Loppuraportti. Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi ( ) Maria Nikkarinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi (2803005) Maria Nikkarinen"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yksikkö M10.4/2009/ Kuopio Loppuraportti Hanke: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi ( ) Maria Nikkarinen

2

3 Itä-Suomen yksikkö Kuopio Sisällysluettelo 1 TAVOITE 1 2 TOTEUTUS Janakaavio työpakettien toteutuksesta vuoden 2005 hankesuunnitelmassa 2 3 RESURSSIEN KÄYTTÖ 2 4 HANKESUUNNITELMASSA 2005 SUUNNITELTU HENKILÖRESURSSIEN KÄYTTÖ SUHTEESSA TOTEUTUNEISIIN VUOSISUUNNITELMIIN 3 5 TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN VERTAILU 3 6 TAULUKKO HANKKEEN KONKREETTISTA TUOTOKSISTA HANKKEEN DOKUMENTAATIO 4 8 RISKIT JA ULKOISET TEKIJÄT 5 9 HANKEPÄÄLLIKÖN ARVIOINTI 5

4 Itä-Suomen yksikkö 1 Kuopio 1 TAVOITE Hankkeen yleiseksi pitkäntähtäimen tavoitteeksi oli asetettu geokemiallisen ja geologisen tiedon syventäminen ja sen käytön lisääminen ympäristöriskinarvioinnissa. Syvällisen tiedon tuottamisella pyrittiin lisääntyneeseen geologisen asiantuntemuksen ja geokemiallisen tiedon hyötykäyttöön päätöksen teossa. Yleisen tavoitteen toteutumista mitataan lisääntyneellä geologisen tiedon kysynnällä. Hankkeen konkreettisena päämääränä oli soveltuvien maaperä-, sedimentti- ja kaivosympäristötutkimusmenetelmien kehittäminen ja tiedon tuottaminen pohjoisten alueitten ympäristön tilasta. Projektin seurantamittarit ovat tieteelliset julkaisut, raportit ja maksullisen toiminnan kysyntä. Muina seurantamittareina ovat sidosryhmätyön aktiivisuus, tulosten hyötykäyttö ja sovellukset muissa ympäristötutkimuksissa. Keinoina mitata yleisen tavoitteen toteutumista käytetään asiantuntijoiden lisääntynyttä kysyntää ympäristöriskien ja maankäytön suunnittelun työryhmissä ja monitieteisissä hankkeissa. 2 TOTEUTUS Hanke ositettiin seuraaviin työpaketteihin. Metallien käyttäytyminen kaivosympäristössä Metallipitoisten kaivosjätteiden ympäristötietokanta Järvisedimentit ja metallien geokemia Syventävän tiedon tuottaminen riskinarviointiin kansallisista prioriteettiaineista Geolääketieteellinen tutkimus Näytteenottomenetelmien kehittäminen Metallien kulkeutuminen kaivosympäristössä Tutkimuksessa tuotettiin kaivosten ympäristövaikutusten hallintaan ja jälkihoidon monitorointiin soveltuvaa tietoa. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää uusien ja käynnissä olevien kaivoshankkeiden vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi tutkimus tuotti ympäristöviranomaisille ja päättäjille tarpeellista tietoa kaivosten jälkihoidon vaatimuksista Järvisedimentit ja metallien geokemia Keskeisenä tavoitteena oli veden ja sedimentin välisen vuorovaikutuksen ja alkuaineiden erityisesti metallien siirtymisen tutkiminen. Alkuaineiden siirtymistä vedestä ja sedimenttiin ja päinvastoin säätelevien olosuhteiden nykyistä parempi tunteminen on edellytys luontaisten ja ihmi-

5 Itä-Suomen yksikkö 2 Kuopio sen toiminnan vaikutusten tulkinnalle. Myös vuodenaikaisvaihtelun merkityksen tunteminen alkuainevirtojen säätelyyn on edellytys kunnostustoimien suunnitteluun Geolääketieteellinen tutkimus Jatkettiin yhteistyötä KTL:n (Helsinki) kanssa. Tutkimus painottui kaivoveden laadun ja akuutin sydäninfarktin (AMI) alueellista ilmaantuvuuden tutkitaan aiempaa pidemmällä ajanjaksolla ja entistä laajemmalla aineistolla. 2.2 Janakaavio työpakettien toteutuksesta vuoden 2005 hankesuunnitelmassa Metallien käyttäytyminen kaivosympäristössä aiempien töiden raportointi ja julkaisut - järvisedimenttitutkimusten menetelmäkehitys - järvisedimenttitutkimukset kaivoskohteissa - tutkimukset turvetuotantokohteissa Metallit / riskinarviointi - kromi VI - muut kansalliset prioriteettiaineet purovesi ja sedimenttitutkimuksen suunnittelu toteutus Kaivosympäristötietokanta - ympäristö lainsäädännön tarpeisiin - raaka-ainehuollon tarpeisiin Geomedisiinen tutkimus - sydäntaudit/pohjaveden laatu - Parkinssonin tauti /geokemia - diabetes/geokemia 3 RESURSSIEN KÄYTTÖ Hanke on ollut "kotihanke" 8:lle tutkijalle ja yhdelle tutkimusassistentille: Soile Aatos, Päivi Heikkinen, Tommi Kauppila, Anne Kousa, Jaria Mäkinen, Maria Nikkarinen, Marja Liisa Räisänen, Markku Tenhola ja Ari Parviainen VIII/ 2007 asti ja Pekka Forsman X/ 2008 lähtien.

6 Itä-Suomen yksikkö 3 Kuopio Hankkeen tutkijat ovat osallistuneet lukuisiin muihin GTK:n hankkeisiin, yhteisrahoitteisiin projekteihin ja maksulliseen palveluun. Toisaalta tässä hankkeessa on työskennellyt vakinaisten viisi kesäharjoittelijoita ja yksi määräaikainen tutkija. Harjoittelija Anna Tornivaara oli palkattuna hankkeelle 2006 ja 2007 ja tutkija Auri Koivuhuhta HANKESUUNNITELMASSA 2005 SUUNNITELTU HENKILÖRESURSSIEN KÄYTTÖ SUHTEESSA TOTEUTUNEISIIN VUOSISUUNNITELMIIN Htv Yhteensä Suunniteltu , Vuosisuunnitelmissa tarkennettu 4,1 4,5 4,3 4,2 17,4 Toteutunut 4,7 4,9 4,0 5,9 19,5 4.1 Taloudellisten resurssien käyttö hankkeen aikana Toteutunut Palkkaukset Kulutusmenot v.2005 v.2006 v.2007 v Yhteensä Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu 5 TAVOITTEIDEN JA TULOSTEN VERTAILU Kaikki suunnitellut työpaketit on toteutettu huolimatta tosiasiasta, että käytettävissä olevat henkilöresurssit ovat olleet pienemmät kuin alkuperäisessä koko hankkeen ajan kattavassa hankesuunnitelmassa Suunniteltua merkittävästi suurempi palkkamenojen toteutuma vuonna 2008 aiheutuu Kuopion yliopiston professuurihankkeen päättymisestä ja yhden määräaikaisen ERAC tutkijan työskentelystä toimialalla sijoitettuna ympäristöhankkeelle.

7 Itä-Suomen yksikkö 4 Kuopio Kahden pätevän tutkijan (T. Kauppila ja P. Heikkinen) siirtyminen 2005 ESY:stä ISY:n ympäristöhankkeeseen on ollut erinomainen vahvistus hankkeen tutkimus- ja osaamispääomaan. Osatehtävissä on tapahtunut pieniä painopistemuutoksia suunniteltuun siten, että ympäristötutkimukset turvetuotantokohteissa on siirretty myöhemmäksi pohjautuen yhteistyöneuvotteluihin turveryhmän kanssa. Geomedisiininen tutkimus on painottunut kaivoveden kovuuden ja akuutin sydäninfarktin ilmaantuvuuden alueellisen yhteyden tutkimiseen. Diabetes ja geokemiaesitutkimus tehtiin vuonna Hankkeen aikana on erinomaisesti onnistuttu verkostoitumaan ja osallistumaan asiantuntijoina ympäristöorganisaatioiden työryhmiin ja eri maakuntien maankäytön suunnittelun ja ympäristön suojelun ohjausryhmiin. Hankkeen päättyessä henkilöstöä on osallistunut kutsuttuina edustajina mm. seitsemään ympäristöhallinnon asiantuntija- tai ohjausryhmään sekä kaksi tutkijaa ympäristöministeriön koordinoimaan UUMA asiantuntijaryhmään (infra-rakentamisen uusi materiaalitekniikka) 6 TAULUKKO HANKKEEN KONKREETTISTA TUOTOKSISTA yhteensä Julkaisut ja artikkelit (englanniksi) Artikkelit ja raportit (suomeksi)* Esitelmät yhteensä * Ei sisällä maksullisen hankkeen raportteja Yksityiskohtainen luettelo hankkeen konkreettisista tuloksista on esitetty liitteessä 1. 7 HANKKEEN DOKUMENTAATIO Hankedokumentit on sijoitettu hankkeen yhteiskäyttöiseen hakemistopalveluun "ympgeoon". Aineisto on tallennettu vuosihakemistoihin ja sieltä löytyvät eri kansiot mm. aineistot, arkisto, suunnittelu ja seuranta. Paljon toteutukseen liittyvää seurantatietoa löytyy hankkeen kokouspöytäkirjoista. Vähintään kerran kuukaudessa pidettiin hankekokous, jossa käsiteltiin hankkeen toteutuksen kannalta keskeiset asiat ja kirjattiin pöytäkirjaan. Hankeaineiston loppuarkistoinnin sijoittamisesta päätetään yhteistyössä ISY:n arkistointihankkeen kanssa vuoden 2009 aikana. Tuotettu pohjavesitieto on tallennettu pohjavesitietokantaan, mutta muilta osin GTK:n ympäristötutkimustiedon tietojärjestelmäosiota ollaan vasta kehittämässä. Tiedot siirretään ympäristötietojärjestelmän valmistuttua 2009 ja säilytetään siihen asti väliaikaisissa dokumenttivarastoissa.

8 Itä-Suomen yksikkö 5 Kuopio 8 RISKIT JA ULKOISET TEKIJÄT Kolmen ERAC-hankkeen ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen vuonna 2006 loi paineita resurssien riittävyyteen ja aikatauluihin. Henkilöstön sitoutumisen ja talkoohenkisyyden avulla myös budjettihankkeen tavoitteet saavutettiin eikä pelätyt riskit realisoituneet. 9 HANKEPÄÄLLIKÖN ARVIOINTI Uusi hanke aloitti työnsä entistä suurempana tiiminä ja uudessa kokoonpanossa. Heti alusta lähtien onnistuimme luomaan hyvän yhteishengen ja tekemisen meiningin. Tämän ansiosta hankkeen voi perustellusti sanoa onnistuneen ja jopa ylittäneen suunnitellut tavoitteet. Tämä näkyy kirjallisten tuotteiden määränä ja asiantuntijuuden kysyntänä. Julkaisutuotanto on yli GTK:n keskiarvon (taulukko 2, liite 1). GTK:n asiantuntijuuden kysyntä ja käyttö sidosryhmissä on hankkeen aikana ja ansiosta huomattavasti lisääntynyt. Verkostoituminen on ollut pääosin kansallista mutta myöskin pysyvää kansainvälistä verkostoitumista on tapahtunut mm. USGS ja Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ, Saksa. Näiden tahojen kanssa yhteistutkimusta jatketaan GTK:n huippuosaamisen kehittämisrahoilla. Hankkeen aikana ongelmia on aiheuttanut maksullisten töiden sovittaminen pitkäjänteisen tutkimustyön lomaan. Tilaajat vaativat tiukkoja aikatauluja toimeksiannoilleen ja usein tekijäksi on tarkoituksenmukaisinta valita tutkija, joka on jo aiempien toimiantojen yhteydessä perehtynyt asiaan. Tällaiset tilanteet aiheuttivat aikataulujen uudelleen päivityksiä ja henkistä kuormittavuutta tutkijoille. Yhteisrahoitteiset hankkeet ovat kestoltaan pidempiä ja tiedossa ennakkoon. Niihin liittyi osaamisongelmaa. Hankkeen tutkijat joutuivat kouluttautumaan riskinarvioinnin asiantuntijoiksi samaan aikaan kuin toteuttivat riskinarviointiprojektia. Tulevaisuuden parantamistavoitteena voisi pitää mahdollisuutta keskittyä pitkäjänteisimmin annettuun tehtävään. Mikäli mahdollista olisi toivottavaa, että saman tutkijan ei tarvitsisi samaan aikaan osallistua kovin moneen ja erityyppiseen projektiin. Tehtäväkiertoa ja ajallista jaksotusta tulee edelleen kehittää. Tavoitteena voidaan pitää, että vastuullinen tutkija yhteisrahoitteisessa projektissa olisi määräajaksi vapautettu muista tehtävistä. Hankkeen loppukokous on Kuopiossa Maria Nikkarinen Liitteet:

9 Itä-Suomen yksikkö 6 Kuopio 1. Luettelo hankkeen tuotoksista 2. Loppukokouksen ohjelma 3. Esitykset hankkeen loppukokouksessa 4. Loppukokouspöytäkirja

10 1 Liite 1. Hankkeen vuosittaiset konkreettiset tuotokset (ilman maksullisen palvelun raportteja) 2005 Julkaisut 1.5. Räisänen, M. L., Vanhojen kaivosten vaikutus ympäristöön. Teoksessa: R. Salminen (toim.) Seitsemännet geokemian päivät Tiivistelmät. Vuorimiesyhdistys- Bergsmannaföreningen r.y. Sarja B No 83, s Mäkinen, J Geochemistry of lake sediments in Finland. 2nd European Conference on Natural Attenuation, Soil and Groundwater Risk Management. Conference, Frankfurt am Main. Abstract Mäkinen, J A comparison of the geochemistry of aquatic sediments and the fine (<63μm) till fraction in Finland. Geochemistry: Exploratio, Environment, Analysis, Vol , pp Mäkinen, J. & Pajunen, H Correlation of carbon with acid-soluble elements in Finnish two opposite composition trends. Geochemistry: Exploratio, Environment, Analysis, Vol , pp Räisänen, M. L., Heikkinen, P., Pulkkinen, K., Korkka-Niemi, K. and Salonen, V.-P., Finland Mine Water Quality in Some Abandoned and Active Finnish Metal Sulphides Mines. In: C. Wolkersdorfer and R. Bowell (eds.) Contemporary Reviews of Mine Water Studies in Eupoope, Part 2. Mine Water and the Environment 24, 5-7 pp. IMWA Springer-Verlag Kauppila, T Mine water pollution effects on Lake Pidisjärvi, Finland. In: Securing the future. International Conference on Mining and Environment Metals and Energy recovery June 27 July 1 Skellefteå 2005, Proceedings vol 1, Kauppila, T., Kihlman, S. & Mäkinen, J Sediment arcellacean assemblages in a mine water polluted bay of a boreal lake. In: Meriläinen, P., Sivula, L. & Oikari, A. (eds): Seventh Finnish Conference of Environmental Sciences, Jyväskylä, May 12-13, 2005, Proceedings. University of Jyväskylä Räisänen, M. L., A sustainable use of magnesite tailings as a cover for acid generating wastes A case study of an old copper mine. In: Securing the future International Conference on Mining and the Environment Metals and Energy Recovery June 27 July 1 Skellefteå 2005, Proceedings vol. 2, Kousa A, Havulinna AS, Moltchanova E, Taskinen O, Nikkarinen M, Eriksson J and Karvonen M: Geographical Variation of Acute Myocardial Infarction (AMI) and Geochemistry of Ground Water in Rural Finland. 27th Nordic Geological Winter Meeting, January 9-12, 2006, Oulu, Finland. (abstract) 1.5. Heikkinen, P.M., Korkka-Niemi, K. & Salonen, V.-P.: Surface and groundwater quality in the Aijala and Hitura sulphide mines AMD versus NMD. 27th Nordic Geological Winter Meeting, January 9-12, 2006, Oulu, Finland. (abstract)

11 Kauppila, T., Kihlman, S. & Mäkinen, J. 2006: Distribution of arcellaceans (testate amoebae) in the sediments of a mine water polluted bay of Lake Retunen, Finland. Water Air and Soil Pollution 172: Heikkinen, P.M, Kumpulainen, S., Kaartinen, T. & Wahlström, M Kaivosten sivukivien ja rikastushiekkojen nettoneutraloimispotentiaalin määrittäminen menetelmävertailu, esimerkkinä Hituran kaivos. Teoksessa: Salminen, R. (toim.): Seitsemännet geokemian päivät Tiivistelmät. Vuorimiesyhdistyksen julkaisuja, sarja B, No 83. ss Heikkinen, P.M., Korkka-Niemi, K. & Salonen, V.-P Kaivostoiminnan pinta- ja pohjavesivaikutuksien ilmentyminen happamat ja neutraalit kaivosvedet. Teoksessa: Tuhkanen, S. (toim.): Geologian tutkijapäivät Turku. Ohjelma-tiivistelmät osallistujat. ss L5. Vanhala, H., Räisänen, M. L., Suppala, I., Huotari, T., Valjus, T. and Lehtimäki, J Geophysical characterizing of tailings impoundment a case from the closed Hammaslahti Cu- Zn mine, eastern Finland. In: S. Autio (ed.) Geological Survey of Finland, Current Research Geological Survey of Finland, Special Paper 38, pp Mäkinen J. & Pajunen H., Element enrichment/depletion in Finnish lake sediments: a perspective covering thousands of years. Poster 2nd European Conference on Natural Attenuation, Soil and Groundwater Risk Management, May , Frankfurt am Main, 88, DECHEMA L10. Koivuhuhta, A., Räisänen, M. L., Vauhkola, S. Suni, H. & Liikanen, A Hapetuksen, ravinnelisäyksen ja hapen puutteen vaikutukset Petkellahden sedimenteistä veteen vapautuvien alkuaineiden kiintoainesvirtaamaan mikrokosmoslaitteistossa. GTK arkistoraportti S43/4311/2005/1. Esitelmät 3.3. M. L. Räisänen, esitelmä: Geochemical partitioning applied for studies in the acid generating environment, Kalmarin yliopisto M. L. Räisänen, esitelmä: Metallien liukenevuus ja ojitus metallisulfidipitoisilla suoalueilla alustavia tuloksia Itä-Suomesta ja Kainuusta mallinnusseminaarissa Valunta ja aineiden kulkeutuminen maatalous- ja metsäalueilla, TKK, Espoossa M. L. Räisänen esitteli GTK:n kaivospiiri-, koelouhinta- ja kaivostoimintalupahakemuksiin liittyviä tutkimuspalveluja Vulcan Resources ja Polar Mining yhtiöiden edustajille T. Kauppila, Kihlman, Mäkinen, esitelmä : Luikonlahden kaivoksen vaikutus Petkellahden sedimenttien geokemiaan ja eliöstöön. Geokemian päivät , Espoo M. L. Räisänen, esitelmä : Vanhojen kaivosten vaikutus ympäristöönsä. Geokemian päivät , Espoo M. Nikkarinen, esitelmä: Geologia ja terveys yhteistutkimusalueena. GTK:n johtokunnan vierailu Kuopiossa.

12 M. Tenhola, lehdistötiedotus ja paneelikeskustelu. Pietari , Barents Ecochemistry seminaari M. Nikkarinen: Geologisista tekijöistä johtuvat luontaisesti korkeat alkuainepitoisuudet. Kaivosten ympäristönsuojelupäivät Kemissä (esitelmä) 3.3. M. L. Räisänen: Hapan ympäristövalunta. Kaivosten ympäristönsuojelupäivät Kemissä (esitelmä) 3.3. M. L. Räisänen: Läjitysalueiden suotomekanismi ja suotovesien käsittely. Kaivosten ympäristönsuojelupäivät Kemissä (esitelmä) 3.3. P.M. Heikkinen: Kaivosten sulkeminen. Esitelmä Kaivosten ympäristösuojelupäivillä Kemissä M. Nikkarinen : Geologisista tekijöistä aiheutuvat korkeat metallipitoisuudet. KTL:n tutkijaseminaarissa (esitelmä) 3.3. M. L. Räisänen, paneelikeskustelu 1.6., Tietoteknia. Ympäristöhallinnon, sektoritutkimuslaitosten ja yliopistojen välinen yhteistyö, yhteisen T & K-toiminnan kehittäminen ja uudet haasteet. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelupäivät, teemana ympäristöterveys, Pohjois-Savon ympäristökeskus P.M. Heikkinen. Kaivosten sulkeminen. Esitelmä vierailulla Nordkalkilla, Lappeenrannassa M. L. Räisänen, kaksi esitelmää, Remedial Functions of Natural wetland a study case of Otravaara wetland ja Rehabilitation options of tailings impoundments a study case of the old Hammaslahti Cu-Zn Mine. Leoben yliopiston vierailu, Kesälahti P.M. Heikkinen: Mine closure and rehabilitation Recent RTD projects at GTK. Esitelmä GTK:lla ETP kokouksessa S. Aatos: ISY/Maperan ympäristöhankkeen kaivosympäristötoiminnan esittely ISY/Kaperan syysretkellä Nurmekseen ja Juukaan Aatos, S Geologisten materiaalien vaikutukset patomateriaaleihin ja ympäristöön. Patoturvallisuuskurssi, Kuopio, (kirjallinen materiaali, 9 s.) Aatos, S Tunne patosi materiaalit ja sijoituspaikka. Patoturvallisuuskurssi, Kuopio, Microteknia, (esitelmä) Heikkinen, P Kaivoksen sulkemisen käsikirja. Esitelmä Patoturvallisuuskurssilla Kuopion Microtekniassa Räisänen, M. L GTK:n kaivoksen jälkihoitoon liittyvät tutkimukset kaivosympäristötutkimuspäivillä Hiturassa. (esitelmä)

13 4 3.3 Mäkinen, J 2005 Metallien ja rikin sitoutuminen järvisedimentteihin ja liukenevuuteen vaikuttavat tekijät kaivosympäristötutkimuspäivillä Hiturassa. (esitelmä) 3.3 Tenhola, M.2005 Avolouhoksen ja kiviläjityksen suotovesivaikutukset Palolammen vedessä ja sedimenteissä, Luikonlahden vanha kaivosalue kaivosympäristötutkimuspäivillä Hiturassa. (esitelmä) 3.3. Heikkinen, P Hituran rikastushiekka-alueen mineralogia ja kemia sekä pohjavesivaikutukset kaivosympäristötutkimuspäivillä Hiturassa. (esitelmä) 3.3. Räisänen, M. L Rehabilitation options for tailings impoundments case studies of wet cover and wetland treatment, ConSoil kongressi, Bordeaux, Ranska (esitelmä) Räisänen, M. L. Kaivosten ympäristövaikutukset ja niiden hallinta. Ympäristötutkimusten neuvottelupäivät, Teknia 2.11., Kuopio (Pohjois-Savon ympäristökeskus, esitelmä) Heikkinen, P.M. 2005: Kaivoksen sulkemisen käsikirja. Esitelmä Kaivostoiminnan ympäristötekniikka projektin loppuseminaarissa , Vantaa Nikkarinen M Environmental services for extractive industry. GTK Kuopio 8.12 Komin tasavallan edustajien vierailu (esitelmä) 3.3. Aatos, S Closed sulpide mine database and Impact of natural stone production. GTK Kuopio 8.12 Komin tasavallan edustajien vierailu (esitelmä). 3.3 Mäkinen, J Environmental impact of talc mining example Lahnaslampi, Sotkamo GTK Kuopio 8.12 Komin tasavallan edustajien vierailu (esitelmä).

14 Julkaisut L1. Kauppila, T Sediment-based study of the effects of decreasing mine water pollution on a heavily modified, nutrient enriched lake. Journal of Paleolimnology 35:25-38 L1. Kauppila, T., Kihlman, S. & Mäkinen, J.: Distribution of Arcellaceans (Testate Amoebae) in the Sediments of a Mine Water Impacted Bay of Lake Retunen, Finland. Water, Air, & Soil Pollution 172: (http://dx.doi.org/ /s ) L3. A.Kousa, A. Havulinna, E. Moltchanova, O.Taskinen, M. Nikkarinen, J. Eriksson and M. Karvonen: Geographical Variation of Acute Myocardial Infarction (AMI) and Geochemistry of Ground Water in Rural Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Issue I, 2006, p.76. The 27 th Nordic Geological Winter Meeting. Abstract Volume. L3. Korkka-Niemi, K., Heikkinen, P.M. & Salonen, V.-P Surface and groundwater quality at the Aijala and Hitura sulphide mines AMD versus NMD. In: Peltonen, P. & Pasanen, A. (eds.): The 27th Nordic Geological Winter Meeting. January 9-12, 2006, Oulu, Finland. Abstract Volume. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Issue 1, pp. 73. L3. Kauppila, T., Mäkinen, J. & Mattila, J Impacts of talc mining and other land uses on lakes in an area with metal-rich soils and bedrock. 10 th International Paleolimnology Symposium, Duluth, MN, USA, Abstracts. L3. Kihlman, S., Kauppila, T. & Mäkinen, J Arcellaceans (Testate Amoebae) as Indicators of Mine Drainage in a Bay of Lake Retunen, Finland. 10 th International Paleolimnology Symposium, Duluth, MN, USA, Abstracts. L10. Mäkinen, J. & Kauppila, T Nuasjärven, Jormasjärven ja Kolmisopen geokemialliset ja paleolimnologiset tutkimukset. 63 s. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, S 41/3433/2006/1. L10. Tenhola, M. & Räisänen, M. L Rikastushiekan läjitysalueen suotovesien vaikutus ympäröivän turpeen kemialliseen koostumukseen, vanha hammaslahden Cu-Zn-kaivos, Pyhäselkä. GTK:n arkistoraportti S/44/0000/1/2006, 28 s. L1. Mäkilä, M., Moisanen, M., Kauppila, T., Rainio, H. & Grundström, A., 2006: Onko Suomen vanhin viime jääkauden jälkeinen turve Ilomantsissa? - Is the oldest postglacial peat of Finland in Ilomantsi? Suo Mires & Peat 57: L1.Räsänen J., Kauppila T.& Salonen V-P Sediment-based investigation of naturally or historically eutrophic lakes-implications for lake management. Journal of Environmental Management 79: L6. Myllymäki, Tiina Kuparin, nikkelin ja sinkin pidättyminen luonnollisesti syntyneillä kosteikoille. Pro gradu tutkielma, Ympäristötieteen koulutusohjelma, Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitos.

15 6 L7. Kumpulainen, S., von der Kammer, F., Hofmann, T., Carlson, L. & Räisänen, M.-L., Adsorption of heavy metals and arsenic to different iron oxyhydroxides in acidic mining environments - influence on aggregation behaviour. Jahrestagung 2006, Celle, Mai 2006, Kurzreferate, 72. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft - Fachgruppe in der Gesellschaft Deutscher Chemiker, L1. Tiljander, M., Karhu, J. & Kauppila, T Carbon and hydrogen stable isotopes in organic matter of annually laminated lake sediment in central Finland. Journal of Paleolimnology 36: L 4. Mäkinen, J., Hammar, T. Kanninen, A Moreenin geokemiallinen koostumus suhteessa vedenlaatuun Pohjois-Savossa. Vesitalous 6/2006: L10. Koivuhuhta A DR2800 spektrofotometrin soveltuvuuden testaus vesinäytteille. Arkistoraportti S43/0000/1/2006, 19 s. L14. Nikkarinen M. & Raunio H Nuasjärven vedestä ja kaloista ei riskiä terveydelle. Kainuun Sanomat 4.3. L1. Kousa A, Havulinna A, Moltchanova E, Taskinen O, Nikkarinen M, Eriksson J, Karvonen M Calcium to magnesium ratio in local ground water and incidence of acute myocardial infarction among males in rural Finland. Environmental Health Perspectives 114: L3: Noras, P. & Heikkinen, P. Mine Closure Handbook - Introduction to Finnish Practice First International Conference on Environment Research, Technology and Policy. Ghana v Proceedings abstract käsikirjoitus. Esitelmät L13. Noras, P. & Heikkinen, P. Mine Closure Handbook. Esitelmä FAMME seminaarissa ( Geologic 3D Modeling and Databases ) M/S Romantikalla, L13. M. L. Räisänen Ympäristögeokemia ja sen vaatimat näytteenoton ja analytiikan erityisvaatimukset mineraalisten luonnonvarojen hyödyntämisessä, GTK:n sisäisen koulutus, geokemia Espoo. L 13. Nikkarinen M. Ympäristötutkimusmenetelmät- esimerkkinä kaivosympäristöt. Liiketoimintaa tutkimuksesta liiketoiminnasta tutkimusta -päivä. Pohjois-Savon EBC Hanke. Savonia Ammattikorkeakoulu. Esitelmä lyhennelmien moniste. 1s. L13. Heikkinen, P. Surface and groundwater quality at the Aijala and Hitura sulphide mines AMD versus NMD. Esitelmä Oulussa 27. Pohjoismaisilla talvipäivillä L13. Kousa A, Geologiset aineistot terveystutkimuksissa. Kuopion yliopiston GIS-kurssilaisten vierailu GTK:ssa. Esitelmä L13. Räisänen, M. L. & Heikkinen, P Mine waste characterization Experimental case studies, GTK. Esitelmä, WG8-työryhmän kokous, 5.5., Bryssel, Belgia

16 7 L13. Räisänen, M. L. & Heikkinen, P Mine waste characterization Experiences on static tests at GTK & Comments on the selected key issues of ABA test. Esitelmä. WG8-työryhmän kokous 14.9., Espoo. L13. Heikkinen, P Mine Closure Handbook. Esitelmä. Projektin Mine closure in the North-West Russia, Northern Finland and Sweden; State, Challenges and inventory of the facilitities aloituskokous 12.9., Kuopio. L13. Aatos, S The present state of databases of mining sites in Finland. Russia, Northern Finland and Sweden; State, Challenges and inventory of the facilitities aloituskokous 12.9., Kuopio. L13. Heikkinen, P.M Maaperä- ja hydrogeologiset selvitykset kaivoshankkeissa. Esitelmä, P-Suomen ympäristölupavirastossa L13. Nikkarinen, M Uraanin etsinnän erityispiirteistä. Esitelmä, P-Suomen ympäristölupavirastossa L13. M. L. Räisänen Esitelmä Kaivosten läjitysalueiden suotomekanismi kemiallisen muutunnan riskit Pohjois-Suomen lupavirasto, Oulu. L13. Nikkarinen, M Environmental geochemical research and service studies in Eastern Finland. Esitelmä Kuopiossa tansanialaisvieraille. L13. M. L. Räisänen Esitelmä Maa ja kiviainesten erityispiirteet-jalkihoitokriteerit. Maaja kallioainesten otto ja maakuntakaavoitus seminaari , Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuu.

17 Julkaisut L1. Mäkinen, J. & Lerssi, J Characteristics and seasonal variation of sediments in Lake Junttiselkä, Pyhäsalmi, Finland. Mine Water Environ 26: L1.Kumpulainen, Sirpa, Carlson, Liisa & Räisänen, Marja-Liisa, Seasonal variations of ochreous precipitates in mine effluents in Finland. Applied Geochemistry 22, L1. Makkonen, H., Mäkinen, J. & Kontoniemi, O., Geochemical discrimination between barren and mineralized intrusions in the Svecofennian (1.9 Ga) Kotalahti Nickel Belt, Finland. Ore Geological Reviews, doi: /j. oregeorev In press. L1. Heikkinen, P.M. & Räisänen, M.L Mineralogical and geochemical alteration of Hitura sulphide mine tailings with emphasis on nickel mobility and retention. Journal of Geochemical Exploration, doi: /j.gexplo (Available online 1 October 2007) L1. Ojala, A.E.K., Heinsalu, A., Kauppila, T., Alenius, T., and Saarnisto, M. Characterizing changes in the sedimentary environment of a varved lake sediment record in southern central Finland around 8000 cal. yr BP Hyväksytty julkaistavaksi Journal of Quaternary Science:ssa. L1. Kihlman, S. M. & Kauppila, T. Mine water-induced gradients in sediment metals and arcellacean assemblages in a boreal freshwater bay (Petkellahti, Finland). Esitarkastettavana Journal of Paleolimnology:ssa. L8. Mäkinen, J. (2007): Seasonal Variation in Lake Sediment Geochemistry in an active Mine Area (Pyhäsalmi, Finland). In: Cidu, R. & Frau, F.: Water in Mining Environments. S , 1 fig., 2 tab.; Cagliari (Mako Edizioni). L12. Äikäs, O. Tenhola, M. ja Nikkarinen, M. Uraanimalmin koelouhinnan ja rikastuksen ympäristövaikutukset (URAKKA). Säteilyturvakeskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen projektiryhmän loppuraportti ympäristöministeriölle. Julkistettu Ympäristöministeriön internet sivuilla. L10. Räisänen, M. L. & Mäkinen, J Pyhäjärven Junttiselän veden ja pintasedimenttien vuodenaikainen koostumusvaihtelu, GTK:n arkistoraportti S49/0000/2007/44, 50 s. L 12. Aatos, S EU:n kaivannaisjätedirektiivin toimeenpanon vaikutukset Geologian tutkimuskeskuksen geologisten luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusohjelmaan. Kehittämisprojektin raportti, johtamisen erikoisammattitutkinto, Haaga-Perho Täydennyskoulutus. 21 s. ja 2 liites. L8. Kihlman, S. & Kauppila, T Luikonlahden kaivoksen metallikuormituksen vaikutus sedimentin arcellacea -kuoriameeboihin, XIII Geokemian Päivät, L8. Ruskeeniemi T., Backman B., Kauppila T., Pullinen A., Carlson L., Bilaletdin Ä., Vaajasaari K., Loukola-Ruskeeniemi K., Parviainen, A., Schultz E., Sorvari J. & Rossi E Migration of

18 9 arsenic from a Cu-W-As mine tailings area, Ylöjärvi, Finland. IAGS 2007 Symposium, Oviedo, Spain, June L7. Kihlman, S. & Kauppila, T Luikonlahden kuparikaivoksen metallikuormituksen vaikutus arcellacea-kuoriameeboihin. In: Geologian 5. tutkijapäivät : ohjelma ja esitysten tiivistelmät. Publications of the Department of Geology. Series A2. Helsinki: University of Helsinki, L8. Kauppila, T. & Kihlman, S Gradients in sediment chemistry and arcellacean assemblages in a mine water-impacted freshwater bay (Petkellahti Bay, Finland) GSA Denver Annual Meeting, October 2007, Denver, CO, USA L7. Bilaletdin, Ä., Kaipainen, H., Parviainen, A., Kauppila, T., Ruskeeniemi, T A transport model of arsenic for surface waters - an application in Finland. RAMAS report. Geological Survey of Finland, Miscellaneous Publications. 33 p. L7. Sorvari, J., Schultz, E., Rossi, E., Joutti, A., Lehtinen, H., Vaajasaari, K., Kauppila, T Risk Assessment Of Natural And Anthropogenic Arsenic In Pirkanmaa Region In Finland, RAMAS, Task 3 report. Geological Survey of Finland, Miscellaneous Publications. 127 p. L1. Rebata, Luisa A.H., Korkka-Niemi, Kirsti, Heikkinen, Päivi M. & Räsänen, Matti E. Hydrogeochemical characterisation of the Miocene Pebas and Nauta formations in Peruvian Amazonia. Submitted to Boletin de la Sociedad Geológica del Peru. L6. Mäkinen, J. Räisänen, M. L., Tolkkinen, M. & Heikkinen M.-L Junttiselän ja Kirkkoselän järvisedimenttisarjojen kemiallinen koostumus. Teoksessa: Heikkinen Marja-Leena & Väisänen, Tero (toim.) Pyhäjärven Junttiselän tila ja kunnostusmahdollisuudet. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007, (verkkoj julkaisut) ISBN: (PDF), ISSN: (verkkoj.) L6. Räisänen, M. L., Nykänen, H. Mäkinen, J. & Heikkinen M.-L Junttiselän veden happamoituminen keväällä ja sitä säätelevät tekijät. Teoksessa: Heikkinen Marja-Leena & Väisänen, Tero (toim.) Pyhäjärven Junttiselän tila ja kunnostusmahdollisuudet. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007, (verkkoj julkaisut) ISBN: (PDF), ISSN: (verkkoj.) L6. Heikkinen, M.-L., Airiola, S., Väisänen, T., Nykänen, H., Räisänen, M. L. & Mäkinen, J Junttiselän kunnostusmahdollisuudet ja suositukset. Teoksessa: Heikkinen Marja-Leena & Väisänen, Tero (toim.) Pyhäjärven Junttiselän tila ja kunnostusmahdollisuudet. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007, (verkkoj julkaisut) ISBN: (PDF), ISSN: (verkkoj.) L6. Tolkkinen, M. & Kauppila, T Junttiselän kuormitushistoria piilevien ilmentämänä Teoksessa: Heikkinen Marja-Leena & Väisänen, Tero (toim.) Pyhäjärven Junttiselän tila ja kunnostusmahdollisuudet. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007, (verkkoj julkaisut) ISBN: (PDF), ISSN: (verkkoj.) Esitelmät

19 10 L13. Mallinnusseminaariesitelmä (Mäkinen Jari). L13. Geokemian päivät abstrakti + esitelmä (Mäkinen Jari). L13. Heikkinen, Päivi. Esitelmä. Environmental impacts of sulphide mine tailings a case study from Hitura Ni-Cu mine. USGS vierailu Kuopion GTK:lla L13. Kousa Anne. Spatial association of AMI incidence and geochemistry of ground water in Finland. USGS vierailu Kuopion GTK:lla L13. Räisänen, Marja Liisa. Esitelmä. Potential impacts and risk assessment of waste-rock piles and tailings impoundments, Finland. Mine Environments - Potential Impact and Risk Assessment Workshop L13. S. Aatos, P. Heikkinen ja M. L. Räisänen (ja H. Makkonen, S. Leinonen ja O. Äikäs). Malmin etsintä ja kaivostoiminta - ympäristövaikutukset ja riskit kurssi, esitelmät L13. Räisänen, M. L. & Mäkinen, J. Esitelmä. Junttiselän veden ja sedimentin laatu 2006 happamuuden aiheuttajat. Pyhäjärven kaupungintalo L13. Räisänen, M. L. Esitelmä. Inventory of abandoned and closed mines seepage mechanisms and remediation issues of waste-rock and tailings heaps, Finland. EU:n kaivannaisjätteiden inventointi- ja riskinarviointityöryhmäkokous , Ispra, Italia. L13. Heikkinen, Päivi. Esitelmä. Ympäristökelpoisuusmääritykset sekä vesinäytteiden otto, käsittely ja analyysit. Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi hankkeen sisäinen koulutus, GTK, Kuopio L13. Heikkinen, Päivi. Esitelmä. Environmental impacts of sulphide mine tailings a case study from Hitura Ni-Cu mine. Hydrogeokemiallisen mallinnuksen kurssi, GTK, Kuopio L13. Loukola-Ruskeeniemi Kirsti, Einsalo Klaus, Tenhola Markku, Mäkinen Jari, Kauppila Tommi, Uutela, Anneli "Application of lake sediment studies for the evaluation of natural background values around the Talvivaara Ni-Cu-Zn deposit, Finland" for your review. 23 rd IAGS, Oviedo, June Abstract. L13. Aatos, S EU:n kaivannaisjätedirektiivin toimeenpanon vaikutukset Geologian tutkimuskeskuksen geologisten luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusohjelmaan. Esitelmä Tuusulassa , Haaga-Perho Täydennyskoulutus. L13. Nikkarinen, Maria. Esitelmä. Pohdintaa ylijäämäkiviainesten ympäristökelpoisuuden osoittamisen nykytilanteesta. UUMA työpaja SYKE. L13. Aatos, Soile. Esitelmä. Kohti mineraaliainesten ympäristokelpoisuusmääritysten tarkoituksenmukaista kehittämistä. UUMA työpaja SYKE L13. Kousa Anne. Esitemä. Spatial association of AMI incidence and geochemistry of ground water in Finland. USGS vierailu Kuopion GTK:lla

20 11 L13. Kousa Anne. Esitelmä. Geomedical studies at GTK. Exposure, health effects and risk assessment of metals in the environment-symposium, Kuopio L13. Heikkinen, P. Vanhat kaivosalueet ja kaavoitus. Esitelmä Leppävirran kunnan kaavoitus- ja ympäristöviranomaisten kanssa pidetyssä palaverissa GTK, Kuopio. L13. Räisänen, M.L. & Heikkinen, P. Test experience in Finnish Geological Survey. Esitelmä Second International Workshop of ad hoc group #1 to CEN/TC 292/WG 8 Characterisation of waste from the extractive industry Acid generation behaviour kokouksessa Brysselissä, L8. Kauppila, T. & Kihlman, S Mine-derived metals in a freshwater bay is there an impact or is it all natural? esitelmä USGS:ssä, Denver, Co, USA,

21 Julkaisut Heikkinen, P.M. & Räisänen, M.L Mineralogical and geochemical alteration of Hitura sulphide mine tailings with emphasis on nickel mobility and retention. Journal of Geochemical Exploration 97 (1), Kumpulainen, S., Räisänen, M.-L.,von der Kammer, F., Hofmann, T Ageing of synthetic and natural schwertmannites at ph 2-8. Clay Minerals 43, pp Kousa A, Havulinna A.S, Moltchanova E, Taskinen O, Nikkarinen M,Salomaa V, Karvonen M Magnesium in well water and the spatial variation of acute myocardial infarction incidence in rural Finland. Applied Geochemistry 23, Salminen R, Kousa A, Ottesen RT, Selinus O, Steinnes E, Tarvainen T, and Öhlander B: Environmental Geology. Episodes Vol. 31, No Tenhola, M. ja Tarvainen, T., Purovesien ja orgaanisten purosedimenttien alkuainepitoisuudet Suomessa vuosina 1990, 1995, 2000 ja Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti 172, 48 s. Mäkinen, J., Kauppila, T., Loukola-Ruskeeniemi, K., Mattila, J. & Miettinen, J Impacts of point source and diffuse metal and nutrient loading on three northern boreal lakes. Int. Geol. Congress. 2008, Oslo Kousa Anne Major ions in Drinking Water and Heart Diseases. Encyclopedia of Environmental Health:Other Environmental Health Issues Heikkinen, P.M. & Räisänen M.L. Heavy metal and As fractionation in sulphide mine tailings indicators of sulphide oxidation in active tailings impoundments. Submitted to Applied Geochemistry Heikkinen PM, Räisänen ML, Johnson R. Seepage water quality from sulphide mine tailings impoundments. IMWA Congress 2008, Karlovy Vary, Czech Republic. 1p. Heikkinen, P., Lampinen, H., Siirama L. Ympäristövaikutusten hallinta ja ohjaus. Teoksessa: Kaivos- ja louhintatekniikan käsikirja. Vuorimiesyhdistys. Kousa A, Havulinna A.S, Moltchanova E, Taskinen O, Nikkarinen M, Salomaa V, Karvonen M. The spatial variation of acute myocardial infarction incidence and magnesium in well water in rural Finland. 33 rd IGC Congress Oslo 6-14 th 2008 Heikkinen PM, Räisänen ML, Johnson R. Geochemical characterization of seepage and drainage water quality from two sulphide mine tailings impoundments - Acid mine drainge vs. neutral mine drainage. Mine Water and the Environment. DOI /s Volume 28, Issue1 (2009), Pages

22 13 Kihlman, S. M. & Kauppila, T. Mine water-induced gradients in sediment metals and arcellacean assemblages in a boreal freshwater bay (Petkellahti, Finland). Hyväksytty julkaistavaksi Journal of Paleolimnology:ssa. Markku Tenhola, Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Klaus Einsalo. Environmental impact of the Talvivaara Ni-Cu-Zn deposit, Finland, with comparison of organic and minerogenic stream sediment results. Koivuhuhta, A., Räisänen, M. L., Hämäläinen, L. and Kekäläinen, J Modification of the NH2 column method for chromium speciation in surface water and soil water. Bulletin of Geological Society of Finland vol. 80, pp (in print). Kousa Anne The regional association of the hardness in well waters and the incidence of acute myocardial infarction in rural Finland. Kuopion yliopiston julkaisuja D. lääketiede 442. Väitöskirja Heikkinen, P. & Laukkanen, J Masuunikuonanäytteen kemialliset ja mineralogiset määritykset. Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö. Kuopio/Outokumpu. Raportti (Dnro K565/42/2006) s + 1 liite. Esitelmät Kousa A. Water hardness and the Incidence of AMI in Rural Finland. Meeting of Experts to Review the Possible Protective Effect of Hard Water Against Cardiovascular Disease. WHO, Geneva, Heikkinen PM. Seepage water quality from sulphide mine tailings impoundments AMD vs. NMD. Esitelmä, IMWA Congress 2008 June 2-5, Karlovy Vary, Czech Republic Kauppila, T. Transport of As from the Former Ylöjärvi Cu-W-As Mine. Sediment Chemical and Algal Records along a 7 km Stream System Esitelmä, IMWA Congress 2008 June 2-5, Karlovy Vary, Czech Republic. Kihlman S. & Kauppila T Effects of a historical Cu-Au mine on testate amoebae in lacustrine sediments in southern Finland (Haveri, Ylöjärvi). In: Rapantova N. & Hrkal, Z. (eds). 10th IMWA Congress: Mine Water and the Environment (extended abstract) Räisänen, M. L. Johdatus kaivannaisjätteisiin. Esitelmä, UUMA työpaja Kuopio Heikkinen PM., Nikkarinen M Kaivannaisjätteiden ympäristökelpoisuus geologin näkökulma. Esitelmä UUMA-asiantuntijaryhmän kokouksessa GTK, Kuopio Heikkinen P.M Geochemical alteration of tailings in two sulphide mine tailings areas. USGS vierailu Kuopion GTK:lla. Esitelmä Nikkarinen M.2008 Results of Finmerac project. USGS vierailu Kuopion GTK:lla. Esitelmä. hankkeen yhteistyösuunnitelukokouksessa Kauppila, T Finmerac raportin Harjavallan osatutkimuksen tulokset ja hyödynnettänyys. Esitelmä Suurteollisuuspuistossa

23 14

24 Liite 2. Loppukokouksen ohjelma Hankkeen "Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi ( )" loppukokous Aika: Paikka: GTK, Kuopio neuvotteluhuone 2-3. Ohjelma 9.00 Hankkeen loppuraportin esittely Maria Nikkarinen - palautekeskustelu ja raportin hyväksyminen Sulfidimalmikaivosten jätealueiden suotoveden laatu Päivi Heikkinen Staattisten NP- ja NAG-testien soveltuvuus sivukivien ympäristökelpoisuuden testaukseen. Marja Liisa Räisänen lounastauko Talvivaaran alueen geokemiallisten tutkimusten tulokset Markku Tenhola kahvi Kohti järvisedimenttitutkimusten huippuosaamista kokemuksia Euroopan kiertueelta Jari Mäkinen Pohdintaa uraanimalmin koelouhinnan ja rikastuksen ympäristövaikutuksista verrattuna hyödyntämättömään uraanimineralisaatioon esimerkkinä Enon alueen esiintymät Markku Tenhola Katsaus GTK:n ympäristövaikutustutkimusten tulevaisuuteen ja toiminnan kehittämiseen Tommi Kauppila Loppukeskustelu Jakelu: Raimo Nevalainen, Mika Räisänen, Keijo Nenonen, Erkki Luukkonen, Timo Tarvainen, Kirsti Loukola- Ruskeeniemi, Ulpu Väisänen, Pertti Sarala, Saija Luukkanen, Olli Breilin, Peter Eden, Jari Hyvärinen, Kimmo Virtanen, Jukka Leino, Soile Saastamoinen ja hankkeen henkilöstö.

25 Loppuraportti Hanke Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

26 Sisältö Hankkeen perustiedot Osallistujat Päämäärä ja tavoitteet Seurantamittarit Ositus ja aikataulutus Tulokset / seurantamittarit 1,2,3 Tehtävien toteutuminen suhteessa suunniteltuun Resurssien käyttö Hankkeen dokumentointi Eväitä suunnittelun parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

27 Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Ympäristögeokemiallinen tutkimus ja geologinen riskinarviointi Hankkeen numero: Hankkeen aloitus- ja lopetuspäivä: Tulosalue: Tutkimus ja kehittäminen Vastuualue 402 Hankepäällikkö: Maria Nikkarinen Hankepäällikön sijainen: Soile Aatos Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

28 Osallistujat Tutkijat: Soile Aatos (0,5-4 htkk/vuosi), Päivi Heikkinen, Tommi Kauppila, Anne Kousa, Jari Mäkinen, Maria Nikkarinen, Marja Liisa Räisänen (0,5 htv), Markku Tenhola Assistentit: Ari Parviainen VIII/2007 asti ja Pekka Forsman X/2008 lähtien (va 401 Alpo Eronen 4 htkk/vuosi) Kausiapulaiset: Harjoittelija Anna Tornivaara oli palkattuna hankkeelle 2006 ja 2007, tutkija Auri Koivuhuhta 2008 ja harjoittelija Tiina Myllymäki 2005 Ulkopuolisella rahoituksella ja osittain hankkeen ohjauksessa ovat toimineet tutkijat Auri Koivuhuhta (GTK ) ja Susanna Kihlman Harjoittelijat Monique Pillet (2005) ja Amelie Beucher (2008) vierailivat osan GTK-ajastaan hankkeen ohjauksessa (ulkopuolinen rahoitus) Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

29 Päämäärä ja tavoitteet Päämäärä : Geologisen asiantuntemuksen ja geokemiallisen tiedon riittävä hyödyntäminen ympäristöasioiden päätöksenteossa Hankkeen tavoitteet : Tuottaa tutkittua tietoa kaivosten ympäristövaikutuksista Kehittää Suomeen soveltuvia maaperä-, sedimentti- ja kaivosympäristötutkimusmenetelmiä Geokemiallisen ja geologisen tutkimustiedon syventäminen ja markkinointi ympäristöriskinarviointiin Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

30 Seurantamittarit 1. Tieteelliset julkaisut, raportit, lausunnot (määrä ja laatu) 2. Sidosryhmätyön aktiivisuus a) Kontaktit lupaviranomaisiin ja lainsäädännön valmisteluun b) Osallistuminen maankäytön suunnittelun työryhmiin c) Monitieteisten hankkeiden kehittäminen ja osallistuminen Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

31 Ositus 1. Metallien käyttäytyminen kaivosympäristössä Järvisedimentit ja metallien geokemia 2. Metallipitoisten kaivosjätteiden ympäristötietokanta ( ) 3. Syventävän tiedon tuottaminen riskinarviointiin kansallisista prioriteettiaineista 4. Geolääketieteellinen tutkimus 5. Näytteenottomenetelmien kehittäminen Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

32 Metallien käyttäytyminen kaivosympäristössä - aiempien töiden raportointi ja julkaisut - järvisedimenttitutkimusten menetelmäkehitys - järvisedimenttitutkimukset kaivoskohteissa - tutkimukset turvetuotantokohteissa Metallit / riskinarviointi - kromi VI - muut kansalliset prioriteettiaineet - purovesi ja sedimenttitutkimuksen suunnittelu - toteutus Kaivosympäristötietokanta - ympäristölainsäädännön tarpeisiin - raaka-ainehuollon tarpeisiin Geomedisiinen tutkimus - sydäntaudit/pohjaveden laatu - Parkinsonin /geokemia - diabetes/geokemia Ote hankesuunnitelmasta 2005 Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

33 Tulokset Tieteelliset julkaisut, raportit, lausunnot, esitelmät (seurantamittari 1) Tuotos yhteensä Julkaisut ja artikkelit englanniksi Artikkelit ja raportit suomeksi Esitelmät Yhteensä Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

34 Sidosryhmätyön aktiivisuus (seurantamittari 2) EU:n WG8-työryhmä Osallistuminen EU:n TAC-työryhmän alaisen Ad hoc - ryhmän kokoukseen, jossa käsiteltiin hylättyjen ja suljettujen kaivosten jäteinventointia ja jätteiden ympäristön riskinarviointiin sovellettavia menetelmiä EU:n Pecomines-yhteistyö 2005 EU:n ETP-SMR -yhteistyöhön osallistuminen , käynti Jernkontoretissa (mm. tämä yhteistyö oli taustalla myöhemmän ProMine-hankkeen kehittämisessä) Osallistuminen VINNOVAn strategisen kaivostutkimusohjelman arviointityöryhmän kokoukseen Tukholmassa. Ehdotukset tutkimushakemusten rahoitukselle Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

35 Sidosryhmätyön aktiivisuus (seurantamittari 2, jatkuu) Ympäristölupavirastojen geologinen asiantuntijapalvelu Kaivospiiri-, koelouhinta- ja kaivostoimintalupahakemuksiin liittyvä neuvonta Keski-Suomen maakuntakaavoituksen luonnonsuojelutyöryhmä Keski-Suomen Natura-alueiden käytön yleissuunnittelu Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Kainuun vesipuitedirektiivin vesienhoidon maakunnalliset yhteistyöryhmät Chemical Safety Centre Oy:n neuvottelukunta YM:n "Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia, UUMAasiantuntijaryhmä Kuopion yliopiston kansainvälisen toksikologiakoulutuksen suunnitteluryhmä Geokemian renkaan toimintaan renkaan jäsenenä Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

36 Sidosryhmätyön aktiivisuus (seurantamittari 2, jatkuu) Pohjois-Savon ympäristökeskuksen ohjausryhmä Kainuun ympäristökeskuksen ohjausryhmä Keski-Suomen POSKI-ohjausryhmä MUTKU Aktiiviset kansainväliset kontaktit USA: USGS Saksa: UFZ, Eurometaux, European Copper Institute jne. Monitieteisten yhteistyöprojektien kehittäminen Ramas, ERAC, Finmerac 6 PO:n EU-rahoitushakemus Minewatch yhdessä BRGM:n konsortion kanssa 2006 (ei mennyt läpi) Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

37 Toteutuneet tehtävät suhteessa suunniteltuun 1. Aiempien töiden raportointi ja julkaisut 2. Järvisedimenttitutkimusten suunnittelu ja toteutus kaivoskohteissa 3. Tutkimukset turvetuotantokohteissa 4. Metallit/riskinarviointi, mm. kromi VI:n analysointimenetelmän kehitystyö 5. Purovesi ja sedimenttitutkimuksen toteutus 6. Kaivosympäristötietojärjestelmän suunnittelun jatkaminen ja 1. tietokantaversion toteutus 7. Geomedisiinen tutkimus 8. Sydäntaudit/pohjaveden laatu 9. Parkinsonin tauti/geokemia 10. Diabetes/geokemia Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

38 Hanke Menot (1 000 ) Toteutunut Suunniteltu Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Palkat Kulutusmenot Yhteensä Henkilöresurssit (htv) Suunniteltu 4,1 4,5 4,3 4,2 Toteutunut 4,7 4,9 4,0 5,9 Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

39 Hankkeen dokumentointi Hankkeen sisäinen, yhteiskäyttöinen ympgeo-levypalvelu sisältää hankkeen vuosittaiset yhteiset asiakirjahakemistot Julkinen aineisto on arkistoitu yhteiseen levypalveluun Ympäristötutkimustiedon aineistotyötä ollaan vasta kehittämässä GTK-tasolla. Tehtävä siirtyy edelleen tämän hankkeen jatkohankkeelle Aineistotyön suunnittelu ja toimenpiteiden priorisointi on aloitettu yhdessä GTK:n aineisto- ja arkisto- tietopalveluhankkeiden kanssa Hankkeenloppuraportti GTK:n arkiston raporttitietokantaan (RAPGEO) Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

40 Hankepäällikön tekemä hankkeen arviointi Suunnitellut tehtävät toteutettu, muutokset perusteltuja ja korvautuneet uusilla ennakoimattomilla tehtävillä Seurantamittarit osoittavat GTK:n keskiarvon ylittävää tulosta Hankkeen osallistujat tehtävään sitoutuneita, ammattitaitoisia moniosaajia ja yhteisvastuullisuus korkeatasoista Henkilöstön jaksaminen äärirajoilla etenkin vuonna 2007 Säännölliset hankekokoukset ja hankkeen sisäinen aineistolevypalvelu välttämättömät tiedonkulun apuvälineet Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

41 Eväitä suunnittelun parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen GTK:n hankekäsikirja hyvä apuväline ZOPP-koulutus uusiksi Haasteena sekä yksilö- että hanketasolla budjetti- ja ulkopuolisrahoitteisten hankkeiden yhteensovitus Tutkijoiden erilaisten jaksojen vuorottelumahdollisuus auttaa jaksamaan -välillä painotus monitieteisessä yhteistyössä, välillä maksullisessa ja välillä tutkimustyörauha Pohdintaa GTK:n lausuntomenettelystä Hyödynnetäänkö lausuntopyyntöihin erikoisalan parhaiten tuntevia asiantuntijoita (ajankohtainen kaivannaisjäteasetus)? Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

42 Kiitos! Kuvauspaikka Kuvauskunta Kaavi Lahtojoen kimberliittipiippu, Kaavi Kari A. Kinnunen Maria Nikkarinen Hankkeen Loppukokous

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Till cover Oxidized tailings Weakly oxidized tailings Acid forming waste rock Kaivannaisjätteiden karakterisointi Hapontuotto- ja neutralointipotentiaalin mittaaminen Marja Liisa Räisänen & Päivi M. Heikkinen, GTK, Kuopio & Timo Myöhänen, Labtium Oy Marja Liisa Räisänen /GTK, Kuopio 1

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ekologinen riskinarviointi metsäekosysteemissä Kuopion yliopisto, Ympäristötieteen laitos Päivi Roivainen KYT-seminaari 26.9.2008 KY, Ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ

YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ 1 YLIOPISTO-AMMATTIKORKEAKOULUYHTEISTYÖ Case-esimerkein TEKNILLINEN TIEDEKUNTA / Ympäristö- ja kemiantekniikka / Esa Muurinen OULUN INNOVAATIOALLIANSSI OULU INNOVATION ALLIANCE 2 Oulun Innovaatioallianssi

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

KaSuKat-hankkeen esittely

KaSuKat-hankkeen esittely KaSuKat-hankkeen esittely KAIVOSTOIMINNAN HAASTEET ITÄ-SUOMESSA Outokumpu 17.2.2010 Leena Soudunsaari tohtorikoulutettava, arkkitehti safa KaSuKat Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus

Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus Geologian tutkimuskeskus Kaivosten vesi- ja ympäristöturvallisuus, Tommi Kauppila, Raisa Neitola antti.pasanen@gtk.fi tommi.kauppila@gtk.fi raisa.neitola@gtk.fi 30.01.2014 1 GTK:n rooli yhteiskunnassa

Lisätiedot

Maaperä (CEN/TC 345 ja ISO/TC 190) ja liete (CEN/TC 308 ja ISO/TC 275)

Maaperä (CEN/TC 345 ja ISO/TC 190) ja liete (CEN/TC 308 ja ISO/TC 275) Maaperä (CEN/TC 345 ja ISO/TC 190) ja liete (CEN/TC 308 ja ISO/TC 275) Anneli Joutti/SYKE Kuva: Anja Holmsten/SYKE Maaperän ja lietteiden menetelmät SYKE vastaa kansallisesti neljästä ISOn ja CENin maaperä-

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Projektin yhteenveto Jari Shemeikka Projektin osatehtäväkokonaisuudet Pientalokaukolämmön kilpailukyvyn parantaminen

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Maija Taka University of Helsinki 1

Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu Maija Taka University of Helsinki 1 Huleveden pitoisuuksien ajallinen ja alueellinen vaihtelu 8.12.2014 Maija Taka University of Helsinki 1 Pienvesitutkimus pääkaupunkiseudulla 1. Alueellisesti kattava aineisto 2. Aikasarjatutkimus 3. Muu

Lisätiedot

Arseeni Pirkanmaalla esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta

Arseeni Pirkanmaalla esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Geoympäristötekniikka Arseeni Pirkanmaalla esiintyminen, riskinarviointi ja riskinhallinta RAMAS-hankkeen tärkeimmät tulokset Toimittajat: Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Timo Ruskeeniemi,

Lisätiedot

Tutkijaseminaari, Espoo

Tutkijaseminaari, Espoo Tutkijaseminaari, Espoo 20.5.2005 Nosturin toimintatilojen prognostisointi ja langattoman tiedonsiirron hyödyntäminen nosturin diagnostiikassa Jaakko Leinonen Oulun yliopisto Johdanto 1 Toimintatilojen

Lisätiedot

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Place for a photo (no lines around photo) Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Tekstiilien ympäristövaikutusten arviointi 30.1.2014 VTT, Espoo Johtava

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista

Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Ainevirta-analyysi esimerkki Suomen typpi- ja fosforivirroista Materiaalivirrat ja ilmastonmuutos Teollisen ekologian seuran seminaari 28.4.2008 Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus Teoreettinen lähestymismalli

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta

Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta Keski-Suomen liitto edistämässä jätteiden hyötykäyttöä ja kiertotaloutta Outi Pakarinen 2.2.2017 Circwaste hankkeen aloitustilaisuus 1 Hankehallinto Koordinaattori SYKE Kiertotalouden palvelukeskus C.2

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta

Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta Yrjö Hiltunen Mikkelin ammattikorkeakoulu iformine-hanke Itä- ja Pohjois-Suomen temaattinen yhteistyö 2014-2020 -ohjelma (maakuntaliitot) Toteuttajat:

Lisätiedot

Eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen kaivoshankkeissa Dilacomi-hanke. Mikko Jokinen METLA Kolari

Eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen kaivoshankkeissa Dilacomi-hanke. Mikko Jokinen METLA Kolari Eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen kaivoshankkeissa Dilacomi-hanke Mikko Jokinen METLA Kolari Pohjoisen kaivosbuumi Pohjois-Suomessa ja Ruotsissa useita uusia kaivoshankkeita Monet niistä sijaitsevat

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

Kohti nollaenergia-alueita

Kohti nollaenergia-alueita TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kohti nollaenergia-alueita Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille 7.11.2016 TkT Satu Paiho, VTT Määritelmiä nzeb (nearly zero-energy building)/lähes nollaenergiarakennus:

Lisätiedot

Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North

Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North Oulu Mining School esittely - addressing challenges in mining-related education and research in the North Indika-projektin työpaja 25.11.2016 Geologian tutkimuskeskus, Rovaniemi Kari Strand, prof. OMS

Lisätiedot

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen

Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center Katri Mehtonen Tekes BioRefine and Water: Water Innovations and Business Eväitä jatkoon Smart Water alueella Marina Congress Center 27.11.2012 Katri Mehtonen Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum Finnish Water Forum Missio:

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

Lisätiedot

GeoChem. Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka

GeoChem. Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka GeoChem Havainnot uraanin käyttäytymisestä kiteisissä kivissä 2006-2010 Mira Markovaara-Koivisto Teknillinen korkeakoulu, Geoympäristötekniikka 15.2.2008 KYT2010 seminaari - Kalliokulkeutuminen Helsingin

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Vesienhallinta kaivoksessa

Vesienhallinta kaivoksessa Vesienhallinta kaivoksessa Hannu Tikkanen 10.6.2016 Levi Koulutuksen lähtökohtia Vesienhallin kokonaisuuteen liittyvät tekijät kaivoksen rajojen sisäpuolella Ulkoiset sääolosuhteet (meteorologia) Maaperän

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Vesistökunnostusverkoston seminaari 16.8.2013, Lahti Ville Matikka Savonia-ammattikorkeakoulu

Vesistökunnostusverkoston seminaari 16.8.2013, Lahti Ville Matikka Savonia-ammattikorkeakoulu Vesistökunnostusverkoston seminaari 16.8.2013, Lahti Savonia-ammattikorkeakoulu JÄRVIKUNNOSTUSHANKKEIDEN ALUEELLINEN HALLINTA LakeAdmin hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: Kehittää vesistökunnostusten

Lisätiedot

pohjana ENSREG:n tekemä stressitesti EU:n ydinvoimalaitoksille 7 riskitilannetta, 15 kysymystä Itsearviointi varautumisen tasosta

pohjana ENSREG:n tekemä stressitesti EU:n ydinvoimalaitoksille 7 riskitilannetta, 15 kysymystä Itsearviointi varautumisen tasosta Tero Välisalo, VTT Stressitestimenetelmän kehitystyö aloitettiin tammikuussa 2013 YM, MMM, TEM, KAI-ELY, SYKE, VTT, STUK, GTK, THL Stressitestimenetelmän kehitystyön pohjana ENSREG:n tekemä stressitesti

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

LUONNONHUUHTOUMA Tietoa luonnonhuuhtoumasta tarvitaan ihmisen aiheuttaman kuormituksen arvioimiseksi Erityisesti metsätalous

LUONNONHUUHTOUMA Tietoa luonnonhuuhtoumasta tarvitaan ihmisen aiheuttaman kuormituksen arvioimiseksi Erityisesti metsätalous LUONNONHUUHTOUMA Tietoa luonnonhuuhtoumasta tarvitaan ihmisen aiheuttaman kuormituksen arvioimiseksi Erityisesti metsätalous Luonnonhuuhtoumaan vaikuttavat mm.: Geologia, ilmasto Maaperä, topografia, kasvillisuus

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

EU:N ITÄMERISTRATEGIA POLITIIKKA-ALA: BIOTALOUS Maatalouden ravinteiden kierrätys. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

EU:N ITÄMERISTRATEGIA POLITIIKKA-ALA: BIOTALOUS Maatalouden ravinteiden kierrätys. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö EU:N ITÄMERISTRATEGIA POLITIIKKA-ALA: BIOTALOUS Maatalouden ravinteiden kierrätys Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategia/ PA Biotalous/ Ravinteiden kierrätys Mikä on Itämeristrategia?

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014. Harri Kosonen

KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014. Harri Kosonen KAIVOSALALLE TYÖ ELÄMÄÄN -TAPAHTUMA 21.1.2014 Harri Kosonen MITÄ YHTEISTÄ ON KIVELLÄ JA KITARALLA? Varsinkin nuorilla on harvoin tietoa kaivannaisalasta ILMAN KAIVOSTEOLLISUUTTA ET SOITA KITARAAKAAN (etkä

Lisätiedot

Käymäläkompostin ja erotellun virtsan käyttäminen lannoitteena. DT-konferenssi 23.8.2012 Seija Haapamäki

Käymäläkompostin ja erotellun virtsan käyttäminen lannoitteena. DT-konferenssi 23.8.2012 Seija Haapamäki Käymäläkompostin ja erotellun virtsan käyttäminen lannoitteena DT-konferenssi 23.8.2012 Seija Haapamäki Käymäläkompostin ja erotellun virtsan ravinnearvoista Lannoituskokeet vuosina 2007, 2009 ja 2012

Lisätiedot

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen. FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen. FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus 31.3.2016 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines

Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines Continuous environmental monitoring for the automation of water balance management at mines SYKE Helsinki 28.8.2015 Jaakko Seppälä M.Sc Eng. Head of the Board EHP-Tekniikka Ltd. EHP-Tekniikka Oy Jaakko

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

Opas 60 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito Ekskursio Luikonlahden ja Keretin kaivosalueille

Opas 60 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito Ekskursio Luikonlahden ja Keretin kaivosalueille GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Opas 60 2014 Kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito Ekskursio Luikonlahden ja Keretin kaivosalueille Abstract: Mine closure and rehabilitation Excursion to the Luikonlahti and Keretti

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä

Kaivostoiminta. Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi. Esityksessä Kaivostoiminta Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.-6.5.2010, Rovaniemi 5.5.2010/Maija Uusisuo Esityksessä Globaali toimintaympäristö Suomen kansainvälinen kilpailukyky Ajankohtaisia kaivoshankkeita

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Soista on moneksi: ilmastotekoja, monimuotoisuutta ja luonnonvaroja. Anne Tolvanen Luonnonvarakeskus Oulun yliopisto

Soista on moneksi: ilmastotekoja, monimuotoisuutta ja luonnonvaroja. Anne Tolvanen Luonnonvarakeskus Oulun yliopisto Soista on moneksi: ilmastotekoja, monimuotoisuutta ja luonnonvaroja Anne Tolvanen Luonnonvarakeskus Oulun yliopisto Biotalouden vastakkaiset suunnat Lisääntyvä luonnonvarojen käytön tarve Tavoite turvata

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources Konsortiossa 20 toimijaa, ij viidestä maasta Keskisuomalaiset

Lisätiedot

Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen

Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet LIFE10 ENV/FI/062 ASROCKS Esityksen sisältö Luontainen arseeni maa- ja kallioperässä ASROCKS hanke Arseenin liukeneminen

Lisätiedot

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 Projektin rahoittaa Euroopan Kommissio/ Lifelong

Lisätiedot

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008 Certificate No. 1111-12 has granted this certificate as proof that the quality system of complies with the requirements of the standard ISO 9001:2008 Certification covers Environmental management services

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos

Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT. Mika Rekola Metsätieteiden laitos Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset ja työelämä MEKOT Mika Rekola Metsätieteiden laitos 28. 3. 2011 Sisällys Tutkijat ja ohjausryhmä Tutkimuksen tarkoitus Rahoitus Tausta Teoreettinen viitekehys

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tausta ja tavoitteet

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tausta ja tavoitteet Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tausta ja tavoitteet Aulikki Alanen, ympäristöneuvos Ympäristöministeriö Luontotyyppien toinen uhanalaisuusarviointi esittelytilaisuus 08.04.2016 Suomen luontotyyppien

Lisätiedot

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Risto Miettunen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Tekesin Sote & Huippuostajat Lappeenranta 6.5.2014

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

N-SINK Life+ hanke (EU) Reduction of waste water nitrogen load: demonstrations and modelling (N-SINK)

N-SINK Life+ hanke (EU) Reduction of waste water nitrogen load: demonstrations and modelling (N-SINK) N-SINK Life+ hanke (EU) Reduction of waste water nitrogen load: demonstrations and modelling (N-SINK) 2013-2017 Hankkeen tavoite: Arvioida ympäristövaikutuksiltaan ja sosioekonomisesti edullisimpia toimintamalleja

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä

Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Maatilayritysten vastuu alueellisesti määräytyvästä kestävyydestä Sirpa Kurppa, prof. Natural Resources Institute Finland (Luke), New business opportunities, Resources smart circular economy 1 Teppo Tutkija

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa

Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa Cancer Control Joint Action WP 9 Cancer Screening Ahti Anttila Suomen Syöpärekisteri STM 8.2. 2016 Taustaa Syöpäseulonnan vaikuttavuus hyödyt ja haitat ja vaikuttavuusnäyttöön

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

On-site-analysointimenetelmät

On-site-analysointimenetelmät Kuvat P. Sarala On-site-analysointimenetelmät Pertti Sarala Tutkimusprofessori, FT, dosentti, EurGeol Geologian tutkimuskeskus GTK / Kaivannaisalan tiedekunta, Oulun yliopisto Kenttäanalysointimenetelmät

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

EU rahoitusohjelmat luonnon monimuotoisuuden rahoittamisessa

EU rahoitusohjelmat luonnon monimuotoisuuden rahoittamisessa EU rahoitusohjelmat luonnon monimuotoisuuden rahoittamisessa Marianne Kettunen Institute for European Environmental Policy (IEEP) Lontoo / Brysseli EU-rahoitusinstrumentit ja luonnon monimuotoisuus 27

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sulfidisavien tutkiminen

Sulfidisavien tutkiminen Sulfidisavien tutkiminen Ympäristö- ja pohjatutkimusteemapäivä 9.10.2014 Mikael Eklund Geologian tutkimuskeskus 9.10.2014 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen hapan sulfaattimaa) Maaperässä

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa

Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa Projektipäällikkö, TkT Olli-Pekka Kari Rakennustieto Oy Betonitutkimusseminaari 2.11.2016 Tutkimuksen tausta > Betonirakenteiden käyttöiät ovat pidentymässä

Lisätiedot

Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus

Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus Ahti Salo, Antti Silvast, Matti Ollila Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) sekä Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot