KOKOUSKUTSU 13) Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä määrätyt asiat (S5. 1 Kokouksen avaus 2S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU 13) Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä määrätyt asiat (S5. 1 Kokouksen avaus 2S"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle tiistaina klo Joensuun kaupungintalon Teatteriravintolan Morkku -kabinettiin. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä määrätyt asiat (S5 13) 1 Kokouksen avaus 2S Kokousvirkailijoiden valinta 3 Kokouksen laillisuus 4 Pöytäkirjan tarkastus 5S Tilinpäätös 6 Tilintarkastuskertomus 7S 8 Vuosivoitto Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 9 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvol 1 isille 10 Hallituksen jäsenten palkkiot 11 Tilintarkastajien palkkiot 1 2S Yhtiön hallituksen vaali 14 Tilintarkastajan vaali 15 Kokouksen päätös Liitteet: Esitysli sta Tasekirjan kopio, joka sisältää lyhyen toimintakertomuksenja tilintarkastajien lausurmon Toimintakertomus ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY:N HALLITUS Joensuussa

2 Itä Suomen Liikuntaopisto Yhtiökokous Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy LIITE 1. ESITYSLISTA VARSINAINEN YH flökokous Kokousaika klo Paikka Kutsutut Joensuun kaupungintalo. Teatteriravintola, Morkku-kabinetti Osakkeemnerkitsijät sekä heidän osake- ja äänimääränsä 1 Kokouksen avaus 2{ Kokousvirkailijoiden valinta 3 Kokouksen laillisuus 4* Pöytäkirjan tarkastus 5* Tilinpäätös 6* Tilintarkastuskertomus 7* Tuloslaskelmanja taseen vahvistaminen 8* Vuosivoitto/-tappio 9* Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 10* Hallituksen jäsenten palkkiot 11* Tilintarkastajien palkkiot 12* Yhtiön hallituksen vaali 13* Tilintarkastajan vaali 14* Kokouksen päätös

3 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y h t i ö kokous LIITE 2. 4 TASEK1RJA Iffi-Suomen UIkuntopsto Oy Y-tunnus: Säilytä asti Kotipalkka: Joenaiu Itä Suomen Li ikuntaopisto

4 Sivu Sisällysluettelo Tilikausi Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Toiminta kertomus 1-2 TuIosaskeIma 3 [etedot 8 Tunnusukujen_laskentakaavat - 9 Kirjanpitokirjat, tositetajtjasäiiytystapa_ - Tilinpaatösmerkinlä 10 Toirnintakertornuksen ja tiiinptöksen allekirjoitukset JOENSUU Tilinpäätöksen laatija: Asia Huuho TaHe-Iaskentayksikkä Pohjois-Karlalan Tietotekniikkakeskus Oy Torikatu 348

5 Ylitiökokouksen vai itsem ina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Yhtiön toimitusjohtajana ja rehtorina oli Vesa Martikkala. Hallinto ja tilintarkastajat Sanna Heinonen San Paajanen Aimo Issakainen, hallituksen vpj Jari Kainulainen Ita-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu Lauri Hyvönen Pekka Kolehmainen TOIMINTAKERTOMUS Tilikaucjefta Liisa Porento Milja Halonen Yhtiön hallitukseen kuuluu 7 jäsentä ja hsäksi ytitiöjärjestyksen 2 :n mukaan rehtori. Kaisa Kirjavainen Eeva Saarelma-Laakkonen Jaakko Turunen Hugo Perttu Yhtiön tilintarkastajana ovat toimineet KHT Pasi Tuuva ja HTM, JHTT Luja Koskelo, varamiehinään JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen paattymisen jälkeen Tapio Sormunen, hallituksen puheenjohtaja Martti Havukainen Jäsen varajäsen rahoituksesta annetun lain (631/1998) 5:n noialla Vaoaan sivistystyön lain Liikuntaopisto sai opetusministeniöltä vuodelle 2014 valtionosuutta opetus-ja kulttuunitoimen (632/1998) 11:n nojalla saatiin käyttökustannusten valtionosuutta Joensuun kaupungin avustusta saatiin eur. Liikuntaopistolla alkaneen ENPI-hankkeen euroa, täydentämään jo heti hankkeen alussa 8, saatua ENPI-rahoitusennakkoa ( eur). Hanke päättyy , joten toinen ja samalla viimeinen ENPI-maksatushakemus tullaan jättämään keväällä maksatushakemuksen perusteella saatiin Pohjois-Pohjanmaan liitolta rahoituspäätäkseilä loput eur tammikuun-1 5 ENPI-hankekutujen rahoitusta. Hankkeen loppurahoitusta tullaan hakemaan eur, josta vuoden 2014 rahoitusarvio-osuutta eur ja Liikuntaopiston toinen EU-hanke, OSKE joka aloitettu elokuussa-12, on saanut mennessä neljän maksatushakernuksen perusteella hankerahoitusta yhteensä eur. Hanke päättyi ja viimeinen maksatushakemus jätetään Pohjois-Karjalan Maakuntaliitolle mennessä, jossa OSKE-rahoitusosuutta haetaan heinä-jouluk-14 hankekulujen perusteella euroa, joka määrä kirjattu liikuntaopiston vuoden 2014 perusteella m aksatushakem us testiaseman laitteistosta, joka liikuntaopistolle hankittu v OSKE-hankerahoitusarvioksi. Lisäksi maakunta liitolle toimitettu projektipäätöksenlo Vuonna 2015 opiston julkinen rahoitus on tasoltaan samaa luokkaa kuin aikaisemminkin. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuus tulee kasvamaan; v.2014 sitä saatiin eur ja v2015 päätöksen mukaan sitä saadaan eur. Joensuun kaupungin avustus säilyy tammi-maaliskuussa Liikuntaopisto on toiminut Joensuun Tieclepuiston vuokratiloissa, joissa teoriaopetus- ja eurona, vapaan sivistystön valtionosuus vähenee 7000 eur aiemmasta. toim istotilat. Vuoden 2015 elokuuhun mennessä liikuntaopisto hakee ylläpitämislupaa aikuisten arn matiltisen koulutuksen järjestämiseen. Toinen vaihtoehto on, että liikuntaopisto yhdistetään Pohjois-Karjalan koulutusyhtymään. Mahdollisesta ylläpitämisluvasta päätetään opetus- ja kulttuuriministeriössä

6 , tunnuslukuja Tuloksen muodostumista kuvaavia LiikunIaryhmln osallistujien Julwmäärä MaoitusvuØroIcausieri lukumäarä OpislehijoiOenlukumaära arnmatillisessa Vapaan smstyslyön kurssivuorokausien Jukumäärä Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-{unnus; Kotipaikka: Joensuu 2 Maksuvalmius: Quick rauo 3,28 2.5$ jonka hallitus esittää siirrettäväksi voitto/tappiotilille. (OVi.. 8:5.2 ) Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiset & osa-aikaiset Henkilöstöä koskevat tiedot Yhtiöllä ei ole tutkimus- ja kehitystoimintaa. yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeet J kar..suus: Taloudellista asemaa kuvaavia Likolc- - -i L.e ;rttc - t.ihtj Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Oniar paaornan tuotto- i7 - tunnusiukuja Currnt ratio 2, Tilikaudelta yhtiön tulos osoittaa ,40 euron voittoa, Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi tolmenpiteiksi Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Kaikrna osakkeha on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. htiöiä on 25 osaketta, Jokien nimellisarvo on n.1 681,88 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Oma rs..usds1 %) % ::::.:

7 1 737,08 Henkilöstökulut Varastojen muutos Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeetja tavarat Materiaalit ja palvelut Ligke{oimiiinan muut tuotot , , ,26-7 3L3,CJI , ,80 LHKEVAIHTcj , ,02 TULOSLASKELMA Ø4 3 Henkilöstökulut yhteensä Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalenti.imiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÅTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Palkat ja palkkiot Materiaalit ja palvelut yhteensä Ulkopuoliset palvelut Henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut korko- ja rah.tuotot (sis.kons-titfn karoli383,09 ) Korkokulut ja muut rah.kulut (sls.kurssitapp/-29,81 ) , $ , , I , , , , , , , , , , ,40-960, ,88 0, , , , , ,29-8 b1 D ,

8 Siirtovelat Ostovelat 2C , ,91 Muut osakkeet ja osuudet 2 606, ,91 Sijoitukset Aineelliset hyödykkeet 55838, , , , , ,07 Muut pitkävaikuttelset menot ,07 Akneettomat hyödy*keet PYSWÄT VASTAAVAT TASE Vastattavaa Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 4 Vastaavaa yhteensä TASE V a s t a a v a a Vastattavaa yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA OMA PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensa Aineettomat hyödykkeet yhteensä Lyhytaikaiset saamiset LkytaikaIset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Osakepääoma PYSWAT VASTAAVAT YHTEENSA Sijoitukset yhteensä Tilikauden voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Velat saman konsemin yritysiile Muut velat Myyntisaamiset Saarnisel saman konsemin.iityksittä Muut saamiset Siirtosaamiset Q I ,92 Aineelisel hyödykkeet yhteensä 52 6 Ennakkomaksutja keskeneräiset harikinnat 16 Ii , , , , , , ,85 154?28, , )Ii , , , ,92 Koreetja kalusto Rakennukset ja rakennelmat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 221,70 0,

9 tj J I fl 1 A.inv (kyil3t iyödykke sumu-poistosuurmitelman muki. Hankinlamenot kirjataan kuluiksi hawituksen vahvistamaija päivitetyn sen perusteoila, käytetäänkö hyödykettä yrityksen arvonlisäverollisessa vai -verc*tomassa toiminnassa Pysyvät vastaavat on aktivoitu aikupersiin, joko arvonlisäverollisiin tai -verc4tomiin hankintameriohin prailnusmenot. jotka poistetaai 10-v tapoistoina; v.2014 täysi vuosipoisto (P vrk -tasapoisto-osuus). Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperlaatteet Ja.menetelrnät LIITETIEDOT Tilin päätöksen laatimista koskevat liitetiedot Muina pitkävaikutteisina menoina on aktivoitu Taseeseen Länsikatu 15 vuokrahuonston perus 5 Konsernitilinpäätäs on saatavissa: Joensuun kaupunkilrahatoimisto, Toikatu Joensuu. Itä-Suomen Liilkuntaopisto Oy kuuluu Joensuun kaupunkikonserniin, jonka kotipaikka on Joensuu. KONSERNIIN KUULUVAA YHTEISÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT tör vrucrja.. Ai It ccyike O MuUt pkaea-.reiset IerOt 10 vtjatl T.istu O P rskennelmjit 1 J f1 Koneet ja kalusiotiankinnat, veroton toiminta E max.mencäännöspdsto Ka 5B kiinteislön koneet, kalustohankinnat ja Laitteet E max.mencnöspasto ATK-laitteet ja konttorikoneet 5 ijotts Isuunniteiman mukaisten poistoen poisloajatja oistomen43teltna:l -. hankintaineno poistetaan EVL:n enimriiäisprosentin mukaisina vuosittaisina menojäärinöspoistoina Kalevankatu 5B:ssä saitseva rakennus ia rakennelmal sekä peruskoijauksesta Taseeseen aktivoitu aiempien, hyödykkeiden ta1oudelseen pitoaikaan (4v/7vIlOv) perustuneiden tasdstoklijausten sijaan. ATK-laitteiden ja -ohjelmien sekä konttonkoneiden poistokäytäntänlönä 5 vuoden tasapoisto. Kone- ja ka(uslohanklnnoista kirjattu jo alkaen EVL:n maksimencäännäspdsto (v 08 25%) Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy kolme vuotta, kirjataan kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Pienet k 4töomaisuush,kinnat (alle )ja hankinnat, joiden taloudellinen käytlöaka On alle

10 Liiketokoinnan muut tuotot ins kaupavuslus , , Vtionosuus; lyhylkursslt , Yhteensä , ENPI-haikflioilus , TULOSLASKELUAN LIITETIEDOT (v.14 sis. Testienalaitteiston hanker&ioituksen) , ,79 Osniskeskus-hanker&oitus Korkotuottojen Ja -kukijen yhtelsmäärä Korkc*uctcit, konsemi 363, Kokctuotot, muut 1353,99 - MoitusjamcittujienruokapefveIuI , ,05 Liikevahdai j*aiumlnen tdmloittain Koskokulut, rahaleitoslaln -2547, Korkokulut, muut -79,84-40,21 Kursslerotja muut ralidtuskulut - Urtieikieiat&nia & (astaus ja vaimsinustoimin(a , Ohjatut ikuritap&veiut , Ammtlhnen lisäkoukitus- ja Iyhytkurssftoirninta I Da onta-ja näytt(tutldntc4en iantuntijapajvejut , Yhteensä -960,16 4)59.54 tdmitusjdit*judesta. Valtionosuus; rrnatilllnen Ilsäkoulutus , ,00 Tila ja fineaiokrais, teimistopavelut , ,36 HENK1LÖSTÖÄ KOSKEVAT UITETIEDOT H,Iditön ke&dm&nen kikumää Palketjapalkkic* A Yhteensä , ,92 Eläkekulut , Hidhtuksen kckouspalld&a/onsionmenetysko(v ,90 Muut sivukulut , Liikuniston rulitonlle. joka on my yhtiön toimitusjohta, ei malsettu &IlIstä korvausta , ,

11 Muut ,80 0, Tillkauden poisto Liset Lisäylcset Llset , , , Tilikauden poisto ,6( , ,91 I9I3pq7, , , , , Aineelliset hyödykkeet Pysyvien vastaavien liitetiedot Aineettomat hyädykkeet ,92 j4 Alneettomat hyldykkeet ,48 4_O 0, , , Akiseilleet hyödykkeet ,34 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 7 Saamistun erittely omlstusyhteys- Ja saman konsernin yrityksille LyhytaikaIs 2014 Sllrtosaamlslin liittyvät olennalset erät Rakennukset Rakennukset KoneetJakalusto Ennakkomalsut ja keskeii henk.0l.01 Ennalkualsut ja keskener.harik Myyntismiset. Jne kaup ja ins VesI 60343,13 MWntjsis, muut konsemiiiteisöt 1 685,00 Sllrtosaanlset, Jns kaupunki 126,95 LainasaeniIs. Jns kaupunki 1 1 Soslaalikuh4aksdukset Vudcraennal(ot Saamiset/omet puhdut; hlökunta Menoennakol; Iakisäät.sos.kuluennakc* Kone ja kalusto Menc4äännäs ennen poistoa Vennykset Mer)cjäännös 1nm poistoa Tilikauden poisto ,15 R , o1g.36 0, , , , , , , , , ,51 88, , , , ,91 fljj) , ,0C

12 TASEEN VASTATAVlA KOSKEVAT LIrTETIEDOT 8 Oman pääoman tase-eräkohtairien muutosten erittely Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,98 Edellisten tilikausien voitto Edellisten tlflkauslen voitto Tilikauclen voitto/tappio , , , Oma pääoma yhteensä , ,42 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista (OYL 13:5) Edellisten kauslen voitto/tappio Tilikauden voittofiappio Voitonjakokelpoisel varat yhteensä , C , , , ,44 Pltkäaåkalnen vieras pääoma Läna( rahoituslaitoksilta yhteensä josta yli viiden vuoden kuluttua eriäntyvä osuus , , ,00 Lyhytalkainen vieras pääoma Stut ennak&; opsk. kevatkauden koulutusmaksut OPM-avustus/LEAP-henke; seur.vuoden elcsc*us , ,50 S Velkojen erittely omistusyhteys- ja saman konsernin yrityksille Lyhytelkalset 2014 Ostovelat, Jns kaupunki ja Ins Vesi 2904,71 Ostovelat, muut kons&nlyhtelsöl ,12 Yhteensä Siirtovelkoihin sisältyvät olennalset erät Lornapelkat Muut , , ,82 1ijE.± VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA UITE11ETO Joensuun kaupungin oniavelkainen takaus Ncrdea Pankki Oyjflaine nro: Kuntarahdius OjIiaina nro: 13023I0 0, , , , ,12 Leasingaopimusvastuut 2014 O Siamene Flnancial Service5 AS Sopimus (36 kk: eräveloitus: (( ) 1 24)/3kk + vak.26,99 J3klc Ruckus Wien Iastot koko sopirnusaika: eräveloitus/3kk Vashiina jjellä 0 erää * Siemena Financial Services AE Sopimus A /36 kk: erävelaitus: (( ) 1 24)13kk + vak /3kk Toshiba monltolmilaite varustein koko sopimusaika: => 12 eräveloitus/3kk Vastuina jäljellä 8 erää * 1142, , Leaslngvastuut yhteensä: 9136, ,56 0,00 305,56 Muut vastuut; AIv-vastuu Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2009 valmistuneesta kiintestelnvestomnista tekemiaan vonhlsäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarldstuskauien kana. Viimeinen t&dstusvuosi on 2018; vastuun enimmäisniäärä ,

13 lyhytaikaiset - saamis+r1at TASE-ERITTELYT JA LIITETIETOJEN ERITTELYT PAPERI/SÄHK.ARKISTO tuottama käteistosite- ja myyntilaskuaineisto siirtotiedostona KÄTEISKASSA- ja MYYNTILASKUKIRJAUKSET)Hotellinx-järjestel män OSTOLASKUT; OSTOT -tositelaji => kirjanpitotosnrot: PAPERI/SÄHK.ARKISTO RESKONTRALUETTE LOT PAPERI/SÄHK.ARKISTO PÄIVÄKIRJA PAPERI/SÄHK. ARKISTO PÄÄKIRJA PAPERI/SÄHK.ARKISTO Kirjanpitokirjat Sällytystapa PALKKATOSITTEET; PALKAT -tositelaji/tosnrot: PAPERI/SÄHK.ARKISTO Rd-kirjanpitoon LASKUT -tositelajiltosnrot: Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 9 Kirjanpitoklqat, tositelajit Ja siiytystapa Tunnuslukujen laskentakaavat MUISTIOTOS ITTEET; MUISTi -tositelaji/tosnrol: PAPERI/SÄHK.ARKISTO KÄYTTOOMAIS UUS/PO ISTOT; KOMTOS -toslaj i/tosnrot: PAPERI/SAHK.ARKISTO Omavaraisuusaste taseei loppusumma- saadut ennakc* Oman pääoman tuotto-% Liikevoittoprosentti = x 100 liikevaihto satunrtasenä tulos ennen - vahimmistoosuud oma paäoma + Oman pornan Wolofl viltlee!liset -rnrmarvol 0val Erinomainen yli 20 % Hyve 15-20% Tyydyltavä 10-15% Välitäva 5-10% Heikko alle 5% oma pääoma + vähimmistöosuud Oma saraisuusasleen vlitleellisel ohjearot oval: Erinomainen yli 50 % Hyvä 35-50% Tyydylläva 25 - % Vältiäva 15-25% Heikko alle 15 Jo Tunnusluvuri viilleellisel ohiearvot ovat. Iyhaikainen vieras pääoma - Quickratio lt.- -.ii saadut ennakkomaksut Erinomainen yli 1,5 Tyydytiäva Välliavä Heiktio alle 0.3 vaihto-omaisuus + iyhytaiksiset saern:set + rahat ja partkkisaamiset Tvnnuslusun viiteejliset ohiearvol ovat Iyhytaikalnen vieras pääoma Erinomainen yli 2.5 Hyvä Vijillavä Heikkc alle 1 T5yiyIlaä Current ratio rahoitusomaisuusarvopapent PAN KKITOSITTEET; PANKKI -tositelaji/tosnrot: ALKAVA TASE; ALKUSA-tositelaji/tosnro: 1001 PAPERI/SÄHK.ARKISTO Tositelajit Sällytystapa TASEKIRJA SIDOTTU PAPERI/SÄHK.ARKISTO PAPERI/SÄHK.ARKISTO

14 KHT Perttu 1 - Vesa Martikkala Joensuu Aimo Issakainen Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 10 Hallituksen varapj, hallituksen jäsen TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TLINPAÅTOKSEN ALLEKIRJOITUKSET Hallituksen arajasen. Pekka Kolehmainen 800 0y. - - Liisa Porento Hallituksen jäsen Tapio Sormunen Hallituksen puheeniohtaja T1LINPÄÄTOSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Joensuussa Pasi Tuuva Luja Koskela HTM, JHTT Sanna Heinonen Kaisa Kirjavainen Toimitusjohtaja-rehtori Hallituksen jasen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen

15 Lausunto toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varairihoidon valvonnan antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien titinpäätöksen ja toimintakertorriuksen tuloslaskelman ja Liitetiedot. Olemme tihntarkastaneet Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n kirjanpidon, tifinpäätäksen, Ita-Suomen Liikuntaopisto Oy:n yhtiökokoukselle HIsii Faksi tlii ennranta 2 SKuS BDO, I_B valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väännkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suonttarnamme tilintarkastuksen perusteella Lausunto tilinpäätöksestä ja LuotettavaLla tavalla järjestetty. asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on Lainmukainen ja varainhoito TILINTARKASTUSKERTOMUS hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa Hyva tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suontamme tilintarkastuksen Olemme suorittaneet titintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarlastustavan mukaisesti. toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. HaLlitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäatöksen ja toimintakertomuksen Laatimisesta ja siitä, että ne Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai taiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingorikorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka nkkoneet toimintakertomukseen sisättyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan siinä tarkoituksessa, että hän antaisi Lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asiarimukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet Lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimas5a olevien tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertornuksen ja tilinpäätöksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot ovat ristiriidattomia. Joensuussa 27. maaliskuuta 2015 BDO Oy, KHT-yhteisö onpai,,rncd b3 ;t i,rnd (cmi,rr ii c la.ona( flq (1 WO k 9f,(dr2ped.fI KHT HTM, JHTT Pasi Tuuva Luja Koskelo ai,u. 3 Iii-r,i,I 3Dft - fl:o, 1 i Do,,,cie u. s, L) 5 9 at, i&r,tva L,m,t2,I,

16 Itä Suomen Li ikuntaopi sto Yhtiökokous LIITE 3. Vuoden 2014 TOIMINTAKERTOMUS 1* ISLO ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO

17 2

18 Sisällys YLEISTÄ.4 TALOUS JA HALLINTO 4 AIKUISTEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS Hierojan Ammattitutkinto (UHK) 5 Liikunnan ammattitutkinto (LAT) 5 Liikunnanohjauksen peruskoulutus (LOP) 6 Lukuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto (LPH ) 6 Tanssin ja somatiikan koulutus (TSK) 7 Valmentajan ammattitutkinto (VAI) 8 LASTEN LIIKUNNALL.INEN ILTAPÄIVÄKERIIO 8 VALMENNUSKESKUS JA OSKE -HANKE 9 TERVEYSLIIKUNTA 9 MAJOITLISPALVELUT 9 VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUSTOIMINTA 10 CROSS-BORDERMOVEFORHEALTH 10

19 Pekka YLEISTÄ Vuosi 2014 oli merkittävä vuosi liikuntaopiston historiassa. Liikuntaopiston teoriaopetustilat ja toimistotilat olivat ensimmaisen kokonaisen vuoden Tiedepuiston tiloissa. Suunnitelmissa ollut uudisrakennuksen valmistelu keskeytettiin konsemijohdon vaatimuksesta eikä liikuntaopistolla ollut vuoden aikana omia liikuntatiloja lukuun ottamatta kuntoklubia Kalevankatu lo:ssä. Vuoden 2014 koulutustoiminta jatkui valtionosuuksien turvin samoin kuin aikaisempinakin vuosina vapaan sivistystyön koulutuksena ja aikuisten ammatillisena lisäkoulutuksena. Edelliseen vuoteen verrattuna valtionosuudet ammatilliseen koulutukseen kasvoivat ja vastaavasti vapaan sivistystyön koulutukseen alenivat hiukan. Kaupunki pienensi avustustaan eurolla ensimmäistä kertaa ISLOn historiassa. Karelia ENPI hanke ja Liikunnan ja urheilun osaamiskeskus hankkeet päättyivät vuoden 2014 lopussa ja tanssiin liittyvä IDOCDE hanke jatkuu LEAP hankkeena vielä vuodelle TALOUS JA HALLINTO ISLOn hallituksessa toimivat seuraavaan yhtiökokoukseen saakka: Jäsen Tapio Sormunen Sanna Heinonen Lauri Hyvönen Aimo Issakainen Varajäsen Matti Havukainen San Paajanen Kolehmainen Jari Kainulainen Kaisa Kirjavainen Eeva Saarelma-Laakkonen - Liisa Porento Milja Halonen Jaakko Turunen Hugo Perttu Lisäksi rehtori Vesa Martikkala kuului yhtiö järjestyksen mukaan hallitukseen Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Taloushallintopalvelul ostettiin Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskukselta. Valtionosuutta aikuisten ammatilliseen lisäkoulutukseen ja vapaan sivistystyön koulutukseen saatiin yhteensä n euroa. projektirahoituksia euroa. kaupungin avustusta kun liikevaihto oli euroa Tietotaito Group Oy suoritti työpaikkatutkimuksen ISLOn työilmapiiristä puheenjohtajiston tilauksesta Selvityksessä haastateltiin kaikki ISLOn työntekijät. Tutkimuksen raportissa todetaan, että ISLOn työilmapiiri on erittäin hyvä ja henkilökunta motivoitunutta työhönsä. Joensuun kaupungin henkilöstöjohtaja tarkasti ISLOn henkilöstöhallinnon ja totesi raportissaan. että ISLOa johdetaan hyvin Molemmista selvityksistä tekijät ovat raportoineet hallitukselle sekä suullisesti että kirjallisesti. Molemniissa raporteissa oli myös hyviä kehittäniisehdotuksia 4

20 jito AIKUISTEN AMMATILLINEN LISÄKOtJLLJTUS Hierojan4. Sirpa Sedano (UHK) 1-1 ierojan amniattjtutkintoon valmistava urheiluhierojakoulutus antaa hyvät valmiudet toimia yrittäjänä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja toisen asteen koulutuksena se avaa tietä myös useisiin jatko-opintoihin Hierojan amniattitutkintoon valmistava urheiluhierojakurssi n:o 32 (alkoi syksyllä 20 13) toteutettiin vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen päätteeksi 24 opiskelijaa suoritti hierojan ammattitutkinnon hyväksytysti. Koulutus tapahtui moduleittain v uusittujen ammattitutkinnon perusteiden mukaisesti ja tutkinnon osat toteutettiin osana koulutusta. Opetuksen painopiste oli työssä oppimisessa. Tällöin korostuu hieronnan luonne hoitotapahtumana. l-lieronta hoitotapahtumana on myös yksi tutkinnon osa. Syksyllä 2014 koulutuksessa aloitti 24 täysipäiväistä opiskelijaa. Yksi opiskelija joutui jättämään koulutuksen kesken joulukuussa joten keväällä 2015 oppilasluku on 23 Koulutus aloitettiin lslo:n tiloissa. Joensuun Tiedepuistolla. Koulutus on vielä kesken ja kaikki siihen liittyvät tutkinnon osat suoritetaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti v Fysikaalinen hoitolaitos toimi tössäoppimisjakson aikana urlieiluhierojakoulutuksen tvöharjoittelupaikkana. jossa maksavat asiakkaat toimivat potilaina. Juuri opiskelijoiden hieronnassa käyvät asiakkaat muodostivat pääosan hierontapoliklinikan asiakaskunnasta. S ksyllä 2014 palkattiin määräaikainen hieroja potilastyöhön lähinnä siitä syystä, että lähetteellä potilaiksi tulevilla tulee KELA:n korvauksen saamiseksi olla hoitajana terveydenhuollon ammattilainen. l-lieronta oli edelleen tyvpillisin hoitomuoto. mutta myös esim, lämpö-. sähkökipu- ja k Imähoitoja sekä selän venytvshoitoja annettiin. Fysikaalisen hoitolaitoksen tiloissa toteutettiin vuonna 2014 myös hieronnan ammattitutkinnon osat oman kurssin osalta l ilat olivat kohtuullisen hyvät ja ajanmukaiset Oppilaiden töharjoittelua valvoi ja ohjasi opettaja (fysioterapeutti / hieroja). Ohjaus ja valvonta ovat edelleen tärkeässä osassa oppimisen ohjaamista. vaikka lähetekäyläntö loppuikin KELA:n määräyksestä syksyllä Liikunnan in:tt itiitidflto (LAT) Tiina Turunen Syksyllä 2014 aloitettiin 10. liikunnan ammattitutkintoon valmistava koulutus (LA F) Koulutuksessa käytetään uudistuneita tutkintoperusteita. määräys 2/ Liikunnan ammattitutkinnossa tutkinnon suorittaja osoittaa osaainiseiisa liikunnan ammattilaisena toimim isessa ja 1 iikkumaan ohjaamisessa. VaI innaisten tutkinnon osien suorittaneella on osaamista yksilölliseen liikunnanohjaukseen. liikuntataitojen ohjaaniiseen tai Iiikuntayrittäjänä toimimiseen. Flalulessaan tulkiniion suorittaja voi täydentää ja syventää osaamistaan valitsemalla toiseksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi tutkinnon osan toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. I.iikunnan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

21 A. Pakolliset osat 1. Liikunnan ammattilaisena toimiminen 2. Liikkurnaan ohjaaminen B. Valinnaiset osat, joista valittava kaksi osaa 1. Yksilöllinen liikunnanohjaus 2. Liikuntataitojen ohjaaminen 3. Lnkuntayrittäjänä toimiminen Opinnoista lähiopetusta on 1 lov/1 5op ja etäopiskelualnäyttötehtäviä sekä työssäoppimista 30ov/45op. Lähiopetusjaksoja pidettiin keväällä kuusi ja syksyllä viisi. Opinnot koostuivat luennoista. käytännön liikuntatunneista. työssä oppimisesta. itsenäisestä työskentelystä etäopiskelujaksoilla ja näyttötehtävien tekemisestä. Liikunnan ammattitutkintokoulutuksen johtajana toinli Tiina Turunen. Yrittäjyydessä ja ensiavussa kouluttajina toinlivat ulkopuoliset asiantuntijat. Muu koulutus tapahtui Itä-Suomen liikuntaopiston oman henkilökunnan voimin. Liikunnanohjauksen peruskoulutus (LOP) Miia Eronen Opetus järjestelyjen perustana on 60 opintopisteen laaluinen opetussuunnitelma. johon sisältyy myös nuorten yleisurheilunohjaajakurssin sekä uimaopettajakoulutuksen suorittaminen lukuvuoden aikana. Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi työharjoittelua neljä viikkoa sekä etäopiskelua 2-3 viikkoa. Vuosikurssi jatkoi suunnitellusti opintojaan kevään 2014 aikana. Opinnot sisälsivät käytännön ja teorian opetusta. itsenäistä opiskelua sekä runsaasti käytännön ohjausharjoituksia. Lisäksi myös varsinainen työliarjoittelujakso (15 päivää) suoritettiin kevään aikana. Etäopiskelupäiviä keväällä oli muutamia, Opetussuunnitelmaan sisältyvistä lisäkoulutuksista kevään aikana suoritettiin ammattiin valmistava uimaopettajan koulutus Kevään aikana opetuksesta vastasivat ISLOn omat opettajat sekä tarvittaessa talon ulkopuoliset asiantuntijat useilla liikuntapaikoilla ympäri kaupunkia 1. ukuvuosi päättyi Keväällä valittiin 16 opiskelijaa lukuvuoden koulutukseen. Hakemusten perusteella kaikki hakijal kutsuttiin pääsykokeisiin. joiden jälkeen valinnat suoritettiin. Syksyn opintojen ärjestelyistä selviydyttnn hyvin. Koulutuksen vastaavana opettajana toimi Miia Eronen..iikuntikkjeoioitajan animattitut.kinto (LPH) Martti Riekki Lukuntapaikkojenhoidon ammattitutkinnon koulutuksessa oli vlioiina 2014 yhteensä 16 opiskelijaa, Joista 13 opiskelilaa suoritti ammattitutkinnon Yksi opiskelijoista jatkaa vuoden 2015 koulutuksessa ja valmistuu syksyllä 2015, yksi opiskelija keskeytti henkilökohtaisista syistä opinnot Yhden opiskelijan oppisopimus purettiin kolmikanta- neuvotteluii pohjalta. (Oppisopiniuskeskus- työnantaja - kouluttava oppilaitos) ja yksi opiskelija sairastui niin, ettei voinut osallistua syksyllä tutkintosuoritteisiin, 6

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2015

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2015 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2015 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2025 asti Itä-Suomen liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TILINPÄÄTÖS

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TILINPÄÄTÖS 3i122O16 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2026 asti Y-tunnus: 0167924-6 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TILINPÄÄTÖS Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sisällyslueifelo Tilikausi 01.01.

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot