Loppuraportti. Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi ( ) Maria Nikkarinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi (2803005) Maria Nikkarinen"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yksikkö M10.4/2009/ Kuopio Loppuraportti Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi ( ) Maria Nikkarinen

2

3 Itä-Suomen yksikkö Kuopio Sisällysluettelo 1 TAVOITE 1 2 TOTEUTUS Janakaavio työpakettien toteutuksesta vuoden 2005 hankesuunnitelmassa 2 3 RESURSSIEN KÄYTTÖ 2 4 HANKESUUNNITELMASSA 2005 SUUNNITELTU HENKILÖRESURSSIEN KÄYTTÖ SUHTEESSA TOTEUTUNEISIIN VUOSISUUNNITELMIIN 3 5 TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN VERTAILU 3 6 TAULUKKO HANKKEEN KONKREETTISTA TUOTOKSISTA HANKKEEN DOKUMENTAATIO 4 8 RISKIT JA ULKOISET TEKIJÄT 5 9 HANKEPÄÄLLIKÖN ARVIOINTI 5

4 Itä-Suomen yksikkö 1 Kuopio 1 TAVOITE Hankkeen yleiseksi pitkäntähtäimen tavoitteeksi oli asetettu geokemiallisen ja geologisen tiedon syventäminen ja sen käytön lisääminen ympäristöriskinarvioinnissa. Syvällisen tiedon tuottamisella pyrittiin lisääntyneeseen geologisen asiantuntemuksen ja geokemiallisen tiedon hyötykäyttöön päätöksen teossa. Yleisen tavoitteen toteutumista mitataan lisääntyneellä geologisen tiedon kysynnällä. Hankkeen konkreettisena päämääränä oli soveltuvien maaperä-, sedimentti- ja kaivosympäristötutkimusmenetelmien kehittäminen ja tiedon tuottaminen pohjoisten alueitten ympäristön tilasta. Projektin seurantamittarit ovat tieteelliset julkaisut, raportit ja maksullisen toiminnan kysyntä. Muina seurantamittareina ovat sidosryhmätyön aktiivisuus, tulosten hyötykäyttö ja sovellukset muissa ympäristötutkimuksissa. Keinoina mitata yleisen tavoitteen toteutumista käytetään asiantuntijoiden lisääntynyttä kysyntää ympäristöriskien ja maankäytön suunnittelun työryhmissä ja monitieteisissä hankkeissa. 2 TOTEUTUS Hanke ositettiin seuraaviin työpaketteihin. Metallien käyttäytyminen kaivosympäristössä Metallipitoisten kaivosjätteiden ympäristötietokanta Järvisedimentit ja metallien geokemia Syventävän tiedon tuottaminen riskinarviointiin kansallisista prioriteettiaineista Geolääketieteellinen tutkimus Näytteenottomenetelmien kehittäminen Metallien kulkeutuminen kaivosympäristössä Tutkimuksessa tuotettiin kaivosten ympäristövaikutusten hallintaan ja jälkihoidon monitorointiin soveltuvaa tietoa. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää uusien ja käynnissä olevien kaivoshankkeiden vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi tutkimus tuotti ympäristöviranomaisille ja päättäjille tarpeellista tietoa kaivosten jälkihoidon vaatimuksista Järvisedimentit ja metallien geokemia Keskeisenä tavoitteena oli veden ja sedimentin välisen vuorovaikutuksen ja alkuaineiden erityisesti metallien siirtymisen tutkiminen. Alkuaineiden siirtymistä vedestä ja sedimenttiin ja päinvastoin säätelevien olosuhteiden nykyistä parempi tunteminen on edellytys luontaisten ja ihmi-

5 Itä-Suomen yksikkö 2 Kuopio sen toiminnan vaikutusten tulkinnalle. Myös vuodenaikaisvaihtelun merkityksen tunteminen alkuainevirtojen säätelyyn on edellytys kunnostustoimien suunnitteluun Geolääketieteellinen tutkimus Jatkettiin yhteistyötä KTL:n (Helsinki) kanssa. Tutkimus painottui kaivoveden laadun ja akuutin sydäninfarktin (AMI) alueellista ilmaantuvuuden tutkitaan aiempaa pidemmällä ajanjaksolla ja entistä laajemmalla aineistolla. 2.2 Janakaavio työpakettien toteutuksesta vuoden 2005 hankesuunnitelmassa Metallien käyttäytyminen kaivosympäristössä aiempien töiden raportointi ja julkaisut - järvisedimenttitutkimusten menetelmäkehitys - järvisedimenttitutkimukset kaivoskohteissa - tutkimukset turvetuotantokohteissa Metallit / riskinarviointi - kromi VI - muut kansalliset prioriteettiaineet purovesi ja sedimenttitutkimuksen suunnittelu toteutus Kaivosympäristötietokanta - ympäristö lainsäädännön tarpeisiin - raaka-ainehuollon tarpeisiin Geomedisiinen tutkimus - sydäntaudit/pohjaveden laatu - Parkinssonin tauti /geokemia - diabetes/geokemia 3 RESURSSIEN KÄYTTÖ Hanke on ollut "kotihanke" 8:lle tutkijalle ja yhdelle tutkimusassistentille: Soile Aatos, Päivi Heikkinen, Tommi Kauppila, Anne Kousa, Jaria Mäkinen, Maria Nikkarinen, Marja Liisa Räisänen, Markku Tenhola ja Ari Parviainen VIII/ 2007 asti ja Pekka Forsman X/ 2008 lähtien.

6 Itä-Suomen yksikkö 3 Kuopio Hankkeen tutkijat ovat osallistuneet lukuisiin muihin GTK:n hankkeisiin, yhteisrahoitteisiin projekteihin ja maksulliseen palveluun. Toisaalta tässä hankkeessa on työskennellyt vakinaisten viisi kesäharjoittelijoita ja yksi määräaikainen tutkija. Harjoittelija Anna Tornivaara oli palkattuna hankkeelle 2006 ja 2007 ja tutkija Auri Koivuhuhta HANKESUUNNITELMASSA 2005 SUUNNITELTU HENKILÖRESURSSIEN KÄYTTÖ SUHTEESSA TOTEUTUNEISIIN VUOSISUUNNITELMIIN Htv Yhteensä Suunniteltu , Vuosisuunnitelmissa tarkennettu 4,1 4,5 4,3 4,2 17,4 Toteutunut 4,7 4,9 4,0 5,9 19,5 4.1 Taloudellisten resurssien käyttö hankkeen aikana Toteutunut Palkkaukset Kulutusmenot v.2005 v.2006 v.2007 v Yhteensä Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu 5 TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN VERTAILU Kaikki suunnitellut työpaketit on toteutettu huolimatta tosiasiasta, että käytettävissä olevat henkilöresurssit ovat olleet pienemmät kuin alkuperäisessä koko hankkeen ajan kattavassa hankesuunnitelmassa Suunniteltua merkittävästi suurempi palkkamenojen toteutuma vuonna 2008 aiheutuu Kuopion yliopiston professuurihankkeen päättymisestä ja yhden määräaikaisen ERAC tutkijan työskentelystä toimialalla sijoitettuna ympäristöhankkeelle.

7 Itä-Suomen yksikkö 4 Kuopio Kahden pätevän tutkijan (T. Kauppila ja P. Heikkinen) siirtyminen 2005 ESY:stä ISY:n ympäristöhankkeeseen on ollut erinomainen vahvistus hankkeen tutkimus- ja osaamispääomaan. Osatehtävissä on tapahtunut pieniä painopistemuutoksia suunniteltuun siten, että ympäristötutkimukset turvetuotantokohteissa on siirretty myöhemmäksi pohjautuen yhteistyöneuvotteluihin turveryhmän kanssa. Geomedisiininen tutkimus on painottunut kaivoveden kovuuden ja akuutin sydäninfarktin ilmaantuvuuden alueellisen yhteyden tutkimiseen. Diabetes ja geokemiaesitutkimus tehtiin vuonna Hankkeen aikana on erinomaisesti onnistuttu verkostoitumaan ja osallistumaan asiantuntijoina ympäristöorganisaatioiden työryhmiin ja eri maakuntien maankäytön suunnittelun ja ympäristön suojelun ohjausryhmiin. Hankkeen päättyessä henkilöstöä on osallistunut kutsuttuina edustajina mm. seitsemään ympäristöhallinnon asiantuntija- tai ohjausryhmään sekä kaksi tutkijaa ympäristöministeriön koordinoimaan UUMA asiantuntijaryhmään (infra-rakentamisen uusi materiaalitekniikka) 6 TAULUKKO HANKKEEN KONKREETTISTA TUOTOKSISTA yhteensä Julkaisut ja artikkelit (englanniksi) Artikkelit ja raportit (suomeksi)* Esitelmät yhteensä * Ei sisällä maksullisen hankkeen raportteja Yksityiskohtainen luettelo hankkeen konkreettisista tuloksista on esitetty liitteessä 1. 7 HANKKEEN DOKUMENTAATIO Hankedokumentit on sijoitettu hankkeen yhteiskäyttöiseen hakemistopalveluun "ympgeoon". Aineisto on tallennettu vuosihakemistoihin ja sieltä löytyvät eri kansiot mm. aineistot, arkisto, suunnittelu ja seuranta. Paljon toteutukseen liittyvää seurantatietoa löytyy hankkeen kokouspöytäkirjoista. Vähintään kerran kuukaudessa pidettiin hankekokous, jossa käsiteltiin hankkeen toteutuksen kannalta keskeiset asiat ja kirjattiin pöytäkirjaan. Hankeaineiston loppuarkistoinnin sijoittamisesta päätetään yhteistyössä ISY:n arkistointihankkeen kanssa vuoden 2009 aikana. Tuotettu pohjavesitieto on tallennettu pohjavesitietokantaan, mutta muilta osin GTK:n ympäristötutkimustiedon tietojärjestelmäosiota ollaan vasta kehittämässä. Tiedot siirretään ympäristötietojärjestelmän valmistuttua 2009 ja säilytetään siihen asti väliaikaisissa dokumenttivarastoissa.

8 Itä-Suomen yksikkö 5 Kuopio 8 RISKIT JA ULKOISET TEKIJÄT Kolmen ERAC-hankkeen ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen vuonna 2006 loi paineita resurssien riittävyyteen ja aikatauluihin. Henkilöstön sitoutumisen ja talkoohenkisyyden avulla myös budjettihankkeen tavoitteet saavutettiin eikä pelätyt riskit realisoituneet. 9 HANKEPÄÄLLIKÖN ARVIOINTI Uusi hanke aloitti työnsä entistä suurempana tiiminä ja uudessa kokoonpanossa. Heti alusta lähtien onnistuimme luomaan hyvän yhteishengen ja tekemisen meiningin. Tämän ansiosta hankkeen voi perustellusti sanoa onnistuneen ja jopa ylittäneen suunnitellut tavoitteet. Tämä näkyy kirjallisten tuotteiden määränä ja asiantuntijuuden kysyntänä. Julkaisutuotanto on yli GTK:n keskiarvon (taulukko 2, liite 1). GTK:n asiantuntijuuden kysyntä ja käyttö sidosryhmissä on hankkeen aikana ja ansiosta huomattavasti lisääntynyt. Verkostoituminen on ollut pääosin kansallista mutta myöskin pysyvää kansainvälistä verkostoitumista on tapahtunut mm. USGS ja Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ, Saksa. Näiden tahojen kanssa yhteistutkimusta jatketaan GTK:n huippuosaamisen kehittämisrahoilla. Hankkeen aikana ongelmia on aiheuttanut maksullisten töiden sovittaminen pitkäjänteisen tutkimustyön lomaan. Tilaajat vaativat tiukkoja aikatauluja toimeksiannoilleen ja usein tekijäksi on tarkoituksenmukaisinta valita tutkija, joka on jo aiempien toimiantojen yhteydessä perehtynyt asiaan. Tällaiset tilanteet aiheuttivat aikataulujen uudelleen päivityksiä ja henkistä kuormittavuutta tutkijoille. Yhteisrahoitteiset hankkeet ovat kestoltaan pidempiä ja tiedossa ennakkoon. Niihin liittyi osaamisongelmaa. Hankkeen tutkijat joutuivat kouluttautumaan riskinarvioinnin asiantuntijoiksi samaan aikaan kuin toteuttivat riskinarviointiprojektia. Tulevaisuuden parantamistavoitteena voisi pitää mahdollisuutta keskittyä pitkäjänteisimmin annettuun tehtävään. Mikäli mahdollista olisi toivottavaa, että saman tutkijan ei tarvitsisi samaan aikaan osallistua kovin moneen ja erityyppiseen projektiin. Tehtäväkiertoa ja ajallista jaksotusta tulee edelleen kehittää. Tavoitteena voidaan pitää, että vastuullinen tutkija yhteisrahoitteisessa projektissa olisi määräajaksi vapautettu muista tehtävistä. Hankkeen loppukokous on Kuopiossa Maria Nikkarinen Liitteet:

9 Itä-Suomen yksikkö 6 Kuopio 1. Luettelo hankkeen tuotoksista 2. Loppukokouksen ohjelma 3. Esitykset hankkeen loppukokouksessa 4. Loppukokouspöytäkirja

10 1 Liite 1. Hankkeen vuosittaiset konkreettiset tuotokset (ilman maksullisen palvelun raportteja) 2005 Julkaisut 1.5. Räisänen, M. L., Vanhojen kaivosten vaikutus ympäristöön. Teoksessa: R. Salminen (toim.) Seitsemännet geokemian päivät Tiivistelmät. Vuorimiesyhdistys- Bergsmannaföreningen r.y. Sarja B No 83, s Mäkinen, J Geochemistry of lake sediments in Finland. 2nd European Conference on Natural Attenuation, Soil and Groundwater Risk Management. Conference, Frankfurt am Main. Abstract Mäkinen, J A comparison of the geochemistry of aquatic sediments and the fine (<63μm) till fraction in Finland. Geochemistry: Exploratio, Environment, Analysis, Vol , pp Mäkinen, J. & Pajunen, H Correlation of carbon with acid-soluble elements in Finnish two opposite composition trends. Geochemistry: Exploratio, Environment, Analysis, Vol , pp Räisänen, M. L., Heikkinen, P., Pulkkinen, K., Korkka-Niemi, K. and Salonen, V.-P., Finland Mine Water Quality in Some Abandoned and Active Finnish Metal Sulphides Mines. In: C. Wolkersdorfer and R. Bowell (eds.) Contemporary Reviews of Mine Water Studies in Eupoope, Part 2. Mine Water and the Environment 24, 5-7 pp. IMWA Springer-Verlag Kauppila, T Mine water pollution effects on Lake Pidisjärvi, Finland. In: Securing the future. International Conference on Mining and Environment Metals and Energy recovery June 27 July 1 Skellefteå 2005, Proceedings vol 1, Kauppila, T., Kihlman, S. & Mäkinen, J Sediment arcellacean assemblages in a mine water polluted bay of a boreal lake. In: Meriläinen, P., Sivula, L. & Oikari, A. (eds): Seventh Finnish Conference of Environmental Sciences, Jyväskylä, May 12-13, 2005, Proceedings. University of Jyväskylä Räisänen, M. L., A sustainable use of magnesite tailings as a cover for acid generating wastes A case study of an old copper mine. In: Securing the future International Conference on Mining and the Environment Metals and Energy Recovery June 27 July 1 Skellefteå 2005, Proceedings vol. 2, Kousa A, Havulinna AS, Moltchanova E, Taskinen O, Nikkarinen M, Eriksson J and Karvonen M: Geographical Variation of Acute Myocardial Infarction (AMI) and Geochemistry of Ground Water in Rural Finland. 27th Nordic Geological Winter Meeting, January 9-12, 2006, Oulu, Finland. (abstract) 1.5. Heikkinen, P.M., Korkka-Niemi, K. & Salonen, V.-P.: Surface and groundwater quality in the Aijala and Hitura sulphide mines AMD versus NMD. 27th Nordic Geological Winter Meeting, January 9-12, 2006, Oulu, Finland. (abstract)

11 Kauppila, T., Kihlman, S. & Mäkinen, J. 2006: Distribution of arcellaceans (testate amoebae) in the sediments of a mine water polluted bay of Lake Retunen, Finland. Water Air and Soil Pollution 172: Heikkinen, P.M, Kumpulainen, S., Kaartinen, T. & Wahlström, M Kaivosten sivukivien ja rikastushiekkojen nettoneutraloimispotentiaalin määrittäminen menetelmävertailu, esimerkkinä Hituran kaivos. Teoksessa: Salminen, R. (toim.): Seitsemännet geokemian päivät Tiivistelmät. Vuorimiesyhdistyksen julkaisuja, sarja B, No 83. ss Heikkinen, P.M., Korkka-Niemi, K. & Salonen, V.-P Kaivostoiminnan pinta- ja pohjavesivaikutuksien ilmentyminen happamat ja neutraalit kaivosvedet. Teoksessa: Tuhkanen, S. (toim.): Geologian tutkijapäivät Turku. Ohjelma-tiivistelmät osallistujat. ss L5. Vanhala, H., Räisänen, M. L., Suppala, I., Huotari, T., Valjus, T. and Lehtimäki, J Geophysical characterizing of tailings impoundment a case from the closed Hammaslahti Cu- Zn mine, eastern Finland. In: S. Autio (ed.) Geological Survey of Finland, Current Research Geological Survey of Finland, Special Paper 38, pp Mäkinen J. & Pajunen H., Element enrichment/depletion in Finnish lake sediments: a perspective covering thousands of years. Poster 2nd European Conference on Natural Attenuation, Soil and Groundwater Risk Management, May , Frankfurt am Main, 88, DECHEMA L10. Koivuhuhta, A., Räisänen, M. L., Vauhkola, S. Suni, H. & Liikanen, A Hapetuksen, ravinnelisäyksen ja hapen puutteen vaikutukset Petkellahden sedimenteistä veteen vapautuvien alkuaineiden kiintoainesvirtaamaan mikrokosmoslaitteistossa. GTK arkistoraportti S43/4311/2005/1. Esitelmät 3.3. M. L. Räisänen, esitelmä: Geochemical partitioning applied for studies in the acid generating environment, Kalmarin yliopisto M. L. Räisänen, esitelmä: Metallien liukenevuus ja ojitus metallisulfidipitoisilla suoalueilla alustavia tuloksia Itä-Suomesta ja Kainuusta mallinnusseminaarissa Valunta ja aineiden kulkeutuminen maatalous- ja metsäalueilla, TKK, Espoossa M. L. Räisänen esitteli GTK:n kaivospiiri-, koelouhinta- ja kaivostoimintalupahakemuksiin liittyviä tutkimuspalveluja Vulcan Resources ja Polar Mining yhtiöiden edustajille T. Kauppila, Kihlman, Mäkinen, esitelmä : Luikonlahden kaivoksen vaikutus Petkellahden sedimenttien geokemiaan ja eliöstöön. Geokemian päivät , Espoo M. L. Räisänen, esitelmä : Vanhojen kaivosten vaikutus ympäristöönsä. Geokemian päivät , Espoo M. Nikkarinen, esitelmä: Geologia ja terveys yhteistutkimusalueena. GTK:n johtokunnan vierailu Kuopiossa.

12 M. Tenhola, lehdistötiedotus ja paneelikeskustelu. Pietari , Barents Ecochemistry seminaari M. Nikkarinen: Geologisista tekijöistä johtuvat luontaisesti korkeat alkuainepitoisuudet. Kaivosten ympäristönsuojelupäivät Kemissä (esitelmä) 3.3. M. L. Räisänen: Hapan ympäristövalunta. Kaivosten ympäristönsuojelupäivät Kemissä (esitelmä) 3.3. M. L. Räisänen: Läjitysalueiden suotomekanismi ja suotovesien käsittely. Kaivosten ympäristönsuojelupäivät Kemissä (esitelmä) 3.3. P.M. Heikkinen: Kaivosten sulkeminen. Esitelmä Kaivosten ympäristösuojelupäivillä Kemissä M. Nikkarinen : Geologisista tekijöistä aiheutuvat korkeat metallipitoisuudet. KTL:n tutkijaseminaarissa (esitelmä) 3.3. M. L. Räisänen, paneelikeskustelu 1.6., Tietoteknia. Ympäristöhallinnon, sektoritutkimuslaitosten ja yliopistojen välinen yhteistyö, yhteisen T & K-toiminnan kehittäminen ja uudet haasteet. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelupäivät, teemana ympäristöterveys, Pohjois-Savon ympäristökeskus P.M. Heikkinen. Kaivosten sulkeminen. Esitelmä vierailulla Nordkalkilla, Lappeenrannassa M. L. Räisänen, kaksi esitelmää, Remedial Functions of Natural wetland a study case of Otravaara wetland ja Rehabilitation options of tailings impoundments a study case of the old Hammaslahti Cu-Zn Mine. Leoben yliopiston vierailu, Kesälahti P.M. Heikkinen: Mine closure and rehabilitation Recent RTD projects at GTK. Esitelmä GTK:lla ETP kokouksessa S. Aatos: ISY/Maperan ympäristöhankkeen kaivosympäristötoiminnan esittely ISY/Kaperan syysretkellä Nurmekseen ja Juukaan Aatos, S Geologisten materiaalien vaikutukset patomateriaaleihin ja ympäristöön. Patoturvallisuuskurssi, Kuopio, (kirjallinen materiaali, 9 s.) Aatos, S Tunne patosi materiaalit ja sijoituspaikka. Patoturvallisuuskurssi, Kuopio, Microteknia, (esitelmä) Heikkinen, P Kaivoksen sulkemisen käsikirja. Esitelmä Patoturvallisuuskurssilla Kuopion Microtekniassa Räisänen, M. L GTK:n kaivoksen jälkihoitoon liittyvät tutkimukset kaivosympäristötutkimuspäivillä Hiturassa. (esitelmä)

13 4 3.3 Mäkinen, J 2005 Metallien ja rikin sitoutuminen järvisedimentteihin ja liukenevuuteen vaikuttavat tekijät kaivosympäristötutkimuspäivillä Hiturassa. (esitelmä) 3.3 Tenhola, M.2005 Avolouhoksen ja kiviläjityksen suotovesivaikutukset Palolammen vedessä ja sedimenteissä, Luikonlahden vanha kaivosalue kaivosympäristötutkimuspäivillä Hiturassa. (esitelmä) 3.3. Heikkinen, P Hituran rikastushiekka-alueen mineralogia ja kemia sekä pohjavesivaikutukset kaivosympäristötutkimuspäivillä Hiturassa. (esitelmä) 3.3. Räisänen, M. L Rehabilitation options for tailings impoundments case studies of wet cover and wetland treatment, ConSoil kongressi, Bordeaux, Ranska (esitelmä) Räisänen, M. L. Kaivosten ympäristövaikutukset ja niiden hallinta. Ympäristötutkimusten neuvottelupäivät, Teknia 2.11., Kuopio (Pohjois-Savon ympäristökeskus, esitelmä) Heikkinen, P.M. 2005: Kaivoksen sulkemisen käsikirja. Esitelmä Kaivostoiminnan ympäristötekniikka projektin loppuseminaarissa , Vantaa Nikkarinen M Environmental services for extractive industry. GTK Kuopio 8.12 Komin tasavallan edustajien vierailu (esitelmä) 3.3. Aatos, S Closed sulpide mine database and Impact of natural stone production. GTK Kuopio 8.12 Komin tasavallan edustajien vierailu (esitelmä). 3.3 Mäkinen, J Environmental impact of talc mining example Lahnaslampi, Sotkamo GTK Kuopio 8.12 Komin tasavallan edustajien vierailu (esitelmä).

14 Julkaisut L1. Kauppila, T Sediment-based study of the effects of decreasing mine water pollution on a heavily modified, nutrient enriched lake. Journal of Paleolimnology 35:25-38 L1. Kauppila, T., Kihlman, S. & Mäkinen, J.: Distribution of Arcellaceans (Testate Amoebae) in the Sediments of a Mine Water Impacted Bay of Lake Retunen, Finland. Water, Air, & Soil Pollution 172: (http://dx.doi.org/ /s ) L3. A.Kousa, A. Havulinna, E. Moltchanova, O.Taskinen, M. Nikkarinen, J. Eriksson and M. Karvonen: Geographical Variation of Acute Myocardial Infarction (AMI) and Geochemistry of Ground Water in Rural Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Issue I, 2006, p.76. The 27 th Nordic Geological Winter Meeting. Abstract Volume. L3. Korkka-Niemi, K., Heikkinen, P.M. & Salonen, V.-P Surface and groundwater quality at the Aijala and Hitura sulphide mines AMD versus NMD. In: Peltonen, P. & Pasanen, A. (eds.): The 27th Nordic Geological Winter Meeting. January 9-12, 2006, Oulu, Finland. Abstract Volume. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Issue 1, pp. 73. L3. Kauppila, T., Mäkinen, J. & Mattila, J Impacts of talc mining and other land uses on lakes in an area with metal-rich soils and bedrock. 10 th International Paleolimnology Symposium, Duluth, MN, USA, Abstracts. L3. Kihlman, S., Kauppila, T. & Mäkinen, J Arcellaceans (Testate Amoebae) as Indicators of Mine Drainage in a Bay of Lake Retunen, Finland. 10 th International Paleolimnology Symposium, Duluth, MN, USA, Abstracts. L10. Mäkinen, J. & Kauppila, T Nuasjärven, Jormasjärven ja Kolmisopen geokemialliset ja paleolimnologiset tutkimukset. 63 s. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, S 41/3433/2006/1. L10. Tenhola, M. & Räisänen, M. L Rikastushiekan läjitysalueen suotovesien vaikutus ympäröivän turpeen kemialliseen koostumukseen, vanha hammaslahden Cu-Zn-kaivos, Pyhäselkä. GTK:n arkistoraportti S/44/0000/1/2006, 28 s. L1. Mäkilä, M., Moisanen, M., Kauppila, T., Rainio, H. & Grundström, A., 2006: Onko Suomen vanhin viime jääkauden jälkeinen turve Ilomantsissa? - Is the oldest postglacial peat of Finland in Ilomantsi? Suo Mires & Peat 57: L1.Räsänen J., Kauppila T.& Salonen V-P Sediment-based investigation of naturally or historically eutrophic lakes-implications for lake management. Journal of Environmental Management 79: L6. Myllymäki, Tiina Kuparin, nikkelin ja sinkin pidättyminen luonnollisesti syntyneillä kosteikoille. Pro gradu tutkielma, Ympäristötieteen koulutusohjelma, Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitos.

15 6 L7. Kumpulainen, S., von der Kammer, F., Hofmann, T., Carlson, L. & Räisänen, M.-L., Adsorption of heavy metals and arsenic to different iron oxyhydroxides in acidic mining environments - influence on aggregation behaviour. Jahrestagung 2006, Celle, Mai 2006, Kurzreferate, 72. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft - Fachgruppe in der Gesellschaft Deutscher Chemiker, L1. Tiljander, M., Karhu, J. & Kauppila, T Carbon and hydrogen stable isotopes in organic matter of annually laminated lake sediment in central Finland. Journal of Paleolimnology 36: L 4. Mäkinen, J., Hammar, T. Kanninen, A Moreenin geokemiallinen koostumus suhteessa vedenlaatuun Pohjois-Savossa. Vesitalous 6/2006: L10. Koivuhuhta A DR2800 spektrofotometrin soveltuvuuden testaus vesinäytteille. Arkistoraportti S43/0000/1/2006, 19 s. L14. Nikkarinen M. & Raunio H Nuasjärven vedestä ja kaloista ei riskiä terveydelle. Kainuun Sanomat 4.3. L1. Kousa A, Havulinna A, Moltchanova E, Taskinen O, Nikkarinen M, Eriksson J, Karvonen M Calcium to magnesium ratio in local ground water and incidence of acute myocardial infarction among males in rural Finland. Environmental Health Perspectives 114: L3: Noras, P. & Heikkinen, P. Mine Closure Handbook - Introduction to Finnish Practice First International Conference on Environment Research, Technology and Policy. Ghana v Proceedings abstract käsikirjoitus. Esitelmät L13. Noras, P. & Heikkinen, P. Mine Closure Handbook. Esitelmä FAMME seminaarissa ( Geologic 3D Modeling and Databases ) M/S Romantikalla, L13. M. L. Räisänen Ympäristögeokemia ja sen vaatimat näytteenoton ja analytiikan erityisvaatimukset mineraalisten luonnonvarojen hyödyntämisessä, GTK:n sisäisen koulutus, geokemia Espoo. L 13. Nikkarinen M. Ympäristötutkimusmenetelmät- esimerkkinä kaivosympäristöt. Liiketoimintaa tutkimuksesta liiketoiminnasta tutkimusta -päivä. Pohjois-Savon EBC Hanke. Savonia Ammattikorkeakoulu. Esitelmä lyhennelmien moniste. 1s. L13. Heikkinen, P. Surface and groundwater quality at the Aijala and Hitura sulphide mines AMD versus NMD. Esitelmä Oulussa 27. Pohjoismaisilla talvipäivillä L13. Kousa A, Geologiset aineistot terveystutkimuksissa. Kuopion yliopiston GIS-kurssilaisten vierailu GTK:ssa. Esitelmä L13. Räisänen, M. L. & Heikkinen, P Mine waste characterization Experimental case studies, GTK. Esitelmä, WG8-työryhmän kokous, 5.5., Bryssel, Belgia

16 7 L13. Räisänen, M. L. & Heikkinen, P Mine waste characterization Experiences on static tests at GTK & Comments on the selected key issues of ABA test. Esitelmä. WG8-työryhmän kokous 14.9., Espoo. L13. Heikkinen, P Mine Closure Handbook. Esitelmä. Projektin Mine closure in the North-West Russia, Northern Finland and Sweden; State, Challenges and inventory of the facilitities aloituskokous 12.9., Kuopio. L13. Aatos, S The present state of databases of mining sites in Finland. Russia, Northern Finland and Sweden; State, Challenges and inventory of the facilitities aloituskokous 12.9., Kuopio. L13. Heikkinen, P.M Maaperä- ja hydrogeologiset selvitykset kaivoshankkeissa. Esitelmä, P-Suomen ympäristölupavirastossa L13. Nikkarinen, M Uraanin etsinnän erityispiirteistä. Esitelmä, P-Suomen ympäristölupavirastossa L13. M. L. Räisänen Esitelmä Kaivosten läjitysalueiden suotomekanismi kemiallisen muutunnan riskit Pohjois-Suomen lupavirasto, Oulu. L13. Nikkarinen, M Environmental geochemical research and service studies in Eastern Finland. Esitelmä Kuopiossa tansanialaisvieraille. L13. M. L. Räisänen Esitelmä Maa ja kiviainesten erityispiirteet-jalkihoitokriteerit. Maaja kallioainesten otto ja maakuntakaavoitus seminaari , Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuu.

17 Julkaisut L1. Mäkinen, J. & Lerssi, J Characteristics and seasonal variation of sediments in Lake Junttiselkä, Pyhäsalmi, Finland. Mine Water Environ 26: L1.Kumpulainen, Sirpa, Carlson, Liisa & Räisänen, Marja-Liisa, Seasonal variations of ochreous precipitates in mine effluents in Finland. Applied Geochemistry 22, L1. Makkonen, H., Mäkinen, J. & Kontoniemi, O., Geochemical discrimination between barren and mineralized intrusions in the Svecofennian (1.9 Ga) Kotalahti Nickel Belt, Finland. Ore Geological Reviews, doi: /j. oregeorev In press. L1. Heikkinen, P.M. & Räisänen, M.L Mineralogical and geochemical alteration of Hitura sulphide mine tailings with emphasis on nickel mobility and retention. Journal of Geochemical Exploration, doi: /j.gexplo (Available online 1 October 2007) L1. Ojala, A.E.K., Heinsalu, A., Kauppila, T., Alenius, T., and Saarnisto, M. Characterizing changes in the sedimentary environment of a varved lake sediment record in southern central Finland around 8000 cal. yr BP Hyväksytty julkaistavaksi Journal of Quaternary Science:ssa. L1. Kihlman, S. M. & Kauppila, T. Mine water-induced gradients in sediment metals and arcellacean assemblages in a boreal freshwater bay (Petkellahti, Finland). Esitarkastettavana Journal of Paleolimnology:ssa. L8. Mäkinen, J. (2007): Seasonal Variation in Lake Sediment Geochemistry in an active Mine Area (Pyhäsalmi, Finland). In: Cidu, R. & Frau, F.: Water in Mining Environments. S , 1 fig., 2 tab.; Cagliari (Mako Edizioni). L12. Äikäs, O. Tenhola, M. ja Nikkarinen, M. Uraanimalmin koelouhinnan ja rikastuksen ympäristövaikutukset (URAKKA). Säteilyturvakeskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen projektiryhmän loppuraportti ympäristöministeriölle. Julkistettu Ympäristöministeriön internet sivuilla. L10. Räisänen, M. L. & Mäkinen, J Pyhäjärven Junttiselän veden ja pintasedimenttien vuodenaikainen koostumusvaihtelu, GTK:n arkistoraportti S49/0000/2007/44, 50 s. L 12. Aatos, S EU:n kaivannaisjätedirektiivin toimeenpanon vaikutukset Geologian tutkimuskeskuksen geologisten luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusohjelmaan. Kehittämisprojektin raportti, johtamisen erikoisammattitutkinto, Haaga-Perho Täydennyskoulutus. 21 s. ja 2 liites. L8. Kihlman, S. & Kauppila, T Luikonlahden kaivoksen metallikuormituksen vaikutus sedimentin arcellacea -kuoriameeboihin, XIII Geokemian Päivät, L8. Ruskeeniemi T., Backman B., Kauppila T., Pullinen A., Carlson L., Bilaletdin Ä., Vaajasaari K., Loukola-Ruskeeniemi K., Parviainen, A., Schultz E., Sorvari J. & Rossi E Migration of

18 9 arsenic from a Cu-W-As mine tailings area, Ylöjärvi, Finland. IAGS 2007 Symposium, Oviedo, Spain, June L7. Kihlman, S. & Kauppila, T Luikonlahden kuparikaivoksen metallikuormituksen vaikutus arcellacea-kuoriameeboihin. In: Geologian 5. tutkijapäivät : ohjelma ja esitysten tiivistelmät. Publications of the Department of Geology. Series A2. Helsinki: University of Helsinki, L8. Kauppila, T. & Kihlman, S Gradients in sediment chemistry and arcellacean assemblages in a mine water-impacted freshwater bay (Petkellahti Bay, Finland) GSA Denver Annual Meeting, October 2007, Denver, CO, USA L7. Bilaletdin, Ä., Kaipainen, H., Parviainen, A., Kauppila, T., Ruskeeniemi, T A transport model of arsenic for surface waters - an application in Finland. RAMAS report. Geological Survey of Finland, Miscellaneous Publications. 33 p. L7. Sorvari, J., Schultz, E., Rossi, E., Joutti, A., Lehtinen, H., Vaajasaari, K., Kauppila, T Risk Assessment Of Natural And Anthropogenic Arsenic In Pirkanmaa Region In Finland, RAMAS, Task 3 report. Geological Survey of Finland, Miscellaneous Publications. 127 p. L1. Rebata, Luisa A.H., Korkka-Niemi, Kirsti, Heikkinen, Päivi M. & Räsänen, Matti E. Hydrogeochemical characterisation of the Miocene Pebas and Nauta formations in Peruvian Amazonia. Submitted to Boletin de la Sociedad Geológica del Peru. L6. Mäkinen, J. Räisänen, M. L., Tolkkinen, M. & Heikkinen M.-L Junttiselän ja Kirkkoselän järvisedimenttisarjojen kemiallinen koostumus. Teoksessa: Heikkinen Marja-Leena & Väisänen, Tero (toim.) Pyhäjärven Junttiselän tila ja kunnostusmahdollisuudet. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007, (verkkoj julkaisut) ISBN: (PDF), ISSN: (verkkoj.) L6. Räisänen, M. L., Nykänen, H. Mäkinen, J. & Heikkinen M.-L Junttiselän veden happamoituminen keväällä ja sitä säätelevät tekijät. Teoksessa: Heikkinen Marja-Leena & Väisänen, Tero (toim.) Pyhäjärven Junttiselän tila ja kunnostusmahdollisuudet. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007, (verkkoj julkaisut) ISBN: (PDF), ISSN: (verkkoj.) L6. Heikkinen, M.-L., Airiola, S., Väisänen, T., Nykänen, H., Räisänen, M. L. & Mäkinen, J Junttiselän kunnostusmahdollisuudet ja suositukset. Teoksessa: Heikkinen Marja-Leena & Väisänen, Tero (toim.) Pyhäjärven Junttiselän tila ja kunnostusmahdollisuudet. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007, (verkkoj julkaisut) ISBN: (PDF), ISSN: (verkkoj.) L6. Tolkkinen, M. & Kauppila, T Junttiselän kuormitushistoria piilevien ilmentämänä Teoksessa: Heikkinen Marja-Leena & Väisänen, Tero (toim.) Pyhäjärven Junttiselän tila ja kunnostusmahdollisuudet. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007, (verkkoj julkaisut) ISBN: (PDF), ISSN: (verkkoj.) Esitelmät

19 10 L13. Mallinnusseminaariesitelmä (Mäkinen Jari). L13. Geokemian päivät abstrakti + esitelmä (Mäkinen Jari). L13. Heikkinen, Päivi. Esitelmä. Environmental impacts of sulphide mine tailings a case study from Hitura Ni-Cu mine. USGS vierailu Kuopion GTK:lla L13. Kousa Anne. Spatial association of AMI incidence and geochemistry of ground water in Finland. USGS vierailu Kuopion GTK:lla L13. Räisänen, Marja Liisa. Esitelmä. Potential impacts and risk assessment of waste-rock piles and tailings impoundments, Finland. Mine Environments - Potential Impact and Risk Assessment Workshop L13. S. Aatos, P. Heikkinen ja M. L. Räisänen (ja H. Makkonen, S. Leinonen ja O. Äikäs). Malmin etsintä ja kaivostoiminta - ympäristövaikutukset ja riskit kurssi, esitelmät L13. Räisänen, M. L. & Mäkinen, J. Esitelmä. Junttiselän veden ja sedimentin laatu 2006 happamuuden aiheuttajat. Pyhäjärven kaupungintalo L13. Räisänen, M. L. Esitelmä. Inventory of abandoned and closed mines seepage mechanisms and remediation issues of waste-rock and tailings heaps, Finland. EU:n kaivannaisjätteiden inventointi- ja riskinarviointityöryhmäkokous , Ispra, Italia. L13. Heikkinen, Päivi. Esitelmä. Ympäristökelpoisuusmääritykset sekä vesinäytteiden otto, käsittely ja analyysit. Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi hankkeen sisäinen koulutus, GTK, Kuopio L13. Heikkinen, Päivi. Esitelmä. Environmental impacts of sulphide mine tailings a case study from Hitura Ni-Cu mine. Hydrogeokemiallisen mallinnuksen kurssi, GTK, Kuopio L13. Loukola-Ruskeeniemi Kirsti, Einsalo Klaus, Tenhola Markku, Mäkinen Jari, Kauppila Tommi, Uutela, Anneli "Application of lake sediment studies for the evaluation of natural background values around the Talvivaara Ni-Cu-Zn deposit, Finland" for your review. 23 rd IAGS, Oviedo, June Abstract. L13. Aatos, S EU:n kaivannaisjätedirektiivin toimeenpanon vaikutukset Geologian tutkimuskeskuksen geologisten luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusohjelmaan. Esitelmä Tuusulassa , Haaga-Perho Täydennyskoulutus. L13. Nikkarinen, Maria. Esitelmä. Pohdintaa ylijäämäkiviainesten ympäristökelpoisuuden osoittamisen nykytilanteesta. UUMA työpaja SYKE. L13. Aatos, Soile. Esitelmä. Kohti mineraaliainesten ympäristokelpoisuusmääritysten tarkoituksenmukaista kehittämistä. UUMA työpaja SYKE L13. Kousa Anne. Esitemä. Spatial association of AMI incidence and geochemistry of ground water in Finland. USGS vierailu Kuopion GTK:lla

20 11 L13. Kousa Anne. Esitelmä. Geomedical studies at GTK. Exposure, health effects and risk assessment of metals in the environment-symposium, Kuopio L13. Heikkinen, P. Vanhat kaivosalueet ja kaavoitus. Esitelmä Leppävirran kunnan kaavoitus- ja ympäristöviranomaisten kanssa pidetyssä palaverissa GTK, Kuopio. L13. Räisänen, M.L. & Heikkinen, P. Test experience in Finnish Geological Survey. Esitelmä Second International Workshop of ad hoc group #1 to CEN/TC 292/WG 8 Characterisation of waste from the extractive industry Acid generation behaviour kokouksessa Brysselissä, L8. Kauppila, T. & Kihlman, S Mine-derived metals in a freshwater bay is there an impact or is it all natural? esitelmä USGS:ssä, Denver, Co, USA,

21 Julkaisut Heikkinen, P.M. & Räisänen, M.L Mineralogical and geochemical alteration of Hitura sulphide mine tailings with emphasis on nickel mobility and retention. Journal of Geochemical Exploration 97 (1), Kumpulainen, S., Räisänen, M.-L.,von der Kammer, F., Hofmann, T Ageing of synthetic and natural schwertmannites at ph 2-8. Clay Minerals 43, pp Kousa A, Havulinna A.S, Moltchanova E, Taskinen O, Nikkarinen M,Salomaa V, Karvonen M Magnesium in well water and the spatial variation of acute myocardial infarction incidence in rural Finland. Applied Geochemistry 23, Salminen R, Kousa A, Ottesen RT, Selinus O, Steinnes E, Tarvainen T, and Öhlander B: Environmental Geology. Episodes Vol. 31, No Tenhola, M. ja Tarvainen, T., Purovesien ja orgaanisten purosedimenttien alkuainepitoisuudet Suomessa vuosina 1990, 1995, 2000 ja Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti 172, 48 s. Mäkinen, J., Kauppila, T., Loukola-Ruskeeniemi, K., Mattila, J. & Miettinen, J Impacts of point source and diffuse metal and nutrient loading on three northern boreal lakes. Int. Geol. Congress. 2008, Oslo Kousa Anne Major ions in Drinking Water and Heart Diseases. Encyclopedia of Environmental Health:Other Environmental Health Issues Heikkinen, P.M. & Räisänen M.L. Heavy metal and As fractionation in sulphide mine tailings indicators of sulphide oxidation in active tailings impoundments. Submitted to Applied Geochemistry Heikkinen PM, Räisänen ML, Johnson R. Seepage water quality from sulphide mine tailings impoundments. IMWA Congress 2008, Karlovy Vary, Czech Republic. 1p. Heikkinen, P., Lampinen, H., Siirama L. Ympäristövaikutusten hallinta ja ohjaus. Teoksessa: Kaivos- ja louhintatekniikan käsikirja. Vuorimiesyhdistys. Kousa A, Havulinna A.S, Moltchanova E, Taskinen O, Nikkarinen M, Salomaa V, Karvonen M. The spatial variation of acute myocardial infarction incidence and magnesium in well water in rural Finland. 33 rd IGC Congress Oslo 6-14 th 2008 Heikkinen PM, Räisänen ML, Johnson R. Geochemical characterization of seepage and drainage water quality from two sulphide mine tailings impoundments - Acid mine drainge vs. neutral mine drainage. Mine Water and the Environment. DOI /s Volume 28, Issue1 (2009), Pages

22 13 Kihlman, S. M. & Kauppila, T. Mine water-induced gradients in sediment metals and arcellacean assemblages in a boreal freshwater bay (Petkellahti, Finland). Hyväksytty julkaistavaksi Journal of Paleolimnology:ssa. Markku Tenhola, Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Klaus Einsalo. Environmental impact of the Talvivaara Ni-Cu-Zn deposit, Finland, with comparison of organic and minerogenic stream sediment results. Koivuhuhta, A., Räisänen, M. L., Hämäläinen, L. and Kekäläinen, J Modification of the NH2 column method for chromium speciation in surface water and soil water. Bulletin of Geological Society of Finland vol. 80, pp (in print). Kousa Anne The regional association of the hardness in well waters and the incidence of acute myocardial infarction in rural Finland. Kuopion yliopiston julkaisuja D. lääketiede 442. Väitöskirja Heikkinen, P. & Laukkanen, J Masuunikuonanäytteen kemialliset ja mineralogiset määritykset. Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö. Kuopio/Outokumpu. Raportti (Dnro K565/42/2006) s + 1 liite. Esitelmät Kousa A. Water hardness and the Incidence of AMI in Rural Finland. Meeting of Experts to Review the Possible Protective Effect of Hard Water Against Cardiovascular Disease. WHO, Geneva, Heikkinen PM. Seepage water quality from sulphide mine tailings impoundments AMD vs. NMD. Esitelmä, IMWA Congress 2008 June 2-5, Karlovy Vary, Czech Republic Kauppila, T. Transport of As from the Former Ylöjärvi Cu-W-As Mine. Sediment Chemical and Algal Records along a 7 km Stream System Esitelmä, IMWA Congress 2008 June 2-5, Karlovy Vary, Czech Republic. Kihlman S. & Kauppila T Effects of a historical Cu-Au mine on testate amoebae in lacustrine sediments in southern Finland (Haveri, Ylöjärvi). In: Rapantova N. & Hrkal, Z. (eds). 10th IMWA Congress: Mine Water and the Environment (extended abstract) Räisänen, M. L. Johdatus kaivannaisjätteisiin. Esitelmä, UUMA työpaja Kuopio Heikkinen PM., Nikkarinen M Kaivannaisjätteiden ympäristökelpoisuus geologin näkökulma. Esitelmä UUMA-asiantuntijaryhmän kokouksessa GTK, Kuopio Heikkinen P.M Geochemical alteration of tailings in two sulphide mine tailings areas. USGS vierailu Kuopion GTK:lla. Esitelmä Nikkarinen M.2008 Results of Finmerac project. USGS vierailu Kuopion GTK:lla. Esitelmä. hankkeen yhteistyösuunnitelukokouksessa Kauppila, T Finmerac raportin Harjavallan osatutkimuksen tulokset ja hyödynnettänyys. Esitelmä Suurteollisuuspuistossa

23 14

24 Liite 2. Loppukokouksen ohjelma Hankkeen "Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi ( )" loppukokous Aika: Paikka: GTK, Kuopio neuvotteluhuone 2-3. Ohjelma 9.00 Hankkeen loppuraportin esittely Maria Nikkarinen - palautekeskustelu ja raportin hyväksyminen Sulfidimalmikaivosten jätealueiden suotoveden laatu Päivi Heikkinen Staattisten NP- ja NAG-testien soveltuvuus sivukivien ympäristökelpoisuuden testaukseen. Marja Liisa Räisänen lounastauko Talvivaaran alueen geokemiallisten tutkimusten tulokset Markku Tenhola kahvi Kohti järvisedimenttitutkimusten huippuosaamista kokemuksia Euroopan kiertueelta Jari Mäkinen Pohdintaa uraanimalmin koelouhinnan ja rikastuksen ympäristövaikutuksista verrattuna hyödyntämättömään uraanimineralisaatioon esimerkkinä Enon alueen esiintymät Markku Tenhola Katsaus GTK:n ympäristövaikutustutkimusten tulevaisuuteen ja toiminnan kehittämiseen Tommi Kauppila Loppukeskustelu Jakelu: Raimo Nevalainen, Mika Räisänen, Keijo Nenonen, Erkki Luukkonen, Timo Tarvainen, Kirsti Loukola- Ruskeeniemi, Ulpu Väisänen, Pertti Sarala, Saija Luukkanen, Olli Breilin, Peter Eden, Jari Hyvärinen, Kimmo Virtanen, Jukka Leino, Soile Saastamoinen ja hankkeen henkilöstö.

25 Loppuraportti Hanke Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

26 Sisältö Hankkeen perustiedot Osallistujat Päämäärä ja tavoitteet Seurantamittarit Ositus ja aikataulutus Tulokset / seurantamittarit 1,2,3 Tehtävien toteutuminen suhteessa suunniteltuun Resurssien käyttö Hankkeen dokumentointi Eväitä suunnittelun parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

27 Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi Hankkeen numero: Hankkeen aloitus- ja lopetuspäivä: Tulosalue: Tutkimus ja kehittäminen Vastuualue 402 Hankepäällikkö: Maria Nikkarinen Hankepäällikön sijainen: Soile Aatos Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

28 Osallistujat Tutkijat: Soile Aatos (0,5-4 htkk/vuosi), Päivi Heikkinen, Tommi Kauppila, Anne Kousa, Jari Mäkinen, Maria Nikkarinen, Marja Liisa Räisänen (0,5 htv), Markku Tenhola Assistentit: Ari Parviainen VIII/2007 asti ja Pekka Forsman X/2008 lähtien (va 401 Alpo Eronen 4 htkk/vuosi) Kausiapulaiset: Harjoittelija Anna Tornivaara oli palkattuna hankkeelle 2006 ja 2007, tutkija Auri Koivuhuhta 2008 ja harjoittelija Tiina Myllymäki 2005 Ulkopuolisella rahoituksella ja osittain hankkeen ohjauksessa ovat toimineet tutkijat Auri Koivuhuhta (GTK ) ja Susanna Kihlman Harjoittelijat Monique Pillet (2005) ja Amelie Beucher (2008) vierailivat osan GTK-ajastaan hankkeen ohjauksessa (ulkopuolinen rahoitus) Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

29 Päämäärä ja tavoitteet Päämäärä : Geologisen asiantuntemuksen ja geokemiallisen tiedon riittävä hyödyntäminen ympäristöasioiden päätöksenteossa Hankkeen tavoitteet : Tuottaa tutkittua tietoa kaivosten ympäristövaikutuksista Kehittää Suomeen soveltuvia maaperä-, sedimentti- ja kaivosympäristötutkimusmenetelmiä Geokemiallisen ja geologisen tutkimustiedon syventäminen ja markkinointi ympäristöriskinarviointiin Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

30 Seurantamittarit 1. Tieteelliset julkaisut, raportit, lausunnot (määrä ja laatu) 2. Sidosryhmätyön aktiivisuus a) Kontaktit lupaviranomaisiin ja lainsäädännön valmisteluun b) Osallistuminen maankäytön suunnittelun työryhmiin c) Monitieteisten hankkeiden kehittäminen ja osallistuminen Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

31 Ositus 1. Metallien käyttäytyminen kaivosympäristössä Järvisedimentit ja metallien geokemia 2. Metallipitoisten kaivosjätteiden ympäristötietokanta ( ) 3. Syventävän tiedon tuottaminen riskinarviointiin kansallisista prioriteettiaineista 4. Geolääketieteellinen tutkimus 5. Näytteenottomenetelmien kehittäminen Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

32 Metallien käyttäytyminen kaivosympäristössä - aiempien töiden raportointi ja julkaisut - järvisedimenttitutkimusten menetelmäkehitys - järvisedimenttitutkimukset kaivoskohteissa - tutkimukset turvetuotantokohteissa Metallit / riskinarviointi - kromi VI - muut kansalliset prioriteettiaineet - purovesi ja sedimenttitutkimuksen suunnittelu - toteutus Kaivosympäristötietokanta - ympäristölainsäädännön tarpeisiin - raaka-ainehuollon tarpeisiin Geomedisiinen tutkimus - sydäntaudit/pohjaveden laatu - Parkinsonin /geokemia - diabetes/geokemia Ote hankesuunnitelmasta 2005 Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

33 Tulokset Tieteelliset julkaisut, raportit, lausunnot, esitelmät (seurantamittari 1) Tuotos yhteensä Julkaisut ja artikkelit englanniksi Artikkelit ja raportit suomeksi Esitelmät Yhteensä Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

34 Sidosryhmätyön aktiivisuus (seurantamittari 2) EU:n WG8-työryhmä Osallistuminen EU:n TAC-työryhmän alaisen Ad hoc - ryhmän kokoukseen, jossa käsiteltiin hylättyjen ja suljettujen kaivosten jäteinventointia ja jätteiden ympäristön riskinarviointiin sovellettavia menetelmiä EU:n Pecomines-yhteistyö 2005 EU:n ETP-SMR -yhteistyöhön osallistuminen , käynti Jernkontoretissa (mm. tämä yhteistyö oli taustalla myöhemmän ProMine-hankkeen kehittämisessä) Osallistuminen VINNOVAn strategisen kaivostutkimusohjelman arviointityöryhmän kokoukseen Tukholmassa. Ehdotukset tutkimushakemusten rahoitukselle Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

35 Sidosryhmätyön aktiivisuus (seurantamittari 2, jatkuu) Ympäristölupavirastojen geologinen asiantuntijapalvelu Kaivospiiri-, koelouhinta- ja kaivostoimintalupahakemuksiin liittyvä neuvonta Keski-Suomen maakuntakaavoituksen luonnonsuojelutyöryhmä Keski-Suomen Natura-alueiden käytön yleissuunnittelu Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Kainuun vesipuitedirektiivin vesienhoidon maakunnalliset yhteistyöryhmät Chemical Safety Centre Oy:n neuvottelukunta YM:n "Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia, UUMAasiantuntijaryhmä Kuopion yliopiston kansainvälisen toksikologiakoulutuksen suunnitteluryhmä Geokemian renkaan toimintaan renkaan jäsenenä Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

36 Sidosryhmätyön aktiivisuus (seurantamittari 2, jatkuu) Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ohjausryhmä Kainuun ympäristökeskuksen ohjausryhmä Keski-Suomen POSKI-ohjausryhmä MUTKU Aktiiviset kansainväliset kontaktit USA: USGS Saksa: UFZ, Eurometaux, European Copper Institute jne. Monitieteisten yhteistyöprojektien kehittäminen Ramas, ERAC, Finmerac 6 PO:n EU-rahoitushakemus Minewatch yhdessä BRGM:n konsortion kanssa 2006 (ei mennyt läpi) Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

37 Toteutuneet tehtävät suhteessa suunniteltuun 1. Aiempien töiden raportointi ja julkaisut 2. Järvisedimenttitutkimusten suunnittelu ja toteutus kaivoskohteissa 3. Tutkimukset turvetuotantokohteissa 4. Metallit/riskinarviointi, mm. kromi VI:n analysointimenetelmän kehitystyö 5. Purovesi ja sedimenttitutkimuksen toteutus 6. Kaivosympäristötietojärjestelmän suunnittelun jatkaminen ja 1. tietokantaversion toteutus 7. Geomedisiinen tutkimus 8. Sydäntaudit/pohjaveden laatu 9. Parkinsonin tauti/geokemia 10. Diabetes/geokemia Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

38 Hanke Menot (1 000 ) Toteutunut Suunniteltu Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Palkat Kulutusmenot Yhteensä Henkilöresurssit (htv) Suunniteltu 4,1 4,5 4,3 4,2 Toteutunut 4,7 4,9 4,0 5,9 Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

39 Hankkeen dokumentointi Hankkeen sisäinen, yhteiskäyttöinen ympgeo-levypalvelu sisältää hankkeen vuosittaiset yhteiset asiakirjahakemistot Julkinen aineisto on arkistoitu yhteiseen levypalveluun Ympäristötutkimustiedon aineistotyötä ollaan vasta kehittämässä GTK-tasolla. Tehtävä siirtyy edelleen tämän hankkeen jatkohankkeelle Aineistotyön suunnittelu ja toimenpiteiden priorisointi on aloitettu yhdessä GTK:n aineisto- ja arkisto- tietopalveluhankkeiden kanssa Hankkeenloppuraportti GTK:n arkiston raporttitietokantaan (RAPGEO) Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

40 Hankepäällikön tekemä hankkeen arviointi Suunnitellut tehtävät toteutettu, muutokset perusteltuja ja korvautuneet uusilla ennakoimattomilla tehtävillä Seurantamittarit osoittavat GTK:n keskiarvon ylittävää tulosta Hankkeen osallistujat tehtävään sitoutuneita, ammattitaitoisia moniosaajia ja yhteisvastuullisuus korkeatasoista Henkilöstön jaksaminen äärirajoilla etenkin vuonna 2007 Säännölliset hankekokoukset ja hankkeen sisäinen aineistolevypalvelu välttämättömät tiedonkulun apuvälineet Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

41 Eväitä suunnittelun parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen GTK:n hankekäsikirja hyvä apuväline ZOPP-koulutus uusiksi Haasteena sekä yksilö- että hanketasolla budjetti- ja ulkopuolisrahoitteisten hankkeiden yhteensovitus Tutkijoiden erilaisten jaksojen vuorottelumahdollisuus auttaa jaksamaan -välillä painotus monitieteisessä yhteistyössä, välillä maksullisessa ja välillä tutkimustyörauha Pohdintaa GTK:n lausuntomenettelystä Hyödynnetäänkö lausuntopyyntöihin erikoisalan parhaiten tuntevia asiantuntijoita (ajankohtainen kaivannaisjäteasetus)? Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

42 Kiitos! Kuvauspaikka Kuvauskunta Kaavi Lahtojoen kimberliittipiippu, Kaavi Kari A. Kinnunen Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Till cover Oxidized tailings Weakly oxidized tailings Acid forming waste rock Kaivannaisjätteiden karakterisointi Hapontuotto- ja neutralointipotentiaalin mittaaminen Marja Liisa Räisänen & Päivi M. Heikkinen, GTK, Kuopio & Timo Myöhänen, Labtium Oy Marja Liisa Räisänen /GTK, Kuopio 1

Loppuraportti. Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi (2241000) Anne Kousa

Loppuraportti. Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi (2241000) Anne Kousa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti Loppuraportti Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi (2241000) Anne Kousa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Liite. RAMAS-hankkeen raportit, esitelmät ja julkaisut 1.12.2004 30.11.2007

Liite. RAMAS-hankkeen raportit, esitelmät ja julkaisut 1.12.2004 30.11.2007 Liite. RAMAS-hankkeen raportit, esitelmät ja julkaisut 1.12.2004 30.11.2007 1. RAMAS-hankkeen julkiset tutkimusraportit 1. Backman, B., Luoma, S., Ruskeeniemi, T., Karttunen, V., Talikka, M. & Kaija, J.

Lisätiedot

KaiHaMe Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät -projekti

KaiHaMe Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät -projekti KaiHaMe Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät -projekti 28.11.2017 KaiHaMe työpaja, Kuopio Taustaa Kaivannaisjätteiden hallinta on haaste kestävän kehityksen mukaisen kaivostoiminnan kehittämisessä Vain

Lisätiedot

MINERA-hanke ja metallimalmikaivosten ympäristövaikutukset

MINERA-hanke ja metallimalmikaivosten ympäristövaikutukset MINERA-hanke ja metallimalmikaivosten ympäristövaikutukset Tommi Kauppila, GTK 17.4.2013 1 Metallimalmikaivokset vaikuttavat ympäristöönsä Metallimalmikaivosalueet ovat ympäristöriskinarvioinnin kannalta

Lisätiedot

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Kaisa Martikainen, MUTKU-päivät 2017 Pro Gradu, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

Harjavallan sulaton raskasmetallipäästöt

Harjavallan sulaton raskasmetallipäästöt Mg vuodessa 25 2 15 Harjavallan sulaton raskasmetallipäästöt Cu Ni Zn Pb 1 5 1985 1988 1991 1994 1997 2 23 Outokumpu Oy Keskimääräinen vuosilaskeuma Harjavallan tutkimusgradientilla vuosina 1992-1998 7

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä Kuopion yliopisto, Ympäristötieteen laitos Päivi Roivainen KYT-seminaari 26.9.2008 KY, Ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ

YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ 1 YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ Case-esimerkein TEKNILLINEN TIEDEKUNTA / Ympäristö- ja kemiantekniikka / Esa Muurinen OULUN INNOVAATIOALLIANSSI OULU INNOVATION ALLIANCE 2 Oulun Innovaatioallianssi

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016

Green Mining. Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Green Mining Huomaamaton ja älykäs kaivos 2011 2016 Mineraalialan kehitys Suomessa Suomi on vastuullisen kaivostoiminnan tunnustettu osaaja joka vie asiantuntemustaan maailmalle Tekesin Green Mining -ohjelma

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus

Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus, Tommi Kauppila, Raisa Neitola antti.pasanen@gtk.fi tommi.kauppila@gtk.fi raisa.neitola@gtk.fi 30.01.2014 1 GTK:n rooli yhteiskunnassa

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

kaivostoiminnan Ritva Heikkinen Tekes Matkailun, ympäristön ja kaivostoiminnan Yhteensovittaminen Koillis-Suomessa Rukatunturi Copyright Tekes

kaivostoiminnan Ritva Heikkinen Tekes Matkailun, ympäristön ja kaivostoiminnan Yhteensovittaminen Koillis-Suomessa Rukatunturi Copyright Tekes Green Mining-ohjelma kaivostoiminnan ympäristöteknologian kehittämisessä Ritva Heikkinen Tekes Matkailun, ympäristön ja kaivostoiminnan Yhteensovittaminen Koillis-Suomessa 24.2.20122 2012 Rukatunturi Green

Lisätiedot

Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö

Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö Kaikki käyttöön Pohjois-Savossa -hanke (2013-2014) Akseli Torppa Geologian tutkimuskeskus (GTK) Sivukivihankkeen taustaa Kuva: Yaran Siilinjärven kaivos

Lisätiedot

SOTERKO turvallista kaivostoimintaa tukemassa

SOTERKO turvallista kaivostoimintaa tukemassa SOTERKO turvallista kaivostoimintaa tukemassa SOTERKO-RISKY kaivosohjelma Antti Kallio Säteilyturvakeskus Sisällysluettelo SOTERKO-RISKY kaivosohjelma Taustaa: aikaisempi kaivoksiin liittyvä yhteistyö

Lisätiedot

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä ohjeistusta kiviainesten kestävään käyttöön Asrocks-hanke v. 2011-2014. LIFE10ENV/FI/000062 ASROCKS. With the contribution of the LIFE financial

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

VÄITÖSKIRJA TIETEELLISET JULKAISUT

VÄITÖSKIRJA TIETEELLISET JULKAISUT VÄITÖSKIRJA Occurrence of Pharmaceuticals in Finnish Sewage Treatment Plants, Surface Waters, and Their Elimination in Drinking Water Treatment Processes. Tampereen Teknillinen Yliopisto, 2007. Ladattavissa

Lisätiedot

SOTERKO-RISKY Kaivostoiminnan riskit-aihealue Antti Kallio, Säteilyturvakeskus. SOTERKO ohjelmaseminaari 10.6.2015

SOTERKO-RISKY Kaivostoiminnan riskit-aihealue Antti Kallio, Säteilyturvakeskus. SOTERKO ohjelmaseminaari 10.6.2015 SOTERKO-RISKY Kaivostoiminnan riskit-aihealue Antti Kallio, Säteilyturvakeskus SOTERKO ohjelmaseminaari 10.6.2015 Sisällysluettelo SOTERKO-RISKY kaivosten riskit Saavutuksia 2014 Käynnissä olevia hankkeita

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Arseeni Pirkanmaalla esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta

Arseeni Pirkanmaalla esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Geoympäristötekniikka Arseeni Pirkanmaalla esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta RAMAS-hankkeen tärkeimmät tulokset Toimittajat: Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Timo Ruskeeniemi,

Lisätiedot

Hulevedet ja biohiilen merkitys

Hulevedet ja biohiilen merkitys ViherTek-seminaari torstaina 14.11.2013 klo 9.30-15, Helsingin Messukeskus VIHERKATTOSEMINAARI III - STRATEGIASTA KÄYTÄNTÖÖN Hulevedet ja biohiilen merkitys Kirsi Kuoppamäki Ympäristötieteiden laitos,

Lisätiedot

Oulun läänin jätesuunnitelman

Oulun läänin jätesuunnitelman Oulun läänin jätesuunnitelman Jätesuunnitelma on jätelain velvoitteita Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. (jätelaki

Lisätiedot

KaSuKat-hankkeen esittely

KaSuKat-hankkeen esittely KaSuKat-hankkeen esittely KAIVOSTOIMINNAN HAASTEET ITÄ-SUOMESSA Outokumpu 17.2.2010 Leena Soudunsaari tohtorikoulutettava, arkkitehti safa KaSuKat Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Maija Taka University of Helsinki 1

Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Maija Taka University of Helsinki 1 Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu 8.12.2014 Maija Taka University of Helsinki 1 Pienvesitutkimus pääkaupunkiseudulla 1. Alueellisesti kattava aineisto 2. Aikasarjatutkimus 3. Muu

Lisätiedot

Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North

Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North Indika-projektin työpaja 25.11.2016 Geologian tutkimuskeskus, Rovaniemi Kari Strand, prof. OMS

Lisätiedot

Mitä uutta kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskeistä? Kati Räsänen Työpaketti 4, PesticideLife Loppuseminaari 13.11.2013

Mitä uutta kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskeistä? Kati Räsänen Työpaketti 4, PesticideLife Loppuseminaari 13.11.2013 Mitä uutta kasvinsuojeluaineiden i id ympäristöriskeistä? Kati Räsänen Työpaketti 4, PesticideLife Loppuseminaari 13.11.2013 Uutta kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskeistä? Mikä uusi asia? Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

Maaperä (CEN/TC 345 ja ISO/TC 190) ja liete (CEN/TC 308 ja ISO/TC 275)

Maaperä (CEN/TC 345 ja ISO/TC 190) ja liete (CEN/TC 308 ja ISO/TC 275) Maaperä (CEN/TC 345 ja ISO/TC 190) ja liete (CEN/TC 308 ja ISO/TC 275) Anneli Joutti/SYKE Kuva: Anja Holmsten/SYKE Maaperän ja lietteiden menetelmät SYKE vastaa kansallisesti neljästä ISOn ja CENin maaperä-

Lisätiedot

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan E/573/221/2008 22.9.2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 2 3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 JOHDANTO Katsaus

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Projektin yhteenveto Jari Shemeikka Projektin osatehtäväkokonaisuudet Pientalokaukolämmön kilpailukyvyn parantaminen

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Faktat Arseenin esiintyminen kallioperässä ja pohjavedessä Mitä pitää mitata ja milloin? Arseenipitoisuuden

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Pohjois-Suomessa Risto Pietilä Geologian tutkimuskeskus GTK:n toiminta-alueet ja profiilit GTK on alueellinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Hannukaisen Kaivoshanke - Kolari Sedimentologiset ja Hydrogeologiset tutkimukset. Jukka Jokela Northland Mines Oy Helsinki10.04.

Hannukaisen Kaivoshanke - Kolari Sedimentologiset ja Hydrogeologiset tutkimukset. Jukka Jokela Northland Mines Oy Helsinki10.04. Hannukaisen Kaivoshanke - Kolari Sedimentologiset ja Hydrogeologiset tutkimukset Jukka Jokela Northland Mines Oy Helsinki10.04.2013 Hannukaisen Kaivosprojekti Sijainti MUONIO Kittilä Au-Mine Saattopora

Lisätiedot

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen hankkeen esittely

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen hankkeen esittely Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen hankkeen esittely 7.11.2006 Pudasjärvi, Hotelli Iso-Syöte 14.11.2006 Saarijärvi, Hotelli Summassaari Ari Erkkilä 2 TAUSTA Tutkimus- ja kehitystarpeiden koonti

Lisätiedot

ASROCKS project: After-LIFE Communication Plan

ASROCKS project: After-LIFE Communication Plan GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo ASROCKS project: After-LIFE Communication Plan Paavo Härmä, Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Timo Tarvainen LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS With the contribution of the LIFE financial

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria

Lisätiedot

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset

Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset Fil. tri Tarja Laatikainen Eno, Louhitalo 27.02.2009 Ympäristövaikutukset A. Etsinnän yhteydessä B. Koelouhinnan ja koerikastuksen yhteydessä C. Terveysvaikutukset

Lisätiedot

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Materiaalivirrat ja ilmastonmuutos Teollisen ekologian seuran seminaari 28.4.2008 Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus Teoreettinen lähestymismalli

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Tutkijaseminaari, Espoo

Tutkijaseminaari, Espoo Tutkijaseminaari, Espoo 20.5.2005 Nosturin toimintatilojen prognostisointi ja langattoman tiedonsiirron hyödyntäminen nosturin diagnostiikassa Jaakko Leinonen Oulun yliopisto Johdanto 1 Toimintatilojen

Lisätiedot

Pilaantuneen maaperän tutkimusmenetelmät ja. Maria Nikkarinen Liitu-päivä 4.5.2006

Pilaantuneen maaperän tutkimusmenetelmät ja. Maria Nikkarinen Liitu-päivä 4.5.2006 Pilaantuneen maaperän tutkimusmenetelmät ja riskinarvioinnin haasteetesimerkkinä kaivosympäristöt Maria Nikkarinen Liitu-päivä 4.5.2006 Pilaantuneen maa-alueen tutkimuksen eteneminen Alustavat selvitykset

Lisätiedot

Opas 60 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito Ekskursio Luikonlahden ja Keretin kaivosalueille

Opas 60 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito Ekskursio Luikonlahden ja Keretin kaivosalueille GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Opas 60 2014 Kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito Ekskursio Luikonlahden ja Keretin kaivosalueille Abstract: Mine closure and rehabilitation Excursion to the Luikonlahti and Keretti

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

Maija Taka Pienvesitapaaminen

Maija Taka Pienvesitapaaminen Maija Taka Pienvesitapaaminen 19.6.2017 Tavoitteet Tavoitteena siirtyä kuvailusta tilastolliseen mallintamiseen 1. Tärkeimmät vedenlaatua säätelevät valumaaluetekijät 2. Bioottisille vasteille tärkeimmät

Lisätiedot

Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden

Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden Suomenlahti-vuoden visio Miksi Suomenlahti-vuosi? Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden aktiivista vuorovaikutusta

Lisätiedot

Vesiensuojelu metsän uudistamisessa - turvemailla. P, N ja DOC, kiintoaine Paljonko huuhtoutuu, miksi huuhtoutuu, miten torjua?

Vesiensuojelu metsän uudistamisessa - turvemailla. P, N ja DOC, kiintoaine Paljonko huuhtoutuu, miksi huuhtoutuu, miten torjua? Vesiensuojelu metsän uudistamisessa - turvemailla P, N ja DOC, kiintoaine Paljonko huuhtoutuu, miksi huuhtoutuu, miten torjua? Fosforia selittää 1: suon alkuperä Alue/Suotyyppi P mg/l valumassa Fe Al Ennen

Lisätiedot

Smart Mine Water Treatment System SEEWAY Tekes/Greenmining -programme project 2013-2015. Janne Kankkunen Geological Survey of Finland/Kuopio

Smart Mine Water Treatment System SEEWAY Tekes/Greenmining -programme project 2013-2015. Janne Kankkunen Geological Survey of Finland/Kuopio Smart Mine Water Treatment System SEEWAY Tekes/Greenmining -programme project 2013-2015 Janne Kankkunen Geological Survey of Finland/Kuopio Osaamisverkosto vesiturvallisuuden kokonaisratkaisuissa Kuopiossa

Lisätiedot

Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta

Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta Yrjö Hiltunen Mikkelin ammattikorkeakoulu iformine-hanke Itä- ja Pohjois-Suomen temaattinen yhteistyö 2014-2020 -ohjelma (maakuntaliitot) Toteuttajat:

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA: UUMA2-HANKE

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA: UUMA2-HANKE INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA: -HANKE LAHTI 7.5.2013 Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA 2 -ohjelman sisältö 3 Uuma2 -kehittämisalueet 1. Materiaalien tuotekehitys ja tuotteistus

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Hulevesikuormitusten arviointi ja hulevesien seurannan suunnittelu kaupunkimittakaavassa

Hulevesikuormitusten arviointi ja hulevesien seurannan suunnittelu kaupunkimittakaavassa Hulevesikuormitusten arviointi ja hulevesien seurannan suunnittelu kaupunkimittakaavassa Case: Lahden kaupunki Juhani Järveläinen Aalto-yliopisto Lahden Keskus Helsingin Yliopisto ympäristötieteiden laitos

Lisätiedot

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Place for a photo (no lines around photo) Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Tekstiilien ympäristövaikutusten arviointi 30.1.2014 VTT, Espoo Johtava

Lisätiedot

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014 Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 21.3.2014 LÄHTÖKOHDAT Käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa

Lisätiedot

Kaivannaisjätteiden optimoinnin toimintamalli

Kaivannaisjätteiden optimoinnin toimintamalli Kaivannaisjätteiden optimoinnin toimintamalli Geologian tutkimuskeskus 28.11.2017 KaiHaMe Työpaja, Kuopio Lähtökohdat toimintamallille Kaivannaisjätteiden karakterisointi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Humus - Mitä se on ja mikä on sen merkitys? Peräkkäissuodatukset

Humus - Mitä se on ja mikä on sen merkitys? Peräkkäissuodatukset Humus - Mitä se on ja mikä on sen merkitys? Peräkkäissuodatukset TuKos-hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Jaakko Saukkoriipi, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Esityksen sisältö Taustaa humusaineista Tutkimusten

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus

KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN. Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus KAIVOSTOIMINNAN TALOUDELLISTEN HYÖTYJEN JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAHAMÄÄRÄINEN ARVOTTAMINEN Pellervon taloustutkimus PTT Suomen ympäristökeskus Työn tavoitteena tarkastella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Kaivannaisjätteisiin liittyvät lainmuutokset KAI:n toiminnassa

Kaivannaisjätteisiin liittyvät lainmuutokset KAI:n toiminnassa Kaivannaisjätteisiin liittyvät lainmuutokset KAI:n toiminnassa Ympäristögeologi Ilkka Haataja Kainuun ympäristökeskus/ Ilkka Haataja 1 Käytännöt kaivannaisjätteitä koskevan lainsäädännön muutoksen yhteydessä

Lisätiedot

GeoChem. Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka

GeoChem. Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka GeoChem Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka 15.2.2008 KYT2010 seminaari - Kalliokulkeutuminen Helsingin

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen investointiyhteistyö yliopistojen kanssa. Rehtori Tapio Varmola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2.10.2013

Ammattikorkeakoulujen investointiyhteistyö yliopistojen kanssa. Rehtori Tapio Varmola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2.10.2013 Ammattikorkeakoulujen investointiyhteistyö yliopistojen kanssa Rehtori Tapio Varmola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2.10.2013 Ammattikorkeakoulujen TKI-infra selvitetään FIRAN kyselyn yhteydessä Monet ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

LUONNONHUUHTOUMA Tietoa luonnonhuuhtoumasta tarvitaan ihmisen aiheuttaman kuormituksen arvioimiseksi Erityisesti metsätalous

LUONNONHUUHTOUMA Tietoa luonnonhuuhtoumasta tarvitaan ihmisen aiheuttaman kuormituksen arvioimiseksi Erityisesti metsätalous LUONNONHUUHTOUMA Tietoa luonnonhuuhtoumasta tarvitaan ihmisen aiheuttaman kuormituksen arvioimiseksi Erityisesti metsätalous Luonnonhuuhtoumaan vaikuttavat mm.: Geologia, ilmasto Maaperä, topografia, kasvillisuus

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖVÄEN LUISTELIJAT XXXIII Jussin luistelu/sm-ratamaraton M 30 KM Nro Aika Sija J

HELSINGIN TYÖVÄEN LUISTELIJAT XXXIII Jussin luistelu/sm-ratamaraton M 30 KM Nro Aika Sija J 110109 M 30 KM Nro Aika Sija J Brandt Robert HTL SM 306 51,43 1 Kotijärvi Antero KuLs SM 300 53,01 2 Isoviita Vesa PoPy SM 301 53,52 3 Suihkonen Jani HTL SM 309 54,31 4 Nurminen Jouni J 741 56,52 5 Siippu

Lisätiedot

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi Katri Seppänen Northland Mines Oy - Ympäristöinsinööri 1/31/2013 1 Sisältö 1. Northland Resources S.A. 2. Hannukaisen kaivosprojekti 3. Ympäristöluvituksen

Lisätiedot

Vesi- ja Ympäristötekniikan Tutkimusryhmä

Vesi- ja Ympäristötekniikan Tutkimusryhmä Vesi- ja Ympäristötekniikan Tutkimusryhmä Kaivosvesiin liittyviä tutkimuksia Dr. Katharina Palmer (katharina.palmer@oulu.fi) Yleistä: Tutkimusrymä Henkilökunta ~30 työntekijää 2 professoria (Björn Klöve,

Lisätiedot

Kaivosseminaari 2010

Kaivosseminaari 2010 Outstanding services for Mining, Metals & Energy industries Kaivosseminaari 2010 Metallien tarve ja kaivannaisteollisuuden näkymät Tom Niemi Kolme hattua Pohdintaa Metallien ja mineraalien tarve Globaali

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Kaivannaisjätedirektiivi ja pysyvän jätteen määritelmä. Margareta Wahlström, Tommi Kaartinen & Jutta Laine-Ylijoki VTT

Kaivannaisjätedirektiivi ja pysyvän jätteen määritelmä. Margareta Wahlström, Tommi Kaartinen & Jutta Laine-Ylijoki VTT Kaivannaisjätedirektiivi ja pysyvän jätteen määritelmä Margareta Wahlström, Tommi Kaartinen & Jutta Laine-Ylijoki VTT Sisällys Tausta Komission päätös pysyvän jätteen määritelmästä Kansallisia täsmennyksiä

Lisätiedot

Kohti nollaenergia-alueita

Kohti nollaenergia-alueita TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kohti nollaenergia-alueita Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille 7.11.2016 TkT Satu Paiho, VTT Määritelmiä nzeb (nearly zero-energy building)/lähes nollaenergiarakennus:

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS Ella Bingham, TKK Mikä FICS on Kuka minä olen Tutkijakoulun koordinaattori Dosentti, HY tietojenkäsittelytiede TkT, TKK informaatiotekniikka DI, TKK systeemi-

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Polvijärven Kylylahden kaivos & Kaavin Luikonlahden rikastamo

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Polvijärven Kylylahden kaivos & Kaavin Luikonlahden rikastamo OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Polvijärven Kylylahden kaivos & Kaavin Luikonlahden rikastamo Jarmo Vesanto Altona Mining Limited 15.06.2011 Altona Mining Limited Altona Mining Limited (Perth WA) Syntyi Vulcan

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

Eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen kaivoshankkeissa Dilacomi-hanke. Mikko Jokinen METLA Kolari

Eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen kaivoshankkeissa Dilacomi-hanke. Mikko Jokinen METLA Kolari Eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen kaivoshankkeissa Dilacomi-hanke Mikko Jokinen METLA Kolari Pohjoisen kaivosbuumi Pohjois-Suomessa ja Ruotsissa useita uusia kaivoshankkeita Monet niistä sijaitsevat

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi

Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi Kestävä kaivannaisteollisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi KAIVOSTOIMINTA SUOMESSA TÄNÄÄN Kaivostoiminnalla Suomessa on pitkät perinteet sekä kokemusta ja osaamista Parainen > 100 v, Pyhäsalmi

Lisätiedot

Kuusamon kultakaivoshanke. Dragon Mining Oy Lokakuu 2012

Kuusamon kultakaivoshanke. Dragon Mining Oy Lokakuu 2012 Kuusamon kultakaivoshanke Dragon Mining Oy Lokakuu 2012 Dragon Mining Oy Dragon Mining Oy on Suomessa toimiva, Dragon Mining Ltd n omistama tytäryhtiö. Yhtiö hankki omistukseensa vuonna 2003 Outokummun

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot