Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus AIKA Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Talousarvion osavuosiraportti Kajaanin kehitysvammayksiköiden asumispalvelujen uudistukset 116 Tarkennus vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen/lyhytaikaisten työsopimusten solmiminen 117 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ensihoitopalvelun tavoittamisaikatavoitteet ja niiden toteumat vuonna Edustajan nimeäminen OYS-ERVA tutkimustoimikuntaan vuodesta 2016 alkaen 119 Edustajan nimeäminen Kehitysvammaliiton liittokokoukseen 120 NordLab yhtymäkokousedustajat Paikallinen virka- ja työehtosopimus kunnallisille eläinlääkäreille Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä 122 Katsaus Perhepalvelujohtajan ja vanhuspalvelujohtajan palkkauksen tarkistaminen 124 Aloite asian ottamisesta uudelleen hallituksen käsiteltäväksi/asiakkaaksituloselvitys Kunnan Taitoa Oy:n kanssa/jussi Y. Hyry 125 Aloite: Selviämisasema/Jussi Y. Hyry, Jaana Sankilampi, Ari Korhonen, Pirjo Ritakallio-Knuutinen 126 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishanke (Etä-LAKU) vuosina Sosiaalisen luototuksen myöntämisperusteiden

2 PÖYTÄKIRJA 8/ muuttaminen 130 Savuton Kainuun sote toimintaohje Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toimitusjohtajan viransijaisuuden haettavaksi julistaminen 42

3 PÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUSAIKA klo 09:06-12:05 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Myllylä Raili 9:06-12:05 puheenjohtaja Kemppainen Tapani 9:06-12:05 I vpj Hyry Jussi Y. 9:06-12:05 II vpj Hakkarainen Annikki 9:06-12:05 jäsen Heikkinen Pekka 9:06-12:05 jäsen Heikkinen Pirjo 9:06-12:05 jäsen Horto Ilkka 9:06-12:05 jäsen Kurikka Elina 10:13-12:05 jäsen Saapui 115 aikana Oikarinen Paavo 9:06-12:05 jäsen Piirainen Mauri 9:06-12:05 jäsen Ritakallio-Knuutinen 9:06-12:05 jäsen Pirjo Seppänen Juhani 9:06-12:05 jäsen Sirkeinen Unto 9:06-12:03 Puolangan kunnan edustaja Poissa Alasalmi Aila jäsen Poissa :t 115, Muut osallistujat Moilanen Erkki 9:06-11:12 valtuuston pj Poistui :n 122 aikana Varimo Pertti 9:06-12:05 valtuuston I vpj Polvinen Osmo 9:06-11:12 valtuuston II vpj Poistui :n 122 aikana Ahopelto Maire 9:06-12:05 kuntayhtymän johtaja Piirainen Sanna 9:06-12:05 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET../2015../2015 Raili Myllylä Puheenjohtaja Sanna Piirainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

4 ../2015 PÖYTÄKIRJA 8/ /2015 Annikki Hakkarainen Pekka Heikkinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun soten kansliassa. Urho Kekkosen katu 2-4, 2 krs Kajaani, ke klo: 8:00-15:00.

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus H 112 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si. Hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköi ses ti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Tämä kokouskutsu on postitettu Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val taisek si. Hallitus myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja pu he oikeu den. Puolangan kunnan edustajalla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joiden osalta Puolanka on osajäsen. Muiden asioiden osalta Puo langan kunnan edustajalla ei ole puhe-, ääni- eikä läsnäolo-oikeutta. Hallitus: Hyväksyi. Hallitus päätti käsitellä Kajaanin kehitysvammayksiköiden asumispalvelujen uudistukset -asian Talousarvion osavuosiraportti asian jälkeen.

6 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta H 113 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa pu heen johta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toi mi elimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aak kos järjes tyk ses sä. Tällä kertaa vuorossa ovat Annikki Hakkarainen ja Pekka Heikkinen. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toi mi eli men päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yh tä päivää aiemmin on ilmoitettu. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Annikki Hakkaraisen ja Pekka Heikkisen. Pöytäkirja pidetään näh tä vä nä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kans lias sa keskiviikkona klo Hyväksyi.

7 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Talousarvion osavuosiraportti H 114 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Yhtymävaltuusto hyväksyi talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman vuo sil le Alkuperäisen hyväksytyn talousarvion toimintakulut ilman liikelaitosta ovat 320,6 miljoonaa euroa ja toimintatuotot yhteensä 323 mil joo naa euroa. Toimintakulut liikelaitos (Kainuun Työterveys) mukaan lu kien ovat yhteensä 326,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotot ovat 329,2 miljoonaa euroa. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen yli jää mä ta voi te vuodelle 2015 on 0,2 miljoonaa euroa. Talousarvio vuodelle 2015 on (ilman liikelaitosta) 4 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma hyväksyttiin kun ta yh tymän hallituksessa Tulosalueet ovat sisällyttäneet alkuperäiseen hyväksyttyyn talousarvioon kuntayhtymän hallituksen talousarvioon tekemät menojen lisäykset, yhteensä euroa siten, että yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion toimintatuotot (323 milj. ) ja toimintakulut (320,6 milj. ) eivät muutu ja talousarvio on yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti euroa alijäämäinen. Toimintakulujen kasvuprosentti tilinpäätökseen 2014 verrattuna on 4%. Talousarvion 2015 osavuosiraportti ajalta on val mistu nut. Raportissa talouden toteutumista verrataan muu tettuun käyttösuunnitelmaan. Raportti on erillisliitteenä. Erillisliite nro: 1 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. tai säh kö pos tit se Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2015 osavuosiraportin ajalta ja esittää talousarvion osavuosiraportin yh ty mä valtuuston käsiteltäväksi sekä tiedoksi Kainuun kunnille. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

8 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus merkitsi tiedoksi talousarvion 2015 osavuosiraportin ajalta ja esitti talousarvion osavuosiraportin yh ty mä valtuuston käsiteltäväksi sekä tiedoksi Kainuun kunnille. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Eija Tolonen-Mannista, joka poistui ennen päätöksentekoa. Liitteet Liite 1 Erillisliite 1 (H ) Talousarvion osavuosiraportti

9 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus Kajaanin kehitysvammayksiköiden asumispalvelujen uudistukset 895/ /2014 H 100 (Valmistelija: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen) Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on kä si tel lyt vammaispalvelujen asumispalvelujen yksikkökoon kas vatta mis ta kokouksissaan vuonna 2012 ( ; ja , 188) ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun tayh ty män hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt suunnitelman ke hi tysvam mais ten alueellisesta suunnitelmasta Taustalla on Valtioneuvoston (11/2012) periaatepäätös kehitysvammaisten asu mi sen ohjelmasta. Valtakunnallisessa suunnitelmassa ko ros tetaan, että kehitysvammaisten henkilöiden asuminen ja palvelut tulee pää sään töi ses ti järjestää ns. tavallisilla alueilla ja asunnoissa. Läh tökoh ta na on se, että jokaisella henkilöllä on oikeus elää itsenäisesti ja ol la osa lähiyhteisöä. Asumisyksikköjen yhdistämisselvitystyötä on jatkettu ja valmisteltu Ka jaa nis sa. Kajaanissa pienissä omakotityyppisissä yksiköissä on si sä il ma on gel mia sekä puutteita poistumisturvallisuudessa. Kal lio kadul le (6 asiakaspaikkaa) aiemmin yövalvomattomaan yksikköön on aloi tet tu alkaen palo- ja pelastustoimen viranomaisen määräyk ses tä yövalvonta. Yövalvonta lisää yksikön henkilöstökuluja eurolla vuodessa. Kajaanin keskustan alueen kolmessa asumisyksikössä (Kalliokatu, Kät tö ja Suksikatu) on aloitettu muuttovalmistelut ydinkeskustassa si jait se viin Kajaanin Pietarin omistamiin asemakadun vuok ra-asuntoi hin normaaliin asuntokantaan. Asiasta on pidetty asiakkaiden omaisille ja edunvalvojille kuu le mis tilai suus ja henkilöstölle kuulemistilaisuus Asiaa on käsitellyt asumisen suunnittelutyöryhmä Luot ta mus miehil le järjestetään erillinen Yhteistoimintalain mukainen kuu le mis ti laisuus. Lisäksi asiakkaille, omaisille ja edunvalvojille on annettu kir jalli nen tiedote kuulemistilaisuuden yhteydessä. Yksiköiden henkilöstö on käynnistänyt asiakkaiden asu mis ha ke muspro ses sit pian kuulemistilaisuuksien jälkeen. On suunniteltu, että Suk si ka dun ja Kätön asukkaita muuttaa kohteeseen ensin tou kokuus sa 2014 ja asuntojen lisää vapautuessa Kalliokadun asiakkaita. Koh teen yhteyteen tulisi mahdollisesti Kajaanin alueen tukiasumisen (asu mi sen oh jaus) tukipiste. Kajaanin kaupungin ti la pal ve lu pääl lik kö on tietoinen siitä, että Suksikadun ja Kätön ryhmäkotien vuok ra so pi-

10 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus Kuntayhtymän johtajan ehdotus: muk set irtisanotaan keväällä Vuokranmaksu Kajaanin kaupun gil le päättyy heti ryhmäkotien vapauduttua. Kalliokadun ryh mäko din vuokrasopimus irtisanotaan myöhemmin vuoden 2014 aikana. Kaikkien muuttavien asiakkaiden palvelusuunnitelmat tarkistetaan ja teh dään asumisesta asiakaskohtainen viranhaltijapäätös, jolloin asiak kaal la on muutosvaatimusmahdollisuus yksilöhuoltojaostoon. Suksikadun, Kätön ja Kalliokadun henkilöstö yhdistetään uu dis tuksen myötä. Henkilöstö tukee ja ohjaa Asemakadulla asuvien asiakkai den arjen sujumista. Henkilöstön tilat ovat Asemakadulla sa massa rakennuksessa. Lisäkustannuksia muutosta Kainuun sotelle ei aiheu du. Oheismateriaali jaetaan kokouksessa hallituksen jäsenille. Puolangan kunnan edustaja ei osallistu asian käsittelyyn. Lisätietoja antavat perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto. puh tai säh kö pos tit se Hallitus keskustelee Kajaanin asumispalvelujen siirtämisestä Asema ka dun tukiasumisen yksikköön ja hyväksyy asumismuodon muutok sen tukiasumisen palveluiksi. Samalla muutoksella Suksikadun, Kä tön ja Kalliokadun henkilöstö yhdistetään asemakadun yksikköön. Ryh mä ko tien vuokrasopimukset irtisanotaan heti ryhmäkotien tilojen vapauduttua. Hallitus: Hyväksyi. Asiantuntijana tässä ja tämän asian käsittelyn yhteydessä koulupsykologi ja kuntouttava työtoiminta asioissa kuultiin perhepalvelujohtaja Matti Heikkistä, joka poistui ennen päätöksentekoa. Puheenjohtajana tästä asiasta alkaen jatkoi puheenjohtaja Raili Myllylä. H (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja perhepalvelujohtaja Matti Heik-

11 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus ki nen) Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on kä si tel lyt kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluja ko kouk sissaan , 102; Kainuun sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän hallitus on käsitellyt samaa asiaa ko kouk sis saan , , , Kehitysvammaisten henkilöiden ryhmäkotien yhdistäminen on mainit tu yhtenä pitkän aikavälin säästötoimenpiteenä Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän laatimassa talouden ta sa pai notta mis oh jel mas sa ( ) ja hallituksen päätöksen mu kaises ti tasapainottamisohjelman toteuttamissuunnitelmat, jotka vaikut ta vat oleellisesti palveluihin, tuodaan hallituksen hyväksyttäviksi eril li si nä asioina. Hallitus on käsitellyt Kajaanin vammaispalvelujen uu dis tuk sia kokouksissaan ja hyväksynyt muutoksen ( ; kuntalaisaloite , 214). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus päätti (asianumero 9) antaa selvityksen vastauksena Kainuun so si aa li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle. Li säk si hallitus hyväksyi esityksen, että seuraavaan hallituksen kokouk seen valmistellaan ja tuodaan päätettäväksi Kalliokadun ryh mäko din toiminnan jatkaminen toistaiseksi ja sammutusjärjestelmän hank ki mi sek si. Päätöksenteon tueksi on valmisteltu IVA-arviointi. Erillisliite nro: 2 ja (sen liitteet ) Puolangan kunnan edustaja ei osallistu tämän asian käsittelyyn. Lisätietoja asiasta antaa vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kai nu lainen, p , perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus päättää, että hallituksen aiempien ja päätösten mukaisesti toiminta Kalliokadulla päättyy Paavo Oikarinen esitti Jussi Y. Hyryn ja Pirjo Ritakallio-Knuutisen kannattamana, että hallitus päättää jatkaa Kalliokadun ryhmäkodin

12 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus toimintaa toistaiseksi ja hallitus velvoittaa viranhaltijoita huolehtimaan asukkaiden turvallisuudesta toiminnallisesti edullisimmalla tavalla ja päätöksestä tiedotetaan henkilöstölle ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys. Asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Paavo Oikarisen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 JAA ääntä (Juhani Seppänen) ja 11 EI ääntä (Raili Myllylä, Tapani Kemppainen, Jussi Y. Hyry, Annikki Hakkarainen, Pekka Heikkinen, Pirjo Heikkinen, Ilkka Horto, Elina Kurikka, Paavo Oikarinen, Mauri Piirainen ja Pirjo Ritakallio-Knuutinen). Hallitus hyväksyi Paavo Oikarisen esityksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ja Juhani Seppänen ilmoittivat jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen. Asiantuntijoina kuultiin perhepalvelujohtaja Matti Heikkistä ja vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulaista, jotka poistuivat ennen päätöksentekoa. Liitteet Liite 2 Erillisliite 2 (H ) IVA-arviointi Liite 3 Erillisliitteen liite 2.1 (H ) Kas -työryhmän kannanotto ja palvelutarpeen arviointi Liite 4 Erillisliitteen liite 2.2 (H ) IVA -vertailulaskelma Liite 5 Erillisliitteen liite 2.3 (H ) Korvauslaskelma ilman yöhoidon kustannuksia Liite 6 Erillisliitteen liite 2.4 (H ) Ohjattujen asumisyksiköiden hinnat Liite 7 Erillisliitteen liite 2.5 (H ) Kainuun kehitysvammayksiköt oma toiminta 2015 Liite 8 Erillisliitteen liite 2.6 (H ) Yleiskuvaukset asumismuodoista

13 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Tarkennus vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen/lyhytaikaisten työsopimusten solmiminen H 116 (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman) Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon tehdyssä 1-3 päivän rekrytoinnin seurannassa lyhytaikaisten palkkausten määrä on noussut budjettitavoitteesta. Korjausliikkeenä on talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeen tarkennus resurssien käytöstä. Tarkennus vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen /Lyhytaikaisten työsopimusten solmiminen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä/hallinnollinen ohje: "Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje velvoittaa tulosaluejohtajat seuraamaan palkkakulujen kehittymistä. Heidän tulee ohjeistaa tulosaluettaan kuukausittain seuraamaan kuluja ja korjaamaan kehitystä mikäli on ennustettavissa, että budjetti ylittyy. Esimiehet eivät saa ottaa alle kolmen päivän sijaisuuksiin sijaista. Mikäli sijaisen saaminen on aivan välttämätöntä, sijainen hankitaan olemalla yhteydessä rekrytointiin, joka osoittaa tehtävään henkilön sisäisten sijaisten tai varahenkilöstön joukosta. Mikäli sijaistarve sattuu viikonlopun aikana, sijaisuus on hoidettava työvuorojärjestelyin ja/tai mahdollisesti yhteistyössä toisen yksikön kanssa. Pääsääntöisesti vuosilomien sijaisuuksiin ei tule palkata kesälomakauden 2015 aikana ulkopuolisia sijaisia." Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus hyväksyy edellä esitetyn tarkennuksen vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen lyhytaikaisten sijaisten käytöstä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Hyväksyi.

14 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ensihoitopalvelun tavoittamisaikatavoitteet ja niiden toteumat vuonna 2014 H 117 (Valmistelija: hallintoylilääkäri Esa Ahonen) Kainuun sosiaali- ja tervedenhuollon kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksen perusteella ensihoitokeskus raportoi toiminnastaan kuntayhtymän hallitukselle sekä aluehallintovirastolle palvelutason toteutumisesta ja toimnnasta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle selvitys- ja selvennyspyynnön liittyen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ensihoitopalvelun tavoittamisaikatavoitteisiin ja niiden toteumiin vuonna Hallintoylilääkäri Esa Ahonen on antanut selvitys- ja selvennyspyyntöön vastauksen Liitteet nro: 1-4 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antavat kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh , hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh ja ensihoitopäällikkö Jukka Angerman, puh tai sähköpostitse Asiaa koskevat selvitykset saatetaan hallitukselle tiedoksi. Hallitukselta pyydetään tarvittava ohjaus mahdollisista jatkotoimenopiteistä. Hallitus: Hallitus merkitsi asiaa koskevat selvitykset tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta selvityspyyntöön tulleen valvontapäätöksen PSAVI/906/ /2015. Asia ei aiheuta toimenpiteitä aluehallintovirastosta. Asiantuntijana kuultiin ensihoitopäällikkö Jukka Angermania, joka poistui ennen päätöksentekoa. Liitteet Liite 9 Liite 1 (H ) AVI:n selvityspyyntö Liite 10 Liite 2 (H ) Vastaus selvityspyyntöön

15 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Liite 11 Liite 3 (H ) Ensihoidon palvelutason seuranta Liite 12 Liite 4 (H ) Ensihoidon toimintakertomus 2014

16 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Edustajan nimeäminen OYS-ERVA tutkimustoimikuntaan vuodesta 2016 alkaen H 118 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien hallituksia on pyydetty nimeämään omat edustajansa OYS-ERVA tutkimustoimikuntaan vuodesta 2016 alkaen. Tutkimustoimikunnan nykyinen kokoonpano: Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja Professori, ylilääkäri Heikki Huikuri Professori, erikoislääkäri Petri Lehenkari Professori, ylihammaslääkäri Kyösti Oikarinen Professori, ylilääkäri Kaisa Tasanen-Määttä Professori Helvi Kyngäs Ylilääkäri Katri Vuopala, Lapin sairaanhoitopiiri Koulutusylilääkäri Jukka Ronkainen, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Hallintoylilääkäri Esa Ahonen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Johtajaylilääkäri Sakari Telimaa, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru Ylilääkäri Päivi Hirsso, Perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus nimeää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajiksi OYS-ERVA tutkimustoimikuntaan vuodesta 2016 alkaen hallintoylilääkäri Esa Ahosen ja varalle terveysjohtaja Mikko Timosen. Hyväksyi.

17 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Edustajan nimeäminen Kehitysvammaliiton liittokokoukseen H 119 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kehitysvammaliitto ry (Pekka Kettunen pj, Marianna Ohtonen tj) on pyy tä nyt allekirjoittamallaan ennakkoilmoituksella Kainuun so si aa li- ja ter vey den huol lon kuntayhtymää nimeämään edustajansa Ke hi tys vam ma liit to ry:n liittokokoukseen. Kainuun sosiaali- ja ter veyden huol lon kun ta yh ty män edustajana kyseisessä kokouksessa on ai kai sem min toiminut vammaispalvelujen vastuualuepäällikkö Anna-Lii sa Kainulainen ja varalla kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto. Kehitysvammaliitto ry:n liittokokous pidetään tiistaina klo: alkaen Kehitysvammaliitossa Helsingissä. Liiton sääntöjen mu kaan kokouskutsu lähetetään vähintään kuukautta ja esityslista liit tei neen kaksi viikkoa ennen kokousta. Liittokokouksessa kä si tellään sääntömääräiset asiat, kuten Kehitysvammaliiton strategia seuraa val le neljälle vuodelle. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus nimeää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edus ta jak si Kehitysvammaliitto ry:n liittokokoukseen toistaiseksi vam mais pal ve lu jen vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulaisen ja varaedustajaksi per he pal ve lu joh ta ja Matti Heikkisen. Hallitus: Hyväksyi.

18 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus NordLab yhtymäkokousedustajat H 120 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen jäsen. Laboratoriokeskus toimii liikelaitoskuntayhtymänä. Kuntalain 87 b 1. mom. määrää, että kuntayhtymän jäsenet valitsevat liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta perussopimuksen 9 :n mukaan: 1. päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, 2. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän hallintosääntö, 3. valita liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, tarkastuslautakunta ja muut toimielimet, joiden valintaa ei ole hallintosäännössä siirretty johtokunnalle, 4. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, 5. valita tilintarkastajat, 6. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä 7. antaa takaussitoumus ja muu vakuus toisen velasta NordLabin seuraava yhtymäkokous pidetään ma klo Tilaisuus aloitetaan klo omistajainfolla. Edelliseen yhtymäkokoukseen hallitus nimesi edustajikseen hallintoylilääkäri Esa Ahosen ja varalle Arja Horton, Erkki Moilasen ja varalle Tapani Kemppaisen sekä Raili Myllylän ja varalle Ilkka Horton. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto puh tai sähköpostitse Hallitus nimeää edustajikseen NordLabin seuraavaan yhtymäkokoukseen hallintoylilääkäri Esa Ahosen ja varalle terveysjohtaja Mikko Timosen, Erkki Moilasen ja varalle Tapani Kemppaisen sekä Raili Myllylän ja varalle Ilkka Horton. Hallitus: Hyväksyi.

19 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus kunnallisille eläinlääkäreille Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä H 121 (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Julkisalan kou lu tet tu jen neuvottelujärjestö Juko ovat saavuttaneet neu vot te lutu lok sen liitteenä olevasta paikallissopimuksesta. Sopimus on voimas sa alkaen toistaiseksi ja se on irtisanottavissa KVTES pää so pi muk sen IV luku 13 3 momentin mukaisesti. Liite nro: 5 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Paikallinen virka- ja työehtosopimus kunnallisille eläinlääkäreille Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Lisätietoja asiasta antaa henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työ eh to so pimuk sen kunnallisille eläinlääkäreille. Hallitus: Hyväksyi. Liitteet Liite 13 Liite 5 (H ) Paikallinen virka- ja työehtosopimus kunnallisille eläinlääkäreille

20 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Katsaus H 122 Kuntayhtymän johtaja kertoo katsauksessa hallitukselle tiedoksi: 1) Kainuun elintarvike- ja ympäristöterveydenhuollon laboratorion lopettamiseen liittyvä tilannekatsaus kesäkuussa ) OYS:n kalleimmat kustannukset 3) Turvakotien henkilöstön pätevyysvaatimukset 4) Sovittelupalvelujen järjestämisvastuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle alkaen 5) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös: Toimeentulotuen määräaikojen valvonta 6) Hallitus-ohjelman sote -valmistelu 7) Kuntajohtajakokouksen asiat 8) Tila-asiat Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 9) Verkkokonsepti -suunnittelu 10) Monikanavarahoitusmalli ja Kainuun soten omarahoitusosuus (Yhteistyötutkimus: STM, Kela, Sitra, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen kunnat, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä) Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi. Hallitus: Kuntayhtymän johtaja kertoi katsauksessa hallitukselle tiedoksi myös 11) Pohjois-Suomen kansanedustajien tapaaminen pidetään eduskunnassa Tapaamiseen osallistuu Raili Myllylä. 12) Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen valtionavustuspäätös THL/626/ /2015 Valtionavustuksen myöntäminen turvakotipalvelujen tuottamiseen

21 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

22 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Perhepalvelujohtajan ja vanhuspalvelujohtajan palkkauksen tarkistaminen H 123 Työnantajan edustajaksi katsotaan viranhaltija, joka vastaa kun ta yhty män tai sen merkittävän osan johtamisesta ja kehittämisestä. Esim. kuntayhtymän ylin johto katsotaan tällaisiksi työnantajan edusta jik si. (KVTES, II luku, 17 ). Työnantajan edustajia ovat mm. kunta yh ty män johtaja sekä johtavassa asemassa oleva viranhaltija, joka vas taa suuresta tulosalueesta ja sen kehittämisestä samoin sel lainen, jonka tehtävänä on vastata kunnan/kuntayhtymän yleisestä hallin nos ta, taloudesta tai suunnittelusta ja niiden kehittämisestä sekä hen ki lös tö joh ta ja, -päällikkö tai vastaavassa asemassa oleva vi ranhal ti ja/työn te ki jä. (KVTES, II luku, 17 ). Soveltamisohjeessa to detaan, että kunta/kuntayhtymä voi vapaasti päättää yllä mainittujen viran hal ti joi den/työn te ki jöi den palkoista ja niiden tarkistamisesta sekä tar kis tuk sen voimaantuloajankohdasta. (KVTES, II luku, 17 ). Kainuun soten hallitus on käsitellyt yksittäisten johtavien vi ran hal ti joiden palkkauksia useita kertoja ( , 23: kuntayhtymän johta ja; : hallintoylilääkäri; hen ki lös töjoh ta ja). Lisäksi Kainuun soten hallitus on valinnut uusia johtavia viran hal ti joi ta ( henkilöstöjohtaja; asia 8: ter veys joh ta ja). Perhe- ja vanhuspalvelujohtajan tehtäväkohtainen palkka on tällä het kel lä 6320 e/kk. Perhepalvelu- ja vanhuspalvelujohtajan teh tä väkoh tais ta palkkaa ja vuosisidonnaista palkanosaa esitetään ko ro tetta vak si ja muutettavaksi lukien. Tällöin palkkauksessa oleva ero muihin tulosaluejohtajiin nähden poistetaan (terveysjohtaja, hal lin to yli lää kä ri, hallintojohtaja). Yhtä vaativiksi arvioiduissa tu losalue joh ta jien viroissa palkkaus on tämän jälkeen yhdenmukainen ja ta sa-ar voi nen. Kainuun soten aloittaessa toimintansa tulosaluejohtajien ko ko naispal kat ja tehtäväkohtaiset palkat erosivat merkittävästi toisistaan. Per he- ja vanhuspalvelujohtajien kokonaispalkat palkat olivat noin % pienemmät (euromääräisesti e/kk) ja tehtäväkohtaiset palkat noin 5 10 % pienemmät (eu ro määräi ses ti e/kk) terveysjohtajaan ja hallintoylilääkäriin nähden. Palkkauksessa olevat erot ovat kahden vuoden kuluessa en tises tään kasvaneet: kokonaispalkoissa ero on % (eu ro mää räi ses ti e/kk) ja tehtäväkohtaisissa palkoissa ero on % (euromääräisesti e/kk). Oheismateriaalina hallitukselle jaetaan poikkileikkaustieto johtavien vi ran hal ti joi den tehtäväkohtaisista ja kokonaispalkoista ja

23 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus: Hallitus: Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus päättää tarkistaa vanhuspalvelujohtajan ja perhepalvelujohtajan teh tä vä koh tais ta palkkaa tehtävän vaativuuden ja vastuun mukaiseksi al kaen. Asia palautetaan uudelleen virkamiesvalmisteluun. Hyväksyi. Asiantuntijana kuultiin henkilöstöjohtaja Riitta Uhrmania, joka poistui ennen päätöksentekoa.

24 PÖYTÄKIRJA 8/ Hallitus Aloite asian ottamisesta uudelleen hallituksen käsiteltäväksi/asiakkaaksituloselvitys Kunnan Taitoa Oy:n kanssa/jussi Y. Hyry H 124 (Valmistelija: hallintojohtaja Kalevi Yliniemi) Jussi Y. Hyry on antanut seuraavan sisältöisen aloitteen: "Aloite asian ottamisesta uudelleen hallituksen käsiteltäväksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus päätti ko kouk ses saan , että kuntayhtymä ei lähde mukaan Taitoa Oy:n asiakkaaksituloselvitykseen, koska kunnilta ei ole tullut yh tenäis tä selvitystä. Kajaanin kaupunginjohtajan ja Kajaanin kaupunginvaltuuston puheen joh ta jan kanssa käymieni keskustelujen nojalla esitän, että viittees sä mainittu asia valmistellaan uudelleen ja tuodaan uudelleen hal li tuk sen käsiteltäväksi. Perustelut: Kajaanin kaupungin johtajavan viranhaltijan ja ylimmän poliittisen edus ta jan näkemysten mukainen kuntayhtymän suurimman jäsenen, Ka jaa nin kaupungin tahtotila ei tullut huomioitua päätöksessä Asiakkaaksituloselvitykseen on ryhdyttävä ja valmistauduttava siihen, et tä kuntayhtymän nykyisin hoitamat talous- ja henkilöstöhallinnon pal ve lut ulkoistetaan. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut eivät kuu lu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ydin proses sei hin. Lisätiedot: Kajaanin kaupungin talousjohtaja Juha Huotari ja Kajaanin kaupungin tie to hal lin to pääl lik kö Kari Hyvönen ovat valmiita antamaan asiassa lisä tie to ja ja ovat valmiita tulemaan esittelemään asiaa kuntayhtymän hal li tuk sel le. Kunnioittavasti Jussi Y. Hyry Kainuun sosiaali- ja tereydenhuollon kuntayhtymän hallituksen 2. vpj ja yhtymävaltuuston jäsen, Kajaani." Kajaanin kaupunki on tehnyt sopimuksen Kunnan Taitoa Oy:n kanssa asiakkaaksituloselvityksen tekemisestä. Selvitys on tekeillä ja valmis tu nee syksyyn 2015 mennessä. Valmiin selvityksen pohjalta eri

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.05.2010 AIKA 05.05.2010 Klo 10:00-13:45 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 Klo 10:00-14:15 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2010 AIKA 16.06.2010 Klo 13:30-17:04 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot