Tietokone.ja.verkko. Web$sisällönhallinta. Tietokone. Tietokone:.Historia.pikakelauksena.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietokone.ja.verkko. Web$sisällönhallinta. Tietokone. Tietokone:.Historia.pikakelauksena."

Transkriptio

1 Tietokone.ja.verkko. Web$sisällönhallinta. Mitä.koneessa.oikeastaan.tapahtuu?. Miten.verkko.rakentuu?. Keskeisiä.sanoja.ja.käsi:eitä.. Tietokone. Arkikielessä.=etokoneella.tarkoitetaan.yleensä. keskusyksikköä,.näy:öä,.hiirtä.ja. näppäimistöä.tai.nämä.kaikki.yhdeksi. lai:eeksi.yhdistävää.kanne:avaa.=etokone:a.. Todellisuudessa.esim..kännykät,. taskulaskimet,.navigaa:orit.yms..ovat. =etokoneita,.sillä.ne.käsi%elevät*+etoa* määrä%yjen*sääntöjen*mukaises+.. Tietokone:.Historia.pikakelauksena. ReikäkorJkone kudontalai:eessa väestönlaskennassa. Varsinainen.=etokone ensimmäinen.ohjelmoitava.=etokone. h:p://fi.wikipedia.org/wiki/z ensimmäinen.täysin.elektroninen.=etokone. h:p://fi.wikipedia.org/wiki/eniac. 1950$luku.transistorit. 1970$luku.mikroprosessorit. 1980$luku.henkilökohtaiset.koneet. 1990$luku.=etokone.sulautuu.autoihin.ja.kodinkoneisiin. 2000$luku.=etokoneriippuvuus.esim..töissä..h:p://fi.wikipedia.org/wiki/Tietokone.

2 Tietokone:.Sisältö. Emolevy. Suori=n.eli.prosessori. Keskusmuis=.(RAM). Massamuis=lai:eet.(kiintolevyt,.dvd$asema). Näytönohjain. ÄänikorJ. VerkkokorJ. Virtalähde. Tietokone:.Toiminta. Tietokone:a.käytetään.ohjelmien.avulla.. Web$selain.(Safari,.Firefox,.Chrome,.IE.yms.). on.ohjelma,.jota.käy:ämällä.voi.selata.nejä.. Käy:öjärjestelmät.(Mac.OS,.Windows,.Linux). ovat. vain.ohjelmia... Osaavat.käy:ää.=etokoneen.fyysistä.lai:eistoa.ja. ymmärtävät.lai:eistosta.tulevia.komentoja.(hiiren. klikkaukset,.näppäimistön.painallukset).. Luovat.toiminta$alustan.muille.ohjelmille.. Tietokone:.Palvelimet. Palvelimet.ovat.karsi:uja.ja.usein.melko.tehokkaita. =etokoneita. Palvelimet.nimensä.mukaises=.palvelevat.muita. koneita.tai.käy:äjiä.. Palvelimilla.on.usein.määrä:y.tehtävä.ja.ne.on. suunniteltu.suoriutumaan.tehokkaas=.siitä.tehtävästä.. Web$palvelin. Tietokantapalvelin. Media$palvelin. Yhdessä.fyysisessä.palvelimessa.voi.olla.monta. virtuaalista.palvelinta. Verkot. Verkot.ovat.verkkosoviJmien. (verkkokorjen).avulla.toisiinsa.liite:yjen. lai:eiden.(=etokoneiden.ja.verkkolai:eiden). muodostamia.kokonaisuuksia.. Verkot.voivat.olla.pieniä.(LAN,.local.area. network).tai.pienistä.verkoista.koostuvia.isoja. verkkoja.(wan,.wide.area.network). Isoista.verkoista.koostuva. jäjverkko.on. Internet.(WWW,.world.wide.web).

3 LAN.(Local.Area.Network). Paikallinen.verkko,.ei.väl:ämä:ä.yhtey:ä.Interne=in. Pienimmillään.kaksi.kone:a.liite:ynä.toisiinsa. Tyypillinen.LAN.muodostuu.pienen.toimiston.tai.kodin. kaikista.koneista.. Kytkin.(switch).ja.keski=n.(hub).mahdollistavat.usean. koneen.toimimisen.samassa.verkossa..kytkin.ja. keski=n.toimivat.verkon.solmukohtana.ja.voi. mahdollistaa.pääsyn.interne=in.. Kaksi.kone:a.voidaan.lii:ää.toisiinsa.pelkällä. verkkojohdolla,.mu:a.usein.käytetään.verkkolaite:a.. WLAN.ja.VLAN. WLAN.=.Wireless.Local.Area.Network b. 2,4GHz.ja.11Mbps a. N..5GHz.ja.54Mbps g. 2,4GHz.ja.54Mbps. VLAN.=.Virtual.LAN. tekniikka,.jolla.fyysinen.=etoliikenneverkko.voidaan.jakaa. loogisiin.osiin... Esimerkiksi.yrityksessä.voidaan.jakaa.eri.osastot.omiin. verkkoihin.riippuma:a.siitä,.miten.osastot.on.jaoteltu. rakennukseen.... WAN.(Wide.Area.Network). LANit.voidaan.yhdistää.isommiksi. kokonaisuuksiksi,.jolloin.saadaan.aikaan. suurempi.verkko.eli.wan. WANit.ovat.isoja.ja.sijaitsevat.usealla. maan=eteellisellä.alueella..esimerkiksi. puolustusvoimien.verkko.tai.kansainvälisen. yrityksen.verkko.. IP$osoite. Jokaiselle.=etokoneelle.pitää.antaa.IP$osoite,. kun.se.kytketään.verkkoon..usein.tämä. tapahtuu.automaajses=.käy:äjän. huomaama:a.. IP$osoi:een.avulla.=edetään.mikä.=etokone. on.kyseessä. IP$osoite.on.vielä.muotoa (versio.4),.mu:a.koko.ajan.ollaan.siirtymässä. muotoon.2002:0:0:0:0:0:c1a6:9925.(versio.6)..

4 DNS. DNS.tarkoi:aa.nimipalvelujärjestelmää,.joka. muu:aa.verkkotunnukset.ip$osoi:eiksi.ja. toisinpäin... Tietokoneessa.on.oma.DNS$palvelu,.joka. pyytää.tarvi:aessa.apua.dns$palvelimelta. DNS$palvelimia.on.ympäri.maailman. DNS$palvelimet.päivi:ävät.omat.=etonsa. tarvi:aessa.toisilta.dns$palvelimilta. Tiedon.kulku. Verkkosivun.latauksen.tapahtumat.karkeas=. Käy:äjä.kirjoi:aa.verkkosivun.osoi:een.selaimeen. DNS$palvelu.selvi:ää.osoi:een.IP$osoi:een. Selaimen.oma.välimuis=.(cache). Tietokoneen.DNS$palvelun.välimuis=. Lähimmän.=etokoneen.ulkopuolisen.DNS$palvelun.välimuis=.(Esim..Samkin. DNS.tai.operaa:orin.DNS). Ylemmän.tason.DNS$palvelu. IP$osoi:een.perusteella.lähtee.palvelimelle.pyyntö.toimi:aa. verkkosivun.data.. Verkkosivu.saa:aa.myös.olla.tallenne:una.selaimen.välimuis=in,.jolloin.tätä. vaihe:a.ei.käytetä. Palvelin.vastaa.=etokoneelle.joko.lähe:ämällä.verkkosivun.html$ koodin.tai.virheilmoituksen. Selain.piirtää.verkkosivun.html$koodin.perusteella.tai.näy:ää. virheilmoituksen.. h:p,.h:ps,.np. Lyhenteiden.kirjaimet.tp.tulevat.sanoista. Transfer.Protocol.eli.=edosiirtoprotokolla. h:p.ja.h:ps.ovat.käytössä.lada:aessa. verkkosivun.dataa.palvelimelta. np.on.käytössä.siirre:äessä.=edostoja. =etokoneen.ja.palvelimen.välillä. h:p://www.kauppaleh=.fi/5/i/talous/uu=set/ etusivu/uu=nen.jsp?oid= TCP/IP.(Transmission.Control.Protocol./.Internet.Protocol). Kuuluu.kuljetuskerrokseen.. Vastaa.kahden.päätelai:een.välisestä. =edonsiirtoyhteydestä.(pakejen.järjestämisestä. ja.hukkuneiden.pakejen.uudelleen.lähetyksestä).. Selaimet.ja.palvelimet.käy:ävät.TCP/IP:tä. internet.yhteyden.luomiseen.. Selain.käy:ää.TCP/IP:tä.päästäkseen.palvelimelle.. Palvelin.käy:ää.TCP/IP:tä.lähe:ääkseen.HTML:n. takaisin.selaimeen..

5 TCP/IP. 1:.Käy:äjän.kone.kutsuu.DNS$palvelinta....selvi:äen.mikä.on.haetun.sivun.IP. 2:.DNS$palvelin.lähe:ää.käy:äjän.....koneelle.kysytyn.IP:n.. 3:.TCP/IP.luo.yhteyden.halutulle.....palvelimelle.saadun.IP$osoi:een.....mukaan.. DHCP.(Dynamic.Host.Configura=on.Protocol). Verkkoprotokolla,.jonka.yleisin*.tehtävä.on. jakaa.ip$osoi:eita.verkkoon.tuleville.lai:eille.. Ylläpitäjä.antaa.osoiteavaruuden,.jonka. mukaan.dhcp$palvelin.jakaa.verkkoon. lii:yville.koneille.oman.ip$osoi:en... *DHCP$palvelin.voi.jakaa.myös. oletusyhdyskäytävän.ja.nimipalvelimen.(dns). osoi:een.. DHCP. HTML.(Hyper.Text.Markup.Language). HTML.on.sivujen.kuvauskieli.. Se.ei.ole.ohjelmoin=kieli.. HTML.on.merkintäkieli,.joka.koostuu.monista. merkintä. tägeistä.(<p></p>).. Voidaan.merkitä.teks=n.rakenne.eli.esimerkiksi,. mikä.osa.teks=stä.on.otsikkoa.ja.mikä.leipäteks=ä.. HTML.dokumen=t.=.WEB$sivut. HTML5.on.uusin.standardi. h:p://html5demos.com/.

6 XHTML.(eXtensible.Hypertext.Markup.Language). CSS.(Cascading.Style.Sheets). HTML:stä.kehite:y.www$sivujen. merkintäkieli,.joka.täy:ää.xml:n. muotovaa=mukset. Sen.oli.alun.perin.tarkoitus.korvata.HTML.. Eroavaisuudet.HTML:n.ja.XHTML:n.välillä. tulevat.yleises=.=ukemmista. muotoilusäännöistä.. XHTML.kehiteJin.alkujaan.muihin.medioihin. kuin.perinteisiin.=etokoneisiin.. Erityises=.HTML$dokumenteille.kehite:y. tyyliohjeiden.lisäämisen.tarkoite:u.standardi.. CSS:llä.annetut.säännöt.ehdo:avat,.kuinka. dokumenj.voidaan.esi:ää.. CSS:n.perussyntaksi.muodostuu.valitsimesta,. ominaisuudesta.ja.arvosta.. Valitsin.{.Ominaisuus:.Arvo;.}..h:p://fi.wikipedia.org/wiki/XHTML. XML.(eXtensible.Markup.Language). Merkintäkieli,.jonka.avulla.voidaan.kuvata. =edon.merkitys.=edon.sekaan.. XML$kieltä.käytetään.sekä.formaaJna. =edonvälitykseen.järjestelmien.välillä.e:ä. formaajna.dokumenjen.tallentamiseen.. XML$kieli.on.rakenteellinen.kuvauskieli,.joka. au:aa.jäsentämään.laajoja.=etomassoja. selkeämmin.. Muistu:aa.hieman.HTML:n.muotoilua.

7 XML.(eXtensible.Markup.Language). XML.(eXtensible.Markup.Language). XML:n.oikeellisuudelle.on.kaksi.määritelmää:.hyvin. muodoste:u.(well$formed).dokumenj.täy:ää.kaikki. syntaksisäännöt,.jolloin.lopetuselemen=t.eivät.voi.mennä. ris=in.tai.puu:ua;.sekä.validi.(valid),.jolloin.xml$ dokumenj.on.jonkin.dokumenjtyypin.mukainen.. Jo:a.dokumenJa.voidaan.pitää.hyvin.muodoste:una,.sen. täytyy.täy:ää.vähintään.seuraavat.vaa=mukset:. Dokumen=ssa.on.tasan.yksi.juurielemenJ.. Ei$tyhjillä.elementeillä.on.sekä.alku$.e:ä.loppumerkki..Tyhjät. elemen=t.voidaan.merkitä.erikseen.. Jokainen.a:ribuuJ.on.lainausmerkkien.sisällä.. Elemen=t.voivat.olla.sisäkkäisiä,.mu:a.ne.eivät.mene.ris=in. toisten.elemenjen.kanssa.. <bookstore>....<book.category="children">....<=tle>harry.po:er</=tle>....<author>j.k..rowling</author>....<year>2005</year>....<price>29.99</price>....</book>....<book.category="web">....<=tle>learning.xml</=tle>....<author>erik.t..ray</author>....<year>2003</year>....<price>39.95</price>....</book>. </bookstore>. XSLT.(Extensible.Stylesheet.Language.Transforma=ons). XSLT.$>.XML.=.CSS.$>.HTML. Kielen.perusperiaa:eisiin.kuuluu,.e:ä.alkuperäistä. dokumenja.(tässä.tapauksessa.xml$dokumenja).ei. muuteta,.vaan.pikemminkin.pinnoitetaan.aivan.kuten. Cascading.Style.Sheets.tekee.hyperteks=lle.(HTML$.ja. XHTML$dokumenteille).. XSLT.on.tarkoite:u.ensisijaises=.palvelimella. suorite:avaan.xml$muotoisen.datan.muotoiluun,. käsi:elyyn.ja.esi:ämiseen... h:p://www.w3schools.com/xsl/tryxslt.asp? xmlfile=cdcatalog&xslzile=cdcatalog. Apache.. Palvelinohjelma. Perustuu.avoimeen.lähdekoodiin. Vuoden.1996.huh=kuusta.läh=en.Apache.on. ollut.interne=n.suosituin.http$palvelin.. Netcranin.tutkimuksen.mukaan.Apachella.on.50. prosen=n.osuus.kaikista.palvelimista.elokuussa Apachen.mahdollistaa.oman.koneen.käytön. ns..palvelimena..

8 MySQL. Relaa=o=etokantaohjelmisto. Saatavilla.sekä.kaupallisella.$,.e:ä.vapaalla.lisenssillä. Tietokanta.sisältää.tauluja.(relaa=o).ja.taulu. sisältää.rivejä.(=etue).. Jokaisella.rivillä.on.yksikäsi:einen.avain. Tietokantaa.käytetään.monissa.web$palveluissa. Ohjelmalogiikka.voidaan.toteu:aa.esim..PHP:n.avulla. Muita.mm..Python,.Perl,.C,.C++,.C#,.Smalltalk,.Java,.Ruby. Merki:äviä.MySQL:n.käy:äjiä:.Wikipedia,. Google,.Yahoo!...h:p://fi.wikipedia.org/wiki/MySQL. PHP.(Hypertext.Preprocessor). Ohjelmoin=kieli,.joka.on.dynaamisten.web$ palveluiden.tuo:amiseen.tarkoite:u.kieli.. Ensimmäinen.versio.julkaistu.1995.ja.viimeisin (kehitetään.jatkuvas=). Voidaan.käy:ää.useilla.eri.alustoilla.ja. käy:öjärjestelmillä.. PHP.on.erinomainen.ohjelmoin=kieli. palvelimella.. Sen.voi.upo:aa.myös.HTML$sivuille.. GET.ja.POST. h:p$protokolla.sisältää.muutaman.tavan.lähe:ää. resursseja.eli.ylimääräistä,. näkymätöntä.=etoa. vastaano:ajalle. GET.ja.POST.ovat.tapoja,.jotka.ovat.toiminnassa. kaikissa.h:p$palvelimissa. GET$=eto.menee.osoi:eessa..Esimerkiksi. h:p://www.youtube.com/watch?v=sjxvtlpnq4u. POST$=eto.menee.käy:äjältä.piilossa..Esimerkiksi. useimpien.lomakkeiden.=eto.välitetään. palvelimelle.post$menetelmällä..

9 AJAX.(Asynchronous.JavaScript.And.XML). AJAX.on.tekniikka,.jonka.avulla.voidaan.siirtää.=etoa. selaimen.(client).ja.palvelimen.(server).välillä.ilman,. e:ä.koko.www$sivua.täytyy.ladata.uudelleen.. Selaimen.toimintaa.pyritään.viemään.enemmän.koh=. tavanomaisia.=etokoneohjelmia.. Esimerkkinä.voisi.olla.vaikkapa.videogalleria. Käy:äjä.pystyy.arvostelemaan.videoita..Käy:äjä.voi. arvostella.videon.videon.toiston.aikana..tällöin.arvio. lähetetään.ajaxin.avulla.palvelimelle,.jossa.=edon. käsi:elevä.skrip=.tallentaa.sen.=etokantaan..käy:äjä.ei. huomaa.tapahtumaa,.eikä.videon.toisto.katkea,.kuten. kävisi,.mikäli.koko.sivu.joudu:aisiin.lataamaan.uudelleen...h:p://www.ohjelmoin=putka.net/oppaat/opas.php?tunnus=ajax..net.framework. Microsonin.kehi:ämä.ohjelmoin=ympäristö. Laaja.kirjasto,.joka.on.luotu.helpo:amaan. ohjelmoijan.työtä. Yleisimmät.ohjelmoin=kielet.ovat.C#.ja.Visual. Basic. Palvelimilla.käytetään.ASP.Net$ympäristöä. (Ac=ve.Server.Pages). Esimerkiksi.DotNetNuke$julkaisujärjestelmä.on. kehite:y.asp.ne=n.päälle.. Java. Java.on.Sun.Microsystemsin.kehi:ämä.laaja. teknologiaperhe.ja.ohjelmistoalusta. Ohjelmoin=kieli. Kirjastot.(Java.API). Ajoaikainen.ympäristö. Javaa.käytetään.monissa.lai:eissa,.koska.se. on.ilmainen,.helppokäy:öinen.ja.tehokas. ohjelmoin=kieli. Nykyään.Oracle.kehi:ää.Javaa..

10 API.(Applica=on.programming.interface). Ohjelmalle.voidaan.tehdä.Api,.jonka.avulla. voidaan.paljastaa.osa.ohjelman.toteutuksesta. toisille.ohjelmille.. Api.on.siis.rajapinta.ohjelmien.välillä. Apin.dokumen=ssa.kerrotaan,.miten.kyseistä. Apia.käytetään:.millaisia.kutsuja.Apin.metodit. o:avat.vastaan,.mitä.metodit.tekevät.ja.millaista. =etoa.metodit.palau:avat.. Apin.avulla.on.mahdollista.käy:ää.toisen. ohjelman.ominaisuuksia. SOAP.(Simple.Object.Access.Protocol). XML$pohjainen.protokolla.=edon. väli:ämiseen.palvelimen.ja.ohjelmiston.välillä. Yleisimmin.käy:ää.HTTP:tä. Toimii.pohjana.Web.Serviceille. Mahdollistaa.datan.kulje:amisen.objekteina. palvelimen.ja.asiakasohjelman.välillä. SOA.(Service$oriented.architecture). Suunni:elu$.ja.ohjelmoin=arkkitehtuuri,.jolla. pyritään.saamaan.=etojärjestelmien. vuorovaikutuksesta.joustavaa.ja. järjestelmäriippumatonta.. Palvelut.kommunikoivat.XML$viesteillä.tai. XML$pohjaisilla.viesteillä..

11 Selvi:äkää. phpmyadmin. Selain. Mac.osoite. RSS. JavaScript. Localhost. Varatut.IP$osoi:eet.. JSON. SDK. jquery ).

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Windows Palvelimen asennus ja konfigurointi Linux palvelimen asennus

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 13-05-2013 16:29:41 Final Lock 16-05-2013 16:09:10 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E OpenSource

Lisätiedot

Draft. Mark Summary Form. Taitaja 2013. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name. Total 38.00 38.00 24.00 100.

Draft. Mark Summary Form. Taitaja 2013. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name. Total 38.00 38.00 24.00 100. Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock Criterion A B C D E Sub Criterion OpenSource ja verkot Microsoft ja verkot Tietoturva Pikataival Yrittäjyys ja työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Asenna ja testaa LAMP - Aiheuta vähintään 3 virhettä ja analysoi lokista - Tee nimipohjainen virtuaalipalvelin, joissa toimii myös www. (Karvinen, T. 23.09.2013) Työympäristö Tein tehtävän

Lisätiedot

Paavo Räisänen. WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa.

Lisätiedot

DNS- ja DHCPpalvelut. Linuxissa. Onni Kytönummi & Mikko Raussi

DNS- ja DHCPpalvelut. Linuxissa. Onni Kytönummi & Mikko Raussi DNS- ja DHCPpalvelut Linuxissa Onni Kytönummi & Mikko Raussi Sisällysluettelo 1. Yleisesti DNS ja DHCP palveluista... 2 1.1. DNS yleisesti... 2 1.2. DNS hierarkia ja TLD... 2 1.3. DHCP yleisesti... 3 2.

Lisätiedot

Dericam M801W Käyttöohje

Dericam M801W Käyttöohje Dericam M801W Käyttöohje Notesco Oy 2012 2.0b suomenkielinen www.notesco.net myynti@notesco.net ii Sisällysluettelo Yleistä... 1 Kameran ominaisuudet... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Näkymät... 3 Asennus...

Lisätiedot

Teoriatehtävät. 21.12.2011 v.1.1

Teoriatehtävät. 21.12.2011 v.1.1 Teoriatehtävät Tehtävänäsi on vastata alla oleviin kysymyksiin valitsemalla paras vastaus annetuista vaihtoehdoista eli mahdollisimman oikea. Merkitse vastaus erilliseen vastauspaperiin. Älä tee tähän

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot (32)

Tietokoneet ja verkot (32) Keskiviikko 29.1.2003 2. Tehtävä (PC:n laitteistoasennukset) Työskentelet ensimmäistä päivää tunnetussa tietokoneita myyvässä yrityksessä. Yritys kokoaa koneet erilliskomponenteista asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Pilvi mitä, miksi ja miten

Pilvi mitä, miksi ja miten Pilvi mitä, miksi ja miten We are stuck with technology when what we really want is just stuff that works. Douglas Adams Pekka Virtanen TTY/Ohjelmistoarkkitehtuurit 2010-10-07 Päivän menu Pilvilaskenta

Lisätiedot

TW-LTE/4G/3G -reititin

TW-LTE/4G/3G -reititin TW-LTE/4G/3G -reititin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 3 1.2. LAITTEEN OMINAISUUDET... 4 1.3. LAITEVAATIMUKSET... 4 1.4. TAKAPANEELIN

Lisätiedot

Hand Held Products Net Base telakan sisäisten IP osoitteiden muuttaminen. Käyttöohje 16.11.2007

Hand Held Products Net Base telakan sisäisten IP osoitteiden muuttaminen. Käyttöohje 16.11.2007 Hand Held Products Net Base telakan sisäisten IP osoitteiden muuttaminen Käyttöohje 16.11.2007 2 SISÄLLYS 1. NET BASE... 3 2. YHTEYS NET BASEEN KÄYTTÄMÄLLÄ RS232 - SARJALIIKENNETTÄ... 4 3. YKSITYISKOHTAISET

Lisätiedot

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma)

28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä. lepounit.com (yritys) lepo.net (oma) Muokattu: 2015-01-29 Viimeisin versio: http://lepo.net/cv/fi CV taru puhuvasta nörtistä henkilötiedot nimi anu leponiemi syntynyt 28.8.1975 ruovedellä pohjois-hämeessä sähköposti ja www anu (at) lepounit.com

Lisätiedot

Verkkosovellusten toteuttamisympäristö

Verkkosovellusten toteuttamisympäristö Verkkosovellusten toteuttamisympäristö Jyrki Hällström 28.5.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma Tiivistelmä Verkkosovellusten toteuttamiseksi on useita käyttöympäristöjä.

Lisätiedot

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa.

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Verkko-opas 1 2 3 4 5 6 7 Verkkotoiminnot Verkkokaapelin kytkeminen verkkoon Laitteen asentaminen verkkoon Windows-määritykset Tulostustoiminnon käyttö Verkkokortin määritykset Internet-selaimella Liite

Lisätiedot

HP Web Jetadmin -ohjekirja

HP Web Jetadmin -ohjekirja HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin -ohjekirja Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi

Lisätiedot

SmartSolutions-käyttöopas

SmartSolutions-käyttöopas SmartSolutions-käyttöopas 2009 www.lexmark.com Sisällys Tietoja SmartSolutions-palvelusta...4 Mikä SmartSolutions on?...4 Suositellut järjestelmävaatimukset...5 Ratkaisukeskuksen toiminta...7 Ratkaisukeskuksen

Lisätiedot

Reitittimen asennusopas

Reitittimen asennusopas Reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Heinäkuu 2008 208-10199-03 versio 1.0 2008 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit NETGEAR ja NETGEAR-logo

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

TCP/IP-protokollat ja DNS

TCP/IP-protokollat ja DNS TCP/IP-protokollat ja DNS Oma nimi Raportti pvm Sisällys 1 TCP/IP...1 1.1 TCP-protokolla...1 1.2 IP-protokolla...1 2 DNS-järjestelmä...1 2.1 Verkkotunnukset...2 2.2 Nimipalvelimet...2 2.2.1 Nimenselvitys...2

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

NSA210 pikaopas. Laitteen paneelit

NSA210 pikaopas. Laitteen paneelit NSA210 Pikaopas Laitteen paneelit 2 Esittely NSA210 antaa sinun jakaa ja turvata tiedostoja kotiverkossasi. Voit myös toistaa videoita, musiikkia ja näyttää kuvia, jotka on varastoituna NSA210:neen käyttämällä

Lisätiedot

Hardware, tietojenkäsittely ja verkot

Hardware, tietojenkäsittely ja verkot Hardware, tietojenkäsittely ja verkot Ict02d lisämateriaali Lewis & Loftus & Jukka Juslin 1 Kurssin fokus Oliosuuntautunut ohjelmakehitys Ongelmanratkaisu Ohjelman suunnittelu, toteutus ja testaus Oliosuuntautuneisuuden

Lisätiedot

PHPMyAdmin. MySQL-tietokannan hallintatyökalu. Antti Järvinen Ville Pietarinen

PHPMyAdmin. MySQL-tietokannan hallintatyökalu. Antti Järvinen Ville Pietarinen PHPMyAdmin MySQL-tietokannan hallintatyökalu Antti Järvinen Ville Pietarinen IIO30100 Tietokantojen hallinta Selvitysraportti Kevät 2007 1 Johdanto...Error! Bookmark not defined. 2 Perustietoa... 3 3 PHPMyAdmin

Lisätiedot

Kytkentä, Super WISE. WISEn kytkennälle rakennusautomaatiojärjestelmiin. swegon.fi

Kytkentä, Super WISE. WISEn kytkennälle rakennusautomaatiojärjestelmiin. swegon.fi Kytkentä, n kytkennälle rakennusautomaatiojärjestelmiin swegon.fi Kytkentä, Tarvitsetko apua? Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Ota yhteys lähimpään Swegon-edustajaasi. Yhteystiedot löytyvät

Lisätiedot

Dericam M501W Käyttöohje

Dericam M501W Käyttöohje Dericam M501W Käyttöohje Notesco Oy 2012 2.0a suomenkielinen www.notesco.net myynti@notesco.net ii Sisällysluettelo Yleistä... 1 Kameran ominaisuudet... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Näkymät... 4 Asennus...

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

PIENYRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PIENYRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Vesa Huuskonen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) Huuskonen, Vesa Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

Langaton tukiasema ja reititin GMT 3G+ Asennus ja käyttöopas. Greenmoore Oy, Ver. 1.7, E@OE

Langaton tukiasema ja reititin GMT 3G+ Asennus ja käyttöopas. Greenmoore Oy, Ver. 1.7, E@OE Langaton tukiasema ja reititin GMT 3G+ Asennus ja käyttöopas Greenmoore Oy, Ver. 1.7, E@OE 2 Sisällysluettelo Kappale 1 GMT 3G+ yleistiedot 4 Laitteen osat 4 GMT 3G+ asetusten palautus 5 Kappale 2 Ennen

Lisätiedot

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI TCW710 digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI HUOMIO Irrota laite pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä. HUOMIO Varmistaaksesi laitteen luotettavan toiminnan, noudata laitteen suositeltua käyttölämpötilaa.

Lisätiedot

FI8909W Langattoman verkkovalvontakameran Käyttöopas

FI8909W Langattoman verkkovalvontakameran Käyttöopas FI8909W Langattoman verkkovalvontakameran Käyttöopas 1 Ennen aloittamista, tarkista että myyntipakkauksen mukana toimitettiin seuraavat osat: 1. FI8909W langaton verkkovalvontakamera (1 kpl) 2. Virtajohto

Lisätiedot