EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI HANKKEEN TOTEUTUSAIKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI HANKKEEN TOTEUTUSAIKA 1.10.2003 31.1.2007"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI HANKKEEN TOTEUTUSAIKA Versio 6 PJ Taustatiedot Projektin nimi PUHTIA päiviin Ikääntyvien terveysliikunnan ja toimintakyvyn kokeilu- ja kehittämishanke Projektikoodi Yhteystiedot Pohjois-Karjalan kansanterveys ry Siltakatu 10 A JOENSUU Yhteyshenkilö Puh: Vesa Korpelainen Fax: Puh: Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista. Taustaa PUHTIA päiviin on Pohjois-Karjalassa toteutettu ikääntyvien terveysliikunnan kokeilu- ja kehittämishanke, joka aloitettiin paikallisena pilottihankkeena vuonna 2004 Pyhäselän kunnassa. Vuoden 2005 alusta alkaen hankkeen uusiksi yhteistyökunniksi valikoitui ohjausryhmän päätöksellä: Kitee, Kontiolahti, Liperi ja Rääkkylä. Kehittämishankkeen kokonaistavoitteena oli yli 60 vuotiaiden terveysliikuntapalveluiden kehittäminen yhteistyössä liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen kanssa paikallisesti ja maakunnallisesti. Kehittämishanke toteutettiin kolmessa vaiheessa, jossa huomioitiin kuntien omien ja muiden yhteistyötahojen resurssien ja toimintatapojen löytymistä. Vaihe 1. Ikääntyvien terveysliikuntapalveluiden pilottikokeilut Pyhäselässä (mm. seniorikuntosali) Vaihe 2. Uusi liikuntaneuvontajärjestelmä terveydenhuoltoon >liikkumisreseptillä liikkeelle Vaihe 3. Kehittämistoimien suuntaaminen laajempaan käyttöön uusiin yhteistyökuntiin Toteutuma Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti. Kehittämishankkeelle asetetun kokonaistavoitteen mukaisesti yli 60 vuotiaiden terveysliikuntapalveluita kehitettiin seuraavalla tavalla (osatavoitteiden pohjalta): Edistää yli 60-vuotiaiden terveysliikuntapalveluja Toteutunut: Kokonaisuutena hankekuntien terveysliikuntatarjontaan on saatu lisää suunnitelmallisuutta sekä eri hallintokuntien yhteistyötä on saatu tiivistettyä kuntakohtaisten kehittämistiimien työskentelyn tuloksena. Lisäksi kuntakohtaiset organisaatiomallit ovat vaikuttaneet kuntatasoisten terveysliikuntapalvelujen linjaamiseen. Luoda uusia terveysliikunnan toteutusmalleja ja liikuntaryhmiä ikääntyneille Toteutunut: Tuotteistetut Puhtia-kuntosaliryhmät (Puhtia I, II, III sekä Puhtia II jatkoryhmä) oheispalveluineen (kuljetuspalvelu, terveyskuntotestit, palveluketjuttaminen) Seniorikuntosalin perustamiset Pyhäselkään, Kontiolahteen ja Rääkkylään Aktivoida terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia säännölliseen liikuntaan Toteutunut: Liikkumisreseptillä liikkeelle -liikuntaneuvonnan toimintamalli >> terveystoimessa toteutetut toimintakokeilut (lääkärit, fysioterapia, hoitajat, muu terveydenhoitohenkilöstö) Kehittää kunnan eri toimialojen yhteistyötä terveysliikuntapalvelujen ja tiedotuksen parantamiseksi Toteutunut: Kausittainen 60+ liikuntakalenteri kaikkien tahojen kokoava tiedote liikuntapalveluista Terveysliikuntapalvelujen osalta tarjonta on lisääntynyt kaikissa kunnissa. Erityisen paljon on kiinnitetty huomiota terveysliikuntapalvelujen oikeaan kohdentamiseen sekä siihen, että palvelut kohdistuisivat mahdollisimman suureen väestöosaan. Esimerkiksi Pyhäselän kunnassa säännöllisiin ohjattuihin terveysliikuntapalveluihin osallistuu noin 200 eri henkilöä, joka vastaa 20 % väestöosuutta ikääntyneistä. 1

2 3.Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Väestön vanheneminen on yleisesti tunnettu muutosprosessi Suomessa. Väestön ikääntyminen on suuri haaste yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollolle. Kansantaloudellisesti on hyvin tärkeää, että ikääntyvä väestö säilyttää terveytensä ja toimintakykynsä. Useat tutkimukset suosittavat ikäihmisille runsasta arkiaktiivisuutta sekä tehokasta täsmäliikuntaa, jolla hankitaan reserviä vanhenemista vastaan. Ikääntyvien liikuntapalvelujen kehittymistä voidaan parantaa liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen lisääntyneellä yhteistyöllä, tehostuneelle tiedotuksella sekä luomalla uusia monipuolisia liikuntaryhmiä eri väestöryhmille. Lisäksi tarvitaan uusia keinoja liikunnallisesti passiivisempien aktivoimiseksi säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanke käynnistettiin erityisesti maaseutukunnan lähtökohdista, jossa on huomioitava mm. välimatkat ja palvelujen saatavuus toimintojen toteuttamiseksi. Kehittämishankkeen kokonaistavoitteeksi asetettiin yli 60 vuotiaiden terveysliikuntapalveluiden kehittäminen yhteistyössä liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen kesken osana kunnallista liikunta- ja terveysstrategiaa. Hankkeen tavoitteena olivat seuraavat viisi kehittämiskohtaa: 1. Edistää yli 60 vuotiaiden terveysliikuntapalveluja 2. Luoda uusia terveysliikunnan toteutusmalleja ja liikuntaryhmiä ikääntyneille (mm. seniorikuntosalitoiminnan kehittäminen) 3. Aktivoida terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia säännölliseen liikuntaan liikuntaneuvonnan kautta >> liikkumisreseptillä liikkeelle 4. Kehittää kunnan liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä ikääntyvien terveysliikuntapalvelujen ja tiedotuksen parantamiseksi 5. Hankkia soveltavaa tietoa ja kokemusta uuden toimintamallin kehityskaaresta. Kehittämishankkeen kohderyhmänä oli yli 60 vuotiaat henkilöt. Erityisesti liikunnan ja terveyden edistämistyössä tavoiteltiin niitä asiakasryhmiä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Kyseiset henkilöt todennäköisesti hyötyvät suhteellisesti eniten liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääntymisestä. Kehittämishankkeen kolme kohderyhmää: 1. Liikunta- ja toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset, jotka tarvitsevat osittain ulkopuolista avustamista (kotipalvelu) 2. Muut ikäihmiset jotka tarvitsevat kohdennettuja ja yksilöllisempiä liikuntapalveluja 3. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat. 2

3 4. Projektin toteutus ja yhteistyö Osallistujien ja yritysten valinta Pyhäselän kunta toimi alkuvaiheen pilottikokeilualueena. Ensivaiheen jälkeen haettiin Pohjois-Karjalan läänin alueelta uusia yhteistyökuntia (3-5), joissa oli riittävät henkilöstöresurssit (fysioterapia, liikuntatoimi) toimintojen kehittämiseksi. Hakuprosessi suunnattiin Jyty-kuntiin (Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Kontiolahti, Eno, Joensuu) sekä Keski-Karjalaan (Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi, Kesälahti). Uudet yhteistyökunnat valittiin terveysliikuntapalvelukyselyn ja kuntien suostumusten mukaan. Ohjausryhmän päätöksellä uusiksi yhteistyökunniksi valikoitui: Kitee, Kontiolahti, Liperi ja Rääkkylä. Asiakastasolla toimintoja suunnattiin yhteistyökunnissa keskitetysti eri kohderyhmille. Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Kehittämishanke toteutettiin vuosina , jossa kehittämistoimet oli jaettu kolmeen vaiheeseen Vaihe I (2004) Ikääntyvien terveysliikuntapalveluiden pilottikokeilut Pyhäselässä Vaihe II (2005) Liikuntaneuvontajärjestelmä terveydenhuoltoon >> liikkumisreseptillä liikkeelle Vaihe III( ) Kehittämistoimien suuntaaminen uusiin yhteistyökuntiin. Hankkeen toteutuksesta vastasi Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Koulutus- ja konsultaatio asioissa tehtiin yhteistyötä valtakunnallisten ja paikallisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa (mm. UKK instituutti, Itä-Suomen Liikuntaopisto sekä muut yksittäiset organisaatiot tapauskohtaisesti). Lisäksi tiivistä yhteistyötä tehtiin Keski-Karjalassa Erika-hankkeen kesken. Hanke toteutui alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Hankkeen kokonaistavoitteen mukaisesti ikääntyneiden terveysliikuntapalveluja saatiin kehitettyä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Erityisesti kuntakohtaiset kehittämistiimit olivat hyvä foorumi eri toimijoiden yhteistyön lisäämisessä sekä palvelujen oikeassa kohdentamisessa eri asiakasryhmille. Kuntakohtaisissa kehittämistiimeissä oli moniammatillinen/eri tahojen edustus (kotihoito, terveystoimi, liikuntatoimi, muut tahot ja järjestöt). Sen myötä kuntatasoinen eri toimijoiden välinen yhteistyö kehittyi. Lisäksi ikääntyneille suunnattua palvelutarjontaa pystyttiin suunnittelemaan kokonaisuutena, jolloin terveysliikuntapalvelujen oikeaan kohdentamiseen saatiin lisää suunnitelmallisuutta. Eri hallinnonalojen toiminnot linjattiin kuntakohtaisilla organisaatiomalleilla (Kiteen malli), johon kirjattiin eri toimialojen terveysliikunnan toteutuksen painopisteet. Kuntatasoisen toimintojen suunnittelun keskeisenä asiakirjana oli Ikääntyneiden ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset (STM oppaita 2004:6), jonka ohjeistuksia vietiin käytännön toteutukseen. Kuntakohtaiset kehittämistiimit vastaavat toimintojen koordinoinnista tulevaisuudessa. Eräänä keskeisenä yhteistyömuotona oli myös kuntakohtaisen tiedottamisen kehittäminen. Terveysliikuntatarjonnan tiedot kerättiin kohtakohtaisesti julkaistuihin 60+ liikuntakalentereihin Järjestöpuolen yhteistyötä saatiin kehitettyä erityisesti niissä kunnissa, joihin kalustettiin uudet seniorikuntosalit (Pyhäselkä, Rääkkylä ja Kontiolahti). Kuntosalien käyttöaste on hyvä edelleen ( asiakaskäyntiä kuukaudessa). Erityisesti kaikissa kunnissa kalustetut kuntosalit palvelevat useita toimijoita mutta erityisesti kuntosalit palvelevat vertaisohjaajaryhmiä lisääntyvässä määrin. Kehittämishankkeen toisen vaiheen liikuntaneuvonnan toimintakokeilun tavoitteena oli kehittää terveystoimen sisäistä moniammatillista liikuntaneuvonnan toteutusta, jonka mallinnuksessa käytettiin Liikkumisreseptiä. Liikuntaneuvonnan kohderyhmänä oli vuotiaat MBO riskiryhmän asiakkaat, jotka liikkuivat terveytensä kannalta liian vähän. Erityisesti kokeilulla haluttiin tiivistää lääkäreiden, fysioterapian ja muun hoitohenkilökunnan yhteistyötä palveluketjun mukaisesti. Kokeilujen perusteella voidaan sanoa, että systemaattisen liikuntaneuvonnan toteuttaminen on haasteellista, joten kaikilta osin yhteistyölle asetettuja tavoitteita ei täysin savutettu. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Hankkeen hallinnoinnista vastasi Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Hankkeen toteutusta valvoi ohjausryhmä. Paikallistasolla yhteistyö keskitettiin kuntakohtaisiin kehittämistiimeihin, joissa oli eri toimialojen edustajia. Kehittämistiimien ideana oli keskustella, arvioida, ideoida ja tehdä ehdotuksia ikääntyvien terveysliikuntapalveluiden edistämiseksi kuntatasolla. Muutoin käytännön toteutuksesta vastasi projektikoordinaattori yhteistyössä kuntaorganisaatioiden ja ohjausryhmän kanssa. Kansainvälinen yhteistyö Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kansainvälisille vierailijoille suunnatut hanke-esittelyt. 3

4 5. Julkisuus ja tiedottaminen Hankkeella oli erillinen tiedotussuunnitelma, joka toimi tiedottamisen runkona. Tiedottamista toteutettiin sisäisesti ja ulkoisesti seuraavilla tavoilla: Toteutuma Hankkeen virallinen julkistaminen kutsuvieraille ja tiedotusvälineille seniorikuntosalin avoimet ovet Pyhäselkä Erillisen projektiesitteen painaminen Erillisen julistesarjan painaminen messuesitteeksi ja mainonnan tehostamiseksi Lehtiartikkelit Karjalainen, Viikko Pohjois-Karjala, Kiihtelys-Pyhäselkä Lehti, Karjalan Maa Lehtiartikkeli Kiihtelys-Pyhäselkä Lehti 12/2004 pyhäselkäläisten v liikunta-aktiivisuus Lehtiartikkeli Kiihtelys-Pyhäselkä hankkeen tuloksista Lehtitiedotteet 4/2005 Kontiolahden asukaslehdessä sekä Koti-Karjalassa ja Kotiseutu-uutisissa Karjalaisen, Kiihtelys-Pyhäselkä ja Kotiseutu-uutisten, Pielisjokiseutu lehtimainokset Urheilu Sanomat 2/2006 lehtikirjoitus Puhtia-hankkeesta Kotiseutu-uutisten lehtikirjoitus senioreiden sauvakävelytapahtumasta otsikolla Terveyskeskusjonot kuriin liikunnalla Hanke-esittely Ikäinstituutin alueellinen kehittämisseminaari, Jyväskylä Hanke-esittely: Ulkoilu ja asiointi -seminaari, Ikäinstituutti, Joensuu Seniorikuntosalin avoimet ovet Kontiolahdessa ja Rääkkylässä kevät 2006 Kotiseutu-uutisten, Koti-Karjala ja Pielisjokiseudun lehtiartikkelit Seniorikuntosalin avoimista ovista kevät 2006 Ohjausryhmän kokoukset (4 x vuodessa) Kehittämistiimin kokoukset eri kunnissa (5-7 x vuodessa) Muut sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen useissa eri yhteyksissä (mm VoiTas koulutuspäivät 11/05) 60 + liikuntakalentereiden kausikohtaiset julkaisut (jakelu: apteekit, kirjastot ja terveysasemat) Liperi, Kontiolahti, Pyhäselkä 500 kpl/kunta + Keski-Karjalan soveltavan liikunnan kalenteri 2300 kpl (yhteistyö Erika) Terveysmessut Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kansainväliset vierailuviikkojen hanke-esittelyt vuosina Päätösseminaari Joensuun Tiedepuisto 4

5 6. Ongelmat ja suositukset Ongelmat projektin toteutuksessa Terveysliikuntapalvelujen osalta kuntatasoinen suunnitelmallisuus ja toimintojen koordinointi on keskeistä liikuntapalvelujen laadulliselle tuottamiselle. Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositusten mukaisesti eri tahojen tulisi sitoutua palvelujen toteutukseen. Tilanne eri kunnissa on resurssien ja palvelujen suhteen hyvin erilainen. Terveysliikunnan asema vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä, jotta se sisältyisi eri sektoreiden palvelutarjontaan ennaltaehkäisevänä tapana hoitaa terveyttä ja toimintakykyä. Erityisesti esimiehet ovat keskeisessä asemassa toimintojen pitkäjänteisessä kehittämisessä. Liikkumisreseptillä liikkeelle kokeiluissa oli ongelmia. Moniammatillisen palveluketjujen luominen ei ole onnistunut näillä toimilla ja resursseilla. Koko toimintakokeilujen ajan suurimpana ongelmana oli lääkäreiden vähäiset reseptiosoitukset. Kyselypalautteiden mukaan osa lääkäreistä koki, että liikkumisresepti soveltuu huonosti vastaanottotyöhön. Kuitenkin osa lääkäreistä koki reseptin toimivaksi ja aikoo käyttää sitä aina, kun tilanne sen sallii. Fysioterapiahenkilöstö koki liikkumisreseptin hyvänä yhteistyövälineenä ja ovat valmiita kehittämään liikuntaneuvontaa jatkossakin. Varsinaisia asiakaskyselyjä ja vaikuttavuusarviointeja ei päästy toteuttamaan, sillä toimintakokeiluun osallistui vain yksittäisiä asiakkaita. Loppujen lopuksi liikkumisresepti nähdään edelleen osin teennäisenä ja irrallisena työvälineenä terveyden ennaltaehkäisyssä. Ikääntyvien terveysliikuntapalvelujen kehittämisessä suurimpana ongelmana oli toimintojen oikea kohdentaminen sekä palveluketjujen rakentaminen. Kuntien sektoreiden välinen yhteistyö edistyi kaikissa kunnissa. Haasteena on kuitenkin edelleen kuntatasoisten terveysliikuntapalvelujen yhteensovittaminen osaksi toimivaa kokonaisuutta. Uusien toimintojen vieminen osaksi nykyiseen palvelurakenteeseen osoittautui eri kunnissa vaikeaksi. Lisäksi vakiintuneiden toimintatapojen muuttaminen on hidasta. Kokonaisuutena suurin terveysliikuntapalvelujen kehittymistä ja vakiinnuttamista rajoittava tekijä on edelleen osin rajalliset henkilöstöresurssit ja kuntatasoisen koordinoinnin toteutuksen haasteet. Erityisesti kaikkien toimialojen tulee olla jo johdon tasolla sitoutuneita terveysliikuntapalvelujen kehittämiseen. Terveysliikunnan keskeiset haasteet: Terveysliikuntapalvelujen toteutus ja koordinointi varmennettava nyt ja tulevaisuudessa. Tarjonnan kohdentamista tarkennettava edelleen uusille asiakasryhmille (terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat). Edelleen terveysliikunnan toteutus nähdään osin liiaksi toimialakohtaisena toimintana. Laadukas monipuolinen palvelutarjonta kaipaa hyvää suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä. Kaikilla kunnilla ei ole mahdollisuuksia laajaan eriyttämiseen >> alueellinen yhteistyö. Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Kunnan oman liikunnanohjauksen painopiste tulee olla terveys- ja erityisliikunnassa. Mikäli halutaan kehittää ennaltaehkäiseviä terveysliikuntapalveluja, ne täytyy toteuttaa pitkälti liikunta- ja terveystoimen yhteistyöllä, jota täydennetään muiden toimijoiden tarjonnalla mm. vertaisohjaajat. Tulevaisuudessa tarvitaan kuntatasoista terveysliikunnan koordinointia sekä henkilöstöresursseja ryhmäohjaukseen ja muuhun liikuntaneuvontaan. Lisäksi eri toimialojen yhteistyötä on kehitettävä, jotta saadaan luotua toimivia palveluketjuja eri ammattiryhmien välille. Kuntakohtaiset organisaatiomallit ovat hyvä esimerkki toimintojen linjaamiseksi kuntatasolla. Lisäksi tarvitaan kuntakohtaiset kehittämistiimit, joissa on edustettuina eri toimijoita. Kaikissa kunnissa tulisi ottaa huomioon laadulliset suositukset (Ikääntyvien ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset) toimintojen järjestämiseksi. Jo näillä toimilla saadaan jäntevyyttä liikuntapalvelujen kehittämiseksi. Erityisesti kuitenkin kaivataan päättäjätahojen ja johtavien virkamiesten pitkäaikaista sitoutumista ja toimintamahdollisuuksien luomista toimintojen kehittämiseksi >> selkeää johtajuutta kaivataan, jossa väliesimiesten rooli on merkittävä. 5

6 7. Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja kuvaus projektin konkreettisista tuloksista Hankkeen toteutui suunnitelmien mukaan. Ikääntyneiden terveysliikuntapalveluja kehitettiin erityisesti kuntakohtaisissa kehittämistiimeissä. Palvelujen osalta toimintojen toteuttamiseen saatiin enemmän suunnitelmallisuutta sekä saatiin lisättyä eri tahojen yhteistyötä. Kuntakohtaisilla organisaatiomalleilla on linjattu eri toimijoiden vastuualueita, jolloin palvelutarjontaa on saatu suunnattua paremmin eri kohderyhmille. Terveysliikuntapalvelujen toteuttamisessa on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. Tämä johtuu kuntarakenteen ja resurssien poikkeavuudesta. Liikuntaneuvonnan osalta toimintoja kehitettiin kuntakohtaisilla kokeiluryhmillä. Liikuntaneuvonnan toteuttamiseksi luotiin toimintamalli, jossa Liikkumisresepti-ideaa jalostettiin terveystoimen työvälineeksi. Moniammatillisen liikuntaneuvonnan kehittäminen osoittautui kuitenkin haasteelliseksi, jossa toimintatapojen vakiintuminen ei onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Fysioterapiayksiköt ovat kuitenkin jatkossa sitoutuneita liikuntaneuvonnan toteutukseen ja kehittämiseen osana kuntoneuvolapalvelua. Konkreettiset tulokset: Seniorikuntosalin perustaminen Pyhäselän terveyskeskuksen fysioterapian yhteyteen Rääkkylän seniorikuntosalin perustaminen yhteistyössä eri tahojen kesken Kontiolahden Kuntotalon seniorikuntosalin ja senioriliikuntapisteen kehittäminen Kuntakohtaisten kehittämistiimien toiminnan luominen Tuotteistetut Puhtia-kuntosaliryhmät (Puhtia I, II, III sekä Puhtia II jatkoryhmä) oheispalveluineen (kuljetuspalvelu, terveyskuntotestit, yhteistyö eri tahojen kesken) Kotitestistön ja kotivoimisteluohjelmien tuominen koti- ja laitoshoidon työvälineeksi Kuntakohtaiset 60+ liikuntakalenterit yhteistyön ja tiedotuksen tehostamiseksi Ikääntyneiden terveysliikunnan kuntakohtaiset organisaatiomallit (Kiteen mallin pohjalta) Liikkumisreseptillä liikkeelle moniammatillisen toimintamallin kehittämiskokeilut Tuntiohjaajan palkkaaminen yhteistyössä Erika-hankkeen + Pyhäselän kunnan kanssa Asiakaskysely Kiteen kaupungin alueen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaille Pyhäselkäläisten v liikunta-aktiivisuus kyselytutkimus (opiskelijayhteistyö). 7.1 Työllisyyteen liittyvät välittömät tulokset Työttömänä projektin aloittaneista on sijoittunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työmarkkinoille 0 henkilöä yrittäjäksi 0 henkilöä koulutukseen 0 henkilöä työttömänä aloittaneita oli yhteensä 0 henkilöä Ennen projektia työmarkkinoiden ulkopuolella olleista on sijoittunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työmarkkinoille 0 henkilöä yrittäjäksi 0 henkilöä koulutukseen 0 henkilöä aloittaneista työmarkkinoiden ulkopuolella oli ennen projektin alkua yhteensä 0 henkilöä 7.2 Projektin välittömät työllisyysvaikutukset työssä oleviin osallistujiin Yhteistyökuntien kuntahenkilöstön työaikaseurannan mukaan ammatillisen työn osuus Puhtia-hankkeelle vuosina on ollut 1962,75 h 6

7 7.3 Työpaikat ja uudet yritykset Projektin aikaansaamat uudet työpaikat joihin sijoittunut naisia Projektin aikaansaamat uudet yritykset joista naisten perustamia Projektin turvaamat työpaikat osallistuneissa yrityksissä joista naisten työpaikkoja 2 kpl 1 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl Huom: Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana Huom: Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana 7.4 Välilliset työllisyysvaikutukset Kuntosalikuljetuksiin liittyvät kuljetuspalvelut sekä erillisen tuntiohjaajan palkkaaminen Pyhäselän liikuntatoimen osalta 8 h/viikko. Ostopalvelujen osalta tuettu valtakunnallista ja alueellista työllisyyttä. 8. Projektin innovatiivisuus Kehittämishankkeen toimintaideana oli kehittää ikääntyvien terveysliikuntapalveluja osana kunnallista liikunta- ja terveysstrategiaa. Yhteistyön kehittämistä kuntasektorilla liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden toimijoiden kesken >> kuntakohtaiset kehittämistiimit Seniorikuntosalitoiminnan kehittäminen ryhmätoimintojen osalta Toimipaikkakohtaisen liikuntaneuvonnan kehittäminen >> liikkumisreseptillä liikkeelle Ikääntyvien terveyskunto- ja liikuntakykytestien käyttöönottamista osana arviointia ja ennaltaehkäisyä Tiedottamisen kehittäminen >> 60+ liikuntakalenterit Seudullisen liikuntakalenterin toteutus Keski-Karjalan kunnissa (yhteistyö Erika-hanke) Terveysliikuntapalvelujen kehittämistä kohti tulevaisuuden tarpeita - Puhtia I, II, III kuntosaliryhmät >> yhteistyössä liikuntapalvelut, fysioterapia ja kotipalvelu - Kuljetuspalvelu kotiovelta kotiovelle Puhtia I kuntosaliryhmässä - Terveyskunto ja liikuntakykytestit on käytössä Puhtia I ja II kuntosaliryhmissä >> testipalautteet - Kotitestistö käytössä osana kotipalvelun asiakaskartoituksia Uusien yhteistyökuvioiden kehittäminen osana verkostoa - Kuntakohtaiset terveysliikunnan organisaatiomallit (Kiteen mallin pohjalta) - Woimavaunu-kokeilu yhteistyössä VoiTas-hanke + Woimaa ja tasapainoa koulutuskokonaisuuden toteuttaminen Pyhäselässä (Ikäinstituutti) - Vertaisohjaajatoiminnan tukeminen koulutuksella ja konsultoinnilla (Puhtia III) - Kausittainen 60 + liikuntakalenteri kaikkien tahojen kokoava tiedote liikuntapalveluista - Liikkumisreseptillä liikkeelle -liikuntaneuvonnan toimintamalli >> lääkärit, fysioterapia, hoitajat terveydenhoitohenkilöstö. Toimintakokeilu alkanut Pyhäselässä vuonna Muut yhteistyökunnat mukaan vuodesta Yhteistyö Erika hankkeen kanssa >> tuntiohjaajan (osa-aikainen 80 %) palkkaus kaudelle

8 9. Toiminnan jatkuvuus Hankesuunnitelman visiona oli ikääntyvien terveysliikuntapalvelujen kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi projektikuntien liikunta- ja terveyspalveluja. Jatkuvuuden turvaamiseksi toiminnot suunniteltiin alusta alkaen perusrakenteisiin, jotka ovat jo olemassa. Kuntaorganisaation keskeiset eri toimijatahot on sitoutettu yhteiseen päämäärään, jotta toiminnan jatkuvuus olisi turvattu myös hankkeen päättyessä. Kuntakohtaisesti toimintojen jatkuvuus turvataan moniammatillisen kehittämistiimin yhteistyön pohjalle, jossa on nimetty koordinaatiovastuu. Puhtia-hankkeen osalta yhteistyökunnat ovat sitoutuneet seuraaviin toimintoihin myös jatkossa: 1. Terveysliikuntapalveluiden kuntatasoinen linjaaminen kuntakohtaiset organisaatiomallit, jossa linjattu eri toimijoiden vastuu- ja tehtäväalueet 2. Kuntatasoisten kehittämistiimien toiminta moniammatillinen yhteistyötiimi, jossa on nimetty koordinaatiovastuu 3. Kuntatasoisen tiedotuksen toteutus kuntatasoisen tiedottamisen toteuttaminen 60+ liikuntakalenteri -julkaisulla 4. Kotitestistö ja kotivoimisteluohjelmat kotihoitoon toimintakokeilujen pohjalta toteutettujen kotitestistö- ja kotivoimisteluohjelmien vienti osaksi asiakaskohtaisia hoito- ja palvelusuunnitelmia (visio) 5. Liikuntaneuvonnan jatkokehittäminen liikuntaneuvonnan jatkokehittäminen osana terveyskeskuksen fysioterapian kuntoneuvolatoimintaa (nimetty koordinaatiovastuu). Terveysliikunnan toteuttaminen vaatii kuntatasoista suunnitelmallisuutta. Kuntakohtaisesti terveysliikunnan toiminnot on linjattava organisaatiomalleilla, jossa eri toimijoiden vastuualueet ja toiminnot on yhteisesti sovittu. Kuntatasoiset kehittämistiimit suunnittelevat yhteistyössä toimintojen toteutusta ja oikeaa kohdentamista. Kehittämistiimeissä tulee olla edustettuina ne keskeisimmät tahot, joiden yhteistyönä palveluja tuotetaan. Toiminnan koordinoinnista vastaa yleisesti kunnan liikuntatoimi. Kehittämishankkeen puolelta kuntakohtaisista organisaatiomalleista on informoitu kuntien johtoryhmiä ja esimiehiä. Toiminnan kehittyminen ja toiminnan jatkuvuus on pitkälti kiinni johtavien viranhaltijoiden päätöksistä sekä kuntakohtaisten kehittämistiimien aktiivisuudesta ja sitoutumisesta kehittämistyöhön. 10. Projektin rahoitus Projektissa käytetty rahoitus: EAKR-rahoitus Kansallinen julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Rahoitus yhteensä euroa euroa euroa euroa 11. Väliraportin laatija ja pvm Kari Hyvärinen (Nimen selvennys) 8

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku 3.12.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvonnan

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Väestöterveyttä yhteistyöllä hanke JAKE hanke Terveempi Itä-Suomi hanke (Terveiset johtavien hoitajien 1.11.013 pidetystä kokouksesta) Joensuu 1.11.013 5.11.013 1 3.9.013

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä

Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä Verkostoituvan ja moniammatillisen työotteen merkitys ja haasteet terveyden edistämisessä TERVEEMPI ITÄ-SUOMI (TERVIS) aloitusseminaari, Kuopio 17.05.2013 Heli Hätönen, TtT, Eritysasiantuntija Terveyskäyttäytymisen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Hämeenlinnan kaupungin tahtotilana on, että ikäihmisillä

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA?

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? KUUSAMON STRATEGIA 2021 VISIO Kaikkien aikojen Kuusamo, elinvoimainen edelläkävijä ja moniarvoinen pohjolan luontopääkaupunki

Lisätiedot

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa Yhistykset yhessä JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa Yhistykset yhessä - JärjestöRalli2016 Kaikki tilaisuudet klo 17-19 6.10 Rääkkylä 8.11 Juuka 10.10 Kesälahti 9.11 Kontiolahti 12.10 Pyhäselkä 9.11 Eno 25.10

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Oulu 26.1.2016 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvontaprosessin

Lisätiedot

ERILAISIA POLKUJA VÄESTÖN TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN 2011-2015. Väestöterveyttä yhteistyöllä hankkeen päätösseminaari 22.10.

ERILAISIA POLKUJA VÄESTÖN TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN 2011-2015. Väestöterveyttä yhteistyöllä hankkeen päätösseminaari 22.10. ERILAISIA POLKUJA VÄESTÖN TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN 2011-2015 Väestöterveyttä yhteistyöllä hankkeen päätösseminaari 22.10.2015 Joensuu 1 Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Länsi-Pohjan ja Lapin kuntien sosiaali- ja terveysjohdon ja sairaanhoitopiirien seminaari, 26.5.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta 18.5.2012 VuosiSeurannan 2011 tuloksia, kuntaryhmä 1 Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäisenä valittu kuntaryhmä (Hämeenlinna, Iitti, Jalasjärvi-Ilmajoki-Kurikka (JIK-peruspalveluliike-laitoskuntayhtymä),

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Liikuntaryhmän laatukriteerit Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2012: Liikuntaryhmän laatukriteerit Liikuntaryhmän laatukriteerit Laatukriteerit on tarkoitettu

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Lasten ja nuorten kärkihankkeen toimintamalli (Strategia 2013)-> Hyvinvointiasema sekä nuorten palvelukeskus (Siun)Soten ja kunnan rajapinnassa (Loppuraportti

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN RANTAKYLÄN HYVINVOINTIASEMA pilotti 2016 MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN - Joensuun palveluohjelmat ja hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kuntakokeilu * asiakaslähtöiset ja moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana.

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta 6 27.01.2015 Sivistyslautakunta 10 24.02.2015 Kunnanhallitus 75 16.03.2015 Liikuntastrategia 2015-2017 Sivltk 6 Liikunta-vap.ajanohjaaja Juuan kunnan liikuntastrategian luonnos vuosille

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012 2015 Heli Starck ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti

Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Tekemisen pohja on taottu NEO-SEUTU hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti Sari Pitkänen, Matti Tuusa & Henna Harju arviointi- ja koulutusyksikkö 10.12.2012 1 Arvioinnin kohdentuminen, aikataulu ja toteuttajataho

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Katsaus Nurmeksen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Nurmeksen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Nurmeksen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2011-2014 Minna Säpyskä-Nordberg, Mika Simonen 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä Järjestöjen ja kuntien yhteistyö kuntalaisten osallisuuden edistämisessä Osallisuushanke Sallin kokemuksia kehittämistyöstä Projektipäällikkö Anne Pyykkönen KANTU 13 PÄIVÄT Työryhmä 12 Kuntien ja järjestöjen

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot