hiekkapuhallettujen pintojen ylitasoitus yhdeksi urakkaan kuuluvaksi työvaiheeksi. [1] Pinnoitus- ja paikkauskorjausten onnistuminen riippuu voimakkaasti työnaikaisista olosuhteista. Sääolosuhteet on huomioitava sekä asennuksen aikana että sen jälkeen jälkihoitoajan puitteissa. Erityisesti sementtipohjaisilla tuotteilla myös asennuksen jälkeisillä olosuhteilla on suuri vaikutus korjauksen onnistumiseen. Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset tulisi aina tehdä suojatuilta telineiltä, jotta vältyttäisiin sateen, tuulen ja suoran auringonpaisteen työstövaiheessa olevaan materiaaliin aiheuttamilta vaurioilta Mikäli korjaukset tehdään ilman sääsuojausta, on olosuhteiden hallita erittäin vaikeaa. Jos julkisivuun tehdään ainoastaan saumauskorjaus, eivät kiintotelineet ole kustannustehokas ratkaisu. [1] Alhainen lämpötila hidastaa materiaalien sitoutumista. Vettä sisältävät tuotteet on lisäksi suojattava jäätymiseltä. Korkeissa lämpötiloissa kosteuden haihtuminen on nopeaa, mikä voi aiheuttaa halkeilua ja lujuuden heikkenemistä. Kosteus vaikuttaa sementtipohjaisten korjaustuotteiden lujuuden kehitykseen ja materiaalien tartuntaominaisuuksiin. Pinnoitteilla kosteus ja erityisesti alustan kosteusvaihtelut vaikuttavat myös lopullisiin värisävyihin. [1] Saumauskorjauksella käsitetään julkisivuelementtien välisen saumojen korjaamista tai uusimista. Tyypillisin saumarakenne on elastisella saumausmassalla tiivistetty sauma.

15 7 Muut vaihtoehdot ovat paisuvat saumanauhat tai profiilitiivistenauhat. Saumaukseen elastisella saumausmassalla sisältyy kolme keskeistä tuotetta: pohjatäytenauha, pohjusteaine ja saumausmassa. Nykyisin käytettävät saumausmassat ovat polyuretaanipohjaisia. Ne ovat joko yksi- tai kaksikomponenttisia. Yksikomponenttiset massat ovat valmiiksi värjättyjä saumausmassoja. Kaksikomponenttisiin massoihin sekoitetaan ennen asennusta kovetin sekä väriainepasta. Saumaukset on suoritettava sateettomalla ilmalla. Sateen jälkeen pintojen on annettava kuivua ennen saumaustyön aloittamista. [1] Verhouskorjaus Verhouskorjauksessa ulkoseinä verhoillaan uudella pintarakenteella, jolloin vanha, vaurioitunut ulkokuori jää sellaisiin olosuhteisiin, joissa vauriot eivät enää etene. Vaurioiden pysähtyminen perustuu käytännössä kosteusrasituksen alentumiseen sekä lisälämmöneristyksen ja verhousrakenteen aikaansaamaan vanhojen rakenteiden lämpötilan nousuun. Vanhan rakenteen lämpötilan nousu nopeuttaa myös rakenteen kuivumista, ja rakenteen kuivuttua myös muiden vaurioiden eteneminen käytännössä pysähtyy. Rakenteen kuivuttua myös olemassa olevien rakenteiden lämmöneristävyys paranee. Lisälämmöneristeen ensisijainen tarkoitus on vanhan rakenteen suojaaminen lisävaurioilta. Lisälämmöneristys parantaa myös rakennuksen energiataloutta ja asumisviihtyvyyttä tiiviyden parantuessa. Verhouskorjauksia voidaan tehdä joko tuulettuvina rakenteina tai tuulettumattomina rakenteina. [1] Eristerappaus Eristerappauksessa vanhan ulkokuoren päälle asennetaan uusi lämmöneristekerros, joka toimii rappausalustana. Eristerappaus tehdään joko kolmikerros- tai ohutrappauksena. Kolmikerrosrappaus koostuu kolmesta eri rappauskerroksesta: pohjarappauksesta, täyttörappauksesta ja pintarappauksesta. Kolmikerrosrappauksen alimmassa kerroksessa, lämmöneristeen ulkopinnassa on metalliverkko, joka on kiinnitetty lisälämmöneristeen läpi menevin kiinnikkein vanhaan ulkokuoreen. Kolmikerrosrappausjärjestelmä kuuluvia yksittäisiä tuotteita ovat kalkkisementtipohjaiset rappauslaastit, pinnoitteet, lämmöneriste, rappausverkko ja kiinnikkeet. Ohutrappauksessa rappauskerroksia on kaksi. Pohjarappaukseen asennetaan muovipinnoitettu lasikuituverkko. Lasikuituverkkoa ei yleensä kiinnitetä erikseen mekaanisesti, paitsi korkeiden rakennuksien yläosissa, jossa on suositeltavaa käyttää myös verkon läpi meneviä kiinnikkeitä. Lämmöneristeenä ohutrappauksissa voidaan käyttää joko kivivillaa tai EPS -levyjä, jotka kiinnitetään liimalaasteilla tai mekaanisin

Näkökulmia julkisivujen talvikorjaamiseen. Ossi-Mikko Niemelä Diplomi-insinööri Julkisivuyhdistys ry Oka Oy

Näkökulmia julkisivujen talvikorjaamiseen. Ossi-Mikko Niemelä Diplomi-insinööri Julkisivuyhdistys ry Oka Oy Näkökulmia julkisivujen talvikorjaamiseen Ossi-Mikko Niemelä Diplomi-insinööri Julkisivuyhdistys ry Oka Oy Tutkimustyöt seminaariesityksen taustalla Diplomityö: Betonirakenteisten julkisivujen ja parvekkeiden

Lisätiedot

OLLI-PEKKA TOIVARI KOSTEUDENHALLINNAN JA SÄÄSUOJAUKSEN TALOUDELLI- NEN TARKASTELU

OLLI-PEKKA TOIVARI KOSTEUDENHALLINNAN JA SÄÄSUOJAUKSEN TALOUDELLI- NEN TARKASTELU OLLI-PEKKA TOIVARI KOSTEUDENHALLINNAN JA SÄÄSUOJAUKSEN TALOUDELLI- NEN TARKASTELU Diplomityö Tarkastajat: professori Teuvo Tolonen ja tekniikan lisensiaatti Olli Teriö Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun

Lisätiedot

Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN

Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN Miika Hirsimäki Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennustekniikan

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Espoossa 29. huhtikuuta 2011

Espoossa 29. huhtikuuta 2011 Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos ALUEELLISEN KORJAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa varten.

Lisätiedot

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ II TIIVISTELMÄ LINNE, STINA: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Helmikuu 2010 Avainsanat:

Lisätiedot

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA Diplomityö Tarkastajat: Professori Teuvo Tolonen DI Suvi Sillfors-Utriainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut Rappauksen purkaminen ja uusiminen - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 TkL

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA. Diplomityö ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastajat: professori Teuvo Tolonen, DI Juhani Heljo, DI Jani Saarinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Ryhmäkorjaushankkeen johtaminen

Ryhmäkorjaushankkeen johtaminen Vesa Koskelainen Ryhmäkorjaushankkeen johtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Rakentamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö 3.4.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Vesa

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO. Diplomityö

JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO. Diplomityö JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO Diplomityö Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen ja DI Hannele Laine Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknistaloudellisen

Lisätiedot

Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina

Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina Joonas Hiltunen Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut paikkaus- ja pinnoituskorjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 TkL Jukka

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Verhouskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen

Lisätiedot

Erilaisten korjaustoimien vaikutuksia lähiökerrostalojen todelliseen energiankulutukseen

Erilaisten korjaustoimien vaikutuksia lähiökerrostalojen todelliseen energiankulutukseen Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti 158 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Structural Engineering. Research Report

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakennustekniikan laitos Jonne Lantto Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset

Lisätiedot

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE Diplomityö Tarkastajat: professori Matti Pentti, erikoistutkija Jukka Lahdensivu Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tekniikka ja liikenne 2011 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa keväällä 2011.

Lisätiedot

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot

Energiansäästöikkunan käytön edistäminen

Energiansäästöikkunan käytön edistäminen LINKKI 2 Energiansäästön päätöksenteon ja käyttäytymisen tutkimusohjelma JULKAISU 15/2000 Energiansäästöikkunan käytön edistäminen Kari Hemmilä Risto Saarni Kirsi Taivalantti VTT Rakennustekniikka TRS

Lisätiedot

Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi

Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi Rakennustekn ikan laitos Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi TuomoLindstedt,AnniKärki,TuomoPalmu,Juha-Mati Junnonen TIEDE+ TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

ANNELI SIMOLA UUDISTAMISEEN. Diplomityö

ANNELI SIMOLA UUDISTAMISEEN. Diplomityö ANNELI SIMOLA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN UUDISTAMISEEN Diplomityö TOTEUTUSKONSEPTI TOIMITILOJEN Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen ja Tkt Juha Salminen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekunnan

Lisätiedot