Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus AIKA Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Talousarvion osavuosiraportti Kajaanin kehitysvammayksiköiden asumispalvelujen uudistukset 116 Tarkennus vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen/lyhytaikaisten työsopimusten solmiminen 117 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ensihoitopalvelun tavoittamisaikatavoitteet ja niiden toteumat vuonna Edustajan nimeäminen OYS-ERVA tutkimustoimikuntaan vuodesta 2016 alkaen 119 Edustajan nimeäminen Kehitysvammaliiton liittokokoukseen 120 NordLab yhtymäkokousedustajat Paikallinen virka- ja työehtosopimus kunnallisille eläinlääkäreille Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä 122 Katsaus Perhepalvelujohtajan ja vanhuspalvelujohtajan palkkauksen tarkistaminen 124 Aloite asian ottamisesta uudelleen hallituksen käsiteltäväksi/asiakkaaksituloselvitys Kunnan Taitoa Oy:n kanssa/jussi Y. Hyry 125 Aloite: Selviämisasema/Jussi Y. Hyry, Jaana Sankilampi, Ari Korhonen, Pirjo Ritakallio-Knuutinen 126 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina Sosiaalisen luototuksen myöntämisperusteiden

2 PÖYTÄKIRJA 8/ muuttaminen 130 Savuton Kainuun sote toimintaohje Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toimitusjohtajan viransijaisuuden haettavaksi julistaminen 42

3 PÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUSAIKA klo 09:06-12:05 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Myllylä Raili 9:06-12:05 puheenjohtaja Kemppainen Tapani 9:06-12:05 I vpj Hyry Jussi Y. 9:06-12:05 II vpj Hakkarainen Annikki 9:06-12:05 jäsen Heikkinen Pekka 9:06-12:05 jäsen Heikkinen Pirjo 9:06-12:05 jäsen Horto Ilkka 9:06-12:05 jäsen Kurikka Elina 10:13-12:05 jäsen Saapui 115 aikana Oikarinen Paavo 9:06-12:05 jäsen Piirainen Mauri 9:06-12:05 jäsen Ritakallio-Knuutinen 9:06-12:05 jäsen Pirjo Seppänen Juhani 9:06-12:05 jäsen Sirkeinen Unto 9:06-12:03 Puolangan kunnan edustaja Poissa Alasalmi Aila jäsen Poissa :t 115, Muut osallistujat Moilanen Erkki 9:06-11:12 valtuuston pj Poistui :n 122 aikana Varimo Pertti 9:06-12:05 valtuuston I vpj Polvinen Osmo 9:06-11:12 valtuuston II vpj Poistui :n 122 aikana Ahopelto Maire 9:06-12:05 kuntayhtymän johtaja Piirainen Sanna 9:06-12:05 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET../2015../2015 Raili Myllylä Puheenjohtaja Sanna Piirainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

4 ../2015 PÖYTÄKIRJA 8/ /2015 Annikki Hakkarainen Pekka Heikkinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun soten kansliassa. Urho Kekkosen katu 2-4, 2 krs Kajaani, ke klo: 8:00-15:00.

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus H 112 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si. Hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköi ses ti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val taisek si. Hallitus myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja pu he oikeu den. Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolanka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puo langan kunnan edustajalla ei ole puhe-, ääni- eikä läsnäolo-oikeutta. Hallitus: Hyväksyi. Hallitus päätti käsitellä Kajaanin kehitysvammayksiköiden asumispalvelujen uudistukset -asian Talousarvion osavuosiraportti asian jälkeen.

6 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta H 113 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa pu heen johta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toi mi elimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aak kos järjes tyk ses sä. Tällä kertaa vuorossa ovat Annikki Hakkarainen ja Pekka Heikkinen. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toi mi eli men päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yh tä päivää aiemmin on ilmoitettu. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Annikki Hakkaraisen ja Pekka Heikkisen. Pöytäkirja pidetään näh tä vä nä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kans lias sa keskiviikkona klo Hyväksyi.

7 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Talousarvion osavuosiraportti H 114 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Yhtymävaltuusto hyväksyi talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman vuo sil le Alkuperäisen hyväksytyn talousarvion toimintakulut ilman liikelaitosta ovat 320,6 miljoonaa euroa ja toimintatuotot yhteensä 323 mil joo naa euroa. Toimintakulut liikelaitos (Kainuun Työterveys) mukaan lu kien ovat yhteensä 326,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotot ovat 329,2 miljoonaa euroa. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen yli jää mä ta voi te vuodelle 2015 on 0,2 miljoonaa euroa. Talousarvio vuodelle 2015 on (ilman liikelaitosta) 4 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma hyväksyttiin kun ta yh tymän hallituksessa Tulosalueet ovat sisällyttäneet alkuperäiseen hyväksyttyyn talousarvioon kuntayhtymän hallituksen talousarvioon tekemät menojen lisäykset, yhteensä euroa siten, että yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion toimintatuotot (323 milj. ) ja toimintakulut (320,6 milj. ) eivät muutu ja talousarvio on yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti euroa alijäämäinen. Toimintakulujen kasvuprosentti tilinpäätökseen 2014 verrattuna on 4%. Talousarvion 2015 osavuosiraportti ajalta on val mistu nut. Raportissa talouden toteutumista verrataan muu tettuun käyttösuunnitelmaan. Raportti on erillisliitteenä. Erillisliite nro: 1 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. tai säh kö pos tit se Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2015 osavuosiraportin ajalta ja esittää talousarvion osavuosiraportin yh ty mä valtuuston käsiteltäväksi sekä tiedoksi Kainuun kunnille. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

8 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus merkitsi tiedoksi talousarvion 2015 osavuosiraportin ajalta ja esitti talousarvion osavuosiraportin yh ty mä valtuuston käsiteltäväksi sekä tiedoksi Kainuun kunnille. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Eija Tolonen-Mannista, joka poistui ennen päätöksentekoa. Liitteet Liite 1 Erillisliite 1 (H ) Talousarvion osavuosiraportti

9 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus Kajaanin kehitysvammayksiköiden asumispalvelujen uudistukset 895/ /2014 H 100 (Valmistelija: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen) Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on kä si tel lyt vammaispalvelujen asumispalvelujen yksikkökoon kas vatta mis ta kokouksissaan vuonna 2012 ( ; ja , 188) ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun tayh ty män hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt suunnitelman ke hi tysvam mais ten alueellisesta suunnitelmasta Taustalla on Valtioneuvoston (11/2012) periaatepäätös kehitysvammaisten asu mi sen ohjelmasta. Valtakunnallisessa suunnitelmassa ko ros tetaan, että kehitysvammaisten henkilöiden asuminen ja palvelut tulee pää sään töi ses ti järjestää ns. tavallisilla alueilla ja asunnoissa. Läh tökoh ta na on se, että jokaisella henkilöllä on oikeus elää itsenäisesti ja ol la osa lähiyhteisöä. Asumisyksikköjen yhdistämisselvitystyötä on jatkettu ja valmisteltu Ka jaa nis sa. Kajaanissa pienissä omakotityyppisissä yksiköissä on si sä il ma on gel mia sekä puutteita poistumisturvallisuudessa. Kal lio kadul le (6 asiakaspaikkaa) aiemmin yövalvomattomaan yksikköön on aloi tet tu alkaen palo- ja pelastustoimen viranomaisen määräyk ses tä yövalvonta. Yövalvonta lisää yksikön henkilöstökuluja eurolla vuodessa. Kajaanin keskustan alueen kolmessa asumisyksikössä (Kalliokatu, Kät tö ja Suksikatu) on aloitettu muuttovalmistelut ydinkeskustassa si jait se viin Kajaanin Pietarin omistamiin asemakadun vuok ra-asuntoi hin normaaliin asuntokantaan. Asiasta on pidetty asiakkaiden omaisille ja edunvalvojille kuu le mis tilai suus ja henkilöstölle kuulemistilaisuus Asiaa on käsitellyt asumisen suunnittelutyöryhmä Luot ta mus miehil le järjestetään erillinen Yhteistoimintalain mukainen kuu le mis ti laisuus. Lisäksi asiakkaille, omaisille ja edunvalvojille on annettu kir jalli nen tiedote kuulemistilaisuuden yhteydessä. Yksiköiden henkilöstö on käynnistänyt asiakkaiden asu mis ha ke muspro ses sit pian kuulemistilaisuuksien jälkeen. On suunniteltu, että Suk si ka dun ja Kätön asukkaita muuttaa kohteeseen ensin tou kokuus sa 2014 ja asuntojen lisää vapautuessa Kalliokadun asiakkaita. Koh teen yhteyteen tulisi mahdollisesti Kajaanin alueen tukiasumisen (asu mi sen oh jaus) tukipiste. Kajaanin kaupungin ti la pal ve lu pääl lik kö on tietoinen siitä, että Suksikadun ja Kätön ryhmäkotien vuok ra so pi-

10 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus Kuntayhtymän johtajan ehdotus: muk set irtisanotaan keväällä Vuokranmaksu Kajaanin kaupun gil le päättyy heti ryhmäkotien vapauduttua. Kalliokadun ryh mäko din vuokrasopimus irtisanotaan myöhemmin vuoden 2014 aikana. Kaikkien muuttavien asiakkaiden palvelusuunnitelmat tarkistetaan ja teh dään asumisesta asiakaskohtainen viranhaltijapäätös, jolloin asiak kaal la on muutosvaatimusmahdollisuus yksilöhuoltojaostoon. Suksikadun, Kätön ja Kalliokadun henkilöstö yhdistetään uu dis tuksen myötä. Henkilöstö tukee ja ohjaa Asemakadulla asuvien asiakkai den arjen sujumista. Henkilöstön tilat ovat Asemakadulla sa massa rakennuksessa. Lisäkustannuksia muutosta Kainuun sotelle ei aiheu du. Oheismateriaali jaetaan kokouksessa hallituksen jäsenille. Puolangan kunnan edustaja ei osallistu asian käsittelyyn. Lisätietoja antavat perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto. puh tai säh kö pos tit se Hallitus keskustelee Kajaanin asumispalvelujen siirtämisestä Asema ka dun tukiasumisen yksikköön ja hyväksyy asumismuodon muutok sen tukiasumisen palveluiksi. Samalla muutoksella Suksikadun, Kä tön ja Kalliokadun henkilöstö yhdistetään asemakadun yksikköön. Ryh mä ko tien vuokrasopimukset irtisanotaan heti ryhmäkotien tilojen vapauduttua. Hallitus: Hyväksyi. Asiantuntijana tässä ja tämän asian käsittelyn yhteydessä koulupsykologi ja kuntouttava työtoiminta asioissa kuultiin perhepalvelujohtaja Matti Heikkistä, joka poistui ennen päätöksentekoa. Puheenjohtajana tästä asiasta alkaen jatkoi puheenjohtaja Raili Myllylä. H (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja perhepalvelujohtaja Matti Heik-

11 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus ki nen) Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on kä si tel lyt kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluja ko kouk sissaan , 102; Kainuun sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän hallitus on käsitellyt samaa asiaa ko kouk sis saan , , , Kehitysvammaisten henkilöiden ryhmäkotien yhdistäminen on mainit tu yhtenä pitkän aikavälin säästötoimenpiteenä Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän laatimassa talouden ta sa pai notta mis oh jel mas sa ( ) ja hallituksen päätöksen mu kaises ti tasapainottamisohjelman toteuttamissuunnitelmat, jotka vaikut ta vat oleellisesti palveluihin, tuodaan hallituksen hyväksyttäviksi eril li si nä asioina. Hallitus on käsitellyt Kajaanin vammaispalvelujen uu dis tuk sia kokouksissaan ja hyväksynyt muutoksen ( ; kuntalaisaloite , 214). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus päätti (asianumero 9) antaa selvityksen vastauksena Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle. Li säk si hallitus hyväksyi esityksen, että seuraavaan hallituksen kokouk seen valmistellaan ja tuodaan päätettäväksi Kalliokadun ryh mäko din toiminnan jatkaminen toistaiseksi ja sammutusjärjestelmän hank ki mi sek si. Päätöksenteon tueksi on valmisteltu IVA-arviointi. Erillisliite nro: 2 ja (sen liitteet ) Puolangan kunnan edustaja ei osallistu tämän asian käsittelyyn. Lisätietoja asiasta antaa vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kai nu lainen, p , perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus päättää, että hallituksen aiempien ja päätösten mukaisesti toiminta Kalliokadulla päättyy Paavo Oikarinen esitti Jussi Y. Hyryn ja Pirjo Ritakallio-Knuutisen kannattamana, että hallitus päättää jatkaa Kalliokadun ryhmäkodin

12 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus toimintaa toistaiseksi ja hallitus velvoittaa viranhaltijoita huolehtimaan asukkaiden turvallisuudesta toiminnallisesti edullisimmalla tavalla ja päätöksestä tiedotetaan henkilöstölle ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys. Asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Paavo Oikarisen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 JAA ääntä (Juhani Seppänen) ja 11 EI ääntä (Raili Myllylä, Tapani Kemppainen, Jussi Y. Hyry, Annikki Hakkarainen, Pekka Heikkinen, Pirjo Heikkinen, Ilkka Horto, Elina Kurikka, Paavo Oikarinen, Mauri Piirainen ja Pirjo Ritakallio-Knuutinen). Hallitus hyväksyi Paavo Oikarisen esityksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ja Juhani Seppänen ilmoittivat jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen. Asiantuntijoina kuultiin perhepalvelujohtaja Matti Heikkistä ja vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulaista, jotka poistuivat ennen päätöksentekoa. Liitteet Liite 2 Erillisliite 2 (H ) IVA-arviointi Liite 3 Erillisliitteen liite 2.1 (H ) Kas -työryhmän kannanotto ja palvelutarpeen arviointi Liite 4 Erillisliitteen liite 2.2 (H ) IVA -vertailulaskelma Liite 5 Erillisliitteen liite 2.3 (H ) Korvauslaskelma ilman yöhoidon kustannuksia Liite 6 Erillisliitteen liite 2.4 (H ) Ohjattujen asumisyksiköiden hinnat Liite 7 Erillisliitteen liite 2.5 (H ) Kainuun kehitysvammayksiköt oma toiminta 2015 Liite 8 Erillisliitteen liite 2.6 (H ) Yleiskuvaukset asumismuodoista

13 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Tarkennus vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen/lyhytaikaisten työsopimusten solmiminen H 116 (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman) Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon tehdyssä 1-3 päivän rekrytoinnin seurannassa lyhytaikaisten palkkausten määrä on noussut budjettitavoitteesta. Korjausliikkeenä on talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeen tarkennus resurssien käytöstä. Tarkennus vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen /Lyhytaikaisten työsopimusten solmiminen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä/hallinnollinen ohje: "Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje velvoittaa tulosaluejohtajat seuraamaan palkkakulujen kehittymistä. Heidän tulee ohjeistaa tulosaluettaan kuukausittain seuraamaan kuluja ja korjaamaan kehitystä mikäli on ennustettavissa, että budjetti ylittyy. Esimiehet eivät saa ottaa alle kolmen päivän sijaisuuksiin sijaista. Mikäli sijaisen saaminen on aivan välttämätöntä, sijainen hankitaan olemalla yhteydessä rekrytointiin, joka osoittaa tehtävään henkilön sisäisten sijaisten tai varahenkilöstön joukosta. Mikäli sijaistarve sattuu viikonlopun aikana, sijaisuus on hoidettava työvuorojärjestelyin ja/tai mahdollisesti yhteistyössä toisen yksikön kanssa. Pääsääntöisesti vuosilomien sijaisuuksiin ei tule palkata kesälomakauden 2015 aikana ulkopuolisia sijaisia." Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus hyväksyy edellä esitetyn tarkennuksen vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen lyhytaikaisten sijaisten käytöstä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Hyväksyi.

14 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ensihoitopalvelun tavoittamisaikatavoitteet ja niiden toteumat vuonna 2014 H 117 (Valmistelija: hallintoylilääkäri Esa Ahonen) Kainuun sosiaali- ja tervedenhuollon kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksen perusteella ensihoitokeskus raportoi toiminnastaan kuntayhtymän hallitukselle sekä aluehallintovirastolle palvelutason toteutumisesta ja toimnnasta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle selvitys- ja selvennyspyynnön liittyen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ensihoitopalvelun tavoittamisaikatavoitteisiin ja niiden toteumiin vuonna Hallintoylilääkäri Esa Ahonen on antanut selvitys- ja selvennyspyyntöön vastauksen Liitteet nro: 1-4 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antavat kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh , hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh ja ensihoitopäällikkö Jukka Angerman, puh tai sähköpostitse Asiaa koskevat selvitykset saatetaan hallitukselle tiedoksi. Hallitukselta pyydetään tarvittava ohjaus mahdollisista jatkotoimenopiteistä. Hallitus: Hallitus merkitsi asiaa koskevat selvitykset tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta selvityspyyntöön tulleen valvontapäätöksen PSAVI/906/ /2015. Asia ei aiheuta toimenpiteitä aluehallintovirastosta. Asiantuntijana kuultiin ensihoitopäällikkö Jukka Angermania, joka poistui ennen päätöksentekoa. Liitteet Liite 9 Liite 1 (H ) AVI:n selvityspyyntö Liite 10 Liite 2 (H ) Vastaus selvityspyyntöön

15 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Liite 11 Liite 3 (H ) Ensihoidon palvelutason seuranta Liite 12 Liite 4 (H ) Ensihoidon toimintakertomus 2014

16 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Edustajan nimeäminen OYS-ERVA tutkimustoimikuntaan vuodesta 2016 alkaen H 118 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien hallituksia on pyydetty nimeämään omat edustajansa OYS-ERVA tutkimustoimikuntaan vuodesta 2016 alkaen. Tutkimustoimikunnan nykyinen kokoonpano: Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja Professori, ylilääkäri Heikki Huikuri Professori, erikoislääkäri Petri Lehenkari Professori, ylihammaslääkäri Kyösti Oikarinen Professori, ylilääkäri Kaisa Tasanen-Määttä Professori Helvi Kyngäs Ylilääkäri Katri Vuopala, Lapin sairaanhoitopiiri Koulutusylilääkäri Jukka Ronkainen, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Hallintoylilääkäri Esa Ahonen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Johtajaylilääkäri Sakari Telimaa, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru Ylilääkäri Päivi Hirsso, Perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus nimeää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajiksi OYS-ERVA tutkimustoimikuntaan vuodesta 2016 alkaen hallintoylilääkäri Esa Ahosen ja varalle terveysjohtaja Mikko Timosen. Hyväksyi.

17 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Edustajan nimeäminen Kehitysvammaliiton liittokokoukseen H 119 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kehitysvammaliitto ry (Pekka Kettunen pj, Marianna Ohtonen tj) on pyy tä nyt allekirjoittamallaan ennakkoilmoituksella Kainuun so si aa li- ja ter vey den huol lon kuntayhtymää nimeämään edustajansa Ke hi tys vam ma liit to ry:n liittokokoukseen. Kainuun sosiaali- ja ter veyden huol lon kun ta yh ty män edustajana kyseisessä kokouksessa on ai kai sem min toiminut vammaispalvelujen vastuualuepäällikkö Anna-Lii sa Kainulainen ja varalla kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto. Kehitysvammaliitto ry:n liittokokous pidetään tiistaina klo: alkaen Kehitysvammaliitossa Helsingissä. Liiton sääntöjen mu kaan kokouskutsu lähetetään vähintään kuukautta ja esityslista liit tei neen kaksi viikkoa ennen kokousta. Liittokokouksessa kä si tellään sääntömääräiset asiat, kuten Kehitysvammaliiton strategia seuraa val le neljälle vuodelle. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus nimeää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edus ta jak si Kehitysvammaliitto ry:n liittokokoukseen toistaiseksi vam mais pal ve lu jen vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulaisen ja varaedustajaksi per he pal ve lu joh ta ja Matti Heikkisen. Hallitus: Hyväksyi.

18 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus NordLab yhtymäkokousedustajat H 120 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen jäsen. Laboratoriokeskus toimii liikelaitoskuntayhtymänä. Kuntalain 87 b 1. mom. määrää, että kuntayhtymän jäsenet valitsevat liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta perussopimuksen 9 :n mukaan: 1. päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, 2. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän hallintosääntö, 3. valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta ja muut toimielimet, joiden valintaa ei ole hallintosäännössä siirretty johtokunnalle, 4. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, 5. valita tilintarkastajat, 6. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä 7. antaa takaussitoumus ja muu vakuus toisen velasta NordLabin seuraava yhtymäkokous pidetään ma klo Tilaisuus aloitetaan klo omistajainfolla. Edelliseen yhtymäkokoukseen hallitus nimesi edustajikseen hallintoylilääkäri Esa Ahosen ja varalle Arja Horton, Erkki Moilasen ja varalle Tapani Kemppaisen sekä Raili Myllylän ja varalle Ilkka Horton. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto puh tai sähköpostitse Hallitus nimeää edustajikseen NordLabin seuraavaan yhtymäkokoukseen hallintoylilääkäri Esa Ahosen ja varalle terveysjohtaja Mikko Timosen, Erkki Moilasen ja varalle Tapani Kemppaisen sekä Raili Myllylän ja varalle Ilkka Horton. Hallitus: Hyväksyi.

19 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus kunnallisille eläinlääkäreille Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä H 121 (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Julkisalan kou lu tet tu jen neuvottelujärjestö Juko ovat saavuttaneet neu vot te lutu lok sen liitteenä olevasta paikallissopimuksesta. Sopimus on voimas sa alkaen toistaiseksi ja se on irtisanottavissa KVTES pää so pi muk sen IV luku 13 3 momentin mukaisesti. Liite nro: 5 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Paikallinen virka- ja työehtosopimus kunnallisille eläinlääkäreille Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työ eh to so pimuk sen kunnallisille eläinlääkäreille. Hallitus: Hyväksyi. Liitteet Liite 13 Liite 5 (H ) Paikallinen virka- ja työehtosopimus kunnallisille eläinlääkäreille

20 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Katsaus H 122 Kuntayhtymän johtaja kertoo katsauksessa hallitukselle tiedoksi: 1) Kainuun elintarvike- ja ympäristöterveydenhuollon laboratorion lopettamiseen liittyvä tilannekatsaus kesäkuussa ) OYS:n kalleimmat kustannukset 3) Turvakotien henkilöstön pätevyysvaatimukset 4) Sovittelupalvelujen järjestämisvastuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle alkaen 5) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös: Toimeentulotuen määräaikojen valvonta 6) Hallitus-ohjelman sote -valmistelu 7) Kuntajohtajakokouksen asiat 8) Tila-asiat Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 9) Verkkokonsepti -suunnittelu 10) Monikanavarahoitusmalli ja Kainuun soten omarahoitusosuus (Yhteistyötutkimus: STM, Kela, Sitra, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen kunnat, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä) Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi. Hallitus: Kuntayhtymän johtaja kertoi katsauksessa hallitukselle tiedoksi myös 11) Pohjois-Suomen kansanedustajien tapaaminen pidetään eduskunnassa Tapaamiseen osallistuu Raili Myllylä. 12) Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen valtionavustuspäätös THL/626/ /2015 Valtionavustuksen myöntäminen turvakotipalvelujen tuottamiseen

21 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

22 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Perhepalvelujohtajan ja vanhuspalvelujohtajan palkkauksen tarkistaminen H 123 Työnantajan edustajaksi katsotaan viranhaltija, joka vastaa kun ta yhty män tai sen merkittävän osan johtamisesta ja kehittämisestä. Esim. kuntayhtymän ylin johto katsotaan tällaisiksi työnantajan edusta jik si. (KVTES, II luku, 17 ). Työnantajan edustajia ovat mm. kunta yh ty män johtaja sekä johtavassa asemassa oleva viranhaltija, joka vas taa suuresta tulosalueesta ja sen kehittämisestä samoin sel lainen, jonka tehtävänä on vastata kunnan/kuntayhtymän yleisestä hallin nos ta, taloudesta tai suunnittelusta ja niiden kehittämisestä sekä hen ki lös tö joh ta ja, -päällikkö tai vastaavassa asemassa oleva vi ranhal ti ja/työn te ki jä. (KVTES, II luku, 17 ). Soveltamisohjeessa to detaan, että kunta/kuntayhtymä voi vapaasti päättää yllä mainittujen viran hal ti joi den/työn te ki jöi den palkoista ja niiden tarkistamisesta sekä tar kis tuk sen voimaantuloajankohdasta. (KVTES, II luku, 17 ). Kainuun soten hallitus on käsitellyt yksittäisten johtavien vi ran hal ti joiden palkkauksia useita kertoja ( , 23: kuntayhtymän johta ja; : hallintoylilääkäri; hen ki lös töjoh ta ja). Lisäksi Kainuun soten hallitus on valinnut uusia johtavia viran hal ti joi ta ( henkilöstöjohtaja; asia 8: ter veys joh ta ja). Perhe- ja vanhuspalvelujohtajan tehtäväkohtainen palkka on tällä het kel lä 6320 e/kk. Perhepalvelu- ja vanhuspalvelujohtajan teh tä väkoh tais ta palkkaa ja vuosisidonnaista palkanosaa esitetään ko ro tetta vak si ja muutettavaksi lukien. Tällöin palkkauksessa oleva ero muihin tulosaluejohtajiin nähden poistetaan (terveysjohtaja, hal lin to yli lää kä ri, hallintojohtaja). Yhtä vaativiksi arvioiduissa tu losalue joh ta jien viroissa palkkaus on tämän jälkeen yhdenmukainen ja ta sa-ar voi nen. Kainuun soten aloittaessa toimintansa tulosaluejohtajien ko ko naispal kat ja tehtäväkohtaiset palkat erosivat merkittävästi toisistaan. Per he- ja vanhuspalvelujohtajien kokonaispalkat palkat olivat noin % pienemmät (euromääräisesti e/kk) ja tehtäväkohtaiset palkat noin 5 10 % pienemmät (eu ro määräi ses ti e/kk) terveysjohtajaan ja hallintoylilääkäriin nähden. Palkkauksessa olevat erot ovat kahden vuoden kuluessa en tises tään kasvaneet: kokonaispalkoissa ero on % (eu ro mää räi ses ti e/kk) ja tehtäväkohtaisissa palkoissa ero on % (euromääräisesti e/kk). Oheismateriaalina hallitukselle jaetaan poikkileikkaustieto johtavien vi ran hal ti joi den tehtäväkohtaisista ja kokonaispalkoista ja

23 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus: Hallitus: Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus päättää tarkistaa vanhuspalvelujohtajan ja perhepalvelujohtajan teh tä vä koh tais ta palkkaa tehtävän vaativuuden ja vastuun mukaiseksi al kaen. Asia palautetaan uudelleen virkamiesvalmisteluun. Hyväksyi. Asiantuntijana kuultiin henkilöstöjohtaja Riitta Uhrmania, joka poistui ennen päätöksentekoa.

24 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Aloite asian ottamisesta uudelleen hallituksen käsiteltäväksi/asiakkaaksituloselvitys Kunnan Taitoa Oy:n kanssa/jussi Y. Hyry H 124 (Valmistelija: hallintojohtaja Kalevi Yliniemi) Jussi Y. Hyry on antanut seuraavan sisältöisen aloitteen: "Aloite asian ottamisesta uudelleen hallituksen käsiteltäväksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus päätti ko kouk ses saan , että kuntayhtymä ei lähde mukaan Taitoa Oy:n asiakkaaksituloselvitykseen, koska kunnilta ei ole tullut yh tenäis tä selvitystä. Kajaanin kaupunginjohtajan ja Kajaanin kaupunginvaltuuston puheen joh ta jan kanssa käymieni keskustelujen nojalla esitän, että viittees sä mainittu asia valmistellaan uudelleen ja tuodaan uudelleen hal li tuk sen käsiteltäväksi. Perustelut: Kajaanin kaupungin johtajavan viranhaltijan ja ylimmän poliittisen edus ta jan näkemysten mukainen kuntayhtymän suurimman jäsenen, Ka jaa nin kaupungin tahtotila ei tullut huomioitua päätöksessä Asiakkaaksituloselvitykseen on ryhdyttävä ja valmistauduttava siihen, et tä kuntayhtymän nykyisin hoitamat talous- ja henkilöstöhallinnon pal ve lut ulkoistetaan. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut eivät kuu lu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ydin proses sei hin. Lisätiedot: Kajaanin kaupungin talousjohtaja Juha Huotari ja Kajaanin kaupungin tie to hal lin to pääl lik kö Kari Hyvönen ovat valmiita antamaan asiassa lisä tie to ja ja ovat valmiita tulemaan esittelemään asiaa kuntayhtymän hal li tuk sel le. Kunnioittavasti Jussi Y. Hyry Kainuun sosiaali- ja tereydenhuollon kuntayhtymän hallituksen 2. vpj ja yhtymävaltuuston jäsen, Kajaani." Kajaanin kaupunki on tehnyt sopimuksen Kunnan Taitoa Oy:n kanssa asiakkaaksituloselvityksen tekemisestä. Selvitys on tekeillä ja valmis tu nee syksyyn 2015 mennessä. Valmiin selvityksen pohjalta eri

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Kainuun Soten avustuspäätökseen 12.3.2014 64/Kajaanin Päiväkeskus ry

Oikaisuvaatimus Kainuun Soten avustuspäätökseen 12.3.2014 64/Kajaanin Päiväkeskus ry Hallitus 64 12.03.2014 Hallitus 126 14.05.2014 Oikaisuvaatimus Kainuun Soten avustuspäätökseen 12.3.2014 64/Kajaanin Päiväkeskus ry 107/02.02 05 01/2014 H 64 (Valmistelija: terveysjohtaja Mauno Saari ja

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:50

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:50 PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhteistyötoimikunta 04.11.2014 AIKA 04.11.2014 Klo 09:00-11:50 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2-krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät)

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät) Sos.- ja terv.lautakunta 16 25.02.2014 Kaupunginhallitus 67 10.03.2014 Kaupunginhallitus 134 28.04.2014 Sos.- ja terv.lautakunta 42 27.05.2014 Kaupunginhallitus 283 09.06.2014 Kaupunginvaltuusto 67 18.08.2014

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot