Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti"

Transkriptio

1 Liikettä vanhusten palvelukodeissa - verkostotyön pilotti

2 Tarve Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyviä maita. Esimerkiksi väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. Liikunta ja liikkuminen ovat merkittäviä keinoja ikäihmisten terveyden, liikkumiskyvyn, mielen hyvinvoinnin ja muistin tukemisessa. Tutkimusten mukaan ikäihmisten fyysinen aktiivisuus on vähenemässä ja vain harva liikkuu terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Erityisesti voima- ja tasapainoharjoittelu on vähäistä. Vähenevä fyysinen aktiivisuus on uhka terveydelle, toimintakyvylle ja itsenäiselle asumiselle kotona. Ikäihmisten liikuntaa ei ole riittävästi osattu ottaa käyttöön seniori- ja vanhustyössä eikä sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöissä. Ohjatun toiminnan tarjonta jakautuu epätasaisesti sekä toimintakyvyltään erilaisille ikäihmisille että maantieteellisesti. Tämä lisää epätasaarvoa sekä terveyseroja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että jos koko iäkkään väestön toimintakyky vastaisi parhaiten koulutettujen tasoa, vähenisivät hoito- ja hoivakulut peräti puolella. Terveysliikunnan tehokas käyttöönotto edellyttää yhteisen tavoitteen muodostumista, poikkisektorista verkostoitumista, yhdessä tekemistä ja oppimista, jossa voimavarat yhdistetään ja suunnataan mielekkäällä tavalla. Ikäihmisten mukaan ottaminen kehittämistyöhön on tärkeää. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on onnistuttu luomaan poikkisektorisen työn malli, jota on tarkoitus hyödyntää ja rikastaa Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmassa. Päämäärä Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman päämääränä on edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkua nykysuositusten mukaisesti lisäämällä liikuntatoimintaa ja -neuvontaa, parempia liikkumisympäristöjä sekä tietoa ja osaamista ikäihmisten terveysliikunnasta. Toimenpideohjelmaa toteutetaan kansallisten suositusten ja linjausten mukaisesti ja osana Tehyli -strategiaa (STM 2013:10). Päämääränä on myös synnyttää valtakunnallista, alueellista ja paikallista poikkisektorista yhteistyötä ja selkeyttää työnjakoja ikäihmisten terveysliikunnassa. Liikettä vanhusten palvelukodeissa -verkostopilotti toteutetaan osana Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman Elämää hoivan piirissä -verkostoa. Palvelukotiverkoston päämääränä on löytää hyviä verkostotyön toimintatapoja, joilla edistää ikäihmisten mahdollisuuksia liikkua suositusten mukaisesti palvelukodissa. Palvelukoti-verkosto koottiin Liikettä vanhusten palvelukoteihin -kyselyllä (Liite 1). Palvelukotiverkoston kohderyhmä Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ikäihmiset palvelukodissa: - Elämää hoivan piirissä olevat (Palveluasuminen + kotihoito) Palvelukotiverkoston kokoaminen Liikettä vanhusten palvelukodeissa -kysely toteutettiin vuonna 2014 ja samalla kyselyyn vastanneita kutsuttiin mukaan palvelukotiverkostoon. Palvelukotiverkostoon liittyi 23 palvelukotia. Kyselyn tulokset koottiin yhteen ja ne analysoitiin. Tulosten yhteenveto, verkostotyön lähtökohdat ja Toimenpideohjelman Elämää hoivan piirissä - seminaarityöpajojen nostot lähetettiin palvelukotiverkostolle. Voimaa vanhuuteen -kummikumppaneita kutsuttiin verkostoon kokemusasiantuntijoiksi. 1

3 Kyselyn kautta liittyi aikaisemmin jo kaksi Voimaan vanhuuteen kummikumppania verkostoon ja kutsun seurauksena yksi kummikumppani. Palvelukotiverkosto ja kummikumppanit kutsuttiin yhteisiin tapaamisiin kevääksi Verkoston kanssa on pidetty yhteyttä sähköpostilla. Lisäksi verkoston jäseniä lähestyttiin puhelinsoitolla, jonka tarkoituksena oli kartoittaa sen hetkiset toiveet ja tarpeet verkostotyölle. Verkostolle lähetettiin Voimameili, jatkossa myös VoimaSanomat. Liikettä vanhusten palvelukotiverkostolle postitettiin joululahjaksi 2014 käytännön työkalu: Kunnon eväät kortit ja käyttöopas. Verkostoa kannustettiin liittymään Ylen Hoivakodit kuntoon -kampanjaan. Koordinointi Ikäinstituutti koordinoi ja fasilitoi Liikettä vanhusten palvelukodeissa -verkostotyötä. Ikäinstituutti järjestää muun muassa tapaamisia, välittää tietoa verkostossa, sparraa ja toimii linkkinä verkostoon kuuluvien ja verkostojen välillä. Verkostotyön suunnittelusta, koordinoinnista ja fasilitoinnista vastaa toimenpideohjelman suunnittelija toimenpideohjelman tiimin kanssa. Liikettä vanhusten palvelukodeissa -verkostotyö pohjautuu toimenpideohjelman koordinointiin. Ikäinstituutti koordinoi toimenpideohjelmaa tukenaan johto- ja ohjausryhmät. Tavoite 1. Liikettä vanhusten palvelukodeissa -verkostolla on yhdessä hyväksytyt tavoitteet ja toimintatavat. Toiminnot Kysely palvelukotiverkostolle. Verkostotapaamisia/kohtaamisia yleisötilaisuuksien yhteydessä (esim. Vanhustyömessut, Terve Sos -messut). Yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kirjaaminen yhteistyössä verkostoa osallistaen. Tuotokset - kysely palvelukotiverkostoon liittyneille - 2 kohtaamista - vierailut/vertaiskäynnit - kyselyn ja tapaamisten perusteella kootut, yhdessä hyväksytyt tavoitteet ja toimintatavat Tulokset Palvelukotiverkostoon liittyneet henkilöt osallistuvat yhteisten tavoitteiden rakentamiseen ja hyväksyvät ne toimintatavaksi. Vuorovaikutteinen verkostotoiminta käynnistyy. Verkostotapaamiset toteutuvat ja niihin osallistutaan. Arviointikysymykset Löytyivätkö yhteiset linjaukset? Hyväksyttiinkö ne? Montako verkostotapaamista toteutui? Kuinka moni osallistui? Koettiinko tapaaminen hyödylliseksi? 2

4 Mitä odottamatonta verkostotoiminta on tuottanut? Arviointiaineistot Tapaamisten ja niihin osallistuneiden määrät sekä palautteet. Arviointimenetelmät Aineistojen määrällinen ja laadullinen tarkastelu. Kysely verkostolle vuoden lopussa. Onnistumisen kriteerit Verkostomainen, eri toimijoita aktivoiva työtapa koetaan hyväksi toimenpide-ehdotusten toteuttamisessa. Tavoite 2. Liikettä vanhusten palvelukodeissa -verkosto lisää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ikäihmisten liikettä Toiminnot Palvelukodit verkostoituvat keskenään kehittämään toimintaansa ja vahvistamaan tietotaitoaan hyvistä terveysliikunnan toimintatavoista. Verkostoitumisessa hyödynnetään muun muassa parityöskentelyä tai alueellista yhteistyötä, säännöllistä yhteydenpitoa, tutustumiskäyntejä ja toisiltaan oppimista. Palvelukodit verkostoituvat paikallisesti toisten toimijoiden kanssa tai hyödyntävät olemassa olevia paikallisia verkostoja liikunnan edistämistyössä. Palvelukodit tekevät yhteistyötä Voimaa vanhuuteen -kummien kanssa saamalla ideoita kehittämistyöhön. Palvelukotiverkostossa käynnistetään kokeiluja, jotka lisäävät liikettä vanhusten elämässä palvelukodeissa. Tarkoitus on juurruttaa ja soveltaa hyviä terveysliikunnan toimintatapoja palvelukotiympäristöön sekä jakaa ideoita ja kokemuksia niistä muille verkoston jäsenille. Tuotokset - Palvelukotiverkostoille järjestetään yhteisiä tapaamisia - Verkostolle valmistellaan juliste, esite ja pinssi (koko Toimenpideohjelman yhteinen) - Hyviä terveysliikunnan toimintatapoja jaetaan ja kokeillaan palvelukodeissa - Valmistetaan helppokäyttöisiä ja sovellettavia terveysliikunnan työkalupakkeja - Osallistutaan yhteisiin ulkoilukampanjoihin Tulokset - Tapaamiset ovat lisänneet tietotaitoa terveysliikunnan hyvistä toimintatavoista - Hyviä toimintatapoja on kokoiltu ja otettu käyttöön palvelukodissa - Palvelukotien ympärille on muodostunut paikallisia terveysliikuntaverkostoja tai jo olemassa olevia verkostoja on hyödynnetty vähän liikkuvien ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen. Arviointikysymykset Onko tietotaito terveysliikunnan hyvistä toimintatavoista lisääntynyt? Onko uusia toimintatapoja kokeiltu ja otettu käyttöön? 3

5 Ovatko palvelukodit viestittäneet asiasta omille verkostoilleen? Mitä kanavia käyttäen? Kuinka paljon? Onko poikkisektorinen yhteistyö ikäihmisten liikunnassa lisääntynyt palvelukotien lähialueilla? Arviointiaineistot Tilastot verkostotapaamisista. Kysely. Arviointimenetelmät Palautekyselyt verkostotapaamisista. Kysely verkostolle vuoden lopussa. Onnistumisen kriteerit Verkostotyöhön osallistutaan aktiivisesti. Uusia paikallisia verkostoja syntyy. 4