Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013"

Transkriptio

1 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu Säilytä asti

2 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Liitetiedot 5-7 Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilytystapa 8 Tunnuslukujen_laskentakaavat 8 Tilinpaatöksen allekirjoitukset 9 Tilintarkastajan tilinpaatösmerkinta 9 Tilinpaätöksen laatija Asta Huuho Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy TaHe-laskentayksikkö Torikatu 34 B JOENSUU

3 Olavi Pennanen, vpj Mauri Raatikainen Arvo Nuutinen Saverio Schiavone Matti Eskelinen Irja Koponen Vuokko Makkonen Asko Puhakka, pj Man Holopainen Jäsen Varajäsen Yhtiön toimitusjohtajana a rehtorina oli Vesa Martikkala. Yhtiön hallitukseen kuuluu 7jäsentäja lisäksi yhtiöjärjestyksen 2 :n mukaan rehtori. Hallinto ja tilintarkastajat Yhtiökokoukseen saakka hallituksen jäseninä ovat toimineet: TÖIMINTAKERTOMUS TiIikaudeIta Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 1 KPL 3:1 6 mom (KILA ) KPL 3:1 6 mom (KILA 2 5.) ja koulutustoimintaa uusille urille tulevaisuudessa Tämä vaikuttaa henkilökunnan määrään ja tilatarpeisiin opiskelijamäärän vähenemisen vuoksi Toisaalta muutokset pakottavat opistoa uudistamaan maksullista palvelutoimintaa Tulevien vuosien aikana yhtiön opetustoiminta vähenee, koska valtionrahoitus alenee Liikuntaopiston oman uudisrakennuksen suunnittelu keskeytettuin konsernin toiveesta kesällä on Vapaan sivistystön valtionosuus on vuonna 2014 noin euroa pienempi kuin Muutto aiheutti työvoimatarpeen pienenemisen noin 12 henkilötyövuoden verran. Liikuntaopisto muutti syksyllä 2013 uusiin vuokratiloihin Joensuun Tiedepuistoon teoriaopetus- ja toimistotilojen osalta Samassa yhteydessä omasta siivous- ja ruokalatoiminnasta luovuttiin , kun se vuonna 2013 oli Vuonna 2014 opiston julkinen rahoitus on tasoltaan samaa luokkaa kuin aikaisemminkin vuonna 2013 Valtionosuus aikuisten ammatilliseen lisäkoulutukseen tulee olemaan v Joensuun kaupunki alentaa opiston rahoitusta 17% eli kaupungin avustus vuonna 2014 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä tutkintoon johtava aikuisten ammatillinen lisäkoulutus lakkautetaan Suomesta kokonaan vuoteen 2017 mennessä Syksyllä 2013 OPH tiedotti koulutuksien leikkauksista osana hallituksen rakennepoluittista ohjelmaa Ohjelmassa ei (632/1998) 11:n nojalla saatiin käyttökustannusten valtionosuutta rahoituksesta annetun lain (631/1998) 5:n nojalla Vapaan sivistystyön lain Liikuntaopisto sai opetusministeriöltä vuodelle 2013 valtionosuutta opetus- ja kulttuuritoimen Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen päättymisen jälkeen varamiehinään JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela ja HTM, JHTT Aki Rusanen. Yhtiön tilintarkastajana ovat toimineet KHT Pasi Tuuva ja HTM, JHTT Luja Koskelo, Jaakko Turunen Hugo Perttu Sanna Heinonen San Paajanen Aimo Issakainen, hallituksen vpj Jari Kainulainen Lauri Hyvönen Pekka Kolehmainen Liisa Porento Milja Halonen Tapio Sormunen, hallituksen puheenjohtaja Martti Havukainen Kaisa Kirjavainen Eeva Saarelma-Laakkonen Jäsen Varajäsen Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Eija Hyvärinen Carita Korhonen Liisa Porento Jarno Oksanen

4 Liikuntaryhmiin osallistujien lukumäärä Majoitusvuorokausien lukumäärä Vapaan sivistystyön kurssivuorokausien lukumäärä Opiskelijjoiden lukumäärä ammatillisessa lisäkoulutukses Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Kotipaikka: Joensuu Tilikaudelta yhtiö kirjaa euron tappion, jonka hallitus esittää siirrettäväksi voitto/tappiotilille (OYL 85 2 ) Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Tuloslaskelman muk.suoriteperusteiset palkat Henkilöstö keskimäärin; kokoaikaiset & osa-aikaiset Henkilöstöä koskevat tiedot 2013 Yhtiöllä ei ole tutkimus- ja kehitystoimintaa Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiöllä on 25 osaketta, joiden nimellisarvo on n.1 681,88 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa Yhtiön osakkeet Omavaraisuusaste (%) 5434 % 50,26 % 46,96 % Vakavaraisuus: Quick ratio Maksuvalmius. Current ratio 2,54 2,57 2,76 2,07 2,26 2,34 tunnuslukuja Taloudellista asemaa kuvaavia , , ,12 % -5,66 % 13,64 % 1,51 % 4,05 % 0,73 % , , , , , , Tilikauden tulosf Oman pääoman tuotto-% Liikevaihto/ Liikevoitto Liikevoitto-% Tuloksen muodostumista kuvaavia tunnuslukuja

5 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 3 TULQSLAsK$.ffjJ LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,21 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeetja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , , , , , ,01 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , , , , , , , , , , , , , , ,54 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahtuotot (sis.kons-tilin korotl449,45 ) Korkokulut ja muut rahkulut (siskurssitapp/ ) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIA 1 994, , , , , , , ,32 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINP/iJTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,32 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,32

6 Tilikauden voitto (tappio) Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 4 TASE V a s t a a v a a I PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset , , , , , ,80 Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä 2 606,91 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,78 0,00 0, , , , , , , VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vastaavaa yhteensä 0, , , , , ,51 0, , , , , , , , , , , ,02 TASE Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PAAOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 42046, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Vastattava a yhteen s a , ,02

7 (5*(1 sen perusteella, käytetäänkö hyödykettä yrityksen arvonlisäverollisessa vai -verottomassa toiminnassa. Pysyvät vastaavat on aktivoitu alkuperäisiin, joko arvonlisäverollisiin tai -verottomiin hankintamenoihin parannusmenot, jotka poistetaan 10 vuoden tasapoistoina (1,tasapoisto: 83 vrk:n tasapoisto/ ). Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA2:2, 1 k.1, KPA2:3, 1 k.3) Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (KPA 2:2) LIITETIEDOT Muina pitkävaikutteisina menoina on aktivoitu taseeseen Länsikatu 15 vuokrahuoneiston perus * Muut pitkävaikutteiset menot 10 vuotta Tasapoisto * Rakennukset ja rakennelmat * * Muut aineelliset hyödykkeet = )/v) ). Viimeinen tarkistusvuosi on 2018, vastuun enimmäismäärä/ ,55 arvonhisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verohhinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2009 valmistuneesta kiinteistöinvestoinnista tekemiään Alv-vastuu aktivoidut rakennusmenot EVL:n max.menojäännöspoisto ATK-ohjelmat 5 vuotta Tasapoisto Kalevankatu 5B kiinteistö EVL:n max.menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Koneet ja kalustohankinnat, veroton toiminta EVL:n max.menojäännöspoisto Koneet ja kalustohankinnat, verollinen toiminta EVL:n max.menojäännöspoisto Ka 5B kiinteistön koneet, kalustohankinnatja laitteet EVL:n max.menojäännöspoisto ATK-laitteet ja konttorikoneet 5 vuotta Tasapoisto Kalevankatu 5B kiinteistön peruskorjauksesta Aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Suunnitelman mukaisten poistojen poistoajat ja poistomenetelmä: Kalevankatu 5B:ssä sijaitseva rakennus ja rakennelmat sekä peruskorjauksesta Taseeseen aktivoitu aiempien, hyödykkeiden taloudelliseen pitoaikaan (4v17v/lOv) perustuneiden tasapoistokirjausten sijaan. Kone- ja kalustohankinnoista kirjattu jo alkaen EVL:n maksimimenojäännöspoisto (v.08 25%) ATK-laitteiden ja -ohjelmien sekä konttorikoneiden poistokäytäntöntönä 5-vuoden tasapoisto. kolme vuotta, kirjataan kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Pienet käyttöomaisuushankinnat (alle 840,94 ) ja hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle sumu-poistosuunnitelman mukaan. hankintameno poistetaan EVL:n enimmäisprosentin mukaisina vuosittaisina menojäännöspoistoina. Hankintamenot kirjataan kuluiksi hallituksen vahvistaman ja päivitetyn Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 5

8 Tuloslaskelman liitetiedot (KPA 2:3) Liiketoiminnan muut tuotot: Jns kaup.avustus , ,00 Ka5B/v vesivahinko-vel;osahyvitys/v ,79 (Taloh.Multanen Oy) Johdon palkat ja palkkiot: Yhtiön hallituksen jasenille maksettiin vuoden 2013 vuosi- ja kokouspalkkioita yhteensä 7.726,90 (v.2012 / vuosi- ja kok.palkkioita 6.400,00 ). Liikuntaopiston rehtorille, joka on myös yhtiön toimitusjohtaja, ei maksettu erillistä korvausta toimitus johtajuudesta. Tilintarkastuspalkkioita maksettiin vuonna 2013: 1332,80 eur/nto (v.2012 /1298,98 ). Taseen vastaavia koskevat liitetiedot (KPA 2:4) KPA 2:4, 3 Saamisten erittely omistusyhteys- ja saman konsernin yrityksille Muilta saman konsernin Lyhytaikaiset saamiset Emoyhteisöltä yhteisöiltä Yhteensä Myyntisaaamisetl3l , , ,25 Myyntisaaamisetl3l , , ,53 Lainasaamiset/ : Konsernitili: Nordea-shekkitili liitetty Jns kaup. konsernitili-järj ,josta alkaen tilin varat lainasaamista ,67 0, ,67 (= Jns kaup. Vieras päaoma, lainat muilta luoton-antajilta) saakka Nordea-tili ollut rahasaamista. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot (KPA 2:5) KPA 2:5, 1 k. 1 Oman pääoman tase-eräkohtai nen muutosten erittely Oma pääoma Osakepääoma , ,98 Osakepääoma , ,98 Edellisten tilikausien voitto , ,28 Edellisten tilikausien voitto , ,41 Tilikauden voitto/tappio , ,32 Oma pääoma yhteensä , ,71 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista (OYL 13 5) Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,41 Tilikauderi voitto/tappio , ,32 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä , ,73 KPA 25, 1 k. 2 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä , ,12 josta yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osuus ,00

9 KPA2:7, 1 k.1,2,3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskeva liitetieto Joensuun kaupungin omavelkainen takaus Nordea Pankki Oyj/laina nro: Kuntarahoitus Oyj/Iaina nro: 13023/08 KPA 2:5, 2 Velkojen erittely omistusyhteys- ja saman konsernin yrityksille , , , , ,44 7 Lyhytaikaiset velat Emoyhteisälle Muille saman konsernin Yhteensä: Ostovelatl3l ,08 202, ,88 Ostovelatl3l ,13 185, ,69 KPA 2:7, 2 k.2 Leasingvastuut Siemens Financial Services AB Sopimus /36 kk: eräveloitus: ((216,65+8) *1,24)/3kk + vak.26,99 /3kk Ruckus Wlan laitteistot koko sopimusaika: => 12* eräveloitus/3kk Vastuina jäljellä 1 erää * 305,56 305, ,78 Siemens Financial Services AB Sopimus /36 kk: eräveloitus: ((990+8) *1 24)13kk + vak.1 15,32 /3kk Ricoh Aficio MPC4501 -värimoriitoimilaite varustein, vahdettu Toshibaan (ks alla) koko sopimusaika: => 12* eräveloitus/3kk Vastuina jäljellä 0 erää * 1352,84 0, ,04 Siemens Financial Services AB Sopimus A kk: eräveloitus: ((1 05,00 8) *1 24)13kk + vak.1 1,93 I3kk Kahvi-/kaakaoautomaatti Easy Coffee: 1 Cli 302X koko sopimusaika: => 16* eräveloitus/3kk Vastuina jäljellä 0 erää 152,05 0, ,70 Leasingvastuut yhteensä: 305, ,52

10 lyhytaikaiset saadut Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy 8 Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilytystapa Kirjanpitokirjat PAÄKIRJA PÄIVÄKIRJA RESKONTRALU ETTELOT TASE ERITTELYT JA LIITETIETOJEN ERITTELYT TASEKIRJA Tositelajit Säilytystapa PAPERI/SAHKOARKISTO PAPERI/SÄHK.ARKISTO PAPERI/SÄH K.ARKISTO PAPERI/SÄHK.ARKISTO SIDOTTU Säilytystapa ALKAVA TASE; ALKUSA-tositelaji/tosnro: 1001 PAPERI/SAH KOARKISTO PANKKITOSITTEET; PAN KKI -tositelaji/tosnrot: PAPERI/SÄH K.ARKISTO OSTOLASKUT; OSTOT -tositelaji => kirjanpitotosnrot: PAPERI/SÄHKOARKISTO KATEISKASSA- ja MYYNTI LASKU KI RJAU KSET/Hotellinx-järjestelman tuottama kateistosite- ja myyntilaskuaineisto siirtotiedostona Rd-kirjanpitoon LASKUT -tositelaji/tosnrot: PAPERI/SÄHKOARKISTO PALKKATOSITTEET; PALKAT -tositelaji/tosnrot: PAPERI/SÄHKOARKISTO MUISTIOTOSITTEET; MUISTi -tositelaji/tosnrot: PAPERI/SÄHK.ARKISTO KÄYTTÖOMAISU US/POISTOT; KOMTOS -toslaji/tosnrot: PAPERI/SÄHKOARKISTO Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevoittoprosentti = liikevoitto x 100 liikevaihto Oman paaoman tuotto-% Oman päaoman tuoton viitteelliset normiarvot ovat: Erinomainen yli 20 % Hyva 15-20% Tyydyttavä 10-15% Välttäva 5-10% Heikko alle 5 % tulos ennen satunnaiseriä - verot oma paaoma + vahimmistoosuudet 100 Omavaraisuusaste = oma pääoma + vähimmistöosuudet 100 Omavaraisuusasteen viitteelliset ohjearvot ovat Erinomainen yli 50 % Hyvä 35-50% Tyydyttäva 25 - % Välttava % Heikko alle 1 5 % Quick ratio= Tunnusluvun viitteelliset ohjearvot ovat Erinomainen yli 1 5 Hyvä 1-1,5 Tyydyttäva Välttävä 03-0,5 Heikko alle 0 3 Current ratioz Tunnusluvun v:tteelliset ohjearvot ovat Erinomainen yli 2 5 Hyva 2-2,5 Tyydyttäva Valttava 1-5 Heikko alle 1 taseen loppusumma - ennakot lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakkomaksut vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit lyhytaikainen vieras pääoma

11 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 9 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Joensuu Tapio Sormunen Hallituksen puheenjohtaja : Aimo Issakainen Hallituksen varapj, hallituksen jäsen / - > Vesa Martikkala Toimitusjohtaja-rehtori Sanna Heinonen Hallituksen jäsen Lauri Hyvönen Hallituksen jäsen / - - Pekka Kolehmainen Hallituksen varajäsen -EE Kaisa Kirjavainen // Hallituksen jäsen 4 S Jaakko Turunen Hallituksen jäsen \ TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Joensuussa Pasi Tuuva KHT Luja Koskelo HTM, JHTT

12 I_B_E K02Q wwwöc!oil fl TILINTARKASTUSKERTOMUS Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n yhtiökokoukselle OLemme tilintarkastaneet Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon titikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaske[man ja Liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. HalLitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella Lausunto titinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. TilintarkastusLaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. OLemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti, Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. TiLintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheeltisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. TiLintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi Lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. TiLintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen Laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Joensuussa 19. helmikuuta 2014 Pasi Tuuva Lilja Kosketo KHT HTM.j7 1O Oy, iaony :omdany ncorporaeo ui Fmuind (omc1ie. HeLsnk, Suuius ) 333.s u rner oe o OC Ir en o1a mto. comuy rnuic j unuiu, yn orms par- cf ne rcer,aona OO i ork epe-cer rnembyr,rrns UK

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot