Tietokone.ja.verkko. Web$sisällönhallinta. Tietokone. Tietokone:.Historia.pikakelauksena.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietokone.ja.verkko. Web$sisällönhallinta. Tietokone. Tietokone:.Historia.pikakelauksena."

Transkriptio

1 Tietokone.ja.verkko. Web$sisällönhallinta. Mitä.koneessa.oikeastaan.tapahtuu?. Miten.verkko.rakentuu?. Keskeisiä.sanoja.ja.käsi:eitä.. Tietokone. Arkikielessä.=etokoneella.tarkoitetaan.yleensä. keskusyksikköä,.näy:öä,.hiirtä.ja. näppäimistöä.tai.nämä.kaikki.yhdeksi. lai:eeksi.yhdistävää.kanne:avaa.=etokone:a.. Todellisuudessa.esim..kännykät,. taskulaskimet,.navigaa:orit.yms..ovat. =etokoneita,.sillä.ne.käsi%elevät*+etoa* määrä%yjen*sääntöjen*mukaises+.. Tietokone:.Historia.pikakelauksena. ReikäkorJkone kudontalai:eessa väestönlaskennassa. Varsinainen.=etokone ensimmäinen.ohjelmoitava.=etokone. h:p://fi.wikipedia.org/wiki/z ensimmäinen.täysin.elektroninen.=etokone. h:p://fi.wikipedia.org/wiki/eniac. 1950$luku.transistorit. 1970$luku.mikroprosessorit. 1980$luku.henkilökohtaiset.koneet. 1990$luku.=etokone.sulautuu.autoihin.ja.kodinkoneisiin. 2000$luku.=etokoneriippuvuus.esim..töissä..h:p://fi.wikipedia.org/wiki/Tietokone.

2 Tietokone:.Sisältö. Emolevy. Suori=n.eli.prosessori. Keskusmuis=.(RAM). Massamuis=lai:eet.(kiintolevyt,.dvd$asema). Näytönohjain. ÄänikorJ. VerkkokorJ. Virtalähde. Tietokone:.Toiminta. Tietokone:a.käytetään.ohjelmien.avulla.. Web$selain.(Safari,.Firefox,.Chrome,.IE.yms.). on.ohjelma,.jota.käy:ämällä.voi.selata.nejä.. Käy:öjärjestelmät.(Mac.OS,.Windows,.Linux). ovat. vain.ohjelmia... Osaavat.käy:ää.=etokoneen.fyysistä.lai:eistoa.ja. ymmärtävät.lai:eistosta.tulevia.komentoja.(hiiren. klikkaukset,.näppäimistön.painallukset).. Luovat.toiminta$alustan.muille.ohjelmille.. Tietokone:.Palvelimet. Palvelimet.ovat.karsi:uja.ja.usein.melko.tehokkaita. =etokoneita. Palvelimet.nimensä.mukaises=.palvelevat.muita. koneita.tai.käy:äjiä.. Palvelimilla.on.usein.määrä:y.tehtävä.ja.ne.on. suunniteltu.suoriutumaan.tehokkaas=.siitä.tehtävästä.. Web$palvelin. Tietokantapalvelin. Media$palvelin. Yhdessä.fyysisessä.palvelimessa.voi.olla.monta. virtuaalista.palvelinta. Verkot. Verkot.ovat.verkkosoviJmien. (verkkokorjen).avulla.toisiinsa.liite:yjen. lai:eiden.(=etokoneiden.ja.verkkolai:eiden). muodostamia.kokonaisuuksia.. Verkot.voivat.olla.pieniä.(LAN,.local.area. network).tai.pienistä.verkoista.koostuvia.isoja. verkkoja.(wan,.wide.area.network). Isoista.verkoista.koostuva. jäjverkko.on. Internet.(WWW,.world.wide.web).

3 LAN.(Local.Area.Network). Paikallinen.verkko,.ei.väl:ämä:ä.yhtey:ä.Interne=in. Pienimmillään.kaksi.kone:a.liite:ynä.toisiinsa. Tyypillinen.LAN.muodostuu.pienen.toimiston.tai.kodin. kaikista.koneista.. Kytkin.(switch).ja.keski=n.(hub).mahdollistavat.usean. koneen.toimimisen.samassa.verkossa..kytkin.ja. keski=n.toimivat.verkon.solmukohtana.ja.voi. mahdollistaa.pääsyn.interne=in.. Kaksi.kone:a.voidaan.lii:ää.toisiinsa.pelkällä. verkkojohdolla,.mu:a.usein.käytetään.verkkolaite:a.. WLAN.ja.VLAN. WLAN.=.Wireless.Local.Area.Network b. 2,4GHz.ja.11Mbps a. N..5GHz.ja.54Mbps g. 2,4GHz.ja.54Mbps. VLAN.=.Virtual.LAN. tekniikka,.jolla.fyysinen.=etoliikenneverkko.voidaan.jakaa. loogisiin.osiin... Esimerkiksi.yrityksessä.voidaan.jakaa.eri.osastot.omiin. verkkoihin.riippuma:a.siitä,.miten.osastot.on.jaoteltu. rakennukseen.... WAN.(Wide.Area.Network). LANit.voidaan.yhdistää.isommiksi. kokonaisuuksiksi,.jolloin.saadaan.aikaan. suurempi.verkko.eli.wan. WANit.ovat.isoja.ja.sijaitsevat.usealla. maan=eteellisellä.alueella..esimerkiksi. puolustusvoimien.verkko.tai.kansainvälisen. yrityksen.verkko.. IP$osoite. Jokaiselle.=etokoneelle.pitää.antaa.IP$osoite,. kun.se.kytketään.verkkoon..usein.tämä. tapahtuu.automaajses=.käy:äjän. huomaama:a.. IP$osoi:een.avulla.=edetään.mikä.=etokone. on.kyseessä. IP$osoite.on.vielä.muotoa (versio.4),.mu:a.koko.ajan.ollaan.siirtymässä. muotoon.2002:0:0:0:0:0:c1a6:9925.(versio.6)..

4 DNS. DNS.tarkoi:aa.nimipalvelujärjestelmää,.joka. muu:aa.verkkotunnukset.ip$osoi:eiksi.ja. toisinpäin... Tietokoneessa.on.oma.DNS$palvelu,.joka. pyytää.tarvi:aessa.apua.dns$palvelimelta. DNS$palvelimia.on.ympäri.maailman. DNS$palvelimet.päivi:ävät.omat.=etonsa. tarvi:aessa.toisilta.dns$palvelimilta. Tiedon.kulku. Verkkosivun.latauksen.tapahtumat.karkeas=. Käy:äjä.kirjoi:aa.verkkosivun.osoi:een.selaimeen. DNS$palvelu.selvi:ää.osoi:een.IP$osoi:een. Selaimen.oma.välimuis=.(cache). Tietokoneen.DNS$palvelun.välimuis=. Lähimmän.=etokoneen.ulkopuolisen.DNS$palvelun.välimuis=.(Esim..Samkin. DNS.tai.operaa:orin.DNS). Ylemmän.tason.DNS$palvelu. IP$osoi:een.perusteella.lähtee.palvelimelle.pyyntö.toimi:aa. verkkosivun.data.. Verkkosivu.saa:aa.myös.olla.tallenne:una.selaimen.välimuis=in,.jolloin.tätä. vaihe:a.ei.käytetä. Palvelin.vastaa.=etokoneelle.joko.lähe:ämällä.verkkosivun.html$ koodin.tai.virheilmoituksen. Selain.piirtää.verkkosivun.html$koodin.perusteella.tai.näy:ää. virheilmoituksen.. h:p,.h:ps,.np. Lyhenteiden.kirjaimet.tp.tulevat.sanoista. Transfer.Protocol.eli.=edosiirtoprotokolla. h:p.ja.h:ps.ovat.käytössä.lada:aessa. verkkosivun.dataa.palvelimelta. np.on.käytössä.siirre:äessä.=edostoja. =etokoneen.ja.palvelimen.välillä. h:p://www.kauppaleh=.fi/5/i/talous/uu=set/ etusivu/uu=nen.jsp?oid= TCP/IP.(Transmission.Control.Protocol./.Internet.Protocol). Kuuluu.kuljetuskerrokseen.. Vastaa.kahden.päätelai:een.välisestä. =edonsiirtoyhteydestä.(pakejen.järjestämisestä. ja.hukkuneiden.pakejen.uudelleen.lähetyksestä).. Selaimet.ja.palvelimet.käy:ävät.TCP/IP:tä. internet.yhteyden.luomiseen.. Selain.käy:ää.TCP/IP:tä.päästäkseen.palvelimelle.. Palvelin.käy:ää.TCP/IP:tä.lähe:ääkseen.HTML:n. takaisin.selaimeen..

5 TCP/IP. 1:.Käy:äjän.kone.kutsuu.DNS$palvelinta....selvi:äen.mikä.on.haetun.sivun.IP. 2:.DNS$palvelin.lähe:ää.käy:äjän.....koneelle.kysytyn.IP:n.. 3:.TCP/IP.luo.yhteyden.halutulle.....palvelimelle.saadun.IP$osoi:een.....mukaan.. DHCP.(Dynamic.Host.Configura=on.Protocol). Verkkoprotokolla,.jonka.yleisin*.tehtävä.on. jakaa.ip$osoi:eita.verkkoon.tuleville.lai:eille.. Ylläpitäjä.antaa.osoiteavaruuden,.jonka. mukaan.dhcp$palvelin.jakaa.verkkoon. lii:yville.koneille.oman.ip$osoi:en... *DHCP$palvelin.voi.jakaa.myös. oletusyhdyskäytävän.ja.nimipalvelimen.(dns). osoi:een.. DHCP. HTML.(Hyper.Text.Markup.Language). HTML.on.sivujen.kuvauskieli.. Se.ei.ole.ohjelmoin=kieli.. HTML.on.merkintäkieli,.joka.koostuu.monista. merkintä. tägeistä.(<p></p>).. Voidaan.merkitä.teks=n.rakenne.eli.esimerkiksi,. mikä.osa.teks=stä.on.otsikkoa.ja.mikä.leipäteks=ä.. HTML.dokumen=t.=.WEB$sivut. HTML5.on.uusin.standardi. h:p://html5demos.com/.

6 XHTML.(eXtensible.Hypertext.Markup.Language). CSS.(Cascading.Style.Sheets). HTML:stä.kehite:y.www$sivujen. merkintäkieli,.joka.täy:ää.xml:n. muotovaa=mukset. Sen.oli.alun.perin.tarkoitus.korvata.HTML.. Eroavaisuudet.HTML:n.ja.XHTML:n.välillä. tulevat.yleises=.=ukemmista. muotoilusäännöistä.. XHTML.kehiteJin.alkujaan.muihin.medioihin. kuin.perinteisiin.=etokoneisiin.. Erityises=.HTML$dokumenteille.kehite:y. tyyliohjeiden.lisäämisen.tarkoite:u.standardi.. CSS:llä.annetut.säännöt.ehdo:avat,.kuinka. dokumenj.voidaan.esi:ää.. CSS:n.perussyntaksi.muodostuu.valitsimesta,. ominaisuudesta.ja.arvosta.. Valitsin.{.Ominaisuus:.Arvo;.}..h:p://fi.wikipedia.org/wiki/XHTML. XML.(eXtensible.Markup.Language). Merkintäkieli,.jonka.avulla.voidaan.kuvata. =edon.merkitys.=edon.sekaan.. XML$kieltä.käytetään.sekä.formaaJna. =edonvälitykseen.järjestelmien.välillä.e:ä. formaajna.dokumenjen.tallentamiseen.. XML$kieli.on.rakenteellinen.kuvauskieli,.joka. au:aa.jäsentämään.laajoja.=etomassoja. selkeämmin.. Muistu:aa.hieman.HTML:n.muotoilua.

7 XML.(eXtensible.Markup.Language). XML.(eXtensible.Markup.Language). XML:n.oikeellisuudelle.on.kaksi.määritelmää:.hyvin. muodoste:u.(well$formed).dokumenj.täy:ää.kaikki. syntaksisäännöt,.jolloin.lopetuselemen=t.eivät.voi.mennä. ris=in.tai.puu:ua;.sekä.validi.(valid),.jolloin.xml$ dokumenj.on.jonkin.dokumenjtyypin.mukainen.. Jo:a.dokumenJa.voidaan.pitää.hyvin.muodoste:una,.sen. täytyy.täy:ää.vähintään.seuraavat.vaa=mukset:. Dokumen=ssa.on.tasan.yksi.juurielemenJ.. Ei$tyhjillä.elementeillä.on.sekä.alku$.e:ä.loppumerkki..Tyhjät. elemen=t.voidaan.merkitä.erikseen.. Jokainen.a:ribuuJ.on.lainausmerkkien.sisällä.. Elemen=t.voivat.olla.sisäkkäisiä,.mu:a.ne.eivät.mene.ris=in. toisten.elemenjen.kanssa.. <bookstore>....<book.category="children">....<=tle>harry.po:er</=tle>....<author>j.k..rowling</author>....<year>2005</year>....<price>29.99</price>....</book>....<book.category="web">....<=tle>learning.xml</=tle>....<author>erik.t..ray</author>....<year>2003</year>....<price>39.95</price>....</book>. </bookstore>. XSLT.(Extensible.Stylesheet.Language.Transforma=ons). XSLT.$>.XML.=.CSS.$>.HTML. Kielen.perusperiaa:eisiin.kuuluu,.e:ä.alkuperäistä. dokumenja.(tässä.tapauksessa.xml$dokumenja).ei. muuteta,.vaan.pikemminkin.pinnoitetaan.aivan.kuten. Cascading.Style.Sheets.tekee.hyperteks=lle.(HTML$.ja. XHTML$dokumenteille).. XSLT.on.tarkoite:u.ensisijaises=.palvelimella. suorite:avaan.xml$muotoisen.datan.muotoiluun,. käsi:elyyn.ja.esi:ämiseen... h:p://www.w3schools.com/xsl/tryxslt.asp? xmlfile=cdcatalog&xslzile=cdcatalog. Apache.. Palvelinohjelma. Perustuu.avoimeen.lähdekoodiin. Vuoden.1996.huh=kuusta.läh=en.Apache.on. ollut.interne=n.suosituin.http$palvelin.. Netcranin.tutkimuksen.mukaan.Apachella.on.50. prosen=n.osuus.kaikista.palvelimista.elokuussa Apachen.mahdollistaa.oman.koneen.käytön. ns..palvelimena..

8 MySQL. Relaa=o=etokantaohjelmisto. Saatavilla.sekä.kaupallisella.$,.e:ä.vapaalla.lisenssillä. Tietokanta.sisältää.tauluja.(relaa=o).ja.taulu. sisältää.rivejä.(=etue).. Jokaisella.rivillä.on.yksikäsi:einen.avain. Tietokantaa.käytetään.monissa.web$palveluissa. Ohjelmalogiikka.voidaan.toteu:aa.esim..PHP:n.avulla. Muita.mm..Python,.Perl,.C,.C++,.C#,.Smalltalk,.Java,.Ruby. Merki:äviä.MySQL:n.käy:äjiä:.Wikipedia,. Google,.Yahoo!...h:p://fi.wikipedia.org/wiki/MySQL. PHP.(Hypertext.Preprocessor). Ohjelmoin=kieli,.joka.on.dynaamisten.web$ palveluiden.tuo:amiseen.tarkoite:u.kieli.. Ensimmäinen.versio.julkaistu.1995.ja.viimeisin (kehitetään.jatkuvas=). Voidaan.käy:ää.useilla.eri.alustoilla.ja. käy:öjärjestelmillä.. PHP.on.erinomainen.ohjelmoin=kieli. palvelimella.. Sen.voi.upo:aa.myös.HTML$sivuille.. GET.ja.POST. h:p$protokolla.sisältää.muutaman.tavan.lähe:ää. resursseja.eli.ylimääräistä,. näkymätöntä.=etoa. vastaano:ajalle. GET.ja.POST.ovat.tapoja,.jotka.ovat.toiminnassa. kaikissa.h:p$palvelimissa. GET$=eto.menee.osoi:eessa..Esimerkiksi. h:p://www.youtube.com/watch?v=sjxvtlpnq4u. POST$=eto.menee.käy:äjältä.piilossa..Esimerkiksi. useimpien.lomakkeiden.=eto.välitetään. palvelimelle.post$menetelmällä..

9 AJAX.(Asynchronous.JavaScript.And.XML). AJAX.on.tekniikka,.jonka.avulla.voidaan.siirtää.=etoa. selaimen.(client).ja.palvelimen.(server).välillä.ilman,. e:ä.koko.www$sivua.täytyy.ladata.uudelleen.. Selaimen.toimintaa.pyritään.viemään.enemmän.koh=. tavanomaisia.=etokoneohjelmia.. Esimerkkinä.voisi.olla.vaikkapa.videogalleria. Käy:äjä.pystyy.arvostelemaan.videoita..Käy:äjä.voi. arvostella.videon.videon.toiston.aikana..tällöin.arvio. lähetetään.ajaxin.avulla.palvelimelle,.jossa.=edon. käsi:elevä.skrip=.tallentaa.sen.=etokantaan..käy:äjä.ei. huomaa.tapahtumaa,.eikä.videon.toisto.katkea,.kuten. kävisi,.mikäli.koko.sivu.joudu:aisiin.lataamaan.uudelleen...h:p://www.ohjelmoin=putka.net/oppaat/opas.php?tunnus=ajax..net.framework. Microsonin.kehi:ämä.ohjelmoin=ympäristö. Laaja.kirjasto,.joka.on.luotu.helpo:amaan. ohjelmoijan.työtä. Yleisimmät.ohjelmoin=kielet.ovat.C#.ja.Visual. Basic. Palvelimilla.käytetään.ASP.Net$ympäristöä. (Ac=ve.Server.Pages). Esimerkiksi.DotNetNuke$julkaisujärjestelmä.on. kehite:y.asp.ne=n.päälle.. Java. Java.on.Sun.Microsystemsin.kehi:ämä.laaja. teknologiaperhe.ja.ohjelmistoalusta. Ohjelmoin=kieli. Kirjastot.(Java.API). Ajoaikainen.ympäristö. Javaa.käytetään.monissa.lai:eissa,.koska.se. on.ilmainen,.helppokäy:öinen.ja.tehokas. ohjelmoin=kieli. Nykyään.Oracle.kehi:ää.Javaa..

10 API.(Applica=on.programming.interface). Ohjelmalle.voidaan.tehdä.Api,.jonka.avulla. voidaan.paljastaa.osa.ohjelman.toteutuksesta. toisille.ohjelmille.. Api.on.siis.rajapinta.ohjelmien.välillä. Apin.dokumen=ssa.kerrotaan,.miten.kyseistä. Apia.käytetään:.millaisia.kutsuja.Apin.metodit. o:avat.vastaan,.mitä.metodit.tekevät.ja.millaista. =etoa.metodit.palau:avat.. Apin.avulla.on.mahdollista.käy:ää.toisen. ohjelman.ominaisuuksia. SOAP.(Simple.Object.Access.Protocol). XML$pohjainen.protokolla.=edon. väli:ämiseen.palvelimen.ja.ohjelmiston.välillä. Yleisimmin.käy:ää.HTTP:tä. Toimii.pohjana.Web.Serviceille. Mahdollistaa.datan.kulje:amisen.objekteina. palvelimen.ja.asiakasohjelman.välillä. SOA.(Service$oriented.architecture). Suunni:elu$.ja.ohjelmoin=arkkitehtuuri,.jolla. pyritään.saamaan.=etojärjestelmien. vuorovaikutuksesta.joustavaa.ja. järjestelmäriippumatonta.. Palvelut.kommunikoivat.XML$viesteillä.tai. XML$pohjaisilla.viesteillä..

11 Selvi:äkää. phpmyadmin. Selain. Mac.osoite. RSS. JavaScript. Localhost. Varatut.IP$osoi:eet.. JSON. SDK. jquery ).

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

3. Asenna MySQLdb(MySQL-python-1.2.3b4.win32-py2.7.exe) ja pyserial (pyserial- 2.5.win32.exe)

3. Asenna MySQLdb(MySQL-python-1.2.3b4.win32-py2.7.exe) ja pyserial (pyserial- 2.5.win32.exe) Tässä ohjeessa asennetaan Windows XP:lle, apache2, PHP5, MySql, PhpMyAdmin, talologger ja talologgergraph. Esimerkki asetukset Ouman 202S-ohjaukselle. 1. Lataa asennus tiedostot osoitteesta: http://www.anvianet.fi/hitachi/win_xp_talologger_talologgergraph.zip

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET 1. Sisällys 1. Sisällys...2 2. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows 7, Windows 8 ja Windows 10...3 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Mac OS X...6

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö. Muista myös nimetä palvelimet oikein! Yleiset ohjeet: Jollei muuten ohjeisteta, käytä oletussalasanaa Qwerty7

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 2 (22) LAAJAKAISTA -ASENNUSOPAS Laajakaista Laajakaistaliittymän lisäksi tarvitaan verkkoyhteyttä tukeva tietokone.

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö, sekä kolme virtuaalikonetta. Tehtäväsi on importata nämä virtuaalikoneet ja konfiguroida ne, sekä verkkolaitteet,

Lisätiedot

Ohje kehitysympäristöstä. Dokumentti: Ohje kehitysympäristöstä.doc Päiväys: 15.03.2005 Projekti : AgileElephant

Ohje kehitysympäristöstä. Dokumentti: Ohje kehitysympäristöstä.doc Päiväys: 15.03.2005 Projekti : AgileElephant AgilElephant Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Dokumentti:.doc Päiväys: 15.03.2005 Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumenttihistoria Muutoshistoria Revision Revision Yhteenveto muutoksista Revision tekijä

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella siirrät AutoFutur tai KoneFutur verkkoversion palvelintoiminnot

Lisätiedot

Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus

Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus Valokaistan jäsenasiakkaan verkkolaitteiden asennus Liittymän mukana saat: Telco Gateway 232 valokuitukytkin / päätelaite Planet XRT-401D palomuurilaite / jakokytkin välikuitukaapeli (keltainen) valokuitupaneelin

Lisätiedot

JS-kehitys - yleiskuvaus. TIEA255 - Juho Vepsäläinen

JS-kehitys - yleiskuvaus. TIEA255 - Juho Vepsäläinen JS-kehitys - yleiskuvaus TIEA255 - Juho Vepsäläinen Taustaa Basic, Pascal, C (PC, AVR), Java, Object Pascal (Delphi), PHP, Python, Lua, AS2, C++ (Qt) JavaScript,... Avoimen lähdekoodin proj. kehitystä

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

RAPORTTI LIVE-ROMPUSTA

RAPORTTI LIVE-ROMPUSTA RAPORTTI LIVE-ROMPUSTA Tein tämän omalla kotikoneellani, joka pyörii seuraavalla kokoonpanolla: Ubuntu.com sivustolta latasin 695Mt.iso tiedoston 1,1Mt/s vauhdilla. (19:02) Tiedoston ubuntu-11.10-desktop-i386.iso

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 14.10.2016 V1.2 Käyttö- ja asennusohje Neutron Smart Gateway ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/6

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Lisätehtävät. Frantic 2015 sivu 1 www.frantic.com

Lisätehtävät. Frantic 2015 sivu 1 www.frantic.com Lisätehtävät Frantic 2015 sivu 1 www.frantic.com Fontit - Google fonts Fonttien käyttäminen verkossa ilman uusien fonttien lataamista on melko rajattua, sillä koskaan ei voi tietää mitä fontteja vastaanottajan

Lisätiedot

Exchange 2007 -alustan asetukset Outlook 2003, RPC over HTTPS. Alue: Suomi / Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Exchange 2007 -alustan asetukset Outlook 2003, RPC over HTTPS. Alue: Suomi / Käyttöjärjestelmä: Windows XP Exchange 2007 -alustan asetukset Outlook 2003, RPC over HTTPS Alue: Suomi / Käyttöjärjestelmä: Windows XP Ohjattu käynnistys...4 Käynnistä-valikko Sähköposti...4 Outlook 2003:n käynnistys...5 Uuden profiilin

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

TIETOKANNAN LUONTI JA TOTEUTUS KOULUTUSSOVELLUKSELLE

TIETOKANNAN LUONTI JA TOTEUTUS KOULUTUSSOVELLUKSELLE Jari Heiskanen TIETOKANNAN LUONTI JA TOTEUTUS KOULUTUSSOVELLUKSELLE Insinööri (AMK) Tietotekniikka Kevät 2016 TIIVISTELMÄ Tekijä(t): Heiskanen Jari Työn nimi: Tietokannan luonti ja toteutus koulutussovellukselle

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio

Lisätiedot

Fronter kotiohje HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO MEDIAKESKUS KOTIOHJE

Fronter kotiohje HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO MEDIAKESKUS KOTIOHJE Fronter kotiohje HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO MEDIAKESKUS KOTIOHJE Fronter- kotiohje 2 Mitä teen, jos Fronter ei toimi kunnolla kotikoneellani? Seuraavissa ohjeissa käydään läpi tavallisimmat kotikoneiden

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Tietokantasovelluksen määrittelydokumentti

Tietokantasovelluksen määrittelydokumentti hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietokantasovelluksen määrittelydokumentti Tuomas Husu Helsinki 19.4.2008 582203 Tietokantasovellus, kevät 2008 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Miten Internet toimii. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013

Miten Internet toimii. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 Miten Internet toimii Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 Luennon sisältö 1. Esimerkki 1: nettiselailu 2. Esimerkki 2: sähköposti 3. Internetin protokollapino 2 ESIMERKKI 1: NETTISELAILU

Lisätiedot

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet Jos TV:tä aiotaan katsella vain TV:n ruudulta IPTV digiboksin välityksellä, eikä taloudessa ole kuin 1 TV, se onnistuu ilman erikoisia toimenpiteitä. Digiboksin lisäksi tarvitaan vain kytkin jossa on tuleva

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB)

99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB) 99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB) TAUSTA Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hyväksyttiin aluetietojärjestelmän (ATJ) kokeilulain piiriin v. 2001. Pirkanmaan

Lisätiedot

Yleistä tietoa Windows tehtävästä

Yleistä tietoa Windows tehtävästä Yleistä tietoa Windows tehtävästä Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida yrityksen Windows ratkaisuihin perustuva ITympäristö. Käytä salasanana Qwerty123, jos ei ole muuta pyydetty. Käytössäsi on Hyper-V

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Piilotettu verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.

Piilotettu verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD. Piilotettu verkkokamera Pikakäyttöohje-suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Tietoja säädöksistä Piilotettu verkkokamera Pikakäyttöohje

Lisätiedot

Case Tietoja varastava haittaohjelma

Case Tietoja varastava haittaohjelma Case Tietoja varastava haittaohjelma CIP-seminaari, 29.10.2012 Thomas Grenman / Tietoturva-asiantuntija HAVARO-sormenjälki ET TROJAN - Known Trojan Downloader HTTP Library MSIE 5 Win98 seen with ZeuS»

Lisätiedot

IT ja viestintäteknologia

IT ja viestintäteknologia IT ja viestintäteknologia 206 Verkkosivujen tuottaminen Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä Lajivastaavat Miikka Merikanto 1 / 12 Suomen Liikemiesten Kauppaopisto miikka.merikanto(at)businesscollege.fi

Lisätiedot

ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN)

ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) ECL Comfort 296 / 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) 1.0 Sisältö 1.0 Sisältö... 1 2.0 Johdanto... 2 2.1 ECL Comfort 296 / 310:n käyttö SCADA-järjestelmissä WLANin kautta... 2 2.2 Mikä

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö 24.11.15 rev. 2 Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö Yleistä Mastercam on käyttänyt aina suojauspalikkaan sidottuja lisenssejä. Ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja lisenssin siirtämiseen ei tarvita

Lisätiedot

TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO

TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO Käyttötarkoitus: Toiminne jakaa useamman liittymän kaistaa usealle käyttäjälle samanaikaisesti. Näin ollen, kun käytössä on useampi kaista, voidaan käyttää

Lisätiedot

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta.

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta. ASENNUSOHJE VAROITUS: Käytä vain tämän valvontayksikön tukemia modeemeja. Dixell S.p.a. ei voi ottaa mitään vastuuta tukemattomien modeemien käytöstä aiheutuneista vahingoista. VAROITUS: Dixell S.p.a.

Lisätiedot

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN Seinäjoen koulutuskuntayhtymä tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen MOT-sanakirjapalvelun. MOT-palvelu on suomalainen Kielikone Oy: n tuottama pilvipalvelu,

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Omia appeja AppInventorilla. Jenna Tuominen Resurssikeskus Linkki, LumA, HY

Omia appeja AppInventorilla. Jenna Tuominen Resurssikeskus Linkki, LumA, HY Omia appeja AppInventorilla Jenna Tuominen Resurssikeskus Linkki, LumA, HY Mitä Linkki tekee? Kerhoja ja leirejä lapsille ja nuorille Koululuokille vierailuja Tietojenkäsittelytieteen laitokselle (HY)

Lisätiedot

Tietokantasovelluksen toteutusdokumentti

Tietokantasovelluksen toteutusdokumentti hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietokantasovelluksen toteutusdokumentti Tuomas Husu Helsinki 21.4.2008 582203 Tietokantasovellus, kevät 2008 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Apuvälineiden valikkokartta

Apuvälineiden valikkokartta Voit käyttää kaikkia apuvälineitä vain, jos olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana. Laiteasetukset Anna PagePack-tunnusluku Yleistä Virransäästö Älykäs virransäästö Työn aktivoima Ajoitettu Nopea

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

KIMMO YLI-ROHDAINEN Sääaseman selainkäyttöliittymä

KIMMO YLI-ROHDAINEN Sääaseman selainkäyttöliittymä KIMMO YLI-ROHDAINEN Sääaseman selainkäyttöliittymä Kandidaatintyö Tarkastaja: Mikko Salmenperä II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan koulutusohjelma KIMMO YLI-ROHDAINEN: Sääaseman

Lisätiedot

Sivuston toteutus WordPress-julkaisujärjestelmällä

Sivuston toteutus WordPress-julkaisujärjestelmällä Mika Hautamäki Sivuston toteutus WordPress-julkaisujärjestelmällä Opinnäytetyö Kevät 2015 SeAMK Tekniikka Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 1(38) SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

JC#Leijonan#Luola# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kaikki%oikeudet%pidätetään!% Jukka%Heikkilä,%Logotiimi%Oy%2013,%2014%

JC#Leijonan#Luola# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kaikki%oikeudet%pidätetään!% Jukka%Heikkilä,%Logotiimi%Oy%2013,%2014% JC#Leijonan#Luola# OnkoSinullaunelma,jollehaetsijoittajaa? PIKAOPAS:MitäSinunpitäähuomioida myyntipuheessasijoittajalle? JukkaHeikkilä,Yritysvalmentaja,LogotiimiOy edmail:jukka.heikkila@logotiimi.fi Kaikkioikeudetpidätetään

Lisätiedot

Team Tubeless TESTIRAPORTTI 1/5 OPEN SOURCE LICENSE CHECKER DRUNKIT. Tässä raportissa kerrotaan vertaistestin tulokset DrunkIT-ryhmälle.

Team Tubeless TESTIRAPORTTI 1/5 OPEN SOURCE LICENSE CHECKER DRUNKIT. Tässä raportissa kerrotaan vertaistestin tulokset DrunkIT-ryhmälle. TESTIRAPORTTI 1/5 TESTIRAPORTTI 1 Yleistä Tässä raportissa kerrotaan vertaistestin tulokset DrunkIT-ryhmälle. Testiin varaamamme kahdeksan tuntia käytettiin seuraavasti: - 2 h ohjelmistoon tutustuminen,

Lisätiedot

Climbing time. IIZO3030, IIO11100, IIM50300 Pekka Melgin H3173 Aleksi Olkkonen H4198. Loppuraportti

Climbing time. IIZO3030, IIO11100, IIM50300 Pekka Melgin H3173 Aleksi Olkkonen H4198. Loppuraportti Climbing time IIZO3030, IIO11100, IIM50300 Pekka Melgin H3173 Aleksi Olkkonen H4198 Loppuraportti 4.2015 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

Dupline-Online Kulutustietojen keruujärjestelmä

Dupline-Online Kulutustietojen keruujärjestelmä Dupline-Online Kulutustietojen keruujärjestelmä Käyttöönotto-ohjeet Versio 3.2 (30.04.2013) Sisältö 1 ESITTELY 3 2 KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Tarvittavat välineet 3 3 LAITTEIDEN ASETUKSET

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

VERKKOKAUPPOJEN KEHITTÄMINEN

VERKKOKAUPPOJEN KEHITTÄMINEN OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA VERKKOKAUPPOJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö T E K I J Ä / T : Matti Saarinen 2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala

Lisätiedot

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari JWT 2016 luento 11 to 21.4.2016 klo 14-15 Aulikki Hyrskykari PinniB 1097 1 Viime luennolla o AJAX ja JSON, harjoitustyön tehtävänanto, vierailuluento avoimesta datasta Tänään o APIt rajapinnoista yleisesti

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

1 Yleistä ja simuloinnin aloitus

1 Yleistä ja simuloinnin aloitus 1 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 1.1 PI-säätimet...3 1.2 Trendit...5 1.3 Apukattilan ohjaus...6 1.4 Käyttötalouden laskenta...6 1.5 Simuloinnin laskentanopeus...6 1.6 Tehtävän nollaus...7 2 Lämpölaitoksen

Lisätiedot

ASIAKKAAN OPAS. DNA Laajakaista

ASIAKKAAN OPAS. DNA Laajakaista ASIAKKAAN OPAS DNA Laajakaista 1 SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa DNA-palveluiden maailmaan! 1. Tietokoneen asetukset... 4 2. Kytkennät... 6 2.1. ADSL- ja VDSL-päätelaitteen asentaminen... 6 2.2. Kaapelimodeemi-päätelaitteen

Lisätiedot

RDBMS - Yhteyskäytännöt

RDBMS - Yhteyskäytännöt HAAGA-HELIA Heti-09 1 (11) RDBMS - Yhteyskäytännöt Johdanto... 2 Upotettu SQL... 3 ESQL esimerkki... 4 ODBC... 5 Visual Basic ja ADO... 6 JAVA ja JDBC... 7 JDBC esimerkki... 8 Oracle ja JDBC... 9 Connection

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.4 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

- Valitaan kohta Asetukset / NAT / Ohjelmallinen palvelin - Seuraavassa esimerkki asetuksista: valitaan käytössä oleva ohjelmistorajapinta

- Valitaan kohta Asetukset / NAT / Ohjelmallinen palvelin - Seuraavassa esimerkki asetuksista: valitaan käytössä oleva ohjelmistorajapinta TW-EAV510: VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON OPERAATTORIN IP-OSOITE - Jotta valvontakameran käyttöä varten saadaan avattua tarvittavat portit, pitää operaattorilta saada julkinen IP-osoite, jotta kaikki

Lisätiedot

Jonathan Aalto TIETOJEN KERÄYKSEEN SUUNNITELTU MOBIILISOVELLUS ESTIMOTE BEACON- JA NEARABLE-LAITTEILLE

Jonathan Aalto TIETOJEN KERÄYKSEEN SUUNNITELTU MOBIILISOVELLUS ESTIMOTE BEACON- JA NEARABLE-LAITTEILLE Jonathan Aalto TIETOJEN KERÄYKSEEN SUUNNITELTU MOBIILISOVELLUS ESTIMOTE BEACON- JA NEARABLE-LAITTEILLE TIETOJEN KERÄYKSEEN SUUNNITELTU MOBIILISOVELLUS ESTIMOTE BEACON- JA NEARABLE-LAITTEILLE Jonathan Aalto

Lisätiedot

Teleyrityksen mahdollisuudet rajoittaa verkkohyökkäyksiä. Jorma Mellin Teknologiajohtaja TDC Oy

Teleyrityksen mahdollisuudet rajoittaa verkkohyökkäyksiä. Jorma Mellin Teknologiajohtaja TDC Oy Teleyrityksen mahdollisuudet rajoittaa verkkohyökkäyksiä Jorma Mellin Teknologiajohtaja TDC Oy Palvelunestohyökkäys - periaate Kaapattujen laitteiden verkosto Ohjauskoneet Uhri tai kohde Hyökkäystyypit

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

CP-X2541WN/CP-X3041WN/CP-X4041WN/ CP-WX3041WN/CP-WX3541WN/CP-WX4041WN

CP-X2541WN/CP-X3041WN/CP-X4041WN/ CP-WX3041WN/CP-WX3541WN/CP-WX4041WN Projektori CP-X2541WN/CP-X3041WN/CP-X4041WN/ CP-WX3041WN/CP-WX3541WN/CP-WX4041WN Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Verkkotoiminnot Kiitämme tämän tuotteen ostamisesta. Tämä käyttöohje on tarkoitettu

Lisätiedot

SILVERSTRIPE-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 3.2

SILVERSTRIPE-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 3.2 SILVERSTRIPE-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 3.2 Allan Haapalainen Opinnäytetyö Tekniikka ja liikenne Tietotekniikan koulutusohjelma Insinööri (AMK) 2015 Opinnäytetyön tiivistelmä Tekniikka ja liikenne Tietotekniikan

Lisätiedot

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri 3 Verkkopalveluarkkitehtuuri Verkkopalvelun arkkitehtuuri perustuu yleisesti asiakas-palvelin -malliin Tietokantapohjaisessa (verkko)palvelussa asiakas-palvelin -malli toimii seuraavasti: 1. Käyttäjä käyttää

Lisätiedot

2 Testaa Internet ensin ilman reititintä.

2 Testaa Internet ensin ilman reititintä. Tuotetiedot I H G F J A: Virtavalo B: Tilavalo C: Internetlinkki ja aktiviteetti Asennus A B C D E D: Langaton aktiviteetti E: Tietokonelinkki/-aktiviteetti F: Nollaus tehdasasetuksiin - painike G: Modeemiliitin

Lisätiedot

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU Kamera Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU 1 Tietoja säädöksistä Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Kivireki Käyttöohje Kurssikirjatietojen hallintajärjestelmä

Kivireki Käyttöohje Kurssikirjatietojen hallintajärjestelmä Kivireki Käyttöohje Kurssikirjatietojen hallintajärjestelmä Helsinki 16.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op/6ov)

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Asennus. WiFi-kantamanlaajennin N300 Malli EX2700

Asennus. WiFi-kantamanlaajennin N300 Malli EX2700 Asennus WiFi-kantamanlaajennin N300 Malli EX2700 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

XWEB5000 FI doc dixel 2/68

XWEB5000 FI doc dixel 2/68 PIKA-ASENNUSOHJE VAROITUS: Käytä vain tämän valvontayksikön tukemia modeemeja. Dixell S.p.a. ei voi ottaa mitään vastuuta tukemattomien modeemien käytöstä aiheutuneista vahingoista. VAROITUS: Dixell S.p.a.

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

XML & CSS. WWW-sovellus??

XML & CSS. WWW-sovellus?? XML & Näkökulmia WWW-ympäristön sovelluksiin ja käyttöliittymiin ILKKA PALOLA Citec Information WWW-sovellus?? Informaationhallinta, julkaisutoiminta Verkkoviestintä ESIMERKKEJÄ käyttäjistä ja käyttökohteista:

Lisätiedot

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Ohje 5.2.2016 Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Katastrofiharjoituksen läpivientiin vaadittavat tarvikkeet 1. Koetilan palvelin, koetilan varapalvelin ja toinen koetilan varapalvelin.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TIDOMAT smartone 2.1 Starttiopas. dok.nr Tidomat AB

SISÄLLYSLUETTELO. TIDOMAT smartone 2.1 Starttiopas.  dok.nr Tidomat AB 2013 Tidomat AB. Kaikki oikeudet pidetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, tallentaa asiakirjan hakujärjestelmään tai lähettää uudelleen missään muodossa ilman kirjallista lupaa Tidomat

Lisätiedot

JavaRMI 1 JAVA RMI. Rinnakkaisohjelmoinnin projekti 1 osa C Tekijät: Taru Itäpelto-Hu Jaakko Nissi Mikko Ikävalko

JavaRMI 1 JAVA RMI. Rinnakkaisohjelmoinnin projekti 1 osa C Tekijät: Taru Itäpelto-Hu Jaakko Nissi Mikko Ikävalko JavaRMI 1 JAVA RMI Rinnakkaisohjelmoinnin projekti 1 osa C Tekijät: Taru Itäpelto-Hu Jaakko Nissi Mikko Ikävalko JavaRMI 2 Table of Contents...1 JAVA RMI...1 Yleistä...4 Arkkitehtuuri...5 Java RMI kerrosarkkitehtuuri...5

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672 ja OZS164.23/101

Siemens Webserver OZW672 ja OZS164.23/101 Siemens Webserver OZW672 ja OZS164.23/101 Internetyhteys ilman pilvipalvelua 23.4.2015 Keto Siemens etäyhteyslaitteiden valintataulukko OZS164.24/101 OZW672 Tekstiviestit X Sähköpostiviestit X X Liitettävissä

Lisätiedot

TIEA222 Tietoturva, laboratoriotyö 1

TIEA222 Tietoturva, laboratoriotyö 1 TIEA222 Tietoturva, laboratoriotyö 1 Joel Lehtonen et al. 23.9.2010, v1.11 1 Johdanto WLAN-verkkoja löytyy nykyään lähes kaikkialta kouluista, työpaikoilta, kodeista ja avoimiakin WLANverkkoja on tarjolla.

Lisätiedot

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Mikael Forss, VTT Johtaja Kela Kela Kela perustettiin vuonna 1937 panemaan toimeen ensimmäistä kansaneläkelakia. Kelan

Lisätiedot

Luento 10: XML WWW:ssä

Luento 10: XML WWW:ssä Luento 10: XML WWW:ssä AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML WWW:ssä XHTML versiot modularisointi XForms edut XForms vs. HTML-lomakkeet RSS 2 1 XHTML XHTML HTML on standardointityössä

Lisätiedot

TIETOVERKKO- OPAS. Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö. Joonas Koskinen

TIETOVERKKO- OPAS. Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö. Joonas Koskinen TIETOVERKKO- OPAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Joonas Koskinen 2011 Sisältö Sisältö 1 1 Johdanto 2 2 Verkkoon liittyminen 4 2.1 Verkkoliitymän rekisteröinti................... 4 2.2 Kaapeli..............................

Lisätiedot

11 Valmiit ratkaisut. 11 Valmiit ratkaisut

11 Valmiit ratkaisut. 11 Valmiit ratkaisut 11 Valmiit ratkaisut Kurssi lähestyessä loppuaan nostetaan tarkastelutasoa ja perehdytään muutamaan valmiiseen ratkaisuun. Tarkasteluun on kaksi perustetta: Vertailututkimus (bencmarking): Lainaa hyvät

Lisätiedot

CP-AX2503/CP-AX3003/CP-AX3503/ CP-AW2503/CP-AW3003

CP-AX2503/CP-AX3003/CP-AX3503/ CP-AW2503/CP-AW3003 Projektori CP-AX2503/CP-AX3003/CP-AX3503/ CP-AW2503/CP-AW3003 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Verkkotoiminnot Kiitämme tämän tuotteen ostamisesta. Tämä käyttöohje on tarkoitettu vain verkkotoiminnon

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot