KOKOUSKUTSU 13) Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä määrätyt asiat (S5. 1 Kokouksen avaus 2S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU 13) Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä määrätyt asiat (S5. 1 Kokouksen avaus 2S"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle tiistaina klo Joensuun kaupungintalon Teatteriravintolan Morkku -kabinettiin. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä määrätyt asiat (S5 13) 1 Kokouksen avaus 2S Kokousvirkailijoiden valinta 3 Kokouksen laillisuus 4 Pöytäkirjan tarkastus 5S Tilinpäätös 6 Tilintarkastuskertomus 7S 8 Vuosivoitto Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 9 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvol 1 isille 10 Hallituksen jäsenten palkkiot 11 Tilintarkastajien palkkiot 1 2S Yhtiön hallituksen vaali 14 Tilintarkastajan vaali 15 Kokouksen päätös Liitteet: Esitysli sta Tasekirjan kopio, joka sisältää lyhyen toimintakertomuksenja tilintarkastajien lausurmon Toimintakertomus ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY:N HALLITUS Joensuussa

2 Itä Suomen Liikuntaopisto Yhtiökokous Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy LIITE 1. ESITYSLISTA VARSINAINEN YH flökokous Kokousaika klo Paikka Kutsutut Joensuun kaupungintalo. Teatteriravintola, Morkku-kabinetti Osakkeemnerkitsijät sekä heidän osake- ja äänimääränsä 1 Kokouksen avaus 2{ Kokousvirkailijoiden valinta 3 Kokouksen laillisuus 4* Pöytäkirjan tarkastus 5* Tilinpäätös 6* Tilintarkastuskertomus 7* Tuloslaskelmanja taseen vahvistaminen 8* Vuosivoitto/-tappio 9* Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 10* Hallituksen jäsenten palkkiot 11* Tilintarkastajien palkkiot 12* Yhtiön hallituksen vaali 13* Tilintarkastajan vaali 14* Kokouksen päätös

3 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y h t i ö kokous LIITE 2. 4 TASEK1RJA Iffi-Suomen UIkuntopsto Oy Y-tunnus: Säilytä asti Kotipalkka: Joenaiu Itä Suomen Li ikuntaopisto

4 Sivu Sisällysluettelo Tilikausi Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Toiminta kertomus 1-2 TuIosaskeIma 3 [etedot 8 Tunnusukujen_laskentakaavat - 9 Kirjanpitokirjat, tositetajtjasäiiytystapa_ - Tilinpaatösmerkinlä 10 Toirnintakertornuksen ja tiiinptöksen allekirjoitukset JOENSUU Tilinpäätöksen laatija: Asia Huuho TaHe-Iaskentayksikkä Pohjois-Karlalan Tietotekniikkakeskus Oy Torikatu 348

5 Ylitiökokouksen vai itsem ina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Yhtiön toimitusjohtajana ja rehtorina oli Vesa Martikkala. Hallinto ja tilintarkastajat Sanna Heinonen San Paajanen Aimo Issakainen, hallituksen vpj Jari Kainulainen Ita-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu Lauri Hyvönen Pekka Kolehmainen TOIMINTAKERTOMUS Tilikaucjefta Liisa Porento Milja Halonen Yhtiön hallitukseen kuuluu 7 jäsentä ja hsäksi ytitiöjärjestyksen 2 :n mukaan rehtori. Kaisa Kirjavainen Eeva Saarelma-Laakkonen Jaakko Turunen Hugo Perttu Yhtiön tilintarkastajana ovat toimineet KHT Pasi Tuuva ja HTM, JHTT Luja Koskelo, varamiehinään JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen paattymisen jälkeen Tapio Sormunen, hallituksen puheenjohtaja Martti Havukainen Jäsen varajäsen rahoituksesta annetun lain (631/1998) 5:n noialla Vaoaan sivistystyön lain Liikuntaopisto sai opetusministeniöltä vuodelle 2014 valtionosuutta opetus-ja kulttuunitoimen (632/1998) 11:n nojalla saatiin käyttökustannusten valtionosuutta Joensuun kaupungin avustusta saatiin eur. Liikuntaopistolla alkaneen ENPI-hankkeen euroa, täydentämään jo heti hankkeen alussa 8, saatua ENPI-rahoitusennakkoa ( eur). Hanke päättyy , joten toinen ja samalla viimeinen ENPI-maksatushakemus tullaan jättämään keväällä maksatushakemuksen perusteella saatiin Pohjois-Pohjanmaan liitolta rahoituspäätäkseilä loput eur tammikuun-1 5 ENPI-hankekutujen rahoitusta. Hankkeen loppurahoitusta tullaan hakemaan eur, josta vuoden 2014 rahoitusarvio-osuutta eur ja Liikuntaopiston toinen EU-hanke, OSKE joka aloitettu elokuussa-12, on saanut mennessä neljän maksatushakernuksen perusteella hankerahoitusta yhteensä eur. Hanke päättyi ja viimeinen maksatushakemus jätetään Pohjois-Karjalan Maakuntaliitolle mennessä, jossa OSKE-rahoitusosuutta haetaan heinä-jouluk-14 hankekulujen perusteella euroa, joka määrä kirjattu liikuntaopiston vuoden 2014 perusteella m aksatushakem us testiaseman laitteistosta, joka liikuntaopistolle hankittu v OSKE-hankerahoitusarvioksi. Lisäksi maakunta liitolle toimitettu projektipäätöksenlo Vuonna 2015 opiston julkinen rahoitus on tasoltaan samaa luokkaa kuin aikaisemminkin. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuus tulee kasvamaan; v.2014 sitä saatiin eur ja v2015 päätöksen mukaan sitä saadaan eur. Joensuun kaupungin avustus säilyy tammi-maaliskuussa Liikuntaopisto on toiminut Joensuun Tieclepuiston vuokratiloissa, joissa teoriaopetus- ja eurona, vapaan sivistystön valtionosuus vähenee 7000 eur aiemmasta. toim istotilat. Vuoden 2015 elokuuhun mennessä liikuntaopisto hakee ylläpitämislupaa aikuisten arn matiltisen koulutuksen järjestämiseen. Toinen vaihtoehto on, että liikuntaopisto yhdistetään Pohjois-Karjalan koulutusyhtymään. Mahdollisesta ylläpitämisluvasta päätetään opetus- ja kulttuuriministeriössä

6 , tunnuslukuja Tuloksen muodostumista kuvaavia LiikunIaryhmln osallistujien Julwmäärä MaoitusvuØroIcausieri lukumäarä OpislehijoiOenlukumaära arnmatillisessa Vapaan smstyslyön kurssivuorokausien Jukumäärä Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-{unnus; Kotipaikka: Joensuu 2 Maksuvalmius: Quick rauo 3,28 2.5$ jonka hallitus esittää siirrettäväksi voitto/tappiotilille. (OVi.. 8:5.2 ) Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiset & osa-aikaiset Henkilöstöä koskevat tiedot Yhtiöllä ei ole tutkimus- ja kehitystoimintaa. yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeet J kar..suus: Taloudellista asemaa kuvaavia Likolc- - -i L.e ;rttc - t.ihtj Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Oniar paaornan tuotto- i7 - tunnusiukuja Currnt ratio 2, Tilikaudelta yhtiön tulos osoittaa ,40 euron voittoa, Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi tolmenpiteiksi Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Kaikrna osakkeha on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. htiöiä on 25 osaketta, Jokien nimellisarvo on n.1 681,88 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Oma rs..usds1 %) % ::::.:

7 1 737,08 Henkilöstökulut Varastojen muutos Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeetja tavarat Materiaalit ja palvelut Ligke{oimiiinan muut tuotot , , ,26-7 3L3,CJI , ,80 LHKEVAIHTcj , ,02 TULOSLASKELMA Ø4 3 Henkilöstökulut yhteensä Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalenti.imiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÅTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Palkat ja palkkiot Materiaalit ja palvelut yhteensä Ulkopuoliset palvelut Henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut korko- ja rah.tuotot (sis.kons-titfn karoli383,09 ) Korkokulut ja muut rah.kulut (sls.kurssitapp/-29,81 ) , $ , , I , , , , , , , , , , ,40-960, ,88 0, , , , , ,29-8 b1 D ,

8 Siirtovelat Ostovelat 2C , ,91 Muut osakkeet ja osuudet 2 606, ,91 Sijoitukset Aineelliset hyödykkeet 55838, , , , , ,07 Muut pitkävaikuttelset menot ,07 Akneettomat hyödy*keet PYSWÄT VASTAAVAT TASE Vastattavaa Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 4 Vastaavaa yhteensä TASE V a s t a a v a a Vastattavaa yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA OMA PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensa Aineettomat hyödykkeet yhteensä Lyhytaikaiset saamiset LkytaikaIset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Osakepääoma PYSWAT VASTAAVAT YHTEENSA Sijoitukset yhteensä Tilikauden voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Velat saman konsemin yritysiile Muut velat Myyntisaamiset Saarnisel saman konsemin.iityksittä Muut saamiset Siirtosaamiset Q I ,92 Aineelisel hyödykkeet yhteensä 52 6 Ennakkomaksutja keskeneräiset harikinnat 16 Ii , , , , , , ,85 154?28, , )Ii , , , ,92 Koreetja kalusto Rakennukset ja rakennelmat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 221,70 0,

9 tj J I fl 1 A.inv (kyil3t iyödykke sumu-poistosuurmitelman muki. Hankinlamenot kirjataan kuluiksi hawituksen vahvistamaija päivitetyn sen perusteoila, käytetäänkö hyödykettä yrityksen arvonlisäverollisessa vai -verc*tomassa toiminnassa Pysyvät vastaavat on aktivoitu aikupersiin, joko arvonlisäverollisiin tai -verc4tomiin hankintameriohin prailnusmenot. jotka poistetaai 10-v tapoistoina; v.2014 täysi vuosipoisto (P vrk -tasapoisto-osuus). Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperlaatteet Ja.menetelrnät LIITETIEDOT Tilin päätöksen laatimista koskevat liitetiedot Muina pitkävaikutteisina menoina on aktivoitu Taseeseen Länsikatu 15 vuokrahuonston perus 5 Konsernitilinpäätäs on saatavissa: Joensuun kaupunkilrahatoimisto, Toikatu Joensuu. Itä-Suomen Liilkuntaopisto Oy kuuluu Joensuun kaupunkikonserniin, jonka kotipaikka on Joensuu. KONSERNIIN KUULUVAA YHTEISÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT tör vrucrja.. Ai It ccyike O MuUt pkaea-.reiset IerOt 10 vtjatl T.istu O P rskennelmjit 1 J f1 Koneet ja kalusiotiankinnat, veroton toiminta E max.mencäännöspdsto Ka 5B kiinteislön koneet, kalustohankinnat ja Laitteet E max.mencnöspasto ATK-laitteet ja konttorikoneet 5 ijotts Isuunniteiman mukaisten poistoen poisloajatja oistomen43teltna:l -. hankintaineno poistetaan EVL:n enimriiäisprosentin mukaisina vuosittaisina menojäärinöspoistoina Kalevankatu 5B:ssä saitseva rakennus ia rakennelmal sekä peruskoijauksesta Taseeseen aktivoitu aiempien, hyödykkeiden ta1oudelseen pitoaikaan (4v/7vIlOv) perustuneiden tasdstoklijausten sijaan. ATK-laitteiden ja -ohjelmien sekä konttonkoneiden poistokäytäntänlönä 5 vuoden tasapoisto. Kone- ja ka(uslohanklnnoista kirjattu jo alkaen EVL:n maksimencäännäspdsto (v 08 25%) Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy kolme vuotta, kirjataan kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Pienet k 4töomaisuush,kinnat (alle )ja hankinnat, joiden taloudellinen käytlöaka On alle

10 Liiketokoinnan muut tuotot ins kaupavuslus , , Vtionosuus; lyhylkursslt , Yhteensä , ENPI-haikflioilus , TULOSLASKELUAN LIITETIEDOT (v.14 sis. Testienalaitteiston hanker&ioituksen) , ,79 Osniskeskus-hanker&oitus Korkotuottojen Ja -kukijen yhtelsmäärä Korkc*uctcit, konsemi 363, Kokctuotot, muut 1353,99 - MoitusjamcittujienruokapefveIuI , ,05 Liikevahdai j*aiumlnen tdmloittain Koskokulut, rahaleitoslaln -2547, Korkokulut, muut -79,84-40,21 Kursslerotja muut ralidtuskulut - Urtieikieiat&nia & (astaus ja vaimsinustoimin(a , Ohjatut ikuritap&veiut , Ammtlhnen lisäkoukitus- ja Iyhytkurssftoirninta I Da onta-ja näytt(tutldntc4en iantuntijapajvejut , Yhteensä -960,16 4)59.54 tdmitusjdit*judesta. Valtionosuus; rrnatilllnen Ilsäkoulutus , ,00 Tila ja fineaiokrais, teimistopavelut , ,36 HENK1LÖSTÖÄ KOSKEVAT UITETIEDOT H,Iditön ke&dm&nen kikumää Palketjapalkkic* A Yhteensä , ,92 Eläkekulut , Hidhtuksen kckouspalld&a/onsionmenetysko(v ,90 Muut sivukulut , Liikuniston rulitonlle. joka on my yhtiön toimitusjohta, ei malsettu &IlIstä korvausta , ,

11 Muut ,80 0, Tillkauden poisto Liset Lisäylcset Llset , , , Tilikauden poisto ,6( , ,91 I9I3pq7, , , , , Aineelliset hyödykkeet Pysyvien vastaavien liitetiedot Aineettomat hyädykkeet ,92 j4 Alneettomat hyldykkeet ,48 4_O 0, , , Akiseilleet hyödykkeet ,34 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 7 Saamistun erittely omlstusyhteys- Ja saman konsernin yrityksille LyhytaikaIs 2014 Sllrtosaamlslin liittyvät olennalset erät Rakennukset Rakennukset KoneetJakalusto Ennakkomalsut ja keskeii henk.0l.01 Ennalkualsut ja keskener.harik Myyntismiset. Jne kaup ja ins VesI 60343,13 MWntjsis, muut konsemiiiteisöt 1 685,00 Sllrtosaanlset, Jns kaupunki 126,95 LainasaeniIs. Jns kaupunki 1 1 Soslaalikuh4aksdukset Vudcraennal(ot Saamiset/omet puhdut; hlökunta Menoennakol; Iakisäät.sos.kuluennakc* Kone ja kalusto Menc4äännäs ennen poistoa Vennykset Mer)cjäännös 1nm poistoa Tilikauden poisto ,15 R , o1g.36 0, , , , , , , , , ,51 88, , , , ,91 fljj) , ,0C

12 TASEEN VASTATAVlA KOSKEVAT LIrTETIEDOT 8 Oman pääoman tase-eräkohtairien muutosten erittely Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,98 Edellisten tilikausien voitto Edellisten tlflkauslen voitto Tilikauclen voitto/tappio , , , Oma pääoma yhteensä , ,42 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista (OYL 13:5) Edellisten kauslen voitto/tappio Tilikauden voittofiappio Voitonjakokelpoisel varat yhteensä , C , , , ,44 Pltkäaåkalnen vieras pääoma Läna( rahoituslaitoksilta yhteensä josta yli viiden vuoden kuluttua eriäntyvä osuus , , ,00 Lyhytalkainen vieras pääoma Stut ennak&; opsk. kevatkauden koulutusmaksut OPM-avustus/LEAP-henke; seur.vuoden elcsc*us , ,50 S Velkojen erittely omistusyhteys- ja saman konsernin yrityksille Lyhytelkalset 2014 Ostovelat, Jns kaupunki ja Ins Vesi 2904,71 Ostovelat, muut kons&nlyhtelsöl ,12 Yhteensä Siirtovelkoihin sisältyvät olennalset erät Lornapelkat Muut , , ,82 1ijE.± VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA UITE11ETO Joensuun kaupungin oniavelkainen takaus Ncrdea Pankki Oyjflaine nro: Kuntarahdius OjIiaina nro: 13023I0 0, , , , ,12 Leasingaopimusvastuut 2014 O Siamene Flnancial Service5 AS Sopimus (36 kk: eräveloitus: (( ) 1 24)/3kk + vak.26,99 J3klc Ruckus Wien Iastot koko sopirnusaika: eräveloitus/3kk Vashiina jjellä 0 erää * Siemena Financial Services AE Sopimus A /36 kk: erävelaitus: (( ) 1 24)13kk + vak /3kk Toshiba monltolmilaite varustein koko sopimusaika: => 12 eräveloitus/3kk Vastuina jäljellä 8 erää * 1142, , Leaslngvastuut yhteensä: 9136, ,56 0,00 305,56 Muut vastuut; AIv-vastuu Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2009 valmistuneesta kiintestelnvestomnista tekemiaan vonhlsäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarldstuskauien kana. Viimeinen t&dstusvuosi on 2018; vastuun enimmäisniäärä ,

13 lyhytaikaiset - saamis+r1at TASE-ERITTELYT JA LIITETIETOJEN ERITTELYT PAPERI/SÄHK.ARKISTO tuottama käteistosite- ja myyntilaskuaineisto siirtotiedostona KÄTEISKASSA- ja MYYNTILASKUKIRJAUKSET)Hotellinx-järjestel män OSTOLASKUT; OSTOT -tositelaji => kirjanpitotosnrot: PAPERI/SÄHK.ARKISTO RESKONTRALUETTE LOT PAPERI/SÄHK.ARKISTO PÄIVÄKIRJA PAPERI/SÄHK. ARKISTO PÄÄKIRJA PAPERI/SÄHK.ARKISTO Kirjanpitokirjat Sällytystapa PALKKATOSITTEET; PALKAT -tositelaji/tosnrot: PAPERI/SÄHK.ARKISTO Rd-kirjanpitoon LASKUT -tositelajiltosnrot: Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 9 Kirjanpitoklqat, tositelajit Ja siiytystapa Tunnuslukujen laskentakaavat MUISTIOTOS ITTEET; MUISTi -tositelaji/tosnrol: PAPERI/SÄHK.ARKISTO KÄYTTOOMAIS UUS/PO ISTOT; KOMTOS -toslaj i/tosnrot: PAPERI/SAHK.ARKISTO Omavaraisuusaste taseei loppusumma- saadut ennakc* Oman pääoman tuotto-% Liikevoittoprosentti = x 100 liikevaihto satunrtasenä tulos ennen - vahimmistoosuud oma paäoma + Oman pornan Wolofl viltlee!liset -rnrmarvol 0val Erinomainen yli 20 % Hyve 15-20% Tyydyltavä 10-15% Välitäva 5-10% Heikko alle 5% oma pääoma + vähimmistöosuud Oma saraisuusasleen vlitleellisel ohjearot oval: Erinomainen yli 50 % Hyvä 35-50% Tyydylläva 25 - % Vältiäva 15-25% Heikko alle 15 Jo Tunnusluvuri viilleellisel ohiearvot ovat. Iyhaikainen vieras pääoma - Quickratio lt.- -.ii saadut ennakkomaksut Erinomainen yli 1,5 Tyydytiäva Välliavä Heiktio alle 0.3 vaihto-omaisuus + iyhytaiksiset saern:set + rahat ja partkkisaamiset Tvnnuslusun viiteejliset ohiearvol ovat Iyhytaikalnen vieras pääoma Erinomainen yli 2.5 Hyvä Vijillavä Heikkc alle 1 T5yiyIlaä Current ratio rahoitusomaisuusarvopapent PAN KKITOSITTEET; PANKKI -tositelaji/tosnrot: ALKAVA TASE; ALKUSA-tositelaji/tosnro: 1001 PAPERI/SÄHK.ARKISTO Tositelajit Sällytystapa TASEKIRJA SIDOTTU PAPERI/SÄHK.ARKISTO PAPERI/SÄHK.ARKISTO

14 KHT Perttu 1 - Vesa Martikkala Joensuu Aimo Issakainen Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 10 Hallituksen varapj, hallituksen jäsen TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TLINPAÅTOKSEN ALLEKIRJOITUKSET Hallituksen arajasen. Pekka Kolehmainen 800 0y. - - Liisa Porento Hallituksen jäsen Tapio Sormunen Hallituksen puheeniohtaja T1LINPÄÄTOSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Joensuussa Pasi Tuuva Luja Koskela HTM, JHTT Sanna Heinonen Kaisa Kirjavainen Toimitusjohtaja-rehtori Hallituksen jasen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen

15 Lausunto toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varairihoidon valvonnan antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien titinpäätöksen ja toimintakertorriuksen tuloslaskelman ja Liitetiedot. Olemme tihntarkastaneet Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n kirjanpidon, tifinpäätäksen, Ita-Suomen Liikuntaopisto Oy:n yhtiökokoukselle HIsii Faksi tlii ennranta 2 SKuS BDO, I_B valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väännkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suonttarnamme tilintarkastuksen perusteella Lausunto tilinpäätöksestä ja LuotettavaLla tavalla järjestetty. asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on Lainmukainen ja varainhoito TILINTARKASTUSKERTOMUS hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa Hyva tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suontamme tilintarkastuksen Olemme suorittaneet titintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarlastustavan mukaisesti. toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. HaLlitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäatöksen ja toimintakertomuksen Laatimisesta ja siitä, että ne Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai taiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingorikorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka nkkoneet toimintakertomukseen sisättyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan siinä tarkoituksessa, että hän antaisi Lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asiarimukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet Lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimas5a olevien tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertornuksen ja tilinpäätöksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot ovat ristiriidattomia. Joensuussa 27. maaliskuuta 2015 BDO Oy, KHT-yhteisö onpai,,rncd b3 ;t i,rnd (cmi,rr ii c la.ona( flq (1 WO k 9f,(dr2ped.fI KHT HTM, JHTT Pasi Tuuva Luja Koskelo ai,u. 3 Iii-r,i,I 3Dft - fl:o, 1 i Do,,,cie u. s, L) 5 9 at, i&r,tva L,m,t2,I,

16 Itä Suomen Li ikuntaopi sto Yhtiökokous LIITE 3. Vuoden 2014 TOIMINTAKERTOMUS 1* ISLO ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO

17 2

18 Sisällys YLEISTÄ.4 TALOUS JA HALLINTO 4 AIKUISTEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS Hierojan Ammattitutkinto (UHK) 5 Liikunnan ammattitutkinto (LAT) 5 Liikunnanohjauksen peruskoulutus (LOP) 6 Lukuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto (LPH ) 6 Tanssin ja somatiikan koulutus (TSK) 7 Valmentajan ammattitutkinto (VAI) 8 LASTEN LIIKUNNALL.INEN ILTAPÄIVÄKERIIO 8 VALMENNUSKESKUS JA OSKE -HANKE 9 TERVEYSLIIKUNTA 9 MAJOITLISPALVELUT 9 VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUSTOIMINTA 10 CROSS-BORDERMOVEFORHEALTH 10

19 Pekka YLEISTÄ Vuosi 2014 oli merkittävä vuosi liikuntaopiston historiassa. Liikuntaopiston teoriaopetustilat ja toimistotilat olivat ensimmaisen kokonaisen vuoden Tiedepuiston tiloissa. Suunnitelmissa ollut uudisrakennuksen valmistelu keskeytettiin konsemijohdon vaatimuksesta eikä liikuntaopistolla ollut vuoden aikana omia liikuntatiloja lukuun ottamatta kuntoklubia Kalevankatu lo:ssä. Vuoden 2014 koulutustoiminta jatkui valtionosuuksien turvin samoin kuin aikaisempinakin vuosina vapaan sivistystyön koulutuksena ja aikuisten ammatillisena lisäkoulutuksena. Edelliseen vuoteen verrattuna valtionosuudet ammatilliseen koulutukseen kasvoivat ja vastaavasti vapaan sivistystyön koulutukseen alenivat hiukan. Kaupunki pienensi avustustaan eurolla ensimmäistä kertaa ISLOn historiassa. Karelia ENPI hanke ja Liikunnan ja urheilun osaamiskeskus hankkeet päättyivät vuoden 2014 lopussa ja tanssiin liittyvä IDOCDE hanke jatkuu LEAP hankkeena vielä vuodelle TALOUS JA HALLINTO ISLOn hallituksessa toimivat seuraavaan yhtiökokoukseen saakka: Jäsen Tapio Sormunen Sanna Heinonen Lauri Hyvönen Aimo Issakainen Varajäsen Matti Havukainen San Paajanen Kolehmainen Jari Kainulainen Kaisa Kirjavainen Eeva Saarelma-Laakkonen - Liisa Porento Milja Halonen Jaakko Turunen Hugo Perttu Lisäksi rehtori Vesa Martikkala kuului yhtiö järjestyksen mukaan hallitukseen Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Taloushallintopalvelul ostettiin Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskukselta. Valtionosuutta aikuisten ammatilliseen lisäkoulutukseen ja vapaan sivistystyön koulutukseen saatiin yhteensä n euroa. projektirahoituksia euroa. kaupungin avustusta kun liikevaihto oli euroa Tietotaito Group Oy suoritti työpaikkatutkimuksen ISLOn työilmapiiristä puheenjohtajiston tilauksesta Selvityksessä haastateltiin kaikki ISLOn työntekijät. Tutkimuksen raportissa todetaan, että ISLOn työilmapiiri on erittäin hyvä ja henkilökunta motivoitunutta työhönsä. Joensuun kaupungin henkilöstöjohtaja tarkasti ISLOn henkilöstöhallinnon ja totesi raportissaan. että ISLOa johdetaan hyvin Molemmista selvityksistä tekijät ovat raportoineet hallitukselle sekä suullisesti että kirjallisesti. Molemniissa raporteissa oli myös hyviä kehittäniisehdotuksia 4

20 jito AIKUISTEN AMMATILLINEN LISÄKOtJLLJTUS Hierojan4. Sirpa Sedano (UHK) 1-1 ierojan amniattjtutkintoon valmistava urheiluhierojakoulutus antaa hyvät valmiudet toimia yrittäjänä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja toisen asteen koulutuksena se avaa tietä myös useisiin jatko-opintoihin Hierojan amniattitutkintoon valmistava urheiluhierojakurssi n:o 32 (alkoi syksyllä 20 13) toteutettiin vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen päätteeksi 24 opiskelijaa suoritti hierojan ammattitutkinnon hyväksytysti. Koulutus tapahtui moduleittain v uusittujen ammattitutkinnon perusteiden mukaisesti ja tutkinnon osat toteutettiin osana koulutusta. Opetuksen painopiste oli työssä oppimisessa. Tällöin korostuu hieronnan luonne hoitotapahtumana. l-lieronta hoitotapahtumana on myös yksi tutkinnon osa. Syksyllä 2014 koulutuksessa aloitti 24 täysipäiväistä opiskelijaa. Yksi opiskelija joutui jättämään koulutuksen kesken joulukuussa joten keväällä 2015 oppilasluku on 23 Koulutus aloitettiin lslo:n tiloissa. Joensuun Tiedepuistolla. Koulutus on vielä kesken ja kaikki siihen liittyvät tutkinnon osat suoritetaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti v Fysikaalinen hoitolaitos toimi tössäoppimisjakson aikana urlieiluhierojakoulutuksen tvöharjoittelupaikkana. jossa maksavat asiakkaat toimivat potilaina. Juuri opiskelijoiden hieronnassa käyvät asiakkaat muodostivat pääosan hierontapoliklinikan asiakaskunnasta. S ksyllä 2014 palkattiin määräaikainen hieroja potilastyöhön lähinnä siitä syystä, että lähetteellä potilaiksi tulevilla tulee KELA:n korvauksen saamiseksi olla hoitajana terveydenhuollon ammattilainen. l-lieronta oli edelleen tyvpillisin hoitomuoto. mutta myös esim, lämpö-. sähkökipu- ja k Imähoitoja sekä selän venytvshoitoja annettiin. Fysikaalisen hoitolaitoksen tiloissa toteutettiin vuonna 2014 myös hieronnan ammattitutkinnon osat oman kurssin osalta l ilat olivat kohtuullisen hyvät ja ajanmukaiset Oppilaiden töharjoittelua valvoi ja ohjasi opettaja (fysioterapeutti / hieroja). Ohjaus ja valvonta ovat edelleen tärkeässä osassa oppimisen ohjaamista. vaikka lähetekäyläntö loppuikin KELA:n määräyksestä syksyllä Liikunnan in:tt itiitidflto (LAT) Tiina Turunen Syksyllä 2014 aloitettiin 10. liikunnan ammattitutkintoon valmistava koulutus (LA F) Koulutuksessa käytetään uudistuneita tutkintoperusteita. määräys 2/ Liikunnan ammattitutkinnossa tutkinnon suorittaja osoittaa osaainiseiisa liikunnan ammattilaisena toimim isessa ja 1 iikkumaan ohjaamisessa. VaI innaisten tutkinnon osien suorittaneella on osaamista yksilölliseen liikunnanohjaukseen. liikuntataitojen ohjaaniiseen tai Iiikuntayrittäjänä toimimiseen. Flalulessaan tulkiniion suorittaja voi täydentää ja syventää osaamistaan valitsemalla toiseksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi tutkinnon osan toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. I.iikunnan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

21 A. Pakolliset osat 1. Liikunnan ammattilaisena toimiminen 2. Liikkurnaan ohjaaminen B. Valinnaiset osat, joista valittava kaksi osaa 1. Yksilöllinen liikunnanohjaus 2. Liikuntataitojen ohjaaminen 3. Lnkuntayrittäjänä toimiminen Opinnoista lähiopetusta on 1 lov/1 5op ja etäopiskelualnäyttötehtäviä sekä työssäoppimista 30ov/45op. Lähiopetusjaksoja pidettiin keväällä kuusi ja syksyllä viisi. Opinnot koostuivat luennoista. käytännön liikuntatunneista. työssä oppimisesta. itsenäisestä työskentelystä etäopiskelujaksoilla ja näyttötehtävien tekemisestä. Liikunnan ammattitutkintokoulutuksen johtajana toinli Tiina Turunen. Yrittäjyydessä ja ensiavussa kouluttajina toinlivat ulkopuoliset asiantuntijat. Muu koulutus tapahtui Itä-Suomen liikuntaopiston oman henkilökunnan voimin. Liikunnanohjauksen peruskoulutus (LOP) Miia Eronen Opetus järjestelyjen perustana on 60 opintopisteen laaluinen opetussuunnitelma. johon sisältyy myös nuorten yleisurheilunohjaajakurssin sekä uimaopettajakoulutuksen suorittaminen lukuvuoden aikana. Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi työharjoittelua neljä viikkoa sekä etäopiskelua 2-3 viikkoa. Vuosikurssi jatkoi suunnitellusti opintojaan kevään 2014 aikana. Opinnot sisälsivät käytännön ja teorian opetusta. itsenäistä opiskelua sekä runsaasti käytännön ohjausharjoituksia. Lisäksi myös varsinainen työliarjoittelujakso (15 päivää) suoritettiin kevään aikana. Etäopiskelupäiviä keväällä oli muutamia, Opetussuunnitelmaan sisältyvistä lisäkoulutuksista kevään aikana suoritettiin ammattiin valmistava uimaopettajan koulutus Kevään aikana opetuksesta vastasivat ISLOn omat opettajat sekä tarvittaessa talon ulkopuoliset asiantuntijat useilla liikuntapaikoilla ympäri kaupunkia 1. ukuvuosi päättyi Keväällä valittiin 16 opiskelijaa lukuvuoden koulutukseen. Hakemusten perusteella kaikki hakijal kutsuttiin pääsykokeisiin. joiden jälkeen valinnat suoritettiin. Syksyn opintojen ärjestelyistä selviydyttnn hyvin. Koulutuksen vastaavana opettajana toimi Miia Eronen..iikuntikkjeoioitajan animattitut.kinto (LPH) Martti Riekki Lukuntapaikkojenhoidon ammattitutkinnon koulutuksessa oli vlioiina 2014 yhteensä 16 opiskelijaa, Joista 13 opiskelilaa suoritti ammattitutkinnon Yksi opiskelijoista jatkaa vuoden 2015 koulutuksessa ja valmistuu syksyllä 2015, yksi opiskelija keskeytti henkilökohtaisista syistä opinnot Yhden opiskelijan oppisopimus purettiin kolmikanta- neuvotteluii pohjalta. (Oppisopiniuskeskus- työnantaja - kouluttava oppilaitos) ja yksi opiskelija sairastui niin, ettei voinut osallistua syksyllä tutkintosuoritteisiin, 6

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2015

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2015 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2015 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2025 asti Itä-Suomen liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Muuntamontie 6 Joensuu Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy TILINPÄÄTÖS 6.8.2016 31.12.2016 Sisältö sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus 0347890-7 Taseki rja 1.L2013 31.12.2013 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta 11. 31.12.2013 Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS 0510981-4 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLTÖ SIVU T o i m i n t a k e r t o m u s 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011 TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1-2 Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6-8 Allekirjoitukset 9 Tilinpäätösmerkintä 9 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot