Tammelan liikuntastrategia on jaettu kolmeen eri toimenpideohjelmaan:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammelan liikuntastrategia on jaettu kolmeen eri toimenpideohjelmaan:"

Transkriptio

1 Tammelan Liikuntastrategia

2 Johdanto Liikuntastrategian tarkoituksena on toimia apuvälineenä liikuntahallinnon kehittämisessä Tammelassa. Liikuntastrategia nivoutuu osaksi Tammelan kunnan strategiaa. Tammelassa on laadittu lisäksi mm. ikääntymispoliittinen ohjelma ja lapsi ja nuorisopoliittinen ohjelma Kunnalliseen liikuntakulttuuriin vaikuttavia tekijöitä ovat vanhenevien ikäluokkien suhteellisen osuuden kasvu sekä nuorempien ikäluokkien pieneneminen. Kunnallisen liikuntatoimen resurssit eivät yksin riitä tuottamaan koko kunnan liikuntapalveluita, joten yksityis- ja vapaaehtoissektorin haasteet kasvavat. Yhteiskunnallisten muutostekijöiden vuoksi liikuntatoimi tarvitsee päätöksentekijöilleen ja kunnan työntekijöille apuvälineeksi liikuntastrategian, jolla Tammelan liikuntahallintoa voidaan suunnata kasvavien muutospaineiden edessä. Tammelan liikuntatoimen tehtävänä on tukea kunnan asukkaiden hyvinvointia edistämällä liikunnan harrastamista, järjestämällä olosuhteita liikuntaan, tukemalla kunto- ja terveysliikuntaa sekä liikuntajärjestöjen toteuttamaa lasten- ja nuorten liikuntaa. Liikuntatoimi järjestää soveltavan liikunnan ohjaustoimintaa ja liikuntatapahtumia etenkin iäkkäille ja erityisryhmille. Liikuntatoimi ylläpitää kunnan omistuksessa olevia liikunta-paikkoja ja liikunta-alueita. Liikunta-alueiden ja liikuntapaikkojen lisääntyessä määrällisesti kasvaa myös määrärahojen tarve. Tämän raportin alussa käydään läpi liikuntastrategian työvaiheita ja päätöksentekoa. Strategian työvaiheena on kunkin eri toimenpideohjelman kohdalta kirjata ylös toimenpideesitys, nykytila, tulevaisuus, toteutus/vastuutahot ja aikataulu. Useimmissa toimenpideohjelmissa on monia vastuu ja toteuttamistahoja. Liikuntastrategia tarvitsee myös suunnitelmallista seurantaa, mahdollisesti uutta arviointia ja tarkennuksia Liikuntastrategia työ on pitkäjänteistä ja laajaa yhteistyötä vaativaa, mutta osaltaan myös antaa hyvän työkalupakin tavoitteiden saavuttamiseen. 1. Liikuntastrategian jakautuminen eri toimenpideohjelmiin Tammelan liikuntastrategia on jaettu kolmeen eri toimenpideohjelmaan: 1. Terveyttä edistävä liikunta: a) kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen, b) eri hallinnonalojen ja muiden keskeisten toimijoiden välisen yhteistyön tehostaminen, c) terveyttä edistävän liikunnan olosuhteiden ja edellytysten parantaminen. 2. Liikuntapaikkarakentaminen; tulevaisuuden kohteiden määrittäminen: ensisijaiset kohteet, kansalaisliikunta, 3. kilpaurheilutapahtumat ja lasten ja nuorten urheilu a) kilpaurheilun kehittäminen, b) lasten ja nuorten urheilun kehittäminen.

3 Eri toimenpideohjelmat ovat kuvattuna liitteessä (LIITE 1). 2. Tavoitteet ja haasteet Kehitetään Tammelaa luontoliikuntakuntana alan palveluja, yrittäjyyttä ja osaamista edistämällä sekä kehittämällä liikuntaelämyksiä kuntalaisille. 3. Liikuntastrategiaprosessin vaiheet Strategiatyön eri työvaiheet ja päätöksentekoprosessi ovat koostettuna seuraavassa: Liikuntastrategian aloitusseminaari

4 LIITE 1 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Tavoite 1A Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen TOIMENPIDE-ESITYS NYKYTILA TULEVAISUUS TOTEUTUS /VASTUUTAHO AIKA-TAULU 1. Jatketaan ja kehitetään kuntalaisille suunnattua monipuolista liikunnan tarjontaa sekä ohjauspalveluita ihmisten aktivoimiseksi liikuntaan. 2. Liikuntapalveluiden tarve kartoitetaan määräajoin. (asiakas / kuntalaiskyselyt) Liikuntatoimen ohjatut ryhmät ovat pääasiassa erityisliikuntaryhmiä; lapset, ikäihmiset, kehitysvammaiset. Kyläjumpat ja uimakoulu Liikuntatapahtumat ja kuntokampanjat Palvelukartoitus on tehty viimeksi vuonna 2008 Etsitään uusia toimintatapoja terveysliikunnan suuntaan kaikille ikäryhmille 1. Ohjattuja ryhmiä lisätään: liikkumisreseptiryhmät, vähän liikkuvat lapset, vähän liikkuvat aikuiset/ikäihmiset 2. Ulkoliikuntaryhmien kehittäminen 3. Kotona tapahtuvat jumppatuokiot yli 80-vuotiaat Kartoituksen kautta ollaan paremmin selvillä palveluiden tarpeesta ja sitä kautta kehitetään palveluita. Seudullisen erityisliikunnan kehittämissuunnitelman laatiminen Ryhmäpalautteet tulee antaa kausittain Urheiluseurat Koulut Nuorisotoimi Aikuisopisto Kansanterveys- ja Eläkeläisjärjestöt Palvelukeskukset Sos. ja terv.toimi Kyläyhdistykset Fstky HAMK opinnäytetyöt Muut oppilaitokset Kyläyhdistykset Koulut ja siitä esim. 3 vuoden välein. 3. Tuetaan seuroja ja järjestöjä taloudellisesti ja tiloja tarjoamalla. Yleis- ja kohdeavustukset avustusohjesäännön mukaisesti. Liikuntatilavuorot jaetaan syksyisin kausittain. Maksuttomat salivuorot ikäihmiset ja lapset ja nuoret. Avustetaan erityisesti seuroja, joilla perusteltua terveyttä edistävää liikuntatoimintaa. - jaetaan tiloja tehokkaammin. - ehkäistään tilojen tyhjäkäyttöä - lisätään erityisliikuntaryhmien tukemista - huomioidaan salivuorojen jaossa myös ns. kuntoliikkujat - urheiluseurojen aikuisliikuntaryhmille myös salivuoroja Vapaa-ajanlautakunta Urheiluseurat Liikuntaa järjestävät yhdistykset

5 4. Kartoitetaan kunnan alueelta liikuntaryhmien ohjaamiseen soveltuvat tilat. 5. Käynnistetään terveysliikuntaa tukevia hankkeita. - toiminnallisuus pääasiassa 6. Lisätään vertaisohjaaja- / ohjaajakoulutusta Koulukeskuksen, Riihivalkaman koulun ja Manttaalin salit, kylätalot ja seurojentalot Tyky-toimintaa on organisoitu liikuntatoimen puolesta. On tuettu vertaisohjaajakoulutuksiin osallistujia Uusia paikkoja voi löytyä kartoituksen kautta. Otetaan huomioon myös yksityisen sektorin tilat ja esim. päiväkodit Parannetaan yhteistyötä Eerikkilän, luontokeskusksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksen kanssa. Kartoitetaan mahdolliset uudet hankkeet. Tyky-liikuntaan enemmän kohdennettua liikuntaa. Suunnitellaan realistinen KKI-hanke Opinnäytetyö esim. vertaisohjaajavoimin toimivien ryhmien toiminnasta Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen eri tahojen kanssa esim. liikuntatoimi tarjoaa koulutuksia järjestöille Kyläyhdistykset Yhdistykset TYKY-toimikunta Fstky Työterveyshuolto Kyläyhdistykset Aikuisopisto HLU Urheiluseurat 2012 ja siitä esim. kahden vuoden välein Tehostetaan eri liikuntapalveluista tiedottamista Liikuntatoimen nettisivut Forssan Lehden ilmoitukset Kansalaisopiston julkaisu julisteet 8. Tuetaan perheliikuntaa Liikuntatoimi järjestää koko perheen liikuntatapahtumia Tammelan terveysliikuntakalenteri kevät / syys Nettisivujen kehittäminen ja päivitys! - opiskelijoiden hyödyntäminen - sähköisen tiedottamisen hyödyntäminen mm. Facebook Lisätään ohjattua liikuntatoimintaa aikuisille, kun lapset ovat harrastuksissaan Koko perheen liikuntaleirejä, liikuntatapahtumat, perheliikunnan salivuorot ja vanhempi / lapsijumpat Luodaan apuvälineitä luontoreittien soveltumiseen paremmin perheliikuntaan. Yhteiset tapahtumat mm. Luontokeskus Seurat ja järjestöt Muut toimintaa järjestävät tahot Yhdistykset Kyläyhdistykset Kansalaisopisto Metsähallitus Hämeen Luontokeskus

6 9. Tuetaan kylien lähiliikuntapaikkatoimintaa Kyläyhdistykset ja kunta vastaavat yhdessä kunnossapidosta Yhteistyösopimukset, jossa sovitaan kyläyhdistyksien kanssa alueen lähiliikuntapaikkojen toiminnasta, kunnossapidosta ja miten liikuntatoimi avustaa kunnossapitoa. Pyritään saamaan kylien järjestämää toimintaa lähiliikuntapaikoille. Tekninen/puistotoimi TAVOITE 1B YHTEISTYÖN TEHOSTAMINEN TOIMENPIDE-ESITYS NYKYTILA TULEVAISUUS TOTEUTUS /VASTUUTAHO AIKA-TAULU 1. Kehitetään yhteistyötä Kaikki liikunnan parissa liikuntaa järjestävien toimivat tahot tahojen kesken Yhteistyötä tehdään koulujen, urheiluseurojen, eläkeläisjärjestöjen, vanhusten palvelukeskusten sekä kyläyhdistysten kanssa Lisätään yhteistyötä edellä mainittujen lisäksi Eerikkilän Urheiluopiston, Metsähallituksen/Hämeen luontokeskuksen ja Wahren opiston kanssa. Liikunta mukaan eri strategioihin, joita kunnassa laaditaan ja päivitetään. 2. Luodaan yhteistyöverkosto Toimitaan liiaksi vain omalla sektorilla. Seutukunnan kuntien kesken on vain tapahtumakeskeistä toimintaa. Yhteinen suunnitelmallisuus puuttuu. Saadaan monialainen yhteistyö mukaan myös toiminnan suunnitteluun yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Yhteiset koulutukset kuntien liikuntatoimien kanssa. Perustetaan luontoliikuntatyöryhmä, joka kehittää Tammelan luontoliikuntapalveluita Sivistystoimi Sos ja terv.toimi Nuorisotoimi Wahren opisto Lounais-Hämeen kunnat Eerikkilä Metsähallitus

7 TAVOITE 1C Terveyttä edistävän liikunnan olosuhteiden ja edellytysten parantaminen TOIMENPIDE-ESITYS NYKYTILA TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU 1. Liikuntapaikkarakentamisessa huomioidaan esteettömyys ja turvallisuus. 2. Kevyenliikenteen väylät pidetään hyvässä kunnossa ja tarvittaessa kunnostetaan. Rakennetuissa kohteissa on vielä puutteita. Kunnossapidossa parantamisen varaa. Lain velvoittamat asiat otetaan huomioon uutta rakennettaessa tai vanhaa korjattaessa. Lisää hyväkuntoisia kevyenliikenteenväyliä pyöräilijöille, kävelijöille, rullaluistelijoille ym. Teiden hiekoittaminen, Tammela-Porras välille kevyen liikenteen väylä Tekninen toimi/ puistotoimi Tekninen toimi 3. Liikuntatiloja jaetaan tasapuolisesti kaikille ryhmille ja seurataan tilojen käyttöastetta 4. Liikkumaan lähtemisen kynnys mahdollisimman matalaksi Käyttämättömistä vuoroista ei seurojen taholta informoida liikuntatoimistoa. Teiden kaavoituksessa huomioidaan kulkureittien helppous liikuntapaikoille 5. Luontoreitit Tammela tunnetaan luontopitäjänä -Ilvesreitti -kansallispuistot Seurantaa tehostetaan mm. tilavaraus ohjelmilla ja ilmoitusvelvollisuutta painotetaan. Tilavarausohjelma netissä -> reaaliaikataulussa Asuinalueiden teiden kaavoituksessa huomioidaan kevyen liikenteen väylien helppo kuljettavuus Yhteistyön tiivistäminen kaavoittajan kanssa Yhdysreitit/ kuntoreiteille Hankerahoituksella toteutusta -luontoreittejä esteettömiksi, - Ilvesreitin kehittäminen - hevosreitit - muut reitit Liikuntatilojen käyttäjäryhmät Tekninen toimi Kaavoitus Järjestöt Tekninen toimi/ puistot Eerikkilä Hämeen Luontokeskus

8 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN TAVOITE 1. Liikuntapaikkarakentamisen tulevaisuuden kohteiden määrittäminen TOIMENPIDE-ESITYS NYKYTILA TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU 1. Tammelan liikuntakeskuksen ja sen alueen kehittäminen. Liikuntakeskuksen ulkoilualueita kehitetty vähän, suunnitelmallisuus puuttuu Alueen kokonaisvaltainen suunnitelma jossa tilavaraukset, käytön kehittäminen ja uusia toimintoja etsitään. Perustetaan työryhmä tekemään Liikuntakeskuksen Liikuntatoimi Tekninen toimi Koulujen lähiliikuntapaikat Lähiliikuntapaikkoja on rakennettu Riihivalkaman, Kaukjärven, Myllykylän, Portaan ja Letkun koulujen pihoille. Vuodelle 2012 tulossa lähiliikuntapaikka koulukeskuksen pihaan. 3. Portaan koulun liikuntasali Tällä hetkellä liian pieni 4. Kevyenliikenteen väylien kunnossapito ja uusiminen ryhmäliikuntaan Alueellisia eroja 5. Suunnistuskartat Lounais-Hämeen Rastille annetaan kohdeavustuksia karttojen laadintaan kunnan alueella 6.. Luontoreitit mm. hiihtoladut Ilves-reitti kaipaa kohennusta. Ladut ovat hyvässä kunnossa, myös kylillä omia hiihtolatuja. kehittämissuunnitelma Teuron lähiliikuntapaikka rakennetaan v Portaan koulun yhteyteen rakennetaan uusi liikuntasali Jokaisen kuntalaisen helppo liikkua kevyen liikenteen väylillä, huom. eritysryhmät! Pyöräily- ja rullaluistelureitit ja niistä reittikartat. Jatketaan yhteistoimintaa seurojen kanssa Reittiverkoston kehittäminen mm. yhteys Eerikkilästä Torronsuolle. Reittikarttojen kehittäminen. Perheystävällisyys Destia Tekninen toimi Kaavoitus Lounais-Hämeen Rasti Hämeen Luontokeskus Eerikkilän Urheiluopisto i Urheiluseurat

9 7. Seniorikuntosali Ikäihmisillä on liikuntakeskuksen kuntosalilla kaksi ohjattua vuoroa. Ei ole mahdollista lisätä ryhmien määrää. 8.Koulukeskuksen, Riihivalkaman ja Manttaalin liikuntasalit 9. Liikuntakeskuksen kuntosali Pääpiirteittäin kunnossa, Lattiat hoidetaan 3 vuoden välein Laitteiden kunto hyvä 10. Kylien palloilukentät Teuron ja Saaren koulujen pihoilla kivituhkakentät 11. Puistojen palloilukentät ja pelialueet Ei säännöllistä hoitoa Seniorikuntosali kunnostetaan rivitaloon Tammikartanon välittömässä läheisyydessä. Se palvelee koko kunnan ikäihmisiä. Manttaalin sali kaipaa akustiikan parantamista. Saliin voisi rakentaa kiipeilyseinän nuorille. Neljän vuoden sisällä kaivataan isompien laitteiden uusimista Kenttien kunnossapitoa jatketaan ja kenttien välineistöä kehitetään toiminnan mukaan. Aktivoidaan asukasyhdistyksiä ja kyläyhdistyksiä järjestämään ohjattua toimintaa alueilla ja huolehtimaan alueen siisteydestä Perusturva Liikuntaa järjestävät yhdistykset Liikuntaa järjestävät yhdistykset Tekninen toimi Liikuntaa järjestävät yhdistykset Tekninen toimi Liikuntaa järjestävät 12. Sisäliikuntatilaa tyhjistä tehdashalleista Tällä hetkellä ei ole liikunta käytössä Otetaan käyttöön asutuksen läheisyydessä olevia tiloja, jotka soveltuvat liikuntaan Tekninen toimi Liikuntaa järjestävät tahot 13. Puistot Toimivat pelkkinä viheralueina, joissa liikkuminen ei ole mahdollista Kehitetään puistoista toiminnallisia kokonaisuuksia missä eri-ikäiset kuntalaiset kohtaan liikunnan merkeissä Tekninen toimi Liikuntaa järjestävät tahot

10 KILPAURHEILUTAPAHTUMAT JA LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA TAVOITE 1. Kilpaurheilutapahtumien kehittäminen TOIMENPIDE-ESITYS NYKYTILA TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU 1. Liikuntatoimen roolin vahvistaminen isojen urheilutapahtumien markkinoinnissa ja tukemisessa. Seurojen järjestämistä isoistakin tapahtumista tulee tieto kunnalle myöhään. Järjestelykulut usein liian suurille järjestäjille. Yhteistyön lisääminen, varhaisessa vaiheessa toimiminen, selvät ohjeet seuroille, selvät kriteerit tapahtumille. Erillismääräraha tapahtumien järjestelyihin. Tapahtumat ilmoitettava Liikuntatoimi Urheiluseurat Tiedotusvälineet Muut tapahtuman järjestäjät 2. Kilpailuolosuhteiden kehittäminen vaatimusten mukaiseksi Kunnan valmistautuminen tapahtumaan riittämättömän informaation takia hankalaa.. ajoissa. Riittävän informaation saaminen tapahtuman olosuhteiden vaatimuksista riittävän ajoissa. Jotta saadaan kilpailuolosuhteet ajan tasalle / vaatimusten mukaisiksi. Urheiluseurat Muut tapahtumien järjestäjät Lajiliitot TAVOITE 2. Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen TOIMENPIDE-ESITYS NYKYTILA TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU 1. Päiväkotien liikunnan 2012 kehittäminen Päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodissa lapset ulkoilevat keskimäärin n. 1-1,5 tuntia/pv riippuen lapsen hoitopäivän pituudesta. Lapsille mahdollisuus käyttää Koulukeskuksen liikuntasalia 1 t/vko päiväsaikaan. Kehitetään lasten luontoliikuntaa. Varhaiskasvatus

11 2. Lasten liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Liikunnan lisääminen kaikissa kerhoissa. Iltapäivätoiminta ja koulujen kerhot mahdollistavat 4h/päivässä toimintaa. Liikunta on vähäistä kerhoissa ja kerhoissa Liikunnan lisääminen kaikissa kerhoissa ja iptoiminnassa. Panostetaan monipuoliseen liikuntaan ja ulkoiluun. Manttaalilta tarjotaan salivuoroa i1-2 lk iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoiminnan järjestäjät HLU Urheiluseurat Nuorisotoimi Kerhotoimintaa järjestävät tahot 2012-eteenpäin 3. Koululiikunnan ja välituntiliikunnan kehittäminen. Liian vähän koululiikuntaa, Myös kerhotoiminnassa tunteja/voimavaroja vähän. Kerhotoiminnassa vähän liikunnallista toimintaa. Lisätään liikuntaa koulun välitunneille ja kerhoihin. Koulutetaan Yläluokkien oppilaista välitunti-ohjaajia ja kerhon ohjaajia. Seurat HLU 4. Urheiluseurojen toiminnan kehittäminen lasten ja nuorten liikunnassa Seurat toimivat itsenäisesti, yhteistyötä seurojen välillä vähän. Yhteistyön kautta toiminnan kehittyminen. Seurat mukaan iltapäivätoimintaan. Seuratoiminnan ja vapaaehtoistyön arvostus korkeammalle. Koulutustarjontaa yhteistyössä seurojen kesken.. Kannustetaan lapsia myös kilpaurheiluun Seurat HLU Eri yhteistyötahot

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010

ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008-2010 KIIMINGIN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN TYÖRYHMÄ 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007 2009 PROJEKTI

Lisätiedot

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNNALLINEN KUNTA KEHITTYVÄ KUNTA! SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1 TILANNE TÄNÄÄN... 6 1.1 TÄMÄNHETKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 6 1.2 LIIKUNTAPAIKAT... 7 1.3 LIIKUNTATOIMINTA

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020

SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SUOMUSSALMEN KUNNAN LIIKUNTASTRATEGIA 2014-2020 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 LÄHTÖKOHDAT 2 3 NYKYTILAN KARTOITUS 4 3.1 Liikuntapaikat ja niiden käyttö 5 3.1.1 Sisäliikuntapaikat 5 3.1.2 Ulkoliikuntapaikat 7

Lisätiedot

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 SISÄLLYSLUETTELO Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 I NYKYTILANNE 1. Kunnan sijainti ja kuntarakenne 5 2. Yleistavoitteet 5 2.1. Väestöennuste 5 2.2. Koulujen tarvitsemat liikuntapaikat 5 3. Perusliikuntapaikat

Lisätiedot

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupungin painatuskeskus-kajaani 2013 ISBN 978-951-800-347-5 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMI. Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201)

LIIKUNTATOIMI. Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201) LIIKUNTATOIMI Toimenpideohjelma ja toimintasuunnitelma (päivitetty 201) viitteet: Liikuntapoliitiinen ohjelma vuosille 2010-2016 Liikuntalaki (1054/1998) Vapaa-aikatoimen strategia 2011-2017 Keuruun Kaupungin

Lisätiedot

Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020

Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020 Nurmeksen liikuntastrategia 2015 2020 Sisältö 1. Johdanto 2. n kuvaus 3. Toiminta-ajatus ja strategiset päämäärät 4. Toimintastrategia 4.1 Terveyden edistäminen 4.1.1 Lapset ja nuoret 4.1.2 Työikäiset

Lisätiedot

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 2 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 Tekijät Lauri Kontkanen liikuntatieteiden kandidaatti Jyväskylän yliopisto Simo Luukkainen liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopisto Lasse Tirri

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA Kimmo Suomi & Outi Metsäranta Jyväskylän yliopisto Liikunnan kehittämiskeskus 2003 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA Kimmo Suomi & Outi Metsäranta Liikunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016

KEURUUN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 - KEURUUN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 Keuruun kaupunki Vapaa-aikatoimi 2013 JOHDANTO Keuruun kaupungin terveysliikunnan toimenpideohjelman valmistelu käynnistyi Merja Ahosen

Lisätiedot

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala 1 Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007

ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007 ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007 NURMON KUNTA Liikuntatoimi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2 2. ERITYISRYHMÄT...3 2.1 Erityisryhmien liikunnan määrittely...3 2.2 Erityisliikunnan tärkeimmät toimintamuodot...4

Lisätiedot

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 Mia Holmberg Kirsi Kiiskinen Kirjoittajat: Mia Holmberg & Kirsi Kiiskinen Copyright: Kymenlaakson Liikunta ry Kustantajat: Kymenlaakson Liitto ja Kymenlaakson

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja ja kuuluvat sivistysosaston alle. Liikuntapalveluiden tehtävänä on toimia yksikkönä, jolla on kokonaisnäkemys

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista 18.4.2002 Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista Hallitusohjelman mukaan tuetaan etenkin terveyttä edistävää ja lasten ja nuorten tervettä kasvua tukevaa liikuntaa.

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Erityisliikunta Kalajoella 2014

Erityisliikunta Kalajoella 2014 Kalajoen liikuntapalvelut Erityisliikunta Kalajoella 2014 Erityisliikunnan peruskartoitus Jouko Moilanen Saku Rikala 31.3.2014 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO......3 2. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA...4 2.1. Erityisryhmien

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot