Loppuraportti. Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi ( ) Anne Kousa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi (2241000) Anne Kousa"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti Loppuraportti Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi ( ) Anne Kousa

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä 1 Dnro Tekijät Anne Kousa Raportin laji 127/2013 Arkistoraportti Toimeksiantaja Itä-Suomen yksikkö Raportin nimi Hankkeen loppuraportti Tiivistelmä Hankkeen nimi: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi Hankkeen aloitus- ja lopetuspäivä: Tulosa1ue: Tutkimus ja kehittäminen Vastuualue: 402 Hankepäällikkö: Maria Nikkarinen, alkaen Anne Kousa Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Hankkeen päättyminen, hanke , loppuraportti, ympäristögeokemia, riskinarviointi Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Valtakunnallinen, Itä-Suomi Karttalehdet Muut tiedot Arkistosaijan nimi Arkistotunnus 127/201 3 Arkistoraportti Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Julkisuus 12 Yksikkö ja vastuualue Hanketunnus Itä-Suomen yksikkö, va Allekiljoitus/nimen selvennys. _,..., ~~~4- All<k;(j,;.., mmoo "''=>" r/a. ~ Raimo Nevalainen ' 1~ Anne Kousa l ~/1/yn{ 1.{,. Toimialapäällikkö Erikoistutkija G GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLDGICAL SURVEY OF FINLAND PL/PB/P.O. Box 96 PL/PB/P.O. Box 1237 PLIPB/P.O. Box 97 PL/PB/P.O. Box 77 FI Espoo, Finland FI Kuopio, Finland FI Kokkola, Finland Fl Rovaniemi, Finland GTK Puh TeL Y-tunnus 1 FO-nummer 1 Business ID:

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 TAUSTA 1 2 TOTEUTUS Kaivosten ympäristövaikutustutkimukset (työpaketti 1) Riskinarviointigeokemia (työpaketti 2) Vaikutusten arviointimenetelmät vastaanottavissa vesistöissä (työpaketti 3) 2 3 HANKKEEN KESTO JA RESURSSIT 3 4 TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN VERTAILU 5 5 HANKKEEN DOKUMENTAATIO 6 6 RISKIT JA ULKOISET TEKIJÄT 6 7 HANKEPÄÄLLIKÖN ARVIOINTI 7 8 JULKAISULUETTELO 8

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 1 1 TAUSTA Itä-Suomen yksikön hanke " Ympäristövaikutusten ja riskien arviointia palveleva geokemiallinen tutkimus jatkoi v päättyneen hankkeen työtä painottumalla ympäristövaikutusten arviointia palvelevan tiedon tuottamiseen ja menetelmäkehitykseen. Vuonna 2010 tehdyn GTK:n ohjelmauudistuksen myötä hanke painottui entistä selkeämmin kaivosympäristöihin. Nimi muutettiin uuden painotuksen myötä Kaivosympäristöt ja riskinarviointi-hankkeeksi ja hankenumero muuttui (aikaisempi hankenumero ). 2 TOTEUTUS Hanke ositettiin kolmeen työpakettiin: Kaivosten ympäristövaikutustutkimukset, riskiarviointigeokemia ja vaikutusten arviointimenetelmät vastaanottavissa vesistöissä. Kaivosten ympäristövaikutustutkimukset (työpaketti 1) A. Kaivannaisjätteiden ympäristökelpoisuusmenettelyn kehitystyö B. Kaivosympäristövesien laatuvaihtelu ja hallintamenetelmien toimivuus C. Kaivosympäristövaikutusten geokemiallinen ja reaktiivisen kulkeutumisen mallintaminen D. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ja niiden hallinta Riskiarviointigeokemia (työpaketti 2) A. Geokemiallisten tekijöiden yhteys terveyteen B. Geokemiallisten metalliprovinssien merkitys ekologisten riskien arvioinnissa C. Geokemian vaikutus ravintokasvien haitta-ainepitoisuuksiin Vaikutusten arviointimenetelmät vastaanottavissa vesistöissä (työpaketti 3) A. Metallien kulkeutuminen ja sedimentaatio pienvaluma-alueilla B. Järviallaskohtaiset kerrostumistutkimukset C. Syventävä tutkimus sedimentin pintaosan kemiallisten prosessien ymmärtämiseksi 2.1 Kaivosten ympäristövaikutustutkimukset (työpaketti 1) Työpaketissa 1 tehtiin menetelmätestausta yhteistyössä Labtiumin, Mintekin ja Espoon Mineralogisen tutkimuslaboratorion kanssa. Hankkeessa osallistuttiin Rovaniemellä pidetyn IAGS symposiumin ja kaivosympäristöekskursion valmisteluun ja toteutukseen. Työpaketissa 1 aloitettiin tutkimukset baryytin sisältämän rikin vaikutuksesta sulfidisen rikin määritystuloksiin. Tutkimuksessa vertailtiin eri analyysimenetelmien eroja. Hankkeen aikana perehdyttiin pohjaveden virtaus- ja kulkeutumismallinnukseen kaivosympäristöissä. Mallinnuskohteena toimi Luikonlahden kaivosalue Kaavilla. Kohteessa tehtiin geofysikaalisia mittauksia ja maaperäkairauksia, joiden pohjalta laadittiin geologinen 3D-rakennemalli GSI3Dohjelmalla. Geofysiikan tutkimustuloksia ja rakennemallinnusta on esitelty yhteistyökumppaneille. Rakennemallin pohjalta laadittiin pohjaveden virtausmalli. Pohjaveden virtausmallinnuksen pohjalta kohtee-

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 2 seen laadittiin kulkeutumismalli, joka kuvaa metallien kulkeutumista ja reaktioita maa- ja kallioperästä pohja- ja pintavesiin. Lisäksi kohteessa on mallinnettu metallien esiintymismuotoja ja toksisuutta pohjaja pintavesissä PhreeqC-ohjelman avulla. Huippututkimuksen erillisrahoituksella tutustuttiin Denverissä USGS:n ja U.S. EPA:n johdolla paikallisiin kaivosympäristötutkimuksiin. Rahoituksella järjestettiin FEFLOW mallinnuskurssi Itä-Suomen yksikössä Kuopiossa Kurssille osallistui useita tutkijoita ja geologeja Kuopion ja Rovaniemen yksiköistä. FEFLOW mallinnusohjelmisto soveltuu pohjaveden virtauksen ja aineiden kulkeutumisen sekä lämmönsiirtymisen mallintamiseen. Vuosien aikana FEFLOW mallinnusohjelmaa on hyödynnetty Ympäristö- ja Minera hankkeissa Luikonlahden kaivosympäristön virtaus- ja kulkeutumismallinnuksessa arvioimaan haitta-aineiden kulkeutumisreittejä maa- ja kallioperässä eri päästölähteistä vesistöön. 2.2 Riskinarviointigeokemia (työpaketti 2) Työpaketissa 2 tehtiin tiivistä yhteistyötä Minera-hankkeen kanssa. Kaikki hankkeen geologit ja tutkijat osallistuivat Minera-hankkeeseen. Työpaketissa 2 jatkettiin yhteistyötä THL:n ja Canterburyn yliopiston (Uusi Seelanti) kanssa. Tutkimus painottui kaivoveden laadun ja tyypin 2 diabeteksen alueelliseen ilmaantuvuuteen. Osallistuttiin GEO- MED2011-kongressiin valmisteluun, eri kokoomateosten artikkelien kirjoittamiseen sekä selvitettiin hitech-metallien ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Hankeessa tehtiin tutkimus humusaineiston haitta-ainepitoisuuksista Luikonlahdella. Huippuosaamisen kehittämisrahan turvin osallistuttiin: Short course by the international society for environmental biogeochemistry koulutukseen Meksikossa (Solismaa). 2.3 Vaikutusten arviointimenetelmät vastaanottavissa vesistöissä (työpaketti 3) Työpaketissa 3 kerättiin sedimenttinäytteitä pääosin pienistä järvistä Pohjois-Savon alueella. Aineistoa hyödynnettiin sedimenttien taustapitoisuusmallin luomisessa Minera-projektissa. Pyhäsalmen Pyhäjärven alueella tutkittiin sedimentaatiodynamiikkaa. Oulujärven ja Kallaveden pohjanlaatua tutkittiin kaikuluotauksella sekä sedimenttinäytteenotolla. Sedimentin huokosvesinäytteenottoa selvitettiin Rhizonmenetelmällä. Saatiin alustavia tuloksia metallien jakautumisesta eri faaseihin. Huippututkimuksen erillisrahoituksella toteutettiin UFZ-yhteistyötä (Saksa) aiheesta DOC:n vaikutus metallien käyttäytymiseen järvisedimenteissä. Tutkimuksessa oli tarkoitus keskittyä täyskierron aikaisiin prosesseihin runsaasti DOC ja metalleja sisältävissä järvisedimenteissä. Tutkimusta varten kerättiin tietoa vedenlaadusta ja sedimenteistä 18 kaivoksen alapuoleisesta järvestä Alustavien tulosten perusteella täyskierron omaavissa järvissä DOC tai metallipitoisuudet eivät olleet korkeita tai toisaalta useimmissa järvissä ei esiintynyt täyskiertoa (meromiktisuus). Koska mikään kohteista ei täyttänyt tutkimushypoteesia, päätettiin tutkimuksesta luopua.

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 3 Muu osallistuminen Hankkeen henkilöstö on osallistunut lukuisiin GTK:n hankkeisiin, yhteisrahoitteisiin ja maksullisiin projekteihin Minera ( ) Kaivostoiminnan elinkaaren aikaisen ympäristöriskinarvioinnin kehittäminen (Tekes, EAKR). Minera-hankkeeseen on osallistunut lähes kaikki ympäristöryhmän geologit ja tutkijat. BEP: Metallikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt Polaris, Pohjaveden laadun kokonaisjärjestelmä (Tekes vesiohjelma, kansallinen rahoitus) Maha - Maankäytön vaikutus hajakuormitukseen (MMM tutkimusraha) (-2012). NAMUPOL IKI-hanke - Uraanipolitiikan laatiminen Namibialle (UM) ( ). MINIMAN - Kaivosten ja louhosten typpipäästöjen hallinta (Tekes Green Mining), yhdessä Mintekin kanssa. Arsenal - Arseenin hallinnan ja poiston kestävät ja taloudelliset ratkaisut rikastuksessa (Green Mining) yhdessä Mintekin kanssa. Lisäksi ympäristöryhmä on osallistunut mm. seuraaviin hankkeisiin: Kaivosten ympäristötekniikka: Kaivoksen sulkemisen käsikirja INERT: Inerttien kaivannaisjätteiden hyödyntäminen ja luokittelu KAJAK: Vanhojen kaivosalueiden inventointi BEP: Metallikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt ProMine WP5: Kaivannaisjätteistä tuotettavien nanotuotteiden kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset Arsenal: Arseenin hallinnan ja poiston kestävät ja taloudelliset ratkaisut rikastuksessa PROBIO: Jätteiden ja kuonien bioliuotus Namupol: Uraanipolitiikan laatiminen Namibialle MINIMAN: Kaivosten ja louhosten typpipäästöjen hallinta MINERA: Metallikaivosten ympäristöriskinarviointi Madre de Dios ASM: Pienimuotoisen kullankaivuun ongelmat Perussa Sulka: Rikki kaivosympäristöissä Envimine: Kaivosten sulkeminen Barentsin alueella Kaipo: Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä PISA 3 HANKKEEN KESTO JA RESURSSIT Kaivosympäristöt ja riskiarviointi-hanke (aiemmin Ympäristövaikutusten ja riskien arviointia palveleva geokemiallinen tutkimus ) asetettiin neljäksi vuodeksi ajalle

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 4 Hankkeen asettajana oli GTK:n Kuopion yksikkö. Kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana hankkeen talous- ym. seurannassa käytettiin hankenumeroa ja vuosina vastaavasti hankenumeroa Hankepäällikkö: Maria Nikkarinen, ympäristögeologi (2009-2/2012, eläkkeelle 1.3. alkaen) Projektiryhmä: Soile Aatos, geologi ( ) Soile Backnäs ( ) Pekka Forsman, tutkimusassistentti ( ) Teemu Karlsson, geologi (ma) ( ) Päivi Kauppila, erikoistutkija ( ) Tommi Kauppila, johtava tutkija ( ) Anne Kousa, erikoistutkija ( ) (hankepäällikön sijainen 3/2012 alkaen) Jari Mäkinen, erikoistutkija ( ) Antti Pasanen, johtava tutkija ( ) Marja Liisa Räisänen, erikoistutkija ( , virkavapaa ) Lauri Solismaa, geokemisti ( ) Markku Tenhola, geologi ( / 2011, eläke) Kari Tiitta, huoltomekaanikko ( alkaen) Anna Tornivaara, tutkija ( ) Kaisa Turunen, geologi (ma) (2012) Vuosiluvut henkilön yhteydessä tarkoittavat vuosia, jolloin henkilöllä on ollut vähintäänkin muutaman kuukauden mittainen työpanos hankkeessa.

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 5 htv Yhteensä Suunniteltu , ,5 Vuosisuunnitelmissa tarkennettu 5,6 4,7 5,0 6,0 21,3 Toteutunut 5,65 5,47 5, ,92 Taulukko 2.Taloudellisten resurssien käyttö hankkeen aikana Suunni- teltu Taulukko 1.Hankesuunnitelmassa 2009 suunniteltu henkilöresurssien käyttö suhteessa toteutuneisiin vuosisuunnitelmiin Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Toteutunut Palkkaukset Kulutusmenot Analyysit Yhteensä TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN VERTAILU Geologinen tieto ei aina välity riittävän hyvin, oikein tulkittuna ja oikeassa muodossa päätöksentekoon. Paikallisesti ja käytännön tilanteissa GTK:n palveluja hyödynnetään etenkin kaivosten ympäristölupaasioissa ja kaivosympäristövaikutusten hallinnassa. Puutteena on ollut GTK:n osaamisen vaatimaton hyödyntäminen valtakunnallisena geoalan auktoriteettina. Tarvitaan tehokkaampaa tiedon jakamista, jonka pitää pohjautua syvennettyyn geologisen tiedon tulkintaan. Hankkeen tavoitteeksi on asetettu metallien ympäristöriskinarvioinnin kehittäminen tukemaan päätöksentekoa ja menetelmien kehittäminen kaivosten ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja ekotehokkaaseen hallintaan. Vertaisarvioitujen kansainvälisten julkaisujen korkea määrä, useat asiantuntijatoimeksiannot kuten lausuntopyynnöt ja asiatuntijaryhmien jäsenyydet osoittavat, että tavoitteita vastaavat tulokset on saavutettu. Suunnitellut työpaketit ovat pääosin toteutettu huolimatta siitä, että käytettävissä olevat henkilöresurssit ovat olleet pienemmät kuin alkuperäisessä koko hankkeen ajan kattavassa hankesuunnitelmassa 2009.

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 6 Hankkeen aikana valmistui yksi väitöskirja (P. Kauppila). Taulukko 3. Hankkeen konkreettiset tulokset vv Englanninkieliset julkaisut ja artikkelit Yhteensä Suomenkieliset artikkelit ja raportit* Esitelmät Yhteensä *ei sisällä maksullisten hankkeiden raportteja Yksityiskohtainen luettelo hankkeen julkaisuista kappaleessa 8. 5 HANKKEEN DOKUMENTAATIO Hankkeessa tuotetut dokumentit on sijoitettu hankkeen yhteiskäyttöiselle palvelimelle ympgeoon. Hankkeessa tuotettu aineisto on sijoitettuympgeo-palvelimelle eri kansioihin vuosittain (esim. aineistot, arkisto, seuranta ja suunnittelu). Hankkeen toteutuksen liittyvää seurantatietoa löytyy hanke/ryhmäkokousten pöytäkirjoista. Hanke/ryhmäkokouksia on pidetty noin kerran kuukaudessa. Niissä käsiteltiin hankkeen toteutuksen kannalta keskeiset asiat, jotka kirjattiin pöytäkirjaan. Hankkeessa kertynyttä havaintoaineistoa siirretään Maaperätietokantaan (Geotietoydin). 6 RISKIT JA ULKOISET TEKIJÄT Ryhmän jäsenten osallistuminen samanaikaisesti useisiin ulkopuolisella rahoituksella toteutettaviin projekteihin ja yhden avaintutkijan tehtäväkierto loi paineita resurssien riittävyyteen ja aikatauluihin. Myös lukuisat nopealla aikataululla toimitettavat lausuntopyynnöt loivat paineita resurssien riittävyyteen ja henkilöstön jaksamiseen. Lausuntopyynnöt eivät ole ennakkoon tiedossa eikä niille ole voitu varata resursseja etukäteen. Ryhmän henkilöstön sitoutumisen, innokkuuden ja ahkeruuden avulla myös budjettihankkeen tavoitteet pääosin saavutettiin eikä mahdolliset riskit realisoituneet. 7 HANKEPÄÄLLIKÖN ARVIOINTI

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 7 GTK:n asiantuntijuuden kysyntä ja käyttö sidosryhmissä on hankkeen aikana on ollut runsasta. Verkostoituminen on ollut pääosin kansallista mutta myös kansainvälistä verkostoitumista on tapahtunut mm. USGS:n ja Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ:n kanssa. Hankkeessa on myös kiitettävästi osallistuttu huippututkimusrahan turvin erilaisiin koulutuksiin. Yhteistyötä Canterburyn yliopiston kanssa tehty hankkeen aikana ja yhteistyötä jatketaan edelleen. Koko hanke on osallistunut Minerahankkeen toimintaan ja näin työssä oppimalla lisännyt merkittävästi kaivosympäristön riskiarviointiosaamistaan. Vaikka työtä on paljon, välillä liikaakin, tieteellisten vertaisarvioitujen julkaisujen määrä on pysynyt vuodesta toiseen korkeana koko hankkeen ajan. Kaivostoiminnan lisääntymisen myötä myös lausuntopyyntöjen määrä on lisääntynyt. Asiantuntijoiden kysyntä on GTK:n kannalta tärkeä asia, mutta yksittäisen budjettihankkeen tulostavoitteiden kannalta se voi aiheuttaa paineita resurssien riittävyyteen ja henkilöstön jaksamiseen. Jatkossa lausunnoille tullaankin varaamaan resursseja. Jatkossa olisi myös tärkeää, että myös maksullisiin hankkeisiin osallistutaan vallitsevien resurssien mukaan. Kaikessa ei voi olla mukana vaikka tutkimusmahdollisuudet olisivat mielenkiintoisia. Uusia avauksia ei tulisi tehdä jos ei ole selvästi osoitettu resursseja. Hankkeen henkilöstö työskentelee paljon maastossa ja tekee kaivoskäyntejä. Tämän vuoksi hankkeessa on kiinnitetty erityisen paljon huomioita työturvallisuuteen. Kaivosyhtiöt edellyttävät kaivosalueella liikuttaessa työturvallisuuskorttia. Koko hankkeen henkilöstö on suorittanut hyväksytysti työturvallisuuskorttikoulutuksen. Lisäksi ryhmälle on hankittu asianmukaiset turvavarusteet maastotyöskentelyä/kaivoskäyntejä varten.

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 8 8 JULKAISULUETTELO Julkaisut: Hanke ja vv Heikkinen, Päivi; Räisänen, Marja Liisa Geochemistry in mining environments - implications for tailings management. In: 9. Geokemian päivät th Finnish Geochemical Meeting 2009, , GTK, Espoo, Finland : tiivistelmät - abstracts. Vuorimiesyhdistys. Sarja B 90. Espoo: Vuorimiesyhdistys, Heikkinen. P. M.; Räisänen, M. L.; Johnson, R. H Geochemical characterisation of seepage and drainage water quality from two sulphide mine tailings impoundments : acid mine drainage versus neutral mine drainage. Mine Water and the Environment 28 (1), Heikkinen, Päivi M.; Räisänen, Marja L Trace metal and As solid-phase speciation in sulphide mine tailings - indicators of spatial distribution of sulphide oxidation in active tailings impoundments. Applied Geochemistry 24 (7), Heikkinen, Päivi M Active sulphide mine tailings impoundments as sources of contaminated drainage : controlling factors, methods of characterisation and geochemical constraints for mitigation. Espoo: Geological Survey of Finland. 38, [71] p. [Kokoteksti] [ KB] Heikkinen, P.M., Tornivaara, A., Räisänen, M.L., Nikkarinen, M Kaivostoiminnan ympäristövaikutuksen arviointimenettelyoppaan päivitystarpeen arviointi. Raportti TEM:lle s. + 3 liitettä. Kihlman, Susanna; Kauppila, Tommi Effects of a historical Cu-Au mine on testate amoebae in lacustrine sediments in southern Finland (Haveri, Ylöjärvi). In: 6th National Geological Colloquium , [Helsinki] : program and abstracts. Publications of the Department of Geology. A 3. Helsinki: University of Helsinki, 27. Lampinen, Hanna; Siirama, Lauri; Heikkinen, Päivi Ympäristövaikutusten hallinta ja ohjaus. In: Kaivos- ja louhintatekniikka. Helsinki: Opetushallitus, Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti; Gustavsson, Nils; Tenhola, Markku Evaluation of geochemical background levels in the Talvivaara Ni-Cu-Zn deposit, Finland. In: Smart science for exploration and mining : proceedings of the 10th Biennial SGA Meeting, Townsville, Australia, 17th-20th August Townsville: James Cook University,

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 9 Luoto, Tomi P.; Sarmaja-Korjonen, Kaarina; Nevalainen, Liisa; Kauppila, Tommi A 700 year record of temperature and nutrient changes in a small eutrophied lake in southern Finland. The Holocene 19 (7), Nikkarinen, Maria Geokemia ympäristöriskinarvioinnissa - metallien riskinarviointiprojektin myötä ilmenneitä haasteita. In: 9. Geokemian päivät th Finnish Geochemical Meeting 2009, , GTK, Espoo, Finland : tiivistelmät - abstracts. Vuorimiesyhdistys. Sarja B 90. Espoo: Vuorimiesyhdistys, Nikkarinen, Maria Loppuraportti. Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi ( ). 87 s. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, M10.4/2009/24. [Kokoteksti] [34.00 KB] Tenhola M., Räisänen M-L. Geologian tutkimuskeskuksen mineraalitekniikan koetehtaan rikastushiekka-altaan tutkimukset. Raportti Karlsson, Teemu; Räisänen, Marja Liisa; Kelm, Ursula Environmental effects and risk assessment of copper mining : contaminated drainage from the tailings impoundments. In: 7th National Geological Colloquium 2010, [Helsinki] : abstracts. Department of Geosciences and Geography. C 1. Helsinki: University of Helsinki, 18. Kihlman, Susanna; Kauppila, Tommi Spatiotemporal effects of an active metal mine on testate amoebas and sediment geochemistry in two basins of Lake Pyhäjärvi, central Finland. In: 7th National Geological Colloquium 2010, [Helsinki] : abstracts. Department of Geosciences and Geography. C 1. Helsinki: University of Helsinki, 21. Kihlman, Susanna; Kauppila, Tommi Tracking the aquatic impacts of a historical metal mine using lacustrine protists and diatom algae. Mine Water and the Environment 29 (2), Selinus, Olle; Cave, Mark; Kousa, Anne; Steinnes, Eiliv; Varet, Jaques; Ferreira da Silva, Eduardo Medical geology in Europe. In: Medical geology : a regional synthesis. Dordrecht: Springer, Verta, Matti; Kauppila, Tommi; Londesborough, Susan; Mannio, Jaakko; Porvari, Petri; Rask, Martti; Vuori, Kari-Matti; Vuorinen, Pekka J Metallien taustapitoisuudet ja haitallisten aineiden seuranta Suomen pintavesissä - ehdotus laatunormidirektiivin toimeenpanosta [Electronic resource]. Abstract: Background levels for metals and monitoring of priority substances in Finnish surface waters - proposal for the implementation of Directive on Environmental Quality Standards. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12. Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 45 p. Electronic publication. [Kokoteksti] 2011

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 10 Backnäs, Soile; Dool, Gijs van den Use of groundwater flow, contaminant transport and geochemical modelling in environmental risk assessment of an industrial site at Kokkola, western Finland. In: Geoscience for society : 125th anniversary volume. Geological Survey of Finland. Special Paper 49. Espoo: Geological Survey of Finland, [Kokoteksti] [ KB]. Gustavsson, Nils; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti; Tenhola, Markku Evaluation of natural geochemical background levels. In: Geoscience for society : 125th anniversary volume. Geological Survey of Finland. Special Paper 49. Espoo: Geological Survey of Finland, [Kokoteksti] [ KB] Kauppila, Päivi M.; Kauppila, Tommi; Mäkinen, Jari; Kihlman, Susanna; Räisänen, Marja Liisa Geochemistry in the characterisation and management of environmental impacts of sulfide mine sites. In: Geoscience for society : 125th anniversary volume. Geological Survey of Finland. Special Paper 49. Espoo: Geological Survey of Finland, [Kokoteksti] [ KB]. Kauppila, Päivi M Mining waste characterization - case Finland. In: 25th International Applied Geochemistry Symposium 2011, August 2011, Rovaniemi, Finland : Geochemistry for risk assessment of metal contaminated sites : workshop abstracts, 21 August Vuorimiesyhdistys. Sarja B Espoo: Vuorimiesyhdistys, Kousa, Anne; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti; Nikkarinen, Maria; Havulinna, Aki S.; Karvonen, Marjatta; Moltchanova, Elena; Sorvari, Jaana; Lehtinen, Heli; Rossi, Esko; Ruskeeniemi, Timo; Backman, Birgitta; Mäkelä-Kurtto, Ritva; Kantola, Marjatta; Hatakka, Tarja; Savolainen, Heimo Evaluation of the relationship between the natural geological environment and certain chronic diseases in Finland. In: Geoscience for society : 125th anniversary volume. Geological Survey of Finland. Special Paper 49. Espoo: Geological Survey of Finland, [Kokoteksti] [ KB]. Kousa, Anne Magnesium and calcium in drinking water and heart diseases. In: Encyclopedia of environmental health. Burlington: Elsevier, Kousa, Anne; Nikkarinen, Maria; Makkonen, Sari; Koivuhuhta, Auri; Nerg, Anne-Marja Hitech-metal lithium in the natural environment and health issues. In: Geological and medical sciences for a safer environment : 4th International Conference on Medical Geology, GeoMed 2011, Bari, Italy, September 20-25, 2011 : book of abstracts. Bari: Digilabs Pub, 69. Mäkinen, Jari Metal and sediment accumulation the in Lake Pyhäjärvi. In: 25th International Applied Geochemistry Symposium 2011, August 2011, Rovaniemi, Finland : programme and abstracts. Vuorimiesyhdistys. Sarja B Espoo: Vuorimiesyhdistys, 62. Mäkinen, Jari Sediment focusing and wind driven bottom currents in the Finnish lacustrine basins. In: 5th International Limnogeological Congress, August 31st - September 3rd 2011, Konstanz, Germany : programme and abstracts volume. Braunschweig: Technische Universität Braunschweig,

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 11 Mäkinen J Pyhäsalmen Pyhäjärven sedimentaatiotutkimukset /2011. Nikkarinen, Maria; Kousa, Anne; Makkonen, Sari; Koivuhuhta, Auri; Nerg, Anne-Marja Environmental cobalt and health. In: Geological and medical sciences for a safer environment : 4th International Conference on Medical Geology, GeoMed 2011, Bari, Italy, September 20-25, 2011 : book of abstracts. Bari: Digilabs Pub, 99. Parviainen, Annika; Kauppila, Tommi; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti Evidence for long-term pollution from mine sites in lake sediment records in the Haveri and Ylöjärvi mine sites, SW Finland. In: 25th International Applied Geochemistry Symposium 2011, August 2011, Rovaniemi, Finland : programme and abstracts. Vuorimiesyhdistys. Sarja B Espoo: Vuorimiesyhdistys, Räisänen, Marja Liisa; Kauppila, Päivi M.; Myöhänen, Timo Suitability of static tests for acid rock drainage assessment of mine waste rock. Bulletin of the Geological Society of Finland 82 (2), Backnäs, Soile; Laine-Kaulio, Hanne; Kløve, Bjørn Phosphorus forms and related soil chemistry in preferential flowpaths and the soil matrix of a forested podzolic till soil profile. Geoderma , Backnäs, Soile; Laine-Kaulio, Hanne; Klöve, Björn Kinetic study of phosphorus sorption in preferential flow paths and soil matrix of a boreal forested till soil slope [Electronic resource]. In: 4th International Congress EUROSOIL 2012 : soil science for the benefit of mankind and environment, Bari, Italy, 2-6 July Bari: University of Bari, Optical disc (CD-ROM). Gustavsson, N.; Loukola-Ruskeeniemi, K.; Tenhola, M Evaluation of geochemical background levels around sulfide mines - a new statistical procedure with beanplots. Applied Geochemistry 27 (1), Kauppila, Tommi; Kanninen, Antti; Viitasalo, Matias; Räsänen, Johanna; Meissner, Kristian; Mattila, Jukka Comparing long term sediment records to current biological quality element data - implications for bioassessment and management of a eutrophic lake. Limnologica 42 (1), Kihlman, Susanna; Kauppila, Tommi Effects of mining on testate amoebae in a Finnish lake. Journal of Paleolimnology 47 (1), Kousa, Anne; Puustinen, Niina; Karvonen, Marjatta; Moltchanova, Elena The regional association of rising type 2 diabetes incidence with magnesium in drinking water among young adults. Environmental Research 112, Luoto, Tomi P.; Nevalainen, Liisa; Kauppila, Tommi; Tammelin, Mira; Sarmaja-Korjonen, Kaarina Diatom-inferred total phosphorus from dystrophic Lake Arapisto, Finland, in relation to Holocene paleoclimate. Quaternary Research 78 (2),

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 12 Mattila, S Muokatun vermikuliitin käyttäytyminen reaktiivisessa suotovedessä. Pro gradu, Turun yliopisto. Parviainen, Annika; Kauppila, Tommi; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti Long-term lake sediment records and factors affecting the evolution of metal(loid) drainage from two mine sites (SW Finland). Journal of Geochemical Exploration 114, Mäkinen. J. Leppävirran Arkkuselän sedimentaatiotutkimukset M46K2012 Parviainen, Annika; Isosaari, Pirjo; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti; Nieto, José Miguel; Gervilla, Fernando Occurrence and mobility of As in the Ylöjärvi Cu-W-As mine tailings. Journal of Geochemical Exploration 114, Suomenkieliset julkaisut/lehtiartikkelit: Kousa A & Nikkarinen M: Geolääketieteellinen näkökulma akuutin sydäninfarktin alueelliseen vaihteluuun. Ympäristö ja Terveys 3/2010. Teema: Ympäristöterveydenhuollon erityistilanteetympäristöaltisteiden riskit ja terveysvaikutukset.ss Kousa A & Nikkarinen M: High tech-metallit kiinnostavat terveysvaikutuksista niukasti tietoa. Ympäristö ja Terveys 3/2010. Karlsson, T. Kallis kulta; laiton kullanhuuhdonta aiheuttaa tuhoja Perun Amazoniassa. Lehtiartikkeli YKL:n jäsenlehdessä Ympäristöasiantuntija 4/2012. Mäkinen, J., Tammelin, M. Kauppila, T Luonnonhuuhtouman arviointi Etelä-Suomen savikkoalueilla. Vesitalous 4/2012. Mäkinen, J. Kauppila, T. Savon Sanomat. Lehtiartikkeli kaivostoiminnan vesistövaikutuksista Mäkinen, J. Kauppila, T. Savon Sanomat. Lehtiartikkeli kaivostoiminnan vesistövaikutuksista

MINERA-hanke ja metallimalmikaivosten ympäristövaikutukset

MINERA-hanke ja metallimalmikaivosten ympäristövaikutukset MINERA-hanke ja metallimalmikaivosten ympäristövaikutukset Tommi Kauppila, GTK 17.4.2013 1 Metallimalmikaivokset vaikuttavat ympäristöönsä Metallimalmikaivosalueet ovat ympäristöriskinarvioinnin kannalta

Lisätiedot

Loppuraportti. Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi (2803005) Maria Nikkarinen

Loppuraportti. Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi (2803005) Maria Nikkarinen Itä-Suomen yksikkö M10.4/2009/24 4.2.2009 Kuopio Loppuraportti Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi (2803005) Maria Nikkarinen Itä-Suomen yksikkö Kuopio Sisällysluettelo

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus

Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus, Tommi Kauppila, Raisa Neitola antti.pasanen@gtk.fi tommi.kauppila@gtk.fi raisa.neitola@gtk.fi 30.01.2014 1 GTK:n rooli yhteiskunnassa

Lisätiedot

Liite. RAMAS-hankkeen raportit, esitelmät ja julkaisut 1.12.2004 30.11.2007

Liite. RAMAS-hankkeen raportit, esitelmät ja julkaisut 1.12.2004 30.11.2007 Liite. RAMAS-hankkeen raportit, esitelmät ja julkaisut 1.12.2004 30.11.2007 1. RAMAS-hankkeen julkiset tutkimusraportit 1. Backman, B., Luoma, S., Ruskeeniemi, T., Karttunen, V., Talikka, M. & Kaija, J.

Lisätiedot

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia ARKISTOKAFPALE.Q h :IS/PL ILZ-SuoinEi! yksikk6 M 10.1/2006/3 Kuopio Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia Soile Aatos, Peter Sorjonen-Ward, Asko Kontinen & Tapio Kuivasaari QEOLOQIAN TVrKlMUSKESKUS

Lisätiedot

KaiHaMe Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät -projekti

KaiHaMe Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät -projekti KaiHaMe Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät -projekti 28.11.2017 KaiHaMe työpaja, Kuopio Taustaa Kaivannaisjätteiden hallinta on haaste kestävän kehityksen mukaisen kaivostoiminnan kehittämisessä Vain

Lisätiedot

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille GTK / Etelä-Suomen yksikkö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS 30.10.2012 Espoo ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille Paavo Härmä ja Jouko Vuokko With the contribution of the LIFE financial instrument of the

Lisätiedot

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama ESY Q16.2/2006/5 16.11.2006 Espoo Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 16.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

SOTERKO turvallista kaivostoimintaa tukemassa

SOTERKO turvallista kaivostoimintaa tukemassa SOTERKO turvallista kaivostoimintaa tukemassa SOTERKO-RISKY kaivosohjelma Antti Kallio Säteilyturvakeskus Sisällysluettelo SOTERKO-RISKY kaivosohjelma Taustaa: aikaisempi kaivoksiin liittyvä yhteistyö

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Pohjois-Suomessa Risto Pietilä Geologian tutkimuskeskus GTK:n toiminta-alueet ja profiilit GTK on alueellinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo 2.5.2017 Geofysiikan mittaukset Velkuan Aumineralisaation alueella Naantalissa Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Kaisa Martikainen, MUTKU-päivät 2017 Pro Gradu, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kaivannaisjätteisiin liittyvät lainmuutokset KAI:n toiminnassa

Kaivannaisjätteisiin liittyvät lainmuutokset KAI:n toiminnassa Kaivannaisjätteisiin liittyvät lainmuutokset KAI:n toiminnassa Ympäristögeologi Ilkka Haataja Kainuun ympäristökeskus/ Ilkka Haataja 1 Käytännöt kaivannaisjätteitä koskevan lainsäädännön muutoksen yhteydessä

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

Kaivannaisjätteiden optimoinnin toimintamalli

Kaivannaisjätteiden optimoinnin toimintamalli Kaivannaisjätteiden optimoinnin toimintamalli Geologian tutkimuskeskus 28.11.2017 KaiHaMe Työpaja, Kuopio Lähtökohdat toimintamallille Kaivannaisjätteiden karakterisointi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Lisätiedot

kaivostoiminnan Ritva Heikkinen Tekes Matkailun, ympäristön ja kaivostoiminnan Yhteensovittaminen Koillis-Suomessa Rukatunturi Copyright Tekes

kaivostoiminnan Ritva Heikkinen Tekes Matkailun, ympäristön ja kaivostoiminnan Yhteensovittaminen Koillis-Suomessa Rukatunturi Copyright Tekes Green Mining-ohjelma kaivostoiminnan ympäristöteknologian kehittämisessä Ritva Heikkinen Tekes Matkailun, ympäristön ja kaivostoiminnan Yhteensovittaminen Koillis-Suomessa 24.2.20122 2012 Rukatunturi Green

Lisätiedot

YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ

YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ 1 YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ Case-esimerkein TEKNILLINEN TIEDEKUNTA / Ympäristö- ja kemiantekniikka / Esa Muurinen OULUN INNOVAATIOALLIANSSI OULU INNOVATION ALLIANCE 2 Oulun Innovaatioallianssi

Lisätiedot

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö M19/2743/2006/1/10 19.10.2006 Rovaniemi Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ESY Espoo 70/2014 Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien projekteina Laine, Eevaliisa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologisten 3D-mallien tallentaminen 15.11.2012

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Green Mining Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Mineraalialan kehitys Suomessa Suomi on vastuullisen kaivostoiminnan tunnustettu osaaja joka vie asiantuntemustaan maailmalle Tekesin Green Mining -ohjelma

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Faktat Arseenin esiintyminen kallioperässä ja pohjavedessä Mitä pitää mitata ja milloin? Arseenipitoisuuden

Lisätiedot

Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö

Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö Kaikki käyttöön Pohjois-Savossa -hanke (2013-2014) Akseli Torppa Geologian tutkimuskeskus (GTK) Sivukivihankkeen taustaa Kuva: Yaran Siilinjärven kaivos

Lisätiedot

Mitä uutta kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskeistä? Kati Räsänen Työpaketti 4, PesticideLife Loppuseminaari 13.11.2013

Mitä uutta kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskeistä? Kati Räsänen Työpaketti 4, PesticideLife Loppuseminaari 13.11.2013 Mitä uutta kasvinsuojeluaineiden i id ympäristöriskeistä? Kati Räsänen Työpaketti 4, PesticideLife Loppuseminaari 13.11.2013 Uutta kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskeistä? Mikä uusi asia? Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

Arseeni Pirkanmaalla esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta

Arseeni Pirkanmaalla esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Geoympäristötekniikka Arseeni Pirkanmaalla esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta RAMAS-hankkeen tärkeimmät tulokset Toimittajat: Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Timo Ruskeeniemi,

Lisätiedot

Mikkeli, Pursiala Rakennemalli ja pohjavedenvirtausmalli Polaris-hanke Arto Hyvönen, geologi (GTK)

Mikkeli, Pursiala Rakennemalli ja pohjavedenvirtausmalli Polaris-hanke Arto Hyvönen, geologi (GTK) Mikkeli, Pursiala Rakennemalli ja pohjavedenvirtausmalli Polaris-hanke Arto Hyvönen, geologi (GTK) Vesihuollon riskien hallinta ja monitorointi seminaari 24. - 25.4.2013 25.3.2013 1 GTK:n tehtävät kokonaisjärjestelmän

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

Säkylän Pyhäjärven RAPU-hanke selvittää raputalouden riskejä ja mahdollisuuksia

Säkylän Pyhäjärven RAPU-hanke selvittää raputalouden riskejä ja mahdollisuuksia Säkylän Pyhäjärven RAPU-hanke selvittää raputalouden riskejä ja mahdollisuuksia IX Valtakunnalliset rapupäivät 16.11.2011 Anne-Mari Ventelä, Marko Jori, Pyhäjärvi-instituutti Timo Ruokonen, Jyväskylän

Lisätiedot

SOTERKO-RISKY Kaivostoiminnan riskit-aihealue Antti Kallio, Säteilyturvakeskus. SOTERKO ohjelmaseminaari 10.6.2015

SOTERKO-RISKY Kaivostoiminnan riskit-aihealue Antti Kallio, Säteilyturvakeskus. SOTERKO ohjelmaseminaari 10.6.2015 SOTERKO-RISKY Kaivostoiminnan riskit-aihealue Antti Kallio, Säteilyturvakeskus SOTERKO ohjelmaseminaari 10.6.2015 Sisällysluettelo SOTERKO-RISKY kaivosten riskit Saavutuksia 2014 Käynnissä olevia hankkeita

Lisätiedot

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration Akrenius, Nina Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti PL 21 00014 HY Amdahl, Hanne Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu. CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma

Laurea-ammattikorkeakoulu. CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma Laurea-ammattikorkeakoulu CRM-järjestelmäratkaisun toteutus - Case Firma Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä CRM - järjestelmäratkaisun toteutus Case Firma Laurea University of Applied Sciences Abstract

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen investointiyhteistyö yliopistojen kanssa. Rehtori Tapio Varmola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2.10.2013

Ammattikorkeakoulujen investointiyhteistyö yliopistojen kanssa. Rehtori Tapio Varmola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2.10.2013 Ammattikorkeakoulujen investointiyhteistyö yliopistojen kanssa Rehtori Tapio Varmola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2.10.2013 Ammattikorkeakoulujen TKI-infra selvitetään FIRAN kyselyn yhteydessä Monet ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Pilaantuneen maaperän tutkimusmenetelmät ja. Maria Nikkarinen Liitu-päivä 4.5.2006

Pilaantuneen maaperän tutkimusmenetelmät ja. Maria Nikkarinen Liitu-päivä 4.5.2006 Pilaantuneen maaperän tutkimusmenetelmät ja riskinarvioinnin haasteetesimerkkinä kaivosympäristöt Maria Nikkarinen Liitu-päivä 4.5.2006 Pilaantuneen maa-alueen tutkimuksen eteneminen Alustavat selvitykset

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

TJAAKKO LEPPÄNEN. Järvisedimentit kaivosten vesistökuormituksen ja onnettomuuksien tutkimuksessa mahdollisuuksia ja haasteita

TJAAKKO LEPPÄNEN. Järvisedimentit kaivosten vesistökuormituksen ja onnettomuuksien tutkimuksessa mahdollisuuksia ja haasteita Järvisedimentit kaivosten vesistökuormituksen ja onnettomuuksien tutkimuksessa mahdollisuuksia ja haasteita TJAAKKO LEPPÄNEN eollisuuden ympäristöonnettomuuksien ja haitallisten aineiden päästöjen tutkinta

Lisätiedot

Harjavallan sulaton raskasmetallipäästöt

Harjavallan sulaton raskasmetallipäästöt Mg vuodessa 25 2 15 Harjavallan sulaton raskasmetallipäästöt Cu Ni Zn Pb 1 5 1985 1988 1991 1994 1997 2 23 Outokumpu Oy Keskimääräinen vuosilaskeuma Harjavallan tutkimusgradientilla vuosina 1992-1998 7

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North

Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North Indika-projektin työpaja 25.11.2016 Geologian tutkimuskeskus, Rovaniemi Kari Strand, prof. OMS

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

KORPI Bioenergiakorjuun ekologiset vesistövaikutukset

KORPI Bioenergiakorjuun ekologiset vesistövaikutukset KORPI Bioenergiakorjuun ekologiset vesistövaikutukset Muokkaa alaotsikon perustyyliä naps. Vesiensuojelu turvemailla seminaari, 8.4.2011, Seinäjoki FT Kristian Meissner, SYKE FM Mika Nieminen, Jyväskylän

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 21.3.2013 PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 21.03.2013 / M29L2013

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä ohjeistusta kiviainesten kestävään käyttöön Asrocks-hanke v. 2011-2014. LIFE10ENV/FI/000062 ASROCKS. With the contribution of the LIFE financial

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO NIKKELIMALMINETSINNÄSSÄ 1997

URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO NIKKELIMALMINETSINNÄSSÄ 1997 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4689 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoon yksikkö M19/2114/2002/1/10 URJALA KYLMÄKOSKI Espoossa 30.8.2002 Markku Tiainen URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus GTK

Geologian tutkimuskeskus GTK Geologian tutkimuskeskus GTK Eurooppalainen huippuosaaja Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia GTK:n rooli yhteiskunnassa GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa

Lisätiedot

Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Maija Taka University of Helsinki 1

Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Maija Taka University of Helsinki 1 Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu 8.12.2014 Maija Taka University of Helsinki 1 Pienvesitutkimus pääkaupunkiseudulla 1. Alueellisesti kattava aineisto 2. Aikasarjatutkimus 3. Muu

Lisätiedot

perustamishankkeeseen ja päämajan sijoittamiseen Suomeen

perustamishankkeeseen ja päämajan sijoittamiseen Suomeen Ilmatieteen laitoksen ACTRISeurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin perustamishankkeeseen ja päämajan sijoittamiseen Suomeen Asiantuntijakuuleminen Liikenne- ja viestintävaliokunta 23.5.2017 FT Sanna Sorvari

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Prof. Pekka Särkkä TKK Kalliorakentaminen Kaivosinsinöörikoulutus Ruotsi, (Saksa, Venäjä) aluksi Teknillisen korkeakoulun kemian osasto 1937- Vuoriteollisuusosasto

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit GTK:n näkökulmasta. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja , Ossi Ikävalko

Maa- ja kallioperämallit GTK:n näkökulmasta. Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja , Ossi Ikävalko Maa- ja kallioperämallit GTK:n näkökulmasta Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa työpaja 13.3.2014, Ossi Ikävalko Ossi Ikävalko 02.04.2014 1 Perustehtävä Kartoittaa ja tutkii

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Polvijärven Kylylahden kaivos & Kaavin Luikonlahden rikastamo

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Polvijärven Kylylahden kaivos & Kaavin Luikonlahden rikastamo OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Polvijärven Kylylahden kaivos & Kaavin Luikonlahden rikastamo Jarmo Vesanto Altona Mining Limited 15.06.2011 Altona Mining Limited Altona Mining Limited (Perth WA) Syntyi Vulcan

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen

Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet LIFE10 ENV/FI/062 ASROCKS Esityksen sisältö Luontainen arseeni maa- ja kallioperässä ASROCKS hanke Arseenin liukeneminen

Lisätiedot

GeoChem. Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka

GeoChem. Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka GeoChem Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka 15.2.2008 KYT2010 seminaari - Kalliokulkeutuminen Helsingin

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

maaperässä Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Geologian tutkimuskeskus

maaperässä Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Geologian tutkimuskeskus Luontaisten haittaaineiden esiintyvyys maaperässä Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Geologian tutkimuskeskus Metallit kallioperässä ja maaperässä Eri kivilajeissa on luonnostaan erilaisia metallipitoisuuksia

Lisätiedot

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara TIE-hankkeen päätösseminaari Taivalkoski 27.3.2013 Matti Virkkunen, VTT 2 Sisältö Metsähakkeen saatavuus Mustavaaran

Lisätiedot

Bryggen kommunikea 2010

Bryggen kommunikea 2010 ECVET tulee - oletko valmis! Seinäjoki 10.12.2012 ECVET EXPERT 2012-2013 FINLAND Leena-Maija Talikka CIMO Bryggen kommunikea 2010 Tavoitteita Ammatillisen koulutuksen vetovoima Taitokisat Liikkuvuus korostuu

Lisätiedot

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Fil. tri Tarja Laatikainen Eno, Louhitalo 27.02.2009 Ympäristövaikutukset A. Etsinnän yhteydessä B. Koelouhinnan ja koerikastuksen yhteydessä C. Terveysvaikutukset

Lisätiedot

KaSuKat-hankkeen esittely

KaSuKat-hankkeen esittely KaSuKat-hankkeen esittely KAIVOSTOIMINNAN HAASTEET ITÄ-SUOMESSA Outokumpu 17.2.2010 Leena Soudunsaari tohtorikoulutettava, arkkitehti safa KaSuKat Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön

Lisätiedot

Mitä merkitsee luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen näkökulma erityisesti suomalaisen kaivostoiminnan kestävyyteen

Mitä merkitsee luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen näkökulma erityisesti suomalaisen kaivostoiminnan kestävyyteen Mitä merkitsee luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen näkökulma erityisesti suomalaisen kaivostoiminnan kestävyyteen Mari Tuusjärvi Geologian tutkimuskeskus 22.11.2013 1 Taustaa Kaivostoiminnan kestävyys

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

Kaivosvesiin liittyvä tutkimus ympäristötieteen laitoksella Itä- Suomen yliopistossa

Kaivosvesiin liittyvä tutkimus ympäristötieteen laitoksella Itä- Suomen yliopistossa Kaivosvesiin liittyvä tutkimus ympäristötieteen laitoksella Itä- Suomen yliopistossa Professori Mikko Kolehmainen Professori Simo Pehkonen Yliopistotutkija Eila Torvinen Yliopistotutkija Sari Makkonen

Lisätiedot

ASROCKS hanke: Viestinnän onnistumisen arviointi

ASROCKS hanke: Viestinnän onnistumisen arviointi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Espoo ASROCKS hanke: Viestinnän onnistumisen arviointi Mira Markovaara-Koivisto, Paavo Härmä, Helena Saarinen, Taina Järvinen, Birgitta Backman, Jouko Vuokko,

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

CliPLivE - Climate Proof Living Environment

CliPLivE - Climate Proof Living Environment SOUTH-EAST FINLAND-RUSSIA ENPI CBC 2007-2013 Riskikartat Itämeren rannikkoalueella CliPLivE - Climate Proof Living Environment Yleistä projektista Kesto: Helmikuu 2012 Elokuu 2014 Rahoittaja: EU:n Kaakkois-Suomi

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali

Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali Energianhallinta Aallon kampuksilla tilaisuus Helsinki 25.3.2015 Nina Leppäharju, Geologian tutkimuskeskus (GTK) Esityksen sisältö 1.

Lisätiedot

Litium tutkimukset Someron Luhtinmäellä vuonna 2012 Timo Ahtola & Janne Kuusela

Litium tutkimukset Someron Luhtinmäellä vuonna 2012 Timo Ahtola & Janne Kuusela GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Espoo 17.12.2015 103/2015 Litium tutkimukset Someron Luhtinmäellä vuonna 2012 Timo Ahtola & Janne Kuusela GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 17.12.2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus SAFETY 2016 -konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Tutkija, Laura Kolehmainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26.4.2016, Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016

Lisätiedot

Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen

Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen Sisältö Tausta Kuonan käsittely Kuonan ominaisuudet Kuonan hyötykäyttö - esimerkkikohteita Jatkosuunnitelmat Tausta

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus 10.11.2014 1 Työryhmä GTK Laura Lauri Susanna Kihlman Mari Kivinen Saku Vuori VTT Tiina Koljonen

Lisätiedot