Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimus. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus"

Transkriptio

1 Sopimus 1(9) Sopimus Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Fax Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kyllikinportti 2 PL 69, Helsinki (09) Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Kyllikkiporten 2 PB 69, Helsingfors (09) Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box 69, FI Helsinki, Finland

2 Sopimus 2 (9) Sisällysluettelo 1 Sopijapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa Sopimuksen kohde Palvelun tuottavat henkilöt Sopimuksen voimassaolo Sopimusseuranta Hinta, muut veloitukset ja laskutusaikataulu Laskutus ja maksuehdot Hinnanmuutokset Alihankkijoiden käyttö Tekijänoikeudet Tekesin mainitseminen referenssinä Palvelua tuottavan henkilön vaihtaminen Luottamuksellisuus ja salassapito Hinnanalennus Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Vahingonkorvaus Sovellettavat yleiset sopimusehdot Sopimuksen liitteet ja niiden pätemisjärjestys Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset... 9

3 Sopimus 3 (9) 1 Sopijapuolet Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (jäljempänä Tekes tai Tilaaja) Y-tunnus Kyllikinportti 2, PL Helsinki "XX Oy" (jäljempänä Toimittaja tai Palveluntuottaja) Y-tunnus Osoite "postinumero, postitoimipaikka" 2 Sopimuksen yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa Tekes yhteyshenkilö: nimi ja yhteystiedot varahenkilö: nimi ja yhteystiedot Toimittaja yhteyshenkilö: nimi ja yhteystiedot varahenkilö: nimi ja yhteystiedot Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Tekesin tulee voida suorittaa kaikki sopimukseen liittyvä yhteydenpitonsa Toimittajan nimetyn yhteyshenkilön ja/tai tämän varahenkilön kautta. Yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. Sopijapuolen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilön tai tämän yhteystietojen vaihtumisesta toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. 3 Sopimuksen kohde Tarjouspyynnössä määritelty hankinnan kohde. 4 Palvelun tuottavat henkilöt Palvelun tuottavat henkilöt ovat: 5 Sopimuksen voimassaolo

4 Sopimus 4 (9) Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa..20 saakka tai siihen asti, kunnes palvelun tuottaja on hyväksyttävästi suorittanut sovitun palvelun loppuun. 6 Sopimusseuranta Tässä sopimuksessa esitettyjen velvoitteiden täyttymistä seurataan aktiivisesti. Yhteistyömallia kehitetään, palvelun tavoitteet asetetaan yhteisesti ja sovitaan säännölliset sopimusseurantatapaamiset. Sopimusseurannasta Tekes ja palvelun tarjoaja sopivat tarkemmin sopimuksen laadintavaiheessa. 7 Hinta, muut veloitukset ja laskutusaikataulu Palvelun arvonlisäveroton hinta on euroa sisältäen kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Laskutuserät sovitaan tarkemmin sopimuksen solmimisvaiheessa. Laskutus voi kuitenkin tapahtua vain tutkimuksen etenemistä vastaavasti, tehdyn työn ja syntyneiden kustannusten perusteella. 8 Laskutus ja maksuehdot Lasku erääntyy maksettavaksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua hyväksyttävän laskun päiväyksestä. Toimittaja on velvollinen toimittamaan selvityksen tehdyistä töistä laskutuksen perusteeksi (laskuerittely). Toimittajan alihankkijat eivät voi laskuttaa Tekesiä suoraan. Vuoden päättyessä on huomioitava, että kaikki kyseiseen vuoteen kohdistuvat palvelut on voitava laskuttaa niin, että ne kohdistuvat samalle vuodelle. Käytännössä Toimittajan on siis laskutettava 10. tammikuuta mennessä kaikki menneelle vuodelle kohdistuneet työt. Ennakkomaksuja ei makseta ilman vakuutta. Laskutuslisiä ei hyväksytä. Laskuihin tulee merkitä selkeästi seuraava tunnistetieto Kalliomäki. Tekes ei ole velvollinen hyväksymään laskuja, joissa tunnistetietoa ei ole mainittu. Laskutus tulisi hoitaa verkkolaskuina seuraavin tiedoin: Verkkolaskuoperaattori: Itella Information Oy. Tekesin verkkolaskuosoite/ovt-tunnus: Itella Information Oy:n välittäjätunnus: Tekesin Y-tunnus: FI Itellan yhteyshenkilötiedot: ,

5 Sopimus 5 (9) Verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen voi käyttää valtion tarjoamaa toistaiseksi maksutonta verkkolaskutuspalvelua (Supplier Portal). Supplier Portalin kautta voi lähettää myös laskun liitteet sähköisinä. Liitteiden suositeltava tiedostomuoto on pdf. Verkkolaskutuspalveluun kirjautuminen ja sen käyttöön liittyvät ohjeet saa osoitteesta Käyttöön liittyvissä kysymyksissä auttaa Baswaren Supplier Portalin käyttäjätuki, puh (puhelun hinta on 2,51 /min + pvm), palveluaika ma-pe klo Lisätietoja Tekesin verkkolaskutuksesta antavat Nina Värjymaa (puhelin ) ja Tiina Seppelin (puhelin ), Tekes ei vastaanota sähköpostilla lähetettyjä laskuja. Lisäksi niiltä osin kuin tässä kohdassa ei ole toisin sovittu, noudatetaan JYSE 2014 PALVELUT ehtojen kohtaa Hinnanmuutokset Toimittajalla on mahdollisuus esittää ensimmäisen kerran hinnanmuutosta 12 kk:n kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Hinnanmuutoksesta tulee antaa kirjallinen, perusteltu selvitys vähintään 30 päivää ennen muutoksen suunniteltua voimaantuloa. Tekes hyväksyy vain todelliset, yleistä kustannuskehitystä vastaavat hinnanmuutokset. Hinnanmuutokset eivät kuitenkaan voi olla hinnanmuutosesityksen jättöhetkellä voimassa olevan Tilastokeskuksen Palvelujen tuottajahintaindeksin, kohdan 702 Liikkeenjohdon konsultointi (tai vastaava), mukaista vuosimuutosta suurempia. Indeksin muutosta verrataan aina hinnankorotusesityksen päiväystä edeltävän 12 kk aiemman päivän indeksin pistelukuun. Hinnan muutos voi koskea palvelun yksikköhintoja (esimerkiksi euroa/ henkilötyöpäivä). Esimerkki: Toimittaja tekee hinnanmuutosesityksen tilaajalle Liikkeenjohdon konsultoinnin indeksi on eli hinnanmuutosesityspäivänä 130,3. Tätä pistelukua verrataan 12 kk sitten voimassa olleeseen pistelukuun. Kun pisteluku on ollut 129,3, olisi toimittajalla näin ollen mahdollista tehdä hinnankorotusesitys, suuruudeltaan 1 %. Hinnan muutosta voi toimittaja esittää korkeintaan kerran vuodessa. Mikäli hinnanmuutoksista ei päästä yksimielisyyteen, on Tekesillä ja toimittajalla oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaikana noudatetaan voimassa olevaa hinnoittelua. 10 Alihankkijoiden käyttö Toimeksiannon suorittamisessa käytetään seuraavia alihankkijoita: Palveluntuottaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Palveluntuottaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita. Palveluntuottajan on ilmoitettava tilaajan hyväksyttäväksi so-

6 Sopimus 6 (9) pimuksen kohteena olevan palvelun tuottamisessa käyttämänsä keskeiset alihankkijat. Perustellusta syystä Tekes voi kieltäytyä hyväksymästä alihankkijaa. 11 Tekijänoikeudet Toimittajan immateriaalioikeuksia rajoittamatta Tekesillä on käyttöoikeus tämän toimeksiannon tuloksena syntyvään aineistoon. Käyttöoikeus käsittää kappaleiden valmistamisen, yleisön saataville saattamisen, muuttamisoikeuden sekä oikeuden edelleen luovuttamiseen. Käyttöoikeus on ajallisesti ja maantieteellisesti rajoittamaton. Tekes päättää tulosten julkistamisesta. Toimittajalla ei ole oikeutta julkaista toimeksiannon tulosta tai edes osia siitä ilman Tekesin kirjallista suostumusta. JYSE 2014 PALVELUT sopimusehtojen kohtaa 20.1 ei sovelleta tähän sopimukseen. 12 Tekesin mainitseminen referenssinä Toimittajalla on oikeus mainita Tekes asiakasluettelossaan. Toimittajalla on lisäksi referenssiluettelonsa yhteydessä oikeus yleisellä tasolla mainita, mitä palvelua toimeksianto on koskenut. Jos toimittaja haluaa kuvata toimeksiantoja yksityiskohtaisemmin referenssinään tai antaa referenssin tarkistamista varten Tekesin yhteyshenkilön nimen, on Toimittajan tällöin pyydettävä siihen Tekesin suostumus. Toimittajan on pyydettävä suostumusta riittävän hyvissä ajoin. Toimittajalla on kuitenkin oikeus suostumusta pyytämättä käyttää sopimusta referenssitietona tehdessään tarjouksia hankintalainsäädännössä tarkoitetuille hankintayksiköille. 13 Palvelua tuottavan henkilön vaihtaminen Mikäli palveluun nimetty henkilö ei sopijapuolista riippumattomista syistä enää voi osallistua palvelun toimittamiseen, osapuolet neuvottelevat tilanteesta ja toimittaja pyrkii ensi tilassa löytämään hänen tilalleen vähintään vastaavan ammattitaidon omaavan uuden henkilön. Toimittaja ei voi vaihtaa palvelujen tuottamiseen tarjouksessa nimettyjä henkilöitä kesken sopimuskauden neuvottelematta Tekesin kanssa. Perustellusta syystä Tekesillä on oikeus olla hyväksymättä toimittajan ehdottamia uusia henkilöitä. Jos toimittaja ei edellä mainituissa tapauksissa voi osoittaa palvelua toteuttamaan vastaavia, Tekesin hyväksymiä henkilöitä, Tekesillä on oikeus irtisanoa sopimus toimittamatta olevan työn osalta kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Jos Tekes ei ole tyytyväinen toimittajan nimeämiin asiantuntijoihin, toimittaja sitoutuu Tekesin vaatimuksesta kohtuullisessa ajassa vaihtamaan henkilöitä. Palvelua tuottavien henkilöiden (varsinaisten ja varahenkilöiden) vaihtumisen tarpeesta tiedotetaan välittömästi Tekesiä.

7 Sopimus 7 (9) 14 Luottamuksellisuus ja salassapito Sopijapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, että palvelua tuotettaessa noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Tarvittaessa Tekesillä on oikeus kustannuksellaan teettää palvelua toteuttavista henkilöistä poliisin turvallisuusselvitys. Luottamuksellisuus- ja salassapitovelvoite jatkuvat sopimuskauden päätyttyä. 15 Hinnanalennus Jos palvelu on ollut virheellistä, tilaajalla on oikeus vaatia palveluntuottajalta/toimittajalta hinnanalennusta. 16 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, sopijapuoli voi purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan 14 vuorokauden sisällä siitä, kun toinen sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa sitä, ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä tilaajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos sopimuksen luonne huomioiden palvelun tuottaminen viivästyy olennaisesti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia. Maksujen vähäistä myöhästymistä ei pidetä olennaisena sopimusrikkomuksena. Jos sopimus irtisanotaan tai puretaan toimittajasta johtuvasta syystä, Tekes on velvollinen suorittamaan toimittajalle toimeksiannon päättymishetkellä vain sellaiset maksut, joita vastaavan työsuorituksen Tekes voi käyttää hyväkseen. Toimittaja on velvollinen palauttamaan Tekesille välittömästi sellaiset jo maksetut maksut, joita vastaavaa työsuoritusta Tekes ei voi käyttää hyväkseen purkamisesta tai irtisanomisesta johtuen. Jos tilaaja on maksanut ennakkoa, palveluntuottaja suorittaa sopimuksen purkautuessa tilaajalle takaisin saamansa ennakon ja korkoa korkolain mukaisesti laskettuna ennakon suorituspäivästä takaisinmaksupäivään. Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen on kaikissa tapauksissa tehtävä kirjallisesti.

8 Sopimus 8 (9) 17 Vahingonkorvaus Tilaajalla ja palveluntuottajalla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Jos sopimus päättyy palveluntuottajasta johtuvasta syystä JYSE 2014 PALVELUT ehtojen kohdan 18. perusteella ja tästä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on tilaajalla oikeus vahingonkorvaukseen sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta palveluntuottajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää tilaajalle maksettavan viivästyssakon ja muun sopijapuolten erikseen sopiman sopimussakon. Mikäli viivästys tai muu sopimusrikkomus ja siitä aiheutunut vahinko ei ole aiheutunut toimittajan tuottamuksellisesta toiminnasta, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on 7,5 prosenttia rikkomuksen kohteena olevien tuotteiden tai palvelujen hinnasta tai jatkuvan palvelun laskennallisesta 12 kuukauden hinnasta. Jos vahinko on aiheutunut toimittajan tuottamuksellisesta toiminnasta, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on rikkomuksen kohteena olevien tuotteiden tai palvelujen kokonaishinta tai jatkuvan palvelun 12 kuukauden hinta. Sopijapuolella on oikeus korvaukseen välillisestä vahingosta, jos toinen sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella, rikkonut salassapitovelvoitteita tai loukannut immateriaalioikeuksia. 18 Sovellettavat yleiset sopimusehdot Julkisten hankintojen yleiset sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PAL- VELUT). 19 Sopimuksen liitteet ja niiden pätemisjärjestys Sopimuksen liitteet: Liite 1 Vaitiolovakuutus Liite 2 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT Jos sopimuksen liitteet ovat keskenään ristiriitaisia, sovelletaan liitteitä numerojärjestyksessä pienemmästä suurempaan. Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava:

9 Sopimus 9 (9) 1. Tämä sopimusasiakirja 2. Tekesin tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT) 4. "XX Oy:n tarjous nro xx, päiväys" 20 Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Päiväys: Tekes (Tilaaja) Päiväys: [Xx Oy] (Toimittaja) nimi tehtävänimike nimi tehtävänimike

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017

PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Vihdin kunnan ja Yritys Oy:n välinen, Maanrakennuskonepalveluja vuosille 2014-2017 koskeva PUITESOPIMUSLUONNOS Maanrakennuskoneet 2014-2017 Sisällysluettelo 1. PUITESOPIMUS 3 2. PALVELUTILAUS 3 2.1 Palvelutilaus

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot