Loppuraportti. Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi ( ) Maria Nikkarinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi (2803005) Maria Nikkarinen"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yksikkö M10.4/2009/ Kuopio Loppuraportti Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi ( ) Maria Nikkarinen

2

3 Itä-Suomen yksikkö Kuopio Sisällysluettelo 1 TAVOITE 1 2 TOTEUTUS Janakaavio työpakettien toteutuksesta vuoden 2005 hankesuunnitelmassa 2 3 RESURSSIEN KÄYTTÖ 2 4 HANKESUUNNITELMASSA 2005 SUUNNITELTU HENKILÖRESURSSIEN KÄYTTÖ SUHTEESSA TOTEUTUNEISIIN VUOSISUUNNITELMIIN 3 5 TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN VERTAILU 3 6 TAULUKKO HANKKEEN KONKREETTISTA TUOTOKSISTA HANKKEEN DOKUMENTAATIO 4 8 RISKIT JA ULKOISET TEKIJÄT 5 9 HANKEPÄÄLLIKÖN ARVIOINTI 5

4 Itä-Suomen yksikkö 1 Kuopio 1 TAVOITE Hankkeen yleiseksi pitkäntähtäimen tavoitteeksi oli asetettu geokemiallisen ja geologisen tiedon syventäminen ja sen käytön lisääminen ympäristöriskinarvioinnissa. Syvällisen tiedon tuottamisella pyrittiin lisääntyneeseen geologisen asiantuntemuksen ja geokemiallisen tiedon hyötykäyttöön päätöksen teossa. Yleisen tavoitteen toteutumista mitataan lisääntyneellä geologisen tiedon kysynnällä. Hankkeen konkreettisena päämääränä oli soveltuvien maaperä-, sedimentti- ja kaivosympäristötutkimusmenetelmien kehittäminen ja tiedon tuottaminen pohjoisten alueitten ympäristön tilasta. Projektin seurantamittarit ovat tieteelliset julkaisut, raportit ja maksullisen toiminnan kysyntä. Muina seurantamittareina ovat sidosryhmätyön aktiivisuus, tulosten hyötykäyttö ja sovellukset muissa ympäristötutkimuksissa. Keinoina mitata yleisen tavoitteen toteutumista käytetään asiantuntijoiden lisääntynyttä kysyntää ympäristöriskien ja maankäytön suunnittelun työryhmissä ja monitieteisissä hankkeissa. 2 TOTEUTUS Hanke ositettiin seuraaviin työpaketteihin. Metallien käyttäytyminen kaivosympäristössä Metallipitoisten kaivosjätteiden ympäristötietokanta Järvisedimentit ja metallien geokemia Syventävän tiedon tuottaminen riskinarviointiin kansallisista prioriteettiaineista Geolääketieteellinen tutkimus Näytteenottomenetelmien kehittäminen Metallien kulkeutuminen kaivosympäristössä Tutkimuksessa tuotettiin kaivosten ympäristövaikutusten hallintaan ja jälkihoidon monitorointiin soveltuvaa tietoa. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää uusien ja käynnissä olevien kaivoshankkeiden vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi tutkimus tuotti ympäristöviranomaisille ja päättäjille tarpeellista tietoa kaivosten jälkihoidon vaatimuksista Järvisedimentit ja metallien geokemia Keskeisenä tavoitteena oli veden ja sedimentin välisen vuorovaikutuksen ja alkuaineiden erityisesti metallien siirtymisen tutkiminen. Alkuaineiden siirtymistä vedestä ja sedimenttiin ja päinvastoin säätelevien olosuhteiden nykyistä parempi tunteminen on edellytys luontaisten ja ihmi-

5 Itä-Suomen yksikkö 2 Kuopio sen toiminnan vaikutusten tulkinnalle. Myös vuodenaikaisvaihtelun merkityksen tunteminen alkuainevirtojen säätelyyn on edellytys kunnostustoimien suunnitteluun Geolääketieteellinen tutkimus Jatkettiin yhteistyötä KTL:n (Helsinki) kanssa. Tutkimus painottui kaivoveden laadun ja akuutin sydäninfarktin (AMI) alueellista ilmaantuvuuden tutkitaan aiempaa pidemmällä ajanjaksolla ja entistä laajemmalla aineistolla. 2.2 Janakaavio työpakettien toteutuksesta vuoden 2005 hankesuunnitelmassa Metallien käyttäytyminen kaivosympäristössä aiempien töiden raportointi ja julkaisut - järvisedimenttitutkimusten menetelmäkehitys - järvisedimenttitutkimukset kaivoskohteissa - tutkimukset turvetuotantokohteissa Metallit / riskinarviointi - kromi VI - muut kansalliset prioriteettiaineet purovesi ja sedimenttitutkimuksen suunnittelu toteutus Kaivosympäristötietokanta - ympäristö lainsäädännön tarpeisiin - raaka-ainehuollon tarpeisiin Geomedisiinen tutkimus - sydäntaudit/pohjaveden laatu - Parkinssonin tauti /geokemia - diabetes/geokemia 3 RESURSSIEN KÄYTTÖ Hanke on ollut "kotihanke" 8:lle tutkijalle ja yhdelle tutkimusassistentille: Soile Aatos, Päivi Heikkinen, Tommi Kauppila, Anne Kousa, Jaria Mäkinen, Maria Nikkarinen, Marja Liisa Räisänen, Markku Tenhola ja Ari Parviainen VIII/ 2007 asti ja Pekka Forsman X/ 2008 lähtien.

6 Itä-Suomen yksikkö 3 Kuopio Hankkeen tutkijat ovat osallistuneet lukuisiin muihin GTK:n hankkeisiin, yhteisrahoitteisiin projekteihin ja maksulliseen palveluun. Toisaalta tässä hankkeessa on työskennellyt vakinaisten viisi kesäharjoittelijoita ja yksi määräaikainen tutkija. Harjoittelija Anna Tornivaara oli palkattuna hankkeelle 2006 ja 2007 ja tutkija Auri Koivuhuhta HANKESUUNNITELMASSA 2005 SUUNNITELTU HENKILÖRESURSSIEN KÄYTTÖ SUHTEESSA TOTEUTUNEISIIN VUOSISUUNNITELMIIN Htv Yhteensä Suunniteltu , Vuosisuunnitelmissa tarkennettu 4,1 4,5 4,3 4,2 17,4 Toteutunut 4,7 4,9 4,0 5,9 19,5 4.1 Taloudellisten resurssien käyttö hankkeen aikana Toteutunut Palkkaukset Kulutusmenot v.2005 v.2006 v.2007 v Yhteensä Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu 5 TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN VERTAILU Kaikki suunnitellut työpaketit on toteutettu huolimatta tosiasiasta, että käytettävissä olevat henkilöresurssit ovat olleet pienemmät kuin alkuperäisessä koko hankkeen ajan kattavassa hankesuunnitelmassa Suunniteltua merkittävästi suurempi palkkamenojen toteutuma vuonna 2008 aiheutuu Kuopion yliopiston professuurihankkeen päättymisestä ja yhden määräaikaisen ERAC tutkijan työskentelystä toimialalla sijoitettuna ympäristöhankkeelle.

7 Itä-Suomen yksikkö 4 Kuopio Kahden pätevän tutkijan (T. Kauppila ja P. Heikkinen) siirtyminen 2005 ESY:stä ISY:n ympäristöhankkeeseen on ollut erinomainen vahvistus hankkeen tutkimus- ja osaamispääomaan. Osatehtävissä on tapahtunut pieniä painopistemuutoksia suunniteltuun siten, että ympäristötutkimukset turvetuotantokohteissa on siirretty myöhemmäksi pohjautuen yhteistyöneuvotteluihin turveryhmän kanssa. Geomedisiininen tutkimus on painottunut kaivoveden kovuuden ja akuutin sydäninfarktin ilmaantuvuuden alueellisen yhteyden tutkimiseen. Diabetes ja geokemiaesitutkimus tehtiin vuonna Hankkeen aikana on erinomaisesti onnistuttu verkostoitumaan ja osallistumaan asiantuntijoina ympäristöorganisaatioiden työryhmiin ja eri maakuntien maankäytön suunnittelun ja ympäristön suojelun ohjausryhmiin. Hankkeen päättyessä henkilöstöä on osallistunut kutsuttuina edustajina mm. seitsemään ympäristöhallinnon asiantuntija- tai ohjausryhmään sekä kaksi tutkijaa ympäristöministeriön koordinoimaan UUMA asiantuntijaryhmään (infra-rakentamisen uusi materiaalitekniikka) 6 TAULUKKO HANKKEEN KONKREETTISTA TUOTOKSISTA yhteensä Julkaisut ja artikkelit (englanniksi) Artikkelit ja raportit (suomeksi)* Esitelmät yhteensä * Ei sisällä maksullisen hankkeen raportteja Yksityiskohtainen luettelo hankkeen konkreettisista tuloksista on esitetty liitteessä 1. 7 HANKKEEN DOKUMENTAATIO Hankedokumentit on sijoitettu hankkeen yhteiskäyttöiseen hakemistopalveluun "ympgeoon". Aineisto on tallennettu vuosihakemistoihin ja sieltä löytyvät eri kansiot mm. aineistot, arkisto, suunnittelu ja seuranta. Paljon toteutukseen liittyvää seurantatietoa löytyy hankkeen kokouspöytäkirjoista. Vähintään kerran kuukaudessa pidettiin hankekokous, jossa käsiteltiin hankkeen toteutuksen kannalta keskeiset asiat ja kirjattiin pöytäkirjaan. Hankeaineiston loppuarkistoinnin sijoittamisesta päätetään yhteistyössä ISY:n arkistointihankkeen kanssa vuoden 2009 aikana. Tuotettu pohjavesitieto on tallennettu pohjavesitietokantaan, mutta muilta osin GTK:n ympäristötutkimustiedon tietojärjestelmäosiota ollaan vasta kehittämässä. Tiedot siirretään ympäristötietojärjestelmän valmistuttua 2009 ja säilytetään siihen asti väliaikaisissa dokumenttivarastoissa.

8 Itä-Suomen yksikkö 5 Kuopio 8 RISKIT JA ULKOISET TEKIJÄT Kolmen ERAC-hankkeen ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen vuonna 2006 loi paineita resurssien riittävyyteen ja aikatauluihin. Henkilöstön sitoutumisen ja talkoohenkisyyden avulla myös budjettihankkeen tavoitteet saavutettiin eikä pelätyt riskit realisoituneet. 9 HANKEPÄÄLLIKÖN ARVIOINTI Uusi hanke aloitti työnsä entistä suurempana tiiminä ja uudessa kokoonpanossa. Heti alusta lähtien onnistuimme luomaan hyvän yhteishengen ja tekemisen meiningin. Tämän ansiosta hankkeen voi perustellusti sanoa onnistuneen ja jopa ylittäneen suunnitellut tavoitteet. Tämä näkyy kirjallisten tuotteiden määränä ja asiantuntijuuden kysyntänä. Julkaisutuotanto on yli GTK:n keskiarvon (taulukko 2, liite 1). GTK:n asiantuntijuuden kysyntä ja käyttö sidosryhmissä on hankkeen aikana ja ansiosta huomattavasti lisääntynyt. Verkostoituminen on ollut pääosin kansallista mutta myöskin pysyvää kansainvälistä verkostoitumista on tapahtunut mm. USGS ja Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ, Saksa. Näiden tahojen kanssa yhteistutkimusta jatketaan GTK:n huippuosaamisen kehittämisrahoilla. Hankkeen aikana ongelmia on aiheuttanut maksullisten töiden sovittaminen pitkäjänteisen tutkimustyön lomaan. Tilaajat vaativat tiukkoja aikatauluja toimeksiannoilleen ja usein tekijäksi on tarkoituksenmukaisinta valita tutkija, joka on jo aiempien toimiantojen yhteydessä perehtynyt asiaan. Tällaiset tilanteet aiheuttivat aikataulujen uudelleen päivityksiä ja henkistä kuormittavuutta tutkijoille. Yhteisrahoitteiset hankkeet ovat kestoltaan pidempiä ja tiedossa ennakkoon. Niihin liittyi osaamisongelmaa. Hankkeen tutkijat joutuivat kouluttautumaan riskinarvioinnin asiantuntijoiksi samaan aikaan kuin toteuttivat riskinarviointiprojektia. Tulevaisuuden parantamistavoitteena voisi pitää mahdollisuutta keskittyä pitkäjänteisimmin annettuun tehtävään. Mikäli mahdollista olisi toivottavaa, että saman tutkijan ei tarvitsisi samaan aikaan osallistua kovin moneen ja erityyppiseen projektiin. Tehtäväkiertoa ja ajallista jaksotusta tulee edelleen kehittää. Tavoitteena voidaan pitää, että vastuullinen tutkija yhteisrahoitteisessa projektissa olisi määräajaksi vapautettu muista tehtävistä. Hankkeen loppukokous on Kuopiossa Maria Nikkarinen Liitteet:

9 Itä-Suomen yksikkö 6 Kuopio 1. Luettelo hankkeen tuotoksista 2. Loppukokouksen ohjelma 3. Esitykset hankkeen loppukokouksessa 4. Loppukokouspöytäkirja

10 1 Liite 1. Hankkeen vuosittaiset konkreettiset tuotokset (ilman maksullisen palvelun raportteja) 2005 Julkaisut 1.5. Räisänen, M. L., Vanhojen kaivosten vaikutus ympäristöön. Teoksessa: R. Salminen (toim.) Seitsemännet geokemian päivät Tiivistelmät. Vuorimiesyhdistys- Bergsmannaföreningen r.y. Sarja B No 83, s Mäkinen, J Geochemistry of lake sediments in Finland. 2nd European Conference on Natural Attenuation, Soil and Groundwater Risk Management. Conference, Frankfurt am Main. Abstract Mäkinen, J A comparison of the geochemistry of aquatic sediments and the fine (<63μm) till fraction in Finland. Geochemistry: Exploratio, Environment, Analysis, Vol , pp Mäkinen, J. & Pajunen, H Correlation of carbon with acid-soluble elements in Finnish two opposite composition trends. Geochemistry: Exploratio, Environment, Analysis, Vol , pp Räisänen, M. L., Heikkinen, P., Pulkkinen, K., Korkka-Niemi, K. and Salonen, V.-P., Finland Mine Water Quality in Some Abandoned and Active Finnish Metal Sulphides Mines. In: C. Wolkersdorfer and R. Bowell (eds.) Contemporary Reviews of Mine Water Studies in Eupoope, Part 2. Mine Water and the Environment 24, 5-7 pp. IMWA Springer-Verlag Kauppila, T Mine water pollution effects on Lake Pidisjärvi, Finland. In: Securing the future. International Conference on Mining and Environment Metals and Energy recovery June 27 July 1 Skellefteå 2005, Proceedings vol 1, Kauppila, T., Kihlman, S. & Mäkinen, J Sediment arcellacean assemblages in a mine water polluted bay of a boreal lake. In: Meriläinen, P., Sivula, L. & Oikari, A. (eds): Seventh Finnish Conference of Environmental Sciences, Jyväskylä, May 12-13, 2005, Proceedings. University of Jyväskylä Räisänen, M. L., A sustainable use of magnesite tailings as a cover for acid generating wastes A case study of an old copper mine. In: Securing the future International Conference on Mining and the Environment Metals and Energy Recovery June 27 July 1 Skellefteå 2005, Proceedings vol. 2, Kousa A, Havulinna AS, Moltchanova E, Taskinen O, Nikkarinen M, Eriksson J and Karvonen M: Geographical Variation of Acute Myocardial Infarction (AMI) and Geochemistry of Ground Water in Rural Finland. 27th Nordic Geological Winter Meeting, January 9-12, 2006, Oulu, Finland. (abstract) 1.5. Heikkinen, P.M., Korkka-Niemi, K. & Salonen, V.-P.: Surface and groundwater quality in the Aijala and Hitura sulphide mines AMD versus NMD. 27th Nordic Geological Winter Meeting, January 9-12, 2006, Oulu, Finland. (abstract)

11 Kauppila, T., Kihlman, S. & Mäkinen, J. 2006: Distribution of arcellaceans (testate amoebae) in the sediments of a mine water polluted bay of Lake Retunen, Finland. Water Air and Soil Pollution 172: Heikkinen, P.M, Kumpulainen, S., Kaartinen, T. & Wahlström, M Kaivosten sivukivien ja rikastushiekkojen nettoneutraloimispotentiaalin määrittäminen menetelmävertailu, esimerkkinä Hituran kaivos. Teoksessa: Salminen, R. (toim.): Seitsemännet geokemian päivät Tiivistelmät. Vuorimiesyhdistyksen julkaisuja, sarja B, No 83. ss Heikkinen, P.M., Korkka-Niemi, K. & Salonen, V.-P Kaivostoiminnan pinta- ja pohjavesivaikutuksien ilmentyminen happamat ja neutraalit kaivosvedet. Teoksessa: Tuhkanen, S. (toim.): Geologian tutkijapäivät Turku. Ohjelma-tiivistelmät osallistujat. ss L5. Vanhala, H., Räisänen, M. L., Suppala, I., Huotari, T., Valjus, T. and Lehtimäki, J Geophysical characterizing of tailings impoundment a case from the closed Hammaslahti Cu- Zn mine, eastern Finland. In: S. Autio (ed.) Geological Survey of Finland, Current Research Geological Survey of Finland, Special Paper 38, pp Mäkinen J. & Pajunen H., Element enrichment/depletion in Finnish lake sediments: a perspective covering thousands of years. Poster 2nd European Conference on Natural Attenuation, Soil and Groundwater Risk Management, May , Frankfurt am Main, 88, DECHEMA L10. Koivuhuhta, A., Räisänen, M. L., Vauhkola, S. Suni, H. & Liikanen, A Hapetuksen, ravinnelisäyksen ja hapen puutteen vaikutukset Petkellahden sedimenteistä veteen vapautuvien alkuaineiden kiintoainesvirtaamaan mikrokosmoslaitteistossa. GTK arkistoraportti S43/4311/2005/1. Esitelmät 3.3. M. L. Räisänen, esitelmä: Geochemical partitioning applied for studies in the acid generating environment, Kalmarin yliopisto M. L. Räisänen, esitelmä: Metallien liukenevuus ja ojitus metallisulfidipitoisilla suoalueilla alustavia tuloksia Itä-Suomesta ja Kainuusta mallinnusseminaarissa Valunta ja aineiden kulkeutuminen maatalous- ja metsäalueilla, TKK, Espoossa M. L. Räisänen esitteli GTK:n kaivospiiri-, koelouhinta- ja kaivostoimintalupahakemuksiin liittyviä tutkimuspalveluja Vulcan Resources ja Polar Mining yhtiöiden edustajille T. Kauppila, Kihlman, Mäkinen, esitelmä : Luikonlahden kaivoksen vaikutus Petkellahden sedimenttien geokemiaan ja eliöstöön. Geokemian päivät , Espoo M. L. Räisänen, esitelmä : Vanhojen kaivosten vaikutus ympäristöönsä. Geokemian päivät , Espoo M. Nikkarinen, esitelmä: Geologia ja terveys yhteistutkimusalueena. GTK:n johtokunnan vierailu Kuopiossa.

12 M. Tenhola, lehdistötiedotus ja paneelikeskustelu. Pietari , Barents Ecochemistry seminaari M. Nikkarinen: Geologisista tekijöistä johtuvat luontaisesti korkeat alkuainepitoisuudet. Kaivosten ympäristönsuojelupäivät Kemissä (esitelmä) 3.3. M. L. Räisänen: Hapan ympäristövalunta. Kaivosten ympäristönsuojelupäivät Kemissä (esitelmä) 3.3. M. L. Räisänen: Läjitysalueiden suotomekanismi ja suotovesien käsittely. Kaivosten ympäristönsuojelupäivät Kemissä (esitelmä) 3.3. P.M. Heikkinen: Kaivosten sulkeminen. Esitelmä Kaivosten ympäristösuojelupäivillä Kemissä M. Nikkarinen : Geologisista tekijöistä aiheutuvat korkeat metallipitoisuudet. KTL:n tutkijaseminaarissa (esitelmä) 3.3. M. L. Räisänen, paneelikeskustelu 1.6., Tietoteknia. Ympäristöhallinnon, sektoritutkimuslaitosten ja yliopistojen välinen yhteistyö, yhteisen T & K-toiminnan kehittäminen ja uudet haasteet. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelupäivät, teemana ympäristöterveys, Pohjois-Savon ympäristökeskus P.M. Heikkinen. Kaivosten sulkeminen. Esitelmä vierailulla Nordkalkilla, Lappeenrannassa M. L. Räisänen, kaksi esitelmää, Remedial Functions of Natural wetland a study case of Otravaara wetland ja Rehabilitation options of tailings impoundments a study case of the old Hammaslahti Cu-Zn Mine. Leoben yliopiston vierailu, Kesälahti P.M. Heikkinen: Mine closure and rehabilitation Recent RTD projects at GTK. Esitelmä GTK:lla ETP kokouksessa S. Aatos: ISY/Maperan ympäristöhankkeen kaivosympäristötoiminnan esittely ISY/Kaperan syysretkellä Nurmekseen ja Juukaan Aatos, S Geologisten materiaalien vaikutukset patomateriaaleihin ja ympäristöön. Patoturvallisuuskurssi, Kuopio, (kirjallinen materiaali, 9 s.) Aatos, S Tunne patosi materiaalit ja sijoituspaikka. Patoturvallisuuskurssi, Kuopio, Microteknia, (esitelmä) Heikkinen, P Kaivoksen sulkemisen käsikirja. Esitelmä Patoturvallisuuskurssilla Kuopion Microtekniassa Räisänen, M. L GTK:n kaivoksen jälkihoitoon liittyvät tutkimukset kaivosympäristötutkimuspäivillä Hiturassa. (esitelmä)

13 4 3.3 Mäkinen, J 2005 Metallien ja rikin sitoutuminen järvisedimentteihin ja liukenevuuteen vaikuttavat tekijät kaivosympäristötutkimuspäivillä Hiturassa. (esitelmä) 3.3 Tenhola, M.2005 Avolouhoksen ja kiviläjityksen suotovesivaikutukset Palolammen vedessä ja sedimenteissä, Luikonlahden vanha kaivosalue kaivosympäristötutkimuspäivillä Hiturassa. (esitelmä) 3.3. Heikkinen, P Hituran rikastushiekka-alueen mineralogia ja kemia sekä pohjavesivaikutukset kaivosympäristötutkimuspäivillä Hiturassa. (esitelmä) 3.3. Räisänen, M. L Rehabilitation options for tailings impoundments case studies of wet cover and wetland treatment, ConSoil kongressi, Bordeaux, Ranska (esitelmä) Räisänen, M. L. Kaivosten ympäristövaikutukset ja niiden hallinta. Ympäristötutkimusten neuvottelupäivät, Teknia 2.11., Kuopio (Pohjois-Savon ympäristökeskus, esitelmä) Heikkinen, P.M. 2005: Kaivoksen sulkemisen käsikirja. Esitelmä Kaivostoiminnan ympäristötekniikka projektin loppuseminaarissa , Vantaa Nikkarinen M Environmental services for extractive industry. GTK Kuopio 8.12 Komin tasavallan edustajien vierailu (esitelmä) 3.3. Aatos, S Closed sulpide mine database and Impact of natural stone production. GTK Kuopio 8.12 Komin tasavallan edustajien vierailu (esitelmä). 3.3 Mäkinen, J Environmental impact of talc mining example Lahnaslampi, Sotkamo GTK Kuopio 8.12 Komin tasavallan edustajien vierailu (esitelmä).

14 Julkaisut L1. Kauppila, T Sediment-based study of the effects of decreasing mine water pollution on a heavily modified, nutrient enriched lake. Journal of Paleolimnology 35:25-38 L1. Kauppila, T., Kihlman, S. & Mäkinen, J.: Distribution of Arcellaceans (Testate Amoebae) in the Sediments of a Mine Water Impacted Bay of Lake Retunen, Finland. Water, Air, & Soil Pollution 172: (http://dx.doi.org/ /s ) L3. A.Kousa, A. Havulinna, E. Moltchanova, O.Taskinen, M. Nikkarinen, J. Eriksson and M. Karvonen: Geographical Variation of Acute Myocardial Infarction (AMI) and Geochemistry of Ground Water in Rural Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Issue I, 2006, p.76. The 27 th Nordic Geological Winter Meeting. Abstract Volume. L3. Korkka-Niemi, K., Heikkinen, P.M. & Salonen, V.-P Surface and groundwater quality at the Aijala and Hitura sulphide mines AMD versus NMD. In: Peltonen, P. & Pasanen, A. (eds.): The 27th Nordic Geological Winter Meeting. January 9-12, 2006, Oulu, Finland. Abstract Volume. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Issue 1, pp. 73. L3. Kauppila, T., Mäkinen, J. & Mattila, J Impacts of talc mining and other land uses on lakes in an area with metal-rich soils and bedrock. 10 th International Paleolimnology Symposium, Duluth, MN, USA, Abstracts. L3. Kihlman, S., Kauppila, T. & Mäkinen, J Arcellaceans (Testate Amoebae) as Indicators of Mine Drainage in a Bay of Lake Retunen, Finland. 10 th International Paleolimnology Symposium, Duluth, MN, USA, Abstracts. L10. Mäkinen, J. & Kauppila, T Nuasjärven, Jormasjärven ja Kolmisopen geokemialliset ja paleolimnologiset tutkimukset. 63 s. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, S 41/3433/2006/1. L10. Tenhola, M. & Räisänen, M. L Rikastushiekan läjitysalueen suotovesien vaikutus ympäröivän turpeen kemialliseen koostumukseen, vanha hammaslahden Cu-Zn-kaivos, Pyhäselkä. GTK:n arkistoraportti S/44/0000/1/2006, 28 s. L1. Mäkilä, M., Moisanen, M., Kauppila, T., Rainio, H. & Grundström, A., 2006: Onko Suomen vanhin viime jääkauden jälkeinen turve Ilomantsissa? - Is the oldest postglacial peat of Finland in Ilomantsi? Suo Mires & Peat 57: L1.Räsänen J., Kauppila T.& Salonen V-P Sediment-based investigation of naturally or historically eutrophic lakes-implications for lake management. Journal of Environmental Management 79: L6. Myllymäki, Tiina Kuparin, nikkelin ja sinkin pidättyminen luonnollisesti syntyneillä kosteikoille. Pro gradu tutkielma, Ympäristötieteen koulutusohjelma, Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitos.

15 6 L7. Kumpulainen, S., von der Kammer, F., Hofmann, T., Carlson, L. & Räisänen, M.-L., Adsorption of heavy metals and arsenic to different iron oxyhydroxides in acidic mining environments - influence on aggregation behaviour. Jahrestagung 2006, Celle, Mai 2006, Kurzreferate, 72. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft - Fachgruppe in der Gesellschaft Deutscher Chemiker, L1. Tiljander, M., Karhu, J. & Kauppila, T Carbon and hydrogen stable isotopes in organic matter of annually laminated lake sediment in central Finland. Journal of Paleolimnology 36: L 4. Mäkinen, J., Hammar, T. Kanninen, A Moreenin geokemiallinen koostumus suhteessa vedenlaatuun Pohjois-Savossa. Vesitalous 6/2006: L10. Koivuhuhta A DR2800 spektrofotometrin soveltuvuuden testaus vesinäytteille. Arkistoraportti S43/0000/1/2006, 19 s. L14. Nikkarinen M. & Raunio H Nuasjärven vedestä ja kaloista ei riskiä terveydelle. Kainuun Sanomat 4.3. L1. Kousa A, Havulinna A, Moltchanova E, Taskinen O, Nikkarinen M, Eriksson J, Karvonen M Calcium to magnesium ratio in local ground water and incidence of acute myocardial infarction among males in rural Finland. Environmental Health Perspectives 114: L3: Noras, P. & Heikkinen, P. Mine Closure Handbook - Introduction to Finnish Practice First International Conference on Environment Research, Technology and Policy. Ghana v Proceedings abstract käsikirjoitus. Esitelmät L13. Noras, P. & Heikkinen, P. Mine Closure Handbook. Esitelmä FAMME seminaarissa ( Geologic 3D Modeling and Databases ) M/S Romantikalla, L13. M. L. Räisänen Ympäristögeokemia ja sen vaatimat näytteenoton ja analytiikan erityisvaatimukset mineraalisten luonnonvarojen hyödyntämisessä, GTK:n sisäisen koulutus, geokemia Espoo. L 13. Nikkarinen M. Ympäristötutkimusmenetelmät- esimerkkinä kaivosympäristöt. Liiketoimintaa tutkimuksesta liiketoiminnasta tutkimusta -päivä. Pohjois-Savon EBC Hanke. Savonia Ammattikorkeakoulu. Esitelmä lyhennelmien moniste. 1s. L13. Heikkinen, P. Surface and groundwater quality at the Aijala and Hitura sulphide mines AMD versus NMD. Esitelmä Oulussa 27. Pohjoismaisilla talvipäivillä L13. Kousa A, Geologiset aineistot terveystutkimuksissa. Kuopion yliopiston GIS-kurssilaisten vierailu GTK:ssa. Esitelmä L13. Räisänen, M. L. & Heikkinen, P Mine waste characterization Experimental case studies, GTK. Esitelmä, WG8-työryhmän kokous, 5.5., Bryssel, Belgia

16 7 L13. Räisänen, M. L. & Heikkinen, P Mine waste characterization Experiences on static tests at GTK & Comments on the selected key issues of ABA test. Esitelmä. WG8-työryhmän kokous 14.9., Espoo. L13. Heikkinen, P Mine Closure Handbook. Esitelmä. Projektin Mine closure in the North-West Russia, Northern Finland and Sweden; State, Challenges and inventory of the facilitities aloituskokous 12.9., Kuopio. L13. Aatos, S The present state of databases of mining sites in Finland. Russia, Northern Finland and Sweden; State, Challenges and inventory of the facilitities aloituskokous 12.9., Kuopio. L13. Heikkinen, P.M Maaperä- ja hydrogeologiset selvitykset kaivoshankkeissa. Esitelmä, P-Suomen ympäristölupavirastossa L13. Nikkarinen, M Uraanin etsinnän erityispiirteistä. Esitelmä, P-Suomen ympäristölupavirastossa L13. M. L. Räisänen Esitelmä Kaivosten läjitysalueiden suotomekanismi kemiallisen muutunnan riskit Pohjois-Suomen lupavirasto, Oulu. L13. Nikkarinen, M Environmental geochemical research and service studies in Eastern Finland. Esitelmä Kuopiossa tansanialaisvieraille. L13. M. L. Räisänen Esitelmä Maa ja kiviainesten erityispiirteet-jalkihoitokriteerit. Maaja kallioainesten otto ja maakuntakaavoitus seminaari , Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuu.

17 Julkaisut L1. Mäkinen, J. & Lerssi, J Characteristics and seasonal variation of sediments in Lake Junttiselkä, Pyhäsalmi, Finland. Mine Water Environ 26: L1.Kumpulainen, Sirpa, Carlson, Liisa & Räisänen, Marja-Liisa, Seasonal variations of ochreous precipitates in mine effluents in Finland. Applied Geochemistry 22, L1. Makkonen, H., Mäkinen, J. & Kontoniemi, O., Geochemical discrimination between barren and mineralized intrusions in the Svecofennian (1.9 Ga) Kotalahti Nickel Belt, Finland. Ore Geological Reviews, doi: /j. oregeorev In press. L1. Heikkinen, P.M. & Räisänen, M.L Mineralogical and geochemical alteration of Hitura sulphide mine tailings with emphasis on nickel mobility and retention. Journal of Geochemical Exploration, doi: /j.gexplo (Available online 1 October 2007) L1. Ojala, A.E.K., Heinsalu, A., Kauppila, T., Alenius, T., and Saarnisto, M. Characterizing changes in the sedimentary environment of a varved lake sediment record in southern central Finland around 8000 cal. yr BP Hyväksytty julkaistavaksi Journal of Quaternary Science:ssa. L1. Kihlman, S. M. & Kauppila, T. Mine water-induced gradients in sediment metals and arcellacean assemblages in a boreal freshwater bay (Petkellahti, Finland). Esitarkastettavana Journal of Paleolimnology:ssa. L8. Mäkinen, J. (2007): Seasonal Variation in Lake Sediment Geochemistry in an active Mine Area (Pyhäsalmi, Finland). In: Cidu, R. & Frau, F.: Water in Mining Environments. S , 1 fig., 2 tab.; Cagliari (Mako Edizioni). L12. Äikäs, O. Tenhola, M. ja Nikkarinen, M. Uraanimalmin koelouhinnan ja rikastuksen ympäristövaikutukset (URAKKA). Säteilyturvakeskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen projektiryhmän loppuraportti ympäristöministeriölle. Julkistettu Ympäristöministeriön internet sivuilla. L10. Räisänen, M. L. & Mäkinen, J Pyhäjärven Junttiselän veden ja pintasedimenttien vuodenaikainen koostumusvaihtelu, GTK:n arkistoraportti S49/0000/2007/44, 50 s. L 12. Aatos, S EU:n kaivannaisjätedirektiivin toimeenpanon vaikutukset Geologian tutkimuskeskuksen geologisten luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusohjelmaan. Kehittämisprojektin raportti, johtamisen erikoisammattitutkinto, Haaga-Perho Täydennyskoulutus. 21 s. ja 2 liites. L8. Kihlman, S. & Kauppila, T Luikonlahden kaivoksen metallikuormituksen vaikutus sedimentin arcellacea -kuoriameeboihin, XIII Geokemian Päivät, L8. Ruskeeniemi T., Backman B., Kauppila T., Pullinen A., Carlson L., Bilaletdin Ä., Vaajasaari K., Loukola-Ruskeeniemi K., Parviainen, A., Schultz E., Sorvari J. & Rossi E Migration of

18 9 arsenic from a Cu-W-As mine tailings area, Ylöjärvi, Finland. IAGS 2007 Symposium, Oviedo, Spain, June L7. Kihlman, S. & Kauppila, T Luikonlahden kuparikaivoksen metallikuormituksen vaikutus arcellacea-kuoriameeboihin. In: Geologian 5. tutkijapäivät : ohjelma ja esitysten tiivistelmät. Publications of the Department of Geology. Series A2. Helsinki: University of Helsinki, L8. Kauppila, T. & Kihlman, S Gradients in sediment chemistry and arcellacean assemblages in a mine water-impacted freshwater bay (Petkellahti Bay, Finland) GSA Denver Annual Meeting, October 2007, Denver, CO, USA L7. Bilaletdin, Ä., Kaipainen, H., Parviainen, A., Kauppila, T., Ruskeeniemi, T A transport model of arsenic for surface waters - an application in Finland. RAMAS report. Geological Survey of Finland, Miscellaneous Publications. 33 p. L7. Sorvari, J., Schultz, E., Rossi, E., Joutti, A., Lehtinen, H., Vaajasaari, K., Kauppila, T Risk Assessment Of Natural And Anthropogenic Arsenic In Pirkanmaa Region In Finland, RAMAS, Task 3 report. Geological Survey of Finland, Miscellaneous Publications. 127 p. L1. Rebata, Luisa A.H., Korkka-Niemi, Kirsti, Heikkinen, Päivi M. & Räsänen, Matti E. Hydrogeochemical characterisation of the Miocene Pebas and Nauta formations in Peruvian Amazonia. Submitted to Boletin de la Sociedad Geológica del Peru. L6. Mäkinen, J. Räisänen, M. L., Tolkkinen, M. & Heikkinen M.-L Junttiselän ja Kirkkoselän järvisedimenttisarjojen kemiallinen koostumus. Teoksessa: Heikkinen Marja-Leena & Väisänen, Tero (toim.) Pyhäjärven Junttiselän tila ja kunnostusmahdollisuudet. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007, (verkkoj julkaisut) ISBN: (PDF), ISSN: (verkkoj.) L6. Räisänen, M. L., Nykänen, H. Mäkinen, J. & Heikkinen M.-L Junttiselän veden happamoituminen keväällä ja sitä säätelevät tekijät. Teoksessa: Heikkinen Marja-Leena & Väisänen, Tero (toim.) Pyhäjärven Junttiselän tila ja kunnostusmahdollisuudet. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007, (verkkoj julkaisut) ISBN: (PDF), ISSN: (verkkoj.) L6. Heikkinen, M.-L., Airiola, S., Väisänen, T., Nykänen, H., Räisänen, M. L. & Mäkinen, J Junttiselän kunnostusmahdollisuudet ja suositukset. Teoksessa: Heikkinen Marja-Leena & Väisänen, Tero (toim.) Pyhäjärven Junttiselän tila ja kunnostusmahdollisuudet. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007, (verkkoj julkaisut) ISBN: (PDF), ISSN: (verkkoj.) L6. Tolkkinen, M. & Kauppila, T Junttiselän kuormitushistoria piilevien ilmentämänä Teoksessa: Heikkinen Marja-Leena & Väisänen, Tero (toim.) Pyhäjärven Junttiselän tila ja kunnostusmahdollisuudet. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007, (verkkoj julkaisut) ISBN: (PDF), ISSN: (verkkoj.) Esitelmät

19 10 L13. Mallinnusseminaariesitelmä (Mäkinen Jari). L13. Geokemian päivät abstrakti + esitelmä (Mäkinen Jari). L13. Heikkinen, Päivi. Esitelmä. Environmental impacts of sulphide mine tailings a case study from Hitura Ni-Cu mine. USGS vierailu Kuopion GTK:lla L13. Kousa Anne. Spatial association of AMI incidence and geochemistry of ground water in Finland. USGS vierailu Kuopion GTK:lla L13. Räisänen, Marja Liisa. Esitelmä. Potential impacts and risk assessment of waste-rock piles and tailings impoundments, Finland. Mine Environments - Potential Impact and Risk Assessment Workshop L13. S. Aatos, P. Heikkinen ja M. L. Räisänen (ja H. Makkonen, S. Leinonen ja O. Äikäs). Malmin etsintä ja kaivostoiminta - ympäristövaikutukset ja riskit kurssi, esitelmät L13. Räisänen, M. L. & Mäkinen, J. Esitelmä. Junttiselän veden ja sedimentin laatu 2006 happamuuden aiheuttajat. Pyhäjärven kaupungintalo L13. Räisänen, M. L. Esitelmä. Inventory of abandoned and closed mines seepage mechanisms and remediation issues of waste-rock and tailings heaps, Finland. EU:n kaivannaisjätteiden inventointi- ja riskinarviointityöryhmäkokous , Ispra, Italia. L13. Heikkinen, Päivi. Esitelmä. Ympäristökelpoisuusmääritykset sekä vesinäytteiden otto, käsittely ja analyysit. Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi hankkeen sisäinen koulutus, GTK, Kuopio L13. Heikkinen, Päivi. Esitelmä. Environmental impacts of sulphide mine tailings a case study from Hitura Ni-Cu mine. Hydrogeokemiallisen mallinnuksen kurssi, GTK, Kuopio L13. Loukola-Ruskeeniemi Kirsti, Einsalo Klaus, Tenhola Markku, Mäkinen Jari, Kauppila Tommi, Uutela, Anneli "Application of lake sediment studies for the evaluation of natural background values around the Talvivaara Ni-Cu-Zn deposit, Finland" for your review. 23 rd IAGS, Oviedo, June Abstract. L13. Aatos, S EU:n kaivannaisjätedirektiivin toimeenpanon vaikutukset Geologian tutkimuskeskuksen geologisten luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusohjelmaan. Esitelmä Tuusulassa , Haaga-Perho Täydennyskoulutus. L13. Nikkarinen, Maria. Esitelmä. Pohdintaa ylijäämäkiviainesten ympäristökelpoisuuden osoittamisen nykytilanteesta. UUMA työpaja SYKE. L13. Aatos, Soile. Esitelmä. Kohti mineraaliainesten ympäristokelpoisuusmääritysten tarkoituksenmukaista kehittämistä. UUMA työpaja SYKE L13. Kousa Anne. Esitemä. Spatial association of AMI incidence and geochemistry of ground water in Finland. USGS vierailu Kuopion GTK:lla

20 11 L13. Kousa Anne. Esitelmä. Geomedical studies at GTK. Exposure, health effects and risk assessment of metals in the environment-symposium, Kuopio L13. Heikkinen, P. Vanhat kaivosalueet ja kaavoitus. Esitelmä Leppävirran kunnan kaavoitus- ja ympäristöviranomaisten kanssa pidetyssä palaverissa GTK, Kuopio. L13. Räisänen, M.L. & Heikkinen, P. Test experience in Finnish Geological Survey. Esitelmä Second International Workshop of ad hoc group #1 to CEN/TC 292/WG 8 Characterisation of waste from the extractive industry Acid generation behaviour kokouksessa Brysselissä, L8. Kauppila, T. & Kihlman, S Mine-derived metals in a freshwater bay is there an impact or is it all natural? esitelmä USGS:ssä, Denver, Co, USA,

21 Julkaisut Heikkinen, P.M. & Räisänen, M.L Mineralogical and geochemical alteration of Hitura sulphide mine tailings with emphasis on nickel mobility and retention. Journal of Geochemical Exploration 97 (1), Kumpulainen, S., Räisänen, M.-L.,von der Kammer, F., Hofmann, T Ageing of synthetic and natural schwertmannites at ph 2-8. Clay Minerals 43, pp Kousa A, Havulinna A.S, Moltchanova E, Taskinen O, Nikkarinen M,Salomaa V, Karvonen M Magnesium in well water and the spatial variation of acute myocardial infarction incidence in rural Finland. Applied Geochemistry 23, Salminen R, Kousa A, Ottesen RT, Selinus O, Steinnes E, Tarvainen T, and Öhlander B: Environmental Geology. Episodes Vol. 31, No Tenhola, M. ja Tarvainen, T., Purovesien ja orgaanisten purosedimenttien alkuainepitoisuudet Suomessa vuosina 1990, 1995, 2000 ja Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti 172, 48 s. Mäkinen, J., Kauppila, T., Loukola-Ruskeeniemi, K., Mattila, J. & Miettinen, J Impacts of point source and diffuse metal and nutrient loading on three northern boreal lakes. Int. Geol. Congress. 2008, Oslo Kousa Anne Major ions in Drinking Water and Heart Diseases. Encyclopedia of Environmental Health:Other Environmental Health Issues Heikkinen, P.M. & Räisänen M.L. Heavy metal and As fractionation in sulphide mine tailings indicators of sulphide oxidation in active tailings impoundments. Submitted to Applied Geochemistry Heikkinen PM, Räisänen ML, Johnson R. Seepage water quality from sulphide mine tailings impoundments. IMWA Congress 2008, Karlovy Vary, Czech Republic. 1p. Heikkinen, P., Lampinen, H., Siirama L. Ympäristövaikutusten hallinta ja ohjaus. Teoksessa: Kaivos- ja louhintatekniikan käsikirja. Vuorimiesyhdistys. Kousa A, Havulinna A.S, Moltchanova E, Taskinen O, Nikkarinen M, Salomaa V, Karvonen M. The spatial variation of acute myocardial infarction incidence and magnesium in well water in rural Finland. 33 rd IGC Congress Oslo 6-14 th 2008 Heikkinen PM, Räisänen ML, Johnson R. Geochemical characterization of seepage and drainage water quality from two sulphide mine tailings impoundments - Acid mine drainge vs. neutral mine drainage. Mine Water and the Environment. DOI /s Volume 28, Issue1 (2009), Pages

22 13 Kihlman, S. M. & Kauppila, T. Mine water-induced gradients in sediment metals and arcellacean assemblages in a boreal freshwater bay (Petkellahti, Finland). Hyväksytty julkaistavaksi Journal of Paleolimnology:ssa. Markku Tenhola, Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Klaus Einsalo. Environmental impact of the Talvivaara Ni-Cu-Zn deposit, Finland, with comparison of organic and minerogenic stream sediment results. Koivuhuhta, A., Räisänen, M. L., Hämäläinen, L. and Kekäläinen, J Modification of the NH2 column method for chromium speciation in surface water and soil water. Bulletin of Geological Society of Finland vol. 80, pp (in print). Kousa Anne The regional association of the hardness in well waters and the incidence of acute myocardial infarction in rural Finland. Kuopion yliopiston julkaisuja D. lääketiede 442. Väitöskirja Heikkinen, P. & Laukkanen, J Masuunikuonanäytteen kemialliset ja mineralogiset määritykset. Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö. Kuopio/Outokumpu. Raportti (Dnro K565/42/2006) s + 1 liite. Esitelmät Kousa A. Water hardness and the Incidence of AMI in Rural Finland. Meeting of Experts to Review the Possible Protective Effect of Hard Water Against Cardiovascular Disease. WHO, Geneva, Heikkinen PM. Seepage water quality from sulphide mine tailings impoundments AMD vs. NMD. Esitelmä, IMWA Congress 2008 June 2-5, Karlovy Vary, Czech Republic Kauppila, T. Transport of As from the Former Ylöjärvi Cu-W-As Mine. Sediment Chemical and Algal Records along a 7 km Stream System Esitelmä, IMWA Congress 2008 June 2-5, Karlovy Vary, Czech Republic. Kihlman S. & Kauppila T Effects of a historical Cu-Au mine on testate amoebae in lacustrine sediments in southern Finland (Haveri, Ylöjärvi). In: Rapantova N. & Hrkal, Z. (eds). 10th IMWA Congress: Mine Water and the Environment (extended abstract) Räisänen, M. L. Johdatus kaivannaisjätteisiin. Esitelmä, UUMA työpaja Kuopio Heikkinen PM., Nikkarinen M Kaivannaisjätteiden ympäristökelpoisuus geologin näkökulma. Esitelmä UUMA-asiantuntijaryhmän kokouksessa GTK, Kuopio Heikkinen P.M Geochemical alteration of tailings in two sulphide mine tailings areas. USGS vierailu Kuopion GTK:lla. Esitelmä Nikkarinen M.2008 Results of Finmerac project. USGS vierailu Kuopion GTK:lla. Esitelmä. hankkeen yhteistyösuunnitelukokouksessa Kauppila, T Finmerac raportin Harjavallan osatutkimuksen tulokset ja hyödynnettänyys. Esitelmä Suurteollisuuspuistossa

23 14

24 Liite 2. Loppukokouksen ohjelma Hankkeen "Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi ( )" loppukokous Aika: Paikka: GTK, Kuopio neuvotteluhuone 2-3. Ohjelma 9.00 Hankkeen loppuraportin esittely Maria Nikkarinen - palautekeskustelu ja raportin hyväksyminen Sulfidimalmikaivosten jätealueiden suotoveden laatu Päivi Heikkinen Staattisten NP- ja NAG-testien soveltuvuus sivukivien ympäristökelpoisuuden testaukseen. Marja Liisa Räisänen lounastauko Talvivaaran alueen geokemiallisten tutkimusten tulokset Markku Tenhola kahvi Kohti järvisedimenttitutkimusten huippuosaamista kokemuksia Euroopan kiertueelta Jari Mäkinen Pohdintaa uraanimalmin koelouhinnan ja rikastuksen ympäristövaikutuksista verrattuna hyödyntämättömään uraanimineralisaatioon esimerkkinä Enon alueen esiintymät Markku Tenhola Katsaus GTK:n ympäristövaikutustutkimusten tulevaisuuteen ja toiminnan kehittämiseen Tommi Kauppila Loppukeskustelu Jakelu: Raimo Nevalainen, Mika Räisänen, Keijo Nenonen, Erkki Luukkonen, Timo Tarvainen, Kirsti Loukola- Ruskeeniemi, Ulpu Väisänen, Pertti Sarala, Saija Luukkanen, Olli Breilin, Peter Eden, Jari Hyvärinen, Kimmo Virtanen, Jukka Leino, Soile Saastamoinen ja hankkeen henkilöstö.

25 Loppuraportti Hanke Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

26 Sisältö Hankkeen perustiedot Osallistujat Päämäärä ja tavoitteet Seurantamittarit Ositus ja aikataulutus Tulokset / seurantamittarit 1,2,3 Tehtävien toteutuminen suhteessa suunniteltuun Resurssien käyttö Hankkeen dokumentointi Eväitä suunnittelun parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

27 Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi Hankkeen numero: Hankkeen aloitus- ja lopetuspäivä: Tulosalue: Tutkimus ja kehittäminen Vastuualue 402 Hankepäällikkö: Maria Nikkarinen Hankepäällikön sijainen: Soile Aatos Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

28 Osallistujat Tutkijat: Soile Aatos (0,5-4 htkk/vuosi), Päivi Heikkinen, Tommi Kauppila, Anne Kousa, Jari Mäkinen, Maria Nikkarinen, Marja Liisa Räisänen (0,5 htv), Markku Tenhola Assistentit: Ari Parviainen VIII/2007 asti ja Pekka Forsman X/2008 lähtien (va 401 Alpo Eronen 4 htkk/vuosi) Kausiapulaiset: Harjoittelija Anna Tornivaara oli palkattuna hankkeelle 2006 ja 2007, tutkija Auri Koivuhuhta 2008 ja harjoittelija Tiina Myllymäki 2005 Ulkopuolisella rahoituksella ja osittain hankkeen ohjauksessa ovat toimineet tutkijat Auri Koivuhuhta (GTK ) ja Susanna Kihlman Harjoittelijat Monique Pillet (2005) ja Amelie Beucher (2008) vierailivat osan GTK-ajastaan hankkeen ohjauksessa (ulkopuolinen rahoitus) Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

29 Päämäärä ja tavoitteet Päämäärä : Geologisen asiantuntemuksen ja geokemiallisen tiedon riittävä hyödyntäminen ympäristöasioiden päätöksenteossa Hankkeen tavoitteet : Tuottaa tutkittua tietoa kaivosten ympäristövaikutuksista Kehittää Suomeen soveltuvia maaperä-, sedimentti- ja kaivosympäristötutkimusmenetelmiä Geokemiallisen ja geologisen tutkimustiedon syventäminen ja markkinointi ympäristöriskinarviointiin Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

30 Seurantamittarit 1. Tieteelliset julkaisut, raportit, lausunnot (määrä ja laatu) 2. Sidosryhmätyön aktiivisuus a) Kontaktit lupaviranomaisiin ja lainsäädännön valmisteluun b) Osallistuminen maankäytön suunnittelun työryhmiin c) Monitieteisten hankkeiden kehittäminen ja osallistuminen Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

31 Ositus 1. Metallien käyttäytyminen kaivosympäristössä Järvisedimentit ja metallien geokemia 2. Metallipitoisten kaivosjätteiden ympäristötietokanta ( ) 3. Syventävän tiedon tuottaminen riskinarviointiin kansallisista prioriteettiaineista 4. Geolääketieteellinen tutkimus 5. Näytteenottomenetelmien kehittäminen Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

32 Metallien käyttäytyminen kaivosympäristössä - aiempien töiden raportointi ja julkaisut - järvisedimenttitutkimusten menetelmäkehitys - järvisedimenttitutkimukset kaivoskohteissa - tutkimukset turvetuotantokohteissa Metallit / riskinarviointi - kromi VI - muut kansalliset prioriteettiaineet - purovesi ja sedimenttitutkimuksen suunnittelu - toteutus Kaivosympäristötietokanta - ympäristölainsäädännön tarpeisiin - raaka-ainehuollon tarpeisiin Geomedisiinen tutkimus - sydäntaudit/pohjaveden laatu - Parkinsonin /geokemia - diabetes/geokemia Ote hankesuunnitelmasta 2005 Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

33 Tulokset Tieteelliset julkaisut, raportit, lausunnot, esitelmät (seurantamittari 1) Tuotos yhteensä Julkaisut ja artikkelit englanniksi Artikkelit ja raportit suomeksi Esitelmät Yhteensä Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

34 Sidosryhmätyön aktiivisuus (seurantamittari 2) EU:n WG8-työryhmä Osallistuminen EU:n TAC-työryhmän alaisen Ad hoc - ryhmän kokoukseen, jossa käsiteltiin hylättyjen ja suljettujen kaivosten jäteinventointia ja jätteiden ympäristön riskinarviointiin sovellettavia menetelmiä EU:n Pecomines-yhteistyö 2005 EU:n ETP-SMR -yhteistyöhön osallistuminen , käynti Jernkontoretissa (mm. tämä yhteistyö oli taustalla myöhemmän ProMine-hankkeen kehittämisessä) Osallistuminen VINNOVAn strategisen kaivostutkimusohjelman arviointityöryhmän kokoukseen Tukholmassa. Ehdotukset tutkimushakemusten rahoitukselle Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

35 Sidosryhmätyön aktiivisuus (seurantamittari 2, jatkuu) Ympäristölupavirastojen geologinen asiantuntijapalvelu Kaivospiiri-, koelouhinta- ja kaivostoimintalupahakemuksiin liittyvä neuvonta Keski-Suomen maakuntakaavoituksen luonnonsuojelutyöryhmä Keski-Suomen Natura-alueiden käytön yleissuunnittelu Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Kainuun vesipuitedirektiivin vesienhoidon maakunnalliset yhteistyöryhmät Chemical Safety Centre Oy:n neuvottelukunta YM:n "Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia, UUMAasiantuntijaryhmä Kuopion yliopiston kansainvälisen toksikologiakoulutuksen suunnitteluryhmä Geokemian renkaan toimintaan renkaan jäsenenä Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

36 Sidosryhmätyön aktiivisuus (seurantamittari 2, jatkuu) Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ohjausryhmä Kainuun ympäristökeskuksen ohjausryhmä Keski-Suomen POSKI-ohjausryhmä MUTKU Aktiiviset kansainväliset kontaktit USA: USGS Saksa: UFZ, Eurometaux, European Copper Institute jne. Monitieteisten yhteistyöprojektien kehittäminen Ramas, ERAC, Finmerac 6 PO:n EU-rahoitushakemus Minewatch yhdessä BRGM:n konsortion kanssa 2006 (ei mennyt läpi) Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

37 Toteutuneet tehtävät suhteessa suunniteltuun 1. Aiempien töiden raportointi ja julkaisut 2. Järvisedimenttitutkimusten suunnittelu ja toteutus kaivoskohteissa 3. Tutkimukset turvetuotantokohteissa 4. Metallit/riskinarviointi, mm. kromi VI:n analysointimenetelmän kehitystyö 5. Purovesi ja sedimenttitutkimuksen toteutus 6. Kaivosympäristötietojärjestelmän suunnittelun jatkaminen ja 1. tietokantaversion toteutus 7. Geomedisiinen tutkimus 8. Sydäntaudit/pohjaveden laatu 9. Parkinsonin tauti/geokemia 10. Diabetes/geokemia Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

38 Hanke Menot (1 000 ) Toteutunut Suunniteltu Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Palkat Kulutusmenot Yhteensä Henkilöresurssit (htv) Suunniteltu 4,1 4,5 4,3 4,2 Toteutunut 4,7 4,9 4,0 5,9 Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

39 Hankkeen dokumentointi Hankkeen sisäinen, yhteiskäyttöinen ympgeo-levypalvelu sisältää hankkeen vuosittaiset yhteiset asiakirjahakemistot Julkinen aineisto on arkistoitu yhteiseen levypalveluun Ympäristötutkimustiedon aineistotyötä ollaan vasta kehittämässä GTK-tasolla. Tehtävä siirtyy edelleen tämän hankkeen jatkohankkeelle Aineistotyön suunnittelu ja toimenpiteiden priorisointi on aloitettu yhdessä GTK:n aineisto- ja arkisto- tietopalveluhankkeiden kanssa Hankkeenloppuraportti GTK:n arkiston raporttitietokantaan (RAPGEO) Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

40 Hankepäällikön tekemä hankkeen arviointi Suunnitellut tehtävät toteutettu, muutokset perusteltuja ja korvautuneet uusilla ennakoimattomilla tehtävillä Seurantamittarit osoittavat GTK:n keskiarvon ylittävää tulosta Hankkeen osallistujat tehtävään sitoutuneita, ammattitaitoisia moniosaajia ja yhteisvastuullisuus korkeatasoista Henkilöstön jaksaminen äärirajoilla etenkin vuonna 2007 Säännölliset hankekokoukset ja hankkeen sisäinen aineistolevypalvelu välttämättömät tiedonkulun apuvälineet Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

41 Eväitä suunnittelun parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen GTK:n hankekäsikirja hyvä apuväline ZOPP-koulutus uusiksi Haasteena sekä yksilö- että hanketasolla budjetti- ja ulkopuolisrahoitteisten hankkeiden yhteensovitus Tutkijoiden erilaisten jaksojen vuorottelumahdollisuus auttaa jaksamaan -välillä painotus monitieteisessä yhteistyössä, välillä maksullisessa ja välillä tutkimustyörauha Pohdintaa GTK:n lausuntomenettelystä Hyödynnetäänkö lausuntopyyntöihin erikoisalan parhaiten tuntevia asiantuntijoita (ajankohtainen kaivannaisjäteasetus)? Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

42 Kiitos! Kuvauspaikka Kuvauskunta Kaavi Lahtojoen kimberliittipiippu, Kaavi Kari A. Kinnunen Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Till cover Oxidized tailings Weakly oxidized tailings Acid forming waste rock Kaivannaisjätteiden karakterisointi Hapontuotto- ja neutralointipotentiaalin mittaaminen Marja Liisa Räisänen & Päivi M. Heikkinen, GTK, Kuopio & Timo Myöhänen, Labtium Oy Marja Liisa Räisänen /GTK, Kuopio 1

Loppuraportti. Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi (2241000) Anne Kousa

Loppuraportti. Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi (2241000) Anne Kousa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti Loppuraportti Hanke: Kaivosympäristöt ja riskinarviointi (2241000) Anne Kousa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 127/2013 Arkistoraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Liite. RAMAS-hankkeen raportit, esitelmät ja julkaisut 1.12.2004 30.11.2007

Liite. RAMAS-hankkeen raportit, esitelmät ja julkaisut 1.12.2004 30.11.2007 Liite. RAMAS-hankkeen raportit, esitelmät ja julkaisut 1.12.2004 30.11.2007 1. RAMAS-hankkeen julkiset tutkimusraportit 1. Backman, B., Luoma, S., Ruskeeniemi, T., Karttunen, V., Talikka, M. & Kaija, J.

Lisätiedot

uusi hinta Kartat ja karttaselitykset 1.7.2010 alkaen veroton ALV 23% verollinen Geologiset retkeilykartat 8,13 1,87 10,00

uusi hinta Kartat ja karttaselitykset 1.7.2010 alkaen veroton ALV 23% verollinen Geologiset retkeilykartat 8,13 1,87 10,00 uusi hinta Kartat ja karttaselitykset 1.7.2010 alkaen veroton ALV 23% verollinen Geologiset retkeilykartat 8,13 1,87 10,00 Maaperäkartat 1:20 000 ja 1:50 000 4,07 0,93 5,00 Kallioperäkartat 1:100 000 4,07

Lisätiedot

Tutkimusraportti 199 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti

Tutkimusraportti 199 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 199 2013 Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti Summary: Improving Environmental Risk Assessments

Lisätiedot

Luonnonkivivarojen kartoitus. Loppuraportti. Seppo Leinonen, Hannu Luodes, Paavo Härmä, Risto Vartiainen

Luonnonkivivarojen kartoitus. Loppuraportti. Seppo Leinonen, Hannu Luodes, Paavo Härmä, Risto Vartiainen Itä-Suomen yksikkö M10.4/2008/16 26.2.2008 Kuopio Luonnonkivivarojen kartoitus 290 3001 Loppuraportti Seppo Leinonen, Hannu Luodes, Paavo Härmä, Risto Vartiainen Sisällysluettelo Kuvailulehti 1. Tavoite.

Lisätiedot

Limnologipäivät 2013 Ovatko vesistötutkimuksen ja -hoidon menetelmät ajan tasalla?

Limnologipäivät 2013 Ovatko vesistötutkimuksen ja -hoidon menetelmät ajan tasalla? Limnologipäivät 2013 Ovatko vesistötutkimuksen ja -hoidon menetelmät ajan tasalla? Säätytalo, Helsinki 10. 11.4.2013 Ohjelma Keskiviikko 10.4.2013 Vesistötutkimustiedon käyttö hallinnossa ja päätöksenteossa

Lisätiedot

Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012

Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 101/2012 Itä-Suomen mineraalipotentiaalin arviointi (tiedonkeruu) -hankkeen toiminta vuosina 2011 ja 2012 Perttu Mikkola, Soile Aatos, Martti Damsten, Tapio Halkoaho,

Lisätiedot

Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä

Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä Kestävän ympäristön kaupunkilaboratorio Veden kierron hallinta ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä EAKR-projektin loppuraportti 20.10.2014 Ari Jolma (toim.) Saatesanat Tässä raportissa on esitetty

Lisätiedot

LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA LIII - LIV 2013-2014 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK LIII - LIV

LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA LIII - LIV 2013-2014 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK LIII - LIV LAPIN TUTKIMUSSEURA VUOSIKIRJA LIII - LIV 2013-2014 THE RESEARCH SOCIETY OF LAPLAND YEAR BOOK LIII - LIV Rovaniemi 2015 Toimittajat - Editors: Pertti Sarala & Jarkko Ylipieti Taitto - Layout: Pertti Sarala

Lisätiedot

Pro Terra. No. 15. MAA, JOSTA ELÄMME II Maaperätieteiden päivien laajennetut abstraktit

Pro Terra. No. 15. MAA, JOSTA ELÄMME II Maaperätieteiden päivien laajennetut abstraktit Pro Terra No. 15 MAA, JOSTA ELÄMME II Maaperätieteiden päivien laajennetut abstraktit Liisa Pietola ja Martti Esala (toim.) HELSINGIN YLIOPISTO SOVELTAVAN KEMIAN JA MIKROBIOLOGIAN LAITOS 2002 1 ISBN 952-10-0780-X

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus GTK:n organisaatio 1.1.2009 TEM Johtokunta Esikunta Pääjohtaja Johtoryhmä Etelä- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Länsi- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Konsernipalvelut

Lisätiedot

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Toimintakertomus 2009 Toimittaneet Tuire Valjus ja Tarja Manninen Raportti Q10/2010/29 Kansi: Sedimenttinäytteenottoa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO Aika 11.5.2006 klo 13.10 14.20 Paikka: Suomen Akatemia, kokoushuone 240 Läsnä: puheenjohtaja, professori Kyösti Pekonen tiedeasiantuntija

Lisätiedot

KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet

KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet Metallien yhdennetty kohdekohtainen riskinarviointi Maria Nikkarinen, Virpi Kollanus, Pauliina Ahtoniemi,Tommi Kauppila, Anne Holma, Marja Liisa Räisänen, Sari Makkonen

Lisätiedot

Tutkimusraportti 176 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2007

Tutkimusraportti 176 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2007 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 176 2008 Geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen Suomessa vuonna 2007 Geological resources in Finland, production data and annual report 2007 Vuori, S., Tuusjärvi,

Lisätiedot

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta 1/2012 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja S. 18 Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus S. 8 Puhtaan pohjaveden puolesta S. 24 Sisältö

Lisätiedot

Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella

Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella 1 Luontaisia ja ihmisen aiheuttamia arseenipitoisuuksia Pirkanmaan alueella Arseenipitoisuustietoa maaperän eri kerroksista, kaivoksen rikastehiekasta ja sen pölystä, vedestä louhoksilla, kyllästämöalueilla

Lisätiedot

Geofysiikan tutkimus

Geofysiikan tutkimus Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Geofysiikan tutkimus Toimintakertomus 2005 Toimittaneet Satu Mertanen, Ilmo Kukkonen ja Tarja Manninen Raportti Q10/2006/1 Kansi: Bouguer-anomaliakartta Satakunnasta.

Lisätiedot

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2007. Tietoisuus tukee kestävää kehitystä. Talvivaara ympäristöä säästävä megahanke

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2007. Tietoisuus tukee kestävää kehitystä. Talvivaara ympäristöä säästävä megahanke GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2007 Tietoisuus tukee kestävää kehitystä Talvivaara ympäristöä säästävä megahanke Kaivosbuumi piristää Suomen elinkeinoelämää GeoFoorumi 1 GeoFoorumi

Lisätiedot

Hämeenlinnan taajamageokemia. Timo Tarvainen

Hämeenlinnan taajamageokemia. Timo Tarvainen Hämeenlinnan taajamageokemia Timo Tarvainen Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 17 2011 Kannen kuva: Näytteenottajia Hämeenlinnan toripuistossa kesällä 2010. Kuvaaja Tauno Valli GTK. Sisäkannen kuva: Näytteenottoa

Lisätiedot

GeoFoorumi. Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä. 1 2006 GeoFoorumi 1

GeoFoorumi. Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä. 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2007 Taajamien suunnittelijoille vankkaa pohjatietoa Merigeologit seuraavat merenpohjan käyttöä 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi 1/2007 Julkaisija:

Lisätiedot

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Ympäristötekniikan DI-ohjelma Harri Korhonen ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Case: Rantasalmen Osikonmäen kultakaivos Diplomityö,

Lisätiedot

materia Tampereen Alihankintamessuilla kävi 16 000 messuvierasta, s. 32 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka

materia Tampereen Alihankintamessuilla kävi 16 000 messuvierasta, s. 32 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka materia 4 2011 Tampereen Alihankintamessuilla kävi 16 000 messuvierasta, s. 32 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka Kittilän kaivos Turvallinen ja vastuullinen kullantuottaja

Lisätiedot

GeoFoorumi. Kaivoksen elinkaari. Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika. 1 2006 GeoFoorumi 1

GeoFoorumi. Kaivoksen elinkaari. Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika. 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2006 Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika Kaivoksen elinkaari 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi 3/2006 Julkaisija: Geologian

Lisätiedot

Tapaustutkimus kaivostoiminnan sosiaalisista vaikutuksista harvaan asutulla maaseudulla

Tapaustutkimus kaivostoiminnan sosiaalisista vaikutuksista harvaan asutulla maaseudulla ALUE JA YMPÄRISTÖ Katja Tervo Pampalo Tapaustutkimus kaivostoiminnan sosiaalisista vaikutuksista harvaan asutulla maaseudulla Pampalo: a case study of social impacts of gold mining in remote rural areas

Lisätiedot

50-vuotisjuhlaseminaari, 15 16 lokakuuta 2008

50-vuotisjuhlaseminaari, 15 16 lokakuuta 2008 Turun yliopiston Geologian laitoksen 50-vuotisjuhlaseminaari, 15 16 lokakuuta 2008-50th Anniversary of the Department of Geology at the University of Turku, October 15 16, 2008 Turun yliopiston geologian

Lisätiedot

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 37/2015 NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille Loppuraportti Pertti Sarala (toim.), Tuomo Karinen, Ilkka Lahti, Marja

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 GTK:n visio Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia. GTK:n toiminta-ajatus GTK :n tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa,

Lisätiedot

FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 2005

FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 2005 FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 2005 Teknologiaohjelmaraportti 9/2006 Loppuraportti FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys 2002 2005 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Kysymyksiä Talvivaarasta. Uraani ja lupaprosessit

Kysymyksiä Talvivaarasta. Uraani ja lupaprosessit Kysymyksiä Talvivaarasta Uraani ja lupaprosessit Peruskysymys: MIKSI KAIVOSTOIMINNAN HAITOISTA EI ENNAKOLTA KESKUSTELLA? Vasta sitten, kun kaivos on tehnyt tehtävänsä, antanut työtä miehille, joista on

Lisätiedot