3 :n 4 mom. tarkoittama yleissopimus että yhteistoiminta- menettelyä koskeva työehtosopi mus ja 4 :ään liittyvä suositus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 :n 4 mom. tarkoittama yleissopimus että yhteistoiminta- menettelyä koskeva työehtosopi mus ja 4 :ään liittyvä suositus."

Transkriptio

1

2 I Yhteistoiminta 1 Soveltamisala ja tarkoitus Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön työelämän laadun ja tasa-arvon parantaminen antamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluu myös työsuojelu- yhteistoiminta ja siten työsuojelutoimikunnan tehtävät hoidetaan yhteistoimintaa varten asetettavan toimielimen kokouksessa. Työsuojelutoiminnan osalta noudatetaan lakia työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta ( 44/2006) sekä työturvallisuuslain (738/2002) määräyksiä. Tämä sopimus on sekä kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 3 :n 4 mom. tarkoittama yleissopimus että yhteistoiminta- menettelyä koskeva työehtosopi mus ja 4 :ään liittyvä suositus. Yhteistoimintamenettelyssä käsitellään henkilöstöön ja sen ase-maan liittyviä asioita. Kuntayhtymän tulee järjestäessään palve-lutuotantoaan, henkilöstön työtehtäviä ja johtamista toimia siten, että järjestelyt edistävät myös kuntayhtymän ja sen henkilöstön sekä henkilöstön keskinäistä yhteistoimintaa ja tuloksellis ta työs-kentelyä. Yhteistoimintamenettely ei rajoita kuntalain tarkoitta-maan kunnallisen viranomaisen päätösvaltaa. 2 Yhteistoiminnan osapuolet Tässä sopimuksessa tarkoitetun yhteistoiminnan osallisia ovat kuntayhtymä ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. 3 Asiapiiri Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat: 1 henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat palvelutoiminnan muutokset, tutkimus- ja kehittämishankkeet, kone- ja laitehankinnat sekä olennaiset muutokset työtehtävissä, töiden ja työtilojen järjestelyissä 2 lomautusilmoitusten antamista, virka- ja työsopimussuhteiden

3 irtisanomista tai osa-aikaistamista edeltävä asian käsittely silloin, kun toimenpiteet johtuvat hallinnollisista, taloudellisista tai tuotannollisista syistä 3 henkilöstöhallinnon periaatteet, henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut ja henkilöstöasioiden hoidossa noudatettavat menettelytavat ja henkilöstöstrategia -asiakirjat 4 kuntayhtymän, laitoksen tai muun toimintayksikön taloudellista tilaa, toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota ja sen täytäntöönpanoa koskevat esitykset 5 kuntayhtymän talousarvioehdotus, mikäli sen valmistelun yhteydessä käy ilmi, että talousarvioehdotuksen hyväksyminen todennäköisesti aiheuttaa olennaisia henkilöstön irtisanomi sia, osa-aikaistamisia, lomautuksia tai muita palvelussuhteen ehtojen muutoksia, Talousarvioehdotusta on mainituilta osiltaan tarkoituksenmukaista käsitellä yhteistoiminta-menettelyssä ennen kuin hallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioesityksensä. 6 henkilöstön kehittämisen periaatteet ja koko kuntayhtymää koskevat henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat, Henkilöstön kehittämisen keskeisiä asioita ovat perehdyttäminen, henkilöstökoulutus ja yhteistyötaitojen kehittäminen 7 sisäisen tiedotuksen periaatteet 8 ulkopuolisen työvoiman käytön ja julkisten palveluhankintojen kilpailuttamisen periaatteet, muutoin ulkopuolisen työvoiman käyttöä käsitellään 7 :n mukaisesti 9 työkykyä ylläpitävän toiminnan periaatteet 10 aloitetoiminnan periaatteet 11 henkilöstöpalvelujen järjestäminen 12 tasa-arvon edistämisestä laaditut suunnitelmat 13 työsuojelutoiminta 14 palvelukseen tulon yhteydessä ja palvelussuhteen aikana kerättävät palvelukseen tulevalle annettavat tiedot sekä tehtäviin

4 perehdyttämisen järjestelyt, 15 henkilöstöön kohdistuvan teknisen valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja siinä käytettävät menetelmät sekä sähköpostin ja tietoverkon käyttö, 16 muut periaatteelliset tai muutoin yleisluontoiset palvelussuhteeseen ottamista ja palvelussuhteeseen kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat asiat, joista ei voida neuvotella ja sopia kunnallisen virkaehtosopimuslain nojalla. 17 päihdeohjelman hyväksyminen Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen selvittelymenettely korvaa 2-kohdassa tarkoitetuissa asioissa tämän sopimuksen mukaisen yhteistoimintamenettelyn. 4 Menettely Yleistä Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvissa asioissa kuntayhty män on ennen asian ratkaisemista neuvoteltava valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, joita asia koskee. Yhteistoimintamenettelyn tavoitteet saavutetaan parhaiten jatkuvan neuvottelumenettelyn ja sen avulla syntyvän osapuolten luottamuksen avulla. Yhteistoimintamenettely toimii myös johtamisen välineenä. Yhteistoimintaa ja osallistumista tapahtuu itse työssä, esimiehen ja työntekijän välillä, työpaikkatasolla sekä edustuksellisena yhteistoimintana yhteistyötoimikunnassa Viestintä Eri muotoinen viestintä ja tiedottaminen yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvissa asioissa ennen ja jälkeen yhteistoimintamenettelyn tukee sen toteutumista.

5 Välitön yhteistoiminta Yksittäistä viranhaltijaa ja työntekijää koskeva yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia käsitellään ensisijaisesti asianomaisen henkilön ja hänen esimiehensä välillä. Jos asian periaatteellinen luonne vaatii, voidaan myös yhtä henkilöä koskeva asia hänen niin halutessaan käsitellä edustuksellisessa yhteistyötoimikunnassa. Välitöntä yhteistoimintaa on myös yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvien asioiden käsittely työpaikkatasolla esimerkiksi kehityskeskusteluissa, esimiesten ja työntekijöiden välisissä keskusteluissa, työnohjauksessa, palautteen antamisessa, työpaikkakokouksissa, tiedotustilaisuuksissa, koulutus- ja tiedotusluonteisis sa neuvottelutilaisuuksissa, kehitysprojekteissa, työryhmissä ja tiimeissä, henkilöstön fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liitty vät asiat. Välittömän yhteistoiminnan aloituksesta ja toteutuksen muodoista päättää työnantaja (esimies). Edustuksellinen yhteistoiminta Henkilöstöä yleisesti koskevat yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat käsitellään yhteistyötoimikunnassa tai pyydettäes sä käytävänä yhteistoimintaneuvotteluna. Milloin yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia koskee kuntayhtymän laitoksen tai muun toimintayksikön viranhaltijoita tai työntekijöitä yleisesti, asiaa on käsiteltävä yhteistyötoimikunnan tai vastaavan kokouksessa. Edustuksellista yhteistoimintaa on myös työnantajan ja henkilöstön edustajien välinen neuvottelu yhtä hallintokuntaa, yksikköä, työpaikkaa ja tai ammattiryhmää koskevassa asiassa. Asian käsittely yhteistyötoimikunnassa on pyynnöstä kirjattava yhteisesti sovitulla tavalla siten, että kirjaamisen perusteella voi daan selvittää keskustelun ajankohta, osallistujat, käsittelyn tulos tai osapuolten kannanotot. 5 Yhteistoimintavelvoitteen täyttyminen Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvan uuden asian tullessa jonkin osapuolen aloitteesta esille on yhteistoimintamenettely käynnistettävä kohtuullisessa ajassa taikka annettava kirjallinen ilmoitus siitä, millä perusteilla yhteistoimintamenettelyä ei tarvitse käydä.

6 Kohtuullisena pidetään 1-2 viikon aikaa. Yhteistoimintavelvoite on täyttynyt, kun asia on käsitelty 4 :ssä tarkoitetulla tavalla. Päättyminen voidaan todeta myös yhteisesti tai jonkin osapuolen kirjallisen ilmoituksen perusteella. 3 :n 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kuntayhtymän ei katsota täyttäneen neuvotteluvelvoitettaan, ennen kuin asiasta on sovittu tai neuvottelujen aloittamisesta on kulunut vähintään a) seitsemän päivää, kun lomauttaminen, osa-aikaistaminen tai irtisanominen ilmeisesti kohdistuu enintään kymmeneen viranhal-tijaan/työntekijään b) seitsemän päivää, kun lomauttaminen ilmeisesti kohdistuu yli kymmeneen viranhaltijaan/työtekijään, mutta sen on tarkoitus kestää enintään 90 päivää c) kuusi viikkoa, kun osa-aikaistaminen tai irtisanominen taikka lomauttaminen yli 90 päiväksi ilmeisesti kohdistuu yli kymmeneen viranhaltijaan/työntekijään Jollei toisin sovita, asiasta on neuvoteltava kahdessa eri neuvottelutilaisuudessa. Edellä c) -kohdassa tarkoitetussa tapauksessa toinen neuvottelu voi alkaa aikaisintaan seitsemän päivän kulut tua ensimmäisestä neuvottelusta. Kuitenkin yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvassa asiassa voidaan tehdä päätös ilman sitä edeltävää yhteistoimintamenettelyä, jos kuntayhtymän, sen laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä. Tällöin asia tulee käsitellä 4 :n mukaisesti viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei ole. Samalla on selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syyt. Jos käsiteltävänä olleessa yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvassa asiassa tapahtuu olennainen muutos, on siitä käynnistettävä uusi menettely.

7 6 Tiedottamisvelvollisuus 7 Ulkopuolisen työvoiman käyttö Työnantajan tulee ennen yhteistoimintamenettelyyn ryhtymistä antaa henkilöstölle tai sen edustajalle asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. Tiedottamisvelvollisuus yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvis sa asioissa tulee toteuttaa siten, että henkilöstön vaikuttamis mahdollisuudet turvataan. Kuntayhtymän on pidettävä henkilöstön saatavana tietoja kuntayhtymän toimintaa ja tavoitteita koskevista yleisistä asioista ja niiden kehitysnäkymistä. Erityisesti on henkilöstölle tiedotettava sen asemaan olennaisesti vaikuttavista tekijöistä, jotka sisältyvät hyväksyttyyn talousarvioon, kuntayhtymän suunnitelmaan tai nii den muutoksiin. Tiedottamisen tulee olla molemminpuolista ja aktiivista organisaation kaikilla tasoilla. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää tiedotuksen oikea-aikaisuuteen ja työyhteisöjen sisäiseen tiedonkulkuun. Kuntayhtymän tulee tiedottaa suunnitellusta kuntayhtymän ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevasta sopimuksesta niille henkilöstön edustajille, joiden edustaman henkilöstöryhmän työtehtäviä asia koskee. Tällöin on selvitettävä ulkopuolisen työvoiman suunniteltu määrä, työtehtävät ja sopimuksen kestoaika. Jos asianomainen henkilöstön edustaja viimeistään ilmoitusta seuraavana toisena työpäivänä sitä vaatii, on asiaa käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä, jona aikana kuntayhtymä ei saa teh dä käsittelyn kohteena olevaa sopimusta. Työnantaja varmistaa tiedon perillemenon. Tiedottamista tai yhteistoimintamenettelyä ei edellytetä kuiten kaan silloin, kun tarkoituksena on ulkopuolisella työvoimalla teet tää työtä, jota kuntayhtymän henkilöstö ei vakiintuneen käytän nön mukaan suorita tai milloin kysymyksessä on sellainen lyhytai kainen ja kiireellinen työ taikka asennus-, korjaus- tai huoltotyö, jonka teettäminen kuntayhtymän omalla henkilöstöllä ei ole mah dollista.

8 8 Vapautus virka- ja työtehtävistä Kuntayhtymän tulee antaa tässä sopimuksessa tarkoitetuille henkilöstön edustajille vapautusta säännönmukaisista virka- ja työtehtävistä ajaksi, jonka nämä tarvitsevat tämän sopimuksen mukaista yh teistoimintamenettelyä varten, mikäli vapautus ei aiheuta kohtuu tonta haittaa virka- ja työtehtävien hoitamiselle. 9 Kokouspalkkio ja ansiomenetyksen korvaaminen II TYÖSUOJELU Kuntayhtymän palveluksessa olevalla viranhaltijalla ja työntekijällä, joka osallistuu yhteistoimintaelimen tai vastaavan kokoukseen jäsenenä, sihteerinä tai asiantuntijana, on oikeus saada, milloin kokous pidetään asianomaisen säännöllisenä työaikana, kokouksen ajalta varsinainen palkkansa. 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle, joka muulloin kuin varsinaisena työaikanaan on vähintään ½ tunnin ajan saapuvilla yhteistoimintaelimen tai vastaavan kokouksessa jäsenenä, sihteerinä tai asiantuntija na, suoritetaan kokouspalkkiona sama rahamäärä kuin viranhalti jalle suoritetaan kunnallisen toimikunnan kokouksesta kunnan asianomaisen viranomaisen päätöksen perusteella sekä matka kustannusten korvaus samojen perusteiden mukaisena kuin mitä kunnan viranhaltijoille muutoin suoritetaan. Jos viranhaltijalle tai työntekijälle ei ole määrätty varsinaista työaikaa, ryhdytään kokouspalkkiota maksamaan klo 16 jälkeen. Työsuojeluvaltuutetun kokouspalkkioihin ja ansiomenetyksen korvaamiseen sovelletaan sopimusta työsuojeluvaltuutetulle annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta (KT:n yleiskirje 25/2002). 10 Työsuojelupäällikkö 11 Työsuojeluvaltuutetut Kuntayhtymän hallitus nimeää kuntayhtymän työsuojelupäällikön ja hänelle sijaisen. Kuntayhtymän toimihenkilöasemassa oleva henkilökunta valitsee yhden työsuojeluvaltuutetun sekä työntekijäasemassa oleva henkilökunta valitsee kaksi työsuojeluvaltuutettua. Kullekin valitaan kaksi varavaltuutettua.

9 12 Työsuojeluasiamiehet Nimetään kuntayhtymän eri työskentelypaikkoihin kunnallisen alan työsuojelusopimuksen 15 :n mukaiset työsuojeluasiamiehet työsuojeluvaltuutettujen vaalin yhteydessä tai tarvittaessa paikallisesti sopien. III EDUSTUKSELLINEN YHTEISTOIMINTA 13 Yhteistyötoimikunnan kokoonpano Yhteistyötoimikuntaan kuuluu 12 jäsentä, joista neljä edustaa työnantajaa ja kahdeksan henkilöstöä. Työnantajaa yhteistyötoimikunnassa edustaa kuntayhtymän hallituksen toimikaudekseen nimeämä edustaja, johtoryhmän edustaja, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöpäällikkö, joille kullekin nimetään myös henkilökohtainen varajäsen. Henkilöstön edustajina toimivat toimihenkilöitä ja työntekijöitä edustavat työsuojeluvaltuutetut (3) sekä tämän sopimuksen allekirjoittaneiden sopijajärjestöjen nimeämät henkilöt (5). Työsuojeluvaltuutettujen varajäseninä toimivat varavaltuutetut ja muiden henkilöstöedustajien varajäseninä järjestöjen nimeämät henkilöt. Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan vuorovuosin työnantajaa ja henkilöstöä edustavista jäsenistä, ellei toisin sovita. 14 Kokoukset Yhteistyötoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Yhteistyötoimikunnan kokous on kutsuttava koolle lisäksi viipymättä, kun yhteistyötoimikunnan jäsenistä 1/3 sitä ilmoittamansa ja kiireellisenä pitämänsä yhteistoiminnan pii riin kuuluvan asian käsittelyä varten vaatii. Yhteistyötoimikunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti työaikana. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettava jäsenille ja varajäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta ja asioiden niin vaatiessa voidaan kutsua koolle lyhemmälläkin varoitusajalla Yhteistyötoimikunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on saapuvilla työnantajan ja henkilöstön edustaja ja yhteensä vähintään puolet jäsenistä.

10 Työsuojelua koskevat asiat valmistelee ja niiden esittelijänä toimii työsuojelupäällikkö. Muut asiat valmistelee ja yhteistyötoimikunnan sihteerinä toimii se kuntayhtymän viranhaltija, jolle tehtävä on määrätty. Käsiteltävien asioiden luonteesta johtuen päätöksenteossa pyritään yksimielisyyteen. Yhteistyötoimikunnan kokouksista pidettävään pöytäkirjaan merkitään käsittelyn tulos tai osapuolten kannanotot. Yhteistyötoimikunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. 15 Jaostot Yhteistyötoimikunta nimeää jäsenistään tai varajäsenistään työsuojelujaoston, johon kuuluvat ainakin työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut, valmistelemaan ja käsittelemään määräämiään työsuojelun piiriin kuuluvia asioita. Yhteistyötoimikunta nimeää jaoston puheenjohtajan. Jaosto päättää asiantuntijoiden kutsumisesta kokouksiinsa, esimerkiksi työterveyshuollon edustajan. Yhteistyötoimikunta voi asettaa lisäksi tilapäisiä tai pysyviä jaostoja tai työryhmiä valmistelemaan ja käsittelemään määräämiään asioita. 16 Työrauhavelvoite Tähän sopimuksen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, sopimusten muuttamiseksi taikka uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Sopimuksenmukaisen yhteistoimintamenettelyn asiapiiristä työtaistelutoimenpiteet ovat kiellettyjä silloin, kun asia on vireillä yhteistoimintamenettelyssä osapuolten kesken. Edellä 2 mom:ssa mainituissa tapauksissa myös hakukielto ja hakusaarto on kielletty. Lisäksi sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huolehti maan, etteivät sen alaiset yhdistykset, viranhaltijat ja työntekijät, joita sopimus koskee, riko edellä 1 ja 2 mom:ssa tarkoitettua työ rauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistyk selle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muulla kaan tavoin myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on vel vollinen pyrkimään niiden lopettamiseen.

11 17 Erimielisyyksien ratkaiseminen Mitä yhteistoiminnasta ei tässä sopimuksessa ole määrätty, noudatetaan yleissopimusta. Työrauhavelvollisuuden rikkomisesta sekä yhteistoimintamenettelyn laiminlyönnistä aiheutuneet erimielisyydet ratkaistaan siten kuin virka- ja työehtosopimuksista aiheutuneista erimielisyyksistä on säädetty ja määrätty. Paikallista yhteistoimintasopimusta koskevat mahdolliset soveltamis- ja tulkintaerimielisyydet ratkaistaan paikallisten osapuolten välisissä neuvotteluissa, jollei ongelmaa saada ratkaistuksi paikallisissa neuvotteluissa, ei ole estettä käsitellä asiaa myös pääsopimuksen 9-11 :ssä mainitussa järjestyksessä, vaikka sitä asian luonteen vuoksi pitää pyrkiä välttämään. 18 Tämä sopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua, jonka jälkeen noudatetaan valtakunnallista yleissopimusta yhteistoimintamenettelystä. Jos jokin osapuoli irtisanoo yhteistoimintasopimuksen, irtisanominen koskee kaikkia osapuolia. Savonlinnassa ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallituksen puheenjohtaja Sairaanhoitopiirinjohtaja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY Tekniikan ja Peruspalveluiden Neuvottelujärjestö KTN ry Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ Itä-Savon terveydenhuollon JHL ry. 223

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus

1 Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus NASTOLAN KUNTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 17.10.1994 42 Muutos: Kv 10.12.2001 71 Kv 29.9.2003 40 Kv 12.6.2006 23 Kh 20.1.2014 1 Voimaantulo: 1.2.1994 1.11.1994 1.1.2002 6.11.2003

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2001 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ...5 1 Yhteistoimintamenettelyn perusta ja tarkoitus... 5 2 Yhteistoiminnan osapuolet... 5 3 Kaupungin

Lisätiedot

Yhteistoiminta- sopimus

Yhteistoiminta- sopimus Yhteistoiminta- sopimus YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 5.3.2013 I LUKU Yhteistoiminnan periaatteet ja toimintatavat 1 Yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.15 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hallituksen 29 päivänä syyskuuta 2008/171 hyväksymä ja 25.1.2010/19 tarkistama, sekä yhteistyötoimikunnan 7.3.2013 päivittämä

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 15 :n, työsuojelun

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) 1 Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kuntatyönantajille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kuntatyönantajille Paikallinen sopiminen kunta-alalla Opas kuntatyönantajille Opas kuntatyönantajille PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNTA-ALALLA KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2009 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille Paikallinen sopiminen kunta-alalla Opas kunnallisille esimiehille Opas kunnallisille esimiehille PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNTA-ALALLA KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2002 Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003 TAJ:n hallituksen toiminnansuunnitteluseminaari TAJ:n hallitus kokoontui 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin Savonlinnaan. Kylpylähotelli Casino

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 (Virhe. TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Lähtökohtia Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK pyrkivät kumpikin itse ja omien jäsenjärjestöjensä

Lisätiedot

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset Keskusjärjestösopimus Yhteistoimintasopimus PT-AKAVA Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi Palvelutyönantajat ry Työnantajajärjestön nimi ruotsiksi Servicearbetsgivarna

Lisätiedot

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10 Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014 Airpro Oy SISÄLLYS SOVELTAMISALA 5 1 Soveltamisala 5 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 5

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 1 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 22.02.2009 klo 12.30 13.05 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa:

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa: 1 Luottamusmiessopimus 6.11.2012 1 Sopimuksen soveltamisala Tämä sopimus koskee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa olevia työntekijöitä, jotka kuuluvat jäsenenä tämän

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖSUOJELUTYÖSTÄ

SOPIMUS TYÖSUOJELUTYÖSTÄ Liite 5 Työsuojelusopimus 1/9 SOPIMUS TYÖSUOJELUTYÖSTÄ TYÖPAIKOILLA MERENKULUN ALALLA Nykyaikainen työlainsäädäntö jakautuu lähinnä työsuhdetta, työntekijäin suojelua sekä työntekijäin sosiaaliturvaa sääteleviin

Lisätiedot

Perussopimus. Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat TT YTN

Perussopimus. Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat TT YTN Perussopimus Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat TT YTN SISÄLLYS Perussopimus...1 Yhteistoimintasopimus...5 Allekirjoituspöytäkirja...9 Järjestösuhteet -sopimus...12 Ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasiat

Lisätiedot

Sopijapuolet pyrkivät kehittämään näitä tavoitteita yhteistoiminnan eri muotoja hyväksikäyttäen sekä valvomaan osaltaan tehtyjä sopimuksia.

Sopijapuolet pyrkivät kehittämään näitä tavoitteita yhteistoiminnan eri muotoja hyväksikäyttäen sekä valvomaan osaltaan tehtyjä sopimuksia. 1 TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Lähtökohtia Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK pyrkivät kumpikin itse ja omien jäsenjärjestöjensä

Lisätiedot

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Paikallinen sopimus 1 (8) Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä 1.1.2014 31.12 2017 1 Sopijaosapuolet 2 Soveltamisala Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot