Mitä lapsiperheiden vanhemmille kuuluu?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä lapsiperheiden vanhemmille kuuluu?"

Transkriptio

1 Mitä lapsiperheiden vanhemmille kuuluu? Lapsiperheiden liikunnan edistäminen Pirkanmaalla Riitta Luoto Tutkimusjohtaja, LT, dos UKK-instituutti

2 Lapsiperheiden hyvinvointi Mitä lapsiperheille kuuluu? Lapsiperhetutkimusten hyviä ja huonoja uutisia Neuvolat ja päivähoito lapsiperheiden apuna liikunnan edistämisessä - miten? Pirkanmaan terveysliikuntasuunnitelmatavoitteita ja toimenpiteitä lapsiperheiden liikunnan edistämiseksi

3 Mitä lapsiperheille kuuluu? Hyvät uutiset

4 Perhebarometri, Väestöliitto Lastenhoitoon käytetty aika on lisääntynyt kummallakin sukupuolella. Työssäkäyvät äidit ovat kasvattaneet lastenhoitoaikaa ja varsinkin pienten lasten isät ovat lisänneet osallistumistaan. Kymmenen vuoden sisällä työssäkäyvien alle kouluikäisten lasten isien ajankäyttö lastenhoitotehtäviin on lisääntynyt runsaasta 50 minuutista yli 80 minuuttiin vuorokaudessa. Aika suunnataan lasten kanssa leikkimiseen, ulkoiluun ja muuhun puuhailuun sekä neuvomiseen ja koulutehtävissä auttamiseen. Yhteistä aikaa etsimässä Lapsiperheiden ajankäyttö. Väestöliiton perhebarometri Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch. Helsinki 2012.

5 Hyvät uutiset Lähde: Lammi-Taskula J ym (toim): Lapsiperheiden hyvinvointi THL julkaisuja

6 Mitä lapsiperheille kuuluu? Huonot uutiset

7 Vanhemmuuteen tai perheeseen liittyvät huolet vähintään lieviä huolia viimeisen 12 kk aikana, % Perälä Marja-Leena, Halme Nina & Kaste Outi: Johtaminen, palvelut ja lapsiperheiden hyvinvointi. Teoksessa Reivinen Jukka & Vähäkylä Leena (toim.) Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen, Suomen Akatemia, Tutkitusti-sarja. Helsinki 2013.

8 Mitä lapsiperheille kuuluu? Huonot uutiset Lähde: Kaikkonen R ym. Lasten ja lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointierot. THL julkaisuja 6/2012.

9 Lapsiperheiden vanhempien liikunta Lähde: Kaikkonen R ym. Lasten ja lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointierot. THL julkaisuja 6/2012.

10 Lapsiperheiden haasteita Vanhemmuus vaativa taito etenkin ensi kertaa vanhemmaksi tuleville Parisuhteen huolto vie energiaa Taloudelliset seikat hiertävät Yli puolet taaperoikäisistä saa päivittäin jonkinasteisen kiukkukohtauksen ja jopa 20 prosentilla lapsista on uhmakkuus-, ahdistus tai levottomuushäiriöitä Jos omasta jaksamisesta huolehtimiselle ei ole aikaa tai voimia, eivät lastenkaan elintavat välttämättä ole parhaassa mallissa Mistä tukea lapsiperheille?

11 Mitä lapsiperheille kuuluu? Neuvolan ja päiväkodin merkitys

12 Neuvola tärkeä tukipiste- jota päiväkodit täydentävät! - Suomalaisista perheistä suurin osa käy neuvolassa ennen lasten kouluikää, yhä suurempi osa osallistuu myös laajaan koko perheen 4-vuotisterveystarkastukseen - Turussa kehitetty VOIMAPERHEET- hanke on pienten lasten käytösongelmia ennalta ehkäisevä etähoito-ohjelma, jota vanhemmat voivat käyttää internetissä. Hanke käynnistyi neuvoloissa perheiden kanssa lasten tullessa nelivuotistarkastukseen. - Välittyykö neuvolan tarkastuksista tietoa varhaiskasvatukseen eli päiväkoteihin? Tarvittaisiin eri toimijoiden; neuvolan ja päiväkodin yhteistyötä : tähän tähtää VALO:n varhaiskasvatuksen liikunnallistaminen- hanke

13

14

15

16 Mitä lapsiperheille kuuluu? Tutkitaanko UKK-instituutissa lapsiperheiden liikuntaa?

17 UKK-instituutin NELLI- tutkimuksen 5-vuotisseurantatutkimus alkaa Äidit osallistuivat UKK-instituutin elintapatutkimukseen raskauden aikana Samat 800 äitiä ja heidän 4-6 vuotiaat lapsensa tutkitaan uudelleen Tavoitteena selvittää äitien ja lasten liikkumattomuutta ja terveyttä Katso lisää: facebook.com/nellitutkimus

18 Mitä lapsiperheille kuuluu? Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma

19 Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Työ käynnistyi syksyllä 2012 Vastuuryhmä Maarit Varjonen-Toivonen (PSHP) Tommi Vasankari (UKK) Riitta Luoto (UKK) Erja Toropainen (UKK) Ari Koskinen (HLU) Työryhmä: liikunnan ammattilaista Pirkanmaan kunnista

20 4. Terveysliikunnan edistäminen ikäryhmittäin 4.1. Pikkulapset 0-6 v 4.2. Lapset ja nuoret 7-18 v Työikäiset 18-64v 4.4. Ikäihmiset 65v Erityisryhmät (soveltava liikunta) 5. Toimeenpano Seuranta ja arviointi

21 Lapset ja nuoret 8-18 v. Tavoite Toimenpide Vastuutaho Seuranta Luoda liikkumista edistävä ympäristö ja korostaa arkiliikunnan tärkeyttä Lisätä liikuntaneuvontaa ja liikunnan pariin ohjausta Tekninen toimi Opetustoimi Opetustoimi Terveystoimi Tehdä liikkumisesta osa koulun kulttuuria Lisätä liikuntamahdollisuuksista ja urheiluseuroista tiedottamista Lisätä liikuntaharrastuksia erityisesti vähän liikkuvilla Opetustoimi Terveystoimi 3. sektori Liikuntatoimi 3.sektori Sivistystoimi Liikuntatoimi 3.sektori

22 Alle kouluikäiset lapset TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUTAHO SEURANTA Luoda liikkumista edistävä ympäristö ja korostaa arkiliikunnan tärkeyttä Koulutetaan päiväkodin opettajia liikkumisen ohjaamiseen Tiedotetaan vanhempia liikunnan lisäämisestä päiväkodissa Laaditaan liikkumissuunnitelma päiväkotiin joka päivälle Lisätään lähiliikuntapaikkoja Varmistetaan lähiliikuntapaikkojen esteettömyys: valaistus, lumi, lehdet, jne. OPETUSTOIMI Päivähoidon johtaja ja opettajat LIIKUNTATOIMI Liikuntatoimen johtaja 3. SEKTORI Liikunnan aluejärjestöjen johto TEKNINEN TOIMI Teknisen toimen johtaja Liikkumisen määrä päiväkodeissa Lähiliikuntapaikkojen käyttöaste Lapsiperheiden tyytyväisyys lähiliikuntapaikkoihin Lisätä liikkumismahdollisuu ksista ja tapahtumista tiedottamista Kootaan kunnan Internet-sivuille kalenteri kunnan liikuntamahdollisuuksista Mahdollistetaan liikuntasalivuorojen helppo varaaminen Järjestetään perheliikuntatapahtumia kaikenikäisille LIIKUNTATOIMI Liikuntatoimen sihteeri SIVISTYSTOIMI Kansalaisopiston rehtori 3. SEKTORI Liikunnan aluejärjestöjen johto Liikuntasalien ja paikkojen käyttöaste Lisätä liikunnan pariin ohjausta Kerrotaan liikuntamahdollisuuksista Motivoidaan liikkumaan LIIKUNTATOIMI Liikuntatoimen johtaja 3. SEKTORI Liikuntajärjestöjen johto OPETUSTOIMI Lastentarhan opettajat SIVISTYSTOIMI Kansalaisopiston rehtori Liikuntasalien ja paikkojen käyttöaste Annetaan terveysliikuntaneuvontaa vanhemmille ennen lapsen syntymää Kannustetaan lapsia liikkumaan Annetaan lasten vanhemmille terveysliikuntaneuvontaa terveydenhoitajan luona neuvolassa: esim. Neuvokas perhe (Sydänliitto) TERVEYSTOIMI Neuvolan terveydenhoitaja Otettiinko materiaali käyttöön ja miten se istuu käytännön työhön Työntekijöiden liikuntaneuvontaan käytetyn ajan seuranta

23 Kouluikäiset lapset TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUTAHO SEURANTA Luoda liikkumista edistävä ympäristö ja korostaa arkiliikunnan tärkeyttä Lisätään lähiliikuntapaikkoja Pyydetään lapset mukaan suunnittelemaan koulun pihaa Varmistetaan lähiliikuntapaikkojen esteettömyys Kannustetaan liikkumaan koulumatka pyöräillen Varmistetaan kouluteiden turvallisuus TEKNINEN TOIMI Teknisen toimen johtaja OPETUSTOIMI Rehtori ja koko henkilökunta Lähiliikuntapaikkojen käyttöaste Tyytyväisyys lähiliikuntapaikkoihin kysely Kouluun kävelevien ja pyöräilevien määrä Pyöräkypärän käytön määrä Lisätä liikuntaneuvontaa ja liikunnan pariin ohjausta Pidetään terveysliikunta-aiheisia tunteja Annetaan terveysliikuntaneuvontaa koulussa Lisätään terveydenhoitajien tietoutta liikuntapalveluista Annetaan terveysliikuntaneuvontaa terveydenhoitajan luona kouluissa: esim. Neuvokas perhe (Sydänliitto) OPETUSTOIMI Terveystiedon opettaja TERVEYSTOIMI Terveydenhoitaja Kouluterveyskysely: liikunnan osuus Otettiinko materiaali käyttöön ja miten soveltuu käytäntöön Tehdä liikkumisesta osa koulun kulttuuria Suunnitellaan koulun liikuntapäiviä nuorten kanssa Mahdollistetaan oppilaiden toivomia liikuntatunteja Mahdollistetaan oppilaskuntien vaikutusmahdollisuudet liikunnan lisäämiseksi koulutiloissa ja kouluajalla Kannustetaan liikkumaan välitunneilla Järjestetään välituntiliikuttaja -koulutus yläkouluikäisille Käytetään Kasit liikkeelle ja Liikkuva koulu hankkeiden materiaaleja OPETUSTOIMI Rehtori OPETUSTOIMI Liikunnanopettaja 3. SEKTORI Paikallisjärjestöjen johto LIIKUNTATOIMI Liikuntatoimen johtaja Move- fyysisen toimintaky-vyn seuranta oppilaille Kouluterveyskysely: liikunnan osuus TEA-viisari koulujen terveyden edistämisaktiivisuuden mittarina Lisätä liikuntamahdollisuuksista ja urheiluseuroista tiedottamista Kootaan liikuntakalenteri kunnan Internet-sivuille: liikuntamahdollisuudet sekä salivuorojen varaus Tuodaan urheiluseurat näkyviksi Järjestetään perheliikuntatapahtumia kaikenikäisille LIIKUNTATOIMI Liikuntatoimen sihteeri 3. SEKTORI Paikallisjärjestöjen johto Kunnan Internet-sivuille Kyllä / Ei palaute sivujen toimivuudesta Liikuntasalien ja paikkojen käyttöaste Lisätä liikuntaharrastuksia erityisesti vähän liikkuvilla Otetaan Liikuntapassi malli käyttöön (liikuntakerroista saa merkinnän passiin) Järjestetään liikunnallinen iltapäiväkerho Tuodaan liikuntajärjestöjä ja urheiluseuroja näkyvämmiksi SIVISTYSTOIMI Kansalaisopiston rehtori LIIKUNTATOIMI Liikuntatoimen johtaja 3. SEKTORI Paikallisjärjestöjen johto Tyytyväisyys lähiliikuntapaikkoihin -kysely Liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan osallistuvien suhteellinen määrä

24 Pallo on heitetty, ota se kiinni! Kiitos ja liikunnallista kevättä!

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 Mia Holmberg Kirsi Kiiskinen Kirjoittajat: Mia Holmberg & Kirsi Kiiskinen Copyright: Kymenlaakson Liikunta ry Kustantajat: Kymenlaakson Liitto ja Kymenlaakson

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 (versio)

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 (versio) LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 (versio) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lapsi- ja nuorisopoliittinen toimenpideohjelma osana kunnan hyvinvointikertomukseen liittyvää hyvinvointityötä...

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. Arjen liikkumisesta iloa ja voimaa!

Terveysliikunta. uutiset. Arjen liikkumisesta iloa ja voimaa! Terveysliikunta uutiset Arjen liikkumisesta iloa ja voimaa! 2013 Terveysliikuntauutiset 2013 Arjen liikkumisesta iloa ja voimaa! UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset käsittelee tänä vuonna arkiliikuntaan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016

KEURUUN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 - KEURUUN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 Keuruun kaupunki Vapaa-aikatoimi 2013 JOHDANTO Keuruun kaupungin terveysliikunnan toimenpideohjelman valmistelu käynnistyi Merja Ahosen

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

Mitä lasten ja nuorten liikkumisesta tiedetään?

Mitä lasten ja nuorten liikkumisesta tiedetään? Liikuntatutkimuksen suuntaviivat 27.5.2009 Helsinki Mitä lasten ja nuorten liikkumisesta tiedetään? Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Esityksen sisältöä Mitä lasten ja nuorten

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Erillisliite nro: 2 (9.5.2007) MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallinen terveyttä edistävä liikuntamalli työryhmä 24.8.2006 SISÄLTÖ 1 Johdanto

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Kansanterveys. Lasten ja nuorten ravitsemus ja liikunta

Kansanterveys. Lasten ja nuorten ravitsemus ja liikunta Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 7/2008 Lasten ja nuorten ravitsemus ja liikunta 10 sentin lisärahalla parempaa ruokaa s. 8 Liikkumattomuus terveyshaittana s. 12 Ikäihmisten influenssarokotukset

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille Toimintasuunnitelma 2015 1 YLEISTÄ Vuoden 2014 alusta VALO ry aloitti täysipainoisesti toimintansa. Aluerakenne ja yhteiset peruspalvelut ovat ylläpitäneet keskustelua koko tämän jälkeisen ajan. Valo ry

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ 1 Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ Perustutkinto Ammatillinen toiminta ja kehittäminen järjestötyön toimintaympäristössä 30 op Opintojaksovastaava Reijo Viitanen Sanna Laine & Piia

Lisätiedot

koulutus 2013 kesä helmi maalis huhti touko juurruttaminen osaksi liikunnan Iäkkäiden liikuntaneuvonta 5.6. Osuva arviointi ja käytäntöjen

koulutus 2013 kesä helmi maalis huhti touko juurruttaminen osaksi liikunnan Iäkkäiden liikuntaneuvonta 5.6. Osuva arviointi ja käytäntöjen 2013 koulutus 2013 helmi maalis huhti touko Kansalaisen Tule-KUNTOMITTA testaajakoulutus 4.2. s. 10 Terve Urheilija -iltaseminaari: Urheilijan sydän 5.3. s. 16 Tehokasta kaatumisten ja kaatumisvammojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista 18.4.2002 Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista Hallitusohjelman mukaan tuetaan etenkin terveyttä edistävää ja lasten ja nuorten tervettä kasvua tukevaa liikuntaa.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot