Loppuraportti. Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi ( ) Anne Kousa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi (2241000) Anne Kousa"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti Loppuraportti Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi ( ) Anne Kousa

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä 1 Dnro Tekijät Anne Kousa Raportin laji 127/2013 Arkistoraportti Toimeksiantaja Itä-Suomen yksikkö Raportin nimi Hankkeen loppuraportti Tiivistelmä Hankkeen nimi: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi Hankkeen aloitus- ja lopetuspäivä: Tulosa1ue: Tutkimus ja kehittäminen Vastuualue: 402 Hankepäällikkö: Maria Nikkarinen, alkaen Anne Kousa Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Hankkeen päättyminen, hanke , loppuraportti, ympäristögeokemia, riskinarviointi Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Valtakunnallinen, Itä-Suomi Karttalehdet Muut tiedot Arkistosaijan nimi Arkistotunnus 127/201 3 Arkistoraportti Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Julkisuus 12 Yksikkö ja vastuualue Hanketunnus Itä-Suomen yksikkö, va Allekiljoitus/nimen selvennys. _,..., ~~~4- All<k;(j,;.., mmoo "''=>" r/a. ~ Raimo Nevalainen ' 1~ Anne Kousa l ~/1/yn{ 1.{,. Toimialapäällikkö Erikoistutkija G GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLDGICAL SURVEY OF FINLAND PL/PB/P.O. Box 96 PL/PB/P.O. Box 1237 PLIPB/P.O. Box 97 PL/PB/P.O. Box 77 FI Espoo, Finland FI Kuopio, Finland FI Kokkola, Finland Fl Rovaniemi, Finland GTK Puh TeL Y-tunnus 1 FO-nummer 1 Business ID:

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 TAUSTA 1 2 TOTEUTUS Kaivosten ympäristövaikutustutkimukset (työpaketti 1) Riskinarviointigeokemia (työpaketti 2) Vaikutusten arviointimenetelmät vastaanottavissa vesistöissä (työpaketti 3) 2 3 HANKKEEN KESTO JA RESURSSIT 3 4 TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN VERTAILU 5 5 HANKKEEN DOKUMENTAATIO 6 6 RISKIT JA ULKOISET TEKIJÄT 6 7 HANKEPÄÄLLIKÖN ARVIOINTI 7 8 JULKAISULUETTELO 8

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 1 1 TAUSTA Itä-Suomen yksikön hanke " Ympäristövaikutusten ja riskien arviointia palveleva geokemiallinen tutkimus jatkoi v päättyneen hankkeen työtä painottumalla ympäristövaikutusten arviointia palvelevan tiedon tuottamiseen ja menetelmäkehitykseen. Vuonna 2010 tehdyn GTK:n ohjelmauudistuksen myötä hanke painottui entistä selkeämmin kaivosympäristöihin. Nimi muutettiin uuden painotuksen myötä Kaivosympäristöt ja riskinarviointi-hankkeeksi ja hankenumero muuttui (aikaisempi hankenumero ). 2 TOTEUTUS Hanke ositettiin kolmeen työpakettiin: Kaivosten ympäristövaikutustutkimukset, riskiarviointigeokemia ja vaikutusten arviointimenetelmät vastaanottavissa vesistöissä. Kaivosten ympäristövaikutustutkimukset (työpaketti 1) A. Kaivannaisjätteiden ympäristökelpoisuusmenettelyn kehitystyö B. Kaivosympäristövesien laatuvaihtelu ja hallintamenetelmien toimivuus C. Kaivosympäristövaikutusten geokemiallinen ja reaktiivisen kulkeutumisen mallintaminen D. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ja niiden hallinta Riskiarviointigeokemia (työpaketti 2) A. Geokemiallisten tekijöiden yhteys terveyteen B. Geokemiallisten metalliprovinssien merkitys ekologisten riskien arvioinnissa C. Geokemian vaikutus ravintokasvien haitta-ainepitoisuuksiin Vaikutusten arviointimenetelmät vastaanottavissa vesistöissä (työpaketti 3) A. Metallien kulkeutuminen ja sedimentaatio pienvaluma-alueilla B. Järviallaskohtaiset kerrostumistutkimukset C. Syventävä tutkimus sedimentin pintaosan kemiallisten prosessien ymmärtämiseksi 2.1 Kaivosten ympäristövaikutustutkimukset (työpaketti 1) Työpaketissa 1 tehtiin menetelmätestausta yhteistyössä Labtiumin, Mintekin ja Espoon Mineralogisen tutkimuslaboratorion kanssa. Hankkeessa osallistuttiin Rovaniemellä pidetyn IAGS symposiumin ja kaivosympäristöekskursion valmisteluun ja toteutukseen. Työpaketissa 1 aloitettiin tutkimukset baryytin sisältämän rikin vaikutuksesta sulfidisen rikin määritystuloksiin. Tutkimuksessa vertailtiin eri analyysimenetelmien eroja. Hankkeen aikana perehdyttiin pohjaveden virtaus- ja kulkeutumismallinnukseen kaivosympäristöissä. Mallinnuskohteena toimi Luikonlahden kaivosalue Kaavilla. Kohteessa tehtiin geofysikaalisia mittauksia ja maaperäkairauksia, joiden pohjalta laadittiin geologinen 3D-rakennemalli GSI3Dohjelmalla. Geofysiikan tutkimustuloksia ja rakennemallinnusta on esitelty yhteistyökumppaneille. Rakennemallin pohjalta laadittiin pohjaveden virtausmalli. Pohjaveden virtausmallinnuksen pohjalta kohtee-

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 2 seen laadittiin kulkeutumismalli, joka kuvaa metallien kulkeutumista ja reaktioita maa- ja kallioperästä pohja- ja pintavesiin. Lisäksi kohteessa on mallinnettu metallien esiintymismuotoja ja toksisuutta pohjaja pintavesissä PhreeqC-ohjelman avulla. Huippututkimuksen erillisrahoituksella tutustuttiin Denverissä USGS:n ja U.S. EPA:n johdolla paikallisiin kaivosympäristötutkimuksiin. Rahoituksella järjestettiin FEFLOW mallinnuskurssi Itä-Suomen yksikössä Kuopiossa Kurssille osallistui useita tutkijoita ja geologeja Kuopion ja Rovaniemen yksiköistä. FEFLOW mallinnusohjelmisto soveltuu pohjaveden virtauksen ja aineiden kulkeutumisen sekä lämmönsiirtymisen mallintamiseen. Vuosien aikana FEFLOW mallinnusohjelmaa on hyödynnetty Ympäristö- ja Minera hankkeissa Luikonlahden kaivosympäristön virtaus- ja kulkeutumismallinnuksessa arvioimaan haitta-aineiden kulkeutumisreittejä maa- ja kallioperässä eri päästölähteistä vesistöön. 2.2 Riskinarviointigeokemia (työpaketti 2) Työpaketissa 2 tehtiin tiivistä yhteistyötä Minera-hankkeen kanssa. Kaikki hankkeen geologit ja tutkijat osallistuivat Minera-hankkeeseen. Työpaketissa 2 jatkettiin yhteistyötä THL:n ja Canterburyn yliopiston (Uusi Seelanti) kanssa. Tutkimus painottui kaivoveden laadun ja tyypin 2 diabeteksen alueelliseen ilmaantuvuuteen. Osallistuttiin GEO- MED2011-kongressiin valmisteluun, eri kokoomateosten artikkelien kirjoittamiseen sekä selvitettiin hitech-metallien ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Hankeessa tehtiin tutkimus humusaineiston haitta-ainepitoisuuksista Luikonlahdella. Huippuosaamisen kehittämisrahan turvin osallistuttiin: Short course by the international society for environmental biogeochemistry koulutukseen Meksikossa (Solismaa). 2.3 Vaikutusten arviointimenetelmät vastaanottavissa vesistöissä (työpaketti 3) Työpaketissa 3 kerättiin sedimenttinäytteitä pääosin pienistä järvistä Pohjois-Savon alueella. Aineistoa hyödynnettiin sedimenttien taustapitoisuusmallin luomisessa Minera-projektissa. Pyhäsalmen Pyhäjärven alueella tutkittiin sedimentaatiodynamiikkaa. Oulujärven ja Kallaveden pohjanlaatua tutkittiin kaikuluotauksella sekä sedimenttinäytteenotolla. Sedimentin huokosvesinäytteenottoa selvitettiin Rhizonmenetelmällä. Saatiin alustavia tuloksia metallien jakautumisesta eri faaseihin. Huippututkimuksen erillisrahoituksella toteutettiin UFZ-yhteistyötä (Saksa) aiheesta DOC:n vaikutus metallien käyttäytymiseen järvisedimenteissä. Tutkimuksessa oli tarkoitus keskittyä täyskierron aikaisiin prosesseihin runsaasti DOC ja metalleja sisältävissä järvisedimenteissä. Tutkimusta varten kerättiin tietoa vedenlaadusta ja sedimenteistä 18 kaivoksen alapuoleisesta järvestä Alustavien tulosten perusteella täyskierron omaavissa järvissä DOC tai metallipitoisuudet eivät olleet korkeita tai toisaalta useimmissa järvissä ei esiintynyt täyskiertoa (meromiktisuus). Koska mikään kohteista ei täyttänyt tutkimushypoteesia, päätettiin tutkimuksesta luopua.

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 3 Muu osallistuminen Hankkeen henkilöstö on osallistunut lukuisiin GTK:n hankkeisiin, yhteisrahoitteisiin ja maksullisiin projekteihin Minera ( ) Kaivostoiminnan elinkaaren aikaisen ympäristöriskinarvioinnin kehittäminen (Tekes, EAKR). Minera-hankkeeseen on osallistunut lähes kaikki ympäristöryhmän geologit ja tutkijat. BEP: Metallikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt Polaris, Pohjaveden laadun kokonaisjärjestelmä (Tekes vesiohjelma, kansallinen rahoitus) Maha - Maankäytön vaikutus hajakuormitukseen (MMM tutkimusraha) (-2012). NAMUPOL IKI-hanke - Uraanipolitiikan laatiminen Namibialle (UM) ( ). MINIMAN - Kaivosten ja louhosten typpipäästöjen hallinta (Tekes Green Mining), yhdessä Mintekin kanssa. Arsenal - Arseenin hallinnan ja poiston kestävät ja taloudelliset ratkaisut rikastuksessa (Green Mining) yhdessä Mintekin kanssa. Lisäksi ympäristöryhmä on osallistunut mm. seuraaviin hankkeisiin: Kaivosten ympäristötekniikka: Kaivoksen sulkemisen käsikirja INERT: Inerttien kaivannaisjätteiden hyödyntäminen ja luokittelu KAJAK: Vanhojen kaivosalueiden inventointi BEP: Metallikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt ProMine WP5: Kaivannaisjätteistä tuotettavien nanotuotteiden kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset Arsenal: Arseenin hallinnan ja poiston kestävät ja taloudelliset ratkaisut rikastuksessa PROBIO: Jätteiden ja kuonien bioliuotus Namupol: Uraanipolitiikan laatiminen Namibialle MINIMAN: Kaivosten ja louhosten typpipäästöjen hallinta MINERA: Metallikaivosten ympäristöriskinarviointi Madre de Dios ASM: Pienimuotoisen kullankaivuun ongelmat Perussa Sulka: Rikki kaivosympäristöissä Envimine: Kaivosten sulkeminen Barentsin alueella Kaipo: Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä PISA 3 HANKKEEN KESTO JA RESURSSIT Kaivosympäristöt ja riskiarviointi-hanke (aiemmin Ympäristövaikutusten ja riskien arviointia palveleva geokemiallinen tutkimus ) asetettiin neljäksi vuodeksi ajalle

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 4 Hankkeen asettajana oli GTK:n Kuopion yksikkö. Kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana hankkeen talous- ym. seurannassa käytettiin hankenumeroa ja vuosina vastaavasti hankenumeroa Hankepäällikkö: Maria Nikkarinen, ympäristögeologi (2009-2/2012, eläkkeelle 1.3. alkaen) Projektiryhmä: Soile Aatos, geologi ( ) Soile Backnäs ( ) Pekka Forsman, tutkimusassistentti ( ) Teemu Karlsson, geologi (ma) ( ) Päivi Kauppila, erikoistutkija ( ) Tommi Kauppila, johtava tutkija ( ) Anne Kousa, erikoistutkija ( ) (hankepäällikön sijainen 3/2012 alkaen) Jari Mäkinen, erikoistutkija ( ) Antti Pasanen, johtava tutkija ( ) Marja Liisa Räisänen, erikoistutkija ( , virkavapaa ) Lauri Solismaa, geokemisti ( ) Markku Tenhola, geologi ( / 2011, eläke) Kari Tiitta, huoltomekaanikko ( alkaen) Anna Tornivaara, tutkija ( ) Kaisa Turunen, geologi (ma) (2012) Vuosiluvut henkilön yhteydessä tarkoittavat vuosia, jolloin henkilöllä on ollut vähintäänkin muutaman kuukauden mittainen työpanos hankkeessa.

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 5 htv Yhteensä Suunniteltu , ,5 Vuosisuunnitelmissa tarkennettu 5,6 4,7 5,0 6,0 21,3 Toteutunut 5,65 5,47 5, ,92 Taulukko 2.Taloudellisten resurssien käyttö hankkeen aikana Suunni- teltu Taulukko 1.Hankesuunnitelmassa 2009 suunniteltu henkilöresurssien käyttö suhteessa toteutuneisiin vuosisuunnitelmiin Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Toteutunut Palkkaukset Kulutusmenot Analyysit Yhteensä TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN VERTAILU Geologinen tieto ei aina välity riittävän hyvin, oikein tulkittuna ja oikeassa muodossa päätöksentekoon. Paikallisesti ja käytännön tilanteissa GTK:n palveluja hyödynnetään etenkin kaivosten ympäristölupaasioissa ja kaivosympäristövaikutusten hallinnassa. Puutteena on ollut GTK:n osaamisen vaatimaton hyödyntäminen valtakunnallisena geoalan auktoriteettina. Tarvitaan tehokkaampaa tiedon jakamista, jonka pitää pohjautua syvennettyyn geologisen tiedon tulkintaan. Hankkeen tavoitteeksi on asetettu metallien ympäristöriskinarvioinnin kehittäminen tukemaan päätöksentekoa ja menetelmien kehittäminen kaivosten ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja ekotehokkaaseen hallintaan. Vertaisarvioitujen kansainvälisten julkaisujen korkea määrä, useat asiantuntijatoimeksiannot kuten lausuntopyynnöt ja asiatuntijaryhmien jäsenyydet osoittavat, että tavoitteita vastaavat tulokset on saavutettu. Suunnitellut työpaketit ovat pääosin toteutettu huolimatta siitä, että käytettävissä olevat henkilöresurssit ovat olleet pienemmät kuin alkuperäisessä koko hankkeen ajan kattavassa hankesuunnitelmassa 2009.

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 6 Hankkeen aikana valmistui yksi väitöskirja (P. Kauppila). Taulukko 3. Hankkeen konkreettiset tulokset vv Englanninkieliset julkaisut ja artikkelit Yhteensä Suomenkieliset artikkelit ja raportit* Esitelmät Yhteensä *ei sisällä maksullisten hankkeiden raportteja Yksityiskohtainen luettelo hankkeen julkaisuista kappaleessa 8. 5 HANKKEEN DOKUMENTAATIO Hankkeessa tuotetut dokumentit on sijoitettu hankkeen yhteiskäyttöiselle palvelimelle ympgeoon. Hankkeessa tuotettu aineisto on sijoitettuympgeo-palvelimelle eri kansioihin vuosittain (esim. aineistot, arkisto, seuranta ja suunnittelu). Hankkeen toteutuksen liittyvää seurantatietoa löytyy hanke/ryhmäkokousten pöytäkirjoista. Hanke/ryhmäkokouksia on pidetty noin kerran kuukaudessa. Niissä käsiteltiin hankkeen toteutuksen kannalta keskeiset asiat, jotka kirjattiin pöytäkirjaan. Hankkeessa kertynyttä havaintoaineistoa siirretään Maaperätietokantaan (Geotietoydin). 6 RISKIT JA ULKOISET TEKIJÄT Ryhmän jäsenten osallistuminen samanaikaisesti useisiin ulkopuolisella rahoituksella toteutettaviin projekteihin ja yhden avaintutkijan tehtäväkierto loi paineita resurssien riittävyyteen ja aikatauluihin. Myös lukuisat nopealla aikataululla toimitettavat lausuntopyynnöt loivat paineita resurssien riittävyyteen ja henkilöstön jaksamiseen. Lausuntopyynnöt eivät ole ennakkoon tiedossa eikä niille ole voitu varata resursseja etukäteen. Ryhmän henkilöstön sitoutumisen, innokkuuden ja ahkeruuden avulla myös budjettihankkeen tavoitteet pääosin saavutettiin eikä mahdolliset riskit realisoituneet. 7 HANKEPÄÄLLIKÖN ARVIOINTI

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 7 GTK:n asiantuntijuuden kysyntä ja käyttö sidosryhmissä on hankkeen aikana on ollut runsasta. Verkostoituminen on ollut pääosin kansallista mutta myös kansainvälistä verkostoitumista on tapahtunut mm. USGS:n ja Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ:n kanssa. Hankkeessa on myös kiitettävästi osallistuttu huippututkimusrahan turvin erilaisiin koulutuksiin. Yhteistyötä Canterburyn yliopiston kanssa tehty hankkeen aikana ja yhteistyötä jatketaan edelleen. Koko hanke on osallistunut Minerahankkeen toimintaan ja näin työssä oppimalla lisännyt merkittävästi kaivosympäristön riskiarviointiosaamistaan. Vaikka työtä on paljon, välillä liikaakin, tieteellisten vertaisarvioitujen julkaisujen määrä on pysynyt vuodesta toiseen korkeana koko hankkeen ajan. Kaivostoiminnan lisääntymisen myötä myös lausuntopyyntöjen määrä on lisääntynyt. Asiantuntijoiden kysyntä on GTK:n kannalta tärkeä asia, mutta yksittäisen budjettihankkeen tulostavoitteiden kannalta se voi aiheuttaa paineita resurssien riittävyyteen ja henkilöstön jaksamiseen. Jatkossa lausunnoille tullaankin varaamaan resursseja. Jatkossa olisi myös tärkeää, että myös maksullisiin hankkeisiin osallistutaan vallitsevien resurssien mukaan. Kaikessa ei voi olla mukana vaikka tutkimusmahdollisuudet olisivat mielenkiintoisia. Uusia avauksia ei tulisi tehdä jos ei ole selvästi osoitettu resursseja. Hankkeen henkilöstö työskentelee paljon maastossa ja tekee kaivoskäyntejä. Tämän vuoksi hankkeessa on kiinnitetty erityisen paljon huomioita työturvallisuuteen. Kaivosyhtiöt edellyttävät kaivosalueella liikuttaessa työturvallisuuskorttia. Koko hankkeen henkilöstö on suorittanut hyväksytysti työturvallisuuskorttikoulutuksen. Lisäksi ryhmälle on hankittu asianmukaiset turvavarusteet maastotyöskentelyä/kaivoskäyntejä varten.

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 8 8 JULKAISULUETTELO Julkaisut: Hanke ja vv Heikkinen, Päivi; Räisänen, Marja Liisa Geochemistry in mining environments - implications for tailings management. In: 9. Geokemian päivät th Finnish Geochemical Meeting 2009, , GTK, Espoo, Finland : tiivistelmät - abstracts. Vuorimiesyhdistys. Sarja B 90. Espoo: Vuorimiesyhdistys, Heikkinen. P. M.; Räisänen, M. L.; Johnson, R. H Geochemical characterisation of seepage and drainage water quality from two sulphide mine tailings impoundments : acid mine drainage versus neutral mine drainage. Mine Water and the Environment 28 (1), Heikkinen, Päivi M.; Räisänen, Marja L Trace metal and As solid-phase speciation in sulphide mine tailings - indicators of spatial distribution of sulphide oxidation in active tailings impoundments. Applied Geochemistry 24 (7), Heikkinen, Päivi M Active sulphide mine tailings impoundments as sources of contaminated drainage : controlling factors, methods of characterisation and geochemical constraints for mitigation. Espoo: Geological Survey of Finland. 38, [71] p. [Kokoteksti] [ KB] Heikkinen, P.M., Tornivaara, A., Räisänen, M.L., Nikkarinen, M Kaivostoiminnan ympäristövaikutuksen arviointimenettelyoppaan päivitystarpeen arviointi. Raportti TEM:lle s. + 3 liitettä. Kihlman, Susanna; Kauppila, Tommi Effects of a historical Cu-Au mine on testate amoebae in lacustrine sediments in southern Finland (Haveri, Ylöjärvi). In: 6th National Geological Colloquium , [Helsinki] : program and abstracts. Publications of the Department of Geology. A 3. Helsinki: University of Helsinki, 27. Lampinen, Hanna; Siirama, Lauri; Heikkinen, Päivi Ympäristövaikutusten hallinta ja ohjaus. In: Kaivos- ja louhintatekniikka. Helsinki: Opetushallitus, Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti; Gustavsson, Nils; Tenhola, Markku Evaluation of geochemical background levels in the Talvivaara Ni-Cu-Zn deposit, Finland. In: Smart science for exploration and mining : proceedings of the 10th Biennial SGA Meeting, Townsville, Australia, 17th-20th August Townsville: James Cook University,

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 9 Luoto, Tomi P.; Sarmaja-Korjonen, Kaarina; Nevalainen, Liisa; Kauppila, Tommi A 700 year record of temperature and nutrient changes in a small eutrophied lake in southern Finland. The Holocene 19 (7), Nikkarinen, Maria Geokemia ympäristöriskinarvioinnissa - metallien riskinarviointiprojektin myötä ilmenneitä haasteita. In: 9. Geokemian päivät th Finnish Geochemical Meeting 2009, , GTK, Espoo, Finland : tiivistelmät - abstracts. Vuorimiesyhdistys. Sarja B 90. Espoo: Vuorimiesyhdistys, Nikkarinen, Maria Loppuraportti. Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi ( ). 87 s. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, M10.4/2009/24. [Kokoteksti] [34.00 KB] Tenhola M., Räisänen M-L. Geologian tutkimuskeskuksen mineraalitekniikan koetehtaan rikastushiekka-altaan tutkimukset. Raportti Karlsson, Teemu; Räisänen, Marja Liisa; Kelm, Ursula Environmental effects and risk assessment of copper mining : contaminated drainage from the tailings impoundments. In: 7th National Geological Colloquium 2010, [Helsinki] : abstracts. Department of Geosciences and Geography. C 1. Helsinki: University of Helsinki, 18. Kihlman, Susanna; Kauppila, Tommi Spatiotemporal effects of an active metal mine on testate amoebas and sediment geochemistry in two basins of Lake Pyhäjärvi, central Finland. In: 7th National Geological Colloquium 2010, [Helsinki] : abstracts. Department of Geosciences and Geography. C 1. Helsinki: University of Helsinki, 21. Kihlman, Susanna; Kauppila, Tommi Tracking the aquatic impacts of a historical metal mine using lacustrine protists and diatom algae. Mine Water and the Environment 29 (2), Selinus, Olle; Cave, Mark; Kousa, Anne; Steinnes, Eiliv; Varet, Jaques; Ferreira da Silva, Eduardo Medical geology in Europe. In: Medical geology : a regional synthesis. Dordrecht: Springer, Verta, Matti; Kauppila, Tommi; Londesborough, Susan; Mannio, Jaakko; Porvari, Petri; Rask, Martti; Vuori, Kari-Matti; Vuorinen, Pekka J Metallien taustapitoisuudet ja haitallisten aineiden seuranta Suomen pintavesissä - ehdotus laatunormidirektiivin toimeenpanosta [Electronic resource]. Abstract: Background levels for metals and monitoring of priority substances in Finnish surface waters - proposal for the implementation of Directive on Environmental Quality Standards. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12. Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 45 p. Electronic publication. [Kokoteksti] 2011

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 10 Backnäs, Soile; Dool, Gijs van den Use of groundwater flow, contaminant transport and geochemical modelling in environmental risk assessment of an industrial site at Kokkola, western Finland. In: Geoscience for society : 125th anniversary volume. Geological Survey of Finland. Special Paper 49. Espoo: Geological Survey of Finland, [Kokoteksti] [ KB]. Gustavsson, Nils; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti; Tenhola, Markku Evaluation of natural geochemical background levels. In: Geoscience for society : 125th anniversary volume. Geological Survey of Finland. Special Paper 49. Espoo: Geological Survey of Finland, [Kokoteksti] [ KB] Kauppila, Päivi M.; Kauppila, Tommi; Mäkinen, Jari; Kihlman, Susanna; Räisänen, Marja Liisa Geochemistry in the characterisation and management of environmental impacts of sulfide mine sites. In: Geoscience for society : 125th anniversary volume. Geological Survey of Finland. Special Paper 49. Espoo: Geological Survey of Finland, [Kokoteksti] [ KB]. Kauppila, Päivi M Mining waste characterization - case Finland. In: 25th International Applied Geochemistry Symposium 2011, August 2011, Rovaniemi, Finland : Geochemistry for risk assessment of metal contaminated sites : workshop abstracts, 21 August Vuorimiesyhdistys. Sarja B Espoo: Vuorimiesyhdistys, Kousa, Anne; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti; Nikkarinen, Maria; Havulinna, Aki S.; Karvonen, Marjatta; Moltchanova, Elena; Sorvari, Jaana; Lehtinen, Heli; Rossi, Esko; Ruskeeniemi, Timo; Backman, Birgitta; Mäkelä-Kurtto, Ritva; Kantola, Marjatta; Hatakka, Tarja; Savolainen, Heimo Evaluation of the relationship between the natural geological environment and certain chronic diseases in Finland. In: Geoscience for society : 125th anniversary volume. Geological Survey of Finland. Special Paper 49. Espoo: Geological Survey of Finland, [Kokoteksti] [ KB]. Kousa, Anne Magnesium and calcium in drinking water and heart diseases. In: Encyclopedia of environmental health. Burlington: Elsevier, Kousa, Anne; Nikkarinen, Maria; Makkonen, Sari; Koivuhuhta, Auri; Nerg, Anne-Marja Hitech-metal lithium in the natural environment and health issues. In: Geological and medical sciences for a safer environment : 4th International Conference on Medical Geology, GeoMed 2011, Bari, Italy, September 20-25, 2011 : book of abstracts. Bari: Digilabs Pub, 69. Mäkinen, Jari Metal and sediment accumulation the in Lake Pyhäjärvi. In: 25th International Applied Geochemistry Symposium 2011, August 2011, Rovaniemi, Finland : programme and abstracts. Vuorimiesyhdistys. Sarja B Espoo: Vuorimiesyhdistys, 62. Mäkinen, Jari Sediment focusing and wind driven bottom currents in the Finnish lacustrine basins. In: 5th International Limnogeological Congress, August 31st - September 3rd 2011, Konstanz, Germany : programme and abstracts volume. Braunschweig: Technische Universität Braunschweig,

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 11 Mäkinen J Pyhäsalmen Pyhäjärven sedimentaatiotutkimukset /2011. Nikkarinen, Maria; Kousa, Anne; Makkonen, Sari; Koivuhuhta, Auri; Nerg, Anne-Marja Environmental cobalt and health. In: Geological and medical sciences for a safer environment : 4th International Conference on Medical Geology, GeoMed 2011, Bari, Italy, September 20-25, 2011 : book of abstracts. Bari: Digilabs Pub, 99. Parviainen, Annika; Kauppila, Tommi; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti Evidence for long-term pollution from mine sites in lake sediment records in the Haveri and Ylöjärvi mine sites, SW Finland. In: 25th International Applied Geochemistry Symposium 2011, August 2011, Rovaniemi, Finland : programme and abstracts. Vuorimiesyhdistys. Sarja B Espoo: Vuorimiesyhdistys, Räisänen, Marja Liisa; Kauppila, Päivi M.; Myöhänen, Timo Suitability of static tests for acid rock drainage assessment of mine waste rock. Bulletin of the Geological Society of Finland 82 (2), Backnäs, Soile; Laine-Kaulio, Hanne; Kløve, Bjørn Phosphorus forms and related soil chemistry in preferential flowpaths and the soil matrix of a forested podzolic till soil profile. Geoderma , Backnäs, Soile; Laine-Kaulio, Hanne; Klöve, Björn Kinetic study of phosphorus sorption in preferential flow paths and soil matrix of a boreal forested till soil slope [Electronic resource]. In: 4th International Congress EUROSOIL 2012 : soil science for the benefit of mankind and environment, Bari, Italy, 2-6 July Bari: University of Bari, Optical disc (CD-ROM). Gustavsson, N.; Loukola-Ruskeeniemi, K.; Tenhola, M Evaluation of geochemical background levels around sulfide mines - a new statistical procedure with beanplots. Applied Geochemistry 27 (1), Kauppila, Tommi; Kanninen, Antti; Viitasalo, Matias; Räsänen, Johanna; Meissner, Kristian; Mattila, Jukka Comparing long term sediment records to current biological quality element data - implications for bioassessment and management of a eutrophic lake. Limnologica 42 (1), Kihlman, Susanna; Kauppila, Tommi Effects of mining on testate amoebae in a Finnish lake. Journal of Paleolimnology 47 (1), Kousa, Anne; Puustinen, Niina; Karvonen, Marjatta; Moltchanova, Elena The regional association of rising type 2 diabetes incidence with magnesium in drinking water among young adults. Environmental Research 112, Luoto, Tomi P.; Nevalainen, Liisa; Kauppila, Tommi; Tammelin, Mira; Sarmaja-Korjonen, Kaarina Diatom-inferred total phosphorus from dystrophic Lake Arapisto, Finland, in relation to Holocene paleoclimate. Quaternary Research 78 (2),

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti 12 Mattila, S Muokatun vermikuliitin käyttäytyminen reaktiivisessa suotovedessä. Pro gradu, Turun yliopisto. Parviainen, Annika; Kauppila, Tommi; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti Long-term lake sediment records and factors affecting the evolution of metal(loid) drainage from two mine sites (SW Finland). Journal of Geochemical Exploration 114, Mäkinen. J. Leppävirran Arkkuselän sedimentaatiotutkimukset M46K2012 Parviainen, Annika; Isosaari, Pirjo; Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti; Nieto, José Miguel; Gervilla, Fernando Occurrence and mobility of As in the Ylöjärvi Cu-W-As mine tailings. Journal of Geochemical Exploration 114, Suomenkieliset julkaisut/lehtiartikkelit: Kousa A & Nikkarinen M: Geolääketieteellinen näkökulma akuutin sydäninfarktin alueelliseen vaihteluuun. Ympäristö ja Terveys 3/2010. Teema: Ympäristöterveydenhuollon erityistilanteetympäristöaltisteiden riskit ja terveysvaikutukset.ss Kousa A & Nikkarinen M: High tech-metallit kiinnostavat terveysvaikutuksista niukasti tietoa. Ympäristö ja Terveys 3/2010. Karlsson, T. Kallis kulta; laiton kullanhuuhdonta aiheuttaa tuhoja Perun Amazoniassa. Lehtiartikkeli YKL:n jäsenlehdessä Ympäristöasiantuntija 4/2012. Mäkinen, J., Tammelin, M. Kauppila, T Luonnonhuuhtouman arviointi Etelä-Suomen savikkoalueilla. Vesitalous 4/2012. Mäkinen, J. Kauppila, T. Savon Sanomat. Lehtiartikkeli kaivostoiminnan vesistövaikutuksista Mäkinen, J. Kauppila, T. Savon Sanomat. Lehtiartikkeli kaivostoiminnan vesistövaikutuksista

Tutkimusraportti 199 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti

Tutkimusraportti 199 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 199 2013 Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti Summary: Improving Environmental Risk Assessments

Lisätiedot

Liite. RAMAS-hankkeen raportit, esitelmät ja julkaisut 1.12.2004 30.11.2007

Liite. RAMAS-hankkeen raportit, esitelmät ja julkaisut 1.12.2004 30.11.2007 Liite. RAMAS-hankkeen raportit, esitelmät ja julkaisut 1.12.2004 30.11.2007 1. RAMAS-hankkeen julkiset tutkimusraportit 1. Backman, B., Luoma, S., Ruskeeniemi, T., Karttunen, V., Talikka, M. & Kaija, J.

Lisätiedot

uusi hinta Kartat ja karttaselitykset 1.7.2010 alkaen veroton ALV 23% verollinen Geologiset retkeilykartat 8,13 1,87 10,00

uusi hinta Kartat ja karttaselitykset 1.7.2010 alkaen veroton ALV 23% verollinen Geologiset retkeilykartat 8,13 1,87 10,00 uusi hinta Kartat ja karttaselitykset 1.7.2010 alkaen veroton ALV 23% verollinen Geologiset retkeilykartat 8,13 1,87 10,00 Maaperäkartat 1:20 000 ja 1:50 000 4,07 0,93 5,00 Kallioperäkartat 1:100 000 4,07

Lisätiedot

Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012

Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/2012 Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012 Perttu Mikkola, Soile Aatos, Martti Damsten, Tapio Halkoaho,

Lisätiedot

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 37/2015 NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille Loppuraportti Pertti Sarala (toim.), Tuomo Karinen, Ilkka Lahti, Marja

Lisätiedot

LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA LIII - LIV 2013-2014 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK LIII - LIV

LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA LIII - LIV 2013-2014 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK LIII - LIV LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA LIII - LIV 2013-2014 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK LIII - LIV Rovaniemi 2015 Toimittajat - Editors: Pertti Sarala & Jarkko Ylipieti Taitto - Layout: Pertti Sarala

Lisätiedot

3D-tiedonhallinnasta GTK:ssa

3D-tiedonhallinnasta GTK:ssa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 211 Espoo 69/2014 3D-tiedonhallinnasta GTK:ssa 3D-tiimin plsta toimittanut Eevaliisa Laine 3D-tiimin 3D-tiedonhallintatyöskentelyssä olivat mukana: Soile Aatos Niina Ahtonen Ossi

Lisätiedot

GeoFoorumi. Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä. 1 2006 GeoFoorumi 1

GeoFoorumi. Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä. 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2007 Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi 1/2007 Julkaisija:

Lisätiedot

MINERA-hanke ja metallimalmikaivosten ympäristövaikutukset

MINERA-hanke ja metallimalmikaivosten ympäristövaikutukset MINERA-hanke ja metallimalmikaivosten ympäristövaikutukset Tommi Kauppila, GTK 17.4.2013 1 Metallimalmikaivokset vaikuttavat ympäristöönsä Metallimalmikaivosalueet ovat ympäristöriskinarvioinnin kannalta

Lisätiedot

Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä

Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä EAKR-projektin loppuraportti 20.10.2014 Ari Jolma (toim.) Saatesanat Tässä raportissa on esitetty

Lisätiedot

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta 1/2012 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja S. 18 Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus S. 8 Puhtaan pohjaveden puolesta S. 24 Sisältö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus GTK:n organisaatio 1.1.2009 TEM Johtokunta Esikunta Pääjohtaja Johtoryhmä Etelä- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Länsi- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Konsernipalvelut

Lisätiedot

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Toimintakertomus 2009 Toimittaneet Tuire Valjus ja Tarja Manninen Raportti Q10/2010/29 Kansi: Sedimenttinäytteenottoa

Lisätiedot

AIOTKO JULKAISTA? GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

AIOTKO JULKAISTA? GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS AIOTKO JULKAISTA? GTK:n tutkimustoiminnan keskeisenä tavoitteena on tulosten kattava julkaiseminen. Merkittävät tutkimustulokset on aina pyrittävä julkaisemaan korkeatasoisissa,

Lisätiedot

Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella

Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella 1 Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella Arseenipitoisuustietoa maaperän eri kerroksista, kaivoksen rikastehiekasta ja sen pölystä, vedestä louhoksilla, kyllästämöalueilla

Lisätiedot

KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet

KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet Metallien yhdennetty kohdekohtainen riskinarviointi Maria Nikkarinen, Virpi Kollanus, Pauliina Ahtoniemi,Tommi Kauppila, Anne Holma, Marja Liisa Räisänen, Sari Makkonen

Lisätiedot

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 1/2013 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan S. 18 Mineraalialan yhteistyö kokoaa

Lisätiedot

Geofysiikan tutkimus

Geofysiikan tutkimus Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Geofysiikan tutkimus Toimintakertomus 2005 Toimittaneet Satu Mertanen, Ilmo Kukkonen ja Tarja Manninen Raportti Q10/2006/1 Kansi: Bouguer-anomaliakartta Satakunnasta.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

VUOSIKATSAUS 2013. Geologian tutkimuskeskus VUOSIKATSAUS 2013 Geologian tutkimuskeskus VUOSIKATSAUS 2013 GTK Sisältö GTK lyhyesti...3 Pääjohtajan katsaus...4 Katsaus toimintavuoteen 2013...6 Geologisen tiedon merkitys yhteiskunnassa kasvaa...6 Mineraalivarat

Lisätiedot

Luonnonkivivarojen kartoitus. Loppuraportti. Seppo Leinonen, Hannu Luodes, Paavo Härmä, Risto Vartiainen

Luonnonkivivarojen kartoitus. Loppuraportti. Seppo Leinonen, Hannu Luodes, Paavo Härmä, Risto Vartiainen Itä-Suomen yksikkö M10.4/2008/16 26.2.2008 Kuopio Luonnonkivivarojen kartoitus 290 3001 Loppuraportti Seppo Leinonen, Hannu Luodes, Paavo Härmä, Risto Vartiainen Sisällysluettelo Kuvailulehti 1. Tavoite.

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

VESITALOUS Sisältö 1/2009

VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vesitalous 1/2009 Vesitalous 1/2009 VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vol. L Julkaisija ympäristöviestintä yvt oy Puhelin (09) 694 0622 Annankatu 29 A 18 00100 Helsinki Kustantaja talotekniikka-julkaisut oy Harri

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 GTK:n visio Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia. GTK:n toiminta-ajatus GTK :n tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa,

Lisätiedot

Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA)

Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA) Tutkimussuunnitelma Tarkennettu 10.6.2014 Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA) Tutkimussuunnitelman sisältö Tiivistelmä 2 1. Tausta 3 2. Liittyminen muihin tutkimushankkeisiin 4 3. Tavoitteet

Lisätiedot

Metsä, talous, yhteiskunta

Metsä, talous, yhteiskunta ISBN 978-951-40-2218-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2219-7 (nid.) ISSN 1795-150X Metsä, talous, yhteiskunta Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen Sevola, Yrjö (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working

Lisätiedot

Pro Terra. No. 15. MAA, JOSTA ELÄMME II Maaperätieteiden päivien laajennetut abstraktit

Pro Terra. No. 15. MAA, JOSTA ELÄMME II Maaperätieteiden päivien laajennetut abstraktit Pro Terra No. 15 MAA, JOSTA ELÄMME II Maaperätieteiden päivien laajennetut abstraktit Liisa Pietola ja Martti Esala (toim.) HELSINGIN YLIOPISTO SOVELTAVAN KEMIAN JA MIKROBIOLOGIAN LAITOS 2002 1 ISBN 952-10-0780-X

Lisätiedot

Opas Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa

Opas Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa Opas Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa Kannen kuva: Suurikuusikon kultakaivos Kittilässä. Kuva: Agnico Eagle Finland Oy.

Lisätiedot

Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013

Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013 Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013 Vuojoen kartano ja Olkiluodon Vierailukeskus Eurajoki Abstraktikokoelma Toimittanut Mari Lahti Sarja B, Nro 96, Eurajoki 2013 ISBN 978-952-9618-93-4

Lisätiedot

Hämeenlinnan taajamageokemia. Timo Tarvainen

Hämeenlinnan taajamageokemia. Timo Tarvainen Hämeenlinnan taajamageokemia Timo Tarvainen Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 17 2011 Kannen kuva: Näytteenottajia Hämeenlinnan toripuistossa kesällä 2010. Kuvaaja Tauno Valli GTK. Sisäkannen kuva: Näytteenottoa

Lisätiedot

GeoFoorumi. Kaivoksen elinkaari. Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika. 1 2006 GeoFoorumi 1

GeoFoorumi. Kaivoksen elinkaari. Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika. 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2006 Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika Kaivoksen elinkaari 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi 3/2006 Julkaisija: Geologian

Lisätiedot