1 Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus"

Transkriptio

1 NASTOLAN KUNTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty: Kunnanvaltuusto Muutos: Kv Kv Kv Kh Voimaantulo: I SOPIMUKSEN TARKOITUS JA OSAPUOLET 1 Sopimuksen soveltamisala ja tarkoitus Yhteistoimintasopimus on paikallinen virka- ja työehtosopimus, joka sisältää Nastolan kunnan ja sen palveluksessa olevan henkilöstön yhteistoimintaa koskevat periaatteet ja menettelytavat. Yhteistoiminnan tarkoituksena on parantaa Nastolan kunnan palvelutoiminnan tuloksellisuutta sekä edistää henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista parantamalla työelämän laatua sekä luomalla henkilöstölle osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien asioiden valmisteluun ja toteutukseen. 2 Yhteistoiminnan osapuolet Yhteistoiminnan osapuolina ovat Nastolan kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. Työnantajaa edustavat esimiesasemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät. Kunnallisen pääsopimuksen mukaisissa neuvotteluissa työnantajaa edustavat lisäksi kunnanhallituksen nimeämät neuvottelijat. Henkilöstön edustajina ovat pääsopijajärjestöjen paikallisten tai alueellisten yhdistysten nimeämät edustajat. Edustuksellisena yhteistyöelimenä toimii yhteistyöryhmä. Se, mitä jatkossa on todettu työntekijästä, koskee vastaavasti viranhaltijaa.

2 II YHTEISTOIMINNAN SISÄLTÖ 3 Yhteistoimintaan kuuluvat asiat: 1. henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat kehittämishankkeet, palvelutoiminnan muutokset sekä olennaiset muutokset työtehtävissä, töiden ja työtilojen järjestelyissä 2. lomautusilmoitusten antamista, virka- ja työsopimussuhteiden irtisanomista tai osa-aikaistamista edeltävä asian käsittely silloin, kun toimenpiteet johtuvat hallinnollisista, taloudellisista tai tuotannollisista syistä; mikäli asia on käsitelty tai käsitellään työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisessa selvittelymenettelyssä, asiaa ei tarvitse käsitellä tämän sopimuksen mukaisesti 3. henkilöstöhallinnon periaatteet ja henkilöstöasioiden hoidossa noudatettavat menettelytavat 4. toimintayksikön taloudellista tilaa, toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota ja sen täytäntöönpanoa koskevat esitykset 5. kunnan talousarvioehdotus, mikäli sen valmistelun yhteydessä käy ilmi, että talousarvioehdotuksen hyväksyminen todennäköisesti aiheuttaa olennaisia henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia tai muita palvelussuhteen ehtojen muutoksia 6. henkilöstön kehittämisen periaatteet 7. sisäisen tiedotuksen periaatteet 8. ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet 9. työkykyä ylläpitävän toiminnan periaatteet 10. aloitetoiminnan periaatteet 11. henkilöstöpalvelujen järjestäminen 12. tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja niistä laaditut suunnitelmat 13. työsuojeluyhteistoiminta 14. muut keskeiset periaatteelliset tai yleisluontoiset asiat mukaan lukien palvelussuhteeseen ottamista ja palvelussuhteeseen kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat asiat, joista ei voida neuvotella ja sopia kunnallisen virkaehtosopimuslain nojalla.

3 III YHTEISTOIMINTAMENETTELY 4 Yhteistoiminnan toteuttaminen Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvissa asioissa kunnan on ennen asian ratkaisemista neuvoteltava valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, joita asia koskee. Yhteistoimintamenettelyä on lisäksi asian käsitteleminen yhteistoimintaa varten asetetun toimielimen kokouksessa ja työyksiköiden työpaikkakokouksissa. Yksittäistä työntekijää koskeva yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia käsitellään ensisijaisesti asianomaisen henkilön tai hänen esimiehensä välillä. Henkilön niin halutessa häntä voi avustaa tai edustaa luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu. Asian käsittely yhteistoimintamenettelyssä on pyynnöstä kirjattava yhteisesti sovitulla tavalla siten, että kirjaamisen perusteella voidaan selvittää keskustelun ajankohta, osallistujat, käsittelyn tulos tai osapuolten kanta. 5 Yhteistoimintavelvoitteen täyttyminen Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvan asian tullessa jonkin osapuolen aloitteesta esille yhteistoimintamenettely on käynnistettävä kohtuullisessa ajassa tai annettava kirjallinen ilmoitus siitä, millä perusteella yhteistoimintamenettelyä ei tarvitse käydä. Yhteistoimintavelvoite on täyttynyt, kun asia on käsitelty 4 :ssä tarkoitetulla tavalla. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia voidaan ratkaista ilman sitä edeltävää yhteistoimintamenettelyä, jos kunnan tai sen toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt ovat menettelyn esteenä. Tällöin asia ja poikkeavan menettelyn syy käsitellään 4 :n mukaisesti viivytyksettä sen jälkeen kun peruste poikkeavalle menettelylle lakkaa. IV TYÖPAIKKATASON YHTEISTOIMINTA 6 Välitön yhteistoiminta Työpaikkatasolla välitöntä yhteistoimintaa on työntekijän ja hänen esimiehensä välinen keskustelu ja muu vuorovaikutus. Esimiesten tehtävänä on omalta osaltaan edistää yhteistoimintaa työpaikalla ja varmistaa tämän sopimuksen mukainen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus riittävän aikaisessa vaiheessa omalle henkilöstölleen.

4 7 Kehityskeskustelut Kehityskeskustelu on työntekijän ja hänen lähimmän esimiehensä välistä ennalta valmisteltua säännöllistä yhteydenpitoa työstä ja siihen liittyvistä asioista. Kehityskeskustelu käydään vuosittain tai tarpeen vaatiessa useammin. Kehityskeskustelun aiheen määrittävät sen hetkinen tilanne, mutta aiheina ovat ainakin seuraavat: edellisen kauden tavoitteet ja niiden toteutuminen tulevan kauden tavoitteet henkilön ja työyksikön kehittämistarpeet yhteistyö ja keskinäiset suhteet tehtävän/toimenkuvauksen päivitys. 8 Työpaikkakokoukset Työpaikkakokoukset ovat työyksikön yhteisiä kokouksia, jossa käsitellään sen henkilöstön työtehtäviin ja työyhteisöön liittyviä yhteisiä asioita sekä tiedotetaan yleisistä asioista. Työpaikkakokoukset pidetään työyksikön sopimalla tavalla ja niihin osallistuu koko työyksikön henkilöstö, ellei työtehtävien välttämätön hoito muuta edellytä. Lisäksi kokouksiin osallistuvat mahdollisesti muut erikseen sovitut henkilöt ja pyydetyt asiantuntijat. Kokouksen kokoonkutsujana ja puheenjohtajana toimii työpaikan esimies. Muistion pitäjänä toimii tehtävään nimetty henkilö. Ilmoitus kokouksesta ja siellä käsiteltävistä asioista on toimitettava henkilöstön nähtäväksi hyvissä ajoin ennen kokousta työpaikan ilmoitustaululle tai muuhun sovittuun paikkaan. 9 Suunnittelu- ja kehittämistehtävät Henkilöstö osallistuu työpaikallaan omaa työtään ja työympäristöään, työnsä toteuttamista ja työyhteisöään koskeviin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Osallistuminen voi tapahtua esimerkiksi jäsenyytenä tai kuulemisena suunnittelu- ja kehittämisryhmissä. sekä henkilöstölle järjestettävissä tiedostus- ja neuvottelutilaisuuksissa. V EDUSTUKSELLINEN YHTEISTOIMINTA 10 Luottamusmiestoiminta Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista ja muiden palvelussuhteeseen liittyvien asioiden toteuttamista.

5 Asioiden selvittäminen tapahtuu ensisijaisesti sillä organisaatiotasolla, jota selvityksen tai neuvottelun kohteena oleva asia koskee. Neuvottelujärjestys määräytyy kunnallisen pääsopimuksen mukaisesti. 11 Johtoryhmätyö ja muu luottamusmiesedustus Pääsopijajärjestöjen paikallisilla pääluottamusmiehillä on oikeus nimetä edustajansa kunnan johtoryhmään, valtuuston ja kunnanhallituksen omiin seminaareihin tai foorumeihin sekä valtuustoinfoihin. Työpaikan henkilöstöllä on oikeus nimetä edustajansa kunnan eri toimialojen johtoryhmiin. 12 Yhteistyöryhmä Työsuojelu ja yhteistoiminta on yhdistetty siten, että yhteistyöelimenä toimii yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä yhteistoimintasopimuksen 3 :ssä mainitut yhteistoiminta-asiat sekä työsuojelutoimikunnalle kuuluvat tehtävät. Yhteistyöryhmässä on kolmetoista jä sentä, joista viisi edustaa työnantajaa ja kahdeksan henki löstöä. Heil lä kul la kin on henkilökohtainen varajäsen. Työnantajan edustajina ovat kun nan hallituksen nimeämät henkilöstöasioiden neu vottelijat (3), kun nan joh taja ja keskitettyjä henkilöstöasioita hoitava vi ranhaltija. Hen ki löstöä edustaa pääsopijajärjestöjen paikallisten yhdis tysten nimeämät henki löt. Yhteistyöryhmän toimikausi on neljä vuotta vastaten valtuustokautta. Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut valitaan työsuojeluvaaleilla tai paikallisesti sopien sopuvaalilla kunnallisen alan työsuojelusopimuksen mukaiseksi neljän vuoden toimikaudeksi. Yhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että vuorovuosin puheenjohtajana toimii henkilöstön ja vuorovuosin työnantajan edustaja. Asiat esittelee kunnanjohtaja ja sihteerinä toimii yhteistyöryh män määräämä henkilö. VI KOKOUSMENETTELY, AJANKÄYTTÖ JA KORVAUKSET 13 Kokousmenettely Yhteistyöryhmä ja työsuojelutoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kuitenkin, jollei toisin ole sovittu, vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta. Asia, jota ei ole esityslistassa mainittu, voidaan kokouksessa ottaa käsiteltäväksi myös, mikäli toimielin on asiasta yksimielinen. Yhteistyöryhmän ja työsuojelutoimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on saapuvilla työnantaja- ja työntekijäryhmästä kummastakin vähintään yksi jäsen ja yhteensä vähintään puolet jäsenistä.

6 Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Kokouksessa on puheenjohtajan johdolla pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä kokouksen aika ja paikka, osanottajat, kokouksessa käsiteltävät asiat sekä suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset. Kokoukset on pyrittävä pitämään pääasiallisesti yleisesti noudatettavana työaikana. 14 Kokouspalkkio ja ansionmenetyksen korvaaminen Kunnan palveluksessa olevalla viranhaltijalla ja työntekijällä, joka osallistuu tämän sopimuksen mukaiseen yhteistyöryhmän tai työsuojelutoimikunnan kokoukseen jäsenenä, sihteerinä tai asiantuntijana, on oikeus saada, milloin kokous pidetään asianomaisen säännöllisenä työaikana, kokouksen ajalta varsinainen palkkansa. Edellä tarkoitetulla henkilöllä, joka muulloin kuin varsinaisena työaikana on vähintään puolen tunnin ajan saapuvilla yhteistyöryhmän tai työsuojelutoimikunnan kokouksessa ryhmän jäsenenä, sihteerinä tai asiantuntijana, suoritetaan kokouspalkkiona sama rahamäärä kuin työntekijälle suoritetaan kunnallisen muun toimielimen kokouksesta kunnan asianomaisen viranomaisen päätöksen perusteella sekä matkakustannusten korvaus samojen perusteiden mukaisesti kuin mitä virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti muutoin suoritetaan. Jos viranhaltijalle tai työntekijälle ei ole määrätty varsinaista työaikaa, ryhdytään kokouspalkkiota maksamaan kello jälkeen. Opettajalle, joka ei ole kokonaistyöajassa (jonka varsinaista työaikaa ei ole määrätty) ja joka muulloin kuin työjärjestykseen merkittyjen oppi-tuntien aikana, mutta ennen kello on vähintään puolen tunnin ajan saapuvilla 1 momentissa tarkoitetussa kokouksessa, maksetaan, ellei hän samasta kokouksesta ole oikeutettu 2 momentissa tarkoitettuun kokouspalkkioon, puolet 2 momentin mukaisesta palkkiosta. Kunnan tulee antaa tässä sopimuksessa tarkoitetuille henkilöstön edustajille vapautusta säännönmukaisista virka- ja työtehtävistä ajaksi, jota tarvitaan yhteistoimintamenettelyä varten, mikäli vapautus ei aiheuta kohtuutonta haittaa virka- ja työtehtävien hoidolle. VII SISÄINEN TIEDOTTAMINEN 15 Tiedoksisaantioikeus Yhteistoiminnan osapuolet huolehtivat molemmat osaltaan siitä, että toisella osapuolella on käytettävissään riittävästi tietoa käsiteltävänä olevasta asiasta. Jokaisen tulee itse toimia aktiivisesti tarvitsemansa tiedon hankkimiseksi. Työnantajan tulee ennen yhteistoimintamenettelyyn ryhtymistä antaa henkilöstölle ja sen edustajille asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

7 Tiedoksisaantioikeus yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvissa asioissa tulee toteuttaa siten, että henkilöstön tosiasialliset vaikuttamismahdollisuudet turvataan. Kunnan on pidettävä henkilöstön saatavana tietoja kunnan toimintaa ja tavoitteita koskevista yleisistä asioista ja niiden kehitysnäkymistä. Erityisesti on tiedotettava henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavista tekijöistä, jotka sisältyvät muutoksiin olemassa olevaan talousarvioon tai muihin kunnan suunnitelmiin. Yhteistyöryhmien ja työpaikkakokousten tulee saada niille kuuluvien asioiden käsittelyä varten tarpeelliset tiedot. Linjaorganisaation esimiehillä on vastuu sisäisen tiedottamisen oikeellisuudesta sekä tietojen kulkemisesta kaikkiin suuntiin riittävän ajoissa. Henkilötietolain (523/1999) 11 :ssä mainittujen arkaluonteisten tietojen luovuttaminen edellyttää kulloinkin kyseessä olevan viranhaltijan tai työntekijän suostumusta. 16 Tiedottaminen työpaikalla Henkilöstöllä on oikeus saada tietoa itseään, työtään ja työolosuhteitaan koskevista asioista ja niiden kehitysnäkymistä. Päävastuu työpaikan sisäisestä tiedottamisesta on esimiehillä, jotka jakavat tiedotusvastuuta muulle henkilöstölle. Henkilöstö tiedottaa työtehtäviään ja työympäristöään koskevia asioita esimiehille ja työtovereilleen. 17 Tiedottaminen johtoryhmissä käsitellyistä asioista Johtoryhmän sihteerit tiedottavat henkilöstölle käsitellyistä asioista joko erillisellä tiedotteella tai erikseen ilmoitetulla tavalla ja paikassa. Johtoryhmien henkilöstöedustajat tiedottavat asioista omalta osaltaan VIII TYÖRAUHAVELVOITE JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 18 Työrauhavelvoite Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen tai sen nojalla tehdyn paikallisen yhteistoimintasopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, sopimuksen muuttamiseksi taikka uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Sopimuksen mukaisen yhteistoimintamenettelyn asiapiiristä työtaistelutoimenpiteet ovat kiellettyjä silloin, kun asia on vireillä yhteistoimintamenettelyssä osapuolten kesken. Lisäksi sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen huolehtimaan, etteivät sen alaiset yhdistykset, viranhaltijat ja työntekijät, joita sopimus koskee, riko edellä 1 ja 2 momenteissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eivätkä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus

8 sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea tai avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavoin myötävaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen. 20 Erimielisyyksien ratkaiseminen Tätä sopimusta koskevat mahdolliset soveltamis- ja tulkintaerimielisyydet ratkaistaan paikallis0en osapuolten välisissä neuvotteluissa. IX SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 21 Voimassaoloaika ja irtisanominen Tämä sopimus tulee voimaan ja korvaa edellisen paikallisen yhteistoimintasopimuksen. Sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa päättymään kolmen kuukauden kuluttua, minkä jälkeen noudatetaan valtakunnallista yleissopimusta yhteistoimintasopimusta, jota noudatetaan muutoinkin siltä osin, jos siinä määrättyjä asioita ei ole todettu tässä sopimuksessa. Todistan tämän sopimuksen valtuuston , , , ja sekä kunnanhallituksen te kemien päätösten mukaiseksi. Nastolassa Hallintojohtaja Lotta Mikkola

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2001 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ...5 1 Yhteistoimintamenettelyn perusta ja tarkoitus... 5 2 Yhteistoiminnan osapuolet... 5 3 Kaupungin

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA TYÖMINISTERIÖN ALAI- SISSA PAKOLAISTEN JA TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VAS- TAANOTTOKESKUKSISSA Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 15 :n, työsuojelun

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.15 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hallituksen 29 päivänä syyskuuta 2008/171 hyväksymä ja 25.1.2010/19 tarkistama, sekä yhteistyötoimikunnan 7.3.2013 päivittämä

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) 1 Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003 TAJ:n hallituksen toiminnansuunnitteluseminaari TAJ:n hallitus kokoontui 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin Savonlinnaan. Kylpylähotelli Casino

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset Keskusjärjestösopimus Yhteistoimintasopimus PT-AKAVA Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi Palvelutyönantajat ry Työnantajajärjestön nimi ruotsiksi Servicearbetsgivarna

Lisätiedot

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Paikallinen sopimus 1 (8) Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä 1.1.2014 31.12 2017 1 Sopijaosapuolet 2 Soveltamisala Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS ajalla 1.11.2014-31.10.2015.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T

1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T 1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry, ruotsiksi Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus 1.10.2008 30.9.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO/Toimihenkilöunioni TU Tilitoimistojen

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 25.10.2013 14:30 1 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 1 Neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimukseksi 30.8.2013 Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

Energiateollisuuden YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017

Energiateollisuuden YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017 Energiateollisuuden YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...2 ENERGIATEOLLISUUDEN

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot