KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai klo Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset Varsinaiset jäsenet Yrjö Haapala, kirkkoherra Juhani Heusala Sakari Kuusela Ritva Lampela Sakari Lepojärvi Risto Rimpisalo Eeva Lääkkö Sirpa Uusitalo Leena Varonen Varajäsenet Paula Aaltonen (Sirpa Uusitalo) Ari Aho (Sakari Lepojärvi) Marjo Appelgrén (Juhani Heusala) Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo) Jukka-Pekka Kerimaa (Eeva Lääkkö) Jukka Nikurautio (Sakari Kuusela) Marjo Nurmi (Ritva Lampela) Teemu Uusitalo (Leena Varonen) Jarkko Hannunen, Pirkko Saastamoinen Juha Nykänen, talouspäällikkö Yrjö Haapala, puheenjohtaja läsnä/poissa/varajäsen läsnä, puheenjohtaja läsnä läsnä poissa, varapuheenjohtaja poissa läsnä läsnä läsnä läsnä läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja läsnä, sihteeri Juha Nykänen, sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi Risto Rimpisalo Keminmaassa Eeva Lääkkö Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä virastoaikana klo Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon lukien. Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Yrjö Haapala, kirkkoherra

2 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 2 ALKUTOIMET 99 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Päätös: Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä hartaudella. 100 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KJ 9:1 päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalle / 5: Päätettiin yksimielisesti, että kirkkoneuvoston kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa maanantaisin klo 18.00, jollei erityinen syy vaadi muuta menettelyä. n ohjesääntö 5: Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokouksesta on postitettu 22.kesäkuuta 2015 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen. Päätös: Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 101 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen n ohjesääntö 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Risto Rimpisalo ja Eeva Lääkkö. Pykälän 107 kohdalla pöytäkirjaa pitää puheenjohtaja.

3 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/ Kasvatuksen johtokunnan johtosääntö KN / 102 päätti Pirkko Saastamoisen aloitteesta, että kasvatuksen (nuorisotyön) johtokunnan perustamista valmistellaan. Kasvatustyön johtokunnan tarpeellisuudesta tiedusteltiin myös luottamushenkilö- ja työntekijäkyselyssä: 8. Arvioi kokemuksesi mukaan seuraavat toimielimet Seuraavassa otetaan viimeisessä kohdassa kantaa suunnitelmaan, ei olemassa olevaan johtokuntaan Vastaajien määrä: 24 Erittäin tarpeellinen Tarpeellinen Lähes tarpeeton Olen valmis lakkauttamaan En osaa sanoa Yhteensä Diakoniatyön johtokunta 45,8% 41,7% 4,2% 4,2% 4,2% 24 Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta 33,3% 50% 8,3% 0% 8,3% 24 Kasvatustyön johtokunta 33,3% 33,3% 16,7% 0% 16,7% 24 Kirkkoherran esitys: Esitetään kasvatuksen johtokunnan johtosääntö kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi: KEMINMAAN SEURAKUNNAN KASVATUKSEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Johtokunnan työalat 2 Johtokunnan tehtävät Keminmaan seurakunnan kasvatuksen johtokunnan työaloja ovat: päiväkerhotyö pyhäkoulutyö perhekerhotyö nuorisotyö varhaisnuorisotyö rippikoulutyö 3 Kokoonpano Johtokunnan tehtävänä on 1. johtaa, tukea ja kehittää sille kuuluvia työaloja 2. johtokunnan tehtävänä on hyväksyä ja esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa vuotta varten toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus sekä edellisen vuoden toimintakertomus 3. huolehtia työalojensa yhteyksistä muuhun seurakuntatyöhön 4. kehittää työalojensa vapaaehtoistoimintaa 5. pitää yhteyttä työalojensa puitteissa kirkollisiin, yhteiskunnallisiin ja vapaaehtoistyötä harjoittaviin tahoihin 6. suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät Johtokuntaan, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa puheenjohtajan ja kuusi (6) muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Va-

4 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/ Esittely ja budjettivastuu rajäsenet siirtyvät poissaolevan varsinaisen jäsenen paikalle kirkkovaltuuston määräämässä järjestyksessä. Johtokunnan vastuuhenkilön nimeää kirkkoneuvosto johtokunnan jäsenistä tai läsnäoloon oikeutetuista. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Johtokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla, johtokunnan työalojen vastuuhenkilöillä, nuorisotyönohjaajien keskuudestaan valitsemalla viranhaltijalla, lastenohjaajien keskuudestaan valitsemalla työntekijällä ja kirkkoherralla. Puheenjohtajalla on oikeus kutsua myös muita henkilöitä johtokunnan kokoukseen tietyn asian käsittelyä varten. Johtokunta valitsee itselleen sihteerin. Johtokunta voi perustaa työryhmiä työalojensa suunnittelun ja toiminnan tueksi. Esittelijänä toimii kirkkoneuvoston valitsema vastuuhenkilö tai käsittelyssä olevan asian työalavastaava. Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen johtokunnan puheenjohtajan pyynnöstä kirkkoneuvoston puheenjohtaja määrää varahenkilön. Vastuuhenkilö kokoaa talousarvion. Budjettivastuu on työalavastaavilla. 5 Kokouksen koollekutsuminen ja asioiden käsittely Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää, ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu esityslistoineen toimitetaan jäsenille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Tieto kokouksesta on samalla tavalla toimitettava kaikille niille, joilla on oikeus olla kokouksissa läsnä ja käyttää siinä puhevaltaa. Kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi 2 momentissa olevien määräysten estämättä. Asioiden käsittelystä ja kokouksen menettelytavoista säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. 6 Päätösten toimeenpano ja otto-oikeus Johtokunnan tekemät päätökset on kirjallisesti ilmoitettava viiden (5) arkipäivän kuluessa päätöksen tekemisestä kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa johtokunnan puheenjohtajalle viiden (5) arkipäivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva kirjallinen ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 103 Kasvatuksen johtokunnan jäsenten valitseminen KN / 103 Kirkkoherran esitys: Esitetään kirkkovaltuustolle, että valtuusto valitsee kasvatuksen johtokunnan puheenjohtajan, kuusi jäsentä sekä kaksi varajäsentä vuosiksi n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 5 *** 105 Kipan seurakuntatalouden yhteyshenkilön varahenkilö Talouspäällikön esitys: Projektiyhteyshenkilön varahenkilöksi nimetään taloustoimiston toimistosihteeri. Seurakuntatalouden yhteyshenkilön varahenkilönä toimii talouspäällikkö. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. *** 108 Kirkkoherran viran palkkaus viranhaltijan vaihtuessa Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa 1 Soveltamisala 1 mom. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä Sen estämättä, mitä Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu palkkausjärjestelmistä, seurakunnan ylimmän johdon palkkaus määräytyy tällä sopimuksella sovitun ylimmän johdon palkkausjärjestelmän mukaisesti. 2 mom. Määritelmiä Ylimmällä johdolla tarkoitetaan kirkkoherran virkaa ja sen haltijaa sekä työnantajaa edustavaa johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon virkaa ja sen haltijaa. Seurakunnalla tarkoitetaan myös seurakuntayhtymää. 3 Viran hinnoitteluryhmän ja viranhaltijan peruspalkan määräytyminen *** 2 mom. Viranhaltijan peruspalkan määrittäminen palvelukseen otettaessa Seurakunta määrittää palvelukseen otettaessa kirkkoherran sekä johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkan viralle määritellyn K-/J - hinnoitteluryhmän palkka-asteikolta arvioimalla viran tehtävien vaativuutta, niiden laaja-alaisuutta ja vastuullisuutta sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta. Peruspalkka määritetään vähintään viran K-/J - hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruiseksi. Asteikon yläraja voidaan perustellusta syystä ylittää. Soveltamisohje: Palvelukseen otettavan kirkkoherran sekä johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkasta päättää seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen. Yksittäisessä seurakunnassa se on tavallisesti kirkkoneuvosto ja seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto.

6 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 6 Täysin pätevän viranhaltijan peruspalkkaa asteikolta määriteltäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus, viranhaltijan ammattitaito ja työssä suoriutuminen kokonaisarvioinnilla. Peruspalkka tulee määrittää vähintään viran hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruiseksi. Palvelukseen otettaessa viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen arviointi perustuu lähinnä käsitykseen valittavan aikaisemmasta toiminnasta. Välittömään vaaliin perustuvassa kirkkoherran valintamenettelyssä peruspalkka voidaan ilmoittaa hinnoitteluryhmän asteikosta määritellyn suppeamman asteikon muodossa. Sen alarajalla kuvataan silloin sitä, mille tasolle peruspalkka voi matalimmillaan tulla asetetuksi ja ylärajalla taas, mikä voi olla peruspalkan korkein taso. Uuden viranhaltijan peruspalkkaa olisi hyvä arvioida kuuden kuukauden jälkeen työhön ryhtymisestä/virantoimituksen alkamisesta uudelleen, jolloin voidaan tarkistaa, onko peruspalkka oikeassa suhteessa henkilön ammatinhallintaan, työsuoritukseen ja työnantajan palkkapoliittisiin linjauksiin. Seurakunnan on toimittava peruspalkkaa määritellessään kannustavasti ja vastuullisesti ottaen huomioon taloudellisen kantokykynsä sekä omat ja kirkon palkkapoliittiset linjaukset. Tämän momentin mukainen seurakunnan asianomaisen viranomaisen peruspalkan määrittelyä koskeva päätös on ennen sen täytäntöönpanoa toimitettava sähköisesti Kirkon työmarkkinalaitokselle tiedoksi. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilun onnistumisen arvioimiseksi KiT:lle toimitettavista asiakirjoista on käytävä ilmi ainakin: kuka päätöksen on tehnyt, kuka on toiminut esittelijänä ja mitkä ovat päätöksen perustelut. 4 mom. Viranhaltijan peruspalkan tarkistaminen palvelussuhteen aikana Seurakunta voi palvelussuhteen aikana tarkistaa kirkkoherran ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkkaa viralle määritellyn hinnoitteluryhmän palkka-asteikolla, kun se arvioi viran tehtävien vaativuuden tai viranhaltijan ammatinhallinnan tai työssä suoriutumisen muuttuneen niin olennaisesti, että peruspalkan tarkistaminen on perusteltua. Asteikon yläraja voidaan perustellusta syystä ylittää. Myös määräaikainen peruspalkan tarkistaminen on mahdollista, jos tarkistamisen perustelut ovat voimassa määräajan. Jos tarkistettu palkka on aiempaa matalampi, sitä maksetaan kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä. Kirkkoherran viran palkkaus määräytyy hinnoitteluryhmän K20 mukaan, alaraja on 3950 euroa ja yläraja 4950 euroa. Nykyisen kirkkoherran peruspalkka on 4819,79 euroa. Palkkatiedot alkaen, yleiskorotus 0,4 %. Kirkkoherran viran palkkahaarukka on viran hakuvaiheessa 3 :n soveltamisohjeen mukaan mahdollista asettaa. Palvelukseen otettaessa viranhaltijan ammatinhallinta ja työstä suoriutumisen arviointi perustuu lähinnä käsitykseen valittavan (valitun) aikaisemmasta toiminnasta. Ennen palkkauudistusta kirkkoherralle maksettiin peruspalkan lisäksi määrävuosilisää 232,23 euroa, kun hän oli toiminut vakinaisena kirkkoherrana vähintään 6 vuotta. Tämä on otettu huomioon palkkausjärjestelmän muutosvaiheessa. Ylimmän johdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) palkkaukseen ei ole maksettu alkaen erilisiä lisiä eikä varsinaista palkkaa jaeta palkanosiin. Ennen palkkauudistusta uusi kirkkoherran viranhaltija sai automaattisesti samaa palkkaa kuin edeltäjä. Ennen viran mahdollista uudelleen haettavaksi julistamista on syytä keskustella ja päättää siitä maksetaanko uudelle kirkkoherralle automaattisesti palkka samansuurui-

7 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 7 sena kuin edeltäjälle, asetetaanko haarukaksi hinnoitteluryhmän alaraja ja yläraja vai asetetaanko palkkaukselle suppeampi asteikko. Talouspäällikön esitys: Ilmoitetaan viranhakuilmoituksessa, että viran palkan hinnoitteluryhmän on K20 ja euromääräinen palkka Euromääräisen palkan arviointi perustuu lähinnä käsitykseen valittavan aikaisemmasta toiminnasta, ammatinhallinnasta ja työstä suoriutumisesta. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 109 Kirkkoherran viranhakuilmoitus Kirkkoherran virkaa haki määräaikaan mennessä yksi henkilö. Uudelleen haettavaksi julistaminen kuuluu tuomiokapitulin toimivaltaan. Hakuilmoitus toukokuulta: Talouspäällikön esitys: Laitetaan Kotimaa lehteen hakuilmoitus (päivämäärät muutettuna), mikäli tuomiokapituli julistaa viran uudelleen haettavaksi. Ilmoitukseen lisätään edellisessä pykälässä mainittu tieto viran palkkauksesta. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin laittaa ilmoitus myös Pohjolan Sanomiin. 110 Tilintarkastus KN / 110 Kirkolliskokous hyväksyi kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakunnissa tullaan noudattamaan lakia julkishallinnon ja - talouden tilintarkastuksesta. Tilintarkastajan määritelmä ja tilintarkastajien hyväksymistä ja valvontaa koskeva sääntely tulee olemaan samanaikaisesti käsittelyssä olevassa uudessa tilintarkastuslaissa. Lain voimaan tullessa kumotun lain (nykyinen JHTT-laki) nojalla hyväksytty JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö voi jatkaa toimin-

8 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 8 taansa edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastusvalvonnalle. Säädösmuutokset tarkoittavat sitä, että seurakuntataloudessa tulee olla lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. HTMja KHT-tilintarkastajat tai HTM- ja KHT-yhteisöt eivät voi jatkaa jälkeen seurakunnan tilintarkastajina. Tilintarkastuspalveluhankinta on Keminmaassa niin pieni hankinta, että sitä ei ole kilpailutukseen tarvittava työmäärä huomioon ottaen tarkoituksenmukaista kilpailuttaa. Hankintalain mukainen raja on euroa (ilman arvonlisäveroa). Talouspäällikkö pyysi tarjouksen tilintarkastuksesta BDO Audiator Oy:ltä, jolla on mittava kokemus vastaavanlaisista seurakunnille suoritetuista tilintarkastustoimeksiannoista jo kymmenien vuosien ajalta. Audiator tarjoaa tilintarkastusta seuraavien ehdoin: HINTATIEDOT Suoritamme tilintarkastuksen hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tilintarkastuspalkkiomme perustuu toimeksiannossa tehdyn työn määrään. Tilintarkastuksen kokonaishintaan vaikuttavat seuraavat toimeksiannon asianmukaisen suorittamisen kannalta olennaiset seikat: organisaatioissa ja toiminnassa ei tapahdu olennaisia muutoksia kirjanpito ja raportointi on hoidettu asianmukaisesti ja talouden järjestelmät toimivat luotettavasti ilman olennaisia häiriöitä ja muutoksia sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta on ohjeistettu asianmukaisesti tilinpäätös liitteineen on valmis sovittuna tarkastusajankohtana lisätietoja antavat henkilöt ovat tarvittaessa tavoitettavissa tarkastuksen aikana tilintarkastuksessa tarvittavat asiakirjat ovat tarkastajan käytössä sovittuina tarkastuspäivinä. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15 LUVUN MUKAINEN TILINTARKASTUS Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti pienienkin seurakuntatalouksien tulee varata vähintään neljä tarkastuspäivää Kirkkojärjestyksen 15 luvun edellyttämien tehtävien tarkastamiseen. Oma arviomme tarkastuksen laajuudesta on 4 päivää riippuen yllä mainituista seikoista, kuten mm. sisäisen valvonnan toimivuudesta. Tarkastuspäivien määrää voidaan tarkentaa neuvottelemalla asiakkaan kanssa. Seurakunnan ilmoittamat tarkastuspäivät jakautuvat tarkastajien kesken siten, että vastuunalaisen työn osuus on 2 päivää ja avustavan tarkastajan osuus 2 päivä. Tarkastuspäivän pituus on 7,25 h. Laskutuksessa sovellettava tarkastuspäivän hinta on vastuunalaisen tilintarkastajan osalta 680 euroa ja avustavan tarkastajan osalta 530 euroa (alv 0 %). Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Matkakustannukset sisältyvät hintaan. Tarkistamme hintoja vuosittain 3,5 % alkaen

9 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 9 KOKONAISHINTA Lakisääteinen tilintarkastus kaudelle Vuosihinta Rooli päiviä/vuosi euroa/päivä Vastuullinen tilintarkastaja Avustava tarkastaja Kokonaishinta esitetyssä laajuudessa TARKASTUSRYHMÄ *** Esitämme vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT, HTM Simo Paakkolaa. Simo Paakkola on BDO- konsernin kokeneimpia seurakunta-asiantuntijoita. Simo Paakkola on toiminut vaihtuvalla kirkkovaltuustokaudella tilintarkastajana 18 seurakuntataloudessa. Aiemmin hän on toiminut myös mm. Helsingin seurakuntayhtymän tarkastustiimin jäsenenä. Simo Paakkola on toiminut tilintarkastajana vuodesta Hän on lisäksi toiminut seurakunnan talouspäällikkönä 24 vuotta, ja on urallaan hankkinut syvän seurakuntatalouden asiantuntemuksen. Paakkolalla on kokemusta paitsi seurakuntien tilintarkastuksista, myös koulutuksesta, konsultoinnista sekä ympäristödiplomien auditoinneista. Paakkola on täydentänyt ammattitaitoaan suorittamalla monipuolisesti oikeustieteen opintoja Lapin yliopistossa. Esitämme avustavaksi tarkastajaksi Sakari Syrjälää. Syrjälä on erikoistunut julkishallinnon ja talouden tarkastukseen, erityisesti atk-avusteiseen ja Kipa:n järjestelmässä tapahtuvaan tarkastukseen. Hänellä on monipuolista kokemusta kuntien tilintarkastuksesta sekä projektitarkastuksista. Sakari Syrjälä on suorittanut taloustieteiden maisterin tutkinnon Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa pääaineesta laskentatoimi ja yritysjuridiikka. Pro-gradu tutkielmassa hän tutki tilintarkastuksen laatua asiakkaan näkökulmasta sekä hän on suorittanut JHTT- ja KHT- tutkintoihin vaadittavat opinnot. Talouspäällikön esitys: Esitetään kirkkovaltuustolle, että seurakunnan tilintarkastajaksi valitaan BDO Audioator Oy, JHTT yhteisö tarjouksen mukaisilla ehdoilla. Hyväksytään Audioator Oy:n esitykset vastuulliseksi tilintarkastajaksi sekä avustavaksi tarkastajaksi. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/ n arviot piispantarkastusta varten tehtävissä tilastolomakkeissa Piispantarkastusta varten tehtäviin lomakkeisiin antaa kirkkoneuvosto arvion seuraavista asioista Seurakunnan piispantarkastus, lomake 1 n arviointi työn kokonaisuudesta ja kehittämistarpeista toimintasuunnitelman painopisteet huomioon ottaen n toivomukset piispantarkastuksessa esille otettavista asioista Talous & Hallinto, lomake 2 Yhteistyötahot ja kirkkoneuvoston arvio yhteistyön kehittymisestä toiminnan ja talouden näkökulmasta n arvio seurakunnan taloustilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Kirkkoherran ja talouspäällikön esitykset: Merkitään lomakkeisiin seuraavat kirkkoneuvoston arviot Seurakunnan piispantarkastus, lomake 1 Seurakuntatyö on monipuolista mutta keskittämistä tarvitaan hajanaisuuden vuoksi. Piispan kanssa käytäisiin keskusteluja seurakuntarakenteiden uudistuksista. Talous & Hallinto, lomake 2 Yhteistyötä tehdään ja toimintoja kehitetään Kemi/Tornion alueen seurakuntien kanssa. ATK yhteistyö (Lapin IT alue) on tiivistä koko Lapin läänin alueella, samoin kehitysvammatyö. Nykyisellä toiminnalla taloustilanne on kunnossa. Uhkatekijänä on seurakunnan jäsenmäärän väheneminen. Tulevaisuus riippuu pitkälle kirkkovaltuuston päätöksistä. n päätös: Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/ Oulun Hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä OULUN HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTE- LUPÄIVÄ Seurakuntatalo, Pappilantie 6, LIMINKA 1/2 Tavoite: Osallistuja perehtyy ajankohtaisiin kysymyksiin kirkossa ja seurakunnassa. tutustuu seurakunnan perustehtävään ja jäsenyyskysymyksiin verkostoituu muiden seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa. Kenelle: Kirkkovaltuustojen ja -neuvostojen, kappeli-, seurakunta- ja alueneuvostojen jäsenet sekä kirkkoherrat ja talouspäälliköt Erityisesti kutsutaan ensimmäiselle kaudelleen valittuja luottamushenkilöitä! Osallistumismaksu: Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien edustajat 60. Ilmoittautumisajan jälkeen 80, jos vielä tilaa. Muut 75 / 95. Tiedustelut: Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola/Seurakuntaopisto, p tai hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen, Ilmoittautuminen: mennessä Järjestäjät: Agricola/Seurakuntaopisto, Oulun hiippakunta ja Limingan seurakunta Peruutusehdot: Osallistumisen voi perua kuluitta viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista, myös sairastapauksissa, perimme toimistokuluja 25. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen koulutusta tai jätetään tekemättä, veloitamme koko osallistumismaksun. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa perimme 25 toimistokuluja ja muut mahdolliset kulut. Esteen sattuessa toinen henkilö voi osallistua koulutuspäivään, jolloin peruutusmaksua ei peritä. ALUSTAVA OHJELMA Ilmoittautuminen ja tulokahvi Tervetulosanat ja aloitushartaus Hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen, Oulun hiippakunta Neuvottelupäivän avaus Piispa Samuel Salmi, Oulun hiippakunta Rakennemuutosratkaisusta eteenpäin Kirkolliskokouksen maallikkoedustaja Juhani Paananen, Kokkolan suomalainen srk Miten Oulun hiippakunnassa asian kanssa edetään? Kommenttipuheenvuoro Kari Ruotsalainen Lounas Miksi kuulua kirkkoon? Jäsenkehitys seurakuntien tulevaisuuden kannalta.

12 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 12 Paneelikeskustelu luottamushenkilö Marjo Junttola, Limingan srk, päätoimittaja Heli Väyrynen, Rauhantervehdys-lehti, diakonissa Leena Leskelä, Muhoksen srk ja vs. kappalainen Juha Maalismaa, Kempeleen srk Yhteiskeskustelu Luottamushenkilöt tulevien haasteiden edessä Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola/Seurakuntaopisto Kiertokoulu: * Luottamushenkilö seurakunnan perustehtävän ääressä * Mikä on luottamushenkilön tärkein tehtävä? * Rakenteet muuttuvat, oletko valmis? * Miten väestön ikääntyminen vaikuttaa seurakunnassamme? * Miksi jäsenenä seurakunnassa? Miten vahvistaisin seurakuntalaisten jäsenyyden merkitystä? * Kuinka luottamushenkilönä edistän seurakunnan yhteistä hyvää? Kiertokoulun työskentelyn helmet Rukouspäivän hartaus seurakuntasalissa Kirkkoherra Ilkka Tornberg, Limingan srk Lähtökahvit Kirkkoherran esitys: Halukkaat voivat lähteä. Ilmoittautumiset syyskuun loppuun mennessä kirkkoherranvirastoon. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 113 Sotisaaressa olevan maa-alueen osto/vuokraustiedustelu Me Uitontien asukkaat numerosta 13, 15, 17 ja 19 olisimme halukkaita joko vuokraamaan tai ostamaan tontit talon takaosasta veteen asti. Onko se mahdollista ja jos niin minkä hintainen tontit olisi joko ostaa tai vuokrata? Ohessa kuva josta ympyröity meidän tontit. Olen ymmärtänyt että teillä on kokous kohta missä käytte läpi näitä anomuksia. Onko jotain muuta mitä meidän tarvitsisi tehdä vai riittääkö tällainen vapaamuotoinen hakemus? Terveisin

13 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 13 *** Tonttien ja vesialueen välinen alue kuuluu kirkkoherran virkatalon Heikkilä I tilaan ( ). Alue on kaavallisesti puistoa. Tonttien kohdalla olevien alueiden pinta-alat vaihtelevat n m²:iin. Seurakunta ei ole myynyt tai vuokrannut viime vuosikymmeninä Sotisaaren alueelta maata, joten hinta/vuokratasosta ei ole tietoa.

14 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 14 Kuvissa oleva alue on puistoksi kaavoitettua, seurakunnan omistamaa, Heikkilä I tilaan kuuluvaa maata. Kuvat on otettu tontin 17 kohdalta. Kemin kaupunki ei ole myynyt asemakaavassa määriteltyjä puistoja Sotisaaren alueelta, koska puistoa ei myydä yksityiselle. Puistot ovat kaavassa yleistä aluetta.

15 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 15 Puistoalueen hinnoitteluperustana pidetään yleensä n. 20% alueen tonttimaan hinnasta. Sotisaareen ei ole olemassa ns. kaupungin hintaa tonttimaalle, koska Kemin kaupungilla ei ole tontteja omistuksessa. Mutta Sotisaaren aluetta voisi verrata Ajoksen neliöhintaan, joka on tällä hetkellä noin Puuston arvo tulee tämän lisäksi. Asemakaavan mukaiseen puistoon ei saa rakentaa edes rantasaunaa. Omistajan mahdollinen vaihtuminen ei muuta alueen kaavallista merkintää. Talouspäällikön esitys: Ilmoitetaan tiedustelun pohjalta, että seurakunta on valmis myymään puheena olevat puistokaistaleet hintaan 5 /m². n päätös: Puheenjohtaja totesi, että Risto Rimpisalo esitti Eeva Lääkön ja Leena Varosen kannattamana, että puheen olevia alueita ei myydä. Äänestysmenettelyksi hyväksittiin, että ne jotka kannattavat talouspäällikön esitystä vastaavat jaa ja Risto Rimpisalon esitystä vastaavat ei. Äänestyksessä annettiin 6 ei -ääntä ja 1 jaa ääni. Jaa äänen antoi Sirpa Uusitalo ja muut äänestivät ei. Äänestyksen perusteella päätettiin olla myymättä alueita. Sirpa Uusitalo jätti päätökseen eriävän mielipiteen. 114 Lähetystyön talousarvioavustukset 2015 Talousarviossa 2015 on varattu lähetysjärjestöjen avustamiseen talousarviovaroista Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta esittää, että avustuksen jaetaan seuraavasti: Suomen Lähetysseura Tansania 6000 Murmaskin työ 2000 Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys Mordva Inkerin kirkon työ Etu-Aasia Yhteensä Lähetysyhdistys Kylväjä Kaukaasia Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) Kenia 6500 Suomen Pipliaseura 2500 Medialähetys Sanansaattajat ry 2500 Yhteensä Kirkkoherran esitys: Myönnetään avustukset lähetystyön johtokunnan esittämällä tavalla.

16 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 16 n päätös: Leena Varonen esitti, että Suomen Lähetysseuran avustusta lisätään euroa ja Suomen Ev.Lut. Kansanlähetyksen avustusta vähennetään eurolla. Risto Rimpisalo kannatti Leena Varosen esitystä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin, että ne jotka kannattavat kirkkoherran esitystä vastaavat jaa ja ne, jotka kannattavat Leena Varosen esitystä, vastaavat ei. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Jaa Ei Tyhjää Poissa Juhani Heusala 1 Sakari Kuusela 1 Ritva Lampela 1 Sakari Lepojärvi 1 Risto Rimpisalo 1 Eeva Lääkkö 1 Sirpa Uusitalo 1 Leena Varonen 1 Haapala Yrjö Kirkkoherran esitys on tullut hyväksytysti äänin 4 3.

17 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 17 *** 116 Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut ja perintäraja Kirkkolain 16 luvun 11 :n 2 momentin mukaan kirkkohallitus määrää kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta seurakunnille ja keskusrekistereille perittävän maksun. Kirkkohallitus on tehnyt voimassa olevaan maksupäätökseen hinnantarkistukset, jotka tulevat voimaan Uudella päätöksellä muutetaan tällä hetkellä voimassa olevaa annettua maksupäätöstä siten, että 7 euron maksut korotetaan 8 euroon ja maksumuistutuksesta perittävä 7 euron maksu korjataan 5 euroksi. Maksupäätökseen otetun siirtymäsäännöksen mukaan maksukorotuksia sovelletaan vain päätöksen voimaantulon jälkeen tilattuihin todistuksiin. Sen sijaan maksumuistutuksen lähettämiseen sovelletaan 5 euron maksua välittömästi päätöksen voimaan tultua riippumatta siitä, koska todistus on tilattu. Talouspäällikön esitys: Muutetaan kirkonkirjoista perittävät maksut kirkkohallituksen päätöksen mukaiseksi. Nostetaan seurakunnan oma perintäraja 7 eurosta 8 euroon. n päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 117 Syyskauden kirkkokolehdit Kirkkoherran esitys: Hyväksytään loppuvuoden kirkkokolehdit: su sunnuntai helluntaista Kadonnut ja jälleen löytynyt Opiskelijoiden ja koululaisten parissa tehtävään työhön Suomen ev. lut. opiskelija-ja koululaislähetys su sunnuntai helluntaista Armahtakaa! Suomen Gideneille su 5.7. Apostolien päivä Kadonnut ja jälleen löytynyt Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella Sydämellä- verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, PL 279, Helsinki, FI su sunnuntai helluntaista Rakkauden laki Teologian opiskelijoiden pastoraalisen koulutukseen Suomen Teologinen Instituutti su Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)

18 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 18 Kirkastettu Kristus Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen su sunnuntai helluntaista Totuus ja harha Nuorten aikuisten parissa tehtävään evankelioimistyöhön Suomen Raamattuopiston kautta. Suomen Raamattuopiston Säätiö, Helsingintie 10, Kauniainen, FI su sunnuntai helluntaista Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa Inkerin ev. lut kirkon työn tukemiseen su sunnuntai helluntaista Etsikkoaikoja Nuorten kristillisen kasvun tukemiseen Nuorten Keskuksen kautta. Nuorten Keskus ry, Liisankatu 27 A 5, Helsinki, viitenumeroluettelo su sunnuntai helluntaista Itsensä tutkiminen Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä su sunnuntai helluntaista Jeesus, parantajamme Etelä-Sudanin luterilaisen kirkon ja sen paikallisseurakuntien toiminnan tukemiseen Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, PL 184, Helsinki, FI , viitenumero löytyy osoitteesta (tai voi maksaa ilman viitettä, jolloin viestiksi: virallinen kolehti). su sunnuntai helluntaista Lähimmäinen Raamattulukijain liitolle raamatunluvun lisäämisen tukemiseen su sunnuntai helluntaista Kiitollisuus Kristilliseen nuoriso- ja opiskelijatyöhön Kansan Raamattuseuran kautta. Kansan Raamattuseuran Säätiö, PL 48, Lohja, FI su sunnuntai helluntaista Jumalan huolenpito Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta su sunnuntai helluntaista Jeesus antaa elämän Suomen Merimieskirkolle työhön suomalaisten parissa Merimieskirkon toimipisteissä eri puolilla maailmaa. Suomen Merimieskirkko ry, Albertinkatu 2 B, Helsinki,

19 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 19 FI su sunnuntai helluntaista Kristityn vapaus Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Näkymättömät näkyviksi. Kolehti käytetään vammaistyöhön Tasaus-keräyksen kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, Helsinki. Seurakuntakohtaiset tilitysohjeet löytyvät osoitteesta: su Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai) Jumalan sanansaattajat Seurakuntien lapsi- ja perhetyön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön, tukemiseen Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kautta. Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, Helsinki, FI , viite su sunnuntai helluntaista Usko ja epäusko Lähetystyöhön Kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta (seurakunta päättää lähetysjärjestön).lähtysyhdistys Kylväjä su sunnuntai helluntaista Jeesuksen lähettiläät Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, Helsinki, FI , viite la Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä su Uskonpuhdistuksen muistopäivä Uskon perustus Koulutus- ja diakoniatyöhön juutalaisten parissa Israelissa Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, Vantaa, FI la Pyhäinpäivä Pyhien yhteys Raamattulähetystyöhön Lapin Pipliaseura su sunnuntai helluntaista Antakaa toisillenne anteeksi Hiljaisuuden retriitteihin ja hengelliseen ohjaukseen sekä seurakuntien hengellisen elämän tukemiseen Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL

20 KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/ , Helsinki, FI su sunnuntai helluntaista Kahden valtakunnan kansalaisena Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä su Valvomisen sunnuntai Valvokaa! Kirkon Ulkomaanavulle naisten oikeuksien ja koulutuksen tukemiseen. Kirkon Ulkomaanavun Säätiö, PL 210, Helsinki, viitenumeroluettelo. su Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai) Kristus, kaikkeuden Herra Oman seurakunnan nimikkotyölle su adventtisunnuntai Kuninkaasi tulee nöyränä Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Kaikki eivät ole turvassa omassa kodissaan. Kolehti käytetään perheiden, naisten ja lasten asemaa parantavaan sekä ihmiskaupan vastaiseen työhön Aasiassa, Afrikassa, Boliviassa ja Venäjällä. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, Helsinki. Seurakuntakohtaiset tilitysohjeet löytyvät osoitteesta: su Itsenäisyyspäivä Kiitos isänmaasta Veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuu ry:n kautta. Veteraanivastuu ry, PL 600, Helsinki, FI su adventtisunnuntai Tehkää tie Kuninkaalle Suomen Lähetyslentäjät ry:n työn tukemiseen su adventtisunnuntai Herran syntymä on lähellä Hengellisen elämän uudistamiseen ja syventämiseen seurakunnissa Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta. Hengen uudistus kirkossamme ry, Simotuntie 13, Ylöjärvi, FI , viite to Jouluaatto Lupaukset täyttyvät Oman seurakunnan diakoniatyölle to Jouluyö Teille on syntynyt Vapahtaja! Oman seurakunnan nimikkotyölle

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 16.3.2015 klo 18.00 19.00 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 16.3.2015 klo 18.00 19.00 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 7/2015 25.8.2015 177 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 25.8.2015 kello 17.30-19.45 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio Simo Jouhi

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 18 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2014 Aika Tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2014 klo 18.-21.32 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.5.2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13.5.- 28.5.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 58 Kokouksen avaaminen 59 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 15 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2014 Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013. 1/17 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 9/2013 Aika Maanantaina 18. päivänä marraskuuta 2013 klo 18-21.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ 26.11.2012/ 152 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 11/ 2012 Aika Maanantai 26.11.2012 klo 18.00 21.04 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot