LOJAALISUUS RAKENNUSSOPIMUKSISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOJAALISUUS RAKENNUSSOPIMUKSISSA"

Transkriptio

1 SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN RAKENNUTTAJASEMINAARI LOJAALISUUS RAKENNUSSOPIMUKSISSA Asianajaja, varatuomari Pia Stoor Asianajotoimisto Liuksiala & Co Oy Museokatu 9 B, HELSINKI Puh. (09) , telefax (09)

2 TIEDONANTOVELVOLLISUUS Urakkasopimuksen lähtökohtana on, että sopimusosapuolten on voitava luottaa toisen osapuolen antamiin tietoihin, määräyksiin ja ohjeisiin ellei, niin siitä seuraa korvausvelvollisuus Sopimusosapuolet eivät saa johtaa toisiaan harhaan antamalla vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai salaamalla niitä Tilaaja voi tarjouspyynnössään antaa urakkahintaan vaikuttavia tietoja joko kokonaan sitovina, osittain sitovina, kokonaan sitoumuksetta tai jättää joitakin tietoja antamatta urakoitsija tekee varauksen, urakoitsija hinnoittelee riskin 2

3 TIEDONANTOVELVOLLISUUS Halila-Hemmon (s. 89) mukaan rakennuttajan on omatoimisesti annettava kaikki urakan hinnoitteluun ja virheettömyyteen vaikuttavat tiedot. Myös kielteiset tiedot on ilmoitettava. Rakennuttaja vastaa myös vilpittömässä mielessä antamistaan virheellisistä tiedoista ja merkityksellisten tietojen salaamisesta. Kauppalain 19 :n analogia. KKO nro 1370/ /198 RD 1971, johon KKO ei myöntänyt muutoksenhakulupaa (äänin 3-2). Urakoitsija oli oikeutettu korvaukseen, kun rakennuttajan laadituttamat pohjatutkimusta koskevat tiedot eivät pitäneet paikkaansa. 3

4 SELONOTTOVELVOLLISUUS Tilaajan tiedonantovelvollisuuden vastakohtana on urakoitsijan velvollisuus ottaa tietyssä määrin selkoa sopimukseen vaikuttavista tekijöistä. Rakennuspaikkaan tutustumisen tarkoituksena on, että urakoitsija tutustuu tuotanto-olosuhteisiin eikä urakoitsijaa siten voida vaatia tarkistamaan suunnitelmien lähtötietojen paikkansapitävyyttä. Rakennuspaikkaan tutustuminen ei myöskään vähennä tilaajan vastuuta hänen antamistaan tiedoista. 4

5 PUUTTUVA OLOSUHDETIETO Riski rakenteissa olevista yllätyksistä kuuluu riskinjakonäkökohtien perusteella yleensä rakennuttajalle. Urakoitsijan voidaan katsoa ottaneen puuttuvan tiedon riskivarauksena urakkahinnassa huomioon. Jos tieto muuttaa tilaajan suunnitteluratkaisua, niin tilaaja on velvollinen myöntämään lisäaikaa korvaamaan vahingon tarjous sopiminen ennen aloitusta jos hinnasta ei päästä yksimielisyyteen, tehtävä omakustannushintaan Kohtuullistaminen Puuttuvan olosuhdetiedon aiheuttamia lisäkustannuksia voidaan jakaa tilaajan ja urakoitsijan kesken. Tilaajalla riski rakenteistaan, urakoitsijan olisi mahdollisesti pitänyt varautua riskeihin. 5

6 YSE 16 POIKKEAVAT OLOSUHTEET Mikäli todelliset olosuhteet poikkeavat sopimusasiakirjoissa ilmoitetuista tiedoista tai tutkimustuloksista, tulee sen sopijapuolen, joka katsoo etunsa sitä vaativan, pyytää kirjallisesti katselmusta, jossa poikkeama ja sen vaikutus urakkaan voidaan todeta. Katselmuksessa on pyrittävä määrittelemään tämän seikan vaikutus urakkahintaan ja suoritusaikaan. Ellei katselmusta pyydetä niin ajoissa, että tietojen tai tutkimustulosten poikkeaminen voidaan todeta, on oikeus vaatimusten tekemiseen edellä mainitulla perusteella menetetty. 6

7 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS YSE :n mukaan luvat kustannukset viranomaistarkastuksista suunnitelma-aikataulun laatiminen ja suunnitelmien ajoissa toimittaminen suunnitelmien yhteensopivuuden yms. seikkojen varmistaminen rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluvien rakennustavaroiden ajoissa toimittaminen huolehtia siitä, etteivät muut urakoitsijat häiritse tarpeettomasti urakoitsijan suoritusta 7

8 KKO 1993:130 Kysymys suunnitteluperusteiden muuttumisesta urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen Rakennuttajan aloitteesta tehty hankkeen kustannuksia alentanut suunnitelmamuutos KKO: Kun urakoitsija havaitsee rakennuttajan antamissa tiedoissa, ohjeissa tai määräyksissä ristiriitaisuuksia tai virheellisyyksiä, jotka saattavat vaarantaa rakennussuorituksen sopimuksen mukaisen täyttämisen, hänen on tehtävä tästä viipymättä todistettavasti ilmoitus rakennuttajalle. Rakennuttajan teettämän muutoksen vaikutusta rakenteelle ei urakoitsija ollut selvittänyt rakennuttajalle. Kynnys olisi pitänyt tässä tapauksessa täyttyi. KVR-urakoitsija oli vastuussa korjauskustannuksista em. vastuun ja laiminlyönnin johdosta 8

9 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS YSE 19 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden rikkominen 1. Jos tilaaja aiheuttaa menettelyllään työn viivästymisen, esim. laiminlyömällä täyttää ajoissa sopimuksen mukaisesti 8 :ssä mainitut myötävaikutusvelvollisuutensa, ja jos urakoitsija näyttää huomauttaneensa asiasta riittävän ajoissa tilaajalle, urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan. 2. Sama oikeus on urakoitsijalla myös, milloin muu tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija tai tavarantoimittaja aiheuttaa viivästyttävän häiriön. Oikeus urakka-ajan pidennykseen edellyttää kuitenkin, että urakoitsija tekee viipymättä huomautuksen tilaajalle ja täyttää omat velvollisuutensa siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on mahdollista. 3. Tilaajan viivästyksestä johtuva korvausvelvollisuus on määritelty 35 :ssä. 9

10 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS YSE 23 Menettelytapasäännökset Kun työmaalla syntyy :issä mainituista syistä johtuva töiden pysähtymisen tai viivästymisen uhka, urakoitsijan on viipymättä ilmoitettava tästä tilaajalle. Mikäli työt pysähtyvät tai ilmaantuu muu sellainen syy, jonka johdosta urakoitsija katsoo, että hänellä on oikeus saada urakka-aikaan pidennystä tai kustannusten korvausta, hänen tulee välittömästi ilmoittaa tästä tilaajalle kirjallisesti uhalla, että hän muussa tapauksessa menettää oikeutensa näihin. YSE 35 Vastuu tilaajan aiheuttamasta viiveestä Mikäli urakkasuoritus on tilaajasta aiheutuvasta syystä kokonaan tai osittain keskeytyksissä tai viivästynyt urakkasopimuksessa sovitusta valmistumisajankohdasta taikka takuuaika on mainitusta syystä pidentynyt, tilaaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijan osoittamat lisäkustannukset tai suorittamaan ennalta sovitun sopimussakon. 10

11 OIKEUSKÄYTÄNTÖ Välitystuomio (välimiehenä professori Ari Saarnilehto) Kysymyksessä on ollut huoltoterminaalirakennuksen rakentaminen projektinjohtourakkana. Projektinjohtourakoitsijan ( PJU ) velvollisuutena on ollut toteuttaa/rakentaa kohde projektinjohtoperiaatteella/mallilla, mihin on kuulut mm. seuraavat tehtävät: - hankkia suunnittelijat suunnittelutehtäviä varten (arkkitehtisuunnittelusta vastaa tilaaja), tehdä suunnittelusopimukset nimiinsä, - valvoa ja ohjata suunnittelutyötä, - toimia pääurakoitsijana ja tuottaa tarvittavat työmaapalvelut. 11

12 OIKEUSKÄYTÄNTÖ Välitystuomio (välimiehenä professori Ari Saarnilehto) Tilaaja ilmoitti pohjaveden korkeudeksi mittaustuloksen perusteella ja urakkatarjouksessa oli käytetty korkoa Mainittu korkeus oli virheellinen, mikä paljastui nopeasti urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Onko PJU voinut vedota syyskuussa 2008 lisä- ja muutostyövaatimustensa tueksi virheelliseen pohjavedenkorkeustietoon. Tilaajan tilaaman pohjavesitutkimuksen tulokset valmistuivat ja niistä tiedotettiin tarjoajille. Jo seuraavana päivänä rakennuttajakonsultti lähetti tarjoajille kirjeen, joka alkoi seuraavasti: Pohjatutkimuksen perusteella voidaan todeta että perustusten ja kellarin rakenteiden tulee olla vesitiiviitä betonirakenteita. Lisäksi on varauduttava pohjaveden pumppaukseen. 12

13 OIKEUSKÄYTÄNTÖ Välitystuomio (välimiehenä prof. Ari Saarnilehto) jatkuu Esitetty tarkoittaa sitä, että PJU:n olisi jo tarjousta laadittaessa pitänyt tietää, että pohjavesi nousee korkeammalle kuin pohjavesitutkimuksen tuloksista voidaan päätellä. Urakoitsijan tulee tuntea rakentamista koskevat määräykset ja noudattaa niitä. Tilaajan ei tarvitse antaa urakoitsijalle tietoa rakentamisen yleisistä tai paikallisista määräyksistä. Urakoitsijan on tunnettava määräykset muutoinkin. Samalla tavalla urakoitsijan on tunnettava yleiset, rakentamiseen ja rakentamisolosuhteisiin vaikuttavat tekijät, kuten se, että meren läheisyys nostaa pohjaveden pintaa. 13

14 OIKEUSKÄYTÄNTÖ Välitystuomio (välimiehenä prof. Ari Saarnilehto) jatkuu Helsingin kaupungin yleisten rakentamismääräysten mukaan meren läheisyydessä on varauduttava pohjavedenkorkeuteen Tietoa ei ole riitautettu. Sen olisi pitänyt olla PJU:n tiedossa. Lojaliteettiperiaatteenkin mukaan PJU:n olisi pitänyt tiedottaa tilaajalle vedenkorkeuden ongelmista. Jos PJU, jonka useastakin syystä on pitänyt tietää pohjavedenpinnan oikea korko ja se, miten tuo vedenpinnankorkeus otetaan huomioon suunnitelmissa, ei ole sitä tehnyt, sen on itse kärsittävä seuraukset. 14

15 OIKEUSKÄYTÄNTÖ Välitystuomio (välimiehenä prof. Ari Saarnilehto) jatkuu PJU:n pohjavedenpinnan korkeuden muuttuneeseen tietoon perustuvat vaatimukset on kaikki hylättävä, koska PJU:n tiedossa olisi pitänyt olla oikea korkeus tai ainakin se, että ilmoitettu korkeus on oleellisesti virheellinen, ja koska vaatimukset on esitetty useita kuukausia liian myöhään sellaisessa urakan vaiheessa, että tilaajalla ei ole enää ollut todellista mahdollisuutta ratkaista, miten rakentamisen suhteen tulee toimia muuttuneessa tilanteessa, erityisesti hinnan muututtua oleellisesti. 15

16 Kiitos! Asianajaja, varatuomari Pia Stoor Asianajotoimisto Liuksiala & Co Oy Museokatu 9 B, HELSINKI Puh. (09) , telefax (09)

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas

Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas Korjaushanke haltuun: hallituksen pikaopas Taloyhtiön johdon ymmärrys rakennuttamisesta on onnistuneen korjaushankkeen edellytys. Jotta voi ymmärtää mm. suunnittelu-, urakka- ja valvontasopimusten laadintaa

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI Nämä sopimusehdot on mukailtu eri urakoitsijaliittojen yhdessä laatimista, kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005

KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005 KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005 Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry (jäljempänä SKLL) on 30.12.2005 vahvistanut nämä sopimusehdot sovellettavaksi asennuksen sisältävien laitetoimitusten

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt.

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt. Tarjouspyynnön 27.8.2013 liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L.

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 33.Rakennu tajakoulutuksen tutkielmat Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. CROSSOVER AMMATILLISEN

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000)

RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000) Sivu 1/(7) RAKENNUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RTK RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS RTT RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000) KORVAAVAT RYHT 1996 -EHDOT 1 SOVELTAMISALA 1.1 Hankinnoissa

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

YSE:N KESKEISIÄ KOHTIA

YSE:N KESKEISIÄ KOHTIA 1 I Merilampi 2012 YSE:N KESKEISIÄ KOHTIA 10.4.2013 Lauri Tolvanen, asianajaja Asianajotoimisto Merilampi Oy 2 I Merilampi 2012 Asukas Asukas Tilaaja Tavarantoimittaja Arkkitehti Asukas Asukas Asukas Asukas

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ

SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ 1(8) SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ Sopijapuolet ja sopimuksen kohde Rakennuttaja: (sopimustekstissä rakennuttaja) Savitaipaleen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5.

LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5. LATTIAN- JA SEINÄNPÄÄLLYSTELIITTO RY (RAKENNUSTEOLLISUUS) LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5.2014 alkaen 1

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot