Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus AIKA Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Talousarvion osavuosiraportti Kajaanin kehitysvammayksiköiden asumispalvelujen uudistukset 116 Tarkennus vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen/lyhytaikaisten työsopimusten solmiminen 117 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ensihoitopalvelun tavoittamisaikatavoitteet ja niiden toteumat vuonna Edustajan nimeäminen OYS-ERVA tutkimustoimikuntaan vuodesta 2016 alkaen 119 Edustajan nimeäminen Kehitysvammaliiton liittokokoukseen 120 NordLab yhtymäkokousedustajat Paikallinen virka- ja työehtosopimus kunnallisille eläinlääkäreille Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä 122 Katsaus Perhepalvelujohtajan ja vanhuspalvelujohtajan palkkauksen tarkistaminen 124 Aloite asian ottamisesta uudelleen hallituksen käsiteltäväksi/asiakkaaksituloselvitys Kunnan Taitoa Oy:n kanssa/jussi Y. Hyry 125 Aloite: Selviämisasema/Jussi Y. Hyry, Jaana Sankilampi, Ari Korhonen, Pirjo Ritakallio-Knuutinen 126 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina Sosiaalisen luototuksen myöntämisperusteiden

2 PÖYTÄKIRJA 8/ muuttaminen 130 Savuton Kainuun sote toimintaohje Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toimitusjohtajan viransijaisuuden haettavaksi julistaminen 42

3 PÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUSAIKA klo 09:06-12:05 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Myllylä Raili 9:06-12:05 puheenjohtaja Kemppainen Tapani 9:06-12:05 I vpj Hyry Jussi Y. 9:06-12:05 II vpj Hakkarainen Annikki 9:06-12:05 jäsen Heikkinen Pekka 9:06-12:05 jäsen Heikkinen Pirjo 9:06-12:05 jäsen Horto Ilkka 9:06-12:05 jäsen Kurikka Elina 10:13-12:05 jäsen Saapui 115 aikana Oikarinen Paavo 9:06-12:05 jäsen Piirainen Mauri 9:06-12:05 jäsen Ritakallio-Knuutinen 9:06-12:05 jäsen Pirjo Seppänen Juhani 9:06-12:05 jäsen Sirkeinen Unto 9:06-12:03 Puolangan kunnan edustaja Poissa Alasalmi Aila jäsen Poissa :t 115, Muut osallistujat Moilanen Erkki 9:06-11:12 valtuuston pj Poistui :n 122 aikana Varimo Pertti 9:06-12:05 valtuuston I vpj Polvinen Osmo 9:06-11:12 valtuuston II vpj Poistui :n 122 aikana Ahopelto Maire 9:06-12:05 kuntayhtymän johtaja Piirainen Sanna 9:06-12:05 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET../2015../2015 Raili Myllylä Puheenjohtaja Sanna Piirainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

4 ../2015 PÖYTÄKIRJA 8/ /2015 Annikki Hakkarainen Pekka Heikkinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun soten kansliassa. Urho Kekkosen katu 2-4, 2 krs Kajaani, ke klo: 8:00-15:00.

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus H 112 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si. Hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköi ses ti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val taisek si. Hallitus myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja pu he oikeu den. Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolanka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puo langan kunnan edustajalla ei ole puhe-, ääni- eikä läsnäolo-oikeutta. Hallitus: Hyväksyi. Hallitus päätti käsitellä Kajaanin kehitysvammayksiköiden asumispalvelujen uudistukset -asian Talousarvion osavuosiraportti asian jälkeen.

6 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta H 113 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa pu heen johta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toi mi elimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aak kos järjes tyk ses sä. Tällä kertaa vuorossa ovat Annikki Hakkarainen ja Pekka Heikkinen. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toi mi eli men päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yh tä päivää aiemmin on ilmoitettu. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Annikki Hakkaraisen ja Pekka Heikkisen. Pöytäkirja pidetään näh tä vä nä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kans lias sa keskiviikkona klo Hyväksyi.

7 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Talousarvion osavuosiraportti H 114 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Yhtymävaltuusto hyväksyi talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman vuo sil le Alkuperäisen hyväksytyn talousarvion toimintakulut ilman liikelaitosta ovat 320,6 miljoonaa euroa ja toimintatuotot yhteensä 323 mil joo naa euroa. Toimintakulut liikelaitos (Kainuun Työterveys) mukaan lu kien ovat yhteensä 326,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotot ovat 329,2 miljoonaa euroa. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen yli jää mä ta voi te vuodelle 2015 on 0,2 miljoonaa euroa. Talousarvio vuodelle 2015 on (ilman liikelaitosta) 4 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma hyväksyttiin kun ta yh tymän hallituksessa Tulosalueet ovat sisällyttäneet alkuperäiseen hyväksyttyyn talousarvioon kuntayhtymän hallituksen talousarvioon tekemät menojen lisäykset, yhteensä euroa siten, että yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion toimintatuotot (323 milj. ) ja toimintakulut (320,6 milj. ) eivät muutu ja talousarvio on yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti euroa alijäämäinen. Toimintakulujen kasvuprosentti tilinpäätökseen 2014 verrattuna on 4%. Talousarvion 2015 osavuosiraportti ajalta on val mistu nut. Raportissa talouden toteutumista verrataan muu tettuun käyttösuunnitelmaan. Raportti on erillisliitteenä. Erillisliite nro: 1 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. tai säh kö pos tit se Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2015 osavuosiraportin ajalta ja esittää talousarvion osavuosiraportin yh ty mä valtuuston käsiteltäväksi sekä tiedoksi Kainuun kunnille. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

8 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus merkitsi tiedoksi talousarvion 2015 osavuosiraportin ajalta ja esitti talousarvion osavuosiraportin yh ty mä valtuuston käsiteltäväksi sekä tiedoksi Kainuun kunnille. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Eija Tolonen-Mannista, joka poistui ennen päätöksentekoa. Liitteet Liite 1 Erillisliite 1 (H ) Talousarvion osavuosiraportti

9 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus Kajaanin kehitysvammayksiköiden asumispalvelujen uudistukset 895/ /2014 H 100 (Valmistelija: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen) Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on kä si tel lyt vammaispalvelujen asumispalvelujen yksikkökoon kas vatta mis ta kokouksissaan vuonna 2012 ( ; ja , 188) ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun tayh ty män hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt suunnitelman ke hi tysvam mais ten alueellisesta suunnitelmasta Taustalla on Valtioneuvoston (11/2012) periaatepäätös kehitysvammaisten asu mi sen ohjelmasta. Valtakunnallisessa suunnitelmassa ko ros tetaan, että kehitysvammaisten henkilöiden asuminen ja palvelut tulee pää sään töi ses ti järjestää ns. tavallisilla alueilla ja asunnoissa. Läh tökoh ta na on se, että jokaisella henkilöllä on oikeus elää itsenäisesti ja ol la osa lähiyhteisöä. Asumisyksikköjen yhdistämisselvitystyötä on jatkettu ja valmisteltu Ka jaa nis sa. Kajaanissa pienissä omakotityyppisissä yksiköissä on si sä il ma on gel mia sekä puutteita poistumisturvallisuudessa. Kal lio kadul le (6 asiakaspaikkaa) aiemmin yövalvomattomaan yksikköön on aloi tet tu alkaen palo- ja pelastustoimen viranomaisen määräyk ses tä yövalvonta. Yövalvonta lisää yksikön henkilöstökuluja eurolla vuodessa. Kajaanin keskustan alueen kolmessa asumisyksikössä (Kalliokatu, Kät tö ja Suksikatu) on aloitettu muuttovalmistelut ydinkeskustassa si jait se viin Kajaanin Pietarin omistamiin asemakadun vuok ra-asuntoi hin normaaliin asuntokantaan. Asiasta on pidetty asiakkaiden omaisille ja edunvalvojille kuu le mis tilai suus ja henkilöstölle kuulemistilaisuus Asiaa on käsitellyt asumisen suunnittelutyöryhmä Luot ta mus miehil le järjestetään erillinen Yhteistoimintalain mukainen kuu le mis ti laisuus. Lisäksi asiakkaille, omaisille ja edunvalvojille on annettu kir jalli nen tiedote kuulemistilaisuuden yhteydessä. Yksiköiden henkilöstö on käynnistänyt asiakkaiden asu mis ha ke muspro ses sit pian kuulemistilaisuuksien jälkeen. On suunniteltu, että Suk si ka dun ja Kätön asukkaita muuttaa kohteeseen ensin tou kokuus sa 2014 ja asuntojen lisää vapautuessa Kalliokadun asiakkaita. Koh teen yhteyteen tulisi mahdollisesti Kajaanin alueen tukiasumisen (asu mi sen oh jaus) tukipiste. Kajaanin kaupungin ti la pal ve lu pääl lik kö on tietoinen siitä, että Suksikadun ja Kätön ryhmäkotien vuok ra so pi-

10 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus Kuntayhtymän johtajan ehdotus: muk set irtisanotaan keväällä Vuokranmaksu Kajaanin kaupun gil le päättyy heti ryhmäkotien vapauduttua. Kalliokadun ryh mäko din vuokrasopimus irtisanotaan myöhemmin vuoden 2014 aikana. Kaikkien muuttavien asiakkaiden palvelusuunnitelmat tarkistetaan ja teh dään asumisesta asiakaskohtainen viranhaltijapäätös, jolloin asiak kaal la on muutosvaatimusmahdollisuus yksilöhuoltojaostoon. Suksikadun, Kätön ja Kalliokadun henkilöstö yhdistetään uu dis tuksen myötä. Henkilöstö tukee ja ohjaa Asemakadulla asuvien asiakkai den arjen sujumista. Henkilöstön tilat ovat Asemakadulla sa massa rakennuksessa. Lisäkustannuksia muutosta Kainuun sotelle ei aiheu du. Oheismateriaali jaetaan kokouksessa hallituksen jäsenille. Puolangan kunnan edustaja ei osallistu asian käsittelyyn. Lisätietoja antavat perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto. puh tai säh kö pos tit se Hallitus keskustelee Kajaanin asumispalvelujen siirtämisestä Asema ka dun tukiasumisen yksikköön ja hyväksyy asumismuodon muutok sen tukiasumisen palveluiksi. Samalla muutoksella Suksikadun, Kä tön ja Kalliokadun henkilöstö yhdistetään asemakadun yksikköön. Ryh mä ko tien vuokrasopimukset irtisanotaan heti ryhmäkotien tilojen vapauduttua. Hallitus: Hyväksyi. Asiantuntijana tässä ja tämän asian käsittelyn yhteydessä koulupsykologi ja kuntouttava työtoiminta asioissa kuultiin perhepalvelujohtaja Matti Heikkistä, joka poistui ennen päätöksentekoa. Puheenjohtajana tästä asiasta alkaen jatkoi puheenjohtaja Raili Myllylä. H (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja perhepalvelujohtaja Matti Heik-

11 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus ki nen) Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on kä si tel lyt kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluja ko kouk sissaan , 102; Kainuun sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän hallitus on käsitellyt samaa asiaa ko kouk sis saan , , , Kehitysvammaisten henkilöiden ryhmäkotien yhdistäminen on mainit tu yhtenä pitkän aikavälin säästötoimenpiteenä Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän laatimassa talouden ta sa pai notta mis oh jel mas sa ( ) ja hallituksen päätöksen mu kaises ti tasapainottamisohjelman toteuttamissuunnitelmat, jotka vaikut ta vat oleellisesti palveluihin, tuodaan hallituksen hyväksyttäviksi eril li si nä asioina. Hallitus on käsitellyt Kajaanin vammaispalvelujen uu dis tuk sia kokouksissaan ja hyväksynyt muutoksen ( ; kuntalaisaloite , 214). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus päätti (asianumero 9) antaa selvityksen vastauksena Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle. Li säk si hallitus hyväksyi esityksen, että seuraavaan hallituksen kokouk seen valmistellaan ja tuodaan päätettäväksi Kalliokadun ryh mäko din toiminnan jatkaminen toistaiseksi ja sammutusjärjestelmän hank ki mi sek si. Päätöksenteon tueksi on valmisteltu IVA-arviointi. Erillisliite nro: 2 ja (sen liitteet ) Puolangan kunnan edustaja ei osallistu tämän asian käsittelyyn. Lisätietoja asiasta antaa vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kai nu lainen, p , perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus päättää, että hallituksen aiempien ja päätösten mukaisesti toiminta Kalliokadulla päättyy Paavo Oikarinen esitti Jussi Y. Hyryn ja Pirjo Ritakallio-Knuutisen kannattamana, että hallitus päättää jatkaa Kalliokadun ryhmäkodin

12 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus toimintaa toistaiseksi ja hallitus velvoittaa viranhaltijoita huolehtimaan asukkaiden turvallisuudesta toiminnallisesti edullisimmalla tavalla ja päätöksestä tiedotetaan henkilöstölle ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys. Asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Paavo Oikarisen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 JAA ääntä (Juhani Seppänen) ja 11 EI ääntä (Raili Myllylä, Tapani Kemppainen, Jussi Y. Hyry, Annikki Hakkarainen, Pekka Heikkinen, Pirjo Heikkinen, Ilkka Horto, Elina Kurikka, Paavo Oikarinen, Mauri Piirainen ja Pirjo Ritakallio-Knuutinen). Hallitus hyväksyi Paavo Oikarisen esityksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ja Juhani Seppänen ilmoittivat jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen. Asiantuntijoina kuultiin perhepalvelujohtaja Matti Heikkistä ja vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulaista, jotka poistuivat ennen päätöksentekoa. Liitteet Liite 2 Erillisliite 2 (H ) IVA-arviointi Liite 3 Erillisliitteen liite 2.1 (H ) Kas -työryhmän kannanotto ja palvelutarpeen arviointi Liite 4 Erillisliitteen liite 2.2 (H ) IVA -vertailulaskelma Liite 5 Erillisliitteen liite 2.3 (H ) Korvauslaskelma ilman yöhoidon kustannuksia Liite 6 Erillisliitteen liite 2.4 (H ) Ohjattujen asumisyksiköiden hinnat Liite 7 Erillisliitteen liite 2.5 (H ) Kainuun kehitysvammayksiköt oma toiminta 2015 Liite 8 Erillisliitteen liite 2.6 (H ) Yleiskuvaukset asumismuodoista

13 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Tarkennus vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen/lyhytaikaisten työsopimusten solmiminen H 116 (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman) Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon tehdyssä 1-3 päivän rekrytoinnin seurannassa lyhytaikaisten palkkausten määrä on noussut budjettitavoitteesta. Korjausliikkeenä on talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeen tarkennus resurssien käytöstä. Tarkennus vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen /Lyhytaikaisten työsopimusten solmiminen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä/hallinnollinen ohje: "Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje velvoittaa tulosaluejohtajat seuraamaan palkkakulujen kehittymistä. Heidän tulee ohjeistaa tulosaluettaan kuukausittain seuraamaan kuluja ja korjaamaan kehitystä mikäli on ennustettavissa, että budjetti ylittyy. Esimiehet eivät saa ottaa alle kolmen päivän sijaisuuksiin sijaista. Mikäli sijaisen saaminen on aivan välttämätöntä, sijainen hankitaan olemalla yhteydessä rekrytointiin, joka osoittaa tehtävään henkilön sisäisten sijaisten tai varahenkilöstön joukosta. Mikäli sijaistarve sattuu viikonlopun aikana, sijaisuus on hoidettava työvuorojärjestelyin ja/tai mahdollisesti yhteistyössä toisen yksikön kanssa. Pääsääntöisesti vuosilomien sijaisuuksiin ei tule palkata kesälomakauden 2015 aikana ulkopuolisia sijaisia." Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus hyväksyy edellä esitetyn tarkennuksen vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen lyhytaikaisten sijaisten käytöstä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Hyväksyi.

14 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ensihoitopalvelun tavoittamisaikatavoitteet ja niiden toteumat vuonna 2014 H 117 (Valmistelija: hallintoylilääkäri Esa Ahonen) Kainuun sosiaali- ja tervedenhuollon kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksen perusteella ensihoitokeskus raportoi toiminnastaan kuntayhtymän hallitukselle sekä aluehallintovirastolle palvelutason toteutumisesta ja toimnnasta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle selvitys- ja selvennyspyynnön liittyen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ensihoitopalvelun tavoittamisaikatavoitteisiin ja niiden toteumiin vuonna Hallintoylilääkäri Esa Ahonen on antanut selvitys- ja selvennyspyyntöön vastauksen Liitteet nro: 1-4 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antavat kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh , hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh ja ensihoitopäällikkö Jukka Angerman, puh tai sähköpostitse Asiaa koskevat selvitykset saatetaan hallitukselle tiedoksi. Hallitukselta pyydetään tarvittava ohjaus mahdollisista jatkotoimenopiteistä. Hallitus: Hallitus merkitsi asiaa koskevat selvitykset tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta selvityspyyntöön tulleen valvontapäätöksen PSAVI/906/ /2015. Asia ei aiheuta toimenpiteitä aluehallintovirastosta. Asiantuntijana kuultiin ensihoitopäällikkö Jukka Angermania, joka poistui ennen päätöksentekoa. Liitteet Liite 9 Liite 1 (H ) AVI:n selvityspyyntö Liite 10 Liite 2 (H ) Vastaus selvityspyyntöön

15 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Liite 11 Liite 3 (H ) Ensihoidon palvelutason seuranta Liite 12 Liite 4 (H ) Ensihoidon toimintakertomus 2014

16 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Edustajan nimeäminen OYS-ERVA tutkimustoimikuntaan vuodesta 2016 alkaen H 118 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien hallituksia on pyydetty nimeämään omat edustajansa OYS-ERVA tutkimustoimikuntaan vuodesta 2016 alkaen. Tutkimustoimikunnan nykyinen kokoonpano: Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja Professori, ylilääkäri Heikki Huikuri Professori, erikoislääkäri Petri Lehenkari Professori, ylihammaslääkäri Kyösti Oikarinen Professori, ylilääkäri Kaisa Tasanen-Määttä Professori Helvi Kyngäs Ylilääkäri Katri Vuopala, Lapin sairaanhoitopiiri Koulutusylilääkäri Jukka Ronkainen, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Hallintoylilääkäri Esa Ahonen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Johtajaylilääkäri Sakari Telimaa, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru Ylilääkäri Päivi Hirsso, Perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus nimeää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajiksi OYS-ERVA tutkimustoimikuntaan vuodesta 2016 alkaen hallintoylilääkäri Esa Ahosen ja varalle terveysjohtaja Mikko Timosen. Hyväksyi.

17 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Edustajan nimeäminen Kehitysvammaliiton liittokokoukseen H 119 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kehitysvammaliitto ry (Pekka Kettunen pj, Marianna Ohtonen tj) on pyy tä nyt allekirjoittamallaan ennakkoilmoituksella Kainuun so si aa li- ja ter vey den huol lon kuntayhtymää nimeämään edustajansa Ke hi tys vam ma liit to ry:n liittokokoukseen. Kainuun sosiaali- ja ter veyden huol lon kun ta yh ty män edustajana kyseisessä kokouksessa on ai kai sem min toiminut vammaispalvelujen vastuualuepäällikkö Anna-Lii sa Kainulainen ja varalla kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto. Kehitysvammaliitto ry:n liittokokous pidetään tiistaina klo: alkaen Kehitysvammaliitossa Helsingissä. Liiton sääntöjen mu kaan kokouskutsu lähetetään vähintään kuukautta ja esityslista liit tei neen kaksi viikkoa ennen kokousta. Liittokokouksessa kä si tellään sääntömääräiset asiat, kuten Kehitysvammaliiton strategia seuraa val le neljälle vuodelle. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus nimeää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edus ta jak si Kehitysvammaliitto ry:n liittokokoukseen toistaiseksi vam mais pal ve lu jen vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulaisen ja varaedustajaksi per he pal ve lu joh ta ja Matti Heikkisen. Hallitus: Hyväksyi.

18 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus NordLab yhtymäkokousedustajat H 120 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen jäsen. Laboratoriokeskus toimii liikelaitoskuntayhtymänä. Kuntalain 87 b 1. mom. määrää, että kuntayhtymän jäsenet valitsevat liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta perussopimuksen 9 :n mukaan: 1. päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, 2. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän hallintosääntö, 3. valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta ja muut toimielimet, joiden valintaa ei ole hallintosäännössä siirretty johtokunnalle, 4. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, 5. valita tilintarkastajat, 6. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä 7. antaa takaussitoumus ja muu vakuus toisen velasta NordLabin seuraava yhtymäkokous pidetään ma klo Tilaisuus aloitetaan klo omistajainfolla. Edelliseen yhtymäkokoukseen hallitus nimesi edustajikseen hallintoylilääkäri Esa Ahosen ja varalle Arja Horton, Erkki Moilasen ja varalle Tapani Kemppaisen sekä Raili Myllylän ja varalle Ilkka Horton. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto puh tai sähköpostitse Hallitus nimeää edustajikseen NordLabin seuraavaan yhtymäkokoukseen hallintoylilääkäri Esa Ahosen ja varalle terveysjohtaja Mikko Timosen, Erkki Moilasen ja varalle Tapani Kemppaisen sekä Raili Myllylän ja varalle Ilkka Horton. Hallitus: Hyväksyi.

19 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus kunnallisille eläinlääkäreille Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä H 121 (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Julkisalan kou lu tet tu jen neuvottelujärjestö Juko ovat saavuttaneet neu vot te lutu lok sen liitteenä olevasta paikallissopimuksesta. Sopimus on voimas sa alkaen toistaiseksi ja se on irtisanottavissa KVTES pää so pi muk sen IV luku 13 3 momentin mukaisesti. Liite nro: 5 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Paikallinen virka- ja työehtosopimus kunnallisille eläinlääkäreille Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työ eh to so pimuk sen kunnallisille eläinlääkäreille. Hallitus: Hyväksyi. Liitteet Liite 13 Liite 5 (H ) Paikallinen virka- ja työehtosopimus kunnallisille eläinlääkäreille

20 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Katsaus H 122 Kuntayhtymän johtaja kertoo katsauksessa hallitukselle tiedoksi: 1) Kainuun elintarvike- ja ympäristöterveydenhuollon laboratorion lopettamiseen liittyvä tilannekatsaus kesäkuussa ) OYS:n kalleimmat kustannukset 3) Turvakotien henkilöstön pätevyysvaatimukset 4) Sovittelupalvelujen järjestämisvastuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle alkaen 5) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös: Toimeentulotuen määräaikojen valvonta 6) Hallitus-ohjelman sote -valmistelu 7) Kuntajohtajakokouksen asiat 8) Tila-asiat Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 9) Verkkokonsepti -suunnittelu 10) Monikanavarahoitusmalli ja Kainuun soten omarahoitusosuus (Yhteistyötutkimus: STM, Kela, Sitra, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen kunnat, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä) Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi. Hallitus: Kuntayhtymän johtaja kertoi katsauksessa hallitukselle tiedoksi myös 11) Pohjois-Suomen kansanedustajien tapaaminen pidetään eduskunnassa Tapaamiseen osallistuu Raili Myllylä. 12) Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen valtionavustuspäätös THL/626/ /2015 Valtionavustuksen myöntäminen turvakotipalvelujen tuottamiseen

21 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

22 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Perhepalvelujohtajan ja vanhuspalvelujohtajan palkkauksen tarkistaminen H 123 Työnantajan edustajaksi katsotaan viranhaltija, joka vastaa kun ta yhty män tai sen merkittävän osan johtamisesta ja kehittämisestä. Esim. kuntayhtymän ylin johto katsotaan tällaisiksi työnantajan edusta jik si. (KVTES, II luku, 17 ). Työnantajan edustajia ovat mm. kunta yh ty män johtaja sekä johtavassa asemassa oleva viranhaltija, joka vas taa suuresta tulosalueesta ja sen kehittämisestä samoin sel lainen, jonka tehtävänä on vastata kunnan/kuntayhtymän yleisestä hallin nos ta, taloudesta tai suunnittelusta ja niiden kehittämisestä sekä hen ki lös tö joh ta ja, -päällikkö tai vastaavassa asemassa oleva vi ranhal ti ja/työn te ki jä. (KVTES, II luku, 17 ). Soveltamisohjeessa to detaan, että kunta/kuntayhtymä voi vapaasti päättää yllä mainittujen viran hal ti joi den/työn te ki jöi den palkoista ja niiden tarkistamisesta sekä tar kis tuk sen voimaantuloajankohdasta. (KVTES, II luku, 17 ). Kainuun soten hallitus on käsitellyt yksittäisten johtavien vi ran hal ti joiden palkkauksia useita kertoja ( , 23: kuntayhtymän johta ja; : hallintoylilääkäri; hen ki lös töjoh ta ja). Lisäksi Kainuun soten hallitus on valinnut uusia johtavia viran hal ti joi ta ( henkilöstöjohtaja; asia 8: ter veys joh ta ja). Perhe- ja vanhuspalvelujohtajan tehtäväkohtainen palkka on tällä het kel lä 6320 e/kk. Perhepalvelu- ja vanhuspalvelujohtajan teh tä väkoh tais ta palkkaa ja vuosisidonnaista palkanosaa esitetään ko ro tetta vak si ja muutettavaksi lukien. Tällöin palkkauksessa oleva ero muihin tulosaluejohtajiin nähden poistetaan (terveysjohtaja, hal lin to yli lää kä ri, hallintojohtaja). Yhtä vaativiksi arvioiduissa tu losalue joh ta jien viroissa palkkaus on tämän jälkeen yhdenmukainen ja ta sa-ar voi nen. Kainuun soten aloittaessa toimintansa tulosaluejohtajien ko ko naispal kat ja tehtäväkohtaiset palkat erosivat merkittävästi toisistaan. Per he- ja vanhuspalvelujohtajien kokonaispalkat palkat olivat noin % pienemmät (euromääräisesti e/kk) ja tehtäväkohtaiset palkat noin 5 10 % pienemmät (eu ro määräi ses ti e/kk) terveysjohtajaan ja hallintoylilääkäriin nähden. Palkkauksessa olevat erot ovat kahden vuoden kuluessa en tises tään kasvaneet: kokonaispalkoissa ero on % (eu ro mää räi ses ti e/kk) ja tehtäväkohtaisissa palkoissa ero on % (euromääräisesti e/kk). Oheismateriaalina hallitukselle jaetaan poikkileikkaustieto johtavien vi ran hal ti joi den tehtäväkohtaisista ja kokonaispalkoista ja

23 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus: Hallitus: Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus päättää tarkistaa vanhuspalvelujohtajan ja perhepalvelujohtajan teh tä vä koh tais ta palkkaa tehtävän vaativuuden ja vastuun mukaiseksi al kaen. Asia palautetaan uudelleen virkamiesvalmisteluun. Hyväksyi. Asiantuntijana kuultiin henkilöstöjohtaja Riitta Uhrmania, joka poistui ennen päätöksentekoa.

24 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Aloite asian ottamisesta uudelleen hallituksen käsiteltäväksi/asiakkaaksituloselvitys Kunnan Taitoa Oy:n kanssa/jussi Y. Hyry H 124 (Valmistelija: hallintojohtaja Kalevi Yliniemi) Jussi Y. Hyry on antanut seuraavan sisältöisen aloitteen: "Aloite asian ottamisesta uudelleen hallituksen käsiteltäväksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus päätti ko kouk ses saan , että kuntayhtymä ei lähde mukaan Taitoa Oy:n asiakkaaksituloselvitykseen, koska kunnilta ei ole tullut yh tenäis tä selvitystä. Kajaanin kaupunginjohtajan ja Kajaanin kaupunginvaltuuston puheen joh ta jan kanssa käymieni keskustelujen nojalla esitän, että viittees sä mainittu asia valmistellaan uudelleen ja tuodaan uudelleen hal li tuk sen käsiteltäväksi. Perustelut: Kajaanin kaupungin johtajavan viranhaltijan ja ylimmän poliittisen edus ta jan näkemysten mukainen kuntayhtymän suurimman jäsenen, Ka jaa nin kaupungin tahtotila ei tullut huomioitua päätöksessä Asiakkaaksituloselvitykseen on ryhdyttävä ja valmistauduttava siihen, et tä kuntayhtymän nykyisin hoitamat talous- ja henkilöstöhallinnon pal ve lut ulkoistetaan. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut eivät kuu lu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ydin proses sei hin. Lisätiedot: Kajaanin kaupungin talousjohtaja Juha Huotari ja Kajaanin kaupungin tie to hal lin to pääl lik kö Kari Hyvönen ovat valmiita antamaan asiassa lisä tie to ja ja ovat valmiita tulemaan esittelemään asiaa kuntayhtymän hal li tuk sel le. Kunnioittavasti Jussi Y. Hyry Kainuun sosiaali- ja tereydenhuollon kuntayhtymän hallituksen 2. vpj ja yhtymävaltuuston jäsen, Kajaani." Kajaanin kaupunki on tehnyt sopimuksen Kunnan Taitoa Oy:n kanssa asiakkaaksituloselvityksen tekemisestä. Selvitys on tekeillä ja valmis tu nee syksyyn 2015 mennessä. Valmiin selvityksen pohjalta eri

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 Hallitus 75 22.04.2015 Ilmoitusasiat 257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 H 75 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku Hallitus 20 11.02.2015 Ilmoitusasiat 872/00.00 04 00/2014 H 20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.1.2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki Hallitus 8 21.01.2015 Ilmoitusasiat H 8 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.11.2014: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Hallitus 240 19.11.2014 Ilmoitusasiat H 240 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hallitus 137 19.08.2015 Ilmoitusasiat H 137 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus 14.7.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 Hallitus 53 25.03.2015 Ilmoitusasiat 457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 H 53 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Kainuun Soten avustuspäätökseen 12.3.2014 64/Kajaanin Päiväkeskus ry

Oikaisuvaatimus Kainuun Soten avustuspäätökseen 12.3.2014 64/Kajaanin Päiväkeskus ry Hallitus 64 12.03.2014 Hallitus 126 14.05.2014 Oikaisuvaatimus Kainuun Soten avustuspäätökseen 12.3.2014 64/Kajaanin Päiväkeskus ry 107/02.02 05 01/2014 H 64 (Valmistelija: terveysjohtaja Mauno Saari ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Yhteistyötoimikunta 17.03.2014. AIKA 17.03.2014 Klo 12:00-14:02

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Yhteistyötoimikunta 17.03.2014. AIKA 17.03.2014 Klo 12:00-14:02 PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Yhteistyötoimikunta 17.03.2014 AIKA 17.03.2014 Klo 12:00-14:02 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2.krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 Hallitus 337 11.09.2013 Ilmoitusasiat 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 2.8.2013 PSAVI/1722/04.02.00/2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot