Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen"

Transkriptio

1 Ohjelmiston suorituskyvyn mittaaminen Luento Ohjelmistojen suorituskyky 1 Suorituskyvyn mittaaminen Mittaaminen on SPE:n keskeinen osa Mittauksilla Tuotetaan mallien tarvitsemaa lähtödataa Verifioidaan ja validoidaan malleja Nähdään saavutetaanko suorituskykytavoitteet Seurataan järjestelmän suorituskykyä sen elinkaaren ajan Ohjelmistojen suorituskyky 2 Helsingin Yliopisto / Tktls 1

2 Suorituskyvyn mittaaminen Ohjelmiston suorituskykymittareiden arvojen suora mittaaminen sen suorituksen aikana ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista Yleistyökaluilla saadaan kyllä selville Yksityiskohtaisia kooditason metriikoita (esim. funktioiden kutsumäärät ja niiden suoritusaikojen suhteelliset osuudet CPU:lla) Järjestelmätason mittauksia kuten CPU:n ja muistin käyttöaste Mutta esimerkiksi suorituskykymalleissa tunnistettujen operaatioiden mittaaminen vaatii yleensä ohjelmistokohtaisia ratkaisuja (esim. koodin instrumentointi) Ohjelmistojen suorituskyky 3 Suorituskyvyn mittaaminen Työkalujen lisäksi tarvitaan vielä mittausstrategia, joka määrittelee Mitä mittausdataa tarvitaan Miten dataa kerätään eli miten, milloin ja missä olosuhteissa mittaukset tehdään Millaisia kokeita tarvitaan oikeiden mittausolosuhteiden luomiseksi Ohjelmistojen suorituskyky 4 Helsingin Yliopisto / Tktls 2

3 MITÄ MITATAAN? Ohjelmistojen suorituskyky 5 Mihin tarkoituksiin dataa tarvitaan? Mittaukset palvelevat seuraavia tarkoitusperiä 1. Järjestelmätason ymmärryksen lisääminen muiden järjestelmien tai ohjelmiston aiemman version mittaaminen tuottaa suorituskykytietoa samankaltaisista ohjelmistoista kuin kehitteillä juuri oleva ohjelmisto 2. Suorituskykymallien määrittely kokeilujen, prototyyppien tai samankaltaisten järjestelmien mittaaminen tuottaa tietoa työkuorma- ja resurssitarvearvioiden pohjaksi Ohjelmistojen suorituskyky 6 Helsingin Yliopisto / Tktls 3

4 Mihin tarkoituksiin dataa tarvitaan? 3. Mallien päivitykset kehittyvän ohjelmiston mittaustuloksilla voidaan korvata aiemmat arviot mallien ennustetarkkuuden parantamiseksi 4. Mallien verifiointi ja validointi mittaustulosten perusteella nähdään, pitävätkö mallien ennusteet paikkansa ja vastaavatko mallit järjestelmän suoritusta riittävän todenmukaisesti 5. Ohjelmiston suorituskyvyn jatkuva evaluointi mittauksilla tarkkaillaan suorituskykytavoitteiden täyttymistä ja etsitään parannuskohteita ohjelmiston koko elinkaaren ajan Ohjelmistojen suorituskyky 7 Mitä pitäisi mitata? Näihin käyttötarkoituksiin tarvitaan neljää eri tyyppiä mittausdataa 1. Työkuorman mittaukset 2. Datan ominaispiirteiden mittaukset 3. Ohjelmiston suorituksen ominaispiirteiden mittaukset 4. Järjestelmäresurssien (laitteiden) käytön mittaukset Ohjelmistojen suorituskyky 8 Helsingin Yliopisto / Tktls 4

5 1. Työkuorman mittaukset Työkuormiin kuuluvien toimintojen pyyntöjen lukumäärät Pyyntöjen tahti Pyyntöjen muodostamat toistuvat hahmot tai kuviot (request patterns) Ohjelmistojen suorituskyky 9 2. Ohjelmiston käsittelemän datan ominaispiirteet Datan määrä ja datayksiköiden koot Korvattaessa olemassa olevaa tietojärjestelmää uudella Eri datayksiköihin kohdistuvien pyyntöjen määrä Mitä yksiköitä pyydetään yhdessä Ohjelmistojen suorituskyky 10 Helsingin Yliopisto / Tktls 5

6 3. Ohjelmiston suorituksen ominaispiirteet Suorituspolut mittaa jokaisen merkittävän suorituspolun suorituskertojen lukumäärä Lasketaan silmukoiden toistojen määrät sekä vaihtoehtoisten polkujen valinnan todennäköisyydet Ohjelmistoresurssien käyttö Mittaa jokaiseen eri resurssiin kohdistuvien pyyntöjen määrä sekä pyynnön suoritukseen kulunut keskimääräinen aika (elapsed time) Ohjelmistojen suorituskyky Ohjelmiston suorituksen ominaispiirteet Prosessointikustannukset Mittaa, kuinka paljon palvelua ohjelmistoresurssit vaativat laiteresursseilta Erityisesti jaetuilta resursseilta Ohjelmistojen suorituskyky 12 Helsingin Yliopisto / Tktls 6

7 4. Järjestelmäresurssien käyttö Mitataan joka skenaariolle: Skenaarion vastausaika Koko skenaarion suoritukseen kulunut aika alusta loppuun (end-to-end elapsed time) sisältäen järjestelmäresurssien (=laitteiden) odotusajat ja palveluajat Skenaariosuoritusteho (scenario throughput) Kuinka usein skenaario suoritetaan aikayksikköä kohden Ohjelmistojen suorituskyky Järjestelmäresurssien käyttö Keskeisten resurssien käyttö Kaikkien järjestelmän resurssien palveluaika ja odotusaika jokaisen skenaarion eri työkuormille Resurssien käyttöaste Kuinka suuren osuuden tarkkailujakson ajasta resurssi tekee työtä Resurssin suoritusteho Tahti, jolla resurssi saa palvelupyyntöjä valmiiksi Resurssin jonon pituus Palvelua jonottavien töiden lukumäärän keskiarvo Ohjelmistojen suorituskyky 14 Helsingin Yliopisto / Tktls 7

8 Mittaukset ja käyttö SPE:ssä Mittaus Järj. ymmärrys Mallien määrittely Käyttö SPE:ssä Mallien päivitys Mallien V & V Suor.k. evaluointi Työkuormat kyllä Jonk. verran kyllä kyllä Jonk. verran Data kyllä Jonk. verran kyllä kyllä Jonk. verran Suorituspolut Ohjelm. resurssit Pros. kustannus Järj. resurssit (sama kaik.) kyllä kyllä kyllä Jonk. verran kyllä kyllä kyllä kyllä Jonk. verran kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Ohjelmistojen suorituskyky 15 Mittaukset ja käyttö SPE:ssä Esimerkiksi Ohjelmistoresurssien käytön mittaustulokset Tuottavat SPE-malleissa tarvittavia lähtötietoja Kertovat, vastaako implementaatiosta mitatut resurssitarpeet ohjelmasuoritusmallissa määriteltyjä tarpeita Näin voidaan validoida mallin oikeellisuus suhteessa todelliseen järjestelmään sekä verifioida ohjelmasuoritusmallin ratkaisun tuottama syötedata järjestelmäsuoritusmalleille Ohjelmistojen suorituskyky 16 Helsingin Yliopisto / Tktls 8

9 MITTAUSTEN SUUNNITTELU Ohjelmistojen suorituskyky 17 Mittausten suunnittelu Suorituskykymittauksilla on kaksi perusvaatimusta Mittausten pitää olla edustavia (representative) ja toistettavia (reproducible) Edustavien mittaustulosten pitää riittävän tarkasti heijastaa suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä Työkuormaa, ohjelmistoa ja suoritusympäristöä On löydettävä tasapainokohta mittauksen suorittamiseen vaaditun työmäärän ja mittaustulosten yksityiskohtaisuuden välille Ohjelmistojen suorituskyky 18 Helsingin Yliopisto / Tktls 9

10 Mittausten suunnittelu Mittausten toistettavuus tuo luottamusta mittaustuloksiin Toistettavuus edellyttää, että työkuormaa, ohjelmistoa ja suoritusympäristöä voidaan kontrolloida, jolloin mittaus voidaan toistaa ja saada (lähes) samat tulokset joka kerran Ohjelmistojen suorituskyky 19 Työkuorma Työkuormien määrittely on suorituskykymittausten suunnittelun hankalin osuus Kuorman parametrien on vastattava ohjelmiston todellista käyttöä ja olosuhteita Yhtäaikaisten käyttäjien lukumäärä vaikuttaa suuresti mittausten suoritukseen Monen käyttäjän järjestelmän mittauksiin ei ole yleensä mahdollista rekrytoida suurta joukkoa oikeita käyttäjä Käytetään työkuorma-ajuria (load driver) luomaan virtuaalisia käyttäjiä ja töitä Ajuri syöttää ennalta mietittyjä käyttöprofiileja noudattaen käyttäjien transaktioita järjestelmään ja mittaa vastausaikoja Järjestelmä ei erota virtuaalikäyttäjien transaktiopyyntöjä oikeista transaktioista Ohjelmistojen suorituskyky 20 Helsingin Yliopisto / Tktls 10

11 Mitattava ohjelmisto Mittauksen kohde voi olla joukko ohjelmia, jokin niiden osajoukko tai synteettinen ohjelma Synteettinen ohjelma matkii oikeiden ohjelmien käyttäytymistä ja niiden resurssien käyttöä tekemättä kuitenkaan varsinaista prosessointia Esimerkiksi ohjelma, joka pyytää tietokannasta joukon tietueita, tekee joihinkin satunnaisia muutoksia, ja pyytä sitten päivittämään muutokset kantaan Ohjelmistojen suorituskyky 21 Suoritusympäristö Mittausten suoritusympäristön täytyy oleellisilta piirteiltään vastata ohjelmiston todellista suoritusympäristöä Käyttöjärjestelmä, järjestelmäresurssit eli laitteisto ja tietoliikenneverkot, sekä resurssikilpailu (muut työkuormat) Mittaukset täytyy kuitenkin usein suorittaa eristyksissä muista ohjelmistoista toistettavuuden varmistamiseksi ja mitattavan ohjelmiston resurssitarpeiden tunnistamiseksi oikein Mutta käyttäytymistä resurssikilpailun ja raskaan kuormituksen oloissakin täytyy mitata Ohjelmistojen suorituskyky 22 Helsingin Yliopisto / Tktls 11

12 Vertailutestit (benchmark) Vertailutestit ovat standardoituja testejä määriteltyine syötteineen Testien suoritukselle, mittausmenetelmille ja tulosten raportoinnille on tarkat määräykset Voivat olla yritysten sisäisiä tai teollisuudenalan yhteisesti hyväksymiä ja käyttämiä Käytetään puolueettoman vertailutiedon saamiseksi esimerkiksi järjestelmien suorituskyvystä erilaisilla työkuormilla Ohjelmistojen suorituskyky 23 Mittausten suunnittelun haasteet Mittausten onnistumiseen vaikuttavat eniten (käytännön kokemusten mukaan) Mitattavien testitapausten huolellinen suunnittelu Työkuorma, mittauksen kohde, mittausympäristö, priorisoitu testaussuunnitelma työkaluineen ym. Tarpeellisen tulosdatan tunnistaminen Liika mittausdata piilottaa metsän puilta ja voi vääristää jopa itse mittausta; Liian vähäinen kerätty data taas vähentää mittausten tuottamaa hyötyä kustannuksiin nähden Mittaustulosten kokoaminen ja koordinointi On tarkasti katsottava, että eri osista ohjelmistoa ja eri menetelmillä ja työkaluilla saatu mittausdata on yhteismitallista Ohjelmistojen suorituskyky 24 Helsingin Yliopisto / Tktls 12

13 Mittausten suunnittelun haasteet Mittauksissa on syytä tiedostaa ja varautua monenlaisiin ongelmiin Ohjelmisto-työkuorma-laitteisto -kombinaatiot voivat olla erittäin kompleksisia, suorituskykyyn vaikuttaa moni tekijä ja mittausdataa voi olla hyvin paljon Suorituskykytutkimukset ovat työvaltaisia ja aikataulultaan rajoitettuja; työkalujen käytössä voi olla ongelmia Järjestelmäparametrien ja ympäristötekijöiden kontrollointi voi olla vaikeaa; softabugit ja laitehäiriöt estävät mittausten tekemisen Tarve eristää mittauksen kohde voi rajoittaa tehtävien mittausten ja kokeiden määrää Ohjelmistojen suorituskyky 25 TYÖKALUT JA MENETELMÄT Ohjelmistojen suorituskyky 26 Helsingin Yliopisto / Tktls 13

14 Peruskäsitteet SPE:n vaatimat mittaukset ovat pääasiassa dynaamisia Ne vaativat ohjelmiston suorittamista laitteistossa sen aikakäyttämisen toteamiseksi Joitakin staattisia mittauksia voidaan tarvita esimerkiksi tietorakenteiden tai viestien koon määrittämiseksi Mittauksia ei yleensä voida tehdä suoraan tarkkailemalla mitattavan ilmiön kestoa kello kädessä, vaan mittaus on epäsuoraa Kirjataan ylös ilmiön alku- ja loppukohtia edustavien tapahtumien aikaleimoja ja lasketaan ilmiön kesto Ohjelmistojen suorituskyky 27 Peruskäsitteet Voimme mitata laitteiston tai ohjelmiston tiloihin (state) liittyvää informaatiota tai voimme tarkkailla järjestelmän tapahtumien (event) tapahtumisaikoja Tilalla tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin järjestelmä tekee jotain tiettyä asiaa Siirtymät tilasta toiseen ovat tapahtumia Tiloja seurataan (monitoring) ja tapahtumista pidetään kirjaa (recording) Ohjelmistojen suorituskyky 28 Helsingin Yliopisto / Tktls 14

15 Tilojen seuranta Suorituskykymonitori tarkkailee järjestelmän toimintaa ja kirjaa ylös tietoja mielenkiinnon kohteena olevista tiloista Jotta monitorointi ei häiritsisi järjestelmän toimintaa ja vaikuttaisi vääristävästi mittaustuloksiin, monitori eivät yleensä toimi jatkuvasti vaan periodisesti Monitori aktivoituu säännöllisin väliajoin ja ottaa näytteen (sample) järjestelmän tilasta Ohjelmistojen suorituskyky 29 Tilojen seuranta Esimerkki Monitori herää 10 millisekunnin välein ja kirjaa ylös parhaillaan suorituksessa olevan prosessin tunnisteen ja suoritettavan käskyn virtuaaliosoitteen Osoitteen perusteella voidaan myöhemmin paikallistaa suoritettavana ollut ohjelman kohta Näin saadaan kerättyä tietoa niistä ohjelman osista, joita useimmin suoritetaan (hot spots) Monitorit voivat olla ohjelma- tai laitteistoperustaisia tai näitten yhdistelmiä Laitteistoperustaiset monitorit ovat erillisiä komponentteja, joiden kautta voidaan seurata varsinaisen järjestelmän laitteiston toimintaa häiritsemättä sitä Ohjelmistojen suorituskyky 30 Helsingin Yliopisto / Tktls 15

16 Tapahtumien kirjaaminen On päätettävä ensiksi, mitkä tapahtumat ovat mittausten kannalta kiinnostavia Aina tapahtuman sattuessa on kirjattava ylös tapahtuman lisäksi siihen liittyvä suorituskykyinformaatio Esimerkiksi jos olemme kiinnostuneita tietokantapyyntöjen lukumääristä ja kestoista, kirjataan jokainen erillinen pyyntö omana tapahtumanaan, johon liittyy pyynnön tapahtumaaika, sen suorituksen kesto ja haetun datan määrä Eli tapahtuma voi olla ajallisesti suhteellisen pitkäkestoinen, kuten yllä olevassa esimerkissä Ohjelmistojen suorituskyky 31 Tapahtumien kirjaaminen Tapahtumia voidaan tarkkailla ja kirjata eri järjestelmätasoilla, kuten tilojakin seurataan Ohjelmatason tapahtumat (program event recording) ovat tietyn sovelluksen tai toiminnon kannalta mielenkiintoisia, kuten tietyn skenaarion suoritukseen liittyvä erityinen tietokantapyyntö ja sen kesto Järjestelmätason tapahtumat (system event recording) taas kirjataan sovelluksista riippumatta, esimerkiksi tietokantapalvelin voi pitää kirjaa erityyppisten sisäisten operaatioiden määristä ja kestoista tietämättä pyyntöjä esittävistä sovelluksista mitään Ohjelmistojen suorituskyky 32 Helsingin Yliopisto / Tktls 16

17 Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat Ohjelmiston sisäiset monitorit ja tapahtuman kirjaajat on kytketty suoraan ohjelmiston toimintalogiikkaan suorituskykyskenaarioiden kannalta tarpeellisen tiedon saamiseksi Vaatii yleensä koodin instrumentointia Ulkoiset monitorit ja kirjaajat taas tarkkailevat ohjelman suoritusta ulkopuolelta Ohjelmistojen suorituskyky 33 Yksityiskohtaisuuden taso Ohjelmiston suoritusta voidaan tarkastella eri tasoilla Prosessien käynnistyminen ja päättyminen Yksittäisten ohjelmien/skriptien lataus ja suoritus Luokkien lataus, metodien tai yksittäisten koodirivien suorituskerrat Kerätyn mittausdatan määrää pitää myös hallita 1. Kirjataan ylös kaikki saatavissa olevat detaljit 2. Laaditaan detaljidatasta yhteenvetoja mittauksen aikana tallettaen vain yhteenvedot periodisesti 3. Kerätään ja lasketaan dataa tapahtumien välissä ja kirjataan siihen asti kerätty data vasta tapahtuman sattuessa Kerätty data pitää yleensä prosessoida erityisillä työkaluilla käyttökelpoisten raporttien tuottamiseksi Ohjelmistojen suorituskyky 34 Helsingin Yliopisto / Tktls 17

18 Mittauksiin vaikuttavat tekijät Heisenbergin epätarkkuusperiaate pätee myös suorituskykymittauksiin Itse mittausprosessi voi häiritä mittauksen kohteen toimintaa ja siten vaikuttaa mittaustuloksiin Koskee enemmän järjestelmä- kuin ohjelmatason mittauksia, koska järjestelmän kuormitus vaikuttaa olo- eli vastausaikoihin (ohjelman toimintojen palveluajat taas ovat yleensä riippumattomia kuormituksesta) Vaikutus on erityisen selvä, jos järjestelmässä on jo pahoja pullonkauloja Käynnistä mittauksia valikoiden ja kerää dataa harkiten Ohjelmistojen suorituskyky 35 Mittauksiin vaikuttavat tekijät Sieppaussuhde (capture ratio) tarkoittaa aikaa, jonka mittaus todellisuudessa kattaa suoraan tai epäsuorasti (päättelyn kautta) Esimerkiksi näytteenottoon perustuva periodinen monitori toimii niin, että se asettaa säännöllisin väliajoin toistuvan keskeytyksen, jonka tapahtuessa monitori aktivoituu ja kirjaa ylös suorituksessa olevan prosessin tunnisteen ja käskyosoittimen arvon Monitoria korkeamman prioriteetin operaatio saattaa kuitenkin olla suorituksessa keskeytyksen tullessa, mikä viivästää monitorin aktivointia Joissain tapauksissa monitori saattaa havaita viivästyksen ja todeta sen keston Ohjelmistojen suorituskyky 36 Helsingin Yliopisto / Tktls 18

19 Mittauksiin vaikuttavat tekijät Prosessointikustannusten (system overhead) kohdentaminen oikeille käyttäjille voi olla joskus vaikeaa Aina ei ole selvää, minkä sovellusohjelman toiminto tai palvelupyyntö aloitti tapahtumaketjun, joka johtaa käteismuistin sisällön vaihtumiseen ja suureen määrään keskusmuistihakuja Ohjelmistojen suorituskyky 37 Mittauksiin vaikuttavat tekijät Mittausten oikea ajoitus on tärkeää luotettavien tulosten saamiseksi Tapahtumien ja tilojen mitatun keston täytyy vastata niiden ajoitukseen käytetyn käyttöjärjestelmäkellon erottelukykyä (joka on eri kuin laitetason tahdistukseen käytetyn kellopulssin resoluutio) Käyttöjärjestelmä saattaa tarjota vain esimerkiksi yhden millisekunnin erottelukyvyn (time.now()), jolloin sitä lyhyempiä kestoja ei voi mitata Ohjelmistojen suorituskyky 38 Helsingin Yliopisto / Tktls 19

20 Mittauksiin vaikuttavat tekijät Monitoreiden näytteenottotaajuuden on oltava riittävän korkea mielenkiintoisten tapahtumien havaitsemiseksi mutta ei liian suuri Korkea näytteenottotaajuus tuottaa tarpeettoman paljon dataa analysoitavaksi Näytteenotto voi myös häiritä mittauskohteen toimintaa Esimerkiksi, jos haluat mitata käyttöjärjestelmä-kellon resoluutiota lyhyempikestoisia tapahtumia, toista koesarjaa pitkään laskien koko sarjan keston ja toistojen määrän ja ottamalla sitten keskiarvon Suorita funktio 1000 kertaa, ota kokonaiskesto ylös ja jaa 1000:lla Ohjelmistojen suorituskyky 39 Mittauksiin vaikuttavat tekijät Tulosten toistettavuuden varmistamiseksi on yleensä eliminoitava muut työt suoritusympäristöstä mittausten ajaksi Tai muuten tarkasti kontrolloitava suoritusolosuhteita ja toistettava mittauksia erilaisissa kuormitustilanteissa Ohjelmistojen suorituskyky 40 Helsingin Yliopisto / Tktls 20

21 Mittauksiin vaikuttavat tekijät Mittausjaksojen pituuksien ja ajankohtien pitäisi olla edustavia saatujen tulosten kannalta Jos on tarkoitus suorittaa ruuhka-ajan mittauksia (tyypillinen kesto yhden tunnin), mittausjakso ei saa olla liian pitkä (esimerkiksi koko työpäivän mittainen) Keskiarvojen laskeminen liudentaa suorituskykymittareiden tuloksia liikaa T:n ollessa liian suuri Ohjelmistojen suorituskyky 41 Mittauksiin vaikuttavat tekijät Keskimääräinen aikakäyttäytyminen Operaatioiden tyypillisen keston määrittämiseksi mittauksia on tehtävä riittävän pitkällä ajanjaksolla Jos jonkin tapahtuman tai tilan kesto mitataan vain muutaman kerran ja keskimääräinen kesto lasketaan näiden lukujen perusteella, sattuma voi vääristää tuloksen Esimerkiksi tietokantahaun tulokseen vaikuttaa merkittävästi se, onko haluttu tulos jo valmiina käteismuistissa, vai suorittaako tietokantamoottori kyselyn levyhakuineneen kaikkineen Ohjelmistojen suorituskyky 42 Helsingin Yliopisto / Tktls 21

22 Mittauksiin vaikuttavat tekijät Työkuormien generoinnissa on syytä käyttää kuormitusajuria (load driver) ja virtuaalikäyttäjiä, jos järjestelmä on interaktiivinen Ajurin (tai kuormitusskriptien) käyttö mahdollistaa simuloitujen työkuormien tilanteenmukaisen varioinnin ja ennen kaikkia mittausten toistettavuuden Ohjelmistojen suorituskyky 43 Helsingin Yliopisto / Tktls 22

Ongelma(t): Jotta tietokone olisi mahdollisimman yleiskäyttöinen ja suorituskykyinen, niin miten tietokoneen resurssit tulisi tarjota ohjelmoijalle,

Ongelma(t): Jotta tietokone olisi mahdollisimman yleiskäyttöinen ja suorituskykyinen, niin miten tietokoneen resurssit tulisi tarjota ohjelmoijalle, Ongelma(t): Jotta tietokone olisi mahdollisimman yleiskäyttöinen ja suorituskykyinen, niin miten tietokoneen resurssit tulisi tarjota ohjelmoijalle, sovellusohjelmille ja käyttäjille? 2012-2013 Lasse Lensu

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

T Testitapaukset TC-1

T Testitapaukset TC-1 T-76.115 Testitapaukset TC-1 ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 1.0 18.11.2004 Risto Kunnas Testitapaukset ensimmäistä iteraatiota varten 1.1 26.11.2004 Risto Kunnas

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 1 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 1 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 1 Ti 10.1.2017 Timo Männikkö Luento 1 Algoritmi Algoritmin toteutus Ongelman ratkaiseminen Algoritmin tehokkuus Algoritmin suoritusaika Algoritmin analysointi Algoritmit 1 Kevät 2017

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Identifiointiprosessi

Identifiointiprosessi Alustavia kokeita Identifiointiprosessi Koesuunnittelu, identifiointikoe Mittaustulosten / datan esikäsittely Ei-parametriset menetelmät: - Transientti-, korrelaatio-, taajuus-, Fourier- ja spektraalianalyysi

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

Mittausepävarmuuden laskeminen

Mittausepävarmuuden laskeminen Mittausepävarmuuden laskeminen Mittausepävarmuuden laskemisesta on useita standardeja ja suosituksia Yleisimmin hyväksytty on International Organization for Standardization (ISO): Guide to the epression

Lisätiedot

J. Virtamo Jonoteoria / Prioriteettijonot 1

J. Virtamo Jonoteoria / Prioriteettijonot 1 J. Virtamo 38.3143 Jonoteoria / Prioriteettijonot 1 Prioriteettijonot Tarkastellaan M/G/1-jonojärjestelmää, jossa asiakkaat on jaettu K:hon prioriteettiluokkaan, k = 1,..., K: - luokalla 1 on korkein prioriteetti

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

1. Johdanto Todennäköisyysotanta Yksinkertainen satunnaisotanta Ositettu otanta Systemaattinen otanta...

1. Johdanto Todennäköisyysotanta Yksinkertainen satunnaisotanta Ositettu otanta Systemaattinen otanta... JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta Liite III: Otanta-asetelmat Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Todennäköisyysotanta... 2 2.1 Yksinkertainen satunnaisotanta... 3 2.2 Ositettu otanta... 3 2.3 Systemaattinen

Lisätiedot

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä 1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä

Lisätiedot

Jonojen matematiikkaa

Jonojen matematiikkaa Lectio praecursoria Jonojen matematiikkaa Samuli Aalto luento.ppt 1 Sisältö Johdanto Joukkopalveltu jono (batch service queue) Nestevarastomalli (fluid flow storage model) 2 Reaalimaailman ilmiö... ÿþýüûr.u.p.t.

Lisätiedot

Mitä raportit ja tilastot kertovat?

Mitä raportit ja tilastot kertovat? Mitä raportit ja tilastot kertovat? 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Mitä tietoja raportissa voi kerätä?... 3 2 Raportissa tarkasteltavat käyttäjät... 4 3 Raportissa esillä olevat asiat... 5

Lisätiedot

Esimerkkejä vaativuusluokista

Esimerkkejä vaativuusluokista Esimerkkejä vaativuusluokista Seuraaville kalvoille on poimittu joitain esimerkkejä havainnollistamaan algoritmien aikavaativuusluokkia. Esimerkit on valittu melko mielivaltaisesti laitoksella tehtävään

Lisätiedot

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA Johda tiedolla Tervetuloa tutustumaan työvälineisiimme, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja auttavat päätöksenteossa. Seuraa oppijoiden etenemistä, selvitä

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Mitä tänään? Jos satunnaisilmiötä halutaan mallintaa matemaattisesti, on ilmiön tulosvaihtoehdot kuvattava numeerisessa muodossa. Tämä tapahtuu liittämällä

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi

5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi 5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Perusongelmat Jako prosesseihin Reaaliaika Rinnakkaisuus Rinnakkaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä useamman kuin yhden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas LUENNOT Luento Paikka Vko Päivä Pvm Klo 1 L 304 8 Pe 21.2. 08:15-10:00 2 L 304 9 To 27.2. 12:15-14:00 3 L 304 9 Pe 28.2. 08:15-10:00 4 L 304 10 Ke 5.3.

Lisätiedot

Algoritmi on periaatteellisella tasolla seuraava:

Algoritmi on periaatteellisella tasolla seuraava: Algoritmi on periaatteellisella tasolla seuraava: Dijkstra(V, E, l, v 0 ): S := { v 0 } D[v 0 ] := 0 for v V S do D[v] := l(v 0, v) end for while S V do valitse v V S jolle D[v] on minimaalinen S := S

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti Luku 6 Dynaaminen ohjelmointi Dynaamisessa ohjelmoinnissa on ideana jakaa ongelman ratkaisu pienempiin osaongelmiin, jotka voidaan ratkaista toisistaan riippumattomasti. Jokaisen osaongelman ratkaisu tallennetaan

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Tietokantasuunnittelun pääperiaatteena on tiedon toiston välttäminen. Tiedon toistumiseen liittyy monenlaisia ongelmia.

Tietokantasuunnittelun pääperiaatteena on tiedon toiston välttäminen. Tiedon toistumiseen liittyy monenlaisia ongelmia. Tietokantasuunnittelusta Tietokantasuunnittelun pääperiaatteena on tiedon toiston välttäminen. Tiedon toistumiseen liittyy monenlaisia ongelmia toistuva tieto vie tilaa ylläpito muodostuu hankalaksi ylläpito-operaatioilla

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Xlet

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Xlet Testitapaukset - Xlet Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 2.1 Koko järjestelmän yleiskuvaus...4 2.2 Xlet-demosovellus ja sen toimintaperiaate...5 3. Testitapaukset...6 3.1 Objektien

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä

Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä Prosessin esitysmuoto järjestelmässä Käyttöjärjestelmä KJ-prosessit 1 Prosessi (4) Järjestelmässä olevan ohjelman esitysmuoto Järjestelmässä voi olla samalla kertaa

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus

HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo. Tilannekatsaus HDENIQ Energiatehokas ja älykäs raskas ajoneuvo Tilannekatsaus TransEco tutkijaseminaari 3.11.2011 Kimmo Erkkilä, VTT Petri Laine, VTT Hannu Kuutti, VTT Micke Bergman, VTT Paula Silvonen, VTT 2 Sisältö

Lisätiedot

Dynaaminen analyysi II

Dynaaminen analyysi II Dynaaminen analyysi II Luento 7 Antti-Pekka Tuovinen 9 April 2013 1 Tavoitteet Black-box testitapausten suunnittelutekniikat II Tilamallien käyttö Syys-seurausverkot ja päätöstaulut Käyttötapaukset Yhteenveto

Lisätiedot

A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen

A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen A. SMD-kytkennän kokoaminen ja mittaaminen Avaa tarvikepussi ja tarkista komponenttien lukumäärä sekä nimellisarvot pakkauksessa olevan osaluettelon avulla. Ilmoita mahdollisista puutteista tai virheistä

Lisätiedot

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa

Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa Uuden vieritestin käyttöönotto avoterveydenhuollossa HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia 2009 kemisti Paula Pohja-Nylander Tavallisimmat vieritestit avoterveydenhuollossa Hemoglobiini Anemiadiagnostiikka

Lisätiedot

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke Tuotannon simulointi Teknologiademot on the road -hanke Simulointi Seamkissa Tuotannon simulointia on tarjottu palvelutoimintana yrityksille 90-luvun puolivälistä lähtien. Toteutettuja yritysprojekteja

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä.

A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä. Esimerkki otteluvoiton todennäköisyys A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä. Yksittäisessä pelissä A voittaa todennäköisyydellä p ja B todennäköisyydellä q =

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta

Määrittelyvaihe. Projektinhallinta Määrittelyvaihe Projektinhallinta testaus määrittely suunnittelu ohjelmointi käyttöönotto, testaus tuotteenhallinta laadunvarmistus dokumentointi vaatimustenhallinta Määrittely Määrittely, eli kansanomaisesti

Lisätiedot

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen

A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen 1 AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A14-11 Potilaan mittaustiedon siirtäminen matkapuhelimeen Projektisuunnitelma Tommi Salminen, Hanna Ukkola, Olli Törmänen 19.09.2014 1 Projektin

Lisätiedot

Ampumahiihto. Hiihto. Pelihahmon piirtäminen. Jos tahdot animoida hiihtämisen, Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin

Ampumahiihto. Hiihto. Pelihahmon piirtäminen. Jos tahdot animoida hiihtämisen, Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin Ampumahiihto 1 Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin hiihdetään ammuntapaikalle rämpyttämällä nuolinäppäimiä ja sen jälkeen yritetään ampua maalitaulut mahdollisimman nopeasti aikasakot välttäen.

Lisätiedot

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR MATINE tutkimusseminaari 17.11.2016 Risto Vehmas, Juha Jylhä, Minna Väilä, Ari Visa Tampereen teknillinen yliopisto Signaalinkäsittelyn laitos Hankkeelle myönnetty

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö. 18.11.2008 Harri Laine 1

Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö. 18.11.2008 Harri Laine 1 Ohjelmistojen mallintaminen Olioiden yhteistyö 18.11.2008 Harri Laine 1 Olioiden yhteistyö Oliokeskeisen ohjelmistonäkemyksen mukaan ohjelmiston palvelut tuotetaan olioiden yhteistyön tuloksena. Ohjelmisto

Lisätiedot

Dynaaminen analyysi I

Dynaaminen analyysi I Dynaaminen analyysi I Luento 6 Antti-Pekka Tuovinen 4 April 2013 1 Tavoitteet Testitapausten suunnittelun ja suorituksen perusteet Black-Box testitapausten suunnittelu Ekvivalenssiluokat Raja-arvo (reuna-arvo)

Lisätiedot

Tilastollisia peruskäsitteitä ja Monte Carlo

Tilastollisia peruskäsitteitä ja Monte Carlo Tilastollisia peruskäsitteitä ja Monte Carlo Hannu Toivonen, Marko Salmenkivi, Inkeri Verkamo Tutkimustiedonhallinnan peruskurssi Tilastollisia peruskäsitteitä ja Monte Carlo 1/13 Kevät 2003 Tilastollisia

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Kurssin sisältö pääpiirteittäin Tarvittavat pohjatiedot Avainsanat Abstraktio Esimerkkiohjelman tehtäväkuvaus Abstraktion käyttö tehtävässä Abstrakti tietotyyppi Hyötyjä ADT:n

Lisätiedot

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Satunnaisalgoritmit Topi Paavilainen Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 23. helmikuuta 2014 1 Johdanto Satunnaisalgoritmit ovat algoritmeja, joiden

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi Olio-ohjelmoinnin harjoitustyön dokumentti Jyri Lehtonen (72039) Taneli Tuovinen (67160) 1 Tehtävän kuvaus ja analysointi 1.1 Tehtävänanto Tee luokka, jolla mallinnetaan sarjaan kytkettyjä kondensaattoreita.

Lisätiedot

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML

Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, UML 1 Sisältö DFD- ja sidosryhmäkaavioiden kertaus Oliomallinnus UML:än kaaviotyypit 2 Tietovuokaaviot Data flow diagrams, DFD Historiallisesti käytetyin kuvaustekniikka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Bayesilainen päätöksenteko / Bayesian decision theory

Bayesilainen päätöksenteko / Bayesian decision theory Bayesilainen päätöksenteko / Bayesian decision theory Todennäköisyysteoria voidaan perustella ilman päätösteoriaa, mutta vasta päätösteorian avulla siitä on oikeasti hyötyä Todennäköisyyteoriassa tavoitteena

Lisätiedot

Luokka- ja oliokaaviot

Luokka- ja oliokaaviot Luokka- ja oliokaaviot - tärkeimmät mallinnuselementit : luokat, oliot ja niiden väliset suhteet - luokat ja oliot mallintavat kuvattavan järjestelmän sisältöä ja niiden väliset suhteet näyttävät, kuinka

Lisätiedot

Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja

Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja Jouni Tervonen, Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti 14.3.2016 Johdanto Tavoite yhdessä määritellä miten data-analytiikkaa voi auttaa

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Tietokantarakenteet ja -algoritmit 6. harjoitus

Tietokantarakenteet ja -algoritmit 6. harjoitus Tietokantarakenteet ja -algoritmit 6. harjoitus Malliratkaisut 1.. a) T1 = B I[b, r 2, 0, 0] IX-lukitaan järjestelmä s, tietokanta b ja relaatio (b, r 2 ) (tässä järjestyksessä), X-lukitaan (b, r 2, 0)

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET. MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich

TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET. MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich PALUUHEIJASTAVUUSMITTAREIDEN VALIDOINTI JA VERTAILUMITTAUKSET

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit Viestinvälitykseen perustuvat yritysjärjestelmät Peruselementit:

Lisätiedot

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset email: ari.asp@tut.fi Huone: TG 212 puh 3115 3811 1. ESISELOSTUS Vastaanottimen yleisiä

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä

Lisätiedot

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikka Sivu 1 29.10.2013 Rappukäytävään asennettava reititin vahvistaa antureiden signaalia säätimelle. Mikä SiMAP Säätö? SiMAP Säätö on täysin uudenlainen

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot

Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot 582104 - Ohjelmistojen mallintaminen, sekvenssikaaviot 1 Vuorovaikutussuunnittelu Oliojärjestelmän toiminta perustuu olioiden vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön Olioiden yhteistyö toteutuu operaatioiden

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

GA & robot path planning. Janne Haapsaari AUTO Geneettiset algoritmit

GA & robot path planning. Janne Haapsaari AUTO Geneettiset algoritmit GA & robot path planning Janne Haapsaari AUTO3070 - Geneettiset algoritmit GA robotiikassa Sovelluksia liikkeen optimoinnissa: * eri vapausasteisten robottien liikeratojen optimointi * autonomisten robottien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11.12.2012 1(7) 1. JOHDANTO Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta Lappeenrannan,

Lisätiedot

Kiertokysely. Sulautetut järjestelmät Luku 2 Sivu 1 (??)

Kiertokysely. Sulautetut järjestelmät Luku 2 Sivu 1 (??) Sulautetut järjestelmät Luku 2 Sivu 1 (??) Kiertokysely Perinteiset ohjelmointikielet kuten C tukevat hyvin sekventiaalista ohjelmointia, jossa herätteisiin reagointi on helppoa toteuttaa pollauksella

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012 Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan..202 Tarkoitus on saada jokainen karavaanari kiinnostumaan ajotaitonsa kehittämisestä oman ajoneuvonsa käsittelyssä. On tärkeää, että mahdollisimman moni kokee

Lisätiedot