EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI HANKKEEN TOTEUTUSAIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI HANKKEEN TOTEUTUSAIKA 1.10.2003 31.1.2007"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI HANKKEEN TOTEUTUSAIKA Versio 6 PJ Taustatiedot Projektin nimi PUHTIA päiviin Ikääntyvien terveysliikunnan ja toimintakyvyn kokeilu- ja kehittämishanke Projektikoodi Yhteystiedot Pohjois-Karjalan kansanterveys ry Siltakatu 10 A JOENSUU Yhteyshenkilö Puh: Vesa Korpelainen Fax: Puh: Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista. Taustaa PUHTIA päiviin on Pohjois-Karjalassa toteutettu ikääntyvien terveysliikunnan kokeilu- ja kehittämishanke, joka aloitettiin paikallisena pilottihankkeena vuonna 2004 Pyhäselän kunnassa. Vuoden 2005 alusta alkaen hankkeen uusiksi yhteistyökunniksi valikoitui ohjausryhmän päätöksellä: Kitee, Kontiolahti, Liperi ja Rääkkylä. Kehittämishankkeen kokonaistavoitteena oli yli 60 vuotiaiden terveysliikuntapalveluiden kehittäminen yhteistyössä liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen kanssa paikallisesti ja maakunnallisesti. Kehittämishanke toteutettiin kolmessa vaiheessa, jossa huomioitiin kuntien omien ja muiden yhteistyötahojen resurssien ja toimintatapojen löytymistä. Vaihe 1. Ikääntyvien terveysliikuntapalveluiden pilottikokeilut Pyhäselässä (mm. seniorikuntosali) Vaihe 2. Uusi liikuntaneuvontajärjestelmä terveydenhuoltoon >liikkumisreseptillä liikkeelle Vaihe 3. Kehittämistoimien suuntaaminen laajempaan käyttöön uusiin yhteistyökuntiin Toteutuma Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti. Kehittämishankkeelle asetetun kokonaistavoitteen mukaisesti yli 60 vuotiaiden terveysliikuntapalveluita kehitettiin seuraavalla tavalla (osatavoitteiden pohjalta): Edistää yli 60-vuotiaiden terveysliikuntapalveluja Toteutunut: Kokonaisuutena hankekuntien terveysliikuntatarjontaan on saatu lisää suunnitelmallisuutta sekä eri hallintokuntien yhteistyötä on saatu tiivistettyä kuntakohtaisten kehittämistiimien työskentelyn tuloksena. Lisäksi kuntakohtaiset organisaatiomallit ovat vaikuttaneet kuntatasoisten terveysliikuntapalvelujen linjaamiseen. Luoda uusia terveysliikunnan toteutusmalleja ja liikuntaryhmiä ikääntyneille Toteutunut: Tuotteistetut Puhtia-kuntosaliryhmät (Puhtia I, II, III sekä Puhtia II jatkoryhmä) oheispalveluineen (kuljetuspalvelu, terveyskuntotestit, palveluketjuttaminen) Seniorikuntosalin perustamiset Pyhäselkään, Kontiolahteen ja Rääkkylään Aktivoida terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia säännölliseen liikuntaan Toteutunut: Liikkumisreseptillä liikkeelle -liikuntaneuvonnan toimintamalli >> terveystoimessa toteutetut toimintakokeilut (lääkärit, fysioterapia, hoitajat, muu terveydenhoitohenkilöstö) Kehittää kunnan eri toimialojen yhteistyötä terveysliikuntapalvelujen ja tiedotuksen parantamiseksi Toteutunut: Kausittainen 60+ liikuntakalenteri kaikkien tahojen kokoava tiedote liikuntapalveluista Terveysliikuntapalvelujen osalta tarjonta on lisääntynyt kaikissa kunnissa. Erityisen paljon on kiinnitetty huomiota terveysliikuntapalvelujen oikeaan kohdentamiseen sekä siihen, että palvelut kohdistuisivat mahdollisimman suureen väestöosaan. Esimerkiksi Pyhäselän kunnassa säännöllisiin ohjattuihin terveysliikuntapalveluihin osallistuu noin 200 eri henkilöä, joka vastaa 20 % väestöosuutta ikääntyneistä. 1

2 3.Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Väestön vanheneminen on yleisesti tunnettu muutosprosessi Suomessa. Väestön ikääntyminen on suuri haaste yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollolle. Kansantaloudellisesti on hyvin tärkeää, että ikääntyvä väestö säilyttää terveytensä ja toimintakykynsä. Useat tutkimukset suosittavat ikäihmisille runsasta arkiaktiivisuutta sekä tehokasta täsmäliikuntaa, jolla hankitaan reserviä vanhenemista vastaan. Ikääntyvien liikuntapalvelujen kehittymistä voidaan parantaa liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen lisääntyneellä yhteistyöllä, tehostuneelle tiedotuksella sekä luomalla uusia monipuolisia liikuntaryhmiä eri väestöryhmille. Lisäksi tarvitaan uusia keinoja liikunnallisesti passiivisempien aktivoimiseksi säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanke käynnistettiin erityisesti maaseutukunnan lähtökohdista, jossa on huomioitava mm. välimatkat ja palvelujen saatavuus toimintojen toteuttamiseksi. Kehittämishankkeen kokonaistavoitteeksi asetettiin yli 60 vuotiaiden terveysliikuntapalveluiden kehittäminen yhteistyössä liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen kesken osana kunnallista liikunta- ja terveysstrategiaa. Hankkeen tavoitteena olivat seuraavat viisi kehittämiskohtaa: 1. Edistää yli 60 vuotiaiden terveysliikuntapalveluja 2. Luoda uusia terveysliikunnan toteutusmalleja ja liikuntaryhmiä ikääntyneille (mm. seniorikuntosalitoiminnan kehittäminen) 3. Aktivoida terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia säännölliseen liikuntaan liikuntaneuvonnan kautta >> liikkumisreseptillä liikkeelle 4. Kehittää kunnan liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä ikääntyvien terveysliikuntapalvelujen ja tiedotuksen parantamiseksi 5. Hankkia soveltavaa tietoa ja kokemusta uuden toimintamallin kehityskaaresta. Kehittämishankkeen kohderyhmänä oli yli 60 vuotiaat henkilöt. Erityisesti liikunnan ja terveyden edistämistyössä tavoiteltiin niitä asiakasryhmiä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Kyseiset henkilöt todennäköisesti hyötyvät suhteellisesti eniten liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääntymisestä. Kehittämishankkeen kolme kohderyhmää: 1. Liikunta- ja toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset, jotka tarvitsevat osittain ulkopuolista avustamista (kotipalvelu) 2. Muut ikäihmiset jotka tarvitsevat kohdennettuja ja yksilöllisempiä liikuntapalveluja 3. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat. 2

3 4. Projektin toteutus ja yhteistyö Osallistujien ja yritysten valinta Pyhäselän kunta toimi alkuvaiheen pilottikokeilualueena. Ensivaiheen jälkeen haettiin Pohjois-Karjalan läänin alueelta uusia yhteistyökuntia (3-5), joissa oli riittävät henkilöstöresurssit (fysioterapia, liikuntatoimi) toimintojen kehittämiseksi. Hakuprosessi suunnattiin Jyty-kuntiin (Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Kontiolahti, Eno, Joensuu) sekä Keski-Karjalaan (Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi, Kesälahti). Uudet yhteistyökunnat valittiin terveysliikuntapalvelukyselyn ja kuntien suostumusten mukaan. Ohjausryhmän päätöksellä uusiksi yhteistyökunniksi valikoitui: Kitee, Kontiolahti, Liperi ja Rääkkylä. Asiakastasolla toimintoja suunnattiin yhteistyökunnissa keskitetysti eri kohderyhmille. Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Kehittämishanke toteutettiin vuosina , jossa kehittämistoimet oli jaettu kolmeen vaiheeseen Vaihe I (2004) Ikääntyvien terveysliikuntapalveluiden pilottikokeilut Pyhäselässä Vaihe II (2005) Liikuntaneuvontajärjestelmä terveydenhuoltoon >> liikkumisreseptillä liikkeelle Vaihe III( ) Kehittämistoimien suuntaaminen uusiin yhteistyökuntiin. Hankkeen toteutuksesta vastasi Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Koulutus- ja konsultaatio asioissa tehtiin yhteistyötä valtakunnallisten ja paikallisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa (mm. UKK instituutti, Itä-Suomen Liikuntaopisto sekä muut yksittäiset organisaatiot tapauskohtaisesti). Lisäksi tiivistä yhteistyötä tehtiin Keski-Karjalassa Erika-hankkeen kesken. Hanke toteutui alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Hankkeen kokonaistavoitteen mukaisesti ikääntyneiden terveysliikuntapalveluja saatiin kehitettyä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Erityisesti kuntakohtaiset kehittämistiimit olivat hyvä foorumi eri toimijoiden yhteistyön lisäämisessä sekä palvelujen oikeassa kohdentamisessa eri asiakasryhmille. Kuntakohtaisissa kehittämistiimeissä oli moniammatillinen/eri tahojen edustus (kotihoito, terveystoimi, liikuntatoimi, muut tahot ja järjestöt). Sen myötä kuntatasoinen eri toimijoiden välinen yhteistyö kehittyi. Lisäksi ikääntyneille suunnattua palvelutarjontaa pystyttiin suunnittelemaan kokonaisuutena, jolloin terveysliikuntapalvelujen oikeaan kohdentamiseen saatiin lisää suunnitelmallisuutta. Eri hallinnonalojen toiminnot linjattiin kuntakohtaisilla organisaatiomalleilla (Kiteen malli), johon kirjattiin eri toimialojen terveysliikunnan toteutuksen painopisteet. Kuntatasoisen toimintojen suunnittelun keskeisenä asiakirjana oli Ikääntyneiden ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset (STM oppaita 2004:6), jonka ohjeistuksia vietiin käytännön toteutukseen. Kuntakohtaiset kehittämistiimit vastaavat toimintojen koordinoinnista tulevaisuudessa. Eräänä keskeisenä yhteistyömuotona oli myös kuntakohtaisen tiedottamisen kehittäminen. Terveysliikuntatarjonnan tiedot kerättiin kohtakohtaisesti julkaistuihin 60+ liikuntakalentereihin Järjestöpuolen yhteistyötä saatiin kehitettyä erityisesti niissä kunnissa, joihin kalustettiin uudet seniorikuntosalit (Pyhäselkä, Rääkkylä ja Kontiolahti). Kuntosalien käyttöaste on hyvä edelleen ( asiakaskäyntiä kuukaudessa). Erityisesti kaikissa kunnissa kalustetut kuntosalit palvelevat useita toimijoita mutta erityisesti kuntosalit palvelevat vertaisohjaajaryhmiä lisääntyvässä määrin. Kehittämishankkeen toisen vaiheen liikuntaneuvonnan toimintakokeilun tavoitteena oli kehittää terveystoimen sisäistä moniammatillista liikuntaneuvonnan toteutusta, jonka mallinnuksessa käytettiin Liikkumisreseptiä. Liikuntaneuvonnan kohderyhmänä oli vuotiaat MBO riskiryhmän asiakkaat, jotka liikkuivat terveytensä kannalta liian vähän. Erityisesti kokeilulla haluttiin tiivistää lääkäreiden, fysioterapian ja muun hoitohenkilökunnan yhteistyötä palveluketjun mukaisesti. Kokeilujen perusteella voidaan sanoa, että systemaattisen liikuntaneuvonnan toteuttaminen on haasteellista, joten kaikilta osin yhteistyölle asetettuja tavoitteita ei täysin savutettu. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Hankkeen hallinnoinnista vastasi Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Hankkeen toteutusta valvoi ohjausryhmä. Paikallistasolla yhteistyö keskitettiin kuntakohtaisiin kehittämistiimeihin, joissa oli eri toimialojen edustajia. Kehittämistiimien ideana oli keskustella, arvioida, ideoida ja tehdä ehdotuksia ikääntyvien terveysliikuntapalveluiden edistämiseksi kuntatasolla. Muutoin käytännön toteutuksesta vastasi projektikoordinaattori yhteistyössä kuntaorganisaatioiden ja ohjausryhmän kanssa. Kansainvälinen yhteistyö Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kansainvälisille vierailijoille suunnatut hanke-esittelyt. 3

4 5. Julkisuus ja tiedottaminen Hankkeella oli erillinen tiedotussuunnitelma, joka toimi tiedottamisen runkona. Tiedottamista toteutettiin sisäisesti ja ulkoisesti seuraavilla tavoilla: Toteutuma Hankkeen virallinen julkistaminen kutsuvieraille ja tiedotusvälineille seniorikuntosalin avoimet ovet Pyhäselkä Erillisen projektiesitteen painaminen Erillisen julistesarjan painaminen messuesitteeksi ja mainonnan tehostamiseksi Lehtiartikkelit Karjalainen, Viikko Pohjois-Karjala, Kiihtelys-Pyhäselkä Lehti, Karjalan Maa Lehtiartikkeli Kiihtelys-Pyhäselkä Lehti 12/2004 pyhäselkäläisten v liikunta-aktiivisuus Lehtiartikkeli Kiihtelys-Pyhäselkä hankkeen tuloksista Lehtitiedotteet 4/2005 Kontiolahden asukaslehdessä sekä Koti-Karjalassa ja Kotiseutu-uutisissa Karjalaisen, Kiihtelys-Pyhäselkä ja Kotiseutu-uutisten, Pielisjokiseutu lehtimainokset Urheilu Sanomat 2/2006 lehtikirjoitus Puhtia-hankkeesta Kotiseutu-uutisten lehtikirjoitus senioreiden sauvakävelytapahtumasta otsikolla Terveyskeskusjonot kuriin liikunnalla Hanke-esittely Ikäinstituutin alueellinen kehittämisseminaari, Jyväskylä Hanke-esittely: Ulkoilu ja asiointi -seminaari, Ikäinstituutti, Joensuu Seniorikuntosalin avoimet ovet Kontiolahdessa ja Rääkkylässä kevät 2006 Kotiseutu-uutisten, Koti-Karjala ja Pielisjokiseudun lehtiartikkelit Seniorikuntosalin avoimista ovista kevät 2006 Ohjausryhmän kokoukset (4 x vuodessa) Kehittämistiimin kokoukset eri kunnissa (5-7 x vuodessa) Muut sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen useissa eri yhteyksissä (mm VoiTas koulutuspäivät 11/05) 60 + liikuntakalentereiden kausikohtaiset julkaisut (jakelu: apteekit, kirjastot ja terveysasemat) Liperi, Kontiolahti, Pyhäselkä 500 kpl/kunta + Keski-Karjalan soveltavan liikunnan kalenteri 2300 kpl (yhteistyö Erika) Terveysmessut Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kansainväliset vierailuviikkojen hanke-esittelyt vuosina Päätösseminaari Joensuun Tiedepuisto 4

5 6. Ongelmat ja suositukset Ongelmat projektin toteutuksessa Terveysliikuntapalvelujen osalta kuntatasoinen suunnitelmallisuus ja toimintojen koordinointi on keskeistä liikuntapalvelujen laadulliselle tuottamiselle. Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositusten mukaisesti eri tahojen tulisi sitoutua palvelujen toteutukseen. Tilanne eri kunnissa on resurssien ja palvelujen suhteen hyvin erilainen. Terveysliikunnan asema vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä, jotta se sisältyisi eri sektoreiden palvelutarjontaan ennaltaehkäisevänä tapana hoitaa terveyttä ja toimintakykyä. Erityisesti esimiehet ovat keskeisessä asemassa toimintojen pitkäjänteisessä kehittämisessä. Liikkumisreseptillä liikkeelle kokeiluissa oli ongelmia. Moniammatillisen palveluketjujen luominen ei ole onnistunut näillä toimilla ja resursseilla. Koko toimintakokeilujen ajan suurimpana ongelmana oli lääkäreiden vähäiset reseptiosoitukset. Kyselypalautteiden mukaan osa lääkäreistä koki, että liikkumisresepti soveltuu huonosti vastaanottotyöhön. Kuitenkin osa lääkäreistä koki reseptin toimivaksi ja aikoo käyttää sitä aina, kun tilanne sen sallii. Fysioterapiahenkilöstö koki liikkumisreseptin hyvänä yhteistyövälineenä ja ovat valmiita kehittämään liikuntaneuvontaa jatkossakin. Varsinaisia asiakaskyselyjä ja vaikuttavuusarviointeja ei päästy toteuttamaan, sillä toimintakokeiluun osallistui vain yksittäisiä asiakkaita. Loppujen lopuksi liikkumisresepti nähdään edelleen osin teennäisenä ja irrallisena työvälineenä terveyden ennaltaehkäisyssä. Ikääntyvien terveysliikuntapalvelujen kehittämisessä suurimpana ongelmana oli toimintojen oikea kohdentaminen sekä palveluketjujen rakentaminen. Kuntien sektoreiden välinen yhteistyö edistyi kaikissa kunnissa. Haasteena on kuitenkin edelleen kuntatasoisten terveysliikuntapalvelujen yhteensovittaminen osaksi toimivaa kokonaisuutta. Uusien toimintojen vieminen osaksi nykyiseen palvelurakenteeseen osoittautui eri kunnissa vaikeaksi. Lisäksi vakiintuneiden toimintatapojen muuttaminen on hidasta. Kokonaisuutena suurin terveysliikuntapalvelujen kehittymistä ja vakiinnuttamista rajoittava tekijä on edelleen osin rajalliset henkilöstöresurssit ja kuntatasoisen koordinoinnin toteutuksen haasteet. Erityisesti kaikkien toimialojen tulee olla jo johdon tasolla sitoutuneita terveysliikuntapalvelujen kehittämiseen. Terveysliikunnan keskeiset haasteet: Terveysliikuntapalvelujen toteutus ja koordinointi varmennettava nyt ja tulevaisuudessa. Tarjonnan kohdentamista tarkennettava edelleen uusille asiakasryhmille (terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat). Edelleen terveysliikunnan toteutus nähdään osin liiaksi toimialakohtaisena toimintana. Laadukas monipuolinen palvelutarjonta kaipaa hyvää suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä. Kaikilla kunnilla ei ole mahdollisuuksia laajaan eriyttämiseen >> alueellinen yhteistyö. Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Kunnan oman liikunnanohjauksen painopiste tulee olla terveys- ja erityisliikunnassa. Mikäli halutaan kehittää ennaltaehkäiseviä terveysliikuntapalveluja, ne täytyy toteuttaa pitkälti liikunta- ja terveystoimen yhteistyöllä, jota täydennetään muiden toimijoiden tarjonnalla mm. vertaisohjaajat. Tulevaisuudessa tarvitaan kuntatasoista terveysliikunnan koordinointia sekä henkilöstöresursseja ryhmäohjaukseen ja muuhun liikuntaneuvontaan. Lisäksi eri toimialojen yhteistyötä on kehitettävä, jotta saadaan luotua toimivia palveluketjuja eri ammattiryhmien välille. Kuntakohtaiset organisaatiomallit ovat hyvä esimerkki toimintojen linjaamiseksi kuntatasolla. Lisäksi tarvitaan kuntakohtaiset kehittämistiimit, joissa on edustettuina eri toimijoita. Kaikissa kunnissa tulisi ottaa huomioon laadulliset suositukset (Ikääntyvien ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset) toimintojen järjestämiseksi. Jo näillä toimilla saadaan jäntevyyttä liikuntapalvelujen kehittämiseksi. Erityisesti kuitenkin kaivataan päättäjätahojen ja johtavien virkamiesten pitkäaikaista sitoutumista ja toimintamahdollisuuksien luomista toimintojen kehittämiseksi >> selkeää johtajuutta kaivataan, jossa väliesimiesten rooli on merkittävä. 5

6 7. Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja kuvaus projektin konkreettisista tuloksista Hankkeen toteutui suunnitelmien mukaan. Ikääntyneiden terveysliikuntapalveluja kehitettiin erityisesti kuntakohtaisissa kehittämistiimeissä. Palvelujen osalta toimintojen toteuttamiseen saatiin enemmän suunnitelmallisuutta sekä saatiin lisättyä eri tahojen yhteistyötä. Kuntakohtaisilla organisaatiomalleilla on linjattu eri toimijoiden vastuualueita, jolloin palvelutarjontaa on saatu suunnattua paremmin eri kohderyhmille. Terveysliikuntapalvelujen toteuttamisessa on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. Tämä johtuu kuntarakenteen ja resurssien poikkeavuudesta. Liikuntaneuvonnan osalta toimintoja kehitettiin kuntakohtaisilla kokeiluryhmillä. Liikuntaneuvonnan toteuttamiseksi luotiin toimintamalli, jossa Liikkumisresepti-ideaa jalostettiin terveystoimen työvälineeksi. Moniammatillisen liikuntaneuvonnan kehittäminen osoittautui kuitenkin haasteelliseksi, jossa toimintatapojen vakiintuminen ei onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Fysioterapiayksiköt ovat kuitenkin jatkossa sitoutuneita liikuntaneuvonnan toteutukseen ja kehittämiseen osana kuntoneuvolapalvelua. Konkreettiset tulokset: Seniorikuntosalin perustaminen Pyhäselän terveyskeskuksen fysioterapian yhteyteen Rääkkylän seniorikuntosalin perustaminen yhteistyössä eri tahojen kesken Kontiolahden Kuntotalon seniorikuntosalin ja senioriliikuntapisteen kehittäminen Kuntakohtaisten kehittämistiimien toiminnan luominen Tuotteistetut Puhtia-kuntosaliryhmät (Puhtia I, II, III sekä Puhtia II jatkoryhmä) oheispalveluineen (kuljetuspalvelu, terveyskuntotestit, yhteistyö eri tahojen kesken) Kotitestistön ja kotivoimisteluohjelmien tuominen koti- ja laitoshoidon työvälineeksi Kuntakohtaiset 60+ liikuntakalenterit yhteistyön ja tiedotuksen tehostamiseksi Ikääntyneiden terveysliikunnan kuntakohtaiset organisaatiomallit (Kiteen mallin pohjalta) Liikkumisreseptillä liikkeelle moniammatillisen toimintamallin kehittämiskokeilut Tuntiohjaajan palkkaaminen yhteistyössä Erika-hankkeen + Pyhäselän kunnan kanssa Asiakaskysely Kiteen kaupungin alueen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaille Pyhäselkäläisten v liikunta-aktiivisuus kyselytutkimus (opiskelijayhteistyö). 7.1 Työllisyyteen liittyvät välittömät tulokset Työttömänä projektin aloittaneista on sijoittunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työmarkkinoille 0 henkilöä yrittäjäksi 0 henkilöä koulutukseen 0 henkilöä työttömänä aloittaneita oli yhteensä 0 henkilöä Ennen projektia työmarkkinoiden ulkopuolella olleista on sijoittunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työmarkkinoille 0 henkilöä yrittäjäksi 0 henkilöä koulutukseen 0 henkilöä aloittaneista työmarkkinoiden ulkopuolella oli ennen projektin alkua yhteensä 0 henkilöä 7.2 Projektin välittömät työllisyysvaikutukset työssä oleviin osallistujiin Yhteistyökuntien kuntahenkilöstön työaikaseurannan mukaan ammatillisen työn osuus Puhtia-hankkeelle vuosina on ollut 1962,75 h 6

7 7.3 Työpaikat ja uudet yritykset Projektin aikaansaamat uudet työpaikat joihin sijoittunut naisia Projektin aikaansaamat uudet yritykset joista naisten perustamia Projektin turvaamat työpaikat osallistuneissa yrityksissä joista naisten työpaikkoja 2 kpl 1 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl Huom: Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana Huom: Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana 7.4 Välilliset työllisyysvaikutukset Kuntosalikuljetuksiin liittyvät kuljetuspalvelut sekä erillisen tuntiohjaajan palkkaaminen Pyhäselän liikuntatoimen osalta 8 h/viikko. Ostopalvelujen osalta tuettu valtakunnallista ja alueellista työllisyyttä. 8. Projektin innovatiivisuus Kehittämishankkeen toimintaideana oli kehittää ikääntyvien terveysliikuntapalveluja osana kunnallista liikunta- ja terveysstrategiaa. Yhteistyön kehittämistä kuntasektorilla liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden toimijoiden kesken >> kuntakohtaiset kehittämistiimit Seniorikuntosalitoiminnan kehittäminen ryhmätoimintojen osalta Toimipaikkakohtaisen liikuntaneuvonnan kehittäminen >> liikkumisreseptillä liikkeelle Ikääntyvien terveyskunto- ja liikuntakykytestien käyttöönottamista osana arviointia ja ennaltaehkäisyä Tiedottamisen kehittäminen >> 60+ liikuntakalenterit Seudullisen liikuntakalenterin toteutus Keski-Karjalan kunnissa (yhteistyö Erika-hanke) Terveysliikuntapalvelujen kehittämistä kohti tulevaisuuden tarpeita - Puhtia I, II, III kuntosaliryhmät >> yhteistyössä liikuntapalvelut, fysioterapia ja kotipalvelu - Kuljetuspalvelu kotiovelta kotiovelle Puhtia I kuntosaliryhmässä - Terveyskunto ja liikuntakykytestit on käytössä Puhtia I ja II kuntosaliryhmissä >> testipalautteet - Kotitestistö käytössä osana kotipalvelun asiakaskartoituksia Uusien yhteistyökuvioiden kehittäminen osana verkostoa - Kuntakohtaiset terveysliikunnan organisaatiomallit (Kiteen mallin pohjalta) - Woimavaunu-kokeilu yhteistyössä VoiTas-hanke + Woimaa ja tasapainoa koulutuskokonaisuuden toteuttaminen Pyhäselässä (Ikäinstituutti) - Vertaisohjaajatoiminnan tukeminen koulutuksella ja konsultoinnilla (Puhtia III) - Kausittainen 60 + liikuntakalenteri kaikkien tahojen kokoava tiedote liikuntapalveluista - Liikkumisreseptillä liikkeelle -liikuntaneuvonnan toimintamalli >> lääkärit, fysioterapia, hoitajat terveydenhoitohenkilöstö. Toimintakokeilu alkanut Pyhäselässä vuonna Muut yhteistyökunnat mukaan vuodesta Yhteistyö Erika hankkeen kanssa >> tuntiohjaajan (osa-aikainen 80 %) palkkaus kaudelle

8 9. Toiminnan jatkuvuus Hankesuunnitelman visiona oli ikääntyvien terveysliikuntapalvelujen kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi projektikuntien liikunta- ja terveyspalveluja. Jatkuvuuden turvaamiseksi toiminnot suunniteltiin alusta alkaen perusrakenteisiin, jotka ovat jo olemassa. Kuntaorganisaation keskeiset eri toimijatahot on sitoutettu yhteiseen päämäärään, jotta toiminnan jatkuvuus olisi turvattu myös hankkeen päättyessä. Kuntakohtaisesti toimintojen jatkuvuus turvataan moniammatillisen kehittämistiimin yhteistyön pohjalle, jossa on nimetty koordinaatiovastuu. Puhtia-hankkeen osalta yhteistyökunnat ovat sitoutuneet seuraaviin toimintoihin myös jatkossa: 1. Terveysliikuntapalveluiden kuntatasoinen linjaaminen kuntakohtaiset organisaatiomallit, jossa linjattu eri toimijoiden vastuu- ja tehtäväalueet 2. Kuntatasoisten kehittämistiimien toiminta moniammatillinen yhteistyötiimi, jossa on nimetty koordinaatiovastuu 3. Kuntatasoisen tiedotuksen toteutus kuntatasoisen tiedottamisen toteuttaminen 60+ liikuntakalenteri -julkaisulla 4. Kotitestistö ja kotivoimisteluohjelmat kotihoitoon toimintakokeilujen pohjalta toteutettujen kotitestistö- ja kotivoimisteluohjelmien vienti osaksi asiakaskohtaisia hoito- ja palvelusuunnitelmia (visio) 5. Liikuntaneuvonnan jatkokehittäminen liikuntaneuvonnan jatkokehittäminen osana terveyskeskuksen fysioterapian kuntoneuvolatoimintaa (nimetty koordinaatiovastuu). Terveysliikunnan toteuttaminen vaatii kuntatasoista suunnitelmallisuutta. Kuntakohtaisesti terveysliikunnan toiminnot on linjattava organisaatiomalleilla, jossa eri toimijoiden vastuualueet ja toiminnot on yhteisesti sovittu. Kuntatasoiset kehittämistiimit suunnittelevat yhteistyössä toimintojen toteutusta ja oikeaa kohdentamista. Kehittämistiimeissä tulee olla edustettuina ne keskeisimmät tahot, joiden yhteistyönä palveluja tuotetaan. Toiminnan koordinoinnista vastaa yleisesti kunnan liikuntatoimi. Kehittämishankkeen puolelta kuntakohtaisista organisaatiomalleista on informoitu kuntien johtoryhmiä ja esimiehiä. Toiminnan kehittyminen ja toiminnan jatkuvuus on pitkälti kiinni johtavien viranhaltijoiden päätöksistä sekä kuntakohtaisten kehittämistiimien aktiivisuudesta ja sitoutumisesta kehittämistyöhön. 10. Projektin rahoitus Projektissa käytetty rahoitus: EAKR-rahoitus Kansallinen julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Rahoitus yhteensä euroa euroa euroa euroa 11. Väliraportin laatija ja pvm Kari Hyvärinen (Nimen selvennys) 8

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Toimenpideohjelman lähtökohta Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (Teli)

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10092 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 26.08.2011 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Soveltavaa liikuntaa Pohjois-Karjalaan 2007

LOPPURAPORTTI Soveltavaa liikuntaa Pohjois-Karjalaan 2007 LOPPURAPORTTI Soveltavaa liikuntaa Pohjois-Karjalaan 2007 Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Soveltavaa liikuntaa Pohjois-Karjalaan 2007 hanke oli soveltavan liikunnan kehittämis- ja konsultointihanke.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan! Erityisliikunnan Päivät Jyväskylä 27.8.2014

Lisätiedot

Liikkeellä voimaa vuosiin

Liikkeellä voimaa vuosiin Liikkeellä voimaa vuosiin Anu Niemi Yleislääketieteen erik.lääk. Kuntoutuksen erityispätevyys Ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Heinävesi Ilomantsi Rääkkylä Juuka Lieksa Valtimo Nurmes yli

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011 Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Terveysliikunnan

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen

23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen 23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen 22.11.2012 Pielisen Karjala 12 kpl JUUKA Ellin kulma Juuan terveyskeskus LIEKSA Honkalampi-säätiö,

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Erkki Vartiainen, professori, ylijohtaja 29.10.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 2013 1 Työkaluja Terveyden edistämisen aktiivisuuden

Lisätiedot

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan!

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikunnan palveluketju vahvaksi suunnitelmista toiminnaksi 26.5.2015 Erja Toropainen THM, tutkija Liikuntaneuvontaan vaikuttavia seikkoja Yhteiskunta

Lisätiedot

Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli. Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto

Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli. Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto Ikääntyneiden liikunta / Joensuun kaupungin toimintamalli Jenni Raassina, Liikunnanohjaaja / Joensuun seudun kansalaisopisto Joensuun seudun kansalaisopisto Joensuun kaupungin organisaatio Joensuun seudun

Lisätiedot

Laatua liikuntaneuvontaan

Laatua liikuntaneuvontaan Laatua liikuntaneuvontaan 24.8.2013 Liikuntaneuvonnan asema Terveydenhuoltolaki edellyttää terveysneuvontaa kunnan kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista.

Lisätiedot

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaan Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Tampere 17.3.2014 ohjelmajohtaja Elina Karvinen,

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011

Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 18.10.2011 KEHITTÄMIS- JA JUURRUTUSSUUNNITELMA Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman pohjana ovat kunnan yhteistyöryhmän tekemä alkukartoitus iäkkäiden

Lisätiedot

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Liisa Lähdesmäki LitL, projektikoordinaattori, lehtori Liikkumisreseptihanke / EPSHP Mikä on liikkumisresepti? on työkalu terveysliikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku 3.12.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvonnan

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN 23.9.2016 Matti Kettunen Vapaa-aikajohtaja Asikkalan kunnan toimenpiteet terveysliikuntaprosessissa 2005 2006 2008 2009 2011 Liikuntastrategian

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö ELÄMÄÄ HOIVAN PIIRISSÄ -VERKOSTOTAPAAMINEN Vanhustyön messut 10.2.2015 Markku Holmi, suunnittelija Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma,

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? muutosagentti (STM) Anne Frimodig. STM kuvapankki: istockphoto

Miten tästä eteenpäin? muutosagentti (STM) Anne Frimodig. STM kuvapankki: istockphoto Miten tästä eteenpäin? muutosagentti (STM) Anne Frimodig STM kuvapankki: istockphoto LAPSEN OIKEUDET, TULLA KUULLUKSI JA NÄHDYKSI Outokummun yläkoulun ja lukiolaisten yhteinen musiikki-ilta Suomi 100-teemalla

Lisätiedot

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Luustotiedon ajankohtaispäivät 27.11.2013 Helsinki LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Pirjo Hulkkonen, Etelä-Karjalan keskussairaala, EKSOTE Iiris Salomaa, KAAOS-klinikka, Lahden kaupunki Pauliina Tamminen, Suomen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti

Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti Tarve Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyviä maita. Esimerkiksi väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa 6.5.2015 Jyväskylä Riitta Turunen Ikääntyvien neuvontakeskus

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2016 Yhteenveto

Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2016 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -alkukartoitus 2016 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (kuvio 1), joissa 75 vuotta täyttäneitä ihmisiä on 35565 (Sotkanet 2015) ja heistä

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Väestöterveyttä yhteistyöllä hanke JAKE hanke Terveempi Itä-Suomi hanke (Terveiset johtavien hoitajien 1.11.013 pidetystä kokouksesta) Joensuu 1.11.013 5.11.013 1 3.9.013

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Katsaus Ilmajoen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Ilmajoen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Ilmajoen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 1 1. TAUSTAA... 2 2. TAVOITTEET JA PERIAATTEET... 2 3. RAHOITUS, HALLINNOINTI JA ORGANISOINTI... 3 4.

Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 1 1. TAUSTAA... 2 2. TAVOITTEET JA PERIAATTEET... 2 3. RAHOITUS, HALLINNOINTI JA ORGANISOINTI... 3 4. Loppuraportti Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 1 1. TAUSTAA... 2 2. TAVOITTEET JA PERIAATTEET... 2 3. RAHOITUS, HALLINNOINTI JA ORGANISOINTI... 3 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 5. TOTEUTUS... 5 5.1 Kohderyhmä...

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön

Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön Katsaus Kurikan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen Toimintakyvyn edistäminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit

Lisätiedot

Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA 2016

Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA 2016 Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA 2016 6.10.2016 Tilastokatsaus 9/2016 1 Johdanto THL ja opetus- ja kulttuuriministeriö keräävät tietoa kuntien toiminnasta ja resursseista kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Hämeenlinnan kaupungin tahtotilana on, että ikäihmisillä

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n Vetovoimaiset liikunta- ja urheilutapahtumat (VELI) -kehittämishanke 1.4.2013-31.7.2015. Päämäärä "Maakunta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Itsehoitopisteiden tarkistuslista - yhteenveto

Itsehoitopisteiden tarkistuslista - yhteenveto Itsehoitopisteiden tarkistuslista - yhteenveto 21.11.2013 Eeva Ruutiainen Terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Väestöterveyttä yhteistyöllä -hanke 21.11.2013 1 23.9.2013

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa Yhistykset yhessä JärjestöRalli 2016 Yhteenvetoa Yhistykset yhessä - JärjestöRalli2016 Kaikki tilaisuudet klo 17-19 6.10 Rääkkylä 8.11 Juuka 10.10 Kesälahti 9.11 Kontiolahti 12.10 Pyhäselkä 9.11 Eno 25.10

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen PoKa-hanke Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Keva Sanna Pesonen Hankkeen taustaa Pohjois-Karjalan maakunnan alueella käynnissä oleva kuntatyöpaikkojen ammatillisen kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma. Antti Blom, Varkaus,

Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma. Antti Blom, Varkaus, Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma Antti Blom, Varkaus, 11.04.17 Rehtorin rooli opettajien Liikkuva koulu toiminnan mahdollistajana Keskustelua väittämistä Rehtorin tehtävä on luoda edellytyksiä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA?

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? KUUSAMON STRATEGIA 2021 VISIO Kaikkien aikojen Kuusamo, elinvoimainen edelläkävijä ja moniarvoinen pohjolan luontopääkaupunki

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta

2. Kehittämistyön onnistuminen ja yhteistyöryhmien toiminta 18.5.2012 VuosiSeurannan 2011 tuloksia, kuntaryhmä 1 Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäisenä valittu kuntaryhmä (Hämeenlinna, Iitti, Jalasjärvi-Ilmajoki-Kurikka (JIK-peruspalveluliike-laitoskuntayhtymä),

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot