KOKOUSKUTSU 13) Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä määrätyt asiat (S5. 1 Kokouksen avaus 2S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU 13) Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä määrätyt asiat (S5. 1 Kokouksen avaus 2S"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle tiistaina klo Joensuun kaupungintalon Teatteriravintolan Morkku -kabinettiin. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä määrätyt asiat (S5 13) 1 Kokouksen avaus 2S Kokousvirkailijoiden valinta 3 Kokouksen laillisuus 4 Pöytäkirjan tarkastus 5S Tilinpäätös 6 Tilintarkastuskertomus 7S 8 Vuosivoitto Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 9 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvol 1 isille 10 Hallituksen jäsenten palkkiot 11 Tilintarkastajien palkkiot 1 2S Yhtiön hallituksen vaali 14 Tilintarkastajan vaali 15 Kokouksen päätös Liitteet: Esitysli sta Tasekirjan kopio, joka sisältää lyhyen toimintakertomuksenja tilintarkastajien lausurmon Toimintakertomus ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY:N HALLITUS Joensuussa

2 Itä Suomen Liikuntaopisto Yhtiökokous Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy LIITE 1. ESITYSLISTA VARSINAINEN YH flökokous Kokousaika klo Paikka Kutsutut Joensuun kaupungintalo. Teatteriravintola, Morkku-kabinetti Osakkeemnerkitsijät sekä heidän osake- ja äänimääränsä 1 Kokouksen avaus 2{ Kokousvirkailijoiden valinta 3 Kokouksen laillisuus 4* Pöytäkirjan tarkastus 5* Tilinpäätös 6* Tilintarkastuskertomus 7* Tuloslaskelmanja taseen vahvistaminen 8* Vuosivoitto/-tappio 9* Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 10* Hallituksen jäsenten palkkiot 11* Tilintarkastajien palkkiot 12* Yhtiön hallituksen vaali 13* Tilintarkastajan vaali 14* Kokouksen päätös

3 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y h t i ö kokous LIITE 2. 4 TASEK1RJA Iffi-Suomen UIkuntopsto Oy Y-tunnus: Säilytä asti Kotipalkka: Joenaiu Itä Suomen Li ikuntaopisto

4 Sivu Sisällysluettelo Tilikausi Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Toiminta kertomus 1-2 TuIosaskeIma 3 [etedot 8 Tunnusukujen_laskentakaavat - 9 Kirjanpitokirjat, tositetajtjasäiiytystapa_ - Tilinpaatösmerkinlä 10 Toirnintakertornuksen ja tiiinptöksen allekirjoitukset JOENSUU Tilinpäätöksen laatija: Asia Huuho TaHe-Iaskentayksikkä Pohjois-Karlalan Tietotekniikkakeskus Oy Torikatu 348

5 Ylitiökokouksen vai itsem ina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Yhtiön toimitusjohtajana ja rehtorina oli Vesa Martikkala. Hallinto ja tilintarkastajat Sanna Heinonen San Paajanen Aimo Issakainen, hallituksen vpj Jari Kainulainen Ita-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu Lauri Hyvönen Pekka Kolehmainen TOIMINTAKERTOMUS Tilikaucjefta Liisa Porento Milja Halonen Yhtiön hallitukseen kuuluu 7 jäsentä ja hsäksi ytitiöjärjestyksen 2 :n mukaan rehtori. Kaisa Kirjavainen Eeva Saarelma-Laakkonen Jaakko Turunen Hugo Perttu Yhtiön tilintarkastajana ovat toimineet KHT Pasi Tuuva ja HTM, JHTT Luja Koskelo, varamiehinään JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen paattymisen jälkeen Tapio Sormunen, hallituksen puheenjohtaja Martti Havukainen Jäsen varajäsen rahoituksesta annetun lain (631/1998) 5:n noialla Vaoaan sivistystyön lain Liikuntaopisto sai opetusministeniöltä vuodelle 2014 valtionosuutta opetus-ja kulttuunitoimen (632/1998) 11:n nojalla saatiin käyttökustannusten valtionosuutta Joensuun kaupungin avustusta saatiin eur. Liikuntaopistolla alkaneen ENPI-hankkeen euroa, täydentämään jo heti hankkeen alussa 8, saatua ENPI-rahoitusennakkoa ( eur). Hanke päättyy , joten toinen ja samalla viimeinen ENPI-maksatushakemus tullaan jättämään keväällä maksatushakemuksen perusteella saatiin Pohjois-Pohjanmaan liitolta rahoituspäätäkseilä loput eur tammikuun-1 5 ENPI-hankekutujen rahoitusta. Hankkeen loppurahoitusta tullaan hakemaan eur, josta vuoden 2014 rahoitusarvio-osuutta eur ja Liikuntaopiston toinen EU-hanke, OSKE joka aloitettu elokuussa-12, on saanut mennessä neljän maksatushakernuksen perusteella hankerahoitusta yhteensä eur. Hanke päättyi ja viimeinen maksatushakemus jätetään Pohjois-Karjalan Maakuntaliitolle mennessä, jossa OSKE-rahoitusosuutta haetaan heinä-jouluk-14 hankekulujen perusteella euroa, joka määrä kirjattu liikuntaopiston vuoden 2014 perusteella m aksatushakem us testiaseman laitteistosta, joka liikuntaopistolle hankittu v OSKE-hankerahoitusarvioksi. Lisäksi maakunta liitolle toimitettu projektipäätöksenlo Vuonna 2015 opiston julkinen rahoitus on tasoltaan samaa luokkaa kuin aikaisemminkin. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuus tulee kasvamaan; v.2014 sitä saatiin eur ja v2015 päätöksen mukaan sitä saadaan eur. Joensuun kaupungin avustus säilyy tammi-maaliskuussa Liikuntaopisto on toiminut Joensuun Tieclepuiston vuokratiloissa, joissa teoriaopetus- ja eurona, vapaan sivistystön valtionosuus vähenee 7000 eur aiemmasta. toim istotilat. Vuoden 2015 elokuuhun mennessä liikuntaopisto hakee ylläpitämislupaa aikuisten arn matiltisen koulutuksen järjestämiseen. Toinen vaihtoehto on, että liikuntaopisto yhdistetään Pohjois-Karjalan koulutusyhtymään. Mahdollisesta ylläpitämisluvasta päätetään opetus- ja kulttuuriministeriössä

6 , tunnuslukuja Tuloksen muodostumista kuvaavia LiikunIaryhmln osallistujien Julwmäärä MaoitusvuØroIcausieri lukumäarä OpislehijoiOenlukumaära arnmatillisessa Vapaan smstyslyön kurssivuorokausien Jukumäärä Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-{unnus; Kotipaikka: Joensuu 2 Maksuvalmius: Quick rauo 3,28 2.5$ jonka hallitus esittää siirrettäväksi voitto/tappiotilille. (OVi.. 8:5.2 ) Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiset & osa-aikaiset Henkilöstöä koskevat tiedot Yhtiöllä ei ole tutkimus- ja kehitystoimintaa. yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeet J kar..suus: Taloudellista asemaa kuvaavia Likolc- - -i L.e ;rttc - t.ihtj Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Oniar paaornan tuotto- i7 - tunnusiukuja Currnt ratio 2, Tilikaudelta yhtiön tulos osoittaa ,40 euron voittoa, Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi tolmenpiteiksi Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta Kaikrna osakkeha on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. htiöiä on 25 osaketta, Jokien nimellisarvo on n.1 681,88 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Oma rs..usds1 %) % ::::.:

7 1 737,08 Henkilöstökulut Varastojen muutos Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeetja tavarat Materiaalit ja palvelut Ligke{oimiiinan muut tuotot , , ,26-7 3L3,CJI , ,80 LHKEVAIHTcj , ,02 TULOSLASKELMA Ø4 3 Henkilöstökulut yhteensä Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalenti.imiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÅTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Palkat ja palkkiot Materiaalit ja palvelut yhteensä Ulkopuoliset palvelut Henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut korko- ja rah.tuotot (sis.kons-titfn karoli383,09 ) Korkokulut ja muut rah.kulut (sls.kurssitapp/-29,81 ) , $ , , I , , , , , , , , , , ,40-960, ,88 0, , , , , ,29-8 b1 D ,

8 Siirtovelat Ostovelat 2C , ,91 Muut osakkeet ja osuudet 2 606, ,91 Sijoitukset Aineelliset hyödykkeet 55838, , , , , ,07 Muut pitkävaikuttelset menot ,07 Akneettomat hyödy*keet PYSWÄT VASTAAVAT TASE Vastattavaa Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 4 Vastaavaa yhteensä TASE V a s t a a v a a Vastattavaa yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA OMA PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensa Aineettomat hyödykkeet yhteensä Lyhytaikaiset saamiset LkytaikaIset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Osakepääoma PYSWAT VASTAAVAT YHTEENSA Sijoitukset yhteensä Tilikauden voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Velat saman konsemin yritysiile Muut velat Myyntisaamiset Saarnisel saman konsemin.iityksittä Muut saamiset Siirtosaamiset Q I ,92 Aineelisel hyödykkeet yhteensä 52 6 Ennakkomaksutja keskeneräiset harikinnat 16 Ii , , , , , , ,85 154?28, , )Ii , , , ,92 Koreetja kalusto Rakennukset ja rakennelmat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 221,70 0,

9 tj J I fl 1 A.inv (kyil3t iyödykke sumu-poistosuurmitelman muki. Hankinlamenot kirjataan kuluiksi hawituksen vahvistamaija päivitetyn sen perusteoila, käytetäänkö hyödykettä yrityksen arvonlisäverollisessa vai -verc*tomassa toiminnassa Pysyvät vastaavat on aktivoitu aikupersiin, joko arvonlisäverollisiin tai -verc4tomiin hankintameriohin prailnusmenot. jotka poistetaai 10-v tapoistoina; v.2014 täysi vuosipoisto (P vrk -tasapoisto-osuus). Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperlaatteet Ja.menetelrnät LIITETIEDOT Tilin päätöksen laatimista koskevat liitetiedot Muina pitkävaikutteisina menoina on aktivoitu Taseeseen Länsikatu 15 vuokrahuonston perus 5 Konsernitilinpäätäs on saatavissa: Joensuun kaupunkilrahatoimisto, Toikatu Joensuu. Itä-Suomen Liilkuntaopisto Oy kuuluu Joensuun kaupunkikonserniin, jonka kotipaikka on Joensuu. KONSERNIIN KUULUVAA YHTEISÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT tör vrucrja.. Ai It ccyike O MuUt pkaea-.reiset IerOt 10 vtjatl T.istu O P rskennelmjit 1 J f1 Koneet ja kalusiotiankinnat, veroton toiminta E max.mencäännöspdsto Ka 5B kiinteislön koneet, kalustohankinnat ja Laitteet E max.mencnöspasto ATK-laitteet ja konttorikoneet 5 ijotts Isuunniteiman mukaisten poistoen poisloajatja oistomen43teltna:l -. hankintaineno poistetaan EVL:n enimriiäisprosentin mukaisina vuosittaisina menojäärinöspoistoina Kalevankatu 5B:ssä saitseva rakennus ia rakennelmal sekä peruskoijauksesta Taseeseen aktivoitu aiempien, hyödykkeiden ta1oudelseen pitoaikaan (4v/7vIlOv) perustuneiden tasdstoklijausten sijaan. ATK-laitteiden ja -ohjelmien sekä konttonkoneiden poistokäytäntänlönä 5 vuoden tasapoisto. Kone- ja ka(uslohanklnnoista kirjattu jo alkaen EVL:n maksimencäännäspdsto (v 08 25%) Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy kolme vuotta, kirjataan kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Pienet k 4töomaisuush,kinnat (alle )ja hankinnat, joiden taloudellinen käytlöaka On alle

10 Liiketokoinnan muut tuotot ins kaupavuslus , , Vtionosuus; lyhylkursslt , Yhteensä , ENPI-haikflioilus , TULOSLASKELUAN LIITETIEDOT (v.14 sis. Testienalaitteiston hanker&ioituksen) , ,79 Osniskeskus-hanker&oitus Korkotuottojen Ja -kukijen yhtelsmäärä Korkc*uctcit, konsemi 363, Kokctuotot, muut 1353,99 - MoitusjamcittujienruokapefveIuI , ,05 Liikevahdai j*aiumlnen tdmloittain Koskokulut, rahaleitoslaln -2547, Korkokulut, muut -79,84-40,21 Kursslerotja muut ralidtuskulut - Urtieikieiat&nia & (astaus ja vaimsinustoimin(a , Ohjatut ikuritap&veiut , Ammtlhnen lisäkoukitus- ja Iyhytkurssftoirninta I Da onta-ja näytt(tutldntc4en iantuntijapajvejut , Yhteensä -960,16 4)59.54 tdmitusjdit*judesta. Valtionosuus; rrnatilllnen Ilsäkoulutus , ,00 Tila ja fineaiokrais, teimistopavelut , ,36 HENK1LÖSTÖÄ KOSKEVAT UITETIEDOT H,Iditön ke&dm&nen kikumää Palketjapalkkic* A Yhteensä , ,92 Eläkekulut , Hidhtuksen kckouspalld&a/onsionmenetysko(v ,90 Muut sivukulut , Liikuniston rulitonlle. joka on my yhtiön toimitusjohta, ei malsettu &IlIstä korvausta , ,

11 Muut ,80 0, Tillkauden poisto Liset Lisäylcset Llset , , , Tilikauden poisto ,6( , ,91 I9I3pq7, , , , , Aineelliset hyödykkeet Pysyvien vastaavien liitetiedot Aineettomat hyädykkeet ,92 j4 Alneettomat hyldykkeet ,48 4_O 0, , , Akiseilleet hyödykkeet ,34 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 7 Saamistun erittely omlstusyhteys- Ja saman konsernin yrityksille LyhytaikaIs 2014 Sllrtosaamlslin liittyvät olennalset erät Rakennukset Rakennukset KoneetJakalusto Ennakkomalsut ja keskeii henk.0l.01 Ennalkualsut ja keskener.harik Myyntismiset. Jne kaup ja ins VesI 60343,13 MWntjsis, muut konsemiiiteisöt 1 685,00 Sllrtosaanlset, Jns kaupunki 126,95 LainasaeniIs. Jns kaupunki 1 1 Soslaalikuh4aksdukset Vudcraennal(ot Saamiset/omet puhdut; hlökunta Menoennakol; Iakisäät.sos.kuluennakc* Kone ja kalusto Menc4äännäs ennen poistoa Vennykset Mer)cjäännös 1nm poistoa Tilikauden poisto ,15 R , o1g.36 0, , , , , , , , , ,51 88, , , , ,91 fljj) , ,0C

12 TASEEN VASTATAVlA KOSKEVAT LIrTETIEDOT 8 Oman pääoman tase-eräkohtairien muutosten erittely Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,98 Edellisten tilikausien voitto Edellisten tlflkauslen voitto Tilikauclen voitto/tappio , , , Oma pääoma yhteensä , ,42 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista (OYL 13:5) Edellisten kauslen voitto/tappio Tilikauden voittofiappio Voitonjakokelpoisel varat yhteensä , C , , , ,44 Pltkäaåkalnen vieras pääoma Läna( rahoituslaitoksilta yhteensä josta yli viiden vuoden kuluttua eriäntyvä osuus , , ,00 Lyhytalkainen vieras pääoma Stut ennak&; opsk. kevatkauden koulutusmaksut OPM-avustus/LEAP-henke; seur.vuoden elcsc*us , ,50 S Velkojen erittely omistusyhteys- ja saman konsernin yrityksille Lyhytelkalset 2014 Ostovelat, Jns kaupunki ja Ins Vesi 2904,71 Ostovelat, muut kons&nlyhtelsöl ,12 Yhteensä Siirtovelkoihin sisältyvät olennalset erät Lornapelkat Muut , , ,82 1ijE.± VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA UITE11ETO Joensuun kaupungin oniavelkainen takaus Ncrdea Pankki Oyjflaine nro: Kuntarahdius OjIiaina nro: 13023I0 0, , , , ,12 Leasingaopimusvastuut 2014 O Siamene Flnancial Service5 AS Sopimus (36 kk: eräveloitus: (( ) 1 24)/3kk + vak.26,99 J3klc Ruckus Wien Iastot koko sopirnusaika: eräveloitus/3kk Vashiina jjellä 0 erää * Siemena Financial Services AE Sopimus A /36 kk: erävelaitus: (( ) 1 24)13kk + vak /3kk Toshiba monltolmilaite varustein koko sopimusaika: => 12 eräveloitus/3kk Vastuina jäljellä 8 erää * 1142, , Leaslngvastuut yhteensä: 9136, ,56 0,00 305,56 Muut vastuut; AIv-vastuu Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2009 valmistuneesta kiintestelnvestomnista tekemiaan vonhlsäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarldstuskauien kana. Viimeinen t&dstusvuosi on 2018; vastuun enimmäisniäärä ,

13 lyhytaikaiset - saamis+r1at TASE-ERITTELYT JA LIITETIETOJEN ERITTELYT PAPERI/SÄHK.ARKISTO tuottama käteistosite- ja myyntilaskuaineisto siirtotiedostona KÄTEISKASSA- ja MYYNTILASKUKIRJAUKSET)Hotellinx-järjestel män OSTOLASKUT; OSTOT -tositelaji => kirjanpitotosnrot: PAPERI/SÄHK.ARKISTO RESKONTRALUETTE LOT PAPERI/SÄHK.ARKISTO PÄIVÄKIRJA PAPERI/SÄHK. ARKISTO PÄÄKIRJA PAPERI/SÄHK.ARKISTO Kirjanpitokirjat Sällytystapa PALKKATOSITTEET; PALKAT -tositelaji/tosnrot: PAPERI/SÄHK.ARKISTO Rd-kirjanpitoon LASKUT -tositelajiltosnrot: Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 9 Kirjanpitoklqat, tositelajit Ja siiytystapa Tunnuslukujen laskentakaavat MUISTIOTOS ITTEET; MUISTi -tositelaji/tosnrol: PAPERI/SÄHK.ARKISTO KÄYTTOOMAIS UUS/PO ISTOT; KOMTOS -toslaj i/tosnrot: PAPERI/SAHK.ARKISTO Omavaraisuusaste taseei loppusumma- saadut ennakc* Oman pääoman tuotto-% Liikevoittoprosentti = x 100 liikevaihto satunrtasenä tulos ennen - vahimmistoosuud oma paäoma + Oman pornan Wolofl viltlee!liset -rnrmarvol 0val Erinomainen yli 20 % Hyve 15-20% Tyydyltavä 10-15% Välitäva 5-10% Heikko alle 5% oma pääoma + vähimmistöosuud Oma saraisuusasleen vlitleellisel ohjearot oval: Erinomainen yli 50 % Hyvä 35-50% Tyydylläva 25 - % Vältiäva 15-25% Heikko alle 15 Jo Tunnusluvuri viilleellisel ohiearvot ovat. Iyhaikainen vieras pääoma - Quickratio lt.- -.ii saadut ennakkomaksut Erinomainen yli 1,5 Tyydytiäva Välliavä Heiktio alle 0.3 vaihto-omaisuus + iyhytaiksiset saern:set + rahat ja partkkisaamiset Tvnnuslusun viiteejliset ohiearvol ovat Iyhytaikalnen vieras pääoma Erinomainen yli 2.5 Hyvä Vijillavä Heikkc alle 1 T5yiyIlaä Current ratio rahoitusomaisuusarvopapent PAN KKITOSITTEET; PANKKI -tositelaji/tosnrot: ALKAVA TASE; ALKUSA-tositelaji/tosnro: 1001 PAPERI/SÄHK.ARKISTO Tositelajit Sällytystapa TASEKIRJA SIDOTTU PAPERI/SÄHK.ARKISTO PAPERI/SÄHK.ARKISTO

14 KHT Perttu 1 - Vesa Martikkala Joensuu Aimo Issakainen Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 10 Hallituksen varapj, hallituksen jäsen TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TLINPAÅTOKSEN ALLEKIRJOITUKSET Hallituksen arajasen. Pekka Kolehmainen 800 0y. - - Liisa Porento Hallituksen jäsen Tapio Sormunen Hallituksen puheeniohtaja T1LINPÄÄTOSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Joensuussa Pasi Tuuva Luja Koskela HTM, JHTT Sanna Heinonen Kaisa Kirjavainen Toimitusjohtaja-rehtori Hallituksen jasen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen

15 Lausunto toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varairihoidon valvonnan antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien titinpäätöksen ja toimintakertorriuksen tuloslaskelman ja Liitetiedot. Olemme tihntarkastaneet Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n kirjanpidon, tifinpäätäksen, Ita-Suomen Liikuntaopisto Oy:n yhtiökokoukselle HIsii Faksi tlii ennranta 2 SKuS BDO, I_B valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väännkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suonttarnamme tilintarkastuksen perusteella Lausunto tilinpäätöksestä ja LuotettavaLla tavalla järjestetty. asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on Lainmukainen ja varainhoito TILINTARKASTUSKERTOMUS hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa Hyva tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suontamme tilintarkastuksen Olemme suorittaneet titintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarlastustavan mukaisesti. toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. HaLlitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäatöksen ja toimintakertomuksen Laatimisesta ja siitä, että ne Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai taiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingorikorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka nkkoneet toimintakertomukseen sisättyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan siinä tarkoituksessa, että hän antaisi Lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asiarimukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet Lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimas5a olevien tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertornuksen ja tilinpäätöksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot ovat ristiriidattomia. Joensuussa 27. maaliskuuta 2015 BDO Oy, KHT-yhteisö onpai,,rncd b3 ;t i,rnd (cmi,rr ii c la.ona( flq (1 WO k 9f,(dr2ped.fI KHT HTM, JHTT Pasi Tuuva Luja Koskelo ai,u. 3 Iii-r,i,I 3Dft - fl:o, 1 i Do,,,cie u. s, L) 5 9 at, i&r,tva L,m,t2,I,

16 Itä Suomen Li ikuntaopi sto Yhtiökokous LIITE 3. Vuoden 2014 TOIMINTAKERTOMUS 1* ISLO ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO

17 2

18 Sisällys YLEISTÄ.4 TALOUS JA HALLINTO 4 AIKUISTEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS Hierojan Ammattitutkinto (UHK) 5 Liikunnan ammattitutkinto (LAT) 5 Liikunnanohjauksen peruskoulutus (LOP) 6 Lukuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto (LPH ) 6 Tanssin ja somatiikan koulutus (TSK) 7 Valmentajan ammattitutkinto (VAI) 8 LASTEN LIIKUNNALL.INEN ILTAPÄIVÄKERIIO 8 VALMENNUSKESKUS JA OSKE -HANKE 9 TERVEYSLIIKUNTA 9 MAJOITLISPALVELUT 9 VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUSTOIMINTA 10 CROSS-BORDERMOVEFORHEALTH 10

19 Pekka YLEISTÄ Vuosi 2014 oli merkittävä vuosi liikuntaopiston historiassa. Liikuntaopiston teoriaopetustilat ja toimistotilat olivat ensimmaisen kokonaisen vuoden Tiedepuiston tiloissa. Suunnitelmissa ollut uudisrakennuksen valmistelu keskeytettiin konsemijohdon vaatimuksesta eikä liikuntaopistolla ollut vuoden aikana omia liikuntatiloja lukuun ottamatta kuntoklubia Kalevankatu lo:ssä. Vuoden 2014 koulutustoiminta jatkui valtionosuuksien turvin samoin kuin aikaisempinakin vuosina vapaan sivistystyön koulutuksena ja aikuisten ammatillisena lisäkoulutuksena. Edelliseen vuoteen verrattuna valtionosuudet ammatilliseen koulutukseen kasvoivat ja vastaavasti vapaan sivistystyön koulutukseen alenivat hiukan. Kaupunki pienensi avustustaan eurolla ensimmäistä kertaa ISLOn historiassa. Karelia ENPI hanke ja Liikunnan ja urheilun osaamiskeskus hankkeet päättyivät vuoden 2014 lopussa ja tanssiin liittyvä IDOCDE hanke jatkuu LEAP hankkeena vielä vuodelle TALOUS JA HALLINTO ISLOn hallituksessa toimivat seuraavaan yhtiökokoukseen saakka: Jäsen Tapio Sormunen Sanna Heinonen Lauri Hyvönen Aimo Issakainen Varajäsen Matti Havukainen San Paajanen Kolehmainen Jari Kainulainen Kaisa Kirjavainen Eeva Saarelma-Laakkonen - Liisa Porento Milja Halonen Jaakko Turunen Hugo Perttu Lisäksi rehtori Vesa Martikkala kuului yhtiö järjestyksen mukaan hallitukseen Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Taloushallintopalvelul ostettiin Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskukselta. Valtionosuutta aikuisten ammatilliseen lisäkoulutukseen ja vapaan sivistystyön koulutukseen saatiin yhteensä n euroa. projektirahoituksia euroa. kaupungin avustusta kun liikevaihto oli euroa Tietotaito Group Oy suoritti työpaikkatutkimuksen ISLOn työilmapiiristä puheenjohtajiston tilauksesta Selvityksessä haastateltiin kaikki ISLOn työntekijät. Tutkimuksen raportissa todetaan, että ISLOn työilmapiiri on erittäin hyvä ja henkilökunta motivoitunutta työhönsä. Joensuun kaupungin henkilöstöjohtaja tarkasti ISLOn henkilöstöhallinnon ja totesi raportissaan. että ISLOa johdetaan hyvin Molemmista selvityksistä tekijät ovat raportoineet hallitukselle sekä suullisesti että kirjallisesti. Molemniissa raporteissa oli myös hyviä kehittäniisehdotuksia 4

20 jito AIKUISTEN AMMATILLINEN LISÄKOtJLLJTUS Hierojan4. Sirpa Sedano (UHK) 1-1 ierojan amniattjtutkintoon valmistava urheiluhierojakoulutus antaa hyvät valmiudet toimia yrittäjänä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja toisen asteen koulutuksena se avaa tietä myös useisiin jatko-opintoihin Hierojan amniattitutkintoon valmistava urheiluhierojakurssi n:o 32 (alkoi syksyllä 20 13) toteutettiin vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen päätteeksi 24 opiskelijaa suoritti hierojan ammattitutkinnon hyväksytysti. Koulutus tapahtui moduleittain v uusittujen ammattitutkinnon perusteiden mukaisesti ja tutkinnon osat toteutettiin osana koulutusta. Opetuksen painopiste oli työssä oppimisessa. Tällöin korostuu hieronnan luonne hoitotapahtumana. l-lieronta hoitotapahtumana on myös yksi tutkinnon osa. Syksyllä 2014 koulutuksessa aloitti 24 täysipäiväistä opiskelijaa. Yksi opiskelija joutui jättämään koulutuksen kesken joulukuussa joten keväällä 2015 oppilasluku on 23 Koulutus aloitettiin lslo:n tiloissa. Joensuun Tiedepuistolla. Koulutus on vielä kesken ja kaikki siihen liittyvät tutkinnon osat suoritetaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti v Fysikaalinen hoitolaitos toimi tössäoppimisjakson aikana urlieiluhierojakoulutuksen tvöharjoittelupaikkana. jossa maksavat asiakkaat toimivat potilaina. Juuri opiskelijoiden hieronnassa käyvät asiakkaat muodostivat pääosan hierontapoliklinikan asiakaskunnasta. S ksyllä 2014 palkattiin määräaikainen hieroja potilastyöhön lähinnä siitä syystä, että lähetteellä potilaiksi tulevilla tulee KELA:n korvauksen saamiseksi olla hoitajana terveydenhuollon ammattilainen. l-lieronta oli edelleen tyvpillisin hoitomuoto. mutta myös esim, lämpö-. sähkökipu- ja k Imähoitoja sekä selän venytvshoitoja annettiin. Fysikaalisen hoitolaitoksen tiloissa toteutettiin vuonna 2014 myös hieronnan ammattitutkinnon osat oman kurssin osalta l ilat olivat kohtuullisen hyvät ja ajanmukaiset Oppilaiden töharjoittelua valvoi ja ohjasi opettaja (fysioterapeutti / hieroja). Ohjaus ja valvonta ovat edelleen tärkeässä osassa oppimisen ohjaamista. vaikka lähetekäyläntö loppuikin KELA:n määräyksestä syksyllä Liikunnan in:tt itiitidflto (LAT) Tiina Turunen Syksyllä 2014 aloitettiin 10. liikunnan ammattitutkintoon valmistava koulutus (LA F) Koulutuksessa käytetään uudistuneita tutkintoperusteita. määräys 2/ Liikunnan ammattitutkinnossa tutkinnon suorittaja osoittaa osaainiseiisa liikunnan ammattilaisena toimim isessa ja 1 iikkumaan ohjaamisessa. VaI innaisten tutkinnon osien suorittaneella on osaamista yksilölliseen liikunnanohjaukseen. liikuntataitojen ohjaaniiseen tai Iiikuntayrittäjänä toimimiseen. Flalulessaan tulkiniion suorittaja voi täydentää ja syventää osaamistaan valitsemalla toiseksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi tutkinnon osan toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. I.iikunnan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

21 A. Pakolliset osat 1. Liikunnan ammattilaisena toimiminen 2. Liikkurnaan ohjaaminen B. Valinnaiset osat, joista valittava kaksi osaa 1. Yksilöllinen liikunnanohjaus 2. Liikuntataitojen ohjaaminen 3. Lnkuntayrittäjänä toimiminen Opinnoista lähiopetusta on 1 lov/1 5op ja etäopiskelualnäyttötehtäviä sekä työssäoppimista 30ov/45op. Lähiopetusjaksoja pidettiin keväällä kuusi ja syksyllä viisi. Opinnot koostuivat luennoista. käytännön liikuntatunneista. työssä oppimisesta. itsenäisestä työskentelystä etäopiskelujaksoilla ja näyttötehtävien tekemisestä. Liikunnan ammattitutkintokoulutuksen johtajana toinli Tiina Turunen. Yrittäjyydessä ja ensiavussa kouluttajina toinlivat ulkopuoliset asiantuntijat. Muu koulutus tapahtui Itä-Suomen liikuntaopiston oman henkilökunnan voimin. Liikunnanohjauksen peruskoulutus (LOP) Miia Eronen Opetus järjestelyjen perustana on 60 opintopisteen laaluinen opetussuunnitelma. johon sisältyy myös nuorten yleisurheilunohjaajakurssin sekä uimaopettajakoulutuksen suorittaminen lukuvuoden aikana. Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi työharjoittelua neljä viikkoa sekä etäopiskelua 2-3 viikkoa. Vuosikurssi jatkoi suunnitellusti opintojaan kevään 2014 aikana. Opinnot sisälsivät käytännön ja teorian opetusta. itsenäistä opiskelua sekä runsaasti käytännön ohjausharjoituksia. Lisäksi myös varsinainen työliarjoittelujakso (15 päivää) suoritettiin kevään aikana. Etäopiskelupäiviä keväällä oli muutamia, Opetussuunnitelmaan sisältyvistä lisäkoulutuksista kevään aikana suoritettiin ammattiin valmistava uimaopettajan koulutus Kevään aikana opetuksesta vastasivat ISLOn omat opettajat sekä tarvittaessa talon ulkopuoliset asiantuntijat useilla liikuntapaikoilla ympäri kaupunkia 1. ukuvuosi päättyi Keväällä valittiin 16 opiskelijaa lukuvuoden koulutukseen. Hakemusten perusteella kaikki hakijal kutsuttiin pääsykokeisiin. joiden jälkeen valinnat suoritettiin. Syksyn opintojen ärjestelyistä selviydyttnn hyvin. Koulutuksen vastaavana opettajana toimi Miia Eronen..iikuntikkjeoioitajan animattitut.kinto (LPH) Martti Riekki Lukuntapaikkojenhoidon ammattitutkinnon koulutuksessa oli vlioiina 2014 yhteensä 16 opiskelijaa, Joista 13 opiskelilaa suoritti ammattitutkinnon Yksi opiskelijoista jatkaa vuoden 2015 koulutuksessa ja valmistuu syksyllä 2015, yksi opiskelija keskeytti henkilökohtaisista syistä opinnot Yhden opiskelijan oppisopimus purettiin kolmikanta- neuvotteluii pohjalta. (Oppisopiniuskeskus- työnantaja - kouluttava oppilaitos) ja yksi opiskelija sairastui niin, ettei voinut osallistua syksyllä tutkintosuoritteisiin, 6

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 -

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 - Puhas Oy Y-tunnus 1067047-0 Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Puhas Oy Jokikatu 7 80220 Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1067047-0 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2010 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi oli varsin samankaltainen viime vuosiin verrattuna. Liikevaihto väheni hieman, liikevoitto kasvoi ja tilikauden

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Sisältö Toimintakertomus........................................ 3-5 Tuloslaskelma............................................. 6 Tase.....................................................

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Toimintakertomus...3-6 Tuloslaskelma...7 Tase...8 Rahoituslaskelma...9 Tilinpäätöksen tilitiedot...10-14 Tilinpäätöksen päiväys ja tilinpäätösmerkintä...15 Tilintarkastuskertomus...16

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Jätekukko Oy:n osakkaat 31.12.2010 Kunta: Asukasluku Osakkeet / % Osakemäärä/kpl Kuopio 93 278 290 000 40,8 % 290 Pieksämäki 19 869 70 000 9,8 % 70 Siilinjärvi

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot