Loppuraportti. Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi ( ) Anne Kousa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi (2241000) Anne Kousa"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti Loppuraportti Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi ( ) Anne Kousa

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä 1 Dnro Tekijät Anne Kousa Raportin laji 127/2013 Arkistoraportti Toimeksiantaja Itä-Suomen yksikkö Raportin nimi Hankkeen loppuraportti Tiivistelmä Hankkeen nimi: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi Hankkeen aloitus- ja lopetuspäivä: Tulosa1ue: Tutkimus ja kehittäminen Vastuualue: 402 Hankepäällikkö: Maria Nikkarinen, alkaen Anne Kousa Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Hankkeen päättyminen, hanke , loppuraportti, ympäristögeokemia, riskinarviointi Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Valtakunnallinen, Itä-Suomi Karttalehdet Muut tiedot Arkistosaijan nimi Arkistotunnus 127/201 3 Arkistoraportti Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Julkisuus 12 Yksikkö ja vastuualue Hanketunnus Itä-Suomen yksikkö, va Allekiljoitus/nimen selvennys. _,..., ~~~4- All<k;(j,;.., mmoo "''=>" r/a. ~ Raimo Nevalainen ' 1~ Anne Kousa l ~/1/yn{ 1.{,. Toimialapäällikkö Erikoistutkija G GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLDGICAL SURVEY OF FINLAND PL/PB/P.O. Box 96 PL/PB/P.O. Box 1237 PLIPB/P.O. Box 97 PL/PB/P.O. Box 77 FI Espoo, Finland FI Kuopio, Finland FI Kokkola, Finland Fl Rovaniemi, Finland GTK Puh TeL Y-tunnus 1 FO-nummer 1 Business ID:

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 TAUSTA 1 2 TOTEUTUS Kaivosten ympäristövaikutustutkimukset (työpaketti 1) Riskinarviointigeokemia (työpaketti 2) Vaikutusten arviointimenetelmät vastaanottavissa vesistöissä (työpaketti 3) 2 3 HANKKEEN KESTO JA RESURSSIT 3 4 TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN VERTAILU 5 5 HANKKEEN DOKUMENTAATIO 6 6 RISKIT JA ULKOISET TEKIJÄT 6 7 HANKEPÄÄLLIKÖN ARVIOINTI 7 8 JULKAISULUETTELO 8

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 1 1 TAUSTA Itä-Suomen yksikön hanke " Ympäristövaikutusten ja riskien arviointia palveleva geokemiallinen tutkimus jatkoi v päättyneen hankkeen työtä painottumalla ympäristövaikutusten arviointia palvelevan tiedon tuottamiseen ja menetelmäkehitykseen. Vuonna 2010 tehdyn GTK:n ohjelmauudistuksen myötä hanke painottui entistä selkeämmin kaivosympäristöihin. Nimi muutettiin uuden painotuksen myötä Kaivosympäristöt ja riskinarviointi-hankkeeksi ja hankenumero muuttui (aikaisempi hankenumero ). 2 TOTEUTUS Hanke ositettiin kolmeen työpakettiin: Kaivosten ympäristövaikutustutkimukset, riskiarviointigeokemia ja vaikutusten arviointimenetelmät vastaanottavissa vesistöissä. Kaivosten ympäristövaikutustutkimukset (työpaketti 1) A. Kaivannaisjätteiden ympäristökelpoisuusmenettelyn kehitystyö B. Kaivosympäristövesien laatuvaihtelu ja hallintamenetelmien toimivuus C. Kaivosympäristövaikutusten geokemiallinen ja reaktiivisen kulkeutumisen mallintaminen D. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ja niiden hallinta Riskiarviointigeokemia (työpaketti 2) A. Geokemiallisten tekijöiden yhteys terveyteen B. Geokemiallisten metalliprovinssien merkitys ekologisten riskien arvioinnissa C. Geokemian vaikutus ravintokasvien haitta-ainepitoisuuksiin Vaikutusten arviointimenetelmät vastaanottavissa vesistöissä (työpaketti 3) A. Metallien kulkeutuminen ja sedimentaatio pienvaluma-alueilla B. Järviallaskohtaiset kerrostumistutkimukset C. Syventävä tutkimus sedimentin pintaosan kemiallisten prosessien ymmärtämiseksi 2.1 Kaivosten ympäristövaikutustutkimukset (työpaketti 1) Työpaketissa 1 tehtiin menetelmätestausta yhteistyössä Labtiumin, Mintekin ja Espoon Mineralogisen tutkimuslaboratorion kanssa. Hankkeessa osallistuttiin Rovaniemellä pidetyn IAGS symposiumin ja kaivosympäristöekskursion valmisteluun ja toteutukseen. Työpaketissa 1 aloitettiin tutkimukset baryytin sisältämän rikin vaikutuksesta sulfidisen rikin määritystuloksiin. Tutkimuksessa vertailtiin eri analyysimenetelmien eroja. Hankkeen aikana perehdyttiin pohjaveden virtaus- ja kulkeutumismallinnukseen kaivosympäristöissä. Mallinnuskohteena toimi Luikonlahden kaivosalue Kaavilla. Kohteessa tehtiin geofysikaalisia mittauksia ja maaperäkairauksia, joiden pohjalta laadittiin geologinen 3D-rakennemalli GSI3Dohjelmalla. Geofysiikan tutkimustuloksia ja rakennemallinnusta on esitelty yhteistyökumppaneille. Rakennemallin pohjalta laadittiin pohjaveden virtausmalli. Pohjaveden virtausmallinnuksen pohjalta kohtee-

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 2 seen laadittiin kulkeutumismalli, joka kuvaa metallien kulkeutumista ja reaktioita maa- ja kallioperästä pohja- ja pintavesiin. Lisäksi kohteessa on mallinnettu metallien esiintymismuotoja ja toksisuutta pohjaja pintavesissä PhreeqC-ohjelman avulla. Huippututkimuksen erillisrahoituksella tutustuttiin Denverissä USGS:n ja U.S. EPA:n johdolla paikallisiin kaivosympäristötutkimuksiin. Rahoituksella järjestettiin FEFLOW mallinnuskurssi Itä-Suomen yksikössä Kuopiossa Kurssille osallistui useita tutkijoita ja geologeja Kuopion ja Rovaniemen yksiköistä. FEFLOW mallinnusohjelmisto soveltuu pohjaveden virtauksen ja aineiden kulkeutumisen sekä lämmönsiirtymisen mallintamiseen. Vuosien aikana FEFLOW mallinnusohjelmaa on hyödynnetty Ympäristö- ja Minera hankkeissa Luikonlahden kaivosympäristön virtaus- ja kulkeutumismallinnuksessa arvioimaan haitta-aineiden kulkeutumisreittejä maa- ja kallioperässä eri päästölähteistä vesistöön. 2.2 Riskinarviointigeokemia (työpaketti 2) Työpaketissa 2 tehtiin tiivistä yhteistyötä Minera-hankkeen kanssa. Kaikki hankkeen geologit ja tutkijat osallistuivat Minera-hankkeeseen. Työpaketissa 2 jatkettiin yhteistyötä THL:n ja Canterburyn yliopiston (Uusi Seelanti) kanssa. Tutkimus painottui kaivoveden laadun ja tyypin 2 diabeteksen alueelliseen ilmaantuvuuteen. Osallistuttiin GEO- MED2011-kongressiin valmisteluun, eri kokoomateosten artikkelien kirjoittamiseen sekä selvitettiin hitech-metallien ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Hankeessa tehtiin tutkimus humusaineiston haitta-ainepitoisuuksista Luikonlahdella. Huippuosaamisen kehittämisrahan turvin osallistuttiin: Short course by the international society for environmental biogeochemistry koulutukseen Meksikossa (Solismaa). 2.3 Vaikutusten arviointimenetelmät vastaanottavissa vesistöissä (työpaketti 3) Työpaketissa 3 kerättiin sedimenttinäytteitä pääosin pienistä järvistä Pohjois-Savon alueella. Aineistoa hyödynnettiin sedimenttien taustapitoisuusmallin luomisessa Minera-projektissa. Pyhäsalmen Pyhäjärven alueella tutkittiin sedimentaatiodynamiikkaa. Oulujärven ja Kallaveden pohjanlaatua tutkittiin kaikuluotauksella sekä sedimenttinäytteenotolla. Sedimentin huokosvesinäytteenottoa selvitettiin Rhizonmenetelmällä. Saatiin alustavia tuloksia metallien jakautumisesta eri faaseihin. Huippututkimuksen erillisrahoituksella toteutettiin UFZ-yhteistyötä (Saksa) aiheesta DOC:n vaikutus metallien käyttäytymiseen järvisedimenteissä. Tutkimuksessa oli tarkoitus keskittyä täyskierron aikaisiin prosesseihin runsaasti DOC ja metalleja sisältävissä järvisedimenteissä. Tutkimusta varten kerättiin tietoa vedenlaadusta ja sedimenteistä 18 kaivoksen alapuoleisesta järvestä Alustavien tulosten perusteella täyskierron omaavissa järvissä DOC tai metallipitoisuudet eivät olleet korkeita tai toisaalta useimmissa järvissä ei esiintynyt täyskiertoa (meromiktisuus). Koska mikään kohteista ei täyttänyt tutkimushypoteesia, päätettiin tutkimuksesta luopua.

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 3 Muu osallistuminen Hankkeen henkilöstö on osallistunut lukuisiin GTK:n hankkeisiin, yhteisrahoitteisiin ja maksullisiin projekteihin Minera ( ) Kaivostoiminnan elinkaaren aikaisen ympäristöriskinarvioinnin kehittäminen (Tekes, EAKR). Minera-hankkeeseen on osallistunut lähes kaikki ympäristöryhmän geologit ja tutkijat. BEP: Metallikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt Polaris, Pohjaveden laadun kokonaisjärjestelmä (Tekes vesiohjelma, kansallinen rahoitus) Maha - Maankäytön vaikutus hajakuormitukseen (MMM tutkimusraha) (-2012). NAMUPOL IKI-hanke - Uraanipolitiikan laatiminen Namibialle (UM) ( ). MINIMAN - Kaivosten ja louhosten typpipäästöjen hallinta (Tekes Green Mining), yhdessä Mintekin kanssa. Arsenal - Arseenin hallinnan ja poiston kestävät ja taloudelliset ratkaisut rikastuksessa (Green Mining) yhdessä Mintekin kanssa. Lisäksi ympäristöryhmä on osallistunut mm. seuraaviin hankkeisiin: Kaivosten ympäristötekniikka: Kaivoksen sulkemisen käsikirja INERT: Inerttien kaivannaisjätteiden hyödyntäminen ja luokittelu KAJAK: Vanhojen kaivosalueiden inventointi BEP: Metallikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt ProMine WP5: Kaivannaisjätteistä tuotettavien nanotuotteiden kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset Arsenal: Arseenin hallinnan ja poiston kestävät ja taloudelliset ratkaisut rikastuksessa PROBIO: Jätteiden ja kuonien bioliuotus Namupol: Uraanipolitiikan laatiminen Namibialle MINIMAN: Kaivosten ja louhosten typpipäästöjen hallinta MINERA: Metallikaivosten ympäristöriskinarviointi Madre de Dios ASM: Pienimuotoisen kullankaivuun ongelmat Perussa Sulka: Rikki kaivosympäristöissä Envimine: Kaivosten sulkeminen Barentsin alueella Kaipo: Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä PISA 3 HANKKEEN KESTO JA RESURSSIT Kaivosympäristöt ja riskiarviointi-hanke (aiemmin Ympäristövaikutusten ja riskien arviointia palveleva geokemiallinen tutkimus ) asetettiin neljäksi vuodeksi ajalle

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 4 Hankkeen asettajana oli GTK:n Kuopion yksikkö. Kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana hankkeen talous- ym. seurannassa käytettiin hankenumeroa ja vuosina vastaavasti hankenumeroa Hankepäällikkö: Maria Nikkarinen, ympäristögeologi (2009-2/2012, eläkkeelle 1.3. alkaen) Projektiryhmä: Soile Aatos, geologi ( ) Soile Backnäs ( ) Pekka Forsman, tutkimusassistentti ( ) Teemu Karlsson, geologi (ma) ( ) Päivi Kauppila, erikoistutkija ( ) Tommi Kauppila, johtava tutkija ( ) Anne Kousa, erikoistutkija ( ) (hankepäällikön sijainen 3/2012 alkaen) Jari Mäkinen, erikoistutkija ( ) Antti Pasanen, johtava tutkija ( ) Marja Liisa Räisänen, erikoistutkija ( , virkavapaa ) Lauri Solismaa, geokemisti ( ) Markku Tenhola, geologi ( / 2011, eläke) Kari Tiitta, huoltomekaanikko ( alkaen) Anna Tornivaara, tutkija ( ) Kaisa Turunen, geologi (ma) (2012) Vuosiluvut henkilön yhteydessä tarkoittavat vuosia, jolloin henkilöllä on ollut vähintäänkin muutaman kuukauden mittainen työpanos hankkeessa.

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 5 htv Yhteensä Suunniteltu , ,5 Vuosisuunnitelmissa tarkennettu 5,6 4,7 5,0 6,0 21,3 Toteutunut 5,65 5,47 5, ,92 Taulukko 2.Taloudellisten resurssien käyttö hankkeen aikana Suunni- teltu Taulukko 1.Hankesuunnitelmassa 2009 suunniteltu henkilöresurssien käyttö suhteessa toteutuneisiin vuosisuunnitelmiin Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Toteutunut Palkkaukset Kulutusmenot Analyysit Yhteensä TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN VERTAILU Geologinen tieto ei aina välity riittävän hyvin, oikein tulkittuna ja oikeassa muodossa päätöksentekoon. Paikallisesti ja käytännön tilanteissa GTK:n palveluja hyödynnetään etenkin kaivosten ympäristölupaasioissa ja kaivosympäristövaikutusten hallinnassa. Puutteena on ollut GTK:n osaamisen vaatimaton hyödyntäminen valtakunnallisena geoalan auktoriteettina. Tarvitaan tehokkaampaa tiedon jakamista, jonka pitää pohjautua syvennettyyn geologisen tiedon tulkintaan. Hankkeen tavoitteeksi on asetettu metallien ympäristöriskinarvioinnin kehittäminen tukemaan päätöksentekoa ja menetelmien kehittäminen kaivosten ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja ekotehokkaaseen hallintaan. Vertaisarvioitujen kansainvälisten julkaisujen korkea määrä, useat asiantuntijatoimeksiannot kuten lausuntopyynnöt ja asiatuntijaryhmien jäsenyydet osoittavat, että tavoitteita vastaavat tulokset on saavutettu. Suunnitellut työpaketit ovat pääosin toteutettu huolimatta siitä, että käytettävissä olevat henkilöresurssit ovat olleet pienemmät kuin alkuperäisessä koko hankkeen ajan kattavassa hankesuunnitelmassa 2009.

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 6 Hankkeen aikana valmistui yksi väitöskirja (P. Kauppila). Taulukko 3. Hankkeen konkreettiset tulokset vv Englanninkieliset julkaisut ja artikkelit Yhteensä Suomenkieliset artikkelit ja raportit* Esitelmät Yhteensä *ei sisällä maksullisten hankkeiden raportteja Yksityiskohtainen luettelo hankkeen julkaisuista kappaleessa 8. 5 HANKKEEN DOKUMENTAATIO Hankkeessa tuotetut dokumentit on sijoitettu hankkeen yhteiskäyttöiselle palvelimelle ympgeoon. Hankkeessa tuotettu aineisto on sijoitettuympgeo-palvelimelle eri kansioihin vuosittain (esim. aineistot, arkisto, seuranta ja suunnittelu). Hankkeen toteutuksen liittyvää seurantatietoa löytyy hanke/ryhmäkokousten pöytäkirjoista. Hanke/ryhmäkokouksia on pidetty noin kerran kuukaudessa. Niissä käsiteltiin hankkeen toteutuksen kannalta keskeiset asiat, jotka kirjattiin pöytäkirjaan. Hankkeessa kertynyttä havaintoaineistoa siirretään Maaperätietokantaan (Geotietoydin). 6 RISKIT JA ULKOISET TEKIJÄT Ryhmän jäsenten osallistuminen samanaikaisesti useisiin ulkopuolisella rahoituksella toteutettaviin projekteihin ja yhden avaintutkijan tehtäväkierto loi paineita resurssien riittävyyteen ja aikatauluihin. Myös lukuisat nopealla aikataululla toimitettavat lausuntopyynnöt loivat paineita resurssien riittävyyteen ja henkilöstön jaksamiseen. Lausuntopyynnöt eivät ole ennakkoon tiedossa eikä niille ole voitu varata resursseja etukäteen. Ryhmän henkilöstön sitoutumisen, innokkuuden ja ahkeruuden avulla myös budjettihankkeen tavoitteet pääosin saavutettiin eikä mahdolliset riskit realisoituneet. 7 HANKEPÄÄLLIKÖN ARVIOINTI

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 7 GTK:n asiantuntijuuden kysyntä ja käyttö sidosryhmissä on hankkeen aikana on ollut runsasta. Verkostoituminen on ollut pääosin kansallista mutta myös kansainvälistä verkostoitumista on tapahtunut mm. USGS:n ja Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ:n kanssa. Hankkeessa on myös kiitettävästi osallistuttu huippututkimusrahan turvin erilaisiin koulutuksiin. Yhteistyötä Canterburyn yliopiston kanssa tehty hankkeen aikana ja yhteistyötä jatketaan edelleen. Koko hanke on osallistunut Minerahankkeen toimintaan ja näin työssä oppimalla lisännyt merkittävästi kaivosympäristön riskiarviointiosaamistaan. Vaikka työtä on paljon, välillä liikaakin, tieteellisten vertaisarvioitujen julkaisujen määrä on pysynyt vuodesta toiseen korkeana koko hankkeen ajan. Kaivostoiminnan lisääntymisen myötä myös lausuntopyyntöjen määrä on lisääntynyt. Asiantuntijoiden kysyntä on GTK:n kannalta tärkeä asia, mutta yksittäisen budjettihankkeen tulostavoitteiden kannalta se voi aiheuttaa paineita resurssien riittävyyteen ja henkilöstön jaksamiseen. Jatkossa lausunnoille tullaankin varaamaan resursseja. Jatkossa olisi myös tärkeää, että myös maksullisiin hankkeisiin osallistutaan vallitsevien resurssien mukaan. Kaikessa ei voi olla mukana vaikka tutkimusmahdollisuudet olisivat mielenkiintoisia. Uusia avauksia ei tulisi tehdä jos ei ole selvästi osoitettu resursseja. Hankkeen henkilöstö työskentelee paljon maastossa ja tekee kaivoskäyntejä. Tämän vuoksi hankkeessa on kiinnitetty erityisen paljon huomioita työturvallisuuteen. Kaivosyhtiöt edellyttävät kaivosalueella liikuttaessa työturvallisuuskorttia. Koko hankkeen henkilöstö on suorittanut hyväksytysti työturvallisuuskorttikoulutuksen. Lisäksi ryhmälle on hankittu asianmukaiset turvavarusteet maastotyöskentelyä/kaivoskäyntejä varten.

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 8 8 JULKAISULUETTELO Julkaisut: Hanke ja vv Heikkinen, Päivi; Räisänen, Marja Liisa Geochemistry in mining environments - implications for tailings management. In: 9. Geokemian päivät th Finnish Geochemical Meeting 2009, , GTK, Espoo, Finland : tiivistelmät - abstracts. Vuorimiesyhdistys. Sarja B 90. Espoo: Vuorimiesyhdistys, Heikkinen. P. M.; Räisänen, M. L.; Johnson, R. H Geochemical characterisation of seepage and drainage water quality from two sulphide mine tailings impoundments : acid mine drainage versus neutral mine drainage. Mine Water and the Environment 28 (1), Heikkinen, Päivi M.; Räisänen, Marja L Trace metal and As solid-phase speciation in sulphide mine tailings - indicators of spatial distribution of sulphide oxidation in active tailings impoundments. Applied Geochemistry 24 (7), Heikkinen, Päivi M Active sulphide mine tailings impoundments as sources of contaminated drainage : controlling factors, methods of characterisation and geochemical constraints for mitigation. Espoo: Geological Survey of Finland. 38, [71] p. [Kokoteksti] [ KB] Heikkinen, P.M., Tornivaara, A., Räisänen, M.L., Nikkarinen, M Kaivostoiminnan ympäristövaikutuksen arviointimenettelyoppaan päivitystarpeen arviointi. Raportti TEM:lle s. + 3 liitettä. Kihlman, Susanna; Kauppila, Tommi Effects of a historical Cu-Au mine on testate amoebae in lacustrine sediments in southern Finland (Haveri, Ylöjärvi). In: 6th National Geological Colloquium , [Helsinki] : program and abstracts. Publications of the Department of Geology. A 3. Helsinki: University of Helsinki, 27. Lampinen, Hanna; Siirama, Lauri; Heikkinen, Päivi Ympäristövaikutusten hallinta ja ohjaus. In: Kaivos- ja louhintatekniikka. Helsinki: Opetushallitus, Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti; Gustavsson, Nils; Tenhola, Markku Evaluation of geochemical background levels in the Talvivaara Ni-Cu-Zn deposit, Finland. In: Smart science for exploration and mining : proceedings of the 10th Biennial SGA Meeting, Townsville, Australia, 17th-20th August Townsville: James Cook University,

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 9 Luoto, Tomi P.; Sarmaja-Korjonen, Kaarina; Nevalainen, Liisa; Kauppila, Tommi A 700 year record of temperature and nutrient changes in a small eutrophied lake in southern Finland. The Holocene 19 (7), Nikkarinen, Maria Geokemia ympäristöriskinarvioinnissa - metallien riskinarviointiprojektin myötä ilmenneitä haasteita. In: 9. Geokemian päivät th Finnish Geochemical Meeting 2009, , GTK, Espoo, Finland : tiivistelmät - abstracts. Vuorimiesyhdistys. Sarja B 90. Espoo: Vuorimiesyhdistys, Nikkarinen, Maria Loppuraportti. Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi ( ). 87 s. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, M10.4/2009/24. [Kokoteksti] [34.00 KB] Tenhola M., Räisänen M-L. Geologian tutkimuskeskuksen mineraalitekniikan koetehtaan rikastushiekka-altaan tutkimukset. Raportti Karlsson, Teemu; Räisänen, Marja Liisa; Kelm, Ursula Environmental effects and risk assessment of copper mining : contaminated drainage from the tailings impoundments. In: 7th National Geological Colloquium 2010, [Helsinki] : abstracts. Department of Geosciences and Geography. C 1. Helsinki: University of Helsinki, 18. Kihlman, Susanna; Kauppila, Tommi Spatiotemporal effects of an active metal mine on testate amoebas and sediment geochemistry in two basins of Lake Pyhäjärvi, central Finland. In: 7th National Geological Colloquium 2010, [Helsinki] : abstracts. Department of Geosciences and Geography. C 1. Helsinki: University of Helsinki, 21. Kihlman, Susanna; Kauppila, Tommi Tracking the aquatic impacts of a historical metal mine using lacustrine protists and diatom algae. Mine Water and the Environment 29 (2), Selinus, Olle; Cave, Mark; Kousa, Anne; Steinnes, Eiliv; Varet, Jaques; Ferreira da Silva, Eduardo Medical geology in Europe. In: Medical geology : a regional synthesis. Dordrecht: Springer, Verta, Matti; Kauppila, Tommi; Londesborough, Susan; Mannio, Jaakko; Porvari, Petri; Rask, Martti; Vuori, Kari-Matti; Vuorinen, Pekka J Metallien taustapitoisuudet ja haitallisten aineiden seuranta Suomen pintavesissä - ehdotus laatunormidirektiivin toimeenpanosta [Electronic resource]. Abstract: Background levels for metals and monitoring of priority substances in Finnish surface waters - proposal for the implementation of Directive on Environmental Quality Standards. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12. Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 45 p. Electronic publication. [Kokoteksti] 2011

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 10 Backnäs, Soile; Dool, Gijs van den Use of groundwater flow, contaminant transport and geochemical modelling in environmental risk assessment of an industrial site at Kokkola, western Finland. In: Geoscience for society : 125th anniversary volume. Geological Survey of Finland. Special Paper 49. Espoo: Geological Survey of Finland, [Kokoteksti] [ KB]. Gustavsson, Nils; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti; Tenhola, Markku Evaluation of natural geochemical background levels. In: Geoscience for society : 125th anniversary volume. Geological Survey of Finland. Special Paper 49. Espoo: Geological Survey of Finland, [Kokoteksti] [ KB] Kauppila, Päivi M.; Kauppila, Tommi; Mäkinen, Jari; Kihlman, Susanna; Räisänen, Marja Liisa Geochemistry in the characterisation and management of environmental impacts of sulfide mine sites. In: Geoscience for society : 125th anniversary volume. Geological Survey of Finland. Special Paper 49. Espoo: Geological Survey of Finland, [Kokoteksti] [ KB]. Kauppila, Päivi M Mining waste characterization - case Finland. In: 25th International Applied Geochemistry Symposium 2011, August 2011, Rovaniemi, Finland : Geochemistry for risk assessment of metal contaminated sites : workshop abstracts, 21 August Vuorimiesyhdistys. Sarja B Espoo: Vuorimiesyhdistys, Kousa, Anne; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti; Nikkarinen, Maria; Havulinna, Aki S.; Karvonen, Marjatta; Moltchanova, Elena; Sorvari, Jaana; Lehtinen, Heli; Rossi, Esko; Ruskeeniemi, Timo; Backman, Birgitta; Mäkelä-Kurtto, Ritva; Kantola, Marjatta; Hatakka, Tarja; Savolainen, Heimo Evaluation of the relationship between the natural geological environment and certain chronic diseases in Finland. In: Geoscience for society : 125th anniversary volume. Geological Survey of Finland. Special Paper 49. Espoo: Geological Survey of Finland, [Kokoteksti] [ KB]. Kousa, Anne Magnesium and calcium in drinking water and heart diseases. In: Encyclopedia of environmental health. Burlington: Elsevier, Kousa, Anne; Nikkarinen, Maria; Makkonen, Sari; Koivuhuhta, Auri; Nerg, Anne-Marja Hitech-metal lithium in the natural environment and health issues. In: Geological and medical sciences for a safer environment : 4th International Conference on Medical Geology, GeoMed 2011, Bari, Italy, September 20-25, 2011 : book of abstracts. Bari: Digilabs Pub, 69. Mäkinen, Jari Metal and sediment accumulation the in Lake Pyhäjärvi. In: 25th International Applied Geochemistry Symposium 2011, August 2011, Rovaniemi, Finland : programme and abstracts. Vuorimiesyhdistys. Sarja B Espoo: Vuorimiesyhdistys, 62. Mäkinen, Jari Sediment focusing and wind driven bottom currents in the Finnish lacustrine basins. In: 5th International Limnogeological Congress, August 31st - September 3rd 2011, Konstanz, Germany : programme and abstracts volume. Braunschweig: Technische Universität Braunschweig,

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 11 Mäkinen J Pyhäsalmen Pyhäjärven sedimentaatiotutkimukset /2011. Nikkarinen, Maria; Kousa, Anne; Makkonen, Sari; Koivuhuhta, Auri; Nerg, Anne-Marja Environmental cobalt and health. In: Geological and medical sciences for a safer environment : 4th International Conference on Medical Geology, GeoMed 2011, Bari, Italy, September 20-25, 2011 : book of abstracts. Bari: Digilabs Pub, 99. Parviainen, Annika; Kauppila, Tommi; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti Evidence for long-term pollution from mine sites in lake sediment records in the Haveri and Ylöjärvi mine sites, SW Finland. In: 25th International Applied Geochemistry Symposium 2011, August 2011, Rovaniemi, Finland : programme and abstracts. Vuorimiesyhdistys. Sarja B Espoo: Vuorimiesyhdistys, Räisänen, Marja Liisa; Kauppila, Päivi M.; Myöhänen, Timo Suitability of static tests for acid rock drainage assessment of mine waste rock. Bulletin of the Geological Society of Finland 82 (2), Backnäs, Soile; Laine-Kaulio, Hanne; Kløve, Bjørn Phosphorus forms and related soil chemistry in preferential flowpaths and the soil matrix of a forested podzolic till soil profile. Geoderma , Backnäs, Soile; Laine-Kaulio, Hanne; Klöve, Björn Kinetic study of phosphorus sorption in preferential flow paths and soil matrix of a boreal forested till soil slope [Electronic resource]. In: 4th International Congress EUROSOIL 2012 : soil science for the benefit of mankind and environment, Bari, Italy, 2-6 July Bari: University of Bari, Optical disc (CD-ROM). Gustavsson, N.; Loukola-Ruskeeniemi, K.; Tenhola, M Evaluation of geochemical background levels around sulfide mines - a new statistical procedure with beanplots. Applied Geochemistry 27 (1), Kauppila, Tommi; Kanninen, Antti; Viitasalo, Matias; Räsänen, Johanna; Meissner, Kristian; Mattila, Jukka Comparing long term sediment records to current biological quality element data - implications for bioassessment and management of a eutrophic lake. Limnologica 42 (1), Kihlman, Susanna; Kauppila, Tommi Effects of mining on testate amoebae in a Finnish lake. Journal of Paleolimnology 47 (1), Kousa, Anne; Puustinen, Niina; Karvonen, Marjatta; Moltchanova, Elena The regional association of rising type 2 diabetes incidence with magnesium in drinking water among young adults. Environmental Research 112, Luoto, Tomi P.; Nevalainen, Liisa; Kauppila, Tommi; Tammelin, Mira; Sarmaja-Korjonen, Kaarina Diatom-inferred total phosphorus from dystrophic Lake Arapisto, Finland, in relation to Holocene paleoclimate. Quaternary Research 78 (2),

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 12 Mattila, S Muokatun vermikuliitin käyttäytyminen reaktiivisessa suotovedessä. Pro gradu, Turun yliopisto. Parviainen, Annika; Kauppila, Tommi; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti Long-term lake sediment records and factors affecting the evolution of metal(loid) drainage from two mine sites (SW Finland). Journal of Geochemical Exploration 114, Mäkinen. J. Leppävirran Arkkuselän sedimentaatiotutkimukset M46K2012 Parviainen, Annika; Isosaari, Pirjo; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti; Nieto, José Miguel; Gervilla, Fernando Occurrence and mobility of As in the Ylöjärvi Cu-W-As mine tailings. Journal of Geochemical Exploration 114, Suomenkieliset julkaisut/lehtiartikkelit: Kousa A & Nikkarinen M: Geolääketieteellinen näkökulma akuutin sydäninfarktin alueelliseen vaihteluuun. Ympäristö ja Terveys 3/2010. Teema: Ympäristöterveydenhuollon erityistilanteetympäristöaltisteiden riskit ja terveysvaikutukset.ss Kousa A & Nikkarinen M: High tech-metallit kiinnostavat terveysvaikutuksista niukasti tietoa. Ympäristö ja Terveys 3/2010. Karlsson, T. Kallis kulta; laiton kullanhuuhdonta aiheuttaa tuhoja Perun Amazoniassa. Lehtiartikkeli YKL:n jäsenlehdessä Ympäristöasiantuntija 4/2012. Mäkinen, J., Tammelin, M. Kauppila, T Luonnonhuuhtouman arviointi Etelä-Suomen savikkoalueilla. Vesitalous 4/2012. Mäkinen, J. Kauppila, T. Savon Sanomat. Lehtiartikkeli kaivostoiminnan vesistövaikutuksista Mäkinen, J. Kauppila, T. Savon Sanomat. Lehtiartikkeli kaivostoiminnan vesistövaikutuksista

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus

Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus, Tommi Kauppila, Raisa Neitola antti.pasanen@gtk.fi tommi.kauppila@gtk.fi raisa.neitola@gtk.fi 30.01.2014 1 GTK:n rooli yhteiskunnassa

Lisätiedot

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia ARKISTOKAFPALE.Q h :IS/PL ILZ-SuoinEi! yksikk6 M 10.1/2006/3 Kuopio Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia Soile Aatos, Peter Sorjonen-Ward, Asko Kontinen & Tapio Kuivasaari QEOLOQIAN TVrKlMUSKESKUS

Lisätiedot

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama ESY Q16.2/2006/5 16.11.2006 Espoo Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 16.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ

YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ 1 YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ Case-esimerkein TEKNILLINEN TIEDEKUNTA / Ympäristö- ja kemiantekniikka / Esa Muurinen OULUN INNOVAATIOALLIANSSI OULU INNOVATION ALLIANCE 2 Oulun Innovaatioallianssi

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration Akrenius, Nina Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti PL 21 00014 HY Amdahl, Hanne Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti

Lisätiedot

Säkylän Pyhäjärven RAPU-hanke selvittää raputalouden riskejä ja mahdollisuuksia

Säkylän Pyhäjärven RAPU-hanke selvittää raputalouden riskejä ja mahdollisuuksia Säkylän Pyhäjärven RAPU-hanke selvittää raputalouden riskejä ja mahdollisuuksia IX Valtakunnalliset rapupäivät 16.11.2011 Anne-Mari Ventelä, Marko Jori, Pyhäjärvi-instituutti Timo Ruokonen, Jyväskylän

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

Mikkeli, Pursiala Rakennemalli ja pohjavedenvirtausmalli Polaris-hanke Arto Hyvönen, geologi (GTK)

Mikkeli, Pursiala Rakennemalli ja pohjavedenvirtausmalli Polaris-hanke Arto Hyvönen, geologi (GTK) Mikkeli, Pursiala Rakennemalli ja pohjavedenvirtausmalli Polaris-hanke Arto Hyvönen, geologi (GTK) Vesihuollon riskien hallinta ja monitorointi seminaari 24. - 25.4.2013 25.3.2013 1 GTK:n tehtävät kokonaisjärjestelmän

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Arseeni Pirkanmaalla esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta

Arseeni Pirkanmaalla esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Geoympäristötekniikka Arseeni Pirkanmaalla esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta RAMAS-hankkeen tärkeimmät tulokset Toimittajat: Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Timo Ruskeeniemi,

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Harjavallan sulaton raskasmetallipäästöt

Harjavallan sulaton raskasmetallipäästöt Mg vuodessa 25 2 15 Harjavallan sulaton raskasmetallipäästöt Cu Ni Zn Pb 1 5 1985 1988 1991 1994 1997 2 23 Outokumpu Oy Keskimääräinen vuosilaskeuma Harjavallan tutkimusgradientilla vuosina 1992-1998 7

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara TIE-hankkeen päätösseminaari Taivalkoski 27.3.2013 Matti Virkkunen, VTT 2 Sisältö Metsähakkeen saatavuus Mustavaaran

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Maija Taka University of Helsinki 1

Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Maija Taka University of Helsinki 1 Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu 8.12.2014 Maija Taka University of Helsinki 1 Pienvesitutkimus pääkaupunkiseudulla 1. Alueellisesti kattava aineisto 2. Aikasarjatutkimus 3. Muu

Lisätiedot

Bryggen kommunikea 2010

Bryggen kommunikea 2010 ECVET tulee - oletko valmis! Seinäjoki 10.12.2012 ECVET EXPERT 2012-2013 FINLAND Leena-Maija Talikka CIMO Bryggen kommunikea 2010 Tavoitteita Ammatillisen koulutuksen vetovoima Taitokisat Liikkuvuus korostuu

Lisätiedot

KaSuKat-hankkeen esittely

KaSuKat-hankkeen esittely KaSuKat-hankkeen esittely KAIVOSTOIMINNAN HAASTEET ITÄ-SUOMESSA Outokumpu 17.2.2010 Leena Soudunsaari tohtorikoulutettava, arkkitehti safa KaSuKat Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

GeoChem. Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka

GeoChem. Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka GeoChem Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka 15.2.2008 KYT2010 seminaari - Kalliokulkeutuminen Helsingin

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus SAFETY 2016 -konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Tutkija, Laura Kolehmainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26.4.2016, Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO NIKKELIMALMINETSINNÄSSÄ 1997

URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO NIKKELIMALMINETSINNÄSSÄ 1997 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4689 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoon yksikkö M19/2114/2002/1/10 URJALA KYLMÄKOSKI Espoossa 30.8.2002 Markku Tiainen URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

HYDROTERMISEN. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN KUUSAMON~ Y ~ S S A

HYDROTERMISEN. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN KUUSAMON~ Y ~ S S A Q 19/46] 3/1998/1 KUUSAMO Pertti Turunen 4.6.1998 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti HYDROTERMISEN MUUTTUMISEN VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North

Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North Indika-projektin työpaja 25.11.2016 Geologian tutkimuskeskus, Rovaniemi Kari Strand, prof. OMS

Lisätiedot

Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen

Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet LIFE10 ENV/FI/062 ASROCKS Esityksen sisältö Luontainen arseeni maa- ja kallioperässä ASROCKS hanke Arseenin liukeneminen

Lisätiedot

GTK lyhyesti. gtk.fi

GTK lyhyesti. gtk.fi GTK lyhyesti gtk.fi Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus (GTK) luo geologisella osaamisella menestystä asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Palvelevana osaamiskeskuksena GTK on geologisten luonnonvarojen

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä Kuopion yliopisto, Ympäristötieteen laitos Päivi Roivainen KYT-seminaari 26.9.2008 KY, Ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

maaperässä Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Geologian tutkimuskeskus

maaperässä Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Geologian tutkimuskeskus Luontaisten haittaaineiden esiintyvyys maaperässä Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Geologian tutkimuskeskus Metallit kallioperässä ja maaperässä Eri kivilajeissa on luonnostaan erilaisia metallipitoisuuksia

Lisätiedot

Kaivosvesiin liittyvä tutkimus ympäristötieteen laitoksella Itä- Suomen yliopistossa

Kaivosvesiin liittyvä tutkimus ympäristötieteen laitoksella Itä- Suomen yliopistossa Kaivosvesiin liittyvä tutkimus ympäristötieteen laitoksella Itä- Suomen yliopistossa Professori Mikko Kolehmainen Professori Simo Pehkonen Yliopistotutkija Eila Torvinen Yliopistotutkija Sari Makkonen

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Vesienhallinta kaivoksessa

Vesienhallinta kaivoksessa Vesienhallinta kaivoksessa Hannu Tikkanen 10.6.2016 Levi Koulutuksen lähtökohtia Vesienhallin kokonaisuuteen liittyvät tekijät kaivoksen rajojen sisäpuolella Ulkoiset sääolosuhteet (meteorologia) Maaperän

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET Experttien toiminta 2012-2013 Kokkola 22.11.2013 Tuula Hautasaari, CIMO Kansallinen ECVET Expert -toiminto EU:n komissio käynnisti vuonna 2012 ECVET Expert - toiminnon

Lisätiedot

Tutkijaseminaari, Espoo

Tutkijaseminaari, Espoo Tutkijaseminaari, Espoo 20.5.2005 Nosturin toimintatilojen prognostisointi ja langattoman tiedonsiirron hyödyntäminen nosturin diagnostiikassa Jaakko Leinonen Oulun yliopisto Johdanto 1 Toimintatilojen

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus

Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa. Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus Metallikaivosteollisuuden kehityspolut vähähiilisessä yhteiskunnassa Mari Kivinen Geologian tutkimuskeskus 10.11.2014 1 Työryhmä GTK Laura Lauri Susanna Kihlman Mari Kivinen Saku Vuori VTT Tiina Koljonen

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

Eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen kaivoshankkeissa Dilacomi-hanke. Mikko Jokinen METLA Kolari

Eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen kaivoshankkeissa Dilacomi-hanke. Mikko Jokinen METLA Kolari Eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen kaivoshankkeissa Dilacomi-hanke Mikko Jokinen METLA Kolari Pohjoisen kaivosbuumi Pohjois-Suomessa ja Ruotsissa useita uusia kaivoshankkeita Monet niistä sijaitsevat

Lisätiedot

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan E/573/221/2008 22.9.2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 2 3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 JOHDANTO Katsaus

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

Avoin data liiketoiminnassa. EnviroCase Oy

Avoin data liiketoiminnassa. EnviroCase Oy Avoin data liiketoiminnassa Taustaa Perustettu lokakuussa 2013 Toimipaikka Porissa (Hallituskatu 1 D4) Tällä hetkellä kahden henkilön yritys tarkoitus pysyä pienenä Tausta ydinjätteen loppusijoituksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes 1 POHJOIS-KARJALA Geologisia vahvuuksia: Aluetta ei vielä rajattu, useita mahdollisia kohteita; Arkeeinen/ proterotsooinen

Lisätiedot

Miten voidaan seurata metsämaaperän hiilivaraston muutoksia?

Miten voidaan seurata metsämaaperän hiilivaraston muutoksia? Miten voidaan seurata metsämaaperän hiilivaraston muutoksia? Raisa Mäkipää, Mikko Peltoniemi, Margareeta Häkkinen, Petteri Muukkonen EU:n metsien seurannat ja niiden tulevaisuus seminaari 22.11.2007, Helsinki,

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesiyksikkö Nykytoiminnan kuvaus VARELY Vesiyksikkö / Mirja Koskinen 14022017 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue johtaja Risto Timonen Alueiden

Lisätiedot

Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta

Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta Yrjö Hiltunen Mikkelin ammattikorkeakoulu iformine-hanke Itä- ja Pohjois-Suomen temaattinen yhteistyö 2014-2020 -ohjelma (maakuntaliitot) Toteuttajat:

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT 19.08.2009 KLO 17.30, Eläintarhan urheilukenttä Miehet yleinen Keihäs 1 Rahunen Toni M TKP Tieto 50,07 3 Ojanen Markku M Varma 42,89 4 Haataja Ahti M Lähivakuutus 40,99

Lisätiedot

Posken, sosiaalityön oppiainepoolin ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun. Opetus- ja tutkimuskeskus työkokouksen muistio

Posken, sosiaalityön oppiainepoolin ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun. Opetus- ja tutkimuskeskus työkokouksen muistio 1 Posken, sosiaalityön oppiainepoolin ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Opetus- ja tutkimuskeskus työkokouksen muistio Aika: 15.1.2013 klo 9 15:30 Paikka: Scandic-hotelli, Koskikatu 23, Rovaniemi Osallistujat:

Lisätiedot

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi-ohjelma 2008-2012 Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi loppuseminaari 2011 Marina Congress Center 27.11.2012 Vesi-ohjelman päällikkö Tuomas Lehtinen Vesi ohjelma Ohjelman laajuus Ohjelman kesto: 2008-2012

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti)

Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti) Talousvesien mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Polaris-projekti) Ilkka Miettinen 10.1.2013 27.11.2012 / Ilkka Miettinen 1 Juomaveden laadun hallinnan nykytila Talousvesien kemialliset

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. IGS Finnish Chapterin perustamiskokous Aika: Keskiviikko 19.5.2010 klo 15.30 Paikka: Viapipe Oy, Vernissakatu 6, 01300 Vantaa 1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag Page 1 of 5 SRA SM 2013 Syndalen 2013-07-27 Uudenmaan reserviläispiirit Luokka: (Yhdistetty) Lopputulokset Tulostettu: sunnuntai 16:57:53 Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka

Lisätiedot